12.7.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 180/63


KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2017/1218,

annettu 23 päivänä kesäkuuta 2017,

pyykinpesuaineita koskevien EU-ympäristömerkin myöntämisperusteiden vahvistamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2017) 4243)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon EU-ympäristömerkistä 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 66/2010 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

on kuullut Euroopan unionin ympäristömerkintälautakuntaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 66/2010 mukaan EU-ympäristömerkki voidaan myöntää tuotteille, joiden ympäristövaikutukset koko niiden elinkaaren aikana ovat tavanomaista vähäisemmät.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 66/2010 säädetään, että kullekin tuoteryhmälle vahvistetaan erityiset EU-ympäristömerkin myöntämisperusteet.

(3)

Komission päätöksessä 2011/264/EU (2) vahvistetaan pyykinpesuaineiden ekologiset arviointiperusteet ja niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset, jotka ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2016 saakka.

(4)

Jotta voitaisiin ottaa huomioon viimeaikainen markkinoiden kehitys ja tällä välin tehdyt innovaatiot, katsotaan olevan asianmukaista antaa tarkistetut ekologiset arviointiperusteet kyseiselle tuoteryhmälle.

(5)

Näiden tarkistettujen perusteiden sekä niihin liittyvien arviointi- ja todentamisvaatimusten olisi oltava voimassa kuusi vuotta tämän päätöksen tiedoksiantamisesta, kun otetaan huomioon tämän tuoteryhmän innovointisykli. Näillä perusteilla pyritään edistämään tuotteita, joilla on vähemmän vaikutuksia vesiekosysteemeihin, jotka sisältävät vain rajallisen määrän vaarallisia aineita, toimivat tehokkaasti alhaisissa lämpötiloissa ja joissa minimoidaan jätteen syntyminen vähentämällä pakkauksia.

(6)

Oikeusvarmuuden vuoksi päätös 2011/264/EU olisi kumottava.

(7)

Tuottajille, joiden tuotteille on myönnetty pyykinpesuaineita koskeva EU-ympäristömerkki päätökseen 2011/264/EU sisältyvien arviointiperusteiden mukaisesti, olisi myönnettävä siirtymäkausi, jotta niillä olisi riittävästi aikaa mukauttaa tuotteensa tarkistettujen arviointiperusteiden ja vaatimusten mukaisiksi.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 66/2010 16 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tuoteryhmään ”pyykinpesuaineet” kuuluvat kaikki Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 648/2004 (3) soveltamisalaan kuuluvat pyykinpesuaineet ja tahrojen poistoon tarkoitetut esikäsittelyaineet, jotka ovat tehokkaita 30 °C:n tai sitä alhaisemmassa lämpötilassa ja jotka on saatettu markkinoille ja tarkoitettu käytettäviksi tekstiilien pesuun pääasiassa kotitalouksien pesukoneissa mutta joita voidaan myös käyttää itsepalvelupesuloissa ja pesutuvissa.

Tahrojen poistoon tarkoitettuihin esikäsittelyaineisiin kuuluvat välittömään tekstiilien tahrankäsittelyyn ennen konepesua tarkoitetut tahranpoistajat mutta eivät sellaiset tahranpoistajat, jotka annostellaan pesukoneeseen, eivätkä muihin tarkoituksiin kuin esikäsittelyyn tarkoitetut tahranpoistajat.

Tähän tuoteryhmään eivät kuulu pyykin huuhteluaineet, tuotteet, jotka annostellaan kantomateriaalissa, kuten arkeissa, liinoissa tai muissa materiaaleissa, eivätkä muut pesuaineet, joita käytetään ilman vesipesua, kuten kokolattiamattojen ja huonekaluverhoilun tahrojen poistoon käytettävät aineet.

2 artikla

1.   Tässä päätöksessä tarkoitetaan

1)

’sisältyvillä aineilla’ lopputuotteessa olevia, tarkoituksella lisättyjä aineita sekä sivutuotteita ja raaka-aineiden epäpuhtauksia (mukaan luettuna veteen liukeneva kalvo, jos tuotteessa on sellainen);

2)

’valkopyykinpesuaineilla’ pesuaineita, joita käytetään valkoisten tekstiilien tavanomaiseen pesuun missä tahansa lämpötilassa;

3)

’kirjopyykinpesuaineilla’ pesuaineita, joita käytetään värillisten tekstiilien tavanomaiseen pesuun missä tahansa lämpötilassa;

4)

’hienopesuaineilla’ herkkien tekstiilien pesuun tarkoitettuja pesuaineita;

5)

’kuluttajapakkauksella’

a)

ennen käyttöä poistettavaan kääreeseen pakatuissa kerta-annoksissa yksittäisen annoksen käärettä ja pakkausta, jonka on tarkoitus muodostaa ostopaikalla kaikkein pienin myyntiyksikkö tuotteen jakelussa loppukäyttäjälle tai kuluttajalle, mukaan luettuna mahdollinen etiketti;

b)

kaiken muun tyyppisissä tuotteissa pakkausta, jonka on tarkoitus muodostaa ostopaikalla kaikkein pienin myyntiyksikkö tuotteen jakelussa loppukäyttäjälle tai kuluttajalle, mukaan luettuna mahdollinen etiketti;

6)

’mikromuovilla’ alle 5 millimetrin kokoisia liukenemattomasta makromolekyylimuovista valmistettuja hiukkasia, jotka on saatu jossakin seuraavista prosesseista:

a)

polymerisaatioprosessi, kuten polyadditio tai polykondensaatio, tai samanlainen prosessi, jossa käytetään monomeerejä tai muita lähtöaineita;

b)

luontaisten tai synteettisten makromolekyylien kemiallinen muuntaminen;

c)

mikrobifermentaatio;

7)

’nanomateriaalilla’ luonnollista materiaalia, sivutuotemateriaalia tai valmistettua materiaalia, joka sisältää hiukkasia joko vapaina, agglomeroituneina tai aggregoituneina ja jonka hiukkasista vähintään 50 prosenttia lukumääräperusteisen kokojakauman mukaisesti on yhdeltä tai useammalta ulkomitaltaan kokoa 1–100 nm (4).

