15.7.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 230/25


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 14 päivänä heinäkuuta 2017,

päätöksellä 2004/613/EY perustetun elintarvikeketjua sekä eläinten ja kasvien terveyttä käsittelevän neuvoa-antavan ryhmän jäsenistä

(2017/C 230/05)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikeketjua sekä eläinten ja kasvien terveyttä käsittelevän neuvoa-antavan ryhmän perustamisesta 6 päivänä elokuuta 2004 tehdyn komission päätöksen 2004/613/EY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Elintarvikeketjua sekä eläinten ja kasvien terveyttä käsittelevä neuvoa-antava ryhmä perustettiin päätöksellä 2004/613/EY, joka tuli voimaan 25 päivänä elokuuta 2004. Komissio kuulee ryhmää komission työohjelmaa koskevissa asioissa, jotka liittyvät elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuuteen, elintarvikkeiden ja rehujen merkintöihin ja esillepanoon, ihmisten ravitsemukseen suhteessa elintarvikelainsäädäntöön, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin ja kasvien terveyteen, sekä lisäksi kyseisillä aloilla toteuttamistaan tai suunnittelemistaan toimenpiteistä.

(2)

Komissio valitsee päätöksen 2004/613/EY 3 artiklan 3 kohdan nojalla unionin tasolla toimivat edustuselimet, jotka parhaiten täyttävät kyseisen päätöksen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset ja jotka ovat vastanneet hakuilmoitukseen.

(3)

Komissio valitsi alun perin 36 jäsentä tähän neuvoa-antavaan ryhmään. Alkuperäinen jäsenluettelo julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä vuonna 2005 (2).

(4)

Neuvoa-antavan ryhmän jäsenyyttä jatkettiin päätöksellä 2011/242/EU (3).

(5)

Komissio on nyt tarkastellut neuvoa-antavan ryhmän jäsenyyksiä uudelleen, erityisesti ottaen huomioon komission asiantuntijaryhmiä koskevien tarkistettujen horisontaalisten sääntöjen (4) edellyttämät vaatimukset. Ryhmään on hakumenettelyn tuloksena valittu 45 jäsentä.

(6)

Kaikilla neuvoa-antavan ryhmän jäsenillä on yhdenvertainen asema.

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Komission nimittää liitteessä luetellut sidosryhmien elimet elintarvikeketjua sekä eläinten ja kasvien terveyttä käsittelevän neuvoa-antavan ryhmän jäseniksi.

2 artikla

Nimittäminen

Jäsenet nimitetään viideksi vuodeksi. Toimikausi voidaan uusia.

3 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös 2011/242/EU.

4 artikla

Sovellettavuus

Tätä päätöstä sovelletaan päivästä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 14 päivänä heinäkuuta 2017.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 275, 25.8.2004, s. 17.

(2)  EUVL C 97, 21.4.2005, s. 2.

(3)  EUVL L 101, 15.4.2011, s. 126.

(4)  Komission päätös C(2016) 3301.


LIITE

AESGP

Association of the European Self-Medication Industry

AIPCE-CEP

European Fish Processors & Traders Association

AVEC

Association de l’Aviculture, de l’Industrie et du Commerce de Volailles dans les Pays de l’Union Européenne

BEUC

Bureau Européen des Unions de Consommateurs

CEFIC

European Chemical Industry Council

CELCAA

European Liaison Committee for Agriculture and agri-food trade

CLITRAVI

Centre de liaison des industries transformatrices de viande de l’UE

COCERAL

Comité du commerce des céréales, aliments du bétail, oléagineux, huile d’olive, huiles et graisses et agrofournitures de l’UE

COGECA

European agri-cooperatives

COPA

European farmers

ECPA

European Crop Protection Association

ECSLA

European Cold Storage and Logistics Association

EFFAT

European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions

EFPRA

European Fat Processors & Renderers Association

EHPM

European Federation of Associations of Health Product Manufacturers

ELO

European Landowners’ Organization asbl

ENA

European Nurserystock Association

EOCC

European Organic Certifiers Council

EPBA

European Professional Beekeepers Association

EU specialty food ingredients

Federation of European Specialty Food Ingredients Industries (previously known as ELC)

EUROCOMMERCE

EuroCommerce

EUROCOOP

European Community of Consumer Co-operatives

EUROGROUP FOR ANIMALS

Eurogroup for Animals

FACE

Federation of Associations for Hunting & Conservation of the EU

FEAP

Federation of European Aquaculture Producers

FEDIAF

Fédération européenne des industries des aliments pour animaux familiers

FEFAC

Fédération Européenne des Fabricants d’Aliments Composés

FEFANA

EU Association of Specialty Feed Ingredients and their Mixtures

FESASS

Fédération Européenne pour la Santé Animale et la Sécurité Sanitaire

FoEE

Friends of the Earth Europe

FoodDrinkEurope

FoodDrinkEurope

FOODSERVICE EUROPE

FoodServiceEurope

FRESHFEL

Freshfel Europe – the forum for the European fresh fruits and vegetables chain

FVE

Federation of Veterinarians of Europe

HOTREC

HOTREC, Hotels, Restaurants & Cafés in Europe

IFAH-EUROPE

International Federation for Animal Health-Europe AISBL

IFOAM EU GROUP

International Federation of Organic Agriculture Movements EU Regional Group

Independent Retail Europe

Independent Retail Europe (formerly UGAL) – Union of Groups of Independent Retailers of Europe

IPIFF

International Platform of Insects for Food & Feed Association

PAN EUROPE

Pesticide Action Network Europe

PFP

Primary Food Processors

SLOW FOOD

Slow Food (NA)

SNE

Specialised Nutrition Europe

UEAPME

Union européenne de l’Artisanat et des petites et moyennes entreprises, aisbl

UECBV

Union Européenne du Commerce du Bétail et de la Viande