2.2.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 28/44


KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2017/176,

annettu 25 päivänä tammikuuta 2017,

EU-ympäristömerkin myöntämisperusteista puu-, korkki- ja bambupohjaisille lattiapäällysteille

(tiedoksiannettu numerolla C(2017) 303)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon EU-ympäristömerkistä 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 66/2010 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

on kuullut Euroopan unionin ympäristömerkintälautakuntaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 66/2010 mukaan EU-ympäristömerkki voidaan myöntää tuotteille, joilla on koko elinkaarensa aikana vähemmän haitallisia vaikutuksia ympäristöön.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 66/2010 säädetään, että kullekin tuoteryhmälle vahvistetaan erityiset EU-ympäristömerkin myöntämisperusteet.

(3)

Komission päätöksessä 2010/18/EY (2) vahvistetaan puisten lattiapäällysteiden ekologiset arviointiperusteet ja niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset, jotka ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2016.

(4)

Jotta voitaisiin ottaa paremmin huomioon markkinoilla olevat erilaiset puu-, korkki- ja bambupohjaiset lattiapäällysteet sekä näiden tuotteiden uusin kehitys ja viime vuosina tehdyt innovaatiot, on asianmukaista muuttaa tuoteryhmän nimeä ja laajuutta ja vahvistaa tarkistetut EU-ympäristömerkin myöntämisperusteet.

(5)

Tarkistetuilla EU-ympäristömerkin myöntämisperusteilla pyritään edistämään kestävämmin tuotettujen materiaalien käyttöä elinkaarianalyysiin perustuen, rajoittamaan energiankulutusta ja vaarallisten yhdisteiden käyttöä, vaarallisten jäämien määriä ja lattiapäällysteiden aiheuttamaa sisäilman pilaantumista ja edistämään kestäviä ja laadukkaita tuotteita. Tarkistettujen perusteiden sekä niihin liittyvien arviointi- ja todentamisvaatimusten olisi oltava voimassa kuusi vuotta tämän päätöksen tiedoksiantopäivästä, kun otetaan huomioon tämän tuoteryhmän innovointisykli.

(6)

Tuoteryhmän tunnusnumero on olennainen osa EU-ympäristömerkin rekisteröintinumeroa. Jotta toimivaltaiset elimet voivat myöntää EU-ympäristömerkin myöntämisperusteiden mukaisille puu-, korkki- ja bambupohjaisille lattiapäällysteille EU-ympäristömerkin rekisteröintinumeron, tuoteryhmälle on annettava tunnusnumero.

(7)

Sen vuoksi päätös 2010/18/EY olisi kumottava.

(8)

Tuottajille, joiden tuotteille on myönnetty puisia lattiapäällysteitä koskeva EU-ympäristömerkki päätöksessä 2010/18/EY vahvistettujen ekologisten arviointiperusteiden mukaisesti, olisi myönnettävä siirtymäkausi, jotta heillä olisi riittävästi aikaa mukauttaa tuotteensa tarkistettujen perusteiden vaatimusten mukaisiksi. Tuottajien olisi myös riittävän pitkän ajan saatava toimittaa hakemuksia, jotka perustuvat päätöksessä 2010/18/EY vahvistettuihin ekologisiin arviointiperusteisiin.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 66/2010 16 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tuoteryhmään ”puu-, korkki- ja bambupohjaiset lattiapäällysteet” kuuluvat sisäkäyttöön tarkoitetut lattiapäällysteet, mukaan luettuina puulattiapäällysteet, laminaattilattiapäällysteet, korkkilattiapäällysteet ja bambulattiapäällysteet, joiden painosta lopullisessa tuotteessa yli 80 prosenttia on puu-, korkki- tai bambumateriaalia tai -kuitua taikka puu-, korkki- tai bambupohjaista materiaalia tai kuitua ja jotka eivät sisällä synteettisiä kuituja missään rakennekerroksessaan.

Tuoteryhmään eivät kuulu seinäpäällysteet, ulkokäyttöön tarkoitetut päällysteet, päällysteet, joilla on rakenteellinen tehtävä, eivätkä lattiatasoitteet.

2 artikla

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

1)

’puulattiapäällysteellä’ lattian kulutuskerroksen muodostavien puuelementtien, ennalta kokoonpantujen lautojen tai parkettilevyjen kokonaisuutta;

2)

’korkkilattiapäällysteillä’ lattiapäällysteitä, jotka on valmistettu sekoittamalla rouhittua korkkia sideaineeseen, joka kovetetaan, tai puristamalla liiman avulla yhteen useita kerroksia puristettua tai viilutettua korkkia, joka on tarkoitettu käytettäväksi pinnoitteen kanssa;

3)

’pinnoitteella’ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/42/EY (3) 2 artiklan 8 kohdassa tarkoitettua pinnoitetta;

4)

’bambulattiapäällysteillä’ massiivibambusta tai sideaineeseen sekoitetusta puristetusta bambusta valmistettuja lattiapäällysteitä;

5)

’laminaattilattiapäällysteillä’ jäykkiä lattiapäällysteitä, joiden pintakerros koostuu yhdestä tai useammasta ohuesta kuitumateriaalikerroksesta (yleensä paperia), joka on kyllästetty lämpökovettuvalla aminohartsilla (yleensä melamiinilla), puristettu tai liimattu runkoon ja yleensä viimeistelty alustalevyllä;

6)

’puolihaihtuvalla orgaanisella yhdisteellä’ (SVOC) mitä tahansa orgaanista yhdistettä, joka eluoituu n-heksadekaanin (pois luettuna) ja n-dokosaanin (mukaan luettuna) välillä kapillaarikolonnissa, joka on päällystetty seoksella, jossa on 5 prosenttia fenyyli-polysiloksaania ja 95 prosenttia metyyli-polysiloksaania;

7)

’R-arvolla’ kaikkien Ri-arvojen summaa, kun Ri-arvo on suhde Ci/LCIi, jossa Ci on yhdisteen i massakonsentraatio kammiossa ja LCIi on yhdisteen i LCI-arvo (lowest concentration of interest, alhaisin merkitsevä pitoisuus), joka on määritelty kaupunki-ilmaan, sisäympäristöön ja ihmisen altistumiseen keskittyvän eurooppalaisen yhteistyön raporttien (European Collaborative Action ”Urban Air, Indoor Environment and Human Exposure reports”) (4) mukaisesti.

8)

’aineella’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (5) 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua ainetta;

9)

’seoksella’ asetuksen (EY) N:o 1907/2006 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua seosta;

10)

’biosidivalmisteella’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 (6) 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua seosta;

11)

’säilytysaineella’ mitä tahansa tuotetta, joka kuuluu asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteessä V määriteltyyn valmisteryhmään 8 (Puunsuoja-aineet), mukaan luettuina korkin tai bambun suojaamiseen käytettävät valmisteet;

12)

’tehoaineella’ asetuksen (EU) N:o 528/2012 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tehoainetta;

13)

’kierrätetyllä materiaalilla’ materiaalia, joka on jollakin tuotantomenetelmällä prosessoitu talteen otetusta materiaalista uudelleen ja valmistettu lopputuotteeksi tai tuotteeseen liitettäväksi osaksi, kuten standardissa ISO 14021 määritetään, mutta johon eivät kuulu kaato- ja sahaustoiminnoista peräisin oleva jätepuu, lastut tai kuitu;

14)

’puupohjaisella materiaalilla’ materiaalia, joka valmistetaan puukuiduista, puulastuista tai puusta yhdellä useasta erilaisesta prosessista, johon voi kuulua korkeiden lämpötilojen, paineiden ja sitovien hartsien tai liimojen käyttöä. Puupohjaisiin materiaaleihin sisältyvät kovalevyt, kuitulevyt, MDF- ja HDF-levyt, lastulevyt, OSB-levyt, vaneri ja massiivipuulevyt. Puupohjainen materiaali voidaan pinnoittaa pintakäsittelytuotteella lattiapäällysteen valmistuksen aikana.

15)

’korkkipohjaisella materiaalilla’ materiaalia, joka valmistetaan korkkikuiduista, korkkilastuista tai korkista yhdellä useasta erilaisesta prosessista, johon voi kuulua korkeiden lämpötilojen, paineiden ja sitovien hartsien tai liimojen käyttöä;

16)

’bambupohjaisella materiaalilla’ materiaalia, joka valmistetaan bambukuiduista, bambulastuista tai bambusta yhdellä useasta erilaisesta prosessista, johon voi kuulua korkeiden lämpötilojen, paineiden ja sitovien hartsien tai liimojen käyttöä;

17)

’synteettisillä kuiduilla’ kaikkia polymeerikuituja;

18)

’uusiutuvalla energialla’ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/28/EY (7) 2 artiklan a alakohdassa tarkoitettua uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa energiaa;

19)

’alkuperätakuulla’ direktiivin 2009/28/EY 2 artiklan j alakohdassa tarkoitettua alkuperätakuuta.

3 artikla

Jotta tuotteelle voidaan myöntää asetuksen (EY) N:o 66/2010 mukainen EU-ympäristömerkki, tuotteen on kuuluttava tämän päätöksen 1 artiklassa määriteltyyn tuoteryhmään ”puu-, korkki- ja bambupohjaiset lattiapäällysteet” ja täytettävä tämän päätöksen liitteessä esitetyt EU-ympäristömerkin myöntämisperusteet sekä niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset.

4 artikla

Tuoteryhmään ”puu-, korkki- ja bambupohjaiset lattiapäällysteet” sovellettavat EU-ympäristömerkin myöntämisperusteet ja niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset ovat voimassa kuusi vuotta tämän päätöksen tiedoksiantopäivästä.

5 artikla

Hallinnollisia tarkoituksia varten tuoteryhmälle ”puu-, korkki- ja bambupohjaiset lattiapäällysteet” annetaan tunnusnumero ”035”.

6 artikla

Kumotaan päätös 2010/18/EY.

7 artikla

Poiketen siitä, mitä 6 artiklassa säädetään, tuoteryhmään ”puiset lattiapäällysteet” kuuluvia tuotteita koskevat EU-ympäristömerkkihakemukset, jotka toimitetaan kahden kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksiantopäivästä, voidaan toimittaa joko päätöksessä 2010/18/EY vahvistettujen perusteiden mukaisesti tai tässä päätöksessä vahvistettujen perusteiden mukaisesti.

Päätöksessä 2010/18/EY vahvistettujen perusteiden mukaisesti myönnettyjä EU-ympäristömerkkejä saa käyttää 12 kuukautta tämän päätöksen tiedoksiantopäivästä.

8 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 25 päivänä tammikuuta 2017.

Komission puolesta

Karmenu VELLA

Komission jäsen


(1)  EUVL L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Komission päätös 2010/18/EY, tehty 26 päivänä marraskuuta 2009, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi puisille lattiapäällysteille (EUVL L 8, 13.1.2010, s. 32).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/42/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta ja direktiivin 1999/13/EY muuttamisesta (EUVL L 143, 30.4.2004, s. 87).

(4)  http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC83683/eca%20report%2029_final.pdf

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 528/2012, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä (EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 16).


LIITE

YLEISET PERIAATTEET

EU-YMPÄRISTÖMERKIN MYÖNTÄMISPERUSTEET

Perusteet EU-ympäristömerkin myöntämiseksi puu-, korkki- ja bambupohjaisille lattiapäällystetuotteille:

Peruste 1.

Tuotekuvaus

Peruste 2.

Puu-, korkki- ja bambupohjaiset materiaalit

Peruste 3.

Vaarallisia aineita ja seoksia koskevat yleiset vaatimukset

Peruste 4.

Tiettyjä aineita koskevat vaatimukset

Peruste 5.

Tuotantoprosessin energiankulutus

Peruste 6.

Lattiapäällysteiden VOC-päästöt

Peruste 7.

Lattiapäällysteiden ja runkolevyjen formaldehydipäästöt

Peruste 8.

Soveltuvuus käyttöön

Peruste 9.

Korjattavuus ja laajennettu takuu

Peruste 10.

Kuluttajille annettavat tiedot

Peruste 11.

EU-ympäristömerkissä olevat tiedot

Lisäys I

Ohjeet käytettyjen orgaanisten yhdisteiden (VOC) määrän laskemiseksi

Lisäys II

Ohjeet tuotantoprosessin energiankulutuksen laskemiseksi

Lisäys III

Luettelo standardeista

ARVIOINTI JA TODENTAMINEN

Erityiset arviointi- ja todentamisvaatimukset esitetään kunkin perusteen yhteydessä.

Kun hakijan edellytetään esittävän vakuutuksia, asiakirjoja, analyyseja, testausselosteita tai muita todisteita perusteiden noudattamisesta, nämä voivat olla peräisin esimerkiksi hakijalta tai tämän tavarantoimittajalta sen mukaan, mikä on tarkoituksenmukaista.

Toimivaltaisten elinten on tunnustettava ensisijaisesti sellaisten laitosten antamat todistukset, jotka on akkreditoitu relevantin yhdenmukaistetun testausstandardin mukaisesti, sekä sellaisten laitosten tekemät todennukset, jotka on akkreditoitu tuotteita, prosesseja ja palveluita sertifioivia laitoksia koskevan yhdenmukaistetun standardin mukaisesti. Akkreditoinnissa on noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/2008 (1) säännöksiä.

Tarvittaessa voidaan käyttää muita kuin kullekin perusteelle ilmoitettuja testimenetelmiä, jos hakemuksen arvioinnista vastaava toimivaltainen elin hyväksyy niiden vastaavuuden.

Toimivaltaiset elimet voivat tarvittaessa pyytää esittämään arviointia ja todentamista tukevia asiakirjoja ja toteuttaa riippumattomia tarkastuksia tai laitosvierailuja.

Edellytyksenä on, että tuote täyttää kaikki siinä maassa tai niissä maissa sovellettavat oikeudelliset vaatimukset, jossa tai joissa tuote on tarkoitus saattaa markkinoille. Hakijan on vakuutettava, että tuote on tämän vaatimuksen mukainen.

Jos tavarantoimittaja ei halua luovuttaa seoksen sisältämiä aineita koskevia tietoja hakijalle, tavarantoimittaja voi lähettää tiedot suoraan toimivaltaiselle elimelle.

Peruste 1.   Tuotekuvaus

Toimivaltaiselle elimelle on toimitettava lattiapäällysteen tekninen kuvaus, mukaan luettuina piirustukset, joissa esitetään lopullisen lattiapäällystetuotteen osat tai materiaalit, mitat ja valmistusprosessin kuvaus. Tekniseen kuvaukseen on liitettävä tuotteen materiaaliluettelo, jossa esitetään tuotteen kokonaispaino ja sen jakautuminen käytettyjen materiaalien kesken.

On osoitettava, että tuote kuuluu 1 artiklassa määriteltyyn tuoteryhmään.

Arviointi ja todentaminen

Hakijan on annettava toimivaltaiselle elimelle vakuutus perusteen noudattamisesta ja esitettävä vakuutuksen tueksi seuraavat tiedot lattiapäällysteestä:

tavaramerkki/kauppanimi (2);

tuotekuvaus, mukaan luettuina tekniset piirustukset, joissa esitetään lopputuotteen osat tai materiaalit;

materiaaliluettelo: raaka-aineiden, aineiden tai seosten prosentuaalinen osuus lopputuotteen massasta, mukaan luettuina mahdolliset lisäaineet ja pintakäsittelyt;

luettelo tuotteen kaikista osista (3) ja niiden painoista;

valmistusprosessin kuvaus. Raaka-aineiden tai aineiden toimittajista on ilmoitettava virallinen nimi, tuotantopaikka, yhteystiedot ja kuvaus tuotantovaiheesta tai -vaiheista, jotka tavarantoimittajat ovat suorittaneet tai joihin ne ovat osallistuneet.

Tuotekortti, ympäristötuoteseloste tai vastaava asiakirja voidaan hyväksyä todisteeksi tämän perusteen noudattamisesta, jos asiakirja sisältää edellä luetellut tiedot.

Peruste 2.   Puu-, korkki- ja bambupohjaiset materiaalit

Tätä vaatimusta sovelletaan puu-, korkki- ja bambumateriaaleihin sekä puu-, korkki- ja bambupohjaisiin materiaaleihin, joiden osuus on yli 1 prosenttia lopputuotteen painosta.

Puu-, korkki- ja bambumateriaalit sekä puu-, korkki- ja bambupohjaiset materiaalit eivät saa olla peräisin muuntogeenisistä organismeista, ja kaikella puu-, korkki- ja bambumateriaalilla sekä puu-, korkki- ja bambupohjaisella materiaalilla on oltava alkuperäketjun jäljitettävyyttä koskevat, riippumattoman kolmannen osapuolen sertifiointijärjestelmän, kuten FSC:n (Forest Stewardship Council), PEFC:n (Programme for the Endorsement of Forest Certification) tai vastaavan järjestelmän, mukaan myönnetyt sertifikaatit.

Kaikella ensiöpuulla, -korkilla ja -bambulla on oltava voimassa olevat, riippumattoman kolmannen osapuolen sertifiointijärjestelmässä, kuten FSC-, PEFC- tai vastaavassa järjestelmässä, myönnetyt kestävän metsänhoidon sertifikaatit.

Jos sertifiointijärjestelmässä sallitaan sertifioimattoman materiaalin sekoittaminen sertifioitujen ja/tai kierrätettyjen materiaalien kanssa tuotteissa tai tuotantolinjalla, vähintään 70 prosenttia puu-, korkki- ja/tai bambumateriaalista on oltava sertifioitua kestävästi tuotettua ensiömateriaalia ja/tai kierrätettyä materiaalia.

Sertifioimattoman materiaalin osalta varmistetaan todentamisjärjestelmällä, että materiaali on laillisesti hankittu ja täyttää kaikki muutkin sertifioimatonta materiaalia koskevat sertifiointijärjestelmän vaatimukset.

Metsäsertifikaatteja ja/tai alkuperäketjun sertifikaatteja myöntävien sertifiointielinten on oltava kyseisen sertifiointijärjestelmän akkreditoimia tai tunnustamia.

Arviointi ja todentaminen

Hakijan on annettava toimivaltaiselle elimelle vakuutus perusteen noudattamisesta ja esitettävä vakuutuksen tueksi kaikesta tuotteessa tai tuotantolinjalla käytetystä puu-, korkki- ja bambumateriaalista sekä puu-, korkki- ja bambupohjaisesta materiaalista valmistajalle myönnetty voimassa oleva sertifikaatti, joka vahvistaa alkuperäketjun olevan riippumattomasti sertifioitu, ja osoitettava, ettei ensiömateriaalia ole hankittu muuntogeenisistä organismeista. Hakijan on toimitettava tarkastettuja kirjanpitoasiakirjoja, jotka osoittavat, että vähintään 70 prosenttia materiaaleista on peräisin metsistä tai alueilta, joita hoidetaan kestävän metsänhoidon periaatteiden mukaisesti, ja/tai kierrätyslähteistä, jotka täyttävät kyseisessä riippumattomassa alkuperäketjujärjestelmässä annetut vaatimukset. Riippumattoman kolmannen osapuolen sertifiointina hyväksytään FSC-, PEFC- tai vastaavat järjestelmät.

