10.1.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 5/11


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/40,

annettu 3 päivänä marraskuuta 2016,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä hedelmien ja vihannesten, banaanien ja maidon toimittamiseen oppilaitoksille myönnettävän unionin tuen osalta sekä komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 907/2014 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 24 artiklan ja 223 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (2) ja erityisesti sen 64 artiklan 6 kohdan a alakohdan ja 106 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 II osan I osaston II luvun I jaksossa säädetään kahdesta tukijärjestelmästä, joiden tarkoituksena on tehostaa maataloustuotteiden jakelua lapsille oppilaitoksissa. Ensimmäinen niistä koskee hedelmien ja vihannesten, hedelmä- ja vihannesjalosteiden sekä banaanituotteiden (kouluhedelmä- ja -vihannesjärjestelmä) ja toinen maidon ja maitotuotteiden (koulumaitojärjestelmä) toimittamista. Kyseiset kaksi järjestelmää korvataan yhdellä ainoalla järjestelmällä, joka otetaan käyttöön Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/791 (3) lukuvuodesta 2017/2018 alkaen. Tässä uudessa järjestelmässä vahvistetaan uusi oikeuskehys hedelmien ja vihannesten, hedelmä- ja vihannesjalosteiden sekä banaanialan tuoretuotteiden, jäljempänä ”kouluhedelmät ja kouluvihannekset”, sekä maidon ja maitotuotteiden, jäljempänä ”koulumaito”, toimittamiseksi lapsille oppilaitoksissa, jäljempänä ”koulujakelujärjestelmä”. Asetuksessa (EU) N:o 1308/2013, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) 2016/791, siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä. Jotta voitaisiin varmistaa koulujakelujärjestelmän moitteeton toiminta uudessa oikeudellisessa kehyksessä, tietyt säännöt on hyväksyttävä tällaisilla säädöksillä. Kyseisillä säädöksillä olisi korvattava komission delegoidut asetukset (EU) N:o 1047/2014 (4) ja (EU) 2016/247 (5), komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/248 (6) ja komission asetus (EY) N:o 657/2008 (7). Sen vuoksi kyseiset asetukset olisi kumottava, mutta niiden soveltamista olisi silti jatkettava nykyisten kouluhedelmä- ja -vihannesjärjestelmän ja koulumaitojärjestelmän päättymiseen asti.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 artiklan 8 kohdan mukaisesti osallistuminen koulujakelujärjestelmään edellyttää, että jäsenvaltiot laativat ennen koulujärjestelmään osallistumista kansallisen tai alueellisen tason strategiat järjestelmän täytäntöönpanemiseksi. Uusi strategia on laadittava kuuden vuoden välein. Jos jäsenvaltiot päättävät panna koulujakelujärjestelmän täytäntöön alueellisella tasolla, niiden on laadittava strategia kutakin aluetta varten ja varmistettava koordinointipuitteet omien määräystensä tai menettelyjensä mukaisesti. Niiden on nimettävä yksi yksittäinen yhteyspiste tietojen vaihtamiseksi komission kanssa, jotta komission on helpompi arvioida strategioita ja seurata ja arvioida niiden täytäntöönpanoa asianomaisessa jäsenvaltiossa. On myös aiheellista säätää määräajoista strategioiden ja niiden myöhempien muutosten toimittamiseksi komissiolle.

(3)

Olisi vahvistettava koulutuksellisten liitännäistoimenpiteiden suunnittelua ja toteuttamista koskevat erityisvaatimukset erityisesti siltä osin kuin on kyse tuotteiden jakelun edellyttämistä tukitoimenpiteistä. Toimenpiteiden ja koulujakelujärjestelmän yleisen tehokkuuden lisäämiseksi olisi sallittava mahdollisuus, että kyseiset toimenpiteet koskevat myös opettajia ja vanhempia.

(4)

Oikeusvarmuuden vuoksi on aiheellista täsmentää koulujakelujärjestelmän täytäntöönpanoon liittyvät kustannukset, jotka oikeuttavat unionin tukeen.

(5)

Hyvän hallintotavan sekä moitteettoman budjettihallinnon ja valvonnan vuoksi tuen myöntämistä sekä tuenhakijoiden valintaa ja hyväksymistä koskevat edellytykset olisi täsmennettävä.

