28.2.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 50/47


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2017/339,

annettu 14 päivänä joulukuuta 2016,

ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen (1) ja erityisesti sen 14 kohdan toisen alakohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 (2) 13 artiklassa asetetaan ennakoimattomiin menoihin varattu liikkumavara, joka on enintään 0,03 prosenttia unionin bruttokansantulosta.

(2)

Komissio on laskenut asetuksen 6 artiklan mukaisesti ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran ehdottoman määrän vuodeksi 2016 (3).

(3)

Kun tarkasteltavana ovat olleet kaikki muut taloudelliset mahdollisuudet reagoida ennakoimattomiin olosuhteisiin monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 3 (Turvallisuus ja kansalaisuus) maksusitoumusmäärärahoille vuodeksi 2016 vahvistetun enimmäismäärän puitteissa ja käyttöön on otettu joustovälineestä vuonna 2016 käytettävissä oleva 1 530 miljoonan euron kokonaismäärä, muuttoliike-, pakolais- ja turvallisuuskriisistä johtuviin tarpeisiin vastaamiseksi on todettu tarpeelliseksi ottaa käyttöön ennakoimattomiin menoihin varattu liikkumavara lisäämällä varainhoitovuotta 2016 koskevassa Euroopan unionin yleisessä talousarviossa otsakkeen 3 maksusitoumusmäärärahoja siten, että otsakkeen enimmäismäärä ylitetään.

(4)

Kun otetaan huomioon tämä hyvin erityinen tilanne, asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu viimeistä keinoa koskeva edellytys täyttyy,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Otetaan varainhoitovuotta 2016 koskevaa Euroopan unionin yleistä talousarviota varten käyttöön ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta 240,1 miljoonan euron määrä maksusitoumusmäärärahoina ylittämällä monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 3 maksusitoumusmäärärahojen enimmäismäärä.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitettu 240,1 miljoonan euron määrä maksusitoumusmäärärahoina korvataan kokonaisuudessaan monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 5 (Hallinto) varainhoitovuoden 2016 maksusitoumusmäärärahojen enimmäismäärään nähden jäävillä liikkumavaroilla.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Strasbourgissa 14 päivänä joulukuuta 2016.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

I. KORČOK


(1)  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).

(3)  Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 22 päivänä toukokuuta 2015, ”Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti” (COM(2015) 320).