Jos tuotteessa tai tuotantolinjalla on käytetty sertifioimatonta materiaalia, on esitettävä todisteet siitä, että sertifioimattoman ensiömateriaalin osuus on enintään 30 prosenttia ja että todentamisjärjestelmällä on varmistettu, että tällainen materiaali on laillisesti hankittua ja täyttää kaikki sertifioimattomia materiaaleja koskevat muut sertifiointijärjestelmän vaatimukset.

Peruste 3.   Vaarallisia aineita ja seoksia koskevat yleiset vaatimukset

Tuotteessa ja sen osissa on rajoitettava perusteiden 3.a ja 3.b mukaisesti niiden aineiden pitoisuutta, jotka on määritelty asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi taikka aineiksi tai seoksiksi, jotka täyttävät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (4) mukaiset luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista (CLP) koskevat perusteet tämän päätöksen taulukossa 3.1 lueteltujen vaarojen osalta. Tämän perusteen soveltamiseksi erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelon aineet ja CLP-vaaraluokituksen mukaiset aineet on ryhmitelty taulukossa 3.1 vaaraominaisuuksiensa mukaisesti.

Taulukko 3.1

Rajoitettujen vaarojen ryhmittely

Ryhmän 1 vaarat – erityistä huolta aiheuttavat aineet sekä luokitus, merkinnät ja pakkaaminen

Vaarat, joiden perusteella aine kuuluu ryhmään 1:

aineet, jotka sisältyvät erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluetteloon

syöpää aiheuttava, perimää vaurioittava ja/tai lisääntymiselle vaarallinen (CMR), kategoria 1A tai 1B: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df

Ryhmän 2 vaarat – luokitus, merkinnät ja pakkaaminen

Vaarat, joiden perusteella aine kuuluu ryhmään 2:

kategoria 2, CMR: H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362

kategoria 1, myrkyllisyys vesieliöille: H400, H410

kategoriat 1 ja 2, välitön myrkyllisyys: H300, H310, H330, H304

kategoria 1, aspiraatiovaara: H304

kategoria 1, elinkohtainen myrkyllisyys (STOT): H370, H372

kategoria 1, ihon herkistyminen: H317

Ryhmän 3 vaarat – luokitus, merkinnät ja pakkaaminen

Vaarat, joiden perusteella aine kuuluu ryhmään 3:

kategoriat 2, 3 ja 4, myrkyllisyys vesieliöille: H411, H412, H413

kategoria 3, välitön myrkyllisyys: H301, H311, H331, EUH070

kategoria 2, elinkohtainen myrkyllisyys: H371, H373

3.a.   Erityistä huolta aiheuttavien aineiden rajoittaminen

Tuote ja sen osat saavat sisältää erityistä huolta aiheuttavia aineita enintään 0,10 painoprosentin pitoisuutena.

Tästä vaatimuksesta ei myönnetä poikkeusta erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelossa oleville aineille, joita on tuotteessa tai sen osissa yli 0,10 painoprosentin pitoisuutena.

Arviointi ja todentaminen

Hakijan on annettava vakuutukset siitä, että tuotteessa ja siinä käytetyissä osissa on erityistä huolta aiheuttavia aineita enintään tuotteelle ja sen osille asetetun pitoisuusrajan verran. Vakuutuksissa on viitattava viimeisimpään versioon kemikaaliviraston julkaisemasta ehdokasluettelosta (5).

3. b.   Lattiapäällysteessä käytettyjen CLP-luokituksen saaneiden aineiden tai seosten rajoittaminen

Lattiapäällysteen valmistajan tai tämän tavarantoimittajien raaka-aineiden valmistelun, valmistuksen, kokoonpanon tai muun käsittelyn aikana käyttämät aineet tai seokset eivät saa luokittua millään taulukossa 3.1 mainitulla vaaraluokituksella. Rajoitetut aineet tai seokset käsittävät liimat, maalit, pohjamaalit, lakat, värjäysaineet, hartsit, biosidivalmisteet, täyteaineet, vahat, öljyt, saumausaineet, väriaineet ja tiivistysaineet.

Näiden rajoitettujen aineiden käyttö on kuitenkin sallittua, jos vähintään yksi seuraavista ehdoista täyttyy:

rajoitetun aineen tai seoksen käyttömäärä on alle 0,10 prosenttia lattiapäällysteen ja sen yhdenkään osan kokonaispainosta;

rajoitetun aineen ominaisuudet muuttuvat prosessoinnin aikana (esimerkiksi aine ei ole enää biologisesti hyödyntämiskelpoinen tai aine muuntuu kemiallisesti) siten, että rajoitettuja CLP-vaaroja ei enää ole ja rajoitetun aineen reagoimattoman jäännöksen pitoisuus on alle 0,10 prosenttia lattiapäällysteen ja sen osien kokonaispainosta.

Arviointi ja todentaminen

Hakijan ja/tai tämän tavarantoimittajan on annettava toimivaltaiselle elimelle vakuutus perusteen 3.b noudattamisesta ja esitettävä vakuutuksen tueksi tarvittaessa luettelo käytetyistä aineista tai seoksista sekä vakuutukset niiden vaaraluokituksesta tai luokittelemattomuudesta ja lisätyistä määristä sekä tarvittaessa tiedot siitä, muuttuvatko aineiden tai seosten ominaisuudet prosessoinnin aikana siten, että rajoitettuja CLP-vaaroja ei enää ole. Jos rajoitettuja CLP-vaaroja ei enää ole, on ilmoitettava rajoitetun aineen reagoimattoman jäännöksen pitoisuus.

Seuraavat tiedot on toimitettava kunkin aineen vaaraluokitusta tai luokittelemattomuutta koskevan vakuutuksen tueksi:

i)

aineen CAS- (6), EC- (7) tai muu luettelonumero (seoksista, jos saatavilla);

ii)

fyysinen muoto ja olomuoto, jossa ainetta tai seosta käytetään;

iii)

yhdenmukaistettu CLP-vaaraluokitus;

iv)

itse tehtyä luokitusta koskevat tiedot kemikaaliviraston ylläpitämästä REACH-järjestelmässä rekisteröityjen aineiden tietokannasta (8) (jos yhdenmukaistettua luokitusta ei ole saatavilla);

v)

seosten luokittelu asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 esitettyjen perusteiden mukaisesti.

Kun tarkastellaan REACH-järjestelmässä rekisteröityjen aineiden tietokannassa olevia itse tehtyä luokitusta koskevia tietoja, etusijalle on asetettava yhteisesti toimitetut tiedot.

Jos luokitteluun merkitään, että tietoja puuttuu tai että tiedot ovat epäluotettavia REACH-järjestelmässä rekisteröityjen aineiden tietokannan mukaan, tai jos ainetta ei ole vielä rekisteröity REACH-järjestelmässä, on toimitettava asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen VII vaatimukset täyttävät myrkyllisyyteen liittyvät tiedot, jotka ovat riittävät tukemaan luotettavia itse tehtyjä luokituksia asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteen I ja kemikaaliviraston ohjeiden mukaisesti. Jos tietoja puuttuu tai tiedot ovat epäluotettavia tietokannan merkinnöissä, itse tehdyt luokitukset on todennettava. Tällöin hyväksytään seuraavat tietolähteet:

i)

kemikaalivirastoa vastaavien sääntelyviranomaisten (9), jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten tai hallitustenvälisten elinten myrkyllisyystutkimukset ja vaara-arvioinnit;

ii)

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II mukaisesti täydellisesti täytetty käyttöturvallisuustiedote;

iii)

ammattimaisen toksikologin dokumentoitu asiantuntija-arvio, jonka on perustuttava tieteellisen kirjallisuuden ja olemassa olevien testaustietojen tarkasteluun, ja arvion tueksi on tarvittaessa esitettävä tulokset riippumattomien laboratorioiden suorittamista uusista testeistä, jotka on tehty kemikaaliviraston hyväksymien menetelmien mukaisesti;

iv)

todistus, joka tarvittaessa perustuu asiantuntija-arvioon ja jonka on myöntänyt akkreditoitu vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, joka tekee vaara-arviointeja kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetun luokitus- ja merkintäjärjestelmän (GHS) tai CLP-vaaraluokitusjärjestelmien mukaisesti.

Tietoa aineiden vaarallisista ominaisuuksista voidaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XI mukaisesti tuottaa muillakin keinoilla kuin testaamalla, esimerkiksi käyttämällä vaihtoehtoisia menetelmiä, kuten in vitro -menetelmiä, kvantitatiivisia rakenne-aktiivisuusmalleja, ryhmittelyä tai interpolaatiota.

Peruste 4.   Tiettyjä aineita koskevat vaatimukset

4. a.   Kierrätetyssä puussa, korkissa ja bambussa olevat vieraat aineet

Kaikki kierrätetyt kuidut tai lastut, joita käytetään lopullisen lattiapäällystetuotteen valmistuksessa, on testattava asiakirjan ”EPF standard for delivery conditions of recycled wood” (10) mukaisesti tai sellaisen muun vastaavan standardin mukaisesti, jossa on samat tai tiukemmat raja-arvot, ja kuitujen tai lastujen on oltava taulukossa 4.1 luetelluille vieraille aineille asetettujen raja-arvojen mukaisia.