(6)

Olisi vahvistettava hyväksynnän keskeyttämistä ja peruuttamista sekä langetettavia hallinnollisia seuraamuksia koskevat erityisedellytykset siinä tapauksessa, etteivät tuenhakijat täytä koulujakelujärjestelmän mukaisia velvoitteitaan.

(7)

Koulujakelujärjestelmän tehokkuuden arvioimiseksi sekä vertaisarvioinnin ja parhaiden käytänteiden vaihdon mahdollistamiseksi jäsenvaltioiden olisi seurattava ja arvioitava järjestelmänsä täytäntöönpanoa säännöllisesti ja lähetettävä tuloksensa komissiolle. Tätä varten olisi täsmennettävä seurantakertomuksissa ilmoitettavien tietojen luonne ja tyyppi. Jos jäsenvaltiot eivät noudata seurantaa ja arviointia koskevia vaatimuksia, myös koulujakelujärjestelmän tehokkuuden arviointi ja unionin tuen moitteettoman hallinnoinnin varmistaminen saattavat vaarantua. Sen vuoksi olisi vahvistettava tuen varoittavaa vähennystä koskevat säännökset, joita komissio soveltaa, jos jäsenvaltio toimittaa arviointikertomuksen myöhässä.

(8)

Koulujakelujärjestelmän tehokkaan seurannan ja arvioinnin varmistamiseksi olisi täsmennettävä niiden tietojen luonne ja tyyppi, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle.

(9)

Jotta varmistettaisiin, että koulujakelujärjestelmässä jaetut tuotteet vastaavat terveellisten ruokailutottumusten edistämistä ja lasten totuttamista kyseisten tuotteiden luonnolliseen makuun koskevia tavoitteita, on aiheellista täsmentää, että lisätyn sokerin enimmäispitoisuuden asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa tuotteissa, joiden valmistamiseksi tai tuottamiseksi sokerin lisääminen ei ole teknisesti välttämätöntä, olisi oltava nolla.

(10)

Jotta varmistettaisiin, että koulujakelujärjestelmässä jaetut tuotteet vastaavat terveellisten ruokailutottumusten edistämistä, on aiheellista täsmentää asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä V lueteltujen tuotteiden lisätyn sokerin ja/tai hunajan enimmäispitoisuus, jonka jäsenvaltiot voivat sallia. Jäsenvaltiot voivat säätää alhaisemmista pitoisuuksista.

(11)

Olisi vahvistettava erityisedellytykset unionin koulujakelujärjestelmän lisäarvon ja näkyvyyden varmistamiseksi, kun unionin tukea saavia tuotteita jaetaan koulujakelujärjestelmässä tavallisten kouluaterioiden yhteydessä.

(12)

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 a artiklan 8 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden on julkistettava osallistumisensa koulujakelujärjestelmään ja tiedotettava unionin siihen antamasta tuesta. Tätä varten jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää julistetta, joka asetetaan esille järjestelmään osallistuvissa oppilaitoksissa. Juliste olisi laadittava tiettyjä vähimmäisvaatimuksia noudattaen.

(13)

Komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 907/2014 (8) V luvussa vahvistetaan unionin tuen määriin ja maksuihin sovellettavan valuuttakurssin määräytymisperustetta koskevat säännöt. Sen vuoksi on tarpeen sisällyttää siihen koulujakelujärjestelmän toteuttamiseen liittyvää tukea koskevat säännöt. Sen vuoksi delegoitua asetusta (EU) N:o 907/2014 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

KOULUJAKELUJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAT YLEISET SÄÄNNÖT

1 artikla

Soveltamisala ja määritelmät

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämiseksi hedelmien ja vihannesten, hedelmä- ja vihannesjalosteiden sekä banaanialan tuoretuotteiden, jäljempänä ’kouluhedelmät ja kouluvihannekset’, sekä maidon ja maitotuotteiden, jäljempänä ’koulumaito’, toimittamisen osalta lapsille oppilaitoksissa sekä koulutuksellisten liitännäistoimenpiteiden ja tiettyjen kyseisen asetuksen 23 artiklassa tarkoitettuun järjestelmään, jäljempänä ’koulujakelujärjestelmä’, liittyvien kustannusten osalta.

2.   Tässä asetuksessa sovelletaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/39 (9) 1 artiklan 2 kohdassa olevaa ”lukuvuoden” määritelmää.

2 artikla

Jäsenvaltioiden strategiat

1.   Laatiessaan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 artiklan 8 kohdassa tarkoitettua strategiaansa jäsenvaltiot voivat valita asianmukaisen hallinnollisen tason, jolla ne haluavat panna järjestelmän täytäntöön. Jos jäsenvaltio päättää panna koulujakelujärjestelmän täytäntöön alueellisella tasolla, sen on laadittava strategia kutakin aluetta varten ja varmistettava sitä koskevat koordinointipuitteet jäsenvaltion tasolla. Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi yksittäinen yhteyspiste tietojen vaihtamiseksi komission kanssa.

2.   Jos jäsenvaltio ei aseta tuotteita maksutta saataville koulujakelujärjestelmässä, sen on selitettävä strategiassaan käyttöön ottamansa järjestelyt sen varmistamiseksi, että kyseisen järjestelmän mukainen unionin tuki heijastuu hintaan, jolla tuotteet asetetaan saataville.

3.   Jäsenvaltioiden, jotka haluavat osallistua koulujakelujärjestelmään, on annettava strategiansa tiedoksi komissiolle viimeistään strategian kattaman ensimmäisen lukuvuoden alkua edeltävän vuoden 30 päivänä huhtikuuta. Jäsenvaltioiden on kuitenkin annettava komissiolle tiedoksi strategiansa, joka kattaa lukuvuonna 2017/2018 alkavan kuuden vuoden ajanjakson, viimeistään 1 päivänä elokuuta 2017.

4.   Jäsenvaltio voi muuttaa strategiaansa. Jäsenvaltion on annettava komissiolle tiedoksi muutettu strategiansa kahden kuukauden kuluessa sen muuttamisesta.

3 artikla

Koulutukselliset liitännäistoimenpiteet

1.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 artiklan 10 kohdassa tarkoitettujen koulutuksellisten liitännäistoimenpiteiden on liityttävä suoraan koulujakelujärjestelmän tavoitteisiin.

2.   Koulutuksellisilla liitännäistoimenpiteillä on tuettava kouluhedelmien ja kouluvihannesten sekä koulumaidon jakelua, ja mikäli ne käsittävät muita kuin asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa tarkoitettuja maataloustuotteita, toimenpiteiden on liityttävä kyseisten muiden tuotteiden maisteluun.

3.   Koulutukselliset liitännäistoimenpiteet voivat koskea myös vanhempia ja opettajia.

4 artikla

Tukikelpoiset kustannukset

1.   Unionin tukea voidaan myöntää seuraaviin kustannuksiin:

a)

lapsille asetuksen (EU) N:o 1308/2013 22 artiklassa tarkoitetuissa oppilaitoksissa koulujakelujärjestelmän mukaisesti toimitettujen tuotteiden kustannukset, jotka voivat sisältää tuotteiden toimittamiseen ja jakeluun käytettyjen laitteiden ostamisesta, vuokraamisesta ja liisauksesta aiheutuvat kustannukset sellaisina kuin ne mainitaan jäsenvaltion strategiassa;

b)

koulutuksellisten liitännäistoimenpiteiden kustannukset, joihin sisältyy seuraavaa:

i)

kustannukset, jotka aiheutuvat maistajaisten järjestämisestä luokissa, koulupuutarhojen perustamisesta ja ylläpitämisestä tai maatilavierailujen ja vastaavien tapahtumien järjestämisestä, joiden tarkoituksena on lasten tutustuttaminen maatalouteen;

ii)

sellaisista toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset, joilla lapsille annetaan tietoa maataloudesta, terveellisistä ruokailutottumuksista, paikallisista elintarvikeketjuista, luonnonmukaisesta viljelystä, kestävästä tuotannosta tai ruoan haaskaamisen välttämisestä.

c)

koulujakelujärjestelmän mainontaan liittyvät kustannukset, joiden tarkoituksena on tiedottaa ohjelmasta suoraan suurelle yleisölle ja joihin sisältyy seuraavaa:

i)

tämän asetuksen 12 artiklassa tarkoitetun julisteen kustannukset;

ii)

tiedotuskampanjoista televisiossa, sähköisessä viestinnässä, sanomalehdissä ja muissa samankaltaisissa tiedotusvälineissä aiheutuvat kustannukset;

iii)

koulujakelujärjestelmästä laajemmalle yleisölle tiedottamiseen liittyvistä tiedotustilaisuuksista, konferensseista, seminaareista, työpajoista ja muista samankaltaisista tilaisuuksista aiheutuvat kustannukset;

iv)

tiedotus- ja esittelymateriaalien, kuten kirjeiden, mainoslehtisten, esitteiden, pienten lahjojen ja muiden vastaavien tuotteiden kustannukset;

d)

verkottumistoimenpiteistä, joilla pyritään vaihtamaan kokemuksia ja parhaita käytäntöjä koulujakelujärjestelmän täytäntöönpanosta, aiheutuvat kustannukset;

e)

jäsenvaltioiden velvoitteeseen seurata ja arvioida koulujakelujärjestelmänsä toimivuutta liittyvät kustannukset;

f)

koulujakelujärjestelmän mukaisesti toimitettujen tuotteiden kuljetus- ja jakelukustannukset niiltä osin kuin ne eivät kuulu tämän kohdan a alakohdan soveltamisalaan.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja kustannuksia ei saa rahoittaa mistään muusta unionin tukijärjestelmästä, ohjelmasta, toimesta tai toimenpiteestä.

3.   Arvonlisävero (alv) ei ole oikeutettu unionin tukeen.

4.   Henkilöstökustannuksista aiheutuvat menot eivät ole oikeutettuja unionin tukeen, jos kyseiset henkilöstökustannukset rahoitetaan jäsenvaltion julkisista varoista.

5 artikla

Tuen myöntämistä ja tuenhakijoiden valintaa koskevat yleiset edellytykset

1.   Jäsenvaltiolle koulujakelujärjestelmän mukaisesti myönnetty tuki on jaettava jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 6 artiklan mukaisesti hyväksymille tuenhakijoille, joiden esittämä hakemus liittyy johonkin seuraavista:

a)

tuotteiden toimittaminen ja/tai jakelu oppilaitosten oppilaille koulujakelujärjestelmän mukaisesti;

b)

koulutukselliset liitännäistoimenpiteet;

c)

toimien seuranta tai arviointi;

d)

tiedotus.

2.   Jäsenvaltioiden on valittava tuenhakijat seuraavien elinten keskuudesta:

a)

oppilaitokset;

b)

oppilaitoksista vastaavat viranomaiset;

c)

tuotteiden toimittajat ja/tai jakelijat;

d)

yhden tai useamman oppilaitoksen tai oppilaitoksesta vastaavan viranomaisen puolesta toimivat järjestöt, jotka on perustettu nimenomaisesti yhden tai useamman 1 kohdassa tarkoitetun toimen hallinnointia tai toteuttamista varten;

e)

muut julkiset tai yksityiset elimet, jotka ovat sitoutuneet hallinnoimaan ja toteuttamaan jotakin 1 kohdassa tarkoitetuista toimista.

6 artikla

Tuenhakijoiden hyväksyntäedellytykset

1.   Sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, jonka alueella oppilaitos, jolle tuotteet toimitetaan ja/tai jaetaan, sijaitsee, on hyväksyttävä tuen hakijat. Hyväksyntä edellyttää hakijan toimivaltaiselle viranomaiselle antamaa kirjallista sitoumusta siitä, että hakija

a)

varmistaa, että unionin koulujakelujärjestelmän mukaisesti rahoittamat tuotteet toimitetaan lasten ravinnoksi siinä oppilaitoksessa (niissä oppilaitoksissa), jo(i)lle se hakee tukea;

b)

käyttää myönnetyn tuen koulujakelujärjestelmän tarkoituksen mukaisesti koulutuksellisiin liitännäistoimenpiteisiin, seurantaan ja arviointiin tai mainontaan;

c)

palauttaa asianomaisista määristä aiheettomasti maksetut tuet, jos on todettu, ettei tuotteita ole jaettu lapsille tai tuotteet eivät oikeuta unionin tukeen;

d)

palauttaa koulutuksellisista liitännäistoimenpiteistä, seurannasta, arvioinnista tai mainontatoimenpiteistä aiheettomasti maksetut tuet, jos on todettu, ettei kyseisiä toimenpiteitä ole toteutettu asianmukaisella tavalla;

e)

antaa toimivaltaisen viranomaisen käyttöön tositteet tämän pyynnöstä;

f)

antaa toimivaltaisen viranomaisen tehdä kaikki tarvittavat tarkastukset ja erityisesti kirjanpidon tarkastukset ja fyysiset tarkastukset.

Jos tukihakemukset koskevat julkisten hankintamenettelyjen kohteena olevia toimia, jäsenvaltiot voivat katsoa, että hyväksyntä on myönnetty, mikäli ensimmäisessä alakohdassa säädetyt sitoumukset sisältyvät julkisten hankintamenettelyjen osallistumisedellytyksiin.

2.   Kun on kyse ainoastaan tuotteiden toimittamiseen ja/tai jakeluun liittyvistä tukihakemuksista, 1 kohdan b ja e alakohtaa ei sovelleta. Hakijoiden on lisäksi esitettävä kirjallinen sitoumus, joka koskee tuotteet vastaanottavien oppilaitosten tai oppilaitoksista vastaavien viranomaisten nimien ja osoitteiden sekä kyseisten myytyjen tai toimitettujen tuotteiden määrien kirjaamista rekisteriin.

3.   Kun on kyse ainoastaan koulutuksellisiin liitännäistoimenpiteisiin liittyvistä tukihakemuksista, 1 kohdan a ja c alakohtaa ei sovelleta. Toimivaltainen viranomainen voi lisäksi edellyttää hakijalta muita kirjallisia sitoumuksia, jotka liittyvät erityisesti

a)

oppilaitoksissa toteutettuihin koulutuksellisiin liitännäistoimenpiteisiin, jos kyseiset oppilaitokset eivät ole tuenhakijoita;

b)

koulutuksellisiin liitännäistoimenpiteisiin, joihin sisältyy tuotteiden jakelua.

4.   Kun on kyse ainoastaan seurantaan, arviointiin tai mainontaan liittyvistä tukihakemuksista, 1 kohdan a ja c alakohtaa ei sovelleta.

5.   Jäsenvaltio voi katsoa, että myönnetty hyväksyntä delegoidun asetuksen (EU) 2016/247 mukaiseen kouluhedelmä- ja -vihannesjärjestelmään ja/tai asetuksen (EY) N:o 657/2008 mukaiseen koulumaitojärjestelmään on voimassa, mikäli perusteet ja edellytykset eivät ole muuttuneet.

7 artikla

Hyväksynnän keskeyttäminen ja peruuttaminen

1.   Jos hyväksytty tuenhakija ei pysty noudattamaan koulujakelujärjestelmän mukaisia velvoitteita, toimivaltaisen viranomaisen on keskeytettävä hakijan hyväksyntä 1–12 kuukaudeksi tai peruutettava se sen mukaan, miten vakavasta sääntöjenvastaisuudesta on kyse, suhteellisuusperiaate huomioon ottaen.

2.   Keskeyttämistä tai peruuttamista ei vaadita toteutettavaksi asetuksen (EU) N:o 1306/2013 64 artiklan 2 kohdan a–d alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa eikä silloin kun noudattamatta jättäminen oli luonteeltaan vähäinen.

3.   Jos hyväksynnän peruuttamiseen johtaneet syyt on korjattu, toimivaltainen viranomainen voi tuenhakijan pyynnöstä palauttaa hyväksynnän aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua siitä, kun peruuttamiseen johtaneet syyt on korjattu.

8 artikla

Hallinnolliset seuraamukset

Tapauksissa, joissa koulujakelujärjestelmän mukaisia velvoitteita ei ole täytetty, asetuksen (EU) N:o 1306/2013 64 artiklan 2 kohdan a–d alakohdassa tarkoitettuja tapauksia lukuun ottamatta, hakijan on aiheettomasti maksettujen määrien takaisinperinnän lisäksi maksettava hallinnollinen seuraamus, joka vastaa alun perin haetun määrän ja sen määrän, johon hakija on oikeutettu, välistä erotusta.

9 artikla

Seuranta ja arviointi

1.   Jäsenvaltioiden on laadittava asianmukaiset rakenteet ja lomakkeet koulujakelujärjestelmän täytäntöönpanon vuotuisen seurannan varmistamiseksi.

