22.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 306/26


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2017/2173,

annettu 20 päivänä marraskuuta 2017,

päätöksen 2008/185/EY liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Aujeszkyn taudin hävittämistä koskevan valvontaohjelman hyväksymisestä Italiassa sijaitsevan Lombardian alueen osalta

(tiedoksiannettu numerolla C(2017) 7587)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1964 annetun neuvoston direktiivin 64/432/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 64/432/ETY vahvistetaan säännöt unionin sisäistä sikaeläinten kauppaa varten. Mainitun direktiivin 9 artiklassa säädetään, että jäsenvaltio, jolla on käytössä pakollinen kansallinen ohjelma Aujeszkyn taudin torjumiseksi koko alueellaan tai osalla siitä, voi toimittaa kyseisen ohjelman komissiolle hyväksyttäväksi. Lisäksi siinä säädetään unionin sisäisessä sikaeläinten kaupassa mahdollisesti vaadittavista lisätakeista.

(2)

Komission päätöksessä 2008/185/EY (2) vahvistetaan lisätakeet sikojen siirroille jäsenvaltioiden välillä. Nämä lisätakeet liittyvät jäsenvaltioiden luokitteluun sen mukaan, mikä tautitilanne niissä Aujeszkyn taudin osalta on. Päätöksen 2008/185/EY liitteessä II luetellaan jäsenvaltiot tai niiden alueet, joissa on käytössä hyväksyttyjä kansallisia valvontaohjelmia Aujeszkyn taudin hävittämiseksi.

(3)

Italia on esittänyt komissiolle perustelut Aujeszkyn taudin hävittämistä koskevan valvontaohjelmansa hyväksymiseksi Lombardian alueen osalta ja kyseisen alueen lisäämiseksi asianmukaisesti päätöksen 2008/185/EY liitteeseen II. Kyseisten perustelujen arvioinnin perusteella Lombardian alue olisi lisättävä päätöksen 2008/185/EY liitteeseen II. Päätöksen 2008/185/EY liitettä II olisi sen vuoksi muutettava.

(4)

Sen vuoksi päätöstä 2008/185/EY olisi muutettava.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2008/185/EY liite II tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 2017.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL 121, 29.7.1964, s. 1977.

(2)  Komission päätös 2008/185/EY, tehty 21 päivänä helmikuuta 2008, Aujeszkyn tautia koskevista lisätakeista yhteisön sisäisessä sikojen kaupassa ja tähän tautiin liittyvien tietojen antamista koskevista vaatimuksista (EUVL L 59, 4.3.2008, s. 19).


LIITE

LIITE II

Jäsenvaltiot tai niiden alueet, joissa on käytössä hyväksyttyjä kansallisia valvontaohjelmia Aujeszkyn taudin hävittämiseksi

ISO-koodi

Jäsenvaltio

Alueet

ES

Espanja

Kaikki alueet

IT

Italia

Friuli-Venezia Giulian alue

Veneton alue

Lombardian alue

LT

Liettua

Kaikki alueet

PL

Puola

Ala-Sleesian voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty);

Kujavia-Pommerin voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty);

Lublinin voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty);

Lubuszin voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty);

Łódźin voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty);

Vähä-Puolan voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty);

Masovian voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty);

Opolen voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty);

Ala-Karpatian voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty);

Podlasien voivodikunnassa seuraavat piirikunnat (powiaty): grajewski, kolneński, łomżyński, Łomża, wysokomazowiecki, zambrowski;

Pommerin voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty);

Sleesian voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty);

Świętokrzyskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty);

Warmia-Masurian voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty);

Ison-Puolan voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty);

Länsi-Pommerin voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty).