20.12.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 346/51


KOMISSION ASETUS (EU) 2016/2282,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2016,

asetusten (EY) N:o 1275/2008, (EY) N:o 107/2009, (EY) N:o 278/2009, (EY) N:o 640/2009, (EY) N:o 641/2009, (EY) N:o 642/2009, (EY) N:o 643/2009, (EU) N:o 1015/2010, (EU) N:o 1016/2010, (EU) N:o 327/2011, (EU) N:o 206/2012, (EU) N:o 547/2012, (EU) N:o 932/2012, (EU) N:o 617/2013, (EU) N:o 666/2013, (EU) N:o 813/2013, (EU) N:o 814/2013, (EU) N:o 66/2014, (EU) N:o 548/2014, (EU) N:o 1253/2014, (EU) 2015/1095, (EU) 2015/1185, (EU) 2015/1188, (EU) 2015/1189 ja (EU) 2016/2281 muuttamisesta tarkastusmenettelyissä sallittujen poikkeamien käytön osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 1 kohdan,

on kuullut ekologisen suunnittelun kuulemisfoorumia,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2009/125/EY nojalla hyväksyttyjen ekosuunnitteluvaatimuksia koskevien komission asetusten täytäntöönpanosta saadut kokemukset ovat osoittaneet, että eräät valmistajat ja maahantuojat ovat käyttäneet täytäntöönpanotoimenpiteissä vahvistettuja ja ainoastaan markkinaviranomaisten käyttöön tarkoitettuja tarkastuksissa sallittuja poikkeamia määrittääkseen arvot, jotka on annettava teknisessä dokumentaatiossa, tai tulkitakseen näitä arvoja siten, että varmistetaan vaatimusten noudattaminen, tai ilmoittaakseen paremman suorituskyvyn tuotteilleen.

(2)

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat on suunniteltu siten, että ne sallivat tarkastustesteissä tehdyissä mittauksissa esiintyvät vaihtelut, jotka johtuvat valmistajien, maahantuojien ja valvontaviranomaisten käyttämien mittauslaitteiden eroista eri puolilla unionia. Valmistajien tai maahantuojien ei pitäisi käyttää tarkastuksissa sallittuja poikkeamia teknisessä dokumentaatiossa annettujen arvojen vahvistamiseen tai näiden arvojen tulkitsemiseen siten, että varmistetaan ekosuunnitteluvaatimusten noudattaminen, tai paremman suorituskyvyn ilmoittamiseen kuin mitä on tosiasiallisesti mitattu tai laskettu. Valmistajan tai maahantuojan ilmoittamat tai julkaisemat parametrit eivät saisi olla valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin teknisessä dokumentaatiossa annetut arvot.

(3)

Jotta voidaan varmistaa tasapuolinen kilpailu, toteuttaa ne energiansäästöt, jotka asetuksilla on tarkoitus saavuttaa, ja antaa kuluttajille paikkansa pitäviä tietoja tuotteiden ympäristönsuojelullisesta ja toiminnallisesta suorituskyvystä, olisi tarkennettava, että täytäntöönpanotoimenpiteissä vahvistettuja tarkastuksissa sallittuja poikkeamia saavat käyttää ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaiset vaatimusten noudattamisen varmentamiseksi.

(4)

Sen vuoksi komission asetukset (EY) N:o 1275/2008 (2), (EY) N:o 107/2009 (3), (EY) N:o 278/2009 (4), (EY) N:o 640/2009 (5), (EY) N:o 641/2009 (6), (EY) N:o 642/2009 (7), (EY) N:o 643/2009 (8), (EU) N:o 1015/2010 (9), (EU) N:o 1016/2010 (10), (EU) N:o 327/2011 (11), (EU) N:o 206/2012 (12), (EU) N:o 547/2012 (13), (EU) N:o 932/2012 (14), (EU) N:o 617/2013 (15), (EU) N:o 666/2013 (16), (EU) N:o 813/2013 (17), (EU) N:o 814/2013 (18), (EU) N:o 66/2014 (19), (EU) N:o 548/2014 (20), (EU) N:o 1253/2014 (21), (EU) 2015/1095 (22), (EU) 2015/1185 (23), (EU) 2015/1188 (24), (EU) 2015/1189 (25) ja (EU) 2016/2281 (26) olisi muutettava.

(5)

Valaistusteollisuuden toimijoiden toimittamat tiedot osoittavat, että monet lampputyypit, jotka on tarkoitettu vaihtoehdoiksi kaikkein tehottomimmille kielletyille tyypeille (kuten hehkulamppujen korvaajiksi tarkoitetut verkkojännitteellä toimivat halogeenilamput), poistuisivat kokonaan markkinoilta asetusten (EY) N:o 244/2009 (27), (EY) N:o 245/2009 (28) ja (EU) N:o 1194/2012 (29) johdosta, jos valmistajia kiellettäisiin käyttämästä mainituissa asetuksissa vahvistettuja tarkastuksissa sallittuja poikkeamia tukevissa mittausstandardeissa kuvattua tietojen ilmoittamistapaa, joka on nykyinen käytäntö koko teollisuudenalalla. Siksi on asianmukaista, että mainittuja kolmea asetusta ei muuteta tällä asetuksella, vaan että poikkeamien tarkoitettua käyttöä tarkennetaan niihin liittyvien vähimmäisvaatimusten uudelleenarvioinnin yhteydessä, kun asetuksia seuraavan kerran tarkistetaan.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2009/125/EY 19 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1275/2008 muutokset

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1275/2008 liite III tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 107/2009 muutokset

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 107/2009 liitteet I ja II tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Asetuksen (EY) N:o 278/2009 muutokset

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 278/2009 liitteet I ja II tämän asetuksen liitteen III mukaisesti.

4 artikla

Asetuksen (EY) N:o 640/2009 muutokset

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 640/2009 liite III tämän asetuksen liitteen IV mukaisesti.

5 artikla

Asetuksen (EY) N:o 641/2009 muutokset

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 641/2009 liite III tämän asetuksen liitteen V mukaisesti.

6 artikla

Asetuksen (EY) N:o 642/2009 muutokset

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 642/2009 liitteet II ja III tämän asetuksen liitteen VI mukaisesti.

7 artikla

Asetuksen (EY) N:o 643/2009 muutokset

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 643/2009 liite V tämän asetuksen liitteen VII mukaisesti.

8 artikla

Asetuksen (EU) N:o 1015/2010 muutokset

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1015/2010 liite III tämän asetuksen liitteen VIII mukaisesti.

9 artikla

Asetuksen (EU) N:o 1016/2010 muutokset

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1016/2010 liite III tämän asetuksen liitteen IX mukaisesti.

10 artikla

Asetuksen (EU) N:o 327/2011 muutokset

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 327/2011 liite III tämän asetuksen liitteen X mukaisesti.

11 artikla

Asetuksen (EU) N:o 206/2012 muutokset

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 206/2012 liite III tämän asetuksen liitteen XI mukaisesti.

12 artikla

Asetuksen (EU) N:o 547/2012 muutokset

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 547/2012 liite IV tämän asetuksen liitteen XII mukaisesti.

13 artikla

Asetuksen (EU) N:o 932/2012 muutokset

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 932/2012 liite III tämän asetuksen liitteen XIII mukaisesti.

14 artikla

Asetuksen (EU) N:o 617/2013 muutokset

Muutetaan asetus (EU) N:o 617/2013 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artiklan 20 kohdan toinen e alakohta seuraavasti:

”e)

1 000:lla jakaminen muuntaa megan gigaksi;”

2)

Muutetaan liitteet II ja III tämän asetuksen liitteen XIV mukaisesti.

15 artikla

Asetuksen (EU) N:o 666/2013 muutokset

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 666/2013 liite III tämän asetuksen liitteen XV mukaisesti.

16 artikla

Asetuksen (EU) N:o 813/2013 muutokset

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 813/2013 liite IV tämän asetuksen liitteen XVI mukaisesti.

17 artikla

Asetuksen (EU) N:o 814/2013 muutokset

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 814/2013 liite V tämän asetuksen liitteen XVII mukaisesti.

18 artikla

Asetuksen (EU) N:o 66/2014 muutokset

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 66/2014 liite III tämän asetuksen liitteen XVIII mukaisesti.

19 artikla

Asetuksen (EU) N:o 548/2014 muutokset

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 548/2014 liite III tämän asetuksen liitteen XIX mukaisesti.

20 artikla

Asetuksen (EU) N:o 1253/2014 muutokset

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1253/2014 liite VI tämän asetuksen liitteen XX mukaisesti.

21 artikla

Asetuksen (EU) 2015/1095 muutokset

Muutetaan asetuksen (EU) 2015/1095 liitteet IX, X ja XI tämän asetuksen liitteen XXI mukaisesti.

22 artikla

Asetuksen (EU) 2015/1185 muutokset

Muutetaan asetuksen (EU) 2015/1185 liite IV tämän asetuksen liitteen XXII mukaisesti.

23 artikla

Asetuksen (EU) 2015/1188 muutokset

Muutetaan asetuksen (EU) 2015/1188 liite IV tämän asetuksen liitteen XXIII mukaisesti.

24 artikla

Asetuksen (EU) 2015/1189 muutokset

Muutetaan asetuksen (EU) 2015/1189 liite IV tämän asetuksen liitteen XXIV mukaisesti.

25 artikla

Asetuksen (EU) 2016/2281 muutokset

Muutetaan asetuksen (EU) 2016/2281 liite IV tämän asetuksen liitteen XXV mukaisesti.

26 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä30 päivänä marraskuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 285, 31.10.2009, s. 10.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 1275/2008, annettu 17 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanosta kotitalouksissa ja toimistoissa käytettävien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden lepovirtakulutuksen ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 339, 18.12.2008, s. 45).

(3)  Komission asetus (EY) N:o 107/2009, annettu 4 päivänä helmikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöön panemisesta perusdigisovitinten ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 36, 5.2.2009, s. 8).

(4)  Komission asetus (EY) N:o 278/2009, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanosta ulkoisten teholähteiden kuormittamattoman tilan sähkönkulutuksen ja aktiivitilan keskimääräisen hyötysuhteen ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 93, 7.4.2009, s. 3).

(5)  Komission asetus (EY) N:o 640/2009, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanemisesta sähkömoottoreiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 191, 23.7.2009, s. 26).

(6)  Komission asetus (EY) N:o 641/2009, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanemisesta erillisten ja tuotteisiin integroitujen akselitiivisteettömien kiertovesipumppujen ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 191, 23.7.2009, s. 35).

(7)  Komission asetus (EY) N:o 642/2009, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanemisesta televisioiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 191, 23.7.2009, s. 42).

(8)  Komission asetus (EY) N:o 643/2009, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanemisesta kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 191, 23.7.2009, s. 53).

(9)  Komission asetus (EU) N:o 1015/2010, annettu 10 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta kotitalouksien pyykinpesukoneiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 293, 11.11.2010, s. 21).

(10)  Komission asetus (EU) N:o 1016/2010, annettu 10 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta kotitalouksien astianpesukoneiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 293, 11.11.2010, s. 31).

(11)  Komission asetus (EU) N:o 327/2011, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta ottoteholtaan vähintään 125 watin ja enintään 500 kilowatin moottoreilla varustettujen puhaltimien ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 90, 6.4.2011, s. 8).

(12)  Komission asetus (EU) N:o 206/2012, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta huoneilmastointilaitteiden ja huonetuuletinten ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 72, 10.3.2012, s. 7).

(13)  Komission asetus (EU) N:o 547/2012, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta vesipumppujen ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 165, 26.6.2012, s. 28).

(14)  Komission asetus (EU) N:o 932/2012, annettu 3 päivänä lokakuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta kotitalouksien kuivausrumpujen ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 278, 12.10.2012, s. 41).

(15)  Komission asetus (EU) N:o 617/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta tietokoneiden ja tietokonepalvelinten ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 175, 27.6.2013, s. 13).

(16)  Komission asetus (EU) N:o 666/2013, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta pölynimurien ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 192, 13.7.2013, s. 24).

(17)  Komission asetus (EU) N:o 813/2013, annettu 2 päivänä elokuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta tilalämmittimien ja yhdistelmälämmittimien ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 239, 6.9.2013, s. 136).

(18)  Komission asetus (EU) N:o 814/2013, annettu 2 päivänä elokuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta vedenlämmittimien ja kuumavesisäiliöiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 239, 6.9.2013, s. 162).

(19)  Komission asetus (EU) N:o 66/2014, annettu 14 päivänä tammikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta kotitalouksien uunien, keittotasojen ja liesituulettimien ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 29, 31.1.2014, s. 33).

(20)  Komission asetus (EU) N:o 548/2014, annettu 21 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanosta pienten, keskikokoisten ja suurten muuntajien osalta (EUVL L 152, 22.5.2014, s. 1).

(21)  Komission asetus (EU) N:o 1253/2014, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanosta ilmanvaihtokoneiden ekologisen suunnittelun vaatimusten osalta (EUVL L 337, 25.11.2014, s. 8).

(22)  Komission asetus (EU) 2015/1095, annettu 5 päivänä toukokuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta ammattikäyttöön tarkoitettujen kylmä- ja pakastesäilytyskaappien, pikajäähdytyskaappien, lauhdutinyksiköiden ja prosessijäähdytyslaitteiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 177, 8.7.2015, s. 19).

(23)  Komission asetus (EU) 2015/1185, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 193, 21.7.2015, s. 1).

(24)  Komission asetus (EU) 2015/1188, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta paikallisten tilalämmittimien ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 193, 21.7.2015, s. 76).

(25)  Komission asetus (EU) 2015/1189, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta kiinteän polttoaineen kattiloiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 193, 21.7.2015, s. 100).

(26)  Komission asetus (EU) 2016/2281, annettu 30 päivänä marraskuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta ilmalämmitystuotteiden, jäähdytystuotteiden, korkeassa lämpötilassa käytettävien prosessijäähdytyslaitteiden ja puhallinkonvektorien ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (katso tämän virallisen lehden sivu 1).

(27)  Komission asetus (EY) N:o 244/2009, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanemisesta ympärisäteilevien kotitalouslamppujen ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 76, 24.3.2009, s. 3).

(28)  Komission asetus (EY) N:o 245/2009, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanemisesta loistelamppujen, joissa ei ole sisäistä virranrajoitinta, suurpainepurkauslamppujen sekä virranrajoittimien ja valaisimien, joissa voidaan käyttää tällaisia lamppuja, ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/55/EY kumoamisesta (EUVL L 76, 24.3.2009, s. 17).

(29)  Komission asetus (EU) N:o 1194/2012, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta suunnattujen lamppujen, loistediodilamppujen ja niihin liittyvien laitteiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 342, 14.12.2012, s. 1).


LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1275/2008 liitteen III muuttaminen

Korvataan liite III seuraavasti:

”LIITE III

Markkinavalvontaviranomaisten suorittama tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

Tässä liitteessä määritellyt tarkastuksissa sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia mitattujen parametrien tarkastuksia, eikä valmistaja tai maahantuoja saa käyttää niitä sallittuna poikkeamana teknisessä dokumentaatiossa annettuja arvoja määrittäessään tai tulkitessaan näitä arvoja, jotta vaatimukset saataisiin täytettyä, tai ilmoittaakseen paremman suorituskyvyn jollain muulla tavoin.

1.   TARKASTUSMENETTELY

Tarkastaessaan direktiivin 2009/125/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti sitä, onko tuotemalli tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen, jäsenvaltioiden viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta noudatettava seuraavaa menettelyä:

1)

Jäsenvaltion viranomaisten on tarkastettava yksi mallia edustava laite.

2)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos

a)

teknisessä dokumentaatiossa direktiivin 2009/125/EY liitteessä IV olevan 2 kohdan mukaisesti annetut arvot (ilmoitetut arvot) ja tapauksen mukaan kyseisten arvojen laskemiseen käytetyt arvot eivät ole valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin mainitun kohdan g alakohdan mukaisesti tehtyjen vastaavien mittausten tulokset; ja

b)

ilmoitetut arvot ovat tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaiset eivätkä vaaditut valmistajan tai maahantuojan julkaisemat tuotetiedot sisällä arvoja, jotka ovat valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin ilmoitetut arvot; ja

c)

kun jäsenvaltion viranomaiset testaavat mallia edustavaa laitetta, määritetyt arvot (testauksessa mitatut asiaankuuluvien parametrien arvot ja näiden mittausten perusteella lasketut arvot) ovat jäljempänä olevassa taulukossa annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

3)

Jos 2 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli ole tämän asetuksen mukainen.

