14.3.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/31


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2017/435,

annettu 28 päivänä helmikuuta 2017,

Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun ja ensimmäisen kerran Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2005 muutetun kumppanuussopimuksen muuttamista toisen kerran koskevan sopimuksen tekemisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 217 artiklan yhdessä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 23 päivänä helmikuuta 2009 komission aloittamaan neuvottelut unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta sopimuksesta, jolla Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 (2) allekirjoitettua ja ensimmäisen kerran Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2005 (3) muutettua kumppanuussopimusta, jäljempänä ’Cotonoun sopimus’, muutetaan toisen kerran.

(2)

Osapuolet allekirjoittivat Cotonoun sopimuksen muuttamista toisen kerran koskevan sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, neuvoston päätöksen 2010/648/EU (4) mukaisesti Ouagadougoussa 22 päivänä kesäkuuta 2010 pidetyssä AKT–EU-ministerineuvoston kokouksessa sillä varauksella, että sopimus tehdään myöhemmin.

(3)

Muutossopimusta on sovellettu väliaikaisesti AKT–EU-ministerineuvoston päätöksen N:o 2/2010 (5) mukaisesti 31 päivästä lokakuuta 2010.

(4)

Sopimus olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään sopimus Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun ja ensimmäisen kerran Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2005 muutetun kumppanuussopimuksen muuttamisesta toisen kerran Euroopan unionin puolesta (6).

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja nimeää yhden tai useamman henkilön, jolla on oikeus tallettaa unionin puolesta Cotonoun sopimuksen 93 artiklassa tarkoitetut hyväksymiskirjat osoitukseksi siitä, että unioni suostuu sitoutumaan sopimukseen.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään. Se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 28 päivänä helmikuuta 2017.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. HERRERA


(1)  EUVL C 65, 19.2.2016, s. 257.

(2)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3.

(3)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 27.

(4)  Neuvoston päätös 2010/648/EU, annettu 14 päivänä toukokuuta 2010, Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun ja ensimmäisen kerran Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2005 muutetun kumppanuussopimuksen muuttamisesta toisen kerran tehtävän sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta (EUVL L 287, 4.11.2010, s. 1).

(5)  AKT–EU-ministerineuvoston päätös N:o 2/2010, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2010, Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun ja ensimmäisen kerran Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2005 muutetun kumppanuussopimuksen muuttamisesta toisen kerran tehdyn sopimuksen allekirjoittamispäivän ja voimaantulopäivän välisenä aikana sovellettavista siirtymävaiheen toimenpiteistä (EUVL L 287, 4.11.2010, s. 68).

(6)  Sopimus päätösasiakirjaan liitettyine julistuksineen on julkaistu virallisessa lehdessä EUVL L 287, 4.11.2010, s. 3.