13.12.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/6


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/2236,

annettu 12 päivänä joulukuuta 2016,

teknisten ominaisuuksien vahvistamisesta työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista koskevaa vuoden 2018 lisäkysymystä varten

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä 9 päivänä maaliskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 577/98 (1) ja erityisesti sen 7 a artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

EU on jo pitkään ollut sitoutunut edistämään työ- ja perhe-elämän tasapainoa. Sitä koskevat vähimmäisvaatimukset vahvistetaan äitiysvapaata (2) ja vanhempainvapaata (3) koskevissa direktiiveissä. Barcelonan tavoitteissa EU on asettanut tavoitteita lastenhoidon tarjonnan parantamiseksi, ja lisäksi työ- ja perhe-elämän tasapainosta on annettu maakohtaisia suosituksia vuoden 2016 eurooppalaisessa ohjausjaksossa.

(2)

Vuoden 2016 työohjelmassaan (4) komissio esittelee suunnitelmansa aloitteesta, jolla puututaan vanhempien ja hoitajien kohtaamiin haasteisiin työ- ja perhe-elämän yhdistämisessä.

(3)

Työ- ja perhe-elämän yhdistämiseen liittyvien haasteiden ja kehityksen seuraaminen ja siihen liittyvän tiedonkeruun parantaminen on näin ollen olennaisen tärkeää.

(4)

Komission asetuksessa (EU) N:o 318/2013 (5) vahvistetaan työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista koskevan lisäkysymyksen toteuttaminen.

(5)

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 1397/2014 (6) määritellään ja kuvaillaan alat (lisäkysymysosiot), joista on toimitettava yksityiskohtaisempia tietoja työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista koskevan vuoden 2018 lisäkysymyksen yhteydessä.

(6)

Komission olisi täsmennettävä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista koskevaan lisäkysymysosioon liittyvät tekniset ominaisuudet, suodattimet ja koodit sekä tietojen toimittamisen määräaika.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista koskevan vuoden 2018 lisäkysymyksen tekniset ominaisuudet, käytettävät suodattimet ja koodit sekä määräaika tietojen toimittamiseksi komissiolle vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä joulukuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 77, 14.3.1998, s. 3.

(2)  Neuvoston direktiivi 92/85/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä (kymmenes direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EYVL L 348, 28.11.1992, s. 1).

(3)  Neuvoston direktiivi 2010/18/EU, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2010, BUSINESSEUROPEN, UEAPME:n, CEEP:n ja EAY:n tekemän vanhempainvapaata koskevan tarkistetun puitesopimuksen täytäntöönpanosta ja direktiivin 96/34/EY kumoamisesta (EUVL L 68, 18.3.2010, s. 13).

(4)  COM(2015) 610 final.

(5)  Komission asetus (EU) N:o 318/2013, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2013, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 577/98 säädetyn työvoimaa koskevan otantatutkimuksen lisäkysymyksiä koskevasta vuosien 2016–2018 ohjelmasta (EUVL L 99, 9.4.2013, s. 11).

(6)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1397/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 577/98 säädetyn työvoimaa koskevan otantatutkimuksen lisäkysymyksiä koskevasta vuosien 2016–2018 ohjelmasta annetun asetuksen (EU) N:o 318/2013 muuttamisesta (EUVL L 370, 30.12.2014, s. 42).


LIITE

Tässä liitteessä vahvistetaan työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista koskevan vuoden 2018 lisäkysymyksen tekniset ominaisuudet sekä käytettävät suodattimet ja koodit. Siinä vahvistetaan myös komissiolle toimittamista koskevat määräajat.

Määräaika tulosten toimittamiseksi komissiolle: 31. maaliskuuta 2019.

Tietoja lähetettäessä käytettävät suodattimet ja koodit: komission asetuksen (EY) N:o 377/2008 (1) liitteen III mukaisesti.

Sarakkeet, jotka on varattu valinnaisille painotuskertoimille, joita käytetään osaotannan tai vastauskadon yhteydessä: sarakkeet 223–226 sisältävät kokonaislukuja ja sarakkeet 227–228 sisältävät desimaaleja.

