22.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 306/24


KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2017/2172,

annettu 20 päivänä marraskuuta 2017,

päätöksen 2010/670/EU muuttamisesta niiden tulojen käytön osalta, joita ei käytetä maksuihin ensimmäisellä ehdotuspyyntökierroksella

(tiedoksiannettu numerolla C(2017) 7656)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä lokakuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY (1) ja erityisesti sen 10 a artiklan 8 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 8 kohdassa säädetään järjestelmästä, jolla rahoitetaan sellaisia kaupallisia demonstrointihankkeita, joiden tavoitteena on ympäristön kannalta turvallinen hiilidioksidin talteenotto ja geologinen varastointi, jäljempänä ’CCS-demonstrointihankkeet’, sekä innovatiivisia uusiutuviin energialähteisiin liittyviä teknologioita käsitteleviä demonstrointihankkeita, jäljempänä ’RES-demonstrointihankkeet’. Tähän käytetään EU:n kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmässä 300 miljoonaa päästöoikeutta, jotka on asetettu syrjään uusille osallistujille mutta joita ei ole jaettu.

(2)

Komission päätöksessä 2010/670/EU (2) säädetään näiden hankkeiden valintaa ja täytäntöönpanoa koskevista säännöistä ja perusteista sekä päästöoikeuksien rahaksi muuntamista ja tulojen hallinnointia koskevista perussäännöistä.

(3)

Vuoden 2014 puoliväliin mennessä ensimmäisellä ja toisella ehdotuspyyntökierroksella oli myönnetty varoja 39 RES- ja CCS-demonstrointihankkeeseen 20:ssä EU:n jäsenvaltiosta. Kuitenkin koska taloudellinen ympäristö on haastava sekä maailmanlaajuisesti että EU:ssa, joillakin ensimmäisellä ehdotuspyyntökierroksella rahoitusta saaneilla 20 hankkeella oli vaikeuksia hankkia riittävästi pääomaa tai lisärahoitusta. Tämän seurauksena 31 päivään joulukuuta 2016 mennessä 14 hanketta oli saanut lopulliset investointipäätöksensä päätöksen 2010/670/EU 9 artiklan mukaisesti, ja rahoituksesta, joka liittyy tällä ensimmäisellä ehdotuspyyntökierroksella rahoitusta saaneisiin hankkeisiin, on käyttämättä ainakin 436 miljoonaa euroa.

(4)

Käyttämättä jääneet varat olisi käytettävä suoraan rahoittamaan hankkeita, jotka kuuluvat direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 8 kohdan soveltamisalaan. Lisäksi kun otetaan huomioon erittäin innovatiivisen uusiutuvan energian ja CCS-demonstrointihankkeiden erityistilanne, osa rahoituksesta olisi myönnettävä avustusten muodossa.

(5)

Jotta voidaan lisätä investointeja näihin erittäin innovatiivisiin hankkeisiin energia-alalla EU:ssa, minkä komissio on asettanut ensisijaiseksi tavoitteeksi tiedonannossaan ”Nopeampaan puhtaan energian innovointiin” (3), ensimmäisellä ehdotuspyyntökierroksella käyttämättä jääneet tulot olisi kohdistettava uudestaan viipymättä käyttämällä Horisontti 2020 -puiteohjelman InnovFin EDP -ohjelmaa (4). Tällä tuella täydennettäisiin tämänhetkistä ja tulevaa taloudellista tukea, kuten Horisontti 2020 -ohjelman avustuksia.

(6)

Jotta voitaisiin lisätä investointeja näihin erittäin innovatiivisiin hankkeisiin liikennealalla, rahoitusta tulisi myöntää ainoastaan hankkeille, joissa tuetaan uudistuvan energian innovatiivista, toistettavaa ja skaalattavaa käyttöä, Verkkojen Eurooppa -välineen (5) vieraan pääoman ehtoisen rahoitusvälineen avulla.

(7)

Ensimmäisellä tai toisella ehdotuspyyntökierroksella rahoitusta saaneet hankkeet, jotka ovat saaneet lopulliset investointipäätöksensä ja joita toteutetaan parhaillaan, voivat hakea tukea kyseessä olevasta rahoitusvälineestä.