2.   Jäsenvaltioiden on arvioitava koulujakelujärjestelmän täytäntöönpanon tehokkuutta suhteessa järjestelmän tavoitteisiin.

3.   Jäsenvaltioiden toimittamien vuotuisten seurantakertomusten on sisällettävä tiedot kaikkien asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa lueteltujen tuotteiden hankintaan ja jakeluun sekä koulutuksellisiin liitännäistoimenpiteisiin käytetyistä varoista, koulujakelujärjestelmään osallistuvien oppilaitosten ja lasten lukumäärästä, keskimääräisestä annoskoosta ja annoksen keskihinnasta, tuotteiden jakelutiheydestä, toimitettujen tuotteiden määristä tuoteryhmittäin ja tarvittaessa muiden kuin asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa lueteltujen ja kyseisen asetuksen 23 artiklan 7 kohdan mukaisesti koulutuksellisiin liitännäistoimenpiteisiin sisältyvien tuotteiden mukaan eriteltyinä, toteutettujen tiedotustoimien ja liitännäistoimenpiteiden tyypistä sekä koulujakelujärjestelmän suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuvista viranomaisista ja sidosryhmistä.

4.   Jäsenvaltioiden toimittamien paikalla tehtyjä tarkastuksia ja niihin liittyviä havaintoja koskevien vuotuisten valvontakertomusten on sisällettävä tiedot maksupyynnön sisältämistä, maksetuista ja paikalla tehtyjen tarkastusten kohteena olevista tuen määristä, tuen vähentämisestä hallinnollisten tarkastusten jälkeen, tuen vähentämisestä myöhästyneiden hakemusten perusteella, paikalla tehtyjen tarkastusten jälkeen takaisin peritystä tuen määrästä sekä sovelletuista hallinnollisista seuraamuksista.

5.   Jollei jäsenvaltio toimita komissiolle arviointikertomusta, joka sisältää tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetun arvioinnin tulokset, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/39 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa, seuraavaa lopullista tukimäärää alennetaan seuraavasti:

a)

viisi prosenttia, jos määräajan ylitys on 1–30 päivää;

b)

kymmenen prosenttia, jos määräajan ylitys on 31–60 päivää.

Jos määräajan ylitys on yli 60 päivää, lopullista tukimäärää on alennettava yksi prosentti jokaista lisäpäivää kohti.

10 artikla

Lisättyjen ainesosien enimmäispitoisuudet

1.   Lisätyn sokerin enimmäispitoisuus, jonka jäsenvaltiot voivat sallia asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa tuotteissa kyseisen asetuksen 23 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, on nolla.

2.   Lisätyn sokerin ja/tai hunajan enimmäispitoisuus, jonka jäsenvaltiot voivat sallia asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä V luetelluissa tuotteissa kyseisen asetuksen 23 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan nojalla, on seitsemän prosenttia. Tässä kohdassa sokerilla tarkoitetaan CN-koodeihin 1701 ja 1702 kuuluvia tuotteita. Hedelmään lisätyn sokerin on sisällyttävä lisätyn sokerin määrään, joka saa olla enintään seitsemän prosenttia.

3.   Juusto voi sisältää enintään 10 prosenttia muuta kuin maitoa sisältäviä ainesosia.

11 artikla

Tuotteiden jakelu tavallisten kouluaterioiden yhteydessä

Jäsenvaltiot voivat sallia, että oppilaitokset jakavat koulujakelujärjestelmän mukaista unionin tukea saavia tuotteita tavallisten kouluaterioiden yhteydessä, jos jäsenvaltiot katsovat asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa tämän olevan tehokkaampaa niiden strategiaan sisältyvien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tällaisissa tapauksissa jäsenvaltioiden on varmistettava, että

a)

kyseisiä tuotteita ei käytetä tavallisten kouluaterioiden valmistukseen;

b)

kyseisiä tuotteita ei käytetä julkisten ja/tai yksityisten tahojen rahoitusta saavien tavallisten kouluaterioiden ainesosien korvaamiseen;

c)

kyseiset tuotteet ovat aina selkeästi tunnistettavissa asianmukaisten viestintä- ja julkistamistoimenpiteiden avulla osaksi koulujakelujärjestelmää.