Taulukko 4.1

Kierrätetyssä puussa, korkissa ja bambussa sekä niiden kuiduissa tai lastuissa olevien vieraiden aineiden raja-arvot (mg/kg kuivaa kierrätettyä materiaalia)

Vieraat aineet

Raja-arvot

Vieraat aineet

Raja-arvot

Arseeni (As)

25

Elohopea (Hg)

25

Kadmium (Cd)

50

Fluori (F)

100

Kromi (Cr)

25

Kloori (Cl)

1 000

Kupari (Cu)

40

Pentakloorifenoli (PCP)

5

Lyijy (Pb)

90

Pikiöljyt (bentso(a)pyreeni)

0,5

Arviointi ja todentaminen

Hakijan on toimitettava toimivaltaiselle elimelle

valmistajan tai tapauksen mukaan levyjen toimittajan vakuutus siitä, ettei lattiapäällysteessä ole käytetty kierrätettyä puuta, korkkia, bambua tai niiden uusiokuituja tai -lastuja, tai

valmistajan tai tapauksen mukaan levyjen toimittajan vakuutus siitä, että kaikki lattiapäällysteessä käytetty kierrätetty puu, korkki, bambu tai niiden uusiokuidut tai -lastut on testattu edustavalla tavalla asiakirjan ”EPF standard for delivery conditions of recycled wood” mukaisesti tai sellaisen muun vastaavan standardin mukaisesti, jossa on samat tai tiukemmat raja-arvot, sekä testausselosteet, jotka osoittavat, että kierrätetyn materiaalin näytteet ovat taulukossa 4.1 esitettyjen raja-arvojen mukaisia.

4. b.   Biosidivalmisteet

Lattiapäällysteissä käytettävän puun, korkin ja/tai bambun käsittely biosidivalmisteilla ei ole sallittua.

Seuraavia tehoaineita ei saa käyttää suljetuissa astioissa varastoitavien vesipohjaisten seosten, kuten liimojen tai lakkojen, säilyvyyden takaamiseen:

kloorimetyyli-isotiatsolinonin ja metyyli-isotiatsolinonin 3:1-seos (CMIT/MIT, CAS-numero 55965-84-9) yli 15 ppm:n pitoisuutena;

metyyli-isotiatsolinoni yli 200 ppm:n pitoisuutena;

muut isotiatsolinonit yli 500 ppm:n pitoisuutena.

Arviointi ja todentaminen

Hakijan on annettava toimivaltaiselle elimelle vakuutus siitä, ettei biosidivalmisteita ole käytetty, tai tarvittaessa vesipohjaisten seosten toimittajien vakuutus ja sen tueksi käyttöturvallisuustiedote, joissa esitetään, mitä tehoaineita on käytetty suljetuissa astioissa käytettävinä säilytysaineina vesipohjaisten seosten säilyvyyden takaamiseksi.

4.c.   Maaleissa, pohjamaaleissa ja lakoissa olevat raskasmetallit

Puu-, korkki- tai bambumateriaaleissa taikka puu-, korkki- tai bambupohjaisissa materiaaleissa käytettävät maalit, pohjamaalit tai lakat eivät saa sisältää aineita, jotka pohjautuvat seuraaviin metalleihin: kadmium, lyijy, kuudenarvoinen kromi, elohopea, arseeni tai seleeni, yli 0,010 painoprosentin pitoisuuksina kunkin metallin osalta astiassa olevassa maali-, pohjamaali- tai lakkavalmisteessa.

Arviointi ja todentaminen

Hakijan tai tapauksen mukaan tavarantoimittajan on annettava toimivaltaiselle elimelle vakuutus siitä, että tuote on tämän perusteen mukainen, sekä käytetyn maalin, pohjamaalin ja lakan toimittajan vastaava käyttöturvallisuustiedote.

4. d.   Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuus pintakäsittelytuotteissa

Puu-, korkki- tai bambumateriaalien taikka puu-, korkki- tai bambupohjaisten materiaalien pintakäsittelyssä käytettävien tuotteiden on täytettävä jompikumpi seuraavista ehdoista:

haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus enintään 5 painoprosenttia (aineen pitoisuus astiassa olevassa tuotteessa);

haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus yli 5 painoprosenttia, jos voidaan osoittaa, että niiden levitetty määrä on alle 10 g käsitellyn pinnan neliömetriä kohti.

Tämä peruste koskee haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuutta pintakäsittelytuotteissa, niiden kemiallisen koostumuksen ollessa märässä muodossa olevan tuotteen mukainen. Jos tuotetta on ohennettava, laskennan on perustuttava pitoisuuteen ohennetussa tuotteessa.

Tämän perusteen yhteydessä ’haihtuvalla orgaanisella yhdisteellä’ tarkoitetaan direktiivin 2004/42/EY 2 artiklan 5 kohdassa määriteltyä haihtuvaa orgaanista yhdistettä.

Tätä perustetta ei sovelleta korjauksiin (esimerkiksi oksankohdat, halkeamat, painaumat) valmistusprosessin aikana käytettäviin seoksiin.

Arviointi ja todentaminen

Hakijan on annettava toimivaltaiselle elimelle vakuutus siitä, että tuote on tämän perusteen mukainen, sekä puu-, korkki- ja/tai bambumateriaalien ja/tai puu-, korkki- ja/tai bambupohjaisten materiaalien pintakäsittelyyn käytettyjen aineiden tai -seosten käyttöturvallisuustiedotteet. Jos käytettyjen pintakäsittelyaineiden tai -seosten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuus on käyttöturvallisuustiedotteen mukaan enintään 5 painoprosenttia, muuta todentamista ei tarvita.

Jos käyttöturvallisuustiedote ei sisällä haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuutta koskevia tietoja, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuus on laskettava pintakäsittelyseoksen aineiden luettelosta. Jokaisen ainesosana olevan haihtuvan orgaanisen yhdisteen pitoisuus on ilmoitettava painoprosentteina.

Jos haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuus on yli 5 painoprosenttia, hakija voi vaihtoehtoisesti toimittaa lisäyksessä I annettujen ohjeiden mukaisen laskelman, joka osoittaa, että haihtuvien orgaanisten yhdisteiden todellinen levitetty määrä on alle 10 g käsitellyn lattiapäällysteen pinnan neliömetriä kohti.

4.e.   Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuus muissa käytetyissä aineissa ja seoksissa

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuuden on oltava alle

3 painoprosenttia sekä lattiapäällysteiden valmistuksessa käytettävissä astiassa olevissa liimoissa että hartseissa;

1 painoprosenttia lattiapäällysteiden valmistuksessa käytettävissä muissa aineissa kuin astiassa olevissa liimoissa, hartseissa ja pintakäsittelytuotteissa (peruste 4.d).

Lattiapäällysteiden valmistuksessa käytettävissä nestemäisissä aminohartseissa vapaan formaldehydin pitoisuuden on oltava alle 0,2 painoprosenttia.

Tämä peruste koskee haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuutta aineissa, joiden kemiallinen koostumus on märässä muodossa olevan aineen mukainen. Jos seosta on ohennettava ennen käyttöä, laskennan on perustuttava pitoisuuteen ohennetussa tuotteessa.

Tämän perusteen yhteydessä ’haihtuvalla orgaanisella yhdisteellä’ tarkoitetaan direktiivin 2004/42/EY 2 artiklan 5 kohdassa määriteltyä haihtuvaa orgaanista yhdistettä.

Tätä perustetta ei sovelleta korjauksiin (esimerkiksi oksankohdat, halkeamat, painaumat) valmistusprosessin aikana käytettäviin seoksiin.

Arviointi ja todentaminen

Hakijan on annettava toimivaltaiselle elimelle vakuutus siitä, että tuote on perusteen mukainen, sekä käytettyjen astiassa olevien liimojen, hartsien tai muiden aineiden käyttöturvallisuustiedotteet tai vastaavat asiakirjat, jotka tukevat vakuutusta, ja täydellinen luettelo tuotteen sisältämistä aineista sekä tiedot niiden määristä ja CAS-numeroista.

Jos käytetyn astiassa olevan liiman tai hartsin haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuus on käyttöturvallisuustiedotteen mukaan alle 3 painoprosenttia tai muiden käytettyjen aineiden haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuus on alle 1 prosenttia, muuta todentamista ei tarvita.

Jos käyttöturvallisuustiedote ei sisällä haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuutta koskevia tietoja, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuus on laskettava aineiden luettelosta. Jokaisen ainesosana olevan haihtuvan orgaanisen yhdisteen pitoisuus on ilmoitettava painoprosentteina.

Hakijan on toimitettava testausselosteet, jotka osoittavat standardin EN 1243 mukaisesti, että vapaan formaldehydin pitoisuus nestemäisissä aminohartseissa on alle 0,2 painoprosenttia.

4.f.   Pehmitteet

Liima-, hartsi- tai pintakäsittelyaine tai -seos ei saa sisältää asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklassa tarkoitettuja ftalaatteja sisältäviä pehmitteitä. Kyseisiä ftalaatteja ei katsota esiintyvän silloin, kun luettelossa olevien ftalaattien kokonaismäärä on alle 0,10 prosenttia liima-, hartsi- tai pintakäsittelyaineen tai -seoksen painosta (1 000 mg/kg).

Arviointi ja todentaminen

Hakijan on toimitettava toimivaltaiselle elimelle joko

tavarantoimittajan tai lattiapäällysteen valmistajan vakuutus siitä, että perustetta on noudatettu ja ettei ftalaatteja sisältäviä pehmitteitä ole käytetty, tai

tavarantoimittajan tai lattiapäällysteen valmistajan vakuutus siitä, että perustetta on noudatettu, että ftalaatteja sisältäviä pehmitteitä on käytetty ja ettei liima-, hartsi- tai pintakäsittelyaineessa tai -seoksessa ole käytetty mitään ftalaateista, jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan perusteet. Jos asianmukaista vakuutusta ei ole, liima-, hartsi- tai pintakäsittelyaine- tai -seosmateriaalit on testattava näiden ftalaattien osalta standardin ISO 8214-6 mukaisesti.