(8)

Jotta voitaisiin laajasti lisätä tietoisuutta kyseessä olevista rahoitusvälineistä, komissio ja Euroopan investointipankkiryhmä järjestävät jatkossakin säännöllisesti teknisiä workshop-tapaamisia jäsenvaltioita ja rahoittajia varten.

(9)

Komissio raportoi riittävän hyvissä ajoin ilmastonmuutoskomitealle komission ja Euroopan investointipankin valtuutussopimusten etenemisestä, erityisesti tukikelpoisuusperusteista, asianmukaisten rahoitusvälineiden täytäntöönpanosta, erityisesti suunniteltujen hankkeiden ominaisuuksista, hankehakemusten arvioinnista sekä uudelleen kohdennettujen varojen käytöstä, ja ottaa asianmukaisesti huomion jäsenvaltioiden kannat.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat ilmastonmuutoskomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2010/670/EU seuraavasti:

1)

Lisätään 2 artiklaan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Kaikki ensimmäisellä ehdotuspyyntökierroksella käyttämättä jääneet tulot ovat käytettävissä RES- ja CCS-demonstrointihankkeisiin, jotka ovat ensimmäisiä laatuaan ja innovatiivisia, toistettavia ja valmiita demonstrointia varten, käyttäen asianmukaisia Euroopan investointipankkiryhmän hallinoimia rahoitusvälineitä siten, että etusijalle asetetaan InnovFin EDP -ohjelma ja Verkkojen Eurooppa -välineen vieraan pääoman ehtoinen rahoitusväline liikennealalla.

Näihin tuloihin ei sovelleta edellä olevaa kohtaa, 6 artiklaa, 8 artiklaa, 11 artiklan 1–5 kohtaa, 11 artiklan 6 kohdan ensimmäistä ja toista kohtaa ja 13 artiklaa.

Komissio raportoi riittävän hyvissä ajoin ilmastonmuutoskomitealle komission ja Euroopan investointipankin valtuutussopimuksista, erityisesti tukikelpoisuusperusteista, kyseessä olevien rahoitusvälineiden täytäntöönpanosta, erityisesti suunniteltujen hankkeiden ominaisuuksista, hankehakemusten arvioinnista sekä uudelleen kohdennettujen varojen käytöstä, ja ottaa asianmukaisesti huomion jäsenvaltioiden kannat.”

2)

Lisätään 14 artiklaan kohta seuraavasti:

”Komissio raportoi säännöllisesti ilmastonmuutoskomitealle 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen tulojen käytöstä, mukaan lukien tilanteen mukaan ennakkotiedot hankkeiden suunnitellusta tuesta sekä tuen siitä osasta, joka asetetaan käytettäväksi avustusten muodossa, hankkeiden maantieteellisestä jakautumisesta, hankkeiden laajuudesta ja teknologisesta kattavuudesta, sekä jälkikäteistiedot hankkeiden täytäntöönpanon edistymisestä, hiilidioksidipäästöjen välttämisestä, taloudellisesta vipuvaikutuksesta, tietoisuuden parantamisesta sekä saadusta kokemuksesta.”

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 2017.

Komission puolesta

Miguel ARIAS CAÑETE

Komission jäsen


(1)  EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Komission päätös 2010/670/EU, annettu 3 päivänä marraskuuta 2010, sellaisten kaupallisten demonstrointihankkeiden, joiden tavoitteena on ympäristön kannalta turvallinen hiilidioksidin talteenotto ja geologinen varastointi, ja innovatiivisia uusiutuviin energialähteisiin liittyviä teknologioita käsittelevien demonstrointihankkeiden rahoittamista koskevista perusteista ja toimenpiteistä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/87/EY perustetun yhteisön kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän yhteydessä (EUVL L 290, 6.11.2010, s. 39).

(3)  C(2016) 763 final.

(4)  Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1316/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 913/2010 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 kumoamisesta (EUVL L 348, 20.12.2013, s. 129).