4)

Jos 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, jäsenvaltion viranomaisten on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua saman mallin laitetta.

5)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos näille kolmelle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo on jäljempänä olevassa taulukossa annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

6)

Jos 5 kohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli ole tämän asetuksen mukainen.

7)

Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle viipymättä sen jälkeen, kun mallin vaatimustenvastaisuutta koskeva päätös on tehty 3 ja 6 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteessä II olevassa 8 kohdassa ja tässä liitteessä olevassa 2 osassa vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä. Jäsenvaltion viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta sovellettava ainoastaan jäljempänä olevassa taulukossa esitettyjä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia ja käytettävä ainoastaan 1–7 kohdassa kuvattua menettelyä. Muita poikkeamia, kuten yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa mittausmenetelmissä sallittuja poikkeamia, ei saa soveltaa.

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Vaatimustyyppi

Luokka

Sallittu poikkeama

Liitteessä II oleva 1 kohdan a ja b alakohta tai 2 kohdan a ja b alakohta

Tehonkulutusvaatimukset yli 1,00 W

Määritetty arvo saa olla enintään 10 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Tehonkulutusvaatimukset enintään 1,00 W

Määritetty arvo saa olla enintään 0,10 W suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Liitteessä II oleva 3 kohdan c alakohta ja 4 kohdan a alakohta

Ei sovelleta

Määritetty arvo saa olla enintään 10 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo.

2.   VERKKOON LIITETTYJEN LAITTEIDEN TESTAUSMENETTELY

Liitteessä II olevan 3 kohdan c alakohdassa 4 kohdan a alakohdassa esitettyjen vaatimusten noudattamisen testaamiseksi jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä tässä liitteessä olevassa 1 osassa esitettyä menettelyä sen jälkeen, kun laitteen kaikki verkkoportit on tapauksen mukaan kytketty pois käytöstä ja/tai irti.

Liitteessä II olevan 3 ja 4 kohdassa esitettyjen muiden vaatimusten noudattamisen testaamiseksi jäsenvaltioiden viranomaisten on testattava yksi laite seuraavasti:

Jos laitteessa on, ja tämä on ilmoitettu teknisissä asiakirjoissa, yhden tyyppinen verkkoportti ja jos laitteessa on käytettävissä kaksi tai useampia samantyyppisiä portteja, valitaan satunnaisesti yksi portti, joka kytketään portin enimmäisarvoja vastaavaan asianmukaiseen verkkoon. Jos laitteessa on useita samantyyppisiä langattomia verkkoportteja, muut langattomat portit on kytkettävä pois käytöstä, jos mahdollista. Jos laitteessa on useita samantyyppisiä kiinteästi kytkettyjä verkkoportteja liitteessä II olevassa 3 kohdassa säädettyjen vaatimusten noudattamisen tarkastamiseksi, muut verkkoportit on kytkettävä pois käytöstä, jos mahdollista. Jos käytettävissä on vain yksi verkkoportti, se kytketään portin enimmäisarvoja vastaavaan asianmukaiseen verkkoon.

Laite siirretään päälle kytkettynä -tilaan. Kun päälle kytkettynä -tilassa oleva laite toimii asianmukaisesti, sen annetaan siirtyä verkkovalmiustilaan ja tehonkulutus mitataan. Tämän jälkeen laitteelle annetaan asianmukainen käynnistyssignaali verkkoportin kautta ja tarkastetaan, onko laite aktivoitunut uudelleen.

Jos laitteessa on, ja tämä on ilmoitettu teknisissä asiakirjoissa, useamman kuin yhden tyyppisiä verkkoportteja, kunkin verkkoporttityypin osalta toistetaan seuraava menettely. Jos laitteessa on käytettävissä kaksi tai useampia samantyyppisiä verkkoportteja, kustakin porttityypistä valitaan satunnaisesti yksi portti, joka kytketään portin enimmäisarvoja vastaavaan asianmukaiseen verkkoon.

Jos tietystä verkkoporttityypistä on käytettävissä vain yksi portti, se kytketään portin enimmäisarvoja vastaavaan asianmukaiseen verkkoon. Langattomat portit, joita ei käytetä, on kytkettävä pois käytöstä, jos mahdollista. Tarkastettaessa liitteessä II olevassa 3 kohdassa säädettyjen vaatimusten noudattamista kiinteästi kytketyt verkkoportit, joita ei käytetä, on kytkettävä pois käytöstä, jos mahdollista.

Laite siirretään päälle kytkettynä -tilaan. Kun päälle kytkettynä -tilassa oleva laite toimii asianmukaisesti, sen annetaan siirtyä verkkovalmiustilaan ja tehonkulutus mitataan. Tämän jälkeen laitteelle annetaan asianmukainen käynnistyssignaali verkkoportin kautta ja tarkastetaan, onko laite aktivoitunut uudelleen. Jos kahden tai useamman tyyppiset (loogiset) verkkoportit jakavat yhden fyysisen verkkoportin, tämä menettely toistetaan kullekin loogiselle verkkoporttityypille siten, että muut loogiset verkkoportit on kytketty loogisesti pois käytöstä.”


LIITE II

Muutokset asetuksen (EY) N:o 107/2009 liitteisiin I ja II

1)

Poistetaan liitteessä I olevan 5 kohdan toinen alakohta.

2)

Korvataan liite II seuraavasti:

”LIITE II

Markkinavalvontaviranomaisten suorittama tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

Tässä liitteessä määritellyt tarkastuksissa sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia mitattujen parametrien tarkastuksia, eikä valmistaja tai maahantuoja saa käyttää niitä sallittuna poikkeamana teknisessä dokumentaatiossa annettuja arvoja määrittäessään tai tulkitessaan näitä arvoja, jotta vaatimukset saataisiin täytettyä, tai ilmoittaakseen paremman suorituskyvyn jollain muulla tavoin.

Tarkastaessaan direktiivin 2009/125/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti sitä, onko tuotemalli tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen, jäsenvaltioiden viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta noudatettava seuraavaa menettelyä:

1)

Jäsenvaltion viranomaisten on tarkastettava yksi mallia edustava laite.

2)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos

a)

teknisessä dokumentaatiossa direktiivin 2009/125/EY liitteessä IV olevan 2 kohdan mukaisesti annetut arvot (ilmoitetut arvot) ja tapauksen mukaan kyseisten arvojen laskemiseen käytetyt arvot eivät ole valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin mainitun kohdan g alakohdan mukaisesti tehtyjen vastaavien mittausten tulokset; ja

b)

ilmoitetut arvot ovat tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaiset eivätkä vaaditut valmistajan tai maahantuojan julkaisemat tuotetiedot sisällä arvoja, jotka ovat valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin ilmoitetut arvot; ja

c)

kun jäsenvaltion viranomaiset testaavat mallia edustavaa laitetta, määritetyt arvot (testauksessa mitatut asiaankuuluvien parametrien arvot ja näiden mittausten perusteella lasketut arvot) ovat taulukossa 1 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

3)

Jos 2 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli ole tämän asetuksen mukainen.

4)

Jos 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, jäsenvaltion viranomaisten on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua saman mallin laitetta.

5)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos näille kolmelle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo on taulukossa 1 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

6)

Jos 5 kohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli ole tämän asetuksen mukainen.

7)

Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle viipymättä sen jälkeen, kun mallin vaatimustenvastaisuutta koskeva päätös on tehty 3 ja 6 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteessä I vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä.

Jäsenvaltion viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta sovellettava ainoastaan taulukossa 1 esitettyjä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia ja käytettävä ainoastaan 1–7 kohdassa kuvattua menettelyä. Muita poikkeamia, kuten yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa mittausmenetelmissä sallittuja poikkeamia, ei saa soveltaa.

Taulukko 1

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Liitteessä I olevan 1 ja 2 kohdan säännökset soveltuvin osin

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Tehonkulutus yli 1,00 W

Määritetty arvo saa olla enintään 10 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Tehonkulutus enintään 1,00 W

Määritetty arvo saa olla enintään 0,10 W suurempi kuin ilmoitettu arvo.”


LIITE III

Muutokset asetuksen (EY) N:o 278/2009 liitteisiin I ja II

1)

Poistetaan liitteessä I olevan 2 kohdan toinen alakohta.

2)

Korvataan liite II seuraavasti:

”LIITE II

Markkinavalvontaviranomaisten suorittama tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

Tässä liitteessä määritellyt tarkastuksissa sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia mitattujen parametrien tarkastuksia, eikä valmistaja tai maahantuoja saa käyttää niitä sallittuna poikkeamana teknisessä dokumentaatiossa annettuja arvoja määrittäessään tai tulkitessaan näitä arvoja, jotta vaatimukset saataisiin täytettyä, tai ilmoittaakseen paremman suorituskyvyn jollain muulla tavoin.

Tarkastaessaan direktiivin 2009/125/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti sitä, onko tuotemalli tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen, jäsenvaltioiden viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta noudatettava seuraavaa menettelyä:

1)

Jäsenvaltion viranomaisten on tarkastettava yksi mallia edustava laite.

2)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos

a)

teknisessä dokumentaatiossa direktiivin 2009/125/EY liitteessä IV olevan 2 kohdan mukaisesti annetut arvot (ilmoitetut arvot) ja tapauksen mukaan kyseisten arvojen laskemiseen käytetyt arvot eivät ole valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin mainitun kohdan g alakohdan mukaisesti tehtyjen vastaavien mittausten tulokset; ja

b)

ilmoitetut arvot ovat tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaiset eivätkä vaaditut valmistajan tai maahantuojan julkaisemat tuotetiedot sisällä arvoja, jotka ovat valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin ilmoitetut arvot; ja

c)

kun jäsenvaltion viranomaiset testaavat mallia edustavaa laitetta, määritetyt arvot (testauksessa mitatut asiaankuuluvien parametrien arvot ja näiden mittausten perusteella lasketut arvot) ovat jäljempänä olevassa taulukossa annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

3)

Jos 2 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli ole tämän asetuksen mukainen.

4)

Jos 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, jäsenvaltion viranomaisten on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua saman mallin laitetta.

5)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos näille kolmelle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo on jäljempänä olevassa taulukossa annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

6)

Jos 5 kohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli ole tämän asetuksen mukainen.

7)

Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle viipymättä sen jälkeen, kun mallin vaatimustenvastaisuutta koskeva päätös on tehty 3 ja 6 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteessä I vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä.

Jäsenvaltion viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta sovellettava ainoastaan jäljempänä olevassa taulukossa esitettyjä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia ja käytettävä ainoastaan 1–7 kohdassa kuvattua menettelyä. Muita poikkeamia, kuten yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa mittausmenetelmissä sallittuja poikkeamia, ei saa soveltaa.

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Parametrit

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Kuormittamaton tila

Määritetty arvo saa olla enintään 0,10 W suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Liitteessä I määriteltyjen kuormitustilojen 1–4 hyötysuhteiden aritmeettinen keskiarvo

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia pienempi kuin ilmoitettu arvo.”


LIITE IV

Asetuksen (EY) N:o 640/2009 liitteen III muuttaminen

Korvataan liite III seuraavasti:

”LIITE III

Markkinavalvontaviranomaisten suorittama tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

Tässä liitteessä määritellyt tarkastuksissa sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia mitattujen parametrien tarkastuksia, eikä valmistaja tai maahantuoja saa käyttää niitä sallittuna poikkeamana teknisessä dokumentaatiossa annettuja arvoja määrittäessään tai tulkitessaan näitä arvoja, jotta vaatimukset saataisiin täytettyä, tai ilmoittaakseen paremman suorituskyvyn jollain muulla tavoin.

Tarkastaessaan direktiivin 2009/125/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti sitä, onko tuotemalli tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen, jäsenvaltioiden viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta noudatettava seuraavaa menettelyä:

1)

Jäsenvaltion viranomaisten on tarkastettava yksi mallia edustava laite.

2)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos

a)

teknisessä dokumentaatiossa direktiivin 2009/125/EY liitteessä IV olevan 2 kohdan mukaisesti annetut arvot (ilmoitetut arvot) ja tapauksen mukaan kyseisten arvojen laskemiseen käytetyt arvot eivät ole valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin mainitun kohdan g alakohdan mukaisesti tehtyjen vastaavien mittausten tulokset; ja

b)

ilmoitetut arvot ovat tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaiset eivätkä vaaditut valmistajan tai maahantuojan julkaisemat tuotetiedot sisällä arvoja, jotka ovat valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin ilmoitetut arvot; ja

c)

kun jäsenvaltion viranomaiset testaavat mallia edustavaa laitetta, määritetyt arvot (testauksessa mitatut asiaankuuluvien parametrien arvot ja näiden mittausten perusteella lasketut arvot), mukaan lukien kokonaishäviöt (1-η) ratkaisevana perusteena hyötysuhteen kannalta, ovat taulukossa 3 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

3)

Jos 2 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli ole tämän asetuksen mukainen.

4)

Jos 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta:

a)

sellaisten mallien osalta, joita valmistetaan alle viisi kappaletta vuodessa, on katsottava, ettei malli ole tämän asetuksen mukainen;

b)

sellaisten mallien osalta, joita valmistetaan vähintään viisi kappaletta vuodessa, jäsenvaltion viranomaisten on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua saman mallin laitetta. Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos näille kolmelle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo, mukaan lukien kokonaishäviöt (1-η) ratkaisevana perusteena hyötysuhteen kannalta, on taulukossa 3 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

5)

Jos 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli ole tämän asetuksen mukainen.

6)

Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle viipymättä sen jälkeen, kun mallin vaatimustenvastaisuutta koskeva päätös on tehty 3 kohdan, 4 kohdan a alakohdan ja 5 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteessä II vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä.

Jäsenvaltion viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta sovellettava ainoastaan taulukossa 3 esitettyjä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia ja käytettävä ainoastaan 1–6 kohdassa kuvattua menettelyä. Muita poikkeamia, kuten yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa mittausmenetelmissä sallittuja poikkeamia, ei saa soveltaa.

Taulukko 3

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Parametrit

Moottorit, joiden teho on 0,75–150 kW

Moottorit, joiden teho on 150–375 kW

Kokonaishäviöt (1-η)

Enintään 15 prosenttia suuremmat kuin liitteen I mukaisesti ilmoitetuista arvoista johdetut arvot.

Enintään 10 prosenttia suuremmat kuin liitteen I mukaisesti ilmoitetuista arvoista johdetut arvot.”


LIITE V

Asetuksen (EY) N:o 641/2009 liitteen III muuttaminen

Korvataan liite III seuraavasti:

”LIITE III

Markkinavalvontaviranomaisten suorittama tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

Tässä liitteessä määritellyt tarkastuksissa sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia mitattujen parametrien tarkastuksia, eikä valmistaja tai maahantuoja saa käyttää niitä sallittuna poikkeamana teknisessä dokumentaatiossa annettuja arvoja määrittäessään tai tulkitessaan näitä arvoja, jotta vaatimukset saataisiin täytettyä, tai ilmoittaakseen paremman suorituskyvyn jollain muulla tavoin.

Tarkastaessaan direktiivin 2009/125/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti sitä, onko tuotemalli tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen, jäsenvaltioiden viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta noudatettava seuraavaa menettelyä:

1)

Jäsenvaltion viranomaisten on tarkastettava yksi mallia edustava laite.

2)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos

a)

teknisessä dokumentaatiossa direktiivin 2009/125/EY liitteessä IV olevan 2 kohdan mukaisesti annetut arvot (ilmoitetut arvot) ja tapauksen mukaan kyseisten arvojen laskemiseen käytetyt arvot eivät ole valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin mainitun kohdan g alakohdan mukaisesti tehtyjen vastaavien mittausten tulokset; ja

b)

ilmoitetut arvot ovat tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaiset eivätkä vaaditut valmistajan tai maahantuojan julkaisemat tuotetiedot sisällä arvoja, jotka ovat valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin ilmoitetut arvot; ja

c)

kun jäsenvaltion viranomaiset testaavat mallia edustavaa laitetta, määritetyt arvot (testauksessa mitatut asiaankuuluvien parametrien arvot ja näiden mittausten perusteella lasketut arvot) ovat taulukossa 1 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

3)

Jos 2 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli ole tämän asetuksen mukainen.

