16.11.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 308/5


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1997,

annettu 15 päivänä marraskuuta 2016,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 808/2014 muuttamisesta maaseudun kehittämisohjelmien muuttamisen ja kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista tukevien toimien seurannan osalta sekä kyseisen asetuksen oikaisemisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan, 66 artiklan 5 kohdan, 67 artiklan ja 75 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 808/2014 (2) 4 artiklan 2 kohdassa vahvistetaan maaseudun kehittämisohjelmiin tehtävien muutosten määrä, jonka jäsenvaltiot enintään voivat toimittaa komissiolle. Kokemus on osoittanut, että ohjelmamuutosten enimmäismäärää olisi korotettava, jotta jäsenvaltiot voisivat esittää rajallisen määrän lisämuutoksia ohjelmakauden aikana. Tapaukset, joihin ohjelmamuutosten enimmäismäärää ei sovelleta, olisi täsmennettävä, ja niihin olisi sisällyttävä muutokset, jotka liittyvät tiettyjen kiireellisten toimenpiteiden hyväksymiseen tai sellaisten alueiden, joilla on asetuksen (EU) N:o 1305/2013 32 artiklan 5 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja luonnonolosuhteista johtuvia huomattavia rajoitteita, uuteen määrittelyyn.

(2)

Maaseudun kehittämisohjelmien menestys edellyttää hyvän hallinnon ja ohjelmien täysimääräisen täytäntöönpanon lisäksi myös valmiutta mukautua uusiin haasteisiin ja muuttuviin olosuhteisiin, kuten muuttoliikekriisiin. Jotta voidaan varmistaa kaikkien nykyisten interventiomekanismien hyvä koordinointi, kolmansien maiden kansalaisten kotouttamiseen kohdennettuihin toimiin myönnettävää maaseuturahaston tukea olisi seurattava unionin tasolla.

(3)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 808/2014 liitteessä III olevan 2 osan 1 kohtaan on virheellisesti jäänyt lisäämättä Leader-logo. Tämä olisi oikaistava. Liitteessä IV olevassa 1 kohdassa oleva viittaus epäsuotuisiin alueisiin olisi oikaistava. Se olisi korvattava viittauksella alueisiin, joilla on luonnonoloista johtuvia tai muita erityisrajoitteita.

(4)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 808/2014 olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maaseudun kehittämiskomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 808/2014 seuraavasti:

1)

Korvataan 4 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 11 artiklan a kohdan i alakohdassa tarkoitetun kaltaisia ohjelmamuutoksia voidaan ehdottaa enintään kolmesti ohjelmakauden aikana.

Kaikki muuntyyppiset muutokset kattavat ehdotukset:

a)

kerran kalenterivuodessa voidaan kutakin ohjelmaa kohden toimittaa yksi ehdotus, lukuun ottamatta vuotta 2023, jolloin voidaan toimittaa useampi kuin yksi muutosehdotus muutoksista, jotka koskevat yksinomaan rahoitussuunnitelman mukauttamista ja siitä mahdollisesti johtuvia muutoksia indikaattorisuunnitelmaan;

b)

kolme muuta muutosehdotusta ohjelmaa kohden voidaan toimittaa ohjelmakauden aikana.

Ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitettua muutosten enimmäismäärää ei sovelleta, jos

a)

on toteutettava kiireellisiä toimenpiteitä, joiden syynä ovat toimivaltaisen kansallisen viranomaisen virallisesti tunnustamat luonnonkatastrofit, muut katastrofit tai epäsuotuisat sääolot, tai jotka johtuvat jäsenvaltion tai alueen sosioekonomisten olosuhteiden merkittävästä ja äkillisestä muutoksesta, mukaan lukien muuttoliikkeestä tai pakolaisten vastaanottamisesta johtuvat merkittävät ja äkilliset väestörakenteen muutokset;

b)

on tehtävä muutos unionin oikeuskehyksen muuttumisen vuoksi;

c)

on tehty asetuksen (EU) N:o 1303/2013 21 artiklassa tarkoitettu tulosten tarkastelu;

