5.8.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 255/10


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 3 päivänä elokuuta 2017,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 105 artiklassa tarkoitetun, erään viinialan nimityksen eritelmän muutoksen hyväksymistä koskevan pyynnön julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä

(Montravel (SAN))

(2017/C 255/12)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 97 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ranska on asetuksen (EU) N:o 1308/2013 105 artiklan mukaisesti esittänyt pyynnön nimityksen ”Montravel” eritelmän muuttamisesta.

(2)

Komissio on tutkinut kyseisen pyynnön ja todennut, että asetuksen (EU) N:o 1308/2013 93–96 artiklassa, 97 artiklan 1 kohdassa sekä 100, 101 ja 102 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

(3)

Jotta voitaisiin esittää vastaväitteitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 98 artiklan mukaisesti, Euroopan unionin virallisessa lehdessä olisi julkaistava nimityksen ”Montravel” eritelmän muutospyyntö,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 105 artiklan mukainen nimityksen ”Montravel” (SAN) eritelmän muutospyyntö esitetään tämän päätöksen liitteessä.

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 98 artiklan mukaisesti tämän päätöksen julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä antaa oikeuden vastustaa tämän artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettua eritelmän muutosta kahden kuukauden kuluessa päätöksen julkaisupäivästä.

Tehty Brysselissä 3 päivänä elokuuta 2017.

Komission puolesta

Phil HOGAN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.


LIITE

”MONTRAVEL”

AOP-FR-A0923-AM01

Hakemuksen jättämispäivä: 22.12.2014

ERITELMÄN MUUTOSPYYNTÖ

1.   Muutokseen sovellettavat säännöt

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 105 artikla – muu kuin vähäinen muutos

2.   Muutoksen kuvaus ja perustelut

2.1   Maantieteellinen alue

Muutetaan tuotannon maantieteellistä aluetta eritelmän 1 luvun IV kohdan 1 alakohdassa seuraavasti: poistetaan yksi kunta, Saint-Seurin de Prats, ja lisätään kaksi kuntaa, Le Fleix ja Monfaucon. Mainittujen kahden kunnan kukkulat muodostavat jatkumon alkuperäiselle maantieteelliselle alueelle ja niiden geologinen profiili on samanlainen, toisin kuin Saint-Seurin de Pratsin, joka sijaitsee kokonaisuudessaan Dordognen tulvatasangolla.

Muutetaan yhtenäisen asiakirjan 6 kohtaa.

2.2   Rajattu viljelyalue

Lisätään rajattua viljelyaluetta koskevaan 1 luvun IV kohdan 2 alakohtaan päivämäärä, jona toimivaltainen kansallinen viranomainen hyväksyi rajattua viljelyaluetta koskevan muutoksen uudelleenmääritellyn maantieteellisen tuotantoalueen puitteissa. Tämän vuoksi eritelmään on lisätty päivämäärä, jona kansallinen komitea saattoi muutoksen voimaan. Muistin virkistämiseksi viljelyalueen rajaamisella tarkoitetaan asianomaisen tarkistetun alkuperänimityksen tuotantoon soveltuvien viljelylohkojen määrittämistä maantieteellisen tuotantoalueen puitteissa.

Tämä muutos ei vaikuta yhtenäiseen asiakirjaan.

2.3   Välittömässä läheisyydessä sijaitseva alue

Maantieteellistä aluetta koskevan muutoksen seurauksena muutetaan 1 luvun IV kohdan 3 alakohtaa välittömässä läheisyydessä sijaitsevasta alueesta, jolla viinirypäleet voidaan viiniyttää ja viini valmistaa ja kypsyttää. Kahden uuden kunnan, Le Feix’n ja Monfauconin, lisääminen maantieteelliseen alueeseen tarkoittaa, että ne poistetaan välittömässä läheisyydessä sijaitsevasta alueesta.

Sitä vastoin maantieteellisen alueen ulkopuolelle rajattu Saint-Seurin de Pratsin kunta sisällytetään välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan alueeseen ja lisätään viininvalmistuskäytäntöjen perusteella kuntaluetteloon.

Muutetaan yhtenäisen asiakirjan 9 kohtaa.

2.4   Yhteys alkuperään

Maantieteellistä aluetta koskevan muutoksen seurauksena tehdään oikaisu eritelmän 1 luvun X kohdan (Yhteys maantieteelliseen alueeseen) 1 alakohdan (Maantieteellistä aluetta koskevat tiedot) ensimmäiseen alakohtaan korjaamalla tuotantoalueella sijaitsevien kuntien lukumäärä 14:stä 15:een.

Koska lisäksi maantieteelliseen alueeseen sisällytettyjen kuntien geologinen profiili on sama kuin mikä kuvataan kohdassa ”Yhteys alkuperään”, kyseistä kohtaa ei ole muutettu.

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

1.   Nimi tai nimet

Montravel

2.   Maantieteellisen merkinnän tyyppi

SAN – Suojattu alkuperänimitys

3.   Rypäletuotteiden luokat

1.

Viini

4.   Viinin/viinien kuvaus

Valkoviinit

Valkoviinit saadaan rypäle- tai viinisekoitteesta, jossa on vähintään kahta viininvalmistuksen pääasiallista rypälelajiketta. Viininvalmistuksen valkoiset rypälelajikkeet erottuvat moninaisissa sekoitteissa yleensä eksoottisten aromien, eloisuuden, mineraalisuuden ja miellyttävän pitkän jälkimaun ansiosta. Nämä kuivat valkoviinit, joiden annetaan kypsyä hienon sakan päällä, joskus tammitynnyreissä, ovat erittäin arvostettuja voimakkuutensa, pyöreytensä ja ennen kaikkea monia vuosia säilyttämänsä suuren mineraalisen raikkauden vuoksi.

Luontainen alkoholipitoisuus on vähintään 10,5 tilavuusprosenttia.

Kokonaisalkoholipitoisuus väkevöinnin jälkeen 13 tilavuusprosenttia.

Käymiskykyisten sokereiden (glukoosi ja fruktoosi) pitoisuus alle 3 grammaa litrassa.

Punaviinit

Punaviinit saadaan rypäle- tai viinisekoitteesta. Niiden väri on erittäin syvä, voimakas. Tuoksuun, joka vivahtaa mustille marjoille ja on hennon paahteinen, tulee ajan myötä kasvien ja mausteiden vivahteita. Maku on yleensä sekä voimakas että elegantti, kypsän ja erittäin hienon tanniininen. Kyse on hienostuneista viineistä, ja niihin tulee miellyttävää ilmeikkyyttä, kun ne ovat saaneet ikääntyä muutaman vuoden.

Luontainen alkoholipitoisuus vähintään 11 tilavuusprosenttia.

Kokonaisalkoholipitoisuus väkevöinnin jälkeen 13,5 tilavuusprosenttia.

Omenahapon enimmäispitoisuudeksi on vahvistettu 0,4 grammaa litrassa.

Käymiskykyisten sokereiden (glukoosi ja fruktoosi) pitoisuus alle 3 grammaa litrassa.

5.   Viininvalmistusmenetelmät

a.   Olennaiset viininvalmistusmenetelmät

Viljelykäytäntö

Viiniköynnösten vähimmäistiheys on istutettaessa 5 000 köynnöstä hehtaaria kohden. Köynnösrivien välinen etäisyys saa olla enintään 2 metriä, ja köynnösten välisen etäisyyden samassa rivissä on oltava alle 0,80 metriä.

Köynnökset leikataan käyttäen Guyot-leikkausta, Royat-leikkausta tai matalaleikkausta siten, että köynnökseen jää enintään 10 silmua.

Kastelu on kielletty.

Erityinen viininvalmistusmenetelmä

Korjatun rypälesadon kaikenlainen lämpökäsittely yli 40 °C:ssa on kiellettyä. Puupalasten käyttö viinin kypsytyksessä on kielletty. Tanniinien lisääminen on kielletty. Viinin kokonaisalkoholipitoisuus saa olla väkevöinnin jälkeen punaviineillä enintään 13,5 ja valkoviineillä enintään 13 tilavuusprosenttia. Edellä mainittujen määräysten lisäksi viinien valmistuskäytäntöjen on oltava unionin tasolla ja Ranskan maatalouslaissa (code rural) vahvistettujen vaatimusten mukaisia.

b.   Enimmäistuotto

Punaviini:

60 hehtolitraa/ha

Valkoviini:

70 hehtolitraa/ha

6.   Rajattu alue

Viinirypäleet on korjattava ja viiniytettävä, viini on valmistettava ja kypsytettävä ja punaviinit on pullotettava seuraavien Dordognen departementin kuntien alueella: Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Le Fleix, Fougueyrolles, Lamothe-Montravel, Monfaucon, Montcaret, Montazeau, Montpeyroux, Nastringues, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Vivien ja Vélines.

7.   Viininvalmistuksen pääasialliset rypälelajikkeet

 

Cabernet-Sauvignon N

 

Cabernet franc N

 

Cot N

 

Muscadelle B

 

Merlot N

 

Semillon B

 

Sauvignon gris G

 

Sauvignon B

8.   Yhteyden/yhteyksien kuvaus

Tarkistetun alkuperänimityksen ”Montravel” maantieteellinen alue poikkeaa kukkuloiden geomorfologisten muodostumien osalta Bergeracin alueen muusta osasta sikäli, että rinteiden pintaan asti ulottuu meritähden jäänteistä syntynyttä fossiilista kalkkikiveä. Rajattu viljelyalue koostuu pääasiassa vettä hyvin läpäisevää kalkkipitoista savimaata olevista lohkoista tasangolla ja suoraan etelään viettävillä rinteillä.

Halu hyödyntää tätä kansallisomaisuutta ilmenee punaviinien kohdalla viiniköynnösten istutustiheytenä, joka on suurempi kuin muualla Bergeracin alueella, erityisenä rypälesekoitteena, jossa vallitsevana lajikkeena on Merlot N, ja pyrkimyksenä valmistaa viinit huolella käyttäen pitkää kypsytystä. Tällöin ei käytetä puupaloja viinin kypsytyksen aikana, ei lisätä tanniineja, ei anneta rypälesadolle lämpökäsittelyjä yli 40 °C:ssa eikä myöskään käytetä jatkuvatoimisia puristimia tai keskipakopumpulla varustettuja säiliöitä.

Punaviinien kypsytys kestää vähintään 18 kuukautta, ja siitä vähintään kolmen kuukauden ajan kypsytys tapahtuu pulloissa. Viinien väri on erittäin syvä, voimakas. Tuoksuun, joka vivahtaa mustille marjoille ja on hennon paahteinen, tulee ajan myötä kasvien ja mausteiden vivahteita. Maku on yleensä sekä voimakas että elegantti, kypsän ja erittäin hienon tanniininen. Vaikka näitä punaviinejä voidaankin nauttia ensimmäisistä vuosista lähtien niiden raikkauden ja hedelmäisyyden ansiosta, ne ovat hienostuneita viinejä, joihin tulee miellyttävää ilmeikkyyttä, kun ne ovat saaneet ikääntyä muutaman vuoden. Lisäämällä tuotantoedellytyksiin jakso, jonka aikana viiniä kypsytetään pullotettuna rajatulla maantieteellisellä alueella tai välittömässä läheisyydessä sijaitsevalla alueella, sitoudutaan tavoitteeseen suojata paremmin tuotteen laatua ja erityisyyttä ja siten kyseisen tarkistetun alkuperänimityksen mainetta.

Kuivien valkoviinien osalta pysyvästi kostea valtameri-ilmasto ja savinen maa ovat tekijöitä, joiden ansiosta vältetään vesistressi ja kesän äkilliset lämpöhuiput, ja näin ne edistävät rypäleiden optimaalista kypsymistä. Kyseiset viinit saadaan rypälesekoitteesta, jossa vallitsevina ovat viininvalmistuksen pääasialliset rypälelajikkeet kuten Sémillon B ja Sauvignon B tai Sauvignon gris G. Viininvalmistuksen valkoiset rypälelajikkeet erottuvat moninaisissa sekoitteissa yleensä eksoottisten aromien, eloisuuden, mineraalisuuden ja miellyttävän pitkän jälkimaun ansiosta. Nämä kuivat valkoviinit, joiden annetaan kypsyä hienon sakan päällä, joskus tammitynnyreissä, ovat erittäin arvostettuja voimakkuutensa, pyöreytensä ja ennen kaikkea monia vuosia säilyttämänsä suuren mineraalisen raikkauden vuoksi.

Vanhin maininta Montravel-viininviljelyperinteestä on peräisin 1080-luvulta, jolloin Saint-Florent de Saumurin luostarin benediktiinimunkit olivat juuri asettuneet Montcaretiin, Breuilh’iin, Bonnevilleen ja Montraveliin. He raivasivat viljelemätöntä maata viljelläkseen sillä viiniköynnöstä ja vehnää, kahta uskonyhteisölle pyhää lajia.

Kuuluisin Montravel-viininviljelijä on epäilemättä filosofi ja Bordeaux’n pormestari Michel Eyquem de Montaigne. Hänen viinitarhansa levittäytyi tornin ympärille, ja tähän torniin hän vetäytyi mielellään kirjoittamaan, kirjoittaen siellä mm. seuraavat rivit: ”viiniköynnökset luovat puutarhoja ja mielihyvää tuottavia erityisen kauniita paikkoja, joissa opin, missä määrin taidon avulla voidaan käyttää hyödyksi kuoppainen, kumpuileva ja epätasainen paikka”.

Vuonna 1903 Edouard Féret, joka toimitti Bergeracia ja sen viinejä käsittelevän kirjan, totesi Montravelin maantieteellisen alueen osalta, että ”punaviinit ovat voimakkaita, värikkäitä ja aidon makuisia ja tiettyjen kasvupaikkojen rypäleistä valmistetut viinit ovat hyvin lähellä erinomaisia Castillonin viinejä.”

Tarkistettu alkuperänimitys ”Montravel” on näin historiallisten tuotantoedellytystensä ja suotuisten kasvupaikkojensa kautta todiste voimakkaasta siteestä alueen viininviljelykulttuuriin. Tältä alueelta, jolla elävä yhteisö on tehnyt työtä ja käyttänyt tietojaan ja taitojaan ainutlaatuisen ja maineensa veroisen tuotteen tuotannon edistämiseksi, ovat peräisin yleensä pullotettuna myytävät valko- ja punaviinit.

9.   Olennaiset lisäedellytykset

Välittömässä läheisyydessä sijaitseva alue

Oikeudellinen kehys:

Kansallinen lainsäädäntö

Lisäedellytyksen tyyppi:

Tuotantoa rajatulla maantieteellisellä alueella koskeva poikkeus

Edellytyksen kuvaus:

Välittömässä läheisyydessä sijaitseva alue muodostuu viiniyttämistä, valmistusta, kypsytystä ja punaviinien osalta pullotusta koskevan poikkeuksen mukaisesti seuraavien kuntien alueesta:

Dordognen departementti: Bergerac, Saint-Laurent-des-Vignes, Saint-Seurin-de-Prats

Gironden departementti: Francs, Gardegan-et-Tourtirac, Gensac, Landerrouat, Les Lèveset-Thoumeyragues, Pineuilh, Saint-Avit-Saint-Nazaire ja Saint-Emilion.

Suurempi maantieteellinen yksikkö

Oikeudellinen kehys:

Kansallinen lainsäädäntö

Lisäedellytyksen tyyppi:

Merkintöihin liittyvät täydentävät säännökset

Edellytyksen kuvaus:

Tarkistetun alkuperänimityksen ”Montravel” saaneiden viinien etiketissä voidaan mainita laajempi maantieteellinen alue ”Sud-Ouest”. Kyseinen maantieteellinen alue voidaan ilmoittaa myös kaikentyyppisissä esitteissä ja astioissa. Laajempi maantieteellinen alue voidaan kirjoittaa enintään yhtä korkeilla ja yhtä leveillä kirjaimilla kuin tarkistettu alkuperänimitys.

Pakkaaminen

Oikeudellinen kehys:

Kansallinen lainsäädäntö

Lisäedellytyksen tyyppi:

Pakkaaminen rajatulla maantieteellisellä alueella

Edellytyksen kuvaus:

Punaviinejä kypsytetään vähintään sadonkorjuun jälkeisen toisen vuoden 31. maaliskuuta asti, ja tästä ajasta vähintään kolmen kuukauden ajan kypsytys tapahtuu pullotettuna.

Eritelmän julkaisutiedot

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-0d52a671-4b5e-4158-ab9f-a37fc2394688