2.   Edellä olevan 1 kohdan 2 ja 3 alakohdan soveltamiseksi pesuaineen katsotaan olevan valkopyykinpesuainetta tai kirjopyykinpesuainetta, paitsi silloin, kun pesuaineen pakkauksessa nimenomaisesti todetaan, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi herkkien tekstiilien pesuun (hienopesuaine).

3 artikla

Jotta pyykinpesuaineelle tai tahrojen poistoon tarkoitetulle esikäsittelyaineelle voitaisiin myöntää asetuksessa (EY) N:o 66/2010 tarkoitettu EU-ympäristömerkki, sen on kuuluttava tämän päätöksen 1 artiklassa määriteltyyn tuoteryhmään ”pyykinpesuaineet” ja täytettävä liitteessä esitetyt arviointiperusteet sekä niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset.

4 artikla

Tuoteryhmään ”pyykinpesuaineet” sovellettavat arviointiperusteet sekä niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset ovat voimassa kuusi vuotta tämän päätöksen tiedoksiantamispäivästä.

5 artikla

Hallinnollisia tarkoituksia varten tuoteryhmälle ”pyykinpesuaineet” annetaan tunnusnumero ”006”.

6 artikla

Kumotaan päätös 2011/264/EU.

7 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 6 artiklassa säädetään, tuoteryhmään ”pyykinpesuaineet” kuuluvia tuotteita koskevat EU-ympäristömerkkihakemukset, jotka on toimitettu ennen tämän päätöksen tiedoksiantamispäivää, arvioidaan päätöksessä 2011/264/EU vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

2.   Tuoteryhmään ”pyykinpesuaineet” kuuluvia tuotteita koskevat EU-ympäristömerkkihakemukset, jotka on toimitettu kahden kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksiantamispäivästä, voivat perustua joko päätöksessä 2011/264/EU tai tässä päätöksessä vahvistettuihin arviointiperusteisiin. Kyseiset hakemukset on arvioitava niiden arviointiperusteiden mukaisesti, joihin ne perustuvat.

3.   Päätöksessä 2011/264/EU vahvistettujen arviointiperusteiden mukaisesti myönnettyjä EU-ympäristömerkkejä saa käyttää 12 kuukautta tämän päätöksen tiedoksiantamispäivästä.

8 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 23 päivänä kesäkuuta 2017.

Komission puolesta

Karmenu VELLA

Komission jäsen


(1)  EUVL L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Komission päätös 2011/264/EU, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2011, ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi pyykinpesuaineille (EUVL L 111, 30.4.2011, s. 34).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 648/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, pesuaineista (EUVL L 104, 8.4.2004, s. 1).

(4)  Komission suositus 2011/696/EU, annettu 18 päivänä lokakuuta 2011, nanomateriaalin määritelmästä (EUVL L 275, 20.10.2011, s. 38).


LIITE

YLEISET PERIAATTEET

EU-YMPÄRISTÖMERKIN MYÖNTÄMISPERUSTEET

Arviointiperusteet EU-ympäristömerkin myöntämiseksi pyykinpesuaineille

ARVIOINTIPERUSTEET

1.

Annosteluvaatimukset

2.

Myrkyllisyys vesieliöille

3.

Biohajoavuus

4.

Palmuöljyn, palmunsiemenöljyn ja niiden johdannaisten kestävä hankinta

5.

Aineet, joita ei saa käyttää tai joiden käyttöä on rajoitettu

6.

Pakkaukset

7.

Soveltuvuus käyttöön

8.

Käyttäjille annettavat tiedot

9.

EU-ympäristömerkin tiedot

ARVIOINTI JA TODENTAMINEN

a)   Vaatimukset

Erityiset arviointi- ja todentamisvaatimukset ilmoitetaan kunkin arviointiperusteen yhteydessä.

Kun hakijan edellytetään esittävän toimivaltaisille viranomaisille vakuutuksia, asiakirjoja, analyysejä, testausselosteista tai muita todisteita arviointiperusteiden noudattamisesta, nämä voivat olla peräisin hakijalta itseltään ja/tai tämän tavarantoimittajalta/tavarantoimittajilta.

Toimivaltaisten elinten on tunnustettava ensisijaisesti vakuutukset, jotka ovat sellaisten elinten antamia, jotka on akkreditoitu testaus- ja kalibrointilaboratorioita koskevien yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti, sekä sellaisten elinten suorittamat todentamiset, jotka on akkreditoitu tuotteiden, prosessien ja palvelujen sertifiointielimiä koskevien yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti. Akkreditoinnissa on noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/2008 (1) säännöksiä.

Tarvittaessa voidaan käyttää muita kuin kullekin vaatimukselle ilmoitettuja testimenetelmiä, jos hakemuksen arvioinnista vastaava toimivaltainen elin hyväksyy niiden vastaavuuden.

Toimivaltaiset elimet voivat tarvittaessa pyytää esittämään arviointia ja todentamista tukevia asiakirjoja ja toteuttaa riippumattomia tarkastuksia tai laitosvierailuja.

Edellytyksenä on, että tuote täyttää kaikki sovellettavat oikeudelliset vaatimukset siinä maassa (niissä maissa), jossa (joissa) tuote on tarkoitus saattaa markkinoille. Hakijan on vakuutettava, että tuote on tämän vaatimuksen mukainen.

EU-ympäristömerkin verkkosivulla on pesuaineiden valmistusainetietokanta (DID-luettelo), joka sisältää yleisimmät pesuaineisiin ja kosmeettisiin valmisteisiin sisältyvät aineet. Siinä annettuja tietoja on käytettävä kriittisen laimennustilavuuden (CDV) laskennassa ja sisältyvien aineiden biologisen hajoavuuden arvioinnissa. Sellaisten aineiden osalta, joita ei ole lueteltu DID-luettelossa, annetaan ohjeita siitä, miten tarvittavat tiedot lasketaan tai ekstrapoloidaan.

