29.11.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 321/45


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/2080,

annettu 25 päivänä marraskuuta 2016,

rasvattoman maitojauheen myynnin aloittamisesta tarjouskilpailumenettelyllä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EU) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä julkisen intervention ja yksityisen varastoinnin tuen osalta 18 päivänä toukokuuta 2016 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 (2) ja erityisesti sen 28 artiklan ja 31 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ottaen huomioon rasvattoman maitojauheen hintatason nykytilanne markkinoilla sekä interventiovarastojen korkea määrä on aiheellista aloittaa rasvattoman maitojauheen myynti julkisista interventiovarastoista tarjouskilpailulla täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 mukaisesti.

(2)

Jotta myyntiä interventiovarastoista voidaan hallinnoida asianmukaisesti, on tarpeen täsmentää päivämäärä, jota ennen myyntiin asetettava rasvaton maitojauhe on pitänyt tuoda julkiseen interventiovarastoon.

(3)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 28 artiklan 4 kohdan b, c ja d alakohdan mukaan on tarpeen vahvistaa tarjousten jättämisjaksot, vähimmäismäärä, josta tarjous voidaan jättää, sekä tarjousta jätettäessä asetettavan vakuuden määrä.

(4)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 31 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi on vahvistettava määräajat, joissa jäsenvaltioiden on ilmoitettava kaikki hyväksyttävissä olevat tarjoukset komissiolle.

(5)

Jäsenvaltioiden olisi tehokkaan hallinnon varmistamiseksi toimitettava ilmoitukset komissiolle komission asetuksen (EY) N:o 792/2009 (3) mukaisesti.

(6)

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Aloitetaan ennen 1 päivää marraskuuta 2015 interventiovarastoon tuodun rasvattoman maitojauheen myynti tarjouskilpailulla täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 II osaston III luvussa säädettyjen edellytysten mukaisesti.

2 artikla

Tarjousten jättäminen

1.   Määräaika tarjousten jättämiselle ensimmäisessä osatarjouskilpailussa päättyy 13 päivänä joulukuuta 2016 kello 11.00 (Brysselin aikaa).

2.   Määräajat tarjousten jättämiselle toisessa ja sitä seuraavissa osatarjouskilpailuissa alkavat edellisen määräajan päättymistä seuraavana ensimmäisenä työpäivänä. Ne päättyvät kunkin kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena tiistaina kello 11.00 (Brysselin aikaa). Elokuussa tarjousten jättöaika päättyy kuitenkin neljäntenä tiistaina kello 11.00 (Brysselin aikaa) ja joulukuussa toisena tiistaina kello 11.00 (Brysselin aikaa). Jos tiistai on yleinen vapaapäivä, määräaika päättyy sitä edeltävänä työpäivänä kello 11.00 (Brysselin aikaa).

3.   Tarjoukset jätetään jäsenvaltioiden hyväksymille maksajavirastoille (4).

3 artikla

Tarjouskohtainen määrä ja mittayksikkö

Rasvattoman maitojauheen vähimmäismäärä, josta tarjous voidaan jättää, on 20 tonnia.

Tarjouksissa ehdotetun hinnan on koskettava 100:aa kilogrammaa tuotetta.

4 artikla

Vakuus

Kun rasvattoman maitojauheen myymiseksi järjestetyssä tarjouskilpailussa jätetään tarjous, maksajavirastolle, jolle tarjous esitetään, on asetettava vakuus, jonka määrä on 50 euroa tonnilta.

5 artikla

Ilmoitukset komissiolle

Asetuksen (EU) 2016/1240 31 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus on tehtävä asetuksen (EY) N:o 792/2009 mukaisesti tämän asetuksen 2 artiklassa tarkoitettuina päivinä viimeistään kello 16.00 (Brysselin aikaa).

6 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä marraskuuta 2016.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Phil HOGAN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 206, 30.7.2016, s. 71.

(3)  Komission asetus (EY) N:o 792/2009, annettu 31 päivänä elokuuta 2009, yhteisen markkinajärjestelyn, suorien tukien järjestelmän, maataloustuotteiden menekinedistämisenja syrjäisimpiin alueisiin ja Egeanmeren pieniin saariin sovellettavien järjestelyjen täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltioiden komissiolle toimittamien tietojen ja asiakirjojen tiedoksiantamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 228, 1.9.2009, s. 3).

(4)  Maksajavirastojen osoitteet ovat saatavilla Euroopan komission verkkosivustolla http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_en.htm