4.g.   Halogenoidut orgaaniset yhdisteet

Lattiapäällysteiden valmistuksessa käytettävät aineet (esimerkiksi sideaineet, liimat ja pinnoitteet) eivät saa sisältää halogenoituja orgaanisia yhdisteitä.

Arviointi ja todentaminen

Hakijan on annettava toimivaltaiselle elimelle vakuutus perusteen noudattamisesta ja vakuutusta tukeva aineiden valmistajan vakuutus siitä, ettei halogenoituja orgaanisia yhdisteitä ole käytetty. Lisäksi on toimitettava aineiden käyttöturvallisuustiedotteet.

4.h.   Palonestoaineet

Lattiapäällysteiden valmistuksessa käytettävät aineet eivät saa sisältää palonestoaineita.

Arviointi ja todentaminen

Hakijan on annettava toimivaltaiselle elimelle vakuutus perusteen noudattamisesta ja vakuutusta tukeva aineiden valmistajan vakuutus siitä, ettei palonestoaineita ole käytetty. Lisäksi on toimitettava aineiden käyttöturvallisuustiedotteet.

4.i.   Atsiridiinit ja polyatsiridiinit

Lattiapäällysteiden valmistuksessa käytettävät aineet (esimerkiksi pintakäsittelytuotteet ja pinnoitteet) eivät saa sisältää atsiridiinejä eivätkä polyatsiridiinejä.

Arviointi ja todentaminen

Hakijan on annettava toimivaltaiselle elimelle vakuutus perusteen noudattamisesta ja vakuutusta tukeva aineiden valmistajan vakuutus siitä, ettei atsiridiinejä ja polyatsiridiinejä ole käytetty. Lisäksi on toimitettava aineiden käyttöturvallisuustiedotteet.

Peruste 5.   Tuotantoprosessin energiankulutus

Lattiapäällysten tuotantoprosessin keskimääräinen vuotuinen energiankulutus on laskettava taulukon 5.1 ja lisäyksen II mukaisesti, ja energiankulutuksen on ylitettävä seuraavat rajat (E-pistemäärä):

Tuote

Pistemäärä E

Massiivipuulattiat

> 11,0

Monikerroksiset puulattiapäällysteet

Puuviilulattiapäällysteet

Korkkilattiapäällysteet ja korkkilaatat

Bambulattiapäällysteet

Laminaattilattiapäällysteet

> 8,0


Taulukko 5.1

E-Pistemäärän laskeminen

Kaava

 

Ympäristöparametri

Enimmäisvaatimukset

Formula

A

Uusiutuvan energian osuus vuotuisesta kokonaisenergiankulutuksesta

%

B

Vuotuinen ostetun sähkön määrä

kWh/m2

15 kWh/m2

C

Vuotuinen polttoaineenkulutus

kWh/m2

35 kWh/m2

 

Missä A = uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan energian ja kokonaisenergian suhde.

A-suhteen osoittajaan on sisällytettävä ostetut uusiutuvat polttoaineet (polttoaineen määrä × vakiopolttoainearvo), muista uusiutuvista energialähteistä kuin uusiutuvista polttoaineista paikalla tuotettu lämpö, 2,5 × muista uusiutuvista energialähteistä kuin uusiutuvista polttoaineista paikalla tuotettu sähkö ja 2,5 × uusiutuvista energialähteistä peräisin oleva ostettu sähkö.

A-suhteen nimittäjään on sisällytettävä ostetut uusiutuvat polttoaineet (polttoaineen määrä × vakiopolttoainearvo), ostetut uusiutumattomat polttoaineet (polttoaineen määrä × vakiopolttoainearvo), muista uusiutuvista energialähteistä kuin uusiutuvista polttoaineista paikalla tuotettu lämpö, 2,5 × muista uusiutuvista energialähteistä kuin uusiutuvista polttoaineista paikalla tuotettu sähkö, 2,5 × uusiutuvista energialähteistä peräisin oleva ostettu sähkö ja 2,5 × uusiutumattomista energialähteistä peräisin oleva ostettu sähkö.

 

B = vuotuinen ostetun sähkön määrä, jolla tarkoitetaan ulkopuoliselta toimittajalta ostetun sähkön kokonaismäärää. Jos ostettu sähkö on uusiutuvista energialähteistä peräisin olevaa sähköä, on sovellettava kerrointa 0,8.

 

C = vuotuinen polttoaineenkulutus, jolla tarkoitetaan kaikkien ostettujen tai lattiapäällysteiden valmistuksen sivutuotteina saatujen, energiantuotantoon paikalla käytettyjen polttoaineiden kokonaismäärää.

 

E-pistemäärä on laskettava tuotettua lattiapäällysteneliömetriä kohti, ja pistemäärän on kuvattava lattiapäällysteen tuotannon suoraa energiankulutusta. Epäsuoraa energiankulutusta ei oteta huomioon.

Seuraavassa esitetään ohjeellinen luettelo energiankulutuslaskelmiin sisällytettävistä ja niiden ulkopuolelle jätettävistä toiminnoista. Toiminnot alkavat siitä, kun puunrungot, korkki ja bambu vastaanotetaan valmistajan tai tämän tavarantoimittajan tehtaalla, ja jatkuvat valmistusprosessin loppuun asti.

Tuote

Sähkön- ja polttoaineenkulutustilanteet (ohjeellinen luettelo)

Sisällytetään

Ei sisällytetä

Massiivipuulattiat

kuivaus, sahaus ja höyläys

katkaisu haluttuun mittaan ja vikojen poisto

hionta

pinnoitus

pakkaaminen

muut valmistukseen tarvittavat toiminnot

lakkojen tai muiden astiassa olevien valmisteiden valmistus

laadunvalvontatoiminnan energiankulutus

epäsuora energiankulutus (esimerkiksi lämmitys, valaistus ja sisäiset kuljetukset)

Monikerroksiset puulattiapäällysteet

kuivaus, sahaus ja höyläys

katkaisu haluttuun mittaan ja vikojen poisto

hionta

puristaminen

pinnoitus

pakkaaminen

muut valmistukseen tarvittavat toiminnot

Korkkilattiapäällysteet ja korkkilaatat

kuivaus, sahaus ja höyläys

katkaisu haluttuun mittaan ja vikojen poisto

hionta

puristaminen

runkolevyn valmistus, jos rakenteessa käytetään runkolevyä

pinnoitus

pakkaaminen

muut valmistukseen tarvittavat toiminnot

Bambulattiapäällysteet

Laminaattilattiapäällysteet

runkolevyn valmistus

kuviokerroksen, pintakerroksen ja alustalevyn kyllästys

puristaminen

leikkaus haluttuun mittaan

pakkaaminen

muut valmistukseen tarvittavat toiminnot

Arviointi ja todentaminen

Hakijan on esitettävä ja osoitettava seuraavat seikat:

Ulkopuoliselta toimittajalta vuodessa keskimäärin ostetun sähkön tyyppi ja määrä. Jos ostetaan uusiutuvista energialähteistä peräisin olevaa sähköä, on esitettävä direktiivin 2009/28/EY mukaiset alkuperätakuut. Jos direktiiviä 2009/28/EY ei sovelleta lattiapäällysteen valmistusmaassa, on esitettävä vastaavat todisteet.

Lattiapäällysteiden valmistuksessa käytettyjen polttoaineiden tyypit ja määrät sopimusten, laskujen tai vastaavien asiakirjojen avulla, jotka sisältävät päivämäärät, toimitetun/ostetun määrän ja polttoaineen tiedot (esimerkiksi fysikaalis-kemialliset ominaisuudet ja alempi lämpöarvo). Liitteenä on toimitettava vakuutus siitä, mitkä polttoaineista ovat peräisin uusiutuvista energialähteistä direktiivin 2009/28/EY mukaisesti.

Valmistusvaiheissa käytetty energiamäärä, joka on sisällytetty E-pistemäärän laskentaan, ja sitä tukevat asiakirjat (esimerkiksi eri valmistusvaiheissa suoritetut energiamittaukset ja laitteistojen energiankulutus tuoteselosteen mukaan).

Myydyn energian tyyppi ja määrä. Laskelmiin on sisällytettävä mahdollisten myydyn energian tuottamiseen käytettyjen polttoaineiden tyyppi ja määrä, päivämäärät tai ajanjaksot, jolloin energia tuotettiin, ja myyntipäivämäärät.

Vakuutus sen lattiapäällysteen vuosittaisesta keskimäärin tuotetusta määrästä (neliömetreinä), jolle haetaan EU-ympäristömerkkiä.

Perusteen täyttymisen osoittamiseen voidaan käyttää asiakirjoja, joilla on ilmoitettu kansallisille viranomaisille energiankulutuksesta, polttoaineostoista ja energiantuotannosta sekä lattiapäällysteen tuotannosta.

Peruste 6.   Lattiapäällysteiden VOC-päästöt

Lattiapäällysteiden päästöt eivät saa ylittää taulukossa 6.1 lueteltuja päästöarvoja, kun mittaus on suoritettu testikammiossa testausstandardin CEN/TS 16516 mukaisesti. Testaukseen lähetettävien näytteiden pakkaamisessa ja toimittamisessa sekä käsittelyssä ja valmistelussa on noudatettava standardissa CEN/TS 16516 kuvattuja menettelyjä.

Taulukko 6.1

Päästövaatimukset

Tuotteet

Päästövaatimukset

Yhdiste

Raja-arvo tuuletetussa testikammiossa 28 päivää kestäneen säilytyksen jälkeen mitattuna (ks. CEN/TS 16516), mg/m3 ilmaa (d)

Massiivipuulattiat

Monikerroksiset puulattiapäällysteet

Puuviilulattiapäällysteet

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaismäärä ilman etikkahappoa

(CAS-numero 64-19-7)

< 0,3

Korkkilattiapäällysteet

Bambulattiapäällysteet

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaismäärä

Laminaattilattiapäällysteet

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaismäärä

< 0,16

Kaikki lattiapäällysteet

Puolihaihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaismäärä

< 0,1

Massiivipuulattiat

Monikerroksiset puulattiapäällysteet

Puuviilulattiapäällysteet

R-arvo LCI-aineille (Lowest Concentrations of Interest) ilman etikkahappoa (CAS-numero 64-19-7)

≤ 1

Korkkilattiapäällysteet

Bambulattiapäällysteet

Laminaattilattiapäällysteet

R-arvo LCI-aineille

≤ 1

Kaikki lattiapäällysteet

Syöpää aiheuttavat aineet

< 0,001

Tämän perusteen yhteydessä ’haihtuvalla orgaanisella yhdisteellä’ (VOC) tarkoitetaan mitä tahansa orgaanista yhdistettä, joka eluoituu kaasukromatografikolonnissa n-heksaanin ja n-heksadekaanin välillä, molemmat mukaan luettuina, ja jonka kiehumispiste on noin 68–287 °C, kun mittaus suoritetaan kapillaarikolonnilla, joka on päällystetty seoksella, jossa on 5 prosenttia fenyyli-polysiloksaania ja 95 prosenttia metyyli-polysiloksaania.

Arviointi ja todentaminen

Hakijan on annettava toimivaltaiselle elimelle vakuutus perusteen noudattamisesta ja esitettävä vakuutuksen tueksi standardin CEN/TS 16516 mukaisesti tai vastaavalla menetelmällä suoritetuista kammioteisteistä testausselosteet, jotka osoittavat, että taulukossa 6.1 esitettyjä raja-arvoja on noudatettu. Testausselosteisiin on sisällyttävä

käytetty testimenetelmä;

testitulokset ja tarvittavat laskelmat, joilla voidaan osoittaa taulukossa 6.1 esitettyjen raja-arvojen noudattaminen.

Jos kammiossa 28 päivälle määritetyt pitoisuusrajat voidaan saavuttaa kolmen päivän kuluttua siitä, kun näyte asetettiin kammioon, tai muuna aikana 3–27 päivän kuluttua näytteen kammioon asettamisesta, vaatimusten täyttyminen voidaan vahvistaa ja testi voidaan lopettaa ennenaikaisesti.

Testitiedot, jotka on saatu 12 kuukautta ennen EU-ympäristömerkkihakemuksen jättämistä, hyväksytään tuotteille, jos valmistusprosessiin tai käytettyihin kemikaalivalmisteisiin ei ole tehty muutoksia, joiden voidaan katsoa lisäävän lopputuotteen VOC-päästöjä.

Osoituksena perusteen täyttämisestä voidaan käyttää myös voimassa olevaa todistusta sisäilmastomerkistä, jos sisäilmastomerkki täyttää perusteen vaatimukset ja jos toimivaltainen elin katsoo sisäilmastomerkin olevan vastaava.

Peruste 7.   Lattiapäällysteiden ja runkolevyjen formaldehydipäästöt

Lattiapäällysteiden, joiden valmistuksessa on käytetty formaldehydipohjaisia runkolevyjä, liimoja, hartseja tai viimeistelyvalmisteita, ja mahdollisesti käytettyjen käsittelemättömien runkolevyjen, joiden valmistuksessa on käytetty formaldehydipohjaisia liimoja tai hartseja, on täytettävä jokin seuraavista ehdoista:

formaldehydipäästöt ovat alle 50 prosenttia kynnysarvosta, jonka mukaan ne voidaan luokitella standardin EN 13986+A1 liitteessä B määriteltyyn E1-luokkaan (sovelletaan kaikkiin lattiapäällysteisiin ja muihin runkolevyihin kuin MDF-/HDF-runkolevyihin);

formaldehydipäästöt ovat alle 65 prosenttia standardin EN 13986+A1 liitteessä B määritellystä käsittelemättömiin MDF-/HDF-levyihin sovellettavasta E1-kynnysarvosta;

formaldehydipäästöt ovat California Air Resources Boardin (CARB) vaiheessa II tai Japanin F3- tai F4-Star-standardissa annettujen raja-arvojen alapuolella.

Arviointi ja todentaminen

Hakijan on toimitettava toimivaltaiselle elimelle vakuutus tämän perusteen noudattamisesta. Vähäisiä formaldehydipäästöjä tuottavien lattiapäällysteiden ja runkolevyjen arviointi ja todentaminen riippuu sertifiointijärjestelmästä, johon ne kuuluvat. Kussakin järjestelmässä vaaditut todentamisasiakirjat kuvataan taulukossa 7.1.

Taulukko 7.1

Vähäisiä formaldehydipäästöjä tuottavien lattiapäällysteiden todentamisasiakirjat

Sertifiointijärjestelmä

Arviointi ja todentaminen

E1

(määriteltynä standardin EN 13986+A1 liitteessä B)

Valmistajan ja tarvittaessa runkolevyn toimittajan vakuutus, että lattiapäällyste ja käsittelemättömät muut runkolevyt kuin MDF-/HDF-runkolevyt tuottavat alle 50 prosenttia standardin EN 13986+A1 liitteessä B määritellystä E1-luokan päästörajasta (11), tai käsittelemättömien MDF-/HDF-runkolevyjen tapauksessa, alle 65 prosenttia standardin EN 13986+A1 liitteessä B määritellystä E1-luokan päästörajasta, ja vakuutukseen liitetyt standardin EN 120, EN 717–2 tai EN 717–1 taikka muun vastaavan menetelmän mukaisesti tehtyjen testien selosteet.

CARB: vaiheen II raja-arvot

Valmistajan ja tarvittaessa runkolevyn toimittajan vakuutus ja siihen liitetyt menetelmän ASTM E1333 tai ASTM D6007 mukaiset testitulokset, jotka osoittavat lattiapäällysteen olevan formaldehydin vaiheen II päästöraja-arvojen mukainen, sellaisina kuin ne on määritelty säännössä California Composite Wood Products Regulation 93120 (12).

Lattiapäällyste ja tarvittaessa runkolevyt voidaan merkitä 93120.3(e) kohdan mukaisesti ja ilmoittaa valmistajan nimi, tuote-erän numero tai tuotettu erä sekä CARB:n kolmannen osapuolen sertifioijalle antama numero (tämä osa ei ole pakollinen, jos tuotteet myydään Kalifornian ulkopuolella tai jos ne on valmistettu ilman lisättyä formaldehydiä tai käyttäen erityisiä erittäin vähän päästöjä aiheuttavia formaldehydipohjaisia hartseja).

F3- tai F4-Star-järjestelmän raja-arvot

Valmistajan ja tarvittaessa runkolevyn toimittajan vakuutus, että formaldehydipäästöt ovat standardin JIS A 5905 (kuitulevy) tai JIS A 5908:2003 (lastulevy ja vaneri) raja-arvojen mukaisia, ja vakuutukseen liitetyt testausselosteet standardin JIS A 1460 eksikaattorimenetelmän mukaisesti.

Peruste 8.   Soveltuvuus käyttöön

Lattiapäällysteen on täytettävä vain kyseiseen päällystetyyppiin liittyvät vaatimukset.

Lattiapäällysteet on testattava ja luokiteltava taulukkoon 8.1 sisältyvien standardien uusimpien versioiden mukaisesti.

Taulukko 8.1

Lattiapäällysteiden testausta ja luokittelua koskevat standardit

Lattiapäällyste

Testimenetelmä

Luokitus

Puuviilulattiapäällysteet (13)

EN 1534 painumakovuus (brinellkovuus)

EN 13329 paksuusturpoaminen

Asianmukainen iskunkestävyyden testimenetelmä (14)

Asianmukainen kulutuksenkestävyyden testimenetelmä (14)

ISO 24334 lukituksen lujuus

EN ISO 10874 (1)

Tehtaalla lakatut massiivipuulattiat ja monikerroksiset puulattiapäällysteet

Pintakerroksen paksuus

Pintakerroksen kovuus (2)

EN 685 (2) CTBA

Tehtaalla öljytyt, pinnoittamattomat massiivipuulattiat ja pinnoittamattomat monikerroksiset puulattiapäällysteet

Korkkilaatat

EN 12104

EN ISO 10874

Korkkilattiapäällysteet

EN 660-1 kulutuksenkestävyys

EN 425 tuolinpyörän vaikutus

EN 425 huonekalun jalan testi

ISO 24343-1 jäännöspainuma

Bambulattiapäällysteet

EN 1534 painumakovuus (brinellkovuus)

EN 13696 pintakerroksen paksuus tai kulutuskerros

Laminaattilattiapäällysteet

EN 13329

EN 14978

EN 15468

EN ISO 10874

Lattiapäällysteiden on täytettävä vähintään seuraavat ehdot:

Lattiapäällyste

Raja-arvot

Puuviilulattiapäällysteet

käyttöluokka 23 asuintiloihin tarkoitetuilla lattiapäällysteillä

käyttöluokka 32 julkisiin tiloihin tarkoitetuilla lattiapäällysteillä

Tehtaalla lakatut massiivipuulattiat ja monikerroksiset puulattiapäällysteet

käyttöluokka 23 asuintiloihin ja julkisiin tiloihin tarkoitetuilla lattiapäällysteillä

Tehtaalla öljytyt, pinnoittamattomat massiivipuulattiat ja pinnoittamattomat monikerroksiset puulattiapäällysteet

Korkkilaatat

käyttöluokka 23 asuintiloihin tarkoitetuilla lattiapäällysteillä

käyttöluokka 32 julkisiin tiloihin tarkoitetuilla lattiapäällysteillä

Korkkilattiapäällysteet

Bambulattiapäällysteet

tasapainokosteussuhde: 8 prosenttia 20 °C:ssa ja 50 prosentin suhteellisessa ilmankosteudessa

painumakovuus (brinellkovuus):

≥ 4 kg/mm2 vaaka- ja pystypuristetuilla lattiapäällysteillä

≥ 9,5 kg/mm2 erikoiskovilla (high density) lattiapäällysteillä

Laminaattilattiapäällysteet

käyttöluokka 23 asuintiloihin tarkoitetuilla lattiapäällysteillä

käyttöluokka 32 julkisiin tiloihin tarkoitetuilla lattiapäällysteillä

Arviointi ja todentaminen

Hakijan on toimitettava toimivaltaiselle elimelle vakuutus perusteen noudattamisesta. Vakuutuksen tueksi on esitettävä testausselosteet, jotka sisältävät seuraavat tiedot:

päällysteen tyyppi;

valitut testimenetelmät;

testitulokset ja tarvittaessa lattiapäällysteen luokittelu tulosten ja asianmukaisen standardin mukaan.

Jos lattiapäällyste on testattu muulla testimenetelmällä kuin edellä määritellyillä menetelmillä, testaus voidaan hyväksyä, jos toimivaltainen elin katsoo testimenetelmät toisiaan vastaaviksi.

Peruste 9.   Korjattavuus ja laajennettu takuu

Lattiapäällysteen on täytettävä vain kyseiseen päällystetyyppiin liittyvät vaatimukset.

Jotta lattiapäällystettä voidaan korjata ja vaihtaa kuluneet osat, sen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

Korjattavuus: Tiedot on sisällytettävä kuluttajille annettaviin ohjeisiin tai asetettava valmistajan verkkosivustolla käyttäjien ja asentajien saataville.

a)

Korjattavuus ja korjaamista koskeva asiakirja: Lattiapäällysteet, joita ei liimata alustaan, on suunniteltava niin, että ne voidaan purkaa, mikä helpottaa korjausta, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Tuotteen mukana on toimitettava yksinkertaiset ja kuvitetut ohjeet vaurioituneiden osien purkua ja vaihtoa varten. Purku ja vaihto on voitava tehdä yleisillä perustyökaluilla. Lisäksi on annettava tietoja/suositus ylimääräisten lattiapäällyste-elementtien säilyttämisestä mahdollisten korjausten varalta.

Laajennettu tuotetakuu:

b)

Hakijan on annettava ilman lisäkustannuksia vähintään viiden vuoden takuu, jonka voimassaolo alkaa tuotteen toimituspäivästä. Takuu on annettava rajoittamatta valmistajan ja myyjän oikeudellisia velvoitteita, jotka perustuvat kansalliseen lainsäädäntöön.

Arviointi ja todentaminen

Hakijan on toimitettava toimivaltaiselle elimelle vakuutus perusteen noudattamisesta ja esitettävä vakuutuksen tueksi

korjaamista koskeva asiakirja tai muu materiaali, jossa tuotteen korjattavuutta koskevat tiedot esitetään;

takuuasiakirja, jossa esitetään laajennetun tuotetakuun ehdot, jotka annetaan kuluttajatiedot sisältävissä asiakirjoissa ja jotka täyttävät tässä perusteessa asetetut vähimmäisvaatimukset.

Peruste 10.   Kuluttajille annettavat tiedot

Tuotteen mukana on seurattava asianmukaiset kuluttajille annettavat tiedot tuotepakkauksessa tai tuotteen mukana seuraavissa asiakirjoissa. Lattiapäällysteen on täytettävä vain kyseiseen päällystetyyppiin liittyvät vaatimukset.

Seuraaviin asioihin liittyvien ohjeiden on oltava helposti luettavassa muodossa, ne on annettava sen maan kielellä, jossa tuote saatetaan markkinoille, ja/tai ohjeiden on sisällettävä graafisia esityksiä tai symboleja:

Tiedot alaryhmästä, johon tuote kuuluu (esimerkiksi massiivipuulattia, monikerroksinen puulattiapäällyste, korkkilattiapäällyste, korkkilaatta, bambulattiapäällyste tai laminaattilattiapäällyste), puu-, korkki- tai bambumateriaalin määrästä lopputuotteessa painoprosentteina ja mahdollisesta käyttäjän luona tehtävän pintakäsittelyn tarpeesta.

Asennusta koskevat suositukset:

On annettava kaikki asianmukaiset ohjeet, jotka liittyvät ympäristön kannalta parhaisiin asennuskäytäntöihin: uivaa asennusta suositellaan mahdollisuuksien mukaan. Ohjeissa on viitattava lattiapäällysteen alle jäävän pinnan valmisteluun ja tarvittaviin apumateriaaleihin;

jos alustaan liimaamista suositellaan pitkäikäisyyden vuoksi, on suositeltava tyypin I ympäristömerkin mukaan sertifioidun liiman tai EMICODE EC1:n mukaisen vähän päästöjä aiheuttavan liiman taikka vastaavan liiman käyttämistä;

kuvitetut kokoamis- ja purkuohjeet perusteen 9.a vaatimusten mukaisesti (jos sovellettavissa).

Pintakäsittelyä koskevat suositukset pinnoittamattomille lattiapäällysteille ja pinnan öljyämistä tarvitseville lattiapäällysteille:

asianmukaiset tiedot tavoitellun kestävyyden saavuttamiseksi tarvittavien pinnoitetuotteiden (esimerkiksi öljy tai lakka) tyypistä ja määrästä;

asianmukaiset tiedot lattiapäällysteiden pinnoittamisesta vähän päästöjä aiheuttavilla pinnoitetuotteilla direktiivin 2004/42/EY mukaisesti;

tiedot siitä, miten lattiapäällysteen käyttöikää voidaan pidentää uudistamalla, esimerkiksi hionnalla ja pintakäsittelyllä.

Tuotteen käyttöä, puhdistamista ja ylläpitoa koskevat suositukset:

tavanomaista puhdistusta koskevat asianmukaiset tiedot on sisällytettävä, jos ne ovat sovellettavissa lattiapäällystetyyppiin, ja mainittava tyypin I ympäristömerkin mukaan sertifioidut puhdistustuotteet;

ylläpito-ohjeet, ylläpitoon tarvittavat tuotteet ja uudistamiseen tai tehopuhdistukseen tarvittavat tuotteet mukaan luettuina. Mahdollisuuksien mukaan olisi suositeltava tyypin I ympäristömerkin mukaan sertifioituja ylläpitotuotteita;

selkeä ilmoitus lattiapäällysteen käyttökohteista ja vaatimustenmukaisuusvakuutus, joka koskee perusteessa 8 tarkoitettuja asiaankuuluvia EN-standardeja.

Korjattavuuteen liittyvät tiedot:

selkeä ilmoitus, jossa suositellaan ylimääräisten lattiapäällyste-elementtien säilyttämistä korjausten varalta perusteen 9.a vaatimusten mukaisesti;

asiaankuuluvat tiedot tuotetakuun ehdoista perusteen 9.b vaatimusten mukaisesti.

Käytöstä poistettavaa tuotetta koskevat tiedot:

Kuluttajalle on annettava yksityiskohtainen kuvaus käytöstä poistetun tuotteen parhaista käsittelytavoista (esimerkiksi uudelleenkäyttö, kierrätys ja energiantuotanto) niiden ympäristövaikutusten mukaisessa järjestyksessä.

Arviointi ja todentaminen

Hakijan on annettava toimivaltaiselle elimelle vakuutus perusteen noudattamisesta ja esitettävä vakuutuksen tueksi kuluttajatietoasiakirja, joka toimitetaan tuotteen mukana. Asiakirjassa on osoitettava perusteessa olevien kohtien täyttyminen sen mukaan, mikä on tarkoituksenmukaista.

Peruste 11.   EU-ympäristömerkissä olevat tiedot

Logon on oltava näkyvillä ja luettavissa. EU:n ympäristömerkin rekisteröinti-/lisenssinumero on merkittävä tuotteeseen, ja numeron on oltava luettavissa ja selkeästi näkyvillä.

Valinnaisessa tekstikentällä varustetussa merkissä on oltava seuraava teksti:

puu-, korkki-, tai bambumateriaali kestävästi hoidetuista metsistä

pienempi valmistuksen energiankulutus

vähän päästöjä aiheuttava tuote.

Arviointi ja todentaminen

Hakijan on annettava toimivaltaiselle elimelle vakuutus perusteen noudattamisesta ja esitettävä vakuutuksen tueksi jäljennös EU-ympäristömerkissä olevista tiedoista.


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30).

(2)  Kauppanimellä tarkoitetaan kaikkia nimiä, joilla ainetta markkinoidaan unionin markkinoilla.

(3)  Tuotteen osalla tarkoitetaan lattiapäällysteen kutakin kerrosta, jonka materiaalilla ja muodolla on oma tehtävänsä. Osia ovat esimerkiksi kulutuskerros tai naarmuuntumaton kerros, kuvio- tai viilukerros, runkokerros tai rakennetta vakauttava kerros ja pohja- tai aluskerros.

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).

(5)  ECHA, ehdokasluettelo erityistä huolta aiheuttavista aineista lupamenettelyä varten, http://www.echa.europa.eu/fi/candidate-list-table

(6)  Chemical Abstracts Service (CAS) -rekisteri: https://www.cas.org/content/chemical-substances

(7)  EY-luettelo: http://echa.europa.eu/fi/information-on-chemicals/ec-inventory

(8)  ECHA, REACH-järjestelmässä rekisteröityjen aineiden tietokanta: http://www.echa.europa.eu/fi/information-on-chemicals/registered-substances

(9)  ECHA, yhteistyö vastaavien sääntelyviranomaisten kanssa, http://echa.europa.eu/fi/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies.

(10)  ”EPF standard for delivery conditions of recycled wood”, lokakuu 2002: http://www.europanels.org/upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf

(d)  Kammiotesti on tehtävä 28 päivää pintakäsittelyn päättymisen jälkeen. Testattavaa näytettä on säilytettävä testiin asti suljetussa pakkauksessa tuotantopaikalla ja toimitettava pakkauksessa testilaboratorioon.

(11)  Vaatimukset koskevat lattiapäällysteitä, joiden kosteuspitoisuus H = 6,5 prosenttia.

(12)  Sääntö 93120 ”Airborne toxic control measure to reduce formaldehyde emissions from composite wood products” (California Code of Regulations).

(13)  Puuviilulattiapäällysteellä tarkoitetaan jäykkää lattiapäällystettä, joka koostuu puupohjaisesta levystä tehdystä rungosta, puuviilupintakerroksesta ja mahdollisesti aluslevystä.

(14)  Perusteen noudattamisen osoittamiseksi tarvittavissa mittauksissa ja laskelmissa on käytettävä luotettavia, tarkkoja ja toistettavissa olevia menetelmiä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittaus- ja laskentamenetelmät, myös yhdenmukaistetut standardit, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Menetelmien on oltava perusteita koskevassa käyttöoppaassa (Criteria User Manual) esitettyjen teknisten määritelmien, ehtojen ja parametrien mukaisia.

(1)  Naarmuuntumiskestävyyden mittaamisessa käytetty testimenetelmä on ilmoitettava samoin kuin tarvittaessa pintakerroksen paksuus.

(2)  Puulajien luokittelu puun kovuuden mukaan ja standardin EN 685 mukaisten käyttöluokkien sekä kulutuspintakerroksen paksuuden ja puulajien väliset korrelaatiot esitetään CTBA:n asiakirjassa ”Revetements interiors Parquets 71.01”.

LISÄYS I

Ohjeet haihtuvien orgaanisten yhdisteiden levitetyn määrän laskemiseksi

Tämä vaatimus koskee haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuutta pintakäsittelytuotteissa kemiallisen koostumuksen ollessa märässä muodossa olevan tuotteen mukainen. Jos tuotetta on ohennettava, laskennan on perustuttava pitoisuuteen laimennetussa tuotteessa.

Menetelmä perustuu levitysmenetelmään, jonka perusteella lasketaan levitetty määrä käsitellyn pinnan neliömetriä kohti. Menetelmällä määritetään orgaanisten liuottimien pitoisuus prosentteina levitetyn pintakäsittelytuotteen määrästä.

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden levitetty määrä lasketaan seuraavalla kaavalla:

Formula

Kaavan osat:

Pintakäsittelytuotteen määrä: järjestelmään syötetyn pintakäsittelyaineen määrä on ilmoitettava grammoina neliömetriä kohti kunkin levitetyn pinnoitteen osalta;

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) osuus pintakäsittelyaineista: pitoisuus on ilmoitettava painoprosentteina;

Pintakäsittelyn hyötysuhde, joka riippuu levitysmenetelmästä. Hyötysuhde esitetään pintakäsittelyalan uusimman tekniikan mukaisesti taulukossa 4.2.

Kaikkien levitettyjen pinnoitteiden summa.

Taulukko 4.2

Pintakäsittelyjen hyötysuhde

Pintakäsittely

Hyötysuhde (%)

Pintakäsittely

Hyötysuhde (%)

Automaattiruiskutus ilman kierrätystä

50

Telakonepinnoitus

95

Automaattiruiskutus kierrätyksellä

70

Verholakkaus

95

Ruiskutus, sähköstaattinen

65

Tyhjiöpinnoitus

95

Ruiskutus, kartio/viuhka

80

 

 

LISÄYS II

Ohjeet tuotantoprosessin energiankulutuksen laskemiseksi

Energiankulutus lasketaan lattiapäällysteneliömetriä kohti kolmen viime vuoden vuotuisena aritmeettisena keskiarvona. Jos yrityksellä ei ole näitä tietoja, toimivaltaiset elimet arvioivat vastaavien tietojen hyväksyttävyyden.

Jos tuottajalta jää ylijäämäenergiaa, jota myydään sähkönä, höyrynä tai lämpönä, myyty määrä voidaan vähentää polttoaineenkulutuksesta. Laskelmassa otetaan huomioon ainoastaan lattiapäällysteiden valmistuksessa tosiasiallisesti käytetty polttoaine.

Energiankulutusta ilmoitettaessa käytetään yksikköä kWh/m2, vaikka laskelmissa voidaan käyttää myös yksikköä MJ/m2 (1 kWh = 3,6 MJ).

Polttoaineiden energiasisältö lasketaan taulukon 5.2 perusteella. Jos sähköä tuotetaan paikan päällä, polttoaineenkulutus voidaan laskea jommallakummalla seuraavista menetelmistä:

tosiasiallinen vuotuinen polttoaineenkulutus;

paikalla tuotetun sähkön kulutus kerrottuna 2,5:llä, jos energia on peräisin muusta uusiutuvasta energialähteestä kuin uusiutuvasta polttoaineesta.

Energiankulutusarvot on laskettava vakiopolttoainearvojen avulla. Eri polttoaineiden energiasisältö esitetään taulukossa 5.2.

Taulukko 5.2

Vakiopolttoainearvot  (1)

Polttoaine

MJ/kg

Polttoaine

MJ/kg

Bensiini

44,0

Pelletit (7 % W)

16,8

Dieselöljy

 

Turve

7,8–13,8

Nestekaasu

45,2

Olki (15 % W)

 

Kevyt polttoöljy

42,3

Biokaasu

 

Raskas polttoöljy

44,0

Puuhake (25 % W)

13,8

Maakaasu

47,2

Jätepuu

 

Kivihiili

28,5

GJ/t = MJ/kg

Puuhakkeen energiasisällön laskemiseen käytettävä kaava riippuu vesipitoisuudesta. Puussa olevan veden haihduttamiseen tarvitaan energiaa. Tämä energia alentaa puuhakkeen lämpöarvoa. Energiasisältö voidaan laskea seuraavasti:

Formula

Kerroin 21,442 on veden höyrystymislämmön (2,442 MJ/kg) ja kuivan puun energiasisällön (19,0 MJ/kg) summa. Jos hakijalla on laboratorioanalyyseja polttoaineen lämpöarvosta, toimivaltaiset elimet voivat käyttää analyysien mukaista lämpöarvoa energiasisällön laskentaan.


(1)  Arvot säädetään energiatehokkuudesta, direktiivien 2009/125/EY ja 2010/30/EU muuttamisesta sekä direktiivien 2004/8/EY ja 2006/32/EY kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2012/27/EU (EUVL L 315, 14.11.2012, s. 1).

(% W) on polttoaineen vesipitoisuus painoprosentteina, ja sitä vastaa jäljempänä olevassa kaavassa kirjain f. Jos muuta ei ilmoiteta, f = 0 % W ja tuhkapitoisuus on keskiarvo.

LISÄYS III

Luettelo standardeista ja muista teknisistä eritelmistä

Taulukko III.1

Luettelo standardeista ja muista teknisistä eritelmistä

Standardi

Otsikko

Lattiapäällysteiden määritelmät

EN 12466

Resilient floor coverings – Vocabulary

EN 13329

Laminate floor coverings. Specifications, requirements and test methods

ISO 14021

Environmental labels and declarations -- Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling) (SFS-EN ISO 14021, Ympäristömerkit ja ympäristöselosteet. Omaehtoiset ympäristöväittämät (tyypin II ympäristöselosteet))

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt

CEN/TS 16516

Construction products – Assessment and release of dangerous substances – Determination of emissions into indoor air

EN 717-1

Wood-based panels – Determination of formaldehyde release – Formaldehyde emission by the chamber method

EN 717-2

Wood-based panels – Determination of formaldehyde release – Formaldehyde release by the gas analysis method

EN 120

Wood-based panels – Determination of formaldehyde content – Extraction method called the perforator method

EMICODE

http://www.emicode.com/en/emicode-r/

Raaka-aineet

EPF

”EPF standard for delivery conditions of recycled wood”, lokakuu 2002. http://www.europanels.org/upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf

EN 1243

Adhesives. Determination of free formaldehyde in amino and amidoformaldehyde condensates

ISO 8214-6

Safety of toys -- Part 6: Certain phthalate esters in toys and children's products

Soveltuvuus käyttöön

EN 425

Resilient and laminate floor coverings. Castor chair test

EN 660-1

Resilient floor coverings. Determination of wear resistance. Stuttgart test

EN 685

Resilient, textile and laminate floor coverings. Classification

EN 1534

Wood and parquet flooring – Determination of resistance to indentation (Brinell) – Test method

EN ISO 10874

Resilient, textile and laminate floor coverings -- Classification

EN 12104

Resilient floor coverings. Cork floor tiles. Specification

EN 13329

Laminate floor coverings. Specifications, requirements and test methods

EN 13696

Wood flooring – Test methods to determine elasticity and resistance to wear and impact resistance

EN 14978

Laminate floor coverings – Elements with acrylic based surface layer, electron beam cured – Specifications, requirements and test methods

EN 15468

Laminate floor coverings – Elements with directly applied printing and resin surface layer. Specifications, requirements and test methods

ISO 24343-1

Resilient and laminate floor coverings -- Determination of indentation and residual indentation -- Part 1: Residual indentation