Toimivaltaiselle elimelle on toimitettava sisältyvien aineiden täydellinen luettelo, josta käy ilmi sisältyvän aineen (mahdollinen) kauppanimi, kemiallinen nimi, CAS-nro, DID-nro, määrä, tehtävä ja olomuoto lopputuotteessa (mukaan lukien veteen liukeneva kalvo, jos sellainen on).

Säilöntäaineet, hajusteet ja väriaineet on ilmoitettava pitoisuudesta riippumatta. Muut tuotteeseen sisältyvät aineet on ilmoitettava, jos niiden pitoisuus on vähintään 0,010 painoprosenttia.

Kaikki tuotteeseen sisältyvät aineet, jotka esiintyvät nanomateriaalien muodossa, on merkittävä luetteloon selkeästi sulkuihin kirjoitetulla sanalla ”nano”.

Kustakin luettelossa mainitusta sisältyvästä aineesta on toimitettava käyttöturvallisuustiedotteet Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (2) mukaisesti. Jos aineen käyttöturvallisuustiedotteita ei ole saatavilla, koska aine on seoksen osa, hakijan on toimitettava seoksen käyttöturvallisuustiedotteet.

b)   Mittaustarkkuuden raja-arvot

Kaikkien sisältyvien aineiden on täytettävä ekologiset arviointiperusteet, jotka on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1

Pyykinpesuaineisiin sisältyviin aineisiin sovellettavat pitoisuuksien raja-arvot (painoprosentteina) arviointiperusteittain

Arviointiperuste

Pinta-aktiiviset aineet

Säilöntäaineet

Väriaineet

Hajusteet

Muut (esimerkiksi entsyymit)

Myrkyllisyys vesieliöille

≥ 0,010

ei raja-arvoa (*1)

ei raja-arvoa (*1)

ei raja-arvoa (*1)

≥ 0,010

Biohajoavuus

Pinta-aktiiviset aineet

≥ 0,010

Orgaaniset aineet

≥ 0,010

ei raja-arvoa (*1)

ei raja-arvoa (*1)

ei raja-arvoa (*1)

≥ 0,010

Palmuöljyn kestävä hankinta

≥ 0,010

≥ 0,010

Aineet, joita ei saa käyttää tai joiden käyttöä on rajoitettu

Aineet, joita ei saa käyttää tai joiden käyttöä on rajoitettu

ei raja-arvoa (*1)

ei raja-arvoa (*1)

ei raja-arvoa (*1)

ei raja-arvoa (*1)

ei raja-arvoa (*1)

Vaaralliset aineet

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

Erityistä huolta aiheuttavat aineet

ei raja-arvoa (*1)

ei raja-arvoa (*1)

ei raja-arvoa (*1)

ei raja-arvoa (*1)

ei raja-arvoa (*1)

Hajusteet

ei raja-arvoa (*1)

Säilöntäaineet

ei raja-arvoa (*1)

Väriaineet

ei raja-arvoa (*1)

Entsyymit

ei raja-arvoa (*1)

VERTAILUANNOS

Seuraavia annosmääriä käytetään vertailuannoksina laskelmissa, joilla pyritään osoittamaan, onko EU-ympäristömerkin vaatimuksia noudatettu, sekä testaamaan puhdistuskykyä:

Valkopyykinpesuaine, kirjopyykinpesuaine

Valmistajan yhdelle normaalisti likaantuneelle kuivalle pyykkikilolle suosittelema annosmäärä, joka on esitetty grammoina tai millilitroina pyykkikiloa kohti (g/kg pyykkiä tai ml/kg pyykkiä) ja laskettu käyttämällä suositusannosta 4,5 kg:n täytölle, kun veden kovuus on 2,5 mmol CaCO3/l.

Hienopesuaine

Valmistajan yhdelle normaalisti likaantuneelle hienopesupyykkikilolle suosittelema annosmäärä, joka on esitetty grammoina tai millilitroina pyykkikiloa kohti (g/kg pyykkiä tai ml/kg pyykkiä) ja laskettu käyttämällä suositusannosta 2,5 kg:n täytölle, kun veden kovuus on 2,5 mmol CaCO3/l.

Tahranpoistoaine (ainoastaan esikäsittelyaineet)

Valmistajan yhdelle kuivalle pyykkikilolle suosittelema annosmäärä, joka on esitetty grammoina tai millilitroina pyykkikiloa kohti (g/kg pyykkiä tai ml/kg pyykkiä) ja laskettu käyttämällä kuutta levitysannosta 4,5 kg:n täyttöä kohden.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava annosteluohjeet sisältävä tuote-etiketti tai tuoteseloste.

Arviointiperuste 1 – Annosteluvaatimukset

Vertailuannos ei saa ylittää seuraavia raja-arvoja.

Tuotetyyppi

Annostus

(g/kg pyykkiä)

Valkopyykinpesuaine, kirjopyykinpesuaine

16,0

Hienopesuaine

16,0

Tahranpoistoaine (ainoastaan esikäsittelyaineet)

2,7

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava annosteluohjeet sisältävä tuote-etiketti ja asiakirjat, joista käy ilmi nestemäisten ja geelimäisten tuotteiden tiheys (g/ml).

Arviointiperuste 2 – Myrkyllisyys vesieliöille

Tuotteen kriittinen laimennustilavuus (CDVkrooninen-arvo) ei saa ylittää seuraavia vertailuannosten raja-arvoja.

Tuotetyyppi

CDV:n raja-arvo

(l/kg pyykkiä)

Valkopyykinpesuaine, kirjopyykinpesuaine

31 500

Hienopesuaine

20 000

Tahranpoistoaine (ainoastaan esikäsittelyaineet)

3 500

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava laskelma tuotteen CDVkrooninen-arvosta. EU-ympäristömerkin verkkosivuilla on laskentataulukko CDVkrooninen-arvon laskemista varten.

