25.1.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 19/93


KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2017/126,

annettu 24 päivänä tammikuuta 2017,

päätöksen 2013/448/EU muuttamisesta siltä osin kuin kyse on yhtenäisen monialaisen korjauskertoimen vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä lokakuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY (1) ja erityisesti sen 10 a artiklan 5 kohdan,

ottaa huomioon päästöoikeuksien yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa jakoa koskevien unionin laajuisten siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan mukaisesti 27 päivänä huhtikuuta 2011 annetun komission päätöksen 2011/278/EU (2) ja erityisesti sen 15 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 5 kohdassa vahvistetaan päästöoikeuksien vuosittainen enimmäismäärä, jonka perusteella lasketaan maksutta jaettavat päästöoikeudet muille kuin direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 3 kohdan soveltamisalaan kuuluville laitoksille. Tämä enimmäismäärä on direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 5 kohdan a ja b alakohdassa kuvattujen kahden tekijän yhteismäärä.

(2)

Jotta varmistettaisiin, ettei tätä päästöoikeuksien vuosittaista enimmäismäärää ylitetä, sovelletaan tarvittaessa monialaista korjauskerrointa, jolla vähennetään yhtenäisellä tavalla niille laitoksille jaettavia päästöoikeuksia, jotka täyttävät edellytykset saada maksutta jaettavia päästöoikeuksia.

(3)

Päätöksen 2011/278/EU 15 artiklan 3 kohdan mukaisesti komissio määrittelee monialaisen korjauskertoimen vertaamalla direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 5 kohdassa vahvistettua enimmäismäärää sellaisten päästöoikeuksien alustavien vuosittaisten kokonaismäärien summaan, jotka jaetaan maksutta kaikille direktiivin 2003/87/EY soveltamisalaan kuuluville laitoksille jäsenvaltioiden alueella.

(4)

Komissio määritti päätöksessä 2013/448/EU (3) yhtenäisen monialaisen korjauskertoimen, joka esitetään mainitun päätöksen 4 artiklassa ja liitteessä II.

(5)

Unionin tuomioistuin katsoi yhdistetyissä asioissa C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 ja C-391/14–C-393/14 28 päivänä huhtikuuta 2016 antamassaan tuomiossa, että vahvistaessaan päästöoikeuksien vuosittaisen enimmäismäärän direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 5 kohdan b alakohdan mukaisesti komission ei olisi pitänyt ottaa huomioon direktiivin 2003/87/EY liitteessä I mainituista toiminnoista peräisin olevia päästöjä vuodesta 2013 lähtien, sikäli kuin kyseiset päästöt ovat peräisin laitoksista, joihin sovellettiin päästökauppajärjestelmää ennen kyseistä päivämäärää. Näin ollen tuomioistuin päätteli, että komissio ei määrittänyt päästöoikeuksien vuosittaista enimmäismäärää direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 5 kohdan b alakohdan vaatimusten mukaisesti ja että päätöksen 2013/448/EU 4 artiklassa ja liitteessä II vahvistettu yhtenäinen monialainen korjauskerroin on niin ikään kyseisen säännöksen vastainen. Tämä vuoksi tuomioistuin julisti päätöksen 2013/448/EU 4 artiklan ja liitteen II pätemättömiksi.

(6)

Tuomion panemiseksi täytäntöön komission on laskettava uudelleen niitä laitoksia koskevat päästöoikeuksien vuosittaiset enimmäismäärät, jotka täyttävät edellytykset saada maksutta jaettavia päästöoikeuksia direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 5 kohdan b alakohdan vaatimusten mukaisesti, mistä seuraa, että yhtenäistä monialaista korjauskerrointa on oikaistava.

(7)

Direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 5 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen päästöoikeuksien määrä laskettiin uudelleen noudattaen samaa menettelyä ja käyttäen samoja tietoja kuin alkuperäisessä laskelmassa vuonna 2013. Tuomioistuimen tuomiosta seuraa, että kun komissio oli alun perin ottanut huomioon EU:n päästökauppajärjestelmään ennen 1 päivää tammikuuta 2013 kuuluneiden laitosten direktiivin 2003/87/EY liitteessä I luetelluista toiminnoista peräisin olevat päästöt vasta vuodesta 2013, ne oli poistettava direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 5 kohdassa määritellyn päästöoikeuksien vuosittaisen enimmäismäärän laskennasta.

(8)

Komissio käytti lähtökohtana jäsenvaltioiden alun perin toimittamia virallisia tietoja. Sen jälkeen komissio kuuli jäsenvaltioita niiden päästötietoilmoituksista ja pyysi tarvittaessa lisäselvityksiä. Direktiivin 10 a artiklan 5 kohdan mukaisesti huomioon otettiin vain ne laitokset, joiden osalta jäsenvaltiot toimittivat todennetut päästötiedot.