d)

asetuksen (EU) N:o 1305/2013 8 artiklan 1 kohdan h alakohdan i alakohdassa tarkoitettua kullekin vuodelle suunniteltua maaseuturahaston rahoitusosuutta muutetaan mainitun asetuksen 58 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun jäsenvaltiokohtaiseen vuotuiseen jakoon liittyvän kehityksen vuoksi; ehdotettuihin muutoksiin voivat sisältyä merkittävät muutokset toimenpiteiden kuvaukseen;

e)

muutokset koskevat asetuksen (EU) N:o 1303/2013 37 artiklassa tarkoitettua rahoitusvälineiden käyttöönottoa; tai

f)

muutokset koskevat asetuksen (EU) N:o 1305/2013 32 artiklan 5 kohdan b alakohdassa tarkoitettua uusien aluemäärittelyjen käyttöönottoa.”

2)

Korvataan 5 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Lukuun ottamatta tapauksia, joissa toimivaltaisen kansallisen viranomaisen tunnustamien luonnonkatastrofien, muiden katastrofien tai epäsuotuisien sääolojen taikka jäsenvaltion tai alueen sosioekonomisten olosuhteiden merkittävästä ja äkillisestä muutoksesta johtuvien väestörakenteen muutosten, mukaan lukien muuttoliikkeestä tai pakolaisten vastaanottamisesta johtuvat merkittävät ja äkilliset väestörakenteen muutokset, vuoksi on toteutettava kiireellisiä toimenpiteitä, oikeuskehys on muuttunut tai on tehty muutoksia asetuksen (EU) N:o 1303/2013 21 artiklassa tarkoitetun tulosten tarkastelun vuoksi, 2 kohdassa tarkoitettuja kansallisen kehyksen muutospyyntöjä voidaan toimittaa ainoastaan kerran kalenterivuodessa ennen 1 päivää huhtikuuta. Poiketen siitä, mitä 4 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, tällaisista tarkistuksista johtuvia ohjelmamuutoksia voidaan tehdä mainitun alakohdan mukaisesti esitettyjen muutosehdotusten lisäksi.”

3)

Korvataan 14 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Kun kyseessä ovat toimet, joissa yksilöidään mahdollinen rahoitusosuus asetuksen (EU) N:o 1305/2013 5 artiklan ensimmäisen kohdan 2 alakohdan a alakohdassa, 5 artiklan ensimmäisen kohdan 5 alakohdan a–d alakohdassa ja 5 artiklan ensimmäisen kohdan 6 kohdan a alakohdassa tarkoitetuille kohdealoille tai joissa yksilöidään mahdollinen rahoitusosuus kolmansien maiden kansalaisten kotouttamiselle, asetuksen (EU) N:o 1305/2013 70 artiklassa tarkoitettuun toimintojen sähköiseen rekisteriin on merkittävä lipu(i)lla ne tapaukset, joissa toimi sisältää yhtä tai useampaa asianomaista kohdealaa tai tavoitetta edistävän tekijän.”

4)

Muutetaan liitteet III, IV ja VII tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä marraskuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 808/2014, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 soveltamissäännöistä (EUVL L 227, 31.7.2014, s. 18).


LIITE

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 808/2014 liitteet III, IV ja VII seuraavasti:

1)

Korvataan liitteessä III olevan 2 osan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

jos kyseessä ovat Leader-ohjelmasta rahoitetut toimet ja toimenpiteet, Leader-logo:

Image

2)

Korvataan liitteessä IV olevan 1 kohdan indikaattori C32 seuraavasti:

”C32.

Alueet, joilla on luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai muita erityisiä rajoitteita”

3)

Korvataan liitteessä VII olevan 1 kohdan b alakohdassa kohdan ”Taulukko C” teksti seuraavasti:

”—

Taulukko C: Asiaan liittyvien tuotosten ja toimenpiteiden erittely aluetyypin, sukupuolen ja/tai iän mukaan sekä kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista edistävien toimien mukaan.”