1)   Lisäkysymysosio 1: Hoitovelvoitteet

Nimi/Sarake

Koodi

Kuvaus

Suodatin

CARERES

 

Mahdolliset hoitovelvoitteet

AGE = 18–64

211

 

Hoitaa jatkuvasti omia tai kumppanin lapsia (< 15 vuotta) tai toimintakyvyttömiä sukulaisia (15 vuotta tai vanhempi)

 

 

1

Ei hoitovelvoitteita

 

 

2

Ainoastaan kotitaloudessa asuvia omia tai kumppanin lapsia koskevia velvoitteita

 

 

3

Ainoastaan kotitalouden ulkopuolella asuvia omia tai kumppanin lapsia koskevia velvoitteita

 

 

4

Kotitaloudessa tai sen ulkopuolella asuvia omia tai kumppanin lapsia koskevia velvoitteita

 

 

5

Ainoastaan toimintakyvyttömiä sukulaisia koskevia velvoitteita

 

 

6

Kotitaloudessa asuvia omia tai kumppanin lapsia sekä toimintakyvyttömiä sukulaisia koskevia velvoitteita

 

 

7

Kotitalouden ulkopuolella asuvia omia tai kumppanin lapsia sekä toimintakyvyttömiä sukulaisia koskevia velvoitteita

 

 

8

Kotitaloudessa tai sen ulkopuolella asuvia omia tai kumppanin lapsia sekä toimintakyvyttömiä sukulaisia koskevia velvoitteita

 

 

9

Ei soveltuva (suodattimien ulkopuolella)

 

 

Tyhjä

Ei vastausta / Ei osaa sanoa

 

 

 

 

 

CHCARUSE

 

Lastenhoitopalvelujen käyttö

CARERES = 2–4,6–8

212

 

Ammattimaisten lastenhoitopalvelujen käyttö joidenkin tai kaikkien lasten osalta

 

 

1

Ei

 

 

2

Kyllä, joidenkin lasten osalta

 

 

3

Kyllä, kaikkien lasten osalta

 

 

9

Ei soveltuva (suodattimien ulkopuolella)

 

 

Tyhjä

Ei vastausta / Ei osaa sanoa

 

 

 

 

 

CHCAROBS

 

Syyt siihen, että lastenhoitopalveluja ei käytetä

CHCARUSE = 1,2

213/214

 

Pääsyy siihen, että lastenhoitopalveluja ei käytetä (enempää) omien tai kumppanin lasten osalta

 

 

01

Palvelua ei saatavilla / ei vapaita paikkoja

 

 

02

Kustannukset

 

 

03

Palvelun laatu/tyyppi

 

 

04

Muu palveluun liittyvä este

 

 

05

Hoito järjestetty yksin / kumppanin kanssa

 

 

06

Hoito järjestetty muun epävirallisen tuen avulla

 

 

07

(Joidenkin mutta ei kaikkien lasten osalta) käytetyt ammattimaiset palvelut ovat riittävät

 

 

08

Lapset huolehtivat itse itsestään

 

 

09

Muut henkilökohtaiset syyt

 

 

99

Ei soveltuva (suodattimien ulkopuolella)

 

 

Tyhjä

Ei vastausta / Ei osaa sanoa

 

 

 

 

 

CHCAREFF

 

Lastenhoitovelvoitteiden vaikutus työssäkäyntiin

CARERES = 2–4,6–8 ja WSTATOR = 1,2

215

 

Olennaisin tapa, jolla työntekijä mukautti työntekoaan lastenhoitovelvoitteiden huomioon ottamiseksi

 

 

1

Mikä tahansa muutos tulojen kasvattamiseksi

 

 

2

Työtuntien vähentäminen

 

 

3

Vähemmän vaativien työtehtävien vastaanottaminen

 

 

4

Työpaikan tai työnantajan vaihtaminen yhteensovittamisen helpottamiseksi

 

 

5

Tällä hetkellä vanhempainvapaalla

 

 

6

Muu

 

 

7

Ei vaikutusta

 

 

9

Ei soveltuva (suodattimien ulkopuolella)

 

 

Tyhjä

Ei vastausta / Ei osaa sanoa

 

2)   Lisäkysymysosio 2: Työjärjestelyjen joustavuus

Nimi/Sarake

Koodi

Kuvaus

Suodatin

POSSTEND

 

Joustavat työjärjestelyt hoitovelvoitteiden huomioon ottamiseksi

STAPRO = 3 ja CARERES = 2–8

216

 

Mahdollisuus joustaa päätyössä työpäivän aloittamisen ja/tai päättämisen suhteen hoitovelvoitteiden vuoksi

 

 

1

Yleensä mahdollista

 

 

2

Harvoin mahdollista

 

 

3

Ei mahdollista

 

 

9

Ei soveltuva (suodattimien ulkopuolella)

 

 

Tyhjä

Ei vastausta / Ei osaa sanoa

 

 

 

 

 

POSORGWT

 

Jousto kokonaisten päivien saamiseksi vapaaksi hoitovelvoitteiden vuoksi

STAPRO = 3 ja CARERES = 2–8

217

 

Mahdollisuus järjestellä työaikaa, jotta voi ottaa päätyöstä vapaaksi kokonaisia päiviä hoitovelvoitteiden vuoksi

 

 

1

Yleensä mahdollista

 

 

2

Harvoin mahdollista

 

 

3

Ei mahdollista

 

 

9

Ei soveltuva (suodattimien ulkopuolella)

 

 

Tyhjä

Ei vastausta / Ei osaa sanoa

 

 

 

 

 

WORKOBS

 

Yhteensovittamisen pääeste työssä

WSTATOR = 1,2 ja CARERES = 2–8

218

 

Päätyön piirteet, jotka tekevät yhteensovittamisesta erittäin hankalaa

 

 

1

Ei estettä

 

 

2

Pitkät työpäivät

 

 

3

Ennakoimattomat tai hankalat työajat

 

 

4

Pitkä työmatka

 

 

5

Vaativa tai rankka työ

 

 

6

Työnantajien ja työtovereiden tuen puute

 

 

7

Muut esteet

 

 

9

Ei soveltuva (suodattimien ulkopuolella)

 

 

Tyhjä

Ei vastausta / Ei osaa sanoa

 

3)   Lisäkysymysosio 3: Urakatkos ja vanhempainvapaa

Nimi/Sarake

Koodi

Kuvaus

Suodatin

STOPWORK

 

Urakatkos lastenhoitovelvoitteiden vuoksi

AGE = 18–64

219

 

Työhistoriassa vähintään yhden kuukauden pituinen katkos omien tai kumppanin lasten hoitamisen vuoksi

 

 

1

Kyllä

 

 

2

Ei ole koskaan työskennellyt lastenhoitovelvoitteiden vuoksi

 

 

3

Ei (mutta oli/on työssä ja on lapsia)

 

 

4

Ei ole koskaan työskennellyt muiden syiden vuoksi

 

 

5

Ei ole koskaan ollut lapsia

 

 

9

Ei soveltuva (suodattimien ulkopuolella)

 

 

Tyhjä

Ei vastausta / Ei osaa sanoa

 

 

 

 

 

STOPLENG

 

Lastenhoitovelvoitteista johtuvan urakatkoksen kokonaispituus

STOPWORK = 1

220

 

Kaikkien vähintään kuukauden pituisten työkatkosten kokonaiskesto

 

 

1

Enintään 6 kk

 

 

2

Yli 6 kuukautta mutta enintään vuosi

 

 

3

Yli 1 vuosi mutta enintään 2 vuotta

 

 

4

Yli 2 vuotta mutta enintään 3 vuotta

 

 

5

Yli 3 vuotta mutta enintään 5 vuotta

 

 

6

Yli 5 vuotta

 

 

9

Ei soveltuva (suodattimien ulkopuolella)

 

 

Tyhjä

Ei vastausta / Ei osaa sanoa

 

 

 

 

 

PARLEAV

 

Vanhempainvapaan hyödyntäminen

STOPWORK = 1

221

 

Vanhempainvapaan ja/tai isyys-/äitiysvapaan käyttäminen osana lastenhoitovelvoitteista johtuvaa työkatkosta

 

 

1

Käyttänyt ainoastaan vanhempainvapaata

 

 

2

Käyttänyt eri perhevapaita

 

 

3

Käyttänyt ainoastaan äitiys-/isyysvapaata

 

 

4

Ei ole käyttänyt perhevapaita

 

 

 

 

 

DEREDSTP

 

Toimintakyvyttömien sukulaisten hoitamisesta johtuva urakatkos

AGE = 18–64 ja (EXISTPR = 1 tai WSTATOR = 1,2)

222

 

Työhistoriassa vähintään yhden kuukauden pituinen katkos tai työajan lyhentäminen toimintakyvyttömien sukulaisten (15 vuotta tai vanhempi) hoitamisen vuoksi

 

 

1

Katkos työssä

 

 

2

Ainoastaan työajan lyhentäminen

 

 

3

Ei katkoksia tai työajan lyhentämisiä

 

 

4

Ei ole koskaan tarvinnut hoitaa toimintakyvyttömiä sukulaisia

 

 

9

Ei soveltuva (suodattimien ulkopuolella)

 

 

Tyhjä

Ei vastausta / Ei osaa sanoa

 


(1)  Komission asetus (EY) N:o 377/2008, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2008, yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 577/98 täytäntöönpanosta vuodesta 2009 lähtien toimitettavien tietojen koodauksen, rakenteellisia muuttujia koskevien tietojen keruussa käytettävän alaotoksen ja tarkasteluvuosineljänneksen määritelmän osalta (EUVL L 114, 26.4.2008, s. 57).