8.12.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 333/44


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/2150,

annettu 7 päivänä joulukuuta 2016,

valmisteiden Lactobacillus plantarum DSM 29025 ja Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perusteet ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti on toimitettu hakemukset, jotka koskevat valmisteiden Lactobacillus plantarum DSM 29025 ja Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 hyväksymistä. Hakemusten mukana toimitettiin asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemukset koskevat valmisteiden Lactobacillus plantarum DSM 29025 ja Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 hyväksymistä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina, jotka luokitellaan lisäaineluokkaan ”teknologiset lisäaineet”.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 21 päivänä huhtikuuta 2016 antamassaan lausunnossa (2), että valmisteella Lactobacillus plantarum DSM 29025 ei ehdotetuissa käyttöolosuhteissa ole haitallisia vaikutuksia eläinten tai ihmisten terveyteen eikä ympäristöön. Lisäainetta olisi kuitenkin pidettävä mahdollisesti hengitysteitä herkistävänä. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi lisäksi, että kyseessä oleva valmiste parantaa helposti, kohtalaisen vaikeasti ja vaikeasti säilöttävästä aineksesta valmistetun säilörehun tuotantoa. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityiset markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen. Elintarviketurvallisuusviranomainen myös vahvisti asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun vertailulaboratorion toimittaman raportin analyysimenetelmistä, joilla rehun lisäaine määritetään rehusta.

(5)

Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi 24 päivänä toukokuuta 2016 antamassaan lausunnossa (3), että valmisteella Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 ei ehdotetuissa käyttöolosuhteissa ole haitallisia vaikutuksia eläinten tai ihmisten terveyteen eikä ympäristöön. Lisäainetta olisi kuitenkin pidettävä mahdollisesti hengitysteitä herkistävänä. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi lisäksi, että kyseessä oleva valmiste vähentää proteiinin hajoamista säilörehussa, joka on valmistettu helposti, kohtalaisen vaikeasti ja vaikeasti säilöttävästä aineksesta. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityiset markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen. Elintarviketurvallisuusviranomainen myös vahvisti asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun vertailulaboratorion toimittaman raportin analyysimenetelmistä, joilla rehun lisäaine määritetään rehusta.

(6)

Valmisteiden Lactobacillus plantarum DSM 29025 ja Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisten valmisteiden käyttö tämän asetuksen liitteessä täsmennetyllä tavalla olisi hyväksyttävä.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksyntä

Hyväksytään liitteessä täsmennetyt valmisteet, jotka kuuluvat lisäaineluokkaan ”teknologiset lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”säilörehun lisäaineet”, eläinten ruokinnassa käytettävinä lisäaineina kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä joulukuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal (2016); 14(6):4479.

(3)  EFSA Journal (2016); 14(6):4506.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Lisäaine

Kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmät

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

PMY lisäainetta/kg tuoretta ainesta

Teknologiset lisäaineet: säilörehun lisäaineet

1k20750

Lactobacillus plantarum

DSM 29025

Lisäaineen koostumus

Valmiste Lactobacillus plantarum

DSM 29025, joka sisältää vähintään: 8 × 1010 PMY/g lisäainetta.

Tehoaineen kuvaus

Lactobacillus plantarum -mikro-organismin elinkykyisiä soluja

DSM 29025.

Analyysimenetelmä  (1)

Lukumäärän määritys rehun lisäaineessa: pintaviljelynä MRS-agarilla (EN 15787).

Tunnistaminen rehun lisäaineessa: pulssikenttägeelielektroforeesi (PFGE)

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointiolosuhteet.

2.

Lisäaineen vähimmäispitoisuus, kun sitä ei käytetä yhdessä muiden mikro-organismien kanssa säilörehun lisäaineena: 5 × 107 PMY/kg tuoretta ainesta.

3.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja järjestelyt lisäaineen käytöstä aiheutuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla poistaa tai minimoida, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia, hengityssuoja mukaan lukien.

28. joulukuuta 2026

1k20751

Lactobacillus plantarum

NCIMB 42150

Lisäaineen koostumus

Valmiste Lactobacillus plantarum

NCIMB 42150, joka sisältää vähintään 1 × 1011 PMY/g lisäainetta.

Tehoaineen kuvaus

Lactobacillus plantarum -mikro-organismin elinkykyisiä soluja

NCIMB 42150.

Analyysimenetelmä  (1)

Lukumäärän määritys rehun lisäaineessa: pintaviljelynä MRS-agarilla (EN 15787).

Tunnistaminen rehun lisäaineessa: pulssikenttägeelielektroforeesi (PFGE)

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointiolosuhteet.

2.

Lisäaineen vähimmäispitoisuus, kun sitä ei käytetä yhdessä muiden mikro-organismien kanssa säilörehun lisäaineena: 1 × 108 PMY/kg tuoretta ainesta.

3.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja järjestelyt lisäaineen käytöstä aiheutuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla poistaa tai minimoida, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia, hengityssuoja mukaan lukien.

28. joulukuuta 2026


(1)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx