4.2.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 31/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2017/192,

annettu 8 päivänä marraskuuta 2016,

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton väliseen henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehtyyn sopimukseen liitettävän, Kroatian tasavallan osallistumista sopimuspuolena kyseiseen sopimukseen sen Euroopan unioniin liittymisen vuoksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 217 artiklan yhdessä 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan ja 218 artiklan 8 kohdan toisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Kroatian tasavallan liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Pöytäkirja Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton väliseen henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehtyyn sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen johdosta allekirjoitettiin 4 päivänä maaliskuuta 2016 neuvoston päätöksen 2014/122/EU (2) mukaisesti sillä varauksella, että pöytäkirjan tekeminen saatetaan myöhemmin päätökseen.

(2)

Pöytäkirja olisi tehtävä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton väliseen henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehtyyn sopimukseen liitettävä Kroatian tasavallan osallistumista sopimuspuolena kyseiseen sopimukseen sen Euroopan unioniin liittymisen vuoksi koskeva pöytäkirja (3).

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja nimeää henkilön, jolla on oikeus antaa Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta pöytäkirjan 6 artiklassa tarkoitettu ilmoitus, jolla Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot ilmaisevat sitoutuvansa sopimukseen (4).

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 8 päivänä marraskuuta 2016.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. KAŽIMÍR


(1)  Hyväksyntä annettu 14 päivänä syyskuuta 2016 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Neuvoston päätös 2014/122/EU, annettu 11 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton väliseen henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehtyyn sopimukseen liitettävän, Kroatian tasavallan osallistumista sopimuspuolena kyseiseen sopimukseen sen Euroopan unioniin liittymisen vuoksi koskevan pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta (EUVL L 69, 8.3.2014, s. 2).

(3)  Pöytäkirjan teksti on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL L 31, 4.2.2017, s. 3).

(4)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee pöytäkirjan voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.