Edellä olevaa b alakohtaa ei sovelleta, jos tavalliset kouluateriat jaetaan maksutta.

12 artikla

Julkisuus

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 a artiklan 8 kohdan soveltamiseksi jäsenvaltiot voivat käyttää tämän asetuksen liitteessä vahvistettujen vähimmäisvaatimusten mukaisesti laadittua julistetta, joka on sijoitettava pysyvästi esille selvästi näkyvissä olevaan paikkaan järjestelmään osallistuvien oppilaitosten pääsisäänkäyntien yhteyteen.

II LUKU

MUUTOKSET, KUMOAMISET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

13 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 907/2014 muuttaminen

Lisätään delegoituun asetukseen (EU) N:o 907/2014 artikla seuraavasti:

”32 a artikla

Koulujakelujärjestelmän täytäntöönpanoon liittyvät tuen määrät ja maksut

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 II osan I osaston II luvun I jaksossa tarkoitetun koulujakelujärjestelmän toteuttamiseen myönnettyyn tukeen sovellettavan valuuttakurssin määräytymisperuste on kyseistä lukuvuotta edeltävän vuoden 1 päivä tammikuuta.”

14 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 657/2008, delegoidut asetukset (EU) N:o 1047/2014 ja (EU) 2016/247 ja täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/248. Kyseisiä asetuksia sovelletaan kuitenkin edelleen koulumaitojärjestelmään ja kouluhedelmä- ja -vihannesjärjestelmään ennen lukuvuotta 2017/2018 kyseisten järjestelmien päättymiseen saakka.

15 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan lukuvuonna 2017/2018 ja sitä seuraavina lukuvuosina myönnettävään tukeen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä marraskuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/791, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, asetusten (EU) N:o 1308/2013 ja (EU) N:o 1306/2013 muuttamisesta hedelmien ja vihannesten, banaanien ja maidon toimittamista oppilaitoksiin koskevan tukijärjestelmän osalta (EUVL L 135, 24.5.2016, s. 1).

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1047/2014, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden laatimista kansallisen tai alueellisen tason strategioista koulumaitojärjestelmää varten (EUVL L 291, 7.10.2014, s. 4).

(5)  Komission delegoitu asetus (EU) 2016/247, annettu 17 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä hedelmien ja vihannesten, hedelmä- ja vihannesjalosteiden sekä banaanituotteiden toimittamiseen ja jakamiseen kouluhedelmäjärjestelmän mukaisesti myönnettävän unionin tuen osalta (EUVL L 46, 23.2.2016, s. 1).

(6)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/248, annettu 17 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamista koskevista säännöistä hedelmien ja vihannesten, hedelmä- ja vihannesjalosteiden sekä banaanituotteiden toimittamiseen ja jakamiseen kouluhedelmä- ja kouluvihannesjärjestelmän mukaisesti myönnettävän unionin tuen sekä kyseisen tuen alustavan jakamisen osalta (EUVL L 46, 23.2.2016, s. 8).

(7)  Komission asetus (EY) N:o 657/2008, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maidon ja tiettyjen maitotuotteiden toimittamiseksi koulujen oppilaille myönnettävän yhteisön tuen osalta (EUVL L 183, 11.7.2008, s. 17).

(8)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 907/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä maksajavirastojen ja muiden elinten, varainhoidon, tilien tarkastamisen, vakuuksien sekä euron käytön osalta (EUVL L 255, 28.8.2014, s. 18).

(9)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/39, annettu 3 päivänä marraskuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä hedelmien ja vihannesten, banaanien ja maidon toimittamisesta oppilaitoksiin myönnettävän unionin tuen osalta (katso tämän virallisen lehden sivu 1).


LIITE

12 artiklassa tarkoitettua julistetta koskevat vähimmäisvaatimukset

Julisteen koko:

Vähintään A3

Kirjaimet:

Vähintään 1 cm.

Otsikko:

Euroopan unionin koulujakelujärjestelmä

Sisältö:

Vähintään seuraava virke:

Tämä [täsmennettävä koulun tyyppi esim. (lastentarha/esikoulu/koulu)] osallistuu Euroopan unionin koulujakelujärjestelmään Euroopan unionin rahoitustuella.

Julisteessa on oltava Euroopan unionin tunnus.