4)

Jos 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, jäsenvaltion viranomaisten on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua saman mallin laitetta.

5)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos näille kolmelle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo on taulukossa 1 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

6)

Jos 5 kohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli ole tämän asetuksen mukainen.

7)

Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle viipymättä sen jälkeen, kun mallin vaatimustenvastaisuutta koskeva päätös on tehty 3 ja 6 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteessä II vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä.

Jäsenvaltion viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta sovellettava ainoastaan taulukossa 1 esitettyjä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia ja käytettävä ainoastaan 1–7 kohdassa kuvattua menettelyä. Muita poikkeamia, kuten yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa mittausmenetelmissä sallittuja poikkeamia, ei saa soveltaa.

Taulukko 1

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Parametri

Tarkastuksissa sallittu poikkeama

Energiatehokkuusindeksi

Määritetty arvo saa olla enintään 7 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo.”


LIITE VI

Muutokset asetuksen (EY) N:o 642/2009 liitteisiin II ja III

1)

Poistetaan liitteessä II olevassa 1 osassa olevan c kohdan neljäs luetelmakohta.

2)

Korvataan liitteen III otsikko seuraavasti: ”Markkinavalvontaviranomaisten suorittama tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen”.

3)

Korvataan liitteessä III oleva A osa seuraavasti:

”A.

Tässä liitteessä määritellyt tarkastuksissa sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia mitattujen parametrien tarkastuksia, eikä valmistaja tai maahantuoja saa käyttää niitä sallittuna poikkeamana teknisessä dokumentaatiossa annettuja arvoja määrittäessään tai tulkitessaan näitä arvoja, jotta vaatimukset saataisiin täytettyä, tai ilmoittaakseen paremman suorituskyvyn jollain muulla tavoin.

Tarkastaessaan direktiivin 2009/125/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti sitä, onko tuotemalli tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen, jäsenvaltioiden viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta noudatettava seuraavaa menettelyä: niiden on noudatettava jäljempänä olevan 2 alakohdan a ja b alakohdassa ja 3 alakohdassa esitettyjä vaiheita myös tämän liitteen B osassa esitetyn tarkastusmenettelyn aikana.

1)

Jäsenvaltion viranomaisten on tarkastettava yksi mallia edustava laite.

2)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos

a)

teknisessä dokumentaatiossa direktiivin 2009/125/EY liitteessä IV olevan 2 kohdan mukaisesti annetut arvot (ilmoitetut arvot) ja tapauksen mukaan kyseisten arvojen laskemiseen käytetyt arvot eivät ole valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin mainitun kohdan g alakohdan mukaisesti tehtyjen vastaavien mittausten tulokset; ja

b)

ilmoitetut arvot ovat tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaiset eivätkä vaaditut valmistajan tai maahantuojan julkaisemat tuotetiedot sisällä arvoja, jotka ovat valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin ilmoitetut arvot; ja

c)

kun jäsenvaltion viranomaiset testaavat mallia edustavaa laitetta, määritetyt arvot (testauksessa mitatut asiaankuuluvien parametrien arvot ja näiden mittausten perusteella lasketut arvot) ovat taulukossa 1 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

3)

Jos 2 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli ole tämän asetuksen mukainen.

4)

Jos 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, jäsenvaltion viranomaisten on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua saman mallin laitetta.

5)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos näille kolmelle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo on taulukossa 1 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

6)

Jos 5 kohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli ole tämän asetuksen mukainen.

7)

Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle viipymättä sen jälkeen, kun mallin vaatimustenvastaisuutta koskeva päätös on tehty 3 ja 6 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteessä I vahvistettuja laskentamenetelmiä ja liitteessä II vahvistettuja mittausolosuhteita.

Jäsenvaltion viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta sovellettava ainoastaan taulukossa 1 esitettyjä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia ja käytettävä ainoastaan 1–7 kohdassa kuvattua menettelyä. Muita poikkeamia, kuten yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa mittausmenetelmissä sallittuja poikkeamia, ei saa soveltaa.

Taulukko 1

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Parametrit

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Liitteessä I olevassa 1 osassa olevassa 1 ja 2 kohdassa annettu tehonkulutus päälle kytkettynä -tilassa

Määritetty arvo saa olla enintään 7 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Liitteessä I olevassa 2 osassa olevan 1 kohdan a ja b alakohdassa ja 2 kohdan a ja b alakohdassa annettu pois päältä -tila tai valmiustila tapauksen mukaan

Määritetty arvo saa olla enintään 0,10 W suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Liitteessä I olevassa 5 osassa annettu luminanssin huippuarvon suhde

Määritetyn arvon on oltava vähintään 60 prosenttia television kirkkaimman mahdollisen päälle kytkettynä -tilan luminanssin huippuarvosta.”

4)

Korvataan liitteessä III olevassa B osassa oleva yhdeksäs, kymmenes, yhdestoista ja kahdestoista kohta seuraavasti:

”Mallin katsotaan olevan tämän asetuksen mukainen, jos kunkin verkkoporttityypin tulokset eivät ylitä ilmoitettua arvoa yli 7 prosentilla.

Muussa tapauksessa on testattava vielä kolme laitetta. Mallin katsotaan olevan tämän asetuksen mukainen, jos määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo ei ylitä ilmoitettua arvoa yli 7 prosentilla.

Muussa tapauksessa mallin ei katsota täyttävän vaatimuksia.

Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava testitulokset ja muut asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle viipymättä sen jälkeen, kun mallin vaatimustenvastaisuutta koskeva päätös on tehty.”


LIITE VII

Asetuksen (EY) N:o 643/2009 liitteen V muuttaminen

Korvataan liite V seuraavasti:

”LIITE V

Markkinavalvontaviranomaisten suorittama tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

Tässä liitteessä määritellyt tarkastuksissa sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia mitattujen parametrien tarkastuksia, eikä valmistaja tai maahantuoja saa käyttää niitä sallittuna poikkeamana teknisessä dokumentaatiossa annettuja arvoja määrittäessään tai tulkitessaan näitä arvoja, jotta vaatimukset saataisiin täytettyä, tai ilmoittaakseen paremman suorituskyvyn jollain muulla tavoin.

Tarkastaessaan direktiivin 2009/125/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti sitä, onko tuotemalli tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen, jäsenvaltioiden viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta noudatettava seuraavaa menettelyä:

1)

Jäsenvaltion viranomaisten on tarkastettava yksi mallia edustava laite.

2)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos

a)

teknisessä dokumentaatiossa direktiivin 2009/125/EY liitteessä IV olevan 2 kohdan mukaisesti annetut arvot (ilmoitetut arvot) ja tapauksen mukaan kyseisten arvojen laskemiseen käytetyt arvot eivät ole valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin mainitun kohdan g alakohdan mukaisesti tehtyjen vastaavien mittausten tulokset; ja

b)

ilmoitetut arvot ovat tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaiset eivätkä vaaditut valmistajan tai maahantuojan julkaisemat tuotetiedot sisällä arvoja, jotka ovat valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin ilmoitetut arvot; ja

c)

kun jäsenvaltion viranomaiset testaavat mallia edustavaa laitetta, määritetyt arvot (testauksessa mitatut asiaankuuluvien parametrien arvot ja näiden mittausten perusteella lasketut arvot) ovat taulukossa 1 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

3)

Jos 2 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään malli, joka on mainittu vastaavana kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteen mallina valmistajan tai maahantuojan teknisessä dokumentaatiossa, ole tämän asetuksen mukainen.

4)

Jos 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, jäsenvaltion viranomaisten on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua saman mallin laitetta. Valitut kolme laitetta voivat vaihtoehtoisesti olla yhtä tai useampaa eri mallia, jotka on mainittu vastaavina malleina valmistajan tai maahantuojan teknisessä dokumentaatiossa.

5)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos näille kolmelle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo on taulukossa 1 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

6)

Jos 5 kohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään malli, joka on mainittu vastaavana kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteen mallina valmistajan tai maahantuojan teknisessä dokumentaatiossa, ole tämän asetuksen mukainen.

7)

Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle viipymättä sen jälkeen, kun mallin vaatimustenvastaisuutta koskeva päätös on tehty 3 ja 6 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteissä III ja IV vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä.

Jäsenvaltion viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta sovellettava ainoastaan taulukossa 1 esitettyjä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia ja käytettävä ainoastaan 1–7 kohdassa kuvattua menettelyä. Muita poikkeamia, kuten yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa mittausmenetelmissä sallittuja poikkeamia, ei saa soveltaa.

Taulukko 1

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Parametrit

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Bruttotilavuus

Määritetty arvo ei saa alittaa ilmoitettua arvoa enemmän kuin 3 % tai 1 l riippuen siitä, kumpi näistä on suurempi.

Käyttötilavuus

Määritetty arvo ei saa alittaa ilmoitettua arvoa enemmän kuin 3 % tai 1 l riippuen siitä, kumpi näistä on suurempi. Jos viileäosaston ja tuoreiden ruoka-aineiden säilytysosaston tilavuussuhteet ovat käyttäjän muunnettavissa, tilavuus testataan, kun viileäosasto on muunnettu minimitilavuuteensa.

Pakastuskyky

Määritetty arvo saa olla enintään 10 % pienempi kuin ilmoitettu arvo.

Energiankulutus

Määritetty arvo saa olla enintään 10 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo (E24h ).

Käyttötilavuudeltaan alle 10 litran kylmäsäilytyslaitteen sähkönkulutus

Määritetty arvo saa olla enintään 0,10 W suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Viinikaappien kosteus

Suhteellisen kosteuden määritetty arvo ei saa ylittää ilmoitettua arvoaluetta yli 10 %:lla kumpaakaan suuntaan.”


LIITE VIII

Asetuksen (EU) N:o 1015/2010 liitteen III muuttaminen

Korvataan liite III seuraavasti:

”LIITE III

Markkinavalvontaviranomaisten suorittama tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

Tässä liitteessä määritellyt tarkastuksissa sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia mitattujen parametrien tarkastuksia, eikä valmistaja tai maahantuoja saa käyttää niitä sallittuna poikkeamana teknisessä dokumentaatiossa annettuja arvoja määrittäessään tai tulkitessaan näitä arvoja, jotta vaatimukset saataisiin täytettyä, tai ilmoittaakseen paremman suorituskyvyn jollain muulla tavoin.

Tarkastaessaan direktiivin 2009/125/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti sitä, onko tuotemalli tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen, jäsenvaltioiden viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta noudatettava seuraavaa menettelyä:

1)

Jäsenvaltion viranomaisten on tarkastettava yksi mallia edustava laite.

2)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos

a)

teknisessä dokumentaatiossa direktiivin 2009/125/EY liitteessä IV olevan 2 kohdan mukaisesti annetut arvot (ilmoitetut arvot) ja tapauksen mukaan kyseisten arvojen laskemiseen käytetyt arvot eivät ole valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin mainitun kohdan g alakohdan mukaisesti tehtyjen vastaavien mittausten tulokset; ja

b)

ilmoitetut arvot ovat tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaiset eivätkä vaaditut valmistajan tai maahantuojan julkaisemat tuotetiedot sisällä arvoja, jotka ovat valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin ilmoitetut arvot; ja

c)

kun jäsenvaltion viranomaiset testaavat mallia edustavaa laitetta, määritetyt arvot (testauksessa mitatut asiaankuuluvien parametrien arvot ja näiden mittausten perusteella lasketut arvot) ovat taulukossa 1 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

3)

Jos 2 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään malli, joka on mainittu vastaavana kotitalouksien pyykinpesukoneen mallina valmistajan tai maahantuojan teknisessä dokumentaatiossa, ole tämän asetuksen mukainen.

4)

Jos 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, jäsenvaltion viranomaisten on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua saman mallin laitetta. Valitut kolme laitetta voivat vaihtoehtoisesti olla yhtä tai useampaa eri mallia, jotka on mainittu vastaavina malleina valmistajan tai maahantuojan teknisessä dokumentaatiossa.

5)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos näille kolmelle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo on taulukossa 1 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

6)

Jos 5 kohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään malli, joka on mainittu vastaavana kotitalouksien pyykinpesukoneen mallina valmistajan tai maahantuojan teknisessä dokumentaatiossa, ole tämän asetuksen mukainen.

7)

Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle viipymättä sen jälkeen, kun mallin vaatimustenvastaisuutta koskeva päätös on tehty 3 ja 6 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä mittausmenettelyjä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt luotettavat, tarkat ja toistettavissa olevat mittausmenetelmät, mukaan luettuina niihin asiakirjoihin sisältyvät menetelmät, joiden viitenumerot on julkaistu tätä tarkoitusta varten Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteessä II vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä.

Jäsenvaltion viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta sovellettava ainoastaan taulukossa 1 esitettyjä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia ja käytettävä ainoastaan 1–7 kohdassa kuvattua menettelyä. Muita poikkeamia, kuten yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa mittausmenetelmissä sallittuja poikkeamia, ei saa soveltaa.

Taulukko 1

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Parametrit

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Vuotuinen energiankulutus (AEC )

Määritetty arvo saa olla enintään 10 % suurempi kuin AEC :n ilmoitettu arvo.

Pesutehokkuusindeksi (IW )

Määritetty arvo saa olla enintään 4 % pienempi kuin IW :n ilmoitettu arvo.

Energiankulutus (Et )

Määritetty arvo saa olla enintään 10 % suurempi kuin Et :n ilmoitettu arvo. Jos on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua laitetta, näille kolmelle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo saa olla enintään 6 % suurempi kuin Et :n ilmoitettu arvo.

Ohjelman kesto (Tt )

Määritetty arvo saa olla enintään 10 % suurempi kuin Tt :n ilmoitettu arvo.

Vedenkulutus (Wt )

Määritetty arvo saa olla enintään 10 % suurempi kuin Wt :n ilmoitettu arvo.

Tehonkulutus pois päältä -tilassa ja päälle jätettynä -tilassa (Po ja Pl )

Kun tehonkulutuksen Po ja Pl määritetty arvo on suurempi kuin 1,00 W, se ei saa olla yli 10 % suurempi kuin Po :n ja Pl :n ilmoitettu arvo. Kun tehonkulutuksen Po ja Pl määritetty arvo on 1,00 W tai pienempi, se ei saa olla yli 0,10 W suurempi kuin Po :n ja Pl :n ilmoitettu arvo.

Päälle jätettynä -tilan kesto (Tl )

Määritetty arvo saa olla enintään 10 % suurempi kuin Tl :n ilmoitettu arvo.”


LIITE IX

Asetuksen (EU) N:o 1016/2010 liitteen III muuttaminen

Korvataan liite III seuraavasti:

”LIITE III

Markkinavalvontaviranomaisten suorittama tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

Tässä liitteessä määritellyt tarkastuksissa sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia mitattujen parametrien tarkastuksia, eikä valmistaja tai maahantuoja saa käyttää niitä sallittuna poikkeamana teknisessä dokumentaatiossa annettuja arvoja määrittäessään tai tulkitessaan näitä arvoja, jotta vaatimukset saataisiin täytettyä, tai ilmoittaakseen paremman suorituskyvyn jollain muulla tavoin.

Tarkastaessaan direktiivin 2009/125/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti sitä, onko tuotemalli tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen, jäsenvaltioiden viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta noudatettava seuraavaa menettelyä:

1)

Jäsenvaltion viranomaisten on tarkastettava yksi mallia edustava laite.

2)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos

a)

teknisessä dokumentaatiossa direktiivin 2009/125/EY liitteessä IV olevan 2 kohdan mukaisesti annetut arvot (ilmoitetut arvot) ja tapauksen mukaan kyseisten arvojen laskemiseen käytetyt arvot eivät ole valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin mainitun kohdan g alakohdan mukaisesti tehtyjen vastaavien mittausten tulokset; ja

b)

ilmoitetut arvot ovat tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaiset eivätkä vaaditut valmistajan tai maahantuojan julkaisemat tuotetiedot sisällä arvoja, jotka ovat valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin ilmoitetut arvot; ja

c)

kun jäsenvaltion viranomaiset testaavat mallia edustavaa laitetta, määritetyt arvot (testauksessa mitatut asiaankuuluvien parametrien arvot ja näiden mittausten perusteella lasketut arvot) ovat taulukossa 1 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

3)

Jos 2 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään malli, joka on mainittu vastaavana kotitalouksien astianpesukoneen mallina valmistajan tai maahantuojan teknisessä dokumentaatiossa, ole tämän asetuksen mukainen.

