18.1.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 14/2


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2017/85,

annettu 16 päivänä tammikuuta 2017,

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Algerian demokraattisen kansantasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävän pöytäkirjan, joka koskee Euroopan unionin ja Algerian demokraattisen kansantasavallan puitesopimusta Algerian demokraattisen kansantasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, tekemisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 212 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan ja 7 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Algerian demokraattisen kansantasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävä pöytäkirja Euroopan unionin ja Algerian demokraattisen kansantasavallan puitesopimuksesta Algerian demokraattisen kansantasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, jäljempänä ’pöytäkirja’, allekirjoitettiin neuvoston päätöksen (EU) 2015/904 (2)  (3) mukaisesti unionin puolesta 4 päivänä kesäkuuta 2015

(2)

Pöytäkirjan tarkoituksena on määritellä varainhoito- ja tekniset säännöt, jotta Algerian demokraattinen tasavalta voisi osallistua tiettyihin unionin ohjelmiin. Pöytäkirjassa määritelty horisontaalinen kehys on taloudellinen, varainhoidollinen ja tekninen yhteistyöväline, joka mahdollistaa tuen, erityisesti unionin rahoitustuen, saannin unionin ohjelmien puitteissa. Kehystä sovelletaan vain niihin unionin ohjelmiin, joihin asianomaiset perustamisasiakirjat antavat Algerian demokraattiselle tasavallalle mahdollisuuden osallistua. Näin ollen pöytäkirjan allekirjoittaminen ja väliaikainen soveltaminen eivät anna mahdollisuutta ohjelmien taustalla olevien ja niiden käynnistysvaiheessa noudatettavien alakohtaisten politiikkojen mukaisten valtuuksien harjoittamiseen.

(3)

Pöytäkirja olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään unionin puolesta Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Algerian demokraattisen kansantasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävä pöytäkirja Euroopan unionin ja Algerian demokraattisen kansantasavallan puitesopimuksesta Algerian demokraattisen kansantasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, jäljempänä ’pöytäkirja’ (4).

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja antaa unionin puolesta pöytäkirjan 10 artiklassa määrätyn ilmoituksen (5).

3 artikla

Komissio valtuutetaan määrittämään unionin puolesta Algerian demokraattisen kansantasavallan kuhunkin unionin ohjelmaan osallistumista koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja ehdot, mukaan lukien maksettava rahoitusosuus. Komissio tiedottaa asiasta toimivaltaiselle neuvoston työryhmälle.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 16 päivänä tammikuuta 2017.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


(1)  13 joulukuuta 2016 annettu hyväksyntä (ei vielä julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä).

(2)  Neuvoston päätös (EU) 2015/904, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Algerian demokraattisen kansantasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävän pöytäkirjan, joka koskee Euroopan unionin ja Algerian demokraattisen kansantasavallan puitesopimusta Algerian demokraattisen kansantasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, allekirjoittamisesta unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 148, 13.6.2015, s. 1).

(3)  EUVL L 148, 13.6.2015, s. 3.

(4)  Pöytäkirja on julkaistu (EUVL L 148, 13.6.2015, s. 3) yhdessä sen allekirjoittamista koskevan päätöksen kanssa.

(5)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee pöytäkirjan voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.