Kriittinen laimennustilavuus (CDVkrooninen) lasketaan kullekin sisältyvälle aineelle (i) yhtälöllä:

Formula

missä

annostus(i)

:

aineen (i) paino (g) vertailuannoksessa

DF(i)

:

aineen (i) hajoamistekijä

TFkrooninen(i)

:

aineen (i) krooninen toksisuustekijä.

Muuttujien DF(i) ja TFkrooninen(i) arvot annetaan DID-luettelon ajantasaisimmassa A-osassa. Jos sisältyvää ainetta ei ole lueteltu DID-luettelon A-osassa, on hakijan arvioitava muuttujien arvot DID-luettelon B-osassa kuvatulla tavalla. Arvioon on liitettävä asiaa koskevat asiakirjat.

Arviointiperuste 3 – Biohajoavuus

a)   Pinta-aktiivisten aineiden biohajoavuus

Kaikkien pinta-aktiivisten aineiden on oltava helposti hajoavia (aerobisesti).

Kaikkien vesiympäristölle vaarallisiksi luokiteltujen pinta-aktiivisten aineiden, jotka kuuluvat välittömään luokkaan 1 (H400), krooniseen luokkaan 3 (H412) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (3) mukaisesti, on lisäksi oltava anaerobisesti biologisesti hajoavia.

b)   Orgaanisten yhdisteiden biohajoavuus

Sellaisen orgaanisen aineksen, joka ei ole aerobisesti biologisesti hajoavaa (ei nopeasti biohajoava, aNBO) tai anaerobisesti biohajoavaa (anNBO), määrä tuotteessa ei saa ylittää seuraavia vertailuannoksen raja-arvoja:

 

aNBO

Tuotetyyppi

aNBO

(g/kg pyykkiä)

jauhe/tabletit

aNBO

(g/kg pyykkiä)

neste, kapselit, geeli

Valkopyykinpesuaine, kirjopyykinpesuaine

1,00

0,45

Hienopesuaine

0,55

0,30

Tahranpoistoaine (ainoastaan esikäsittelyaineet)

0,10

0,10

 

anNBO

Tuotetyyppi

anNBO

(g/kg pyykkiä)

jauhe/tabletit

anNBO

(g/kg pyykkiä)

neste, kapselit, geeli

Valkopyykinpesuaine, kirjopyykinpesuaine

1,10

0,55

Hienopesuaine

0,55

0,30

Tahranpoistoaine (ainoastaan esikäsittelyaineet)

0,10

0,10

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava asiakirjat pinta-aktiivisten aineiden hajoavuudesta sekä laskelma tuotteen aNBO- ja anNBO-arvoista. EU-ympäristömerkin verkkosivulla on laskentataulukko aNBO- ja anNBO-arvojen laskemiseksi.

Pinta-aktiivisten aineiden hajoavuuden ja orgaanisten yhdisteiden aNBO- ja anNBO-arvojen osalta on viitattava ajantasaisimpaan DID-luetteloon.

Niistä sisältyvistä aineista, joita ei ole mainittu DID-luettelon A-osassa, on esitettävä julkaisuista tai muista lähteistä saadut asiaankuuluvat tiedot tai asianmukaiset testitulokset, jotka osoittavat niiden olevan aerobisesti ja anaerobisesti biohajoavia, kuten luettelon B-osassa kuvataan.

Edellä mainittujen hajoavuutta koskevien asiakirjojen puuttuessa muu sisältyvä aine kuin pinta-aktiivinen aine voidaan vapauttaa anaerobista hajoavuutta koskevasta vaatimuksesta, jos jokin seuraavista kolmesta vaihtoehdosta täyttyy:

1)

Aine on helposti hajoava ja sillä on matala adsorptio (A < 25 %).

2)

Aine on helposti hajoava ja sillä on korkea desorptio (D > 75 %).

3)

Aine on helposti hajoava eikä se ole biokertyvä (4).

Adsorptiota/desorptiota koskeva testaus on tehtävä OECD-testimenetelmän 106 mukaisesti.

Arviointiperuste 4 – Palmuöljyn, palmunsiemenöljyn ja niiden johdannaisten kestävä hankinta

Tuotteisiin sisältyvät aineet, jotka ovat peräisin palmuöljystä tai palmunsiemenöljystä, on hankittava kestävää tuotantoa koskevan sertifiointijärjestelmän vaatimukset täyttävältä tilalta. Sertifiointijärjestelmän on oltava useista sidosryhmistä muodostuvien järjestöjen vaatimusten mukainen, sillä on oltava laaja jäsenpohja, mukaan lukien kansalaisjärjestöt, teollisuus, ja valtionhallinto, ja siinä on käsiteltävä ympäristövaikutuksia, mukaan lukien maaperään, luonnon monimuotoisuuteen, orgaanisen hiilen varastoihin sekä luonnonvarojen suojeluun kohdistuvat vaikutukset.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on esitettävä kolmannen osapuolen todistusten ja alkuperäketjun avulla todisteet siitä, että sisältyvien aineiden valmistuksessa käytetty palmuöljy ja palmunsiemenöljy on hankittu kestävästi hoidetuilta tiloilta.

Hyväksyttäviä sertifikaatteja ovat muun muassa RSPO-järjestön (Roundtable for Sustainable Palm Oil) sertifikaatti (toimitusketjun yksilöinti/erilläänpito/massatase) tai minkä tahansa vastaavan tai vaatimuksiltaan tiukemman kestävän tuotannon järjestelmän sertifikaatit.

Palmuöljyn ja palmunsiemenöljyn kemiallisten johdannaisten osalta voidaan käyttää kestävyyden osoittamiseen book and claim -järjestelmiä, kuten Green Palm -sertifikaatit tai vastaavat. Hakijan on toimitettava vuotuinen raportti (Annual Communications of Progress, ACOP), jossa ilmoitetaan viimeisimmän vuosittaisen myyntijakson aikana hankitut ja lunastetut Green Palm -sertifikaatit.