4)

Jos 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, jäsenvaltion viranomaisten on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua saman mallin laitetta. Valitut kolme laitetta voivat vaihtoehtoisesti olla yhtä tai useampaa eri mallia, jotka on mainittu vastaavina malleina valmistajan tai maahantuojan teknisessä dokumentaatiossa.

5)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos näille kolmelle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo on taulukossa 1 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

6)

Jos 5 kohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään malli, joka on mainittu vastaavana kotitalouksien astianpesukoneen mallina valmistajan tai maahantuojan teknisessä dokumentaatiossa, ole tämän asetuksen mukainen.

7)

Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle viipymättä sen jälkeen, kun mallin vaatimustenvastaisuutta koskeva päätös on tehty 3 ja 6 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä mittausmenettelyjä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt luotettavat, tarkat ja toistettavissa olevat mittausmenetelmät, mukaan luettuina niihin asiakirjoihin sisältyvät menetelmät, joiden viitenumerot on julkaistu tätä tarkoitusta varten Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteessä II vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä.

Jäsenvaltion viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta sovellettava ainoastaan taulukossa 1 esitettyjä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia ja käytettävä ainoastaan 1–7 kohdassa kuvattua menettelyä. Muita poikkeamia, kuten yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa mittausmenetelmissä sallittuja poikkeamia, ei saa soveltaa.

Taulukko 1

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Parametrit

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Vuotuinen energiankulutus (AEC )

Määritetty arvo saa olla enintään 10 % suurempi kuin AEC :n ilmoitettu arvo.

Pesutehokkuusindeksi (IC )

Määritetty arvo saa olla enintään 10 % pienempi kuin IC :n ilmoitettu arvo.

Kuivaustehokkuusindeksi (ID )

Määritetty arvo saa olla enintään 19 % pienempi kuin ID :n ilmoitettu arvo.

Energiankulutus (Et )

Määritetty arvo saa olla enintään 10 % suurempi kuin Et :n ilmoitettu arvo. Jos on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua laitetta, näille kolmelle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo saa olla enintään 6 % suurempi kuin Et :n ilmoitettu arvo.

Ohjelman kesto (Tt )

Määritetty arvo saa olla enintään 10 % suurempi kuin Tt :n ilmoitettu arvo.

Tehonkulutus pois päältä -tilassa ja päälle jätettynä -tilassa (Po ja Pl )

Kun tehonkulutuksen Po ja Pl määritetty arvo on suurempi kuin 1,00 W, se ei saa olla yli 10 % suurempi kuin Po :n ja Pl :n ilmoitettu arvo. Kun tehonkulutuksen Po ja Pl määritetty arvo on 1,00 W tai pienempi, se ei saa olla yli 0,10 W suurempi kuin Po :n ja Pl n ilmoitettu arvo.

Päälle jätettynä -tilan kesto (Tl )

Määritetty arvo saa olla enintään 10 % suurempi kuin Tl :n ilmoitettu arvo.”


LIITE X

Asetuksen (EU) N:o 327/2011 liitteen III muuttaminen

Korvataan liite III seuraavasti:

”LIITE III

Markkinavalvontaviranomaisten suorittama tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

Tässä liitteessä määritellyt tarkastuksissa sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia mitattujen parametrien tarkastuksia, eikä valmistaja tai maahantuoja saa käyttää niitä sallittuna poikkeamana teknisessä dokumentaatiossa annettuja arvoja määrittäessään tai tulkitessaan näitä arvoja, jotta vaatimukset saataisiin täytettyä, tai ilmoittaakseen paremman suorituskyvyn jollain muulla tavoin.

Tarkastaessaan direktiivin 2009/125/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti sitä, onko tuotemalli tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen, jäsenvaltioiden viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta noudatettava seuraavaa menettelyä:

1)

Jäsenvaltion viranomaisten on tarkastettava yksi mallia edustava laite.

2)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos

a)

teknisessä dokumentaatiossa direktiivin 2009/125/EY liitteessä IV olevan 2 kohdan mukaisesti annetut arvot (ilmoitetut arvot) ja tapauksen mukaan kyseisten arvojen laskemiseen käytetyt arvot eivät ole valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin mainitun kohdan g alakohdan mukaisesti tehtyjen vastaavien mittausten tulokset; ja

b)

ilmoitetut arvot ovat tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaiset eivätkä vaaditut valmistajan tai maahantuojan julkaisemat tuotetiedot sisällä arvoja, jotka ovat valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin ilmoitetut arvot; ja

c)

kun jäsenvaltion viranomaiset testaavat mallia edustavaa laitetta, määritetyt arvot (testauksessa mitatut asiaankuuluvien parametrien arvot ja näiden mittausten perusteella lasketut arvot) ovat taulukossa 3 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

3)

Jos 2 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli ole tämän asetuksen mukainen.

4)

Jos 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta:

a)

sellaisten mallien osalta, joita valmistetaan alle viisi kappaletta vuodessa, on katsottava, ettei malli ole tämän asetuksen mukainen;

b)

sellaisten mallien osalta, joita valmistetaan vähintään viisi kappaletta vuodessa, jäsenvaltion viranomaisten on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua saman mallin laitetta. Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos näille kolmelle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo on taulukossa 3 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

5)

Jos 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli ole tämän asetuksen mukainen.

6)

Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle viipymättä sen jälkeen, kun mallin vaatimustenvastaisuutta koskeva päätös on tehty 3 kohdan, 4 kohdan a alakohdan ja 5 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteessä II vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä.

Jäsenvaltion viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta sovellettava ainoastaan taulukossa 3 esitettyjä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia ja käytettävä ainoastaan 1–6 kohdassa kuvattua menettelyä. Muita poikkeamia, kuten yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa mittausmenetelmissä sallittuja poikkeamia, ei saa soveltaa.

Taulukko 3

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Parametri

Tarkastuksissa sallittu poikkeama

Yleinen hyötysuhde (ηe )

Määritetyn arvon on oltava vähintään 90 prosenttia vastaavasta ilmoitetusta arvosta.”


LIITE XI

Asetuksen (EU) N:o 206/2012 liitteen III muuttaminen

Korvataan liite III seuraavasti:

”LIITE III

Markkinavalvontaviranomaisten suorittama tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

Tässä liitteessä määritellyt tarkastuksissa sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia mitattujen parametrien tarkastuksia, eikä valmistaja tai maahantuoja saa käyttää niitä sallittuna poikkeamana teknisessä dokumentaatiossa annettuja arvoja määrittäessään tai tulkitessaan näitä arvoja, jotta vaatimukset saataisiin täytettyä, tai ilmoittaakseen paremman suorituskyvyn jollain muulla tavoin.

Tarkastaessaan direktiivin 2009/125/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti sitä, onko tuotemalli tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen, jäsenvaltioiden viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta noudatettava seuraavaa menettelyä:

1)

Jäsenvaltion viranomaisten on tarkastettava yksi mallia edustava laite.

2)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos

a)

teknisessä dokumentaatiossa direktiivin 2009/125/EY liitteessä IV olevan 2 kohdan mukaisesti annetut arvot (ilmoitetut arvot) ja tapauksen mukaan kyseisten arvojen laskemiseen käytetyt arvot eivät ole valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin mainitun kohdan g alakohdan mukaisesti tehtyjen vastaavien mittausten tulokset; ja

b)

ilmoitetut arvot ovat tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaiset eivätkä vaaditut valmistajan tai maahantuojan julkaisemat tuotetiedot sisällä arvoja, jotka ovat valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin ilmoitetut arvot; ja

c)

kun jäsenvaltion viranomaiset testaavat mallia edustavaa laitetta, määritetyt arvot (testauksessa mitatut asiaankuuluvien parametrien arvot ja näiden mittausten perusteella lasketut arvot) ovat taulukossa 1 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

3)

Jos 2 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli ole tämän asetuksen mukainen.

4)

Jos 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, jäsenvaltion viranomaisten on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua saman mallin laitetta.

5)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos näille kolmelle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo on taulukossa 1 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

6)

Jos 5 kohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli ole tämän asetuksen mukainen.

7)

Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle viipymättä sen jälkeen, kun mallin vaatimustenvastaisuutta koskeva päätös on tehty 3 ja 6 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteessä II vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä.

Jäsenvaltion viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta sovellettava ainoastaan taulukossa 1 esitettyjä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia ja käytettävä ainoastaan 1–7 kohdassa kuvattua menettelyä. Muita poikkeamia, kuten yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa mittausmenetelmissä sallittuja poikkeamia, ei saa soveltaa.

Taulukko 1

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Parametrit

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Vuotuinen kylmäkerroin (SEER)

Määritetty arvo saa olla enintään 8 prosenttia pienempi kuin ilmoitettu arvo.

Lämmityskauden lämpökerroin (SCOP)

Määritetty arvo saa olla enintään 8 prosenttia pienempi kuin ilmoitettu arvo.

Tehonkulutus pois päältä -tilassa

Määritetty arvo saa olla enintään 10 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Tehonkulutus valmiustilassa

Määritetty arvo saa olla enintään 10 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Nimelliskylmäkerroin (EERrated )

Määritetty arvo saa olla enintään 10 prosenttia pienempi kuin ilmoitettu arvo.

Nimellislämpökerroin (COPrated )

Määritetty arvo saa olla enintään 10 prosenttia pienempi kuin ilmoitettu arvo.

Äänitehotaso

Määritetty arvo saa olla enintään 2 dB(A) suurempi kuin ilmoitettu arvo.”


LIITE XII

Asetuksen (EU) N:o 547/2012 liitteen IV muuttaminen

Korvataan liite IV seuraavasti:

”LIITE IV

Markkinavalvontaviranomaisten suorittama tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

Tässä liitteessä määritellyt tarkastuksissa sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia mitattujen parametrien tarkastuksia, eikä valmistaja tai maahantuoja saa käyttää niitä sallittuna poikkeamana teknisessä dokumentaatiossa annettuja arvoja määrittäessään tai tulkitessaan näitä arvoja, jotta vaatimukset saataisiin täytettyä, tai ilmoittaakseen paremman suorituskyvyn jollain muulla tavoin.

Tarkastaessaan direktiivin 2009/125/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti sitä, onko tuotemalli tämän asetuksen liitteessä II säädettyjen vaatimusten mukainen, jäsenvaltioiden viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta noudatettava seuraavaa menettelyä:

1)

Jäsenvaltion viranomaisten on tarkastettava yksi mallia edustava laite.

2)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos

a)

teknisessä dokumentaatiossa direktiivin 2009/125/EY liitteessä IV olevan 2 kohdan mukaisesti annetut arvot (ilmoitetut arvot) ja tapauksen mukaan kyseisten arvojen laskemiseen käytetyt arvot eivät ole valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin mainitun kohdan g alakohdan mukaisesti tehtyjen vastaavien mittausten tulokset; ja

b)

ilmoitetut arvot ovat tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaiset eivätkä vaaditut valmistajan tai maahantuojan julkaisemat tuotetiedot sisällä arvoja, jotka ovat valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin ilmoitetut arvot; ja

c)

kun jäsenvaltion viranomaiset testaavat mallia edustavaa laitetta, määritetyt arvot (testauksessa mitatut asiaankuuluvien parametrien arvot ja näiden mittausten perusteella lasketut arvot) ovat taulukossa 2 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

3)

Jos 2 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli ole tämän asetuksen mukainen.

4)

Jos 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, jäsenvaltion viranomaisten on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua saman mallin laitetta.

5)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos näille kolmelle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo on taulukossa 2 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

6)

Jos 5 kohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli ole tämän asetuksen mukainen.

7)

Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle viipymättä sen jälkeen, kun mallin vaatimustenvastaisuutta koskeva päätös on tehty 3 ja 6 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteessä III vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä.

Jäsenvaltion viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta sovellettava ainoastaan taulukossa 2 esitettyjä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia ja käytettävä ainoastaan 1–7 kohdassa kuvattua menettelyä. Muita poikkeamia, kuten yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa mittausmenetelmissä sallittuja poikkeamia, ei saa soveltaa.

Taulukko 2

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Parametrit

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Hyötysuhde pisteessä BEP (ηΒΕΡ )

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia pienempi kuin ilmoitettu arvo.

Hyötysuhde pisteessä PL (ηΡL )

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia pienempi kuin ilmoitettu arvo.

Hyötysuhde pisteessä OL (ηΟL )

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia pienempi kuin ilmoitettu arvo.”


LIITE XIII

Asetuksen (EU) N:o 932/2012 liitteen III muuttaminen

Korvataan liite III seuraavasti:

”LIITE III

Markkinavalvontaviranomaisten suorittama tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

Tässä liitteessä määritellyt tarkastuksissa sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia mitattujen parametrien tarkastuksia, eikä valmistaja tai maahantuoja saa käyttää niitä sallittuna poikkeamana teknisessä dokumentaatiossa annettuja arvoja määrittäessään tai tulkitessaan näitä arvoja, jotta vaatimukset saataisiin täytettyä, tai ilmoittaakseen paremman suorituskyvyn jollain muulla tavoin.

Tarkastaessaan direktiivin 2009/125/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti sitä, onko tuotemalli tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen, jäsenvaltioiden viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta noudatettava seuraavaa menettelyä:

1)

Jäsenvaltion viranomaisten on tarkastettava yksi mallia edustava laite.

2)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos

a)

teknisessä dokumentaatiossa direktiivin 2009/125/EY liitteessä IV olevan 2 kohdan mukaisesti annetut arvot (ilmoitetut arvot) ja tapauksen mukaan kyseisten arvojen laskemiseen käytetyt arvot eivät ole valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin mainitun kohdan g alakohdan mukaisesti tehtyjen vastaavien mittausten tulokset; ja

b)

ilmoitetut arvot ovat tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaiset eivätkä vaaditut valmistajan tai maahantuojan julkaisemat tuotetiedot sisällä arvoja, jotka ovat valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin ilmoitetut arvot; ja

c)

kun jäsenvaltion viranomaiset testaavat mallia edustavaa laitetta, määritetyt arvot (testauksessa mitatut asiaankuuluvien parametrien arvot ja näiden mittausten perusteella lasketut arvot) ovat taulukossa 1 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

3)

Jos 2 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään malli, joka on mainittu vastaavana kotitalouksien kuivausrummun mallina valmistajan tai maahantuojan teknisessä dokumentaatiossa, ole tämän asetuksen mukainen.

4)

Jos 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, jäsenvaltion viranomaisten on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua saman mallin laitetta. Valitut kolme laitetta voivat vaihtoehtoisesti olla yhtä tai useampaa eri mallia, jotka on mainittu vastaavina malleina valmistajan tai maahantuojan teknisessä dokumentaatiossa.

5)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos näille kolmelle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo on taulukossa 1 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

6)

Jos 5 kohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään malli, joka on mainittu vastaavana kotitalouksien kuivausrummun mallina valmistajan tai maahantuojan teknisessä dokumentaatiossa, ole tämän asetuksen mukainen.

7)

Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle viipymättä sen jälkeen, kun mallin vaatimustenvastaisuutta koskeva päätös on tehty 3 ja 6 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä mittausmenettelyjä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt luotettavat, tarkat ja toistettavissa olevat mittausmenetelmät, mukaan luettuina niihin asiakirjoihin sisältyvät menetelmät, joiden viitenumerot on julkaistu tätä tarkoitusta varten Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteessä II vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä.

Jäsenvaltion viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta sovellettava ainoastaan taulukossa 1 esitettyjä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia ja käytettävä ainoastaan 1–7 kohdassa kuvattua menettelyä. Muita poikkeamia, kuten yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa mittausmenetelmissä sallittuja poikkeamia, ei saa soveltaa.

Taulukko 1

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Parametrit

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Painotettu vuotuinen energiankulutus (AEC )

Määritetty arvo saa olla enintään 6 % suurempi kuin AEC :n ilmoitettu arvo.

