9.12.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 326/53


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2017/2277,

annettu 8 päivänä joulukuuta 2017,

sen määrittämisestä, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 19/2013 15 artiklan mukainen etuustullin väliaikainen suspendoiminen ei ole aiheellista Perusta peräisin olevien banaanien tuonnissa

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian, Perun ja Ecuadorin välisen kauppasopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpanosta 15 päivänä tammikuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 19/2013 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Banaaneja koskeva vakautusmekanismi otettiin käyttöön Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian, Perun ja Ecuadorin välisellä kauppasopimuksella, jota on sovellettu väliaikaisesti Perun osalta 1 päivästä maaliskuuta 2013.

(2)

Asetuksella (EU) N:o 19/2013 täytäntöönpannun vakautusmekanismin mukaisesti sen jälkeen, kun jostakin asianomaisesta maasta peräisin oleville tuoreille banaaneille (Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön nimike 0803, 1.1.2012) määritetty kynnystuontimäärä ylittyy, komissio voi asetuksen (EU) N:o 19/2013 14 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä noudattaen hyväksyä täytäntöönpanosäädöksen, jonka nojalla se voi joko väliaikaisesti suspendoida kyseessä olevasta maasta peräisin olevien tuoreiden banaanien tuontiin sovellettavan etuustullin tai päättää, että tällainen suspendointi ei ole aiheellinen.

(3)

Perusta peräisin olevien tuoreiden banaanien tuonti unioniin ylitti sille sopimuksessa määritetyn 93 750 tonnin kynnysarvon 16 päivänä lokakuuta 2017.

(4)

Asetuksen (EU) N:o 19/2013 15 artiklan 3 kohdan mukaisesti komissio tarkasteli tässä yhteydessä kyseisen tuonnin vaikutusta banaanien markkinatilanteeseen unionissa voidakseen päättää, olisiko etuustulli suspendoitava vai ei. Komissio tarkasteli kyseisen tuonnin vaikutusta unionin hintatasoon, muista lähteistä peräisin olevan tuonnin kehitystä ja unionin tuoreiden banaanien markkinoiden yleistä vakautta.

(5)

Perusta peräisin olevien tuoreiden banaanien tuonnin ylittäessä sille vuodeksi 2017 määritetyn kynnysarvon sen osuus unioniin tulevasta tuoreiden banaanien tuonnista, johon sovelletaan banaaneja koskevaa vakautusmekanismia, oli vain 2,7 prosenttia. Lisäksi Perun osuus unioniin tulevasta tuoreiden banaanien kokonaistuonnista on vain 2,25 prosenttia.

(6)

Unioni on tehnyt vapaakauppasopimuksia myös muiden suurten vientimaiden kanssa, joista Kolumbian, Ecuadorin ja Costa Rican tuonnin määrät olivat 58,7 prosenttia, 61,4 prosenttia ja 60,4 prosenttia niille määritetyistä tuonnin kynnysarvoista. Vakautusmekanismin ”käyttämättömät” määrät (noin 2,3 miljoonaa tonnia) ovat paljon korkeammat kuin Perusta tähän mennessä tuodut määrät kokonaisuudessaan (93,8 tuhatta tonnia).

(7)

Perusta peräisin olevien banaanien tuonti ei ole laskenut muista lähteistä peräisin olevien banaanien tuontihintoja. Perusta peräisin olevien banaanien tuontihinta vuoden 2017 kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana oli keskimäärin 732 euroa/tonni, mikä on suurempi kuin muista lähteistä peräisin olevien banaanien (painotettu) keskimääräinen tuontihinta unioniin (720 euroa/tonni). Lisäksi jälkimmäinen hinta noudattelee vuotuista kehityssuuntausta ja on pysynyt suhteellisen vakaana.

(8)

Kun tämän jälkeen arvioidaan kyseisen tuonnin vaikutusta tukkumyyntihintoihin sillä hetkellä, kun Perusta tuleva tuonti ylitti kynnysarvon, on selvää, että vaikka (kaikista lähteistä peräisin olevien) banaanien painotettu keskimääräinen tukkumyyntihinta unionissa (861 euroa/tonni) oli syyskuussa 2017 9,5 prosenttia alhaisempi kuin syyskuussa 2016 (952 euroa/tonni), EU:ssa tuotettujen banaanien tukkumyyntihinta on ollut suhteellisen vakaa, 910 euroa/tonni syyskuussa 2017 verrattuna 915 euroon/tonni syyskuussa 2016.

(9)

Tällä hetkellä ei näin ollen ole mitään viitteitä siitä, että unionin markkinoiden vakaus olisi häiriintynyt Perusta peräisin olevien tuoreiden banaanien tuonnille määritetyn vuotuisen kynnystuontimäärän ylittymisestä tai että sillä olisi ollut merkittäviä vaikutuksia unionin tuottajien tilanteeseen.

(10)

Havaittavissa ei myöskään ole merkkejä unionin syrjäisimpien alueiden taloudellisen tilanteen vakavan heikentymisen uhkasta tai vakavasta heikentymisestä lokakuussa 2017.

(11)

Näin ollen Perusta peräisin olevien banaanien tuontiin sovellettavan etuustullin suspendoiminen ei ole aiheellista tässä vaiheessa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Perusta peräisin olevien, Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 0803 00 19 kuuluvien tuoreiden banaanien tuontiin sovellettavan etuustullin väliaikainen suspendoiminen ei ole aiheellista.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 8 päivänä joulukuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 17, 19.1.2013, s. 1.