Arviointiperuste 5 – Aineet, joita ei saa käyttää tai joiden käyttöä on rajoitettu

a)   Aineet, joita ei saa käyttää tai joiden käyttöä on rajoitettu

i)   Aineet, joita ei saa käyttää

Tuote ei saa sisältää seuraavia aineita pitoisuudesta riippumatta:

alkyylifenolietoksylaatit (APEO) ja muut alkylifenolijohdannaiset

atranoli

kloroatranoli

dietyleenitriamiinipentaetikkahappo (DTPA)

etyleenidiamiinitetraetikkahappo (EDTA) ja sen suolat

formaldehydi ja formaldehydiä vapauttavat aineet (esimerkiksi 2-bromi-2-nitropropaani-1,3-dioli, 5-bromo-5-nitro-1,3-dioksaani, natriumhydroksimetyyliglysinaatti, diatsolinidyyliurea) lukuun ottamatta tuotteeseen sisältyvässä aineessa enintään 0,010 painoprosentin pitoisuutena esiintyviä polyalkoksikemiaan perustuvien pinta-aktiivisten aineiden sisältämiä formaldehydiepäpuhtauksia

glutaarialdehydi

hydroksi-isoheksyyli-3-syklohekseeni-karboksialdehydi (HICC)

muoviset mikrohiukkaset

nanohopea

nitromyskit ja polysykliset myskit

fosfaatit

per-fluoratut alkylaatit

kvaternaariset ammoniumsuolat, jotka eivät ole nopeasti biologisesti hajoavia

reaktiiviset klooriyhdisteet

rodamiini B

triklosaani

3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava allekirjoitettu vakuutus arviointiperusteen noudattamisesta ja tarvittaessa sitä tukevat toimittajien vakuutukset, joissa vahvistetaan, että tuote ei sisällä lueteltuja aineita pitoisuudesta riippumatta.

ii)   Aineet, joiden käyttöä on rajoitettu

Tuotteessa ei saa olla seuraavia aineita ilmoitettua pitoisuutta enemmän:

2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni: 0,0050 painoprosenttia

1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni: 0,0050 painoprosenttia

5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-oni/2-metyyli-4-isotiatsolin-3-oni: 0,0015 painoprosenttia.

Alkuainefosforina laskettava fosforin (P) kokonaispitoisuus rajoitetaan seuraavasti:

pyykinpesuaineet: 0,04 g/kg pyykkiä

tahranpoistoaineet: 0,005 g/kg pyykkiä.

Niiden hajusteiden pitoisuus, joihin sovelletaan asetuksessa (EY) N:o 648/2004 säädettyä ilmoitusvaatimusta, ei saa olla ≥ 0,010 painoprosenttia ainetta kohden.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava seuraavat asiakirjat:

a)

Jos käytetään isotiatsolinoneja, allekirjoitettu vakuutus arviointiperusteiden noudattamisesta ja tarvittaessa sitä tukevat toimittajien vakuutukset, joissa vahvistetaan, että käytettyjen isotiatsolinonien pitoisuus on asetettujen raja-arvojen mukainen tai niitä pienempi.

b)

Allekirjoitettu vakuutus arviointiperusteiden noudattamisesta ja tarvittaessa sitä tukevat toimittajien vakuutukset, joissa vahvistetaan, että alkuainefosforin kokonaismäärä on asetettujen raja-arvojen mukainen tai niitä pienempi. Tuotteen sisältämän fosforin kokonaismäärän laskelmien tulee olla vakuutuksen liitteenä.

c)

Allekirjoitettu vakuutus arviointiperusteiden noudattamisesta ja tarvittaessa sitä tukevat toimittajien vakuutukset tai asiakirjat, joissa vahvistetaan, että niiden hajusteiden pitoisuus, joihin sovelletaan asetuksessa (EY) N:o 648/2004 säädettyä ilmoitusvaatimusta, ei ylitä asetettuja raja-arvoja.

b)   Vaaralliset aineet

i)   Lopputuote

Lopputuotetta ei saa luokitella eikä merkitä akuutisti myrkylliseksi, elinkohtaisesti myrkylliseksi, hengitysteitä tai ihoa herkistäväksi, syöpää aiheuttavaksi, perimää vaurioittavaksi, lisääntymiselle vaaralliseksi tai vesiympäristölle vaaralliseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteen I ja taulukon 2 mukaisesti.

ii)   Sisältyvät aineet

Sisältyvien aineiden pitoisuuden lopputuotteessa on oltava alle 0,010 painoprosenttia, jos nämä tuotteet ovat myrkyllisten, vesiympäristölle vaarallisten, hengitysteitä tai ihoa herkistävien, syöpää aiheuttavien, perimää vaurioittavien tai lisääntymiselle vaarallisten aineiden luokitteluperusteiden mukaisia asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteen I ja taulukon 2 luettelon mukaisesti.

Jos asetuksen (EY) N:o 1272/2008 10 artiklan mukaisesti määritetyt yleiset tai erityiset pitoisuuksien raja-arvot ovat tiukemmat, on sovellettava niitä.

Taulukko 2

Rajoitetut vaaraluokitukset ja niiden ryhmittely

Akuutti myrkyllisyys

Luokat 1 ja 2

Ryhmä 3

H300 Tappavaa nieltynä

H301 Myrkyllistä nieltynä

H310 Tappavaa joutuessaan iholle

H311 Myrkyllistä joutuessaan iholle

H330 Tappavaa hengitettynä

H331 Myrkyllistä hengitettynä

H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin

EUH070 Myrkyllistä joutuessaan silmään

Elinkohtainen myrkyllisyys

Ryhmä 1

Ryhmä 2

H370 Vahingoittaa elimiä

H371 Saattaa vahingoittaa elimiä

H372 Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa

H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa

Hengitysteiden ja ihon herkistyminen

Kategoria 1A/1

Kategoria 1B

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia

H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia

Syöpää aiheuttava, perimää vaurioittava tai lisääntymiselle vaarallinen

Ryhmät 1A ja 1B

Ryhmä 2

H340 Saattaa aiheuttaa perimävaurioita

H341 Epäillään aiheuttavan perimävaurioita

H350 Saattaa aiheuttaa syöpää

H351 Epäillään aiheuttavan syöpää

H350i Saattaa aiheuttaa syöpää hengitettynä

 