Painotettu energiankulutus (Et )

Määritetty arvo saa olla enintään 6 % suurempi kuin Et :n ilmoitettu arvo.

Painotettu kondensointiteho (Ct )

Määritetty arvo saa olla enintään 6 % pienempi kuin Ct :n ilmoitettu arvo.

Painotettu ohjelman kesto (Tt )

Määritetty arvo saa olla enintään 6 % suurempi kuin Tt :n ilmoitettu arvo.

Tehonkulutus pois päältä -tilassa ja päälle jätettynä -tilassa (Po ja Pl )

Kun tehonkulutuksen Po ja Pl määritetty arvo on suurempi kuin 1,00 W, se ei saa olla yli 6 % suurempi kuin Po :n ja Pl :n ilmoitettu arvo. Kun tehonkulutuksen Po ja Pl määritetty arvo on 1,00 W tai pienempi, se ei saa olla yli 0,10 W suurempi kuin Po :n ja Pl :n ilmoitettu arvo.

Päälle jätettynä -tilan kesto (T l)

Määritetty arvo saa olla enintään 6 % suurempi kuin Tl :n ilmoitettu arvo.”


LIITE XIV

Muutokset asetuksen (EU) N:o 617/2013 liitteisiin II ja III

1)

Korvataan liitteessä II oleva 6.2.1 kohta seuraavasti:

”6.2.1

Tietokoneen kytkeytyessä lepotilaan tai WOL-toiminnolla varustettuun pois päältä -tilaan sen on vähennettävä mahdollisten aktiivisten 1 Gbit/s:n tai sitä nopeampien Ethernet-verkkoyhteyksien nopeutta.”

2)

Korvataan liite III seuraavasti:

”LIITE III

Markkinavalvontaviranomaisten suorittamat mittaukset ja markkinavalvontaviranomaisten suorittama tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

Tässä liitteessä määritellyt tarkastuksissa sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia mitattujen parametrien tarkastuksia, eikä valmistaja tai maahantuoja saa käyttää niitä sallittuna poikkeamana teknisessä dokumentaatiossa annettuja arvoja määrittäessään tai tulkitessaan näitä arvoja, jotta vaatimukset saataisiin täytettyä, tai ilmoittaakseen paremman suorituskyvyn jollain muulla tavoin.

1.   MITTAUKSET

Tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten noudattamiseksi ja niiden noudattamisen varmentamiseksi tarvittavissa mittauksissa ja laskelmissa on käytettävä yhdenmukaistettuja standardeja, joiden viitenumerot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai muita luotettavia, tarkkoja ja toistettavissa olevia menetelmiä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt menetelmät ja joiden tulosten epävarmuuden katsotaan olevan alhainen.

Tietokoneet, jotka saatetaan markkinoille ilman käyttöjärjestelmää, joka tukee ACPIa (Advanced Configuration and Power Interface) tai vastaavaa järjestelmää, on testattava ACPIa (tai vastaavaa järjestelmää) tukevalla käyttöjärjestelmällä.

2.   MARKKINAVALVONTAVIRANOMAISTEN SUORITTAMA TUOTTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TARKASTAMINEN

Tarkastaessaan direktiivin 2009/125/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti sitä, onko tuotemalli tämän asetuksen liitteessä II säädettyjen vaatimusten mukainen, jäsenvaltioiden viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta noudatettava seuraavaa menettelyä:

1)

Jäsenvaltion viranomaisten on tarkastettava yksi mallia tai mallikokoonpanoa edustava laite.

2)

Mallin tai mallikokoonpanon katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos

a)

teknisessä dokumentaatiossa direktiivin 2009/125/EY liitteessä IV olevan 2 kohdan mukaisesti annetut arvot (ilmoitetut arvot) ja tapauksen mukaan kyseisten arvojen laskemiseen käytetyt arvot eivät ole valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin mainitun kohdan g alakohdan mukaisesti tehtyjen vastaavien mittausten tulokset; ja

b)

ilmoitetut arvot ovat tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaiset eivätkä vaaditut valmistajan tai maahantuojan julkaisemat tuotetiedot sisällä arvoja, jotka ovat valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin ilmoitetut arvot; ja

c)

kun jäsenvaltion viranomaiset testaavat mallia tai mallikokoonpanoa edustavaa laitetta tässä liitteessä olevan 3–5 osan mukaisesti, määritetyt arvot (testauksessa mitatut asiaankuuluvien parametrien arvot ja näiden mittausten perusteella lasketut arvot) ovat tässä liitteessä olevassa 3 ja 4 osassa annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa ja laite täyttää tässä liitteessä olevassa 5 osassa annetut tehonhallintatoimintoa koskevat vaatimukset.

3)

Jos 2 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään mallikokoonpano, jonka samat tuotetiedot kattavat (ks. liitteessä II oleva 7.1.2 ja 7.3.2 kohta), ole tämän asetuksen mukainen.

4)

Jos 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, jäsenvaltion viranomaisten on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua saman mallin tai yhden tai useamman mallikokoonpanon laitetta, jotka samat tuotetiedot kattavat (ks. liitteessä II oleva 7.1.2 ja 7.3.2 kohta).

5)

Mallin tai mallikokoonpanon katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos näille kolmelle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo on tässä liitteessä olevassa 3 ja 4 osassa annettujen vastaavien sallittujen poikkeamien rajoissa ja jos kaikki laitteet täyttävät tässä liitteessä olevassa 5 osassa annetut tehonhallintatoimintoa koskevat vaatimukset.

6)

Jos 5 kohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään mallikokoonpano, jonka samat tuotetiedot kattavat (ks. liitteessä II oleva 7.1.2 ja 7.3.2 kohta), ole tämän asetuksen mukainen.

7)

Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle viipymättä sen jälkeen, kun mallin vaatimustenvastaisuutta koskeva päätös on tehty 3 ja 6 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä tässä liitteessä vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä.

Jäsenvaltion viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta sovellettava ainoastaan tässä liitteessä olevassa 3 ja 4 osassa esitettyjä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia ja käytettävä ainoastaan 1–7 kohdassa kuvattua menettelyä. Muita poikkeamia ei saa soveltaa.

3.   ETEC, LEPOTILA, POIS PÄÄLTÄ -TILA JA ALHAISIMMAN TEHONKULUTUKSEN TILA:

1)

Jos tehontarve on yli 1,00 W tai jos TEC:nä ilmaistut energiankulutusvaatimukset johtavat yli 1,00 W:n tehontarvevaatimukseen ainakin yhdessä virrankäyttötilassa, mallikokoonpano on katsottava liitteessä II olevissa 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2 ja 2.3 kohdassa esitettyjen sovellettavien vaatimusten mukaiseksi, jos testitulokset ovat jäljempänä olevassa taulukossa annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat silloin kuin tehontarve on yli 1,00 W

Vaatimukset

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Liitteessä II oleva 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ja 2.3 kohta

Määritetty arvo saa olla enintään 7 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Liitteessä II oleva 2.2 kohta (mukaan lukien 2.4 kohdassa mainittu tehontarvelisäys ja ilman sitä)

Määritetty arvo saa olla enintään 7 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Liitteessä II olevassa 2.4 kohdassa tarkoitettu tehontarvelisäys voidaan lisätä 2.2 kohdassa tarkoitettuun vaatimukseen, jos mallikokoonpano saatetaan markkinoille WOL-toiminto aktivoituna lepotilassa. Mallikokoonpano olisi testattava sekä WOL-toiminto päällä että WOL-toiminto pois päältä, ja tuotteen on täytettävä molemmille asetetut vaatimukset. Jos mallikokoonpano saatetaan markkinoille ilman Ethernet-valmiuksia, se on testattava WOL-toiminto pois päältä.

2)

Jos tehontarve on 1,00 W tai pienempi, mallikokoonpano on katsottava liitteessä II olevassa 3.1 ja 4.1 kohdassa esitettyjen sovellettavien vaatimusten mukaiseksi, jos testitulokset ovat jäljempänä olevassa taulukossa annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat silloin kuin tehontarve on 1,00 W tai pienempi

Vaatimukset

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Liitteessä II oleva 3.1 kohta (mukaan lukien 3.3 kohdassa mainittu tehontarvelisäys ja ilman sitä)

Määritetty arvo saa olla enintään 0,10 W suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Liitteessä II oleva 4.1 kohta (mukaan lukien 4.3 kohdassa mainitut tehontarvelisäys ja ilman sitä)

Määritetty arvo saa olla enintään 0,10 W suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Liitteessä II olevassa 3.3 kohdassa tarkoitettu tehontarvelisäys voidaan lisätä 3.1 kohdassa tarkoitettuun vaatimukseen, jos mallikokoonpano saatetaan markkinoille tieto- tai tilanäytöllä varustettuna.

Liitteessä II olevassa 4.3 kohdassa tarkoitettu tehontarvelisäys voidaan lisätä 4.1 kohdassa tarkoitettuun vaatimukseen, jos mallikokoonpano saatetaan markkinoille WOL-toiminto aktivoituna pois päältä -tilassa. Mallikokoonpano olisi testattava sekä WOL-toiminto päällä että WOL-toiminto pois päältä, ja tuotteen on täytettävä molemmille asetetut vaatimukset. Jos mallikokoonpano saatetaan markkinoille ilman Ethernet-valmiuksia, se on testattava WOL-toiminto pois päältä.

4.   SISÄISEN TEHOLÄHTEEN HYÖTYSUHDE

Malli on katsottava liitteessä II olevassa 5 kohdassa esitettyjen vaatimusten mukaiseksi, jos testitulokset ovat jäljempänä olevassa taulukossa annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat sisäisen teholähteen hyötysuhteelle

Vaatimukset

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Liitteessä II määriteltyjen kuormitustilojen hyötysuhteiden aritmeettinen keskiarvo alittaa aktiivitilan keskimääräiseen hyötysuhteeseen sovellettavat vaatimukset.

Määritetty arvo saa olla enintään 2 prosenttia pienempi kuin ilmoitettu arvo.

Liitteessä II määritellyn tehokertoimen aritmeettinen keskiarvo alittaa tehokertoimeen sovellettavat vaatimukset.

Määritetty arvo saa olla enintään 10 prosenttia pienempi kuin ilmoitettu arvo.

5.   TEHONHALLINTATOIMINTO

Tarkastaessaan liitteessä II olevassa 6.1 kohdassa esitettyjen vaatimusten noudattamista jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä menettelyä, jota sovelletaan tehontarpeen mittaamiseen sen jälkeen, kun tehonhallintatoiminto tai vastaava toiminto on kytkenyt laitteet kyseiseen virrankäyttötilaan.

Tarkistettaessa liitteessä II olevassa 6.2.1–6.2.6 kohdassa esitettyjen vaatimusten noudattamista, mallikokoonpano on katsottava

kohdassa 6.2.1 esitettyjen sovellettavien vaatimusten mukaiseksi, jos mahdollisten aktiivisten 1 Gb/s:n tai sitä nopeampien Ethernet-verkkoyhteyksien nopeus vähenee, kun pöytätietokone, integroitu pöytätietokone tai kannettava tietokone kytkeytyy lepotilaan tai WOL-toiminnolla varustettuun pois päältä -tilaan;

kohdassa 6.2.2 esitettyjen sovellettavien vaatimusten mukaiseksi, jos pöytätietokone, integroitu pöytätietokone tai kannettava tietokone siirtyy täydelliseen käyttökuntoon, mukaan luettuna mahdollisen siihen kytketyn näytön päivittyminen, 5 sekunnin kuluessa siitä, kun aktiiviseen tilaan siirtyvä tapahtuma on alkanut lepotilan aikana;

kohdassa 6.2.3 esitettyjen sovellettavien vaatimusten mukaiseksi, jos pöytätietokoneeseen, integroituun pöytätietokoneeseen tai kannettavaan tietokoneeseen kytketty näyttö siirtyy lepotilaan, kun käyttäjä ei ole käyttänyt konetta 10 minuuttiin;

kohdassa 6.2.4 esitettyjen sovellettavien vaatimusten mukaiseksi, jos WOL-ominaisuus voi olla käytettävissä ja poissa käytöstä lepotilassa ja pois päältä -tilassa;

kohdassa 6.2.5 esitettyjen sovellettavien vaatimusten mukaiseksi, jos pöytätietokone, integroitu pöytätietokone tai kannettava tietokone siirtyy lepotilaan, kun käyttäjä ei ole käyttänyt konetta 30 minuuttiin;

kohdassa 6.2.6 esitettyjen sovellettavien vaatimusten mukaiseksi, jos käyttäjät voivat helposti kytkeä käyttöön ja pois käytöstä mahdolliset langattomat verkkoyhteydet ja käyttäjät saavat symbolin, valon tai vastaavan merkin muodossa selkeän tiedon siitä, että langattomat verkkoyhteydet on kytketty käyttöön tai pois käytöstä.”


LIITE XV

Asetuksen (EU) N:o 666/2013 liitteen III muuttaminen

Korvataan liite III seuraavasti:

”LIITE III

Markkinavalvontaviranomaisten suorittama tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

Tässä liitteessä määritellyt tarkastuksissa sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia mitattujen parametrien tarkastuksia, eikä valmistaja tai maahantuoja saa käyttää niitä sallittuna poikkeamana teknisessä dokumentaatiossa annettuja arvoja määrittäessään tai tulkitessaan näitä arvoja, jotta vaatimukset saataisiin täytettyä, tai ilmoittaakseen paremman suorituskyvyn jollain muulla tavoin.

Tarkastaessaan direktiivin 2009/125/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti sitä, onko tuotemalli tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen, jäsenvaltioiden viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta noudatettava seuraavaa menettelyä:

1)

Jäsenvaltion viranomaisten on tarkastettava yksi mallia edustava laite.

2)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos

a)

teknisessä dokumentaatiossa direktiivin 2009/125/EY liitteessä IV olevan 2 kohdan mukaisesti annetut arvot (ilmoitetut arvot) ja tapauksen mukaan kyseisten arvojen laskemiseen käytetyt arvot eivät ole valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin mainitun kohdan g alakohdan mukaisesti tehtyjen vastaavien mittausten tulokset; ja

b)

ilmoitetut arvot ovat tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaiset eivätkä vaaditut valmistajan tai maahantuojan julkaisemat tuotetiedot sisällä arvoja, jotka ovat valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin ilmoitetut arvot; ja

c)

kun jäsenvaltion viranomaiset testaavat mallia edustavaa laitetta, määritetyt arvot (testauksessa mitatut asiaankuuluvien parametrien arvot ja näiden mittausten perusteella lasketut arvot) ovat taulukossa 1 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

3)

Jos 2 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään malli, joka on mainittu vastaavana pölynimurin mallina valmistajan tai maahantuojan teknisessä dokumentaatiossa, ole tämän asetuksen mukainen.

4)

Jos 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, jäsenvaltion viranomaisten on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua saman mallin laitetta. Valitut kolme laitetta voivat vaihtoehtoisesti olla yhtä tai useampaa eri mallia, jotka on mainittu vastaavina pölynimureina valmistajan tai maahantuojan teknisessä dokumentaatiossa.

5)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos näille kolmelle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo on taulukossa 1 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

6)

Jos 5 kohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään malli, joka on mainittu vastaavana pölynimurin mallina valmistajan tai maahantuojan teknisessä dokumentaatiossa, ole tämän asetuksen mukainen.

7)

Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle viipymättä sen jälkeen, kun mallin vaatimustenvastaisuutta koskeva päätös on tehty 3 ja 6 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteessä II vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä.

Jäsenvaltion viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta sovellettava ainoastaan taulukossa 1 esitettyjä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia ja käytettävä ainoastaan 1–7 kohdassa kuvattua menettelyä. Muita poikkeamia, kuten yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa mittausmenetelmissä sallittuja poikkeamia, ei saa soveltaa.

Taulukko 1

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Parametrit

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Vuotuinen energiankulutus

Määritetty arvo saa olla enintään 10 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Pölynimukyky matolta

Määritetty arvo saa olla enintään 0,03 pienempi kuin ilmoitettu arvo.

Pölynimukyky kovalta lattiapinnalta

Määritetty arvo saa olla enintään 0,03 pienempi kuin ilmoitettu arvo.

Poistoilman pölyjäämä

Määritetty arvo saa olla enintään 15 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Äänitehotaso

Määritetty arvo ei saa olla ilmoitettua arvoa suurempi.