(9)

Seuraavaksi komissio poisti laskelmasta laitokset, jotka olivat suorittaneet direktiivin 2003/87/EY soveltamisalaan kuuluvia toimintoja vasta vuodesta 2013 mutta jotka olivat kuuluneet päästökauppajärjestelmään jo ennen vuotta 2013. Laskelmasta poistettiin myös päästöt, jotka olivat peräisin laitoksista, jotka jäsenvaltiot olivat sisällyttäneet järjestelmään direktiivin 2003/87/EY 24 artiklan mukaisesti ennen vuotta 2013.

(10)

Laitokset, joihin oli alkuperäisen tiedonkeruun ja vuoden 2013 välisenä aikana kohdistunut joko rakenteellisia muutoksia, kuten sulautumia, jakautumia tai sulkemisia, tai teknisiä muutoksia, joiden seurauksena ne eivät enää olleet direktiivin 2003/87/EY liitteessä I vahvistettujen raja-arvojen mukaisia, otettiin edelleen huomioon uudelleenlaskennassa, koska näitä muutoksia ei ollut voitu ennakoida tiedonkeruun ajankohtana. Myös ne laitokset, jotka oli jätetty pois järjestelmästä direktiivin 2003/87/EY 27 artiklan nojalla, otettiin samasta syystä huomioon uudelleenlaskennassa.

(11)

Uudelleenlaskennassa otettiin huomioon muutokset, joilla korjattiin jäsenvaltioiden kansallisissa täytäntöönpanotoimenpiteissä vuosiksi 2013–2020 olleet virheet ja jotka oli pantu täytäntöön vuoden 2016 loppuun mennessä, koska oikeiden arvojen olisi pitänyt olla käytössä jo monialaisen korjauskertoimen alkuperäisen laskemisen aikaan.

(12)

Tuomioistuin rajoitti 28 päivänä huhtikuuta 2016 antamassaan tuomiossa yksiselitteisesti päätöksen 2013/448/EU 4 artiklan ja liitteen II pätemättömäksi julistamisen ajallisia vaikutuksia ensinnäkin siten, että tuomiolla on vaikutuksia vasta 10 kuukauden kuluttua tuomion julkistamisesta. Päätöksessä 2013/448/EU vahvistetusta monialaisesta korjauskertoimesta tulee näin ollen pätemätön 1 päivästä maaliskuuta 2017. Tuomiosta seuraa myös, että pätemättömien säännösten perusteella kyseisen ajanjakson päättymiseen saakka toteutettuja toimenpiteitä ei voida kyseenalaistaa.

(13)

Tuomioistuin korostaa tuomiossaan oikeusvarmuuteen liittyviä pakottavia syitä, ja sen mukaisesti jäsenvaltioiden toteuttamat toimenpiteet, jotka koskevat päästöoikeuksien jakamista kaudeksi 2013–2020, ja niihin tämän päätöksen voimaantuloon mennessä myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset pysyvät pätevinä. Tässä päätöksessä määritettyä monialaista korjauskerrointa sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 2017 lähtien annettaviin päätöksiin, joilla luodaan tai muutetaan päästöoikeuksia ja joissa niiden määrittämisessä sovelletaan monialaista korjauskerrointa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2013/448/EU seuraavasti:

1.

Korvataan 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 5 kohdassa tarkoitettu ja päätöksen 2011/278/EU 15 artiklan 3 kohdan mukaisesti määritetty yhtenäinen monialainen korjauskerroin esitetään tämän päätöksen liitteessä II.”

2.

Korvataan liite II tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2017.

Tehty Brysselissä 24 päivänä tammikuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  EUVL L 130, 17.5.2011, s. 1.

(3)  Komission päätös 2013/448/EU, annettu 5 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 11 artiklan 3 kohdan mukaisista kansallisista täytäntöönpanotoimenpiteistä päästöoikeuksien jakamiseksi maksutta siirtymäaikana (EUVL L 240, 7.9.2013, s. 27).


LIITE

Korvataan päätöksen 2013/448/EU liite II seuraavasti:

”LIITE II

Monialaisen korjauskertoimen arvot, joita sovelletaan muille kuin direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 3 kohdan soveltamisalaan kuuluville laitoksille vuosina 2013–2020 maksutta jaettaviin päästöoikeuksiin, ovat seuraavat:

Vuosi

Monialainen korjauskerroin

2013

89,207101 %

2014

87,657727 %

2015

86,090119 %

2016

84,506152 %

2017

82,905108 %

2018

81,288476 %

2019

79,651677 %

2020

78,009186 %”