H360F Saattaa heikentää hedelmällisyyttä

H361f Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä

H360D Voi vaurioittaa sikiötä

H361d Epäillään vaurioittavan sikiötä

H360FD Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Voi vaurioittaa sikiötä

H361fd Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä

H360Fd Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä

H362 Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille

H360Df Voi vaurioittaa sikiötä. Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä

 

Vesiympäristölle vaarallinen

Luokat 1 ja 2

Luokat 3 ja 4

H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

H413 Saattaa aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille

H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

 

Vaarallista otsonikerrokselle

H420 Vaarallista otsonikerrokselle

 

Tätä arviointiperustetta ei sovelleta asetuksen (EY) N:o 1907/2006 2 artiklan 7 kohdan a ja b alakohdan soveltamisalaan kuuluviin mainitun asetuksen liitteessä IV ja V lueteltuihin sisältyviin aineisiin, jotka on vapautettu rekisteröintiä, jatkokäyttäjää ja arviointivaatimuksia koskevien säännösten soveltamisesta. Sen määrittämiseksi, sovelletaanko tätä vapautusta, hakijan on selvitettävä kaikki tuotteeseen sisältyvät aineet, joiden pitoisuus on yli 0,010 painoprosenttia.

Taulukon 3 aineet ja seokset on vapautettu vaatimuksesta 5(b)(ii).

Taulukko 3

Vapautuksen saaneet aineet

Aine

Vaaralauseke

Pinta-aktiiviset aineet

H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

Subtilisiini

H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille

H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

Entsyymit (*2)

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia

ε-Ftaali-imidi-peroksi-heksaanihappo (PAP) valkaisuaineena käytettynä, enimmäispitoisuus 0,6 g/kg pyykkiä

H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

NTA epäpuhtautena MGDA:ssa ja GLDA:ssa (*3)

H351 Epäillään aiheuttavan syöpää

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on osoitettava, että arviointiperustetta on noudatettu lopputuotteessa ja kaikissa tuotteeseen sisältyvissä aineissa, joiden pitoisuus lopputuotteessa on yli 0,010 painoprosenttia. Hakijan on toimitettava allekirjoitettu vakuutus arviointiperusteen noudattamisesta ja tarvittaessa sitä tukevat toimittajien vakuutukset tai käyttöturvallisuustiedotteet, joissa vahvistetaan, että yksikään näistä aineista ei ole yhden tai useamman taulukossa 2 luetellun vaaralausekkeen mukainen niissä muodoissa tai fysikaalisissa olomuodoissa, joissa ne ovat tuotteessa.

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteissä IV ja V lueteltujen, mainitun asetuksen 2 artiklan 7 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti rekisteröintivelvoitteista vapautettujen aineiden osalta hakijan asiaa koskeva vakuutus riittää.

Hakijan on toimitettava allekirjoitettu vakuutus arviointiperusteen noudattamisesta ja tarvittaessa sitä tukevat toimittajien vakuutukset tai käyttöturvallisuustiedotteet, joissa vahvistetaan tuotteiden sisältävän aineita, jotka täyttävät poikkeusta koskevat edellytykset.

c)   Erityistä huolta aiheuttavat aineet

Lopputuote ei saa sisältää aineita, jotka on tunnistettu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdassa kuvatun menettelyn mukaisesti erityistä huolta aiheuttavien aineiden luetteloon kuuluviksi aineiksi.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava allekirjoitettu vakuutus arviointiperusteen noudattamisesta ja tarvittaessa sitä tukevat toimittajien vakuutukset tai käyttöturvallisuustiedotteet, joissa vahvistetaan, että tuotteet eivät sisällä mitään luetteloon kuuluvia aineita.

Hakijan on viitattava viimeisimpään hakemuksen jättöajankohtana julkaistuun erityistä huolta herättävien aineiden luetteloon.

d)   Hajusteet

Kaikki valmistuksessa käytettävät aineet, joita lisätään tuotteeseen hajusteina, on valmistettava ja niitä on käsiteltävä Kansainvälisen hajusteliiton (IFRA) käytännesääntöjen (5) mukaisesti. Valmistajan on noudatettava IFRAn suosituksia, jotka koskevat aineiden käyttökieltoa, käytön rajoittamista ja erityisiä puhtausvaatimuksia.

Arviointi ja todentaminen: Toimittajan tai tarvittaessa hajusteiden valmistajan on toimitettava allekirjoitettu vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta.

e)   Säilöntäaineet

i)

Tuote saa sisältää säilöntäaineita ainoastaan sen säilyvyyden parantamiseksi ja pelkästään tätä tarkoitusta varten asianmukaisesti annosteltuna. Tämä ei koske pinta-aktiivisia aineita, joilla voi olla myös biosidiominaisuuksia.

ii)

Tuote voi sisältää säilöntäaineita edellyttäen, että ne eivät ole biokertyviä. Säilöntäainetta ei pidetä biokertyvänä, jos BCF < 100 tai log Kow < 3,0. Jos sekä BCF- että log Kow -arvot ovat saatavilla, on käytettävä suurinta mitattua BCF-arvoa.

iii)

Pakkauksessa tai muissa tuote-esitteissä ei saa väittää tai antaa ymmärtää, että tuotteella on mikrobeja tuhoava tai desinfioiva vaikutus.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava allekirjoitettu vakuutus arviointiperusteen noudattamisesta ja tarvittaessa sitä tukevat toimittajien vakuutukset sekä käyttöturvallisuustiedotteet kaikista lisätyistä säilöntäaineista ja tiedot BCF- tai log Kow -arvoista. Hakijan on lisäksi toimitettava graafinen esitys pakkauksesta.

f)   Väriaineet

Tuotteen väriaineet eivät saa olla biokertyviä.