Moottorin operatiivinen elinikä

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia pienempi kuin ilmoitettu arvo.”


LIITE XVI

Asetuksen (EU) N:o 813/2013 liitteen IV muuttaminen

Korvataan liite IV seuraavasti:

”LIITE IV

Markkinavalvontaviranomaisten suorittama tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

Tässä liitteessä määritellyt tarkastuksissa sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia mitattujen parametrien tarkastuksia, eikä valmistaja tai maahantuoja saa käyttää niitä sallittuna poikkeamana teknisessä dokumentaatiossa annettuja arvoja määrittäessään tai tulkitessaan näitä arvoja, jotta vaatimukset saataisiin täytettyä, tai ilmoittaakseen paremman suorituskyvyn jollain muulla tavoin.

Tarkastaessaan direktiivin 2009/125/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti sitä, onko tuotemalli tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen, jäsenvaltioiden viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta noudatettava seuraavaa menettelyä:

1)

Jäsenvaltion viranomaisten on tarkastettava yksi mallia edustava laite.

2)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos

a)

teknisessä dokumentaatiossa direktiivin 2009/125/EY liitteessä IV olevan 2 kohdan mukaisesti annetut arvot (ilmoitetut arvot) ja tapauksen mukaan kyseisten arvojen laskemiseen käytetyt arvot eivät ole valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin mainitun kohdan g alakohdan mukaisesti tehtyjen vastaavien mittausten tulokset; ja

b)

ilmoitetut arvot ovat tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaiset eivätkä vaaditut valmistajan tai maahantuojan julkaisemat tuotetiedot sisällä arvoja, jotka ovat valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin ilmoitetut arvot; ja

c)

kun jäsenvaltion viranomaiset testaavat mallia edustavaa laitetta, määritetyt arvot (testauksessa mitatut asiaankuuluvien parametrien arvot ja näiden mittausten perusteella lasketut arvot) ovat taulukossa 8 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

3)

Jos 2 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään vastaava malli ole tämän asetuksen mukainen.

4)

Jos 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, jäsenvaltion viranomaisten on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua saman mallin laitetta. Valitut kolme laitetta voivat vaihtoehtoisesti olla yhtä tai useampaa vastaavaa eri mallia.

5)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos näille kolmelle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo on taulukossa 8 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

6)

Jos 5 kohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään vastaava malli ole tämän asetuksen mukainen.

7)

Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle viipymättä sen jälkeen, kun mallin vaatimustenvastaisuutta koskeva päätös on tehty 3 ja 6 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteessä III vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä.

Jäsenvaltion viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta sovellettava ainoastaan taulukossa 8 esitettyjä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia ja käytettävä ainoastaan 1–7 kohdassa kuvattua menettelyä. Muita poikkeamia, kuten yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa mittausmenetelmissä sallittuja poikkeamia, ei saa soveltaa.

Taulukko 8

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Parametrit

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus, ηs

Määritetty arvo saa olla enintään 8 prosenttia pienempi kuin ilmoitettu arvo.

Vedenlämmityksen energiatehokkuus, ηwh

Määritetty arvo saa olla enintään 8 prosenttia pienempi kuin ilmoitettu arvo.

Äänitehotaso, LWA

Määritetty arvo saa olla enintään 2 dB(A) suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Typen oksidien päästöt

Määritetty arvo saa olla enintään 20 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo.”


LIITE XVII

Asetuksen (EU) N:o 814/2013 liitteen V muuttaminen

Korvataan liite V seuraavasti:

”LIITE V

Markkinavalvontaviranomaisten suorittama tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

Tässä liitteessä määritellyt tarkastuksissa sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia mitattujen parametrien tarkastuksia, eikä valmistaja tai maahantuoja saa käyttää niitä sallittuna poikkeamana teknisessä dokumentaatiossa annettuja arvoja määrittäessään tai tulkitessaan näitä arvoja, jotta vaatimukset saataisiin täytettyä, tai ilmoittaakseen paremman suorituskyvyn jollain muulla tavoin.

Tarkastaessaan direktiivin 2009/125/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti sitä, onko tuotemalli tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen, jäsenvaltioiden viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta noudatettava seuraavaa menettelyä:

1)

Jäsenvaltion viranomaisten on tarkastettava yksi mallia edustava laite.

2)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos

a)

teknisessä dokumentaatiossa direktiivin 2009/125/EY liitteessä IV olevan 2 kohdan mukaisesti annetut arvot (ilmoitetut arvot) ja tapauksen mukaan kyseisten arvojen laskemiseen käytetyt arvot eivät ole valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin mainitun kohdan g alakohdan mukaisesti tehtyjen vastaavien mittausten tulokset; ja

b)

ilmoitetut arvot ovat tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaiset eivätkä vaaditut valmistajan tai maahantuojan julkaisemat tuotetiedot sisällä arvoja, jotka ovat valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin ilmoitetut arvot; ja

c)

kun jäsenvaltion viranomaiset testaavat mallia edustavaa laitetta, määritetyt arvot (testauksessa mitatut asiaankuuluvien parametrien arvot ja näiden mittausten perusteella lasketut arvot) ovat taulukossa 7 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

3)

Jos 2 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään malli, joka on mainittu vastaavana vedenlämmittimen mallina tai kuumavesisäiliön mallina valmistajan tai maahantuojan teknisessä dokumentaatiossa, ole tämän asetuksen mukainen.

4)

Jos 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, jäsenvaltion viranomaisten on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua saman mallin laitetta. Valitut kolme laitetta voivat vaihtoehtoisesti olla yhtä tai useampaa eri mallia, jotka on mainittu vastaavina malleina valmistajan tai maahantuojan teknisessä dokumentaatiossa.

5)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos näille kolmelle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo on taulukossa 7 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

6)

Jos 5 kohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään malli, joka on mainittu vastaavana vedenlämmittimen mallina tai kuumavesisäiliön mallina valmistajan tai maahantuojan teknisessä dokumentaatiossa, ole tämän asetuksen mukainen.

7)

Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle viipymättä sen jälkeen, kun mallin vaatimustenvastaisuutta koskeva päätös on tehty 3 ja 6 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteissä III ja IV vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä.

Jäsenvaltion viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta sovellettava ainoastaan taulukossa 7 esitettyjä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia ja käytettävä ainoastaan 1–7 kohdassa kuvattua menettelyä. Muita poikkeamia, kuten yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa mittausmenetelmissä sallittuja poikkeamia, ei saa soveltaa.

Taulukko 7

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Parametrit

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Vuorokautinen sähkönkulutus, Qelec

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Äänitehotaso, LWA , sisällä ja/tai ulkona

Määritetty arvo saa olla enintään 2 dB suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Vuorokautinen polttoaineenkulutus, Qfuel

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Typen oksidien päästöt

Määritetty arvo saa olla enintään 20 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Viikoittainen polttoaineenkulutus älykkään ohjauksen kanssa, Qfuel,week,smart

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Viikoittainen sähkönkulutus älykkään ohjauksen kanssa, Qelec,week,smart

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Viikoittainen polttoaineenkulutus ilman älykästä ohjausta, Qfuel,week

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Viikoittainen sähkönkulutus ilman älykästä ohjausta, Qelec,week

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Säiliön tilavuus, V

Määritetty arvo saa olla enintään 2 prosenttia pienempi kuin ilmoitettu arvo.

40 °C -asteinen sekoitettu vesi, V40

Määritetty arvo saa olla enintään 3 prosenttia pienempi kuin ilmoitettu arvo.

Keräimen valoaukon pinta-ala, Asol

Määritetty arvo saa olla enintään 2 prosenttia pienempi kuin ilmoitettu arvo.

Pumpun tehonkulutus, solpump

Määritetty arvo saa olla enintään 3 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Tehonkulutus valmiustilassa, solstandby

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Seisontahäviö, S

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo.”


LIITE XVIII

Asetuksen (EU) N:o 66/2014 liitteen III muuttaminen

Korvataan liite III seuraavasti:

”LIITE III

Markkinavalvontaviranomaisten suorittama tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

Tässä liitteessä määritellyt tarkastuksissa sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia mitattujen parametrien tarkastuksia, eikä valmistaja tai maahantuoja saa käyttää niitä sallittuna poikkeamana teknisessä dokumentaatiossa annettuja arvoja määrittäessään tai tulkitessaan näitä arvoja, jotta vaatimukset saataisiin täytettyä, tai ilmoittaakseen paremman suorituskyvyn jollain muulla tavoin.

Tarkastaessaan direktiivin 2009/125/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti sitä, onko tuotemalli tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen, jäsenvaltioiden viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta noudatettava seuraavaa menettelyä:

1)

Jäsenvaltion viranomaisten on tarkastettava yksi mallia edustava laite.

2)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos

a)

teknisessä dokumentaatiossa direktiivin 2009/125/EY liitteessä IV olevan 2 kohdan mukaisesti annetut arvot (ilmoitetut arvot) ja tapauksen mukaan kyseisten arvojen laskemiseen käytetyt arvot eivät ole valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin mainitun kohdan g alakohdan mukaisesti tehtyjen vastaavien mittausten tulokset; ja

b)

ilmoitetut arvot ovat tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaiset eivätkä vaaditut valmistajan tai maahantuojan julkaisemat tuotetiedot sisällä arvoja, jotka ovat valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin ilmoitetut arvot; ja

c)

kun jäsenvaltion viranomaiset testaavat mallia edustavaa laitetta, määritetyt arvot (testauksessa mitatut asiaankuuluvien parametrien arvot ja näiden mittausten perusteella lasketut arvot) ovat taulukossa 7 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

3)

Jos 2 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään malli, joka on mainittu vastaavana mallina valmistajan tai maahantuojan teknisessä dokumentaatiossa, ole tämän asetuksen mukainen.

4)

Jos 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, jäsenvaltion viranomaisten on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua saman mallin laitetta. Valitut kolme laitetta voivat vaihtoehtoisesti olla yhtä tai useampaa eri mallia, jotka on mainittu vastaavina malleina valmistajan tai maahantuojan teknisessä dokumentaatiossa.

5)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos näille kolmelle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo on taulukossa 7 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

6)

Jos 5 kohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään malli, joka on mainittu vastaavana mallina valmistajan tai maahantuojan teknisessä dokumentaatiossa, ole tämän asetuksen mukainen.

7)

Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle viipymättä sen jälkeen, kun mallin vaatimustenvastaisuutta koskeva päätös on tehty 3 ja 6 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteessä II vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä.

Jäsenvaltion viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta sovellettava ainoastaan taulukossa 7 esitettyjä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia ja käytettävä ainoastaan 1–7 kohdassa kuvattua menettelyä. Muita poikkeamia, kuten yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa mittausmenetelmissä sallittuja poikkeamia, ei saa soveltaa.

Taulukko 7

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Parametrit

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Kotitalouksien uunin massa, M

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia suurempi kuin M:n ilmoitettu arvo.

Kotitalouksien uunin pesän tilavuus, V

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia pienempi kuin V:n ilmoitettu arvo.

ECelectric cavity , ECgas cavity

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia suurempi kuin ECelectric cavity :n ja ECgas cavity :n ilmoitettu arvo.

ECelectric hob

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia suurempi kuin ECelectric hob :n ilmoitettu arvo.

EEgas hob

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia pienempi kuin EEgas hob :n ilmoitettu arvo.

WBEP , WL

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia suurempi kuin WBEP :n ja WL :n ilmoitettu arvo.

QBEP , PBEP

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia pienempi kuin QBEP :n ja PBEP :n ilmoitettu arvo.

Qmax

Määritetty arvo saa olla enintään 8 % suurempi kuin Qmax :n ilmoitettu arvo.

Emiddle

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia pienempi kuin Emiddle :n ilmoitettu arvo.

Äänitehotaso, LWA

Määritetty arvo ei saa olla LWA :n ilmoitettua arvoa suurempi.

Po , Ps

Tehonkulutuksen Po ja Ps määritetty arvo saa olla enintään 10 prosenttia suurempi kuin Po ja Ps ilmoitettu arvo. Kun tehonkulutuksen Po ja Ps määritetty arvo on 1,00 W tai pienempi, se ei saa olla yli 0,10 W suurempi kuin Po :n ja Ps :n ilmoitettu arvo.”


LIITE XIX

Asetuksen (EU) N:o 548/2014 liitteen III muuttaminen

Korvataan liite III seuraavasti:

”LIITE III

Markkinavalvontaviranomaisten suorittama tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

Tässä liitteessä määritellyt tarkastuksissa sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia mitattujen parametrien tarkastuksia, eikä valmistaja tai maahantuoja saa käyttää niitä sallittuna poikkeamana teknisessä dokumentaatiossa annettuja arvoja määrittäessään tai tulkitessaan näitä arvoja, jotta vaatimukset saataisiin täytettyä, tai ilmoittaakseen paremman suorituskyvyn jollain muulla tavoin.

Tarkastaessaan direktiivin 2009/125/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti sitä, onko tuotemalli tässä asetuksessa ja sen liitteissä säädettyjen vaatimusten mukainen, jäsenvaltioiden viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta noudatettava seuraavaa menettelyä:

1)

Jäsenvaltion viranomaisten on tarkastettava yksi mallia edustava laite. Keskikokoisten ja suurten muuntajien painosta ja koosta johtuvien kuljetusrajoitusten vuoksi jäsenvaltioiden viranomaiset voivat toteuttaa tarkastusmenettelyn valmistajan tiloissa ennen kuin muuntaja otetaan käyttöön lopullisessa käyttökohteessa.

2)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos

a)

teknisessä dokumentaatiossa direktiivin 2009/125/EY liitteessä IV olevan 2 kohdan mukaisesti annetut arvot (ilmoitetut arvot) ja tapauksen mukaan kyseisten arvojen laskemiseen käytetyt arvot eivät ole valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin mainitun kohdan g alakohdan mukaisesti tehtyjen vastaavien mittausten tulokset; ja

b)

ilmoitetut arvot ovat tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaiset eivätkä vaaditut valmistajan tai maahantuojan julkaisemat tuotetiedot sisällä arvoja, jotka ovat valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin ilmoitetut arvot; ja

c)

kun jäsenvaltion viranomaiset testaavat mallia edustavaa laitetta, määritetyt arvot (testauksessa mitatut asiaankuuluvien parametrien arvot ja näiden mittausten perusteella lasketut arvot) ovat taulukossa 1 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

3)

Jos 2 kohdan a, b tai c alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli ole tämän asetuksen mukainen.

4)

Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle viipymättä sen jälkeen, kun mallin vaatimustenvastaisuutta koskeva päätös on tehty 3 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteessä II vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä.

Jäsenvaltion viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta sovellettava ainoastaan taulukossa 1 esitettyjä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia ja käytettävä ainoastaan 1–4 kohdassa kuvattua menettelyä. Muita poikkeamia, kuten yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa mittausmenetelmissä sallittuja poikkeamia, ei saa soveltaa.

Taulukko 1

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Parametrit

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Kuormitushäviöt

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Tyhjäkäyntihäviöt

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Sähköteho, jonka jäähdytysjärjestelmä vaatii tyhjäkäynnillä

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo.”


LIITE XX

Asetuksen (EU) N:o 1253/2014 liitteen VI muuttaminen

Korvataan liite VI seuraavasti:

”LIITE VI

Markkinavalvontaviranomaisten suorittama tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

Tässä liitteessä määritellyt tarkastuksissa sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia mitattujen parametrien tarkastuksia, eikä valmistaja tai maahantuoja saa käyttää niitä sallittuna poikkeamana teknisessä dokumentaatiossa annettuja arvoja määrittäessään tai tulkitessaan näitä arvoja, jotta vaatimukset saataisiin täytettyä, tai ilmoittaakseen paremman suorituskyvyn jollain muulla tavoin.

Tarkastaessaan direktiivin 2009/125/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti sitä, onko tuotemalli tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen, jäsenvaltioiden viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta noudatettava seuraavaa menettelyä:

1)

Jäsenvaltion viranomaisten on tarkastettava yksi mallia edustava laite.