Väriainetta ei pidetä biokertyvänä, jos BCF < 100 tai log Kow < 3,0. Jos sekä BCF- että log Kow -arvot ovat saatavilla, on käytettävä suurinta mitattua BCF-arvoa. Mikäli väriaine on hyväksytty käytettäväksi elintarvikkeissa, ei mahdollista biokertyvyyttä tarvitse selvittää.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava allekirjoitettu vakuutus arviointiperusteen noudattamisesta ja tarvittaessa sitä tukevat toimittajien vakuutukset sekä käyttöturvallisuustiedotteet kaikista lisätyistä väriaineista ja tiedot BCF- tai log Kow -arvoista taikka asiakirjat sen varmistamiseksi, että väriaine on hyväksytty käytettäväksi elintarvikkeissa.

g)   Entsyymit

Ainoastaan kapseloituja (kiinteässä muodossa olevia) entsyymejä ja entsyyminesteitä/-lietteitä saa käyttää.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava allekirjoitettu vakuutus arviointiperusteen noudattamisesta ja tarvittaessa sitä tukevat toimittajien vakuutukset sekä käyttöturvallisuustiedotteet kaikista lisätyistä entsyymeistä.

Arviointiperuste 6 – Pakkaukset

a)   Paino-hyötysuhde (WUR)

Tuotteen paino-hyötysuhde lasketaan ainoastaan kuluttajapakkaukselle, eikä se saa ylittää seuraavia vertailuannoksen arvoja.

Tuotetyyppi

Paino-hyötysuhde

(g/kg pyykkiä)

Jauhemaiset pyykinpesuaineet

Pyykinpesuaineet tabletteina tai kapseleina

1,2

Nestemäiset tai geelimäiset pyykinpesuaineet (ei tabletteina tai kapseleina)

1,4

Tahranpoistoaine (ainoastaan esikäsittelyaineet)

1,2

Kuluttajapakkaukset, jotka on valmistettu yli 80-prosenttisesti kierrätysmateriaalista, on vapautettu tästä vaatimuksesta.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava laskelma tuotteen paino-hyötysuhteesta. Jos tuotetta myydään erilaisissa pakkauksissa (erilaisina määrinä), laskelma on toimitettava kustakin sellaisesta pakkauskoosta, jolle EU-ympäristömerkki myönnetään.

Paino-hyötysuhde lasketaan yhtälöllä:

Formula

missä

Wi

:

kuluttajapakkauksen (i) paino (g)

Ui

:

kuluttajapakkauksen (i) sisältämän, muusta kuin kierrätetystä materiaalista valmistetun pakkauksen paino (g) Ui = Wi, jollei hakija pysty osoittamaan muuta

Di

:

kuluttajapakkaukseen (i) sisältyvien vertailuannosten määrä

Ri

:

täyttöpakkausindeksi. Ri = 1 (pakkausta ei käytetä uudelleen samaan tarkoitukseen) tai Ri = 2 (jos hakija voi osoittaa, että pakkauskomponenttia voidaan käyttää uudelleen samaan tarkoitukseen ja että se myy täyttöpakkauksia).

Hakijan on toimitettava arviointiperusteen noudattamisesta allekirjoitettu vakuutus, jossa vahvistetaan kierrätetyn materiaalin määrä, sekä asianmukaiset asiakirjat. Pakkausta pidetään kierrätettynä, jos pakkauksen valmistukseen käytetty raaka-aine on kerätty pakkausten valmistajilta jakeluvaiheessa tai kuluttajavaiheessa.

b)   Kierrätettävyyden suunnittelu

Muoviset pakkaukset on suunniteltava tehokkaan kierrätyksen helpottamiseksi siten, että vältetään epäpuhtauksia sekä yhteensopimattomia materiaaleja, joiden tiedetään estävän erottelua tai uudelleenkäsittelyä tai heikentävän kierrätettävän materiaalin laatua. Etiketissä tai vyötteessä, sulkimessa taikka eristyspinnoituksissa ei saa olla erikseen taikka yhdistettynä taulukossa 4 lueteltuja materiaaleja tai osia. Pumppumekanismit (mukaan lukien sumutteissa olevat) on vapautettu tästä vaatimuksesta.

Taulukko 4

Materiaalit ja osat, joita ei saa käyttää pakkausten osissa

Pakkauksen osa

Kielletyt materiaalit ja osat (*4)

Etiketti tai vyöte

PS-etiketti tai -vyöte yhdessä PET-, PP- tai HDPE-pullon kanssa

PVC-etiketti tai -vyöte yhdessä PET-, PP- tai HDPE-pullon kanssa

PETG-etiketti tai -vyöte yhdessä PET-pullon kanssa

Muut vyötteen/etikettien muovimateriaalit, jossa tiheys > 1 g/cm3, yhdessä PET-pullon kanssa

Muut vyötteen tai etikettien muovimateriaalit, jossa tiheys < 1 g/cm3, yhdessä PP- tai HDPE-pullon kanssa

Etiketit tai vyötteet, jotka on metalloitu tai hitsattu pakkauksen runkoon (mould labelling)

Suljin

PS-suljin yhdessä PET-, HDPE- tai PP-pullon kanssa

PVC-suljin yhdessä PET-, PP- tai HDPE-pullon kanssa

PETG-sulkimet tai suljinmateriaali, jonka tiheys > 1 g/cm3, yhdessä PET-pullon kanssa

Metallista, lasista tai EVA:sta valmistetut sulkimet, jotka eivät ole helposti erotettavissa pullosta

Silikonista tehdyt sulkimet. Silikonisulkimet, joiden tiheys on < 1 g/cm3, yhdessä PET-pullon kanssa, sekä silikonisulkimet, joiden tiheys on > 1 g/cm3, yhdessä PEHD- tai PP-pullon kanssa, on vapautettu.

Metallifoliot tai -sinetit, jotka pysyvät kiinni pullossa tai sen sulkimessa sen jälkeen, kun tuote on avattu

Eristyspinnoitukset

Polyamidi, funktionaaliset polyolefiinit, metallisoidut ja valon kulkua estävät eristeet

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava arviointiperusteiden noudattamisesta allekirjoitettu vakuutus, josta käy ilmi pakkausmateriaalin, mukaan lukien tarvittaessa säiliön, etiketin tai vyötteen, liimojen, sulkimen ja eristyspinnoituksen, koostumus, sekä valokuvat tai tekniset piirustukset kuluttajapakkauksesta.

Arviointiperuste 7 – Soveltuvuus käyttöön

Tuotteella on oltava tyydyttävä pesuteho valmistajan suosittelemassa alhaisimmassa pesulämpötilassa ja alhaisimmalla annostuksella veden kovuudesta riippuen EU-ympäristömerkin myöntämiseen kuuluvan pesuaineiden testausmenetelmän (6) tai EU-ympäristömerkin myöntämiseen kuuluvan tahranpoistoaineiden testausmenetelmän (7) mukaisesti. Tehokkuustesteissä käytettävät menetelmät ovat saatavilla EU-ympäristömerkin verkkosivuilla.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava asiakirjat, jotka osoittavat, että tuote on testattu testausmenetelmässä määritellyissä olosuhteissa ja että testitulosten mukaan tuote on saavuttanut vähintään pesuteholle asetetun vähimmäistason. Hakijan on myös tarvittaessa toimitettava asiakirjat, jotka osoittavat, että asiaan kuuluviin testaus- ja kalibrointilaboratorioita koskeviin yhdenmukaistettuihin standardeihin sisältyvät laboratoriota koskevat vaatimukset täyttyvät.

Testauksessa voidaan käyttää vastaavaa suorituskykytestiä, jos toimivaltainen elin on arvioinut ja hyväksynyt vastaavuuden.

Arviointiperuste 8 – Käyttäjille annettavat tiedot

Tuotteeseen on liitettävä asianmukaista käyttöä koskevat ohjeet tuotteen pesutehon maksimoimiseksi, jätteen määrän minimoimiseksi sekä vesien pilaantumisen ja luonnonvarojen kulutuksen vähentämiseksi. Ohjeet voidaan esittää tekstimuodossa, kuvina tai symboleina, ja niihin on sisällyttävä seuraavat tiedot:

a)

Annosteluohjeet

Hakijan on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet, joilla kuluttajia autetaan noudattamaan suositeltuja annosmääriä, kuten antamalla käyttöön annosteluohjeet ja sopiva annostelujärjestelmä (esimerkiksi korkki).

Annosteluohjeisiin on sisällyttävä tiedot suositellusta annoksesta vakiotäyttömäärälle vähintään kahdelle likaisuuden asteelle sekä tiedot veden kovuuden vaikutuksesta annostukseen.

Tiedoista on käytävä ilmi yleisin veden kovuus sillä alueella, jolla tuote on tarkoitus saattaa markkinoille, tai tiedot siitä, mistä veden kovuustason voi tarkistaa.

b)

Pakkauksen hävittämistä koskeva tieto

Kuluttajapakkaukseen on sisällyttävä tiedot uudelleenkäytöstä, kierrätyksestä ja pakkauksen asianmukaisesta hävittämisestä.

c)

Ympäristöä koskeva tieto

Kuluttajapakkauksessa on oltava maininta siitä, kuinka tärkeää on käyttää oikeaa pesuainemäärää ja alhaisinta suositeltua pesulämpötilaa (joka ei saa olla korkeampi kuin 30 oC) sekä pestä täysiä koneellisia, jotta voidaan minimoida energian- ja vedenkulutus ja vähentää veden pilaantumista.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava allekirjoitettu vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta sekä malli tuotteen merkinnöistä.

Arviointiperuste 9 – EU-ympäristömerkin tiedot

Logon on oltava näkyvillä ja luettavissa. EU:n ympäristömerkin rekisteröinti-/lisenssinumero on merkittävä tuotteeseen, ja numeron on oltava luettavissa ja selkeästi näkyvillä.

Hakija voi halutessaan sisällyttää etikettiin valinnaisen tekstikentän, jossa on seuraava teksti:

Vähäinen vaikutus vesiympäristöön

Rajoitettu määrä vaarallisia aineita

Pesuteho testattu 30 °C:ssa (*).

(*)

Jos tuote on testattu 15 °C tai 20 °C:ssa perusteen 7 osalta, hakija voi muuttaa ilmoitetun lämpötilan vastaavasti.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava allekirjoitettu vakuutus arviointiperusteen noudattamisesta sekä mallikappale etiketistä tai graafinen esitys pakkauksesta EU-ympäristömerkkeineen.


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30).

(2)  Kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006 (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

(*1)  Merkinnällä ”ei raja-arvoa” tarkoitetaan kaikkia tarkoituksella lisättyjä aineita, sivutuotteita ja raaka-aineiden epäpuhtauksia pitoisuudesta riippumatta

= Ei sovelleta

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).

(4)  Ainetta ei pidetä biokertyvänä, jos BCF < 100 tai log Kow < 3,0. Jos sekä BCF- että log Kow -arvot ovat saatavilla, on käytettävä suurinta mitattua BCF-arvoa.

(*2)  Mukaan lukien stabilointiaineet ja muut valmisteiden apuaineet.

(*3)  NTA:n pitoisuuden näissä raaka-aineissa on oltava alle 0,2 prosenttia eikä lopputuotteen yhteenlaskettu NTA:n kokonaispitoisuus saa ylittää 0,10:tä prosenttia.

(5)  Saatavilla IFRAn nettisivulla http://www.ifraorg.org

(*4)  EVA – etyleenivinyyliasetaatti, HDPE – HD-polyetyleeni, PET – polyetyleenitereftalaatti, PETG – glykoli-modifioitu polyetyleenitereftalaatti, PP – polypropeeni, PS – polystyreeni, PVC – polyvinyylikloridi

(6)  Saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/Performance%20Test%20Laundry%20Detergents.pdf

(7)  Saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/Performance%20Test%20stain%20removers.pdf