2)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos

a)

teknisessä dokumentaatiossa direktiivin 2009/125/EY liitteessä IV olevan 2 kohdan mukaisesti annetut arvot (ilmoitetut arvot) ja tapauksen mukaan kyseisten arvojen laskemiseen käytetyt arvot eivät ole valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin mainitun kohdan g alakohdan mukaisesti tehtyjen vastaavien mittausten tulokset; ja

b)

ilmoitetut arvot ovat tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaiset eivätkä vaaditut valmistajan tai maahantuojan julkaisemat tuotetiedot sisällä arvoja, jotka ovat valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin ilmoitetut arvot; ja

c)

kun jäsenvaltion viranomaiset testaavat mallia edustavaa laitetta, määritetyt arvot (testauksessa mitatut asiaankuuluvien parametrien arvot ja näiden mittausten perusteella lasketut arvot) ovat taulukossa 1 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

3)

Jos 2 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään vastaava ilmanvaihtokoneen malli, joka on mainittu vastaavana mallina valmistajan tai maahantuojan teknisessä dokumentaatiossa, ole tämän asetuksen mukainen.

4)

Jos 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta:

a)

sellaisten mallien osalta, joita valmistetaan alle viisi kappaletta vuodessa, on katsottava, ettei malli ole tämän asetuksen mukainen;

b)

sellaisten mallien osalta, joita valmistetaan vähintään viisi kappaletta vuodessa, jäsenvaltion viranomaisten on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua saman mallin laitetta. Valitut kolme laitetta voivat vaihtoehtoisesti olla yhtä tai useampaa eri mallia, jotka on mainittu vastaavina malleina valmistajan tai maahantuojan teknisessä dokumentaatiossa. Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos näille kolmelle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo on taulukossa 1 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

5)

Jos 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään vastaava ilmanvaihtokoneen malli, joka on mainittu vastaavana mallina valmistajan tai maahantuojan teknisessä dokumentaatiossa, ole tämän asetuksen mukainen.

6)

Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle viipymättä sen jälkeen, kun mallin vaatimustenvastaisuutta koskeva päätös on tehty 3 kohdan, 4 kohdan a alakohdan ja 5 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteissä VIII ja IX vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä.

Jäsenvaltion viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta sovellettava ainoastaan taulukossa 1 esitettyjä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia ja käytettävä ainoastaan 1–6 kohdassa kuvattua menettelyä. Muita poikkeamia, kuten yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa mittausmenetelmissä sallittuja poikkeamia, ei saa soveltaa.

Taulukko 1

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Parametrit

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Ominaissähköteho (SPI)

Määritetty arvo saa olla enintään 1,07 kertaa ilmoitettu arvo.

Asuinrakennuksiin tarkoitetun ilmanvaihtokoneen ja muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitetun ilmanvaihtokoneen lämpötilahyötysuhde

Määritetty arvo ei saa olla pienempi kuin 0,93 kertaa ilmoitettu arvo.

SFPint

Määritetty arvo saa olla enintään 1,07 kertaa ilmoitettu arvo.

Muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitetun yksi-ilmavirtaisen ilmanvaihtokoneen puhaltimen hyötysuhde

Määritetty arvo ei saa olla pienempi kuin 0,93 kertaa ilmoitettu arvo.

Asuinrakennuksiin tarkoitetun ilmanvaihtokoneen äänitehotaso (LWA)

Määritetty arvo saa olla enintään 2 dB korkeampi kuin ilmoitettu arvo.

Muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitetun ilmanvaihtokoneen äänitehotaso (LWA)

Määritetty arvo saa olla enintään 5 dB korkeampi kuin ilmoitettu arvo.”


LIITE XXI

Muutokset asetuksen (EU) 2015/1095 liitteisiin IX, X ja XI

1)

Korvataan liite IX seuraavasti:

”LIITE IX

Markkinavalvontaviranomaisten suorittama tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen ammattikäyttöön tarkoitettujen kylmä- ja pakastesäilytyskaappien osalta

Tässä liitteessä määritellyt tarkastuksissa sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia mitattujen parametrien tarkastuksia, eikä valmistaja tai maahantuoja saa käyttää niitä sallittuna poikkeamana teknisessä dokumentaatiossa annettuja arvoja määrittäessään tai tulkitessaan näitä arvoja, jotta vaatimukset saataisiin täytettyä, tai ilmoittaakseen paremman suorituskyvyn jollain muulla tavoin.

Tarkastaessaan direktiivin 2009/125/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti sitä, onko tuotemalli tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen, jäsenvaltioiden viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta noudatettava seuraavaa menettelyä:

1)

Jäsenvaltion viranomaisten on tarkastettava yksi mallia edustava laite.

2)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos

a)

teknisessä dokumentaatiossa direktiivin 2009/125/EY liitteessä IV olevan 2 kohdan mukaisesti annetut arvot (ilmoitetut arvot) ja tapauksen mukaan kyseisten arvojen laskemiseen käytetyt arvot eivät ole valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin mainitun kohdan g alakohdan mukaisesti tehtyjen vastaavien mittausten tulokset; ja

b)

ilmoitetut arvot ovat tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaiset eivätkä vaaditut valmistajan tai maahantuojan julkaisemat tuotetiedot sisällä arvoja, jotka ovat valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin ilmoitetut arvot; ja

c)

kun jäsenvaltion viranomaiset testaavat mallia edustavaa laitetta, määritetyt arvot (testauksessa mitatut asiaankuuluvien parametrien arvot ja näiden mittausten perusteella lasketut arvot) ovat taulukossa 8 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

3)

Jos 2 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään vastaava ammattikäyttöön tarkoitettu kylmä- ja pakastesäilytyskaappi, joka on mainittu vastaavana tuotteena valmistajan tai maahantuojan teknisessä dokumentaatiossa, ole tämän asetuksen mukainen.

4)

Jos 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, jäsenvaltion viranomaisten on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua saman mallin laitetta. Valitut kolme laitetta voivat vaihtoehtoisesti olla yhtä tai useampaa eri mallia, jotka on mainittu vastaavina tuotteina teknisessä dokumentaatiossa.

5)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos näille kolmelle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo on taulukossa 8 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

6)

Jos 5 kohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään vastaava ammattikäyttöön tarkoitettu kylmä- ja pakastesäilytyskaappi, joka on mainittu vastaavana tuotteena valmistajan tai maahantuojan teknisessä dokumentaatiossa, ole tämän asetuksen mukainen.

7)

Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle viipymättä sen jälkeen, kun mallin vaatimustenvastaisuutta koskeva päätös on tehty 3 ja 6 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteissä III ja IV vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä.

Jäsenvaltion viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta sovellettava ainoastaan taulukossa 8 esitettyjä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia ja käytettävä ainoastaan 1–7 kohdassa kuvattua menettelyä. Muita poikkeamia, kuten yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa mittausmenetelmissä sallittuja poikkeamia, ei saa soveltaa.

Taulukko 8

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Parametrit

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Nettotilavuus

Määritetty arvo saa olla enintään 3 prosenttia pienempi kuin ilmoitettu arvo.

Energiankulutus (E24h )

Määritetty arvo saa olla enintään 10 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo.”

2)

Korvataan liite X seuraavasti:

”LIITE X

Markkinavalvontaviranomaisten suorittama tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen lauhdutinyksikköjen osalta

Tässä liitteessä määritellyt tarkastuksissa sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia mitattujen parametrien tarkastuksia, eikä valmistaja tai maahantuoja saa käyttää niitä sallittuna poikkeamana teknisessä dokumentaatiossa annettuja arvoja määrittäessään tai tulkitessaan näitä arvoja, jotta vaatimukset saataisiin täytettyä, tai ilmoittaakseen paremman suorituskyvyn jollain muulla tavoin.

Tarkastaessaan direktiivin 2009/125/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti sitä, onko tuotemalli tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen, jäsenvaltioiden viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta noudatettava seuraavaa menettelyä:

1)

Jäsenvaltion viranomaisten on tarkastettava yksi mallia edustava laite.

2)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos

a)

teknisessä dokumentaatiossa direktiivin 2009/125/EY liitteessä IV olevan 2 kohdan mukaisesti annetut arvot (ilmoitetut arvot) ja tapauksen mukaan kyseisten arvojen laskemiseen käytetyt arvot eivät ole valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin mainitun kohdan g alakohdan mukaisesti tehtyjen vastaavien mittausten tulokset; ja

b)

ilmoitetut arvot ovat tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaiset eivätkä vaaditut valmistajan tai maahantuojan julkaisemat tuotetiedot sisällä arvoja, jotka ovat valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin ilmoitetut arvot; ja

c)

kun jäsenvaltion viranomaiset testaavat mallia edustavaa laitetta, määritetyt arvot (testauksessa mitatut asiaankuuluvien parametrien arvot ja näiden mittausten perusteella lasketut arvot) ovat taulukossa 9 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

3)

Jos 2 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli ole tämän asetuksen mukainen.

4)

Jos 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, jäsenvaltion viranomaisten on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua saman mallin laitetta.

5)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos näille kolmelle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo on taulukossa 9 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

6)

Jos 5 kohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli ole tämän asetuksen mukainen.

7)

Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle viipymättä sen jälkeen, kun mallin vaatimustenvastaisuutta koskeva päätös on tehty 3 ja 6 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteessä VI vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä.

Jäsenvaltion viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta sovellettava ainoastaan taulukossa 9 esitettyjä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia ja käytettävä ainoastaan 1–7 kohdassa kuvattua menettelyä. Muita poikkeamia, kuten yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa mittausmenetelmissä sallittuja poikkeamia, ei saa soveltaa.

Taulukko 9

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Parametrit

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Niiden lauhdutinyksikköjen vuotuinen energiatehokkuuskerroin (SEPR), joiden nimellinen jäähdytysteho on suurempi kuin 2 kW matalassa lämpötilassa ja suurempi kuin 5 kW keskilämpötilassa

Määritetty arvo saa olla enintään 10 % pienempi kuin ilmoitettu arvo, kun piste A mitataan nimellisellä jäähdytysteholla.

Niiden lauhdutinyksikköjen nimellislämpökerroin (COPA ), joiden nimellinen jäähdytysteho on pienempi kuin 2 kW matalassa lämpötilassa ja pienempi kuin 5 kW keskilämpötilassa

Määritetty arvo saa olla enintään 10 % pienempi kuin ilmoitettu arvo nimellisellä jäähdytysteholla mitattuna.

Niiden lauhdutinyksikköjen lämpökertoimet COPB , COPC ja COPD joiden nimellinen jäähdytysteho on suurempi kuin 2 kW matalassa lämpötilassa ja suurempi kuin 5 kW keskilämpötilassa

Määritetty arvo saa olla enintään 10 % pienempi kuin ilmoitettu arvo nimellisellä jäähdytysteholla mitattuna.”

3)

Korvataan liite XI seuraavasti:

”LIITE XI

Markkinavalvontaviranomaisten suorittama tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen prosessijäähdytyslaitteiden osalta

Tässä liitteessä määritellyt tarkastuksissa sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia mitattujen parametrien tarkastuksia, eikä valmistaja tai maahantuoja saa käyttää niitä sallittuna poikkeamana teknisessä dokumentaatiossa annettuja arvoja määrittäessään tai tulkitessaan näitä arvoja, jotta vaatimukset saataisiin täytettyä, tai ilmoittaakseen paremman suorituskyvyn jollain muulla tavoin.

Tarkastaessaan direktiivin 2009/125/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti sitä, onko tuotemalli tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen, jäsenvaltioiden viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta noudatettava seuraavaa menettelyä:

1)

Jäsenvaltion viranomaisten on tarkastettava yksi mallia edustava laite.

2)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos

a)

teknisessä dokumentaatiossa direktiivin 2009/125/EY liitteessä IV olevan 2 kohdan mukaisesti annetut arvot (ilmoitetut arvot) ja tapauksen mukaan kyseisten arvojen laskemiseen käytetyt arvot eivät ole valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin mainitun kohdan g alakohdan mukaisesti tehtyjen vastaavien mittausten tulokset; ja

b)

ilmoitetut arvot ovat tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaiset eivätkä vaaditut valmistajan tai maahantuojan julkaisemat tuotetiedot sisällä arvoja, jotka ovat valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin ilmoitetut arvot; ja

c)

kun jäsenvaltion viranomaiset testaavat mallia edustavaa laitetta, määritetyt arvot (testauksessa mitatut asiaankuuluvien parametrien arvot ja näiden mittausten perusteella lasketut arvot) ovat taulukossa 10 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

3)

Jos 2 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli ole tämän asetuksen mukainen.

4)

Jos 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, jäsenvaltion viranomaisten on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua saman mallin laitetta.

5)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos näille kolmelle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo on taulukossa 10 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

6)

Jos 5 kohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli ole tämän asetuksen mukainen.

7)

Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle viipymättä sen jälkeen, kun mallin vaatimustenvastaisuutta koskeva päätös on tehty 3 ja 6 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteessä VIII vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä.

Jäsenvaltion viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta sovellettava ainoastaan taulukossa 10 esitettyjä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia ja käytettävä ainoastaan 1–7 kohdassa kuvattua menettelyä. Muita poikkeamia, kuten yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa mittausmenetelmissä sallittuja poikkeamia, ei saa soveltaa.

Taulukko 10

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Parametrit

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Vuotuinen energiatehokkuuskerroin (SEPR)

Määritetty arvo saa olla enintään 10 % pienempi kuin ilmoitettu arvo, kun piste A mitataan nimellisellä jäähdytysteholla.

Nimelliskylmäkerroin (EERA )

Määritetty arvo saa olla enintään 10 % pienempi kuin ilmoitettu arvo nimellisellä jäähdytysteholla mitattuna.”


LIITE XXII

Asetuksen (EU) 2015/1185 liitteen IV muuttaminen

Korvataan liite IV seuraavasti:

”LIITE IV

Markkinavalvontaviranomaisten suorittama tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

Tässä liitteessä määritellyt tarkastuksissa sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia mitattujen parametrien tarkastuksia, eikä valmistaja tai maahantuoja saa käyttää niitä sallittuna poikkeamana teknisessä dokumentaatiossa annettuja arvoja määrittäessään tai tulkitessaan näitä arvoja, jotta vaatimukset saataisiin täytettyä, tai ilmoittaakseen paremman suorituskyvyn jollain muulla tavoin.

Tarkastaessaan direktiivin 2009/125/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti sitä, onko tuotemalli tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen, jäsenvaltioiden viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta noudatettava seuraavaa menettelyä:

1)

Jäsenvaltion viranomaisten on tarkastettava yksi mallia edustava laite.

2)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos

a)

teknisessä dokumentaatiossa direktiivin 2009/125/EY liitteessä IV olevan 2 kohdan mukaisesti annetut arvot (ilmoitetut arvot) ja tapauksen mukaan kyseisten arvojen laskemiseen käytetyt arvot eivät ole valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin mainitun kohdan g alakohdan mukaisesti tehtyjen vastaavien mittausten tulokset; ja

b)

ilmoitetut arvot ovat tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaiset eivätkä vaaditut valmistajan tai maahantuojan julkaisemat tuotetiedot sisällä arvoja, jotka ovat valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin ilmoitetut arvot; ja

c)

kun jäsenvaltion viranomaiset testaavat mallia edustavaa laitetta, määritetyt arvot (testauksessa mitatut asiaankuuluvien parametrien arvot ja näiden mittausten perusteella lasketut arvot) ovat taulukossa 4 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa. Laite on testattava yhdellä tai useammalla polttoaineella, jonka ominaisuudet ovat samaa luokkaa kuin polttoaineella, jota valmistaja on käyttänyt tehdessään liitteessä III kuvatut mittaukset.

3)

Jos 2 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään malli, joka on mainittu vastaavana mallina valmistajan tai maahantuojan teknisessä dokumentaatiossa, ole tämän asetuksen mukainen.

4)

Jos 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, jäsenvaltion viranomaisten on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua saman mallin laitetta. Valitut kolme laitetta voivat vaihtoehtoisesti olla yhtä tai useampaa eri mallia, jotka on mainittu vastaavina malleina valmistajan tai maahantuojan teknisessä dokumentaatiossa.

5)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos näille kolmelle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo on taulukossa 4 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

6)

Jos 5 kohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään malli, joka on mainittu vastaavana mallina valmistajan tai maahantuojan teknisessä dokumentaatiossa, ole tämän asetuksen mukainen.

7)

Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle viipymättä sen jälkeen, kun mallin vaatimustenvastaisuutta koskeva päätös on tehty 3 ja 6 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteessä III vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä.

Jäsenvaltion viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta sovellettava ainoastaan taulukossa 4 esitettyjä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia ja käytettävä ainoastaan 1–7 kohdassa kuvattua menettelyä. Muita poikkeamia, kuten yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa mittausmenetelmissä sallittuja poikkeamia, ei saa soveltaa.

Taulukko 4

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Parametrit

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus, ηs

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia pienempi kuin ilmoitettu arvo.

Hiukkaspäästöt

Määritetty arvo saa olla enintään 20 mg/m3 ilmoitettua arvoa suurempi 13 prosentin happipitoisuudella edestä avoimilla kiinteää polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä, muuta kiinteää polttoainetta kuin pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävillä edestä suljetuilla kiinteää polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä ja liesillä, kun päästöt mitataan liitteessä III olevan 4 kohdan a alakohdan i alakohdan 1 alakohdassa kuvatulla menetelmällä.

Määritetty arvo saa olla enintään 10 mg/m3 ilmoitettua arvoa suurempi 13 prosentin happipitoisuudella pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävillä edestä suljetuilla kiinteää polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä, kun päästöt mitataan liitteessä III olevan 4 kohdan a alakohdan i alakohdan 1 alakohdassa kuvatulla menetelmällä.

Määritetty arvo saa olla enintään 1 g/kg ilmoitettua arvoa suurempi, kun päästöt mitataan liitteessä III olevan 4 kohdan a alakohdan i alakohdan 2 alakohdassa kuvatulla menetelmällä.

Määritetty arvo saa olla enintään 0,8 g/kg ilmoitettua arvoa suurempi, kun päästöt mitataan liitteessä III olevan 4 kohdan a alakohdan i alakohdan 3 alakohdassa kuvatulla menetelmällä.

Orgaanisesti sitoutuneen hiilen päästöt

Määritetty arvo saa olla enintään 25 mgC/m3 ilmoitettua arvoa suurempi 13 prosentin happipitoisuudella edestä avoimilla kiinteää polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä, muuta kiinteää polttoainetta kuin pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävillä edestä suljetuilla kiinteää polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä ja liesillä.

Määritetty arvo saa olla enintään 15 mgC/m3 ilmoitettua arvoa suurempi 13 prosentin happipitoisuudella pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävillä edestä suljetuilla kiinteää polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä.

Hiilimonoksidipäästöt

Määritetty arvo saa olla enintään 275 mg/m3 ilmoitettua arvoa suurempi 13 prosentin happipitoisuudella edestä avoimilla kiinteää polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä, muuta kiinteää polttoainetta kuin pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävillä edestä suljetuilla kiinteää polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä ja liesillä.

Määritetty arvo saa olla enintään 60 mg/m3 ilmoitettua arvoa suurempi 13 prosentin happipitoisuudella pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävillä edestä suljetuilla kiinteää polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä.

Typen oksidien päästöt

Määritetty arvo saa olla enintään 30 mg/m3 ilmoitettua arvoa suurempi 13 prosentin happipitoisuudella typpidioksidina ilmaistuna.”


LIITE XXIII

Asetuksen (EU) 2015/1188 liitteen IV muuttaminen

Korvataan liite IV seuraavasti:

”LIITE IV

Markkinavalvontaviranomaisten suorittama tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

Tässä liitteessä määritellyt tarkastuksissa sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia mitattujen parametrien tarkastuksia, eikä valmistaja tai maahantuoja saa käyttää niitä sallittuna poikkeamana teknisessä dokumentaatiossa annettuja arvoja määrittäessään tai tulkitessaan näitä arvoja, jotta vaatimukset saataisiin täytettyä, tai ilmoittaakseen paremman suorituskyvyn jollain muulla tavoin.

Tarkastaessaan direktiivin 2009/125/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti sitä, onko tuotemalli tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen, jäsenvaltioiden viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta noudatettava seuraavaa menettelyä:

1)

Jäsenvaltion viranomaisten on tarkastettava yksi mallia edustava laite.

2)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos

a)

teknisessä dokumentaatiossa direktiivin 2009/125/EY liitteessä IV olevan 2 kohdan mukaisesti annetut arvot (ilmoitetut arvot) ja tapauksen mukaan kyseisten arvojen laskemiseen käytetyt arvot eivät ole valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin mainitun kohdan g alakohdan mukaisesti tehtyjen vastaavien mittausten tulokset; ja

b)

ilmoitetut arvot ovat tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaiset eivätkä vaaditut valmistajan tai maahantuojan julkaisemat tuotetiedot sisällä arvoja, jotka ovat valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin ilmoitetut arvot; ja

c)

kun jäsenvaltion viranomaiset testaavat mallia edustavaa laitetta, määritetyt arvot (testauksessa mitatut asiaankuuluvien parametrien arvot ja näiden mittausten perusteella lasketut arvot) ovat taulukossa 9 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

3)

Jos 2 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään malli, joka on mainittu vastaavana mallina valmistajan tai maahantuojan teknisessä dokumentaatiossa, ole tämän asetuksen mukainen.

4)

Jos 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, jäsenvaltion viranomaisten on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua saman mallin laitetta, lukuun ottamatta sähkökäyttöisiä paikallisia tilalämmittimiä tapauksissa, joissa vaatimustenvastaisuus todetaan ilman lisätestejä ja jäljempänä olevaa 6 ja 7 kohtaa sovelletaan välittömästi. Muiden mallien osalta valitut kolme laitetta voivat vaihtoehtoisesti olla yhtä tai useampaa eri mallia, jotka on mainittu vastaavina malleina valmistajan tai maahantuojan teknisessä dokumentaatiossa.

5)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos näille kolmelle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo on taulukossa 9 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

6)

Jos 4 tai 5 kohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään malli, joka on mainittu vastaavana mallina valmistajan tai maahantuojan teknisessä dokumentaatiossa, ole tämän asetuksen mukainen.

7)

Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle viipymättä sen jälkeen, kun mallin vaatimustenvastaisuutta koskeva päätös on tehty 3 ja 6 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteessä III vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä.

Jäsenvaltion viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta sovellettava ainoastaan taulukossa 9 esitettyjä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia ja käytettävä ainoastaan 1–7 kohdassa kuvattua menettelyä. Muita poikkeamia, kuten yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa mittausmenetelmissä sallittuja poikkeamia, ei saa soveltaa.

Taulukko 9

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Parametrit

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ηs sähkökäyttöisille paikallisille tilalämmittimille

Määritetty arvo saa olla pienempi kuin ilmoitettu arvo laitteen nimellislämpöteholla.

Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ηs nestemäistä polttoainetta käyttäville ja kaasumaista polttoainetta käyttäville kotitalouskäyttöön tarkoitetuille paikallisille tilalämmittimille

Määritetty arvo saa olla enintään 8 prosenttia pienempi kuin ilmoitettu arvo.

Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ηs paikallisille infrapunatilalämmittimille ja putkitilalämmittimille.

Määritetty arvo saa olla enintään 10 prosenttia pienempi kuin ilmoitettu arvo.

Typen oksidien päästöt kaasumaista tai nestemäistä polttoainetta käyttäville kotitalouskäyttöön tarkoitetuille paikallisille tilalämmittimille sekä paikallisille infrapunatilalämmittimille ja putkitilalämmittimille.

Määritetty arvo saa olla enintään 10 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo.”


LIITE XXIV

Asetuksen (EU) 2015/1189 liitteen IV muuttaminen

Korvataan liite IV seuraavasti:

”LIITE IV

Markkinavalvontaviranomaisten suorittama tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

Tässä liitteessä määritellyt tarkastuksissa sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia mitattujen parametrien tarkastuksia, eikä valmistaja tai maahantuoja saa käyttää niitä sallittuna poikkeamana teknisessä dokumentaatiossa annettuja arvoja määrittäessään tai tulkitessaan näitä arvoja, jotta vaatimukset saataisiin täytettyä, tai ilmoittaakseen paremman suorituskyvyn jollain muulla tavoin.

Tarkastaessaan direktiivin 2009/125/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti sitä, onko tuotemalli tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen, jäsenvaltioiden viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta noudatettava seuraavaa menettelyä:

1)

Jäsenvaltion viranomaisten on tarkastettava yksi mallia edustava laite.

2)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos

a)

teknisessä dokumentaatiossa direktiivin 2009/125/EY liitteessä IV olevan 2 kohdan mukaisesti annetut arvot (ilmoitetut arvot) ja tapauksen mukaan kyseisten arvojen laskemiseen käytetyt arvot eivät ole valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin mainitun kohdan g alakohdan mukaisesti tehtyjen vastaavien mittausten tulokset; ja

b)

ilmoitetut arvot ovat tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaiset eivätkä vaaditut valmistajan tai maahantuojan julkaisemat tuotetiedot sisällä arvoja, jotka ovat valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin ilmoitetut arvot; ja

c)

kun jäsenvaltion viranomaiset testaavat mallia edustavaa laitetta, määritetyt arvot (testauksessa mitatut asiaankuuluvien parametrien arvot ja näiden mittausten perusteella lasketut arvot) ovat taulukossa 2 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa. Laite on testattava yhdellä tai useammalla polttoaineella, jonka ominaisuudet ovat samaa luokkaa kuin polttoaineella, jota valmistaja on käyttänyt tehdessään liitteessä III kuvatut mittaukset.

3)

Jos 2 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään malli, joka on mainittu vastaavana mallina valmistajan tai maahantuojan teknisessä dokumentaatiossa, ole tämän asetuksen mukainen.

4)

Jos 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, jäsenvaltion viranomaisten on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua saman mallin laitetta. Valitut kolme laitetta voivat vaihtoehtoisesti olla yhtä tai useampaa eri mallia, jotka on mainittu vastaavina malleina valmistajan tai maahantuojan teknisessä dokumentaatiossa.

5)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos näille kolmelle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo on taulukossa 2 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

6)

Jos 5 kohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään malli, joka on mainittu vastaavana mallina valmistajan tai maahantuojan teknisessä dokumentaatiossa, ole tämän asetuksen mukainen.

7)

Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle viipymättä sen jälkeen, kun mallin vaatimustenvastaisuutta koskeva päätös on tehty 3 ja 6 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteessä III vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä.

Jäsenvaltion viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta sovellettava ainoastaan taulukossa 2 esitettyjä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia ja käytettävä ainoastaan 1–7 kohdassa kuvattua menettelyä. Muita poikkeamia, kuten yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa mittausmenetelmissä sallittuja poikkeamia, ei saa soveltaa.

Taulukko 2

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Parametrit

Tarkastuksissa sallittu poikkeama

Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus, η s

Määritetty arvo saa olla enintään 4 prosenttia pienempi kuin ilmoitettu arvo.

Hiukkaspäästöt

Määritetty arvo saa olla enintään 9 mg/m3 suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Orgaanisesti sitoutuneen hiilen päästöt

Määritetty arvo saa olla enintään 7 mg/m3 suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Hiilimonoksidipäästöt

Määritetty arvo saa olla enintään 30 mg/m3 suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Typen oksidien päästöt

Määritetty arvo saa olla enintään 30 mg/m3 suurempi kuin ilmoitettu arvo.”


LIITE XXV

Asetuksen (EU) N:o 2016/2281 liitteen IV muuttaminen

Korvataan liite IV seuraavasti:

”LIITE IV

Markkinavalvontaviranomaisten suorittama tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

Tässä liitteessä määritellyt tarkastuksissa sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia mitattujen parametrien tarkastuksia, eikä valmistaja tai maahantuoja saa käyttää niitä sallittuna poikkeamana teknisessä dokumentaatiossa annettuja arvoja määrittäessään tai tulkitessaan näitä arvoja, jotta vaatimukset saataisiin täytettyä, tai ilmoittaakseen paremman suorituskyvyn jollain muulla tavoin.

Tarkastaessaan direktiivin 2009/125/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti sitä, onko tuotemalli tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen, jäsenvaltioiden viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta noudatettava seuraavaa menettelyä:

1)

Jäsenvaltion viranomaisten on tarkastettava yksi mallia edustava laite.

2)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos

a)

teknisessä dokumentaatiossa direktiivin 2009/125/EY liitteessä IV olevan 2 kohdan mukaisesti annetut arvot (ilmoitetut arvot) ja tapauksen mukaan kyseisten arvojen laskemiseen käytetyt arvot eivät ole valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin mainitun kohdan g alakohdan mukaisesti tehtyjen vastaavien mittausten tulokset; ja

b)

ilmoitetut arvot ovat tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaiset eivätkä vaaditut valmistajan tai maahantuojan julkaisemat tuotetiedot sisällä arvoja, jotka ovat valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin ilmoitetut arvot; ja

c)

kun jäsenvaltion viranomaiset testaavat mallia edustavaa laitetta, määritetyt arvot (testauksessa mitatut asiaankuuluvien parametrien arvot ja näiden mittausten perusteella lasketut arvot) ovat taulukossa 30 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

3)

Jos 2 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään muu malli, jonka tekniseen dokumentaatioon sisältyvät tiedot on saatu samalla perusteella, ole tämän asetuksen mukainen.

4)

Jos 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta ilmalämmitystuotteen, jäähdytystuotteen, korkeassa lämpötilassa käytettävän prosessijäähdytyslaitteen tai puhallinkonvektorin malleilla, joiden nimellinen lämmitys-, jäähdytys- tai kylmäteho on vähintään 70 kW tai joita valmistetaan alle viisi kappaletta vuodessa, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään muu malli, jonka tekniseen dokumentaatioon sisältyvät tiedot on saatu samalla perusteella, ole tämän asetuksen mukainen.

5)

Jos 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta ilmalämmitystuotteen, jäähdytystuotteen, korkeassa lämpötilassa käytettävän prosessijäähdytyslaitteen tai puhallinkonvektorin malleilla, joiden nimellinen lämmitys-, jäähdytys- tai kylmäteho on alle 70 kW tai joita valmistetaan vähintään viisi kappaletta vuodessa, jäsenvaltion viranomaisten on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua saman mallin laitetta.

6)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos näille kolmelle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo on taulukossa 30 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

7)

Jos 6 kohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään muu malli, jonka tekniseen dokumentaatioon sisältyvät tiedot on saatu samalla perusteella, ole tämän asetuksen mukainen.

8)

Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle viipymättä sen jälkeen, kun mallin vaatimustenvastaisuutta koskeva päätös on tehty 3, 4 ja 7 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteessä III vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä.

Jäsenvaltion viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta sovellettava ainoastaan taulukossa 30 esitettyjä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia ja käytettävä ainoastaan 1–8 kohdassa kuvattua menettelyä. Muita poikkeamia, kuten yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa mittausmenetelmissä sallittuja poikkeamia, ei saa soveltaa.

Taulukko 30

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Parametrit

Tarkastuksissa sallittu poikkeama

Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus (ηs,h ) ilmalämmitystuotteille laitteen nimellisellä lämmitysteholla

Määritetty arvo saa olla enintään 8 prosenttia pienempi kuin ilmoitettu arvo.

Tilajäähdytyksen kausittainen energiatehokkuus (ηs,c ) jäähdytystuotteille laitteen nimellisellä jäähdytysteholla

Määritetty arvo saa olla enintään 8 prosenttia pienempi kuin ilmoitettu arvo.

Äänitehotaso (LWA ) ilmalämmitystuotteille ja jäähdytystuotteille

Määritetty arvo saa olla enintään 1,5 dB suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Typpidioksidina ilmaistut typen oksidien päästöt polttoainekäyttöisille ilmalämmitystuotteille ja jäähdytystuotteille

Määritetty arvo saa olla enintään 20 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Vuotuinen energiatehokkuuskerroin (SEPR) korkeassa lämpötilassa käytettäville prosessijäähdytyslaitteille laitteen nimellisellä kylmäteholla

Määritetty arvo saa olla enintään 10 prosenttia pienempi kuin ilmoitettu arvo.

Nimelliskylmäkerroin (EERA ) korkeassa lämpötilassa käytettäville prosessijäähdytyslaitteille nimellisellä kylmäteholla

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia pienempi kuin ilmoitettu arvo.”