8.11.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 300/10


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1948,

annettu 7 päivänä marraskuuta 2016,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädettyjen suorien tukien mukautusasteen mukauttamisesta kalenterivuodeksi 2016 ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1153 kumoamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan 4 kohdan,

on kuullut maatalousrahastojen komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission antoi 22 päivänä maaliskuuta 2016 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta kalenterivuodeksi 2016 (2). Euroopan parlamentti ja neuvosto eivät olleet vahvistaneet kyseistä mukautusastetta 30 päivään kesäkuuta 2016 mennessä. Sen vuoksi komissio on asetuksen (EU) N:o 1306/2013 26 artiklan 3 kohdan mukaisesti vahvistanut mukautusasteen täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/1153 (3).

(2)

Vuoden 2017 talousarvioesitystä koskevaan komission oikaisukirjelmään nro 1 sisältyvät suorien tukien ja markkinoihin liittyvien menojen ennusteet osoittavat, että vuoden 2017 talousarvioesityksessä huomioon otettua rahoituskurin mukautusastetta olisi tarkistettava. Kyseinen oikaisukirjelmä vahvistettiin ottaen huomioon asetuksen (EU) N:o 1306/2013 25 artiklassa tarkoitettua maatalousalan kriisivarausta koskeva rahoituskurista johtuva 450,5 miljoonan euron määrä. Näiden uusien tietojen ottamiseksi huomioon komission olisi tarkistettava täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/1153 vahvistettua mukautusastetta.

(3)

Pääsääntöisesti viljelijälle, joka jättää suoria tukia koskevan tukihakemuksen tietylle kalenterivuodelle (N), maksetaan tuet tiettynä varainhoitovuodelle (N + 1) sijoittuvana maksamisajanjaksona. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin suorittaa viljelijöille maksuja kyseisen maksamisajanjakson päätyttyä tietyin rajoituksin. Tällaisia maksuja voidaan suorittaa seuraavana varainhoitovuonna. Kun rahoituskuria sovelletaan tiettyyn kalenterivuoteen, mukautusastetta ei pitäisi soveltaa maksuihin, joita koskevat tukihakemukset on jätetty muina kalenterivuosina kuin kalenterivuonna, johon rahoituskuria sovelletaan. Viljelijöiden tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi on sen vuoksi aiheellista säätää, että mukautusastetta sovelletaan ainoastaan maksuihin, joista on jätetty tukihakemus sinä kalenterivuonna, johon rahoituskuria sovelletaan, riippumatta siitä, milloin maksu viljelijälle suoritetaan.

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 (4) 8 artiklan 1 kohdassa säädetään, että asetuksen (EU) N:o 1306/2013 26 artiklan mukaisesti vahvistettua suoriin tukiin sovellettavaa mukautusastetta on sovellettava ainoastaan yli 2 000 euron suuruisiin suoriin tukiin, jotka myönnetään viljelijöille vastaavana kalenterivuonna. Lisäksi asetuksen (EU) N:o 1307/2013 8 artiklan 2 kohdassa säädetään, että suorien tukien asteittaisen käyttöönoton seurauksena mukautusastetta sovelletaan Kroatiaan vasta 1 päivästä tammikuuta 2022. Tässä asetuksessa vahvistettua mukautusastetta ei näin ollen pitäisi soveltaa viljelijöille kyseisessä jäsenvaltiossa maksettaviin tukiin.

(5)

Jotta varmistetaan, että tarkistettua mukautusastetta voidaan soveltaa siitä päivästä alkaen, jona tukien maksamisen viljelijöille on asetuksen (EU) N:o 1306/2013 mukaisesti määrä alkaa, tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä joulukuuta 2016.

(6)

Tarkistettu mukautusaste olisi otettava huomioon viljelijälle myönnettävän koko tukimäärän, josta on jätetty tukihakemus kalenterivuoden 2016 osalta, laskemiseksi. Selvyyden vuoksi täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 2016/1153 olisi sen vuoksi kumottava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksen (EU) N:o 1306/2013 25 ja 26 artiklassa säädetyn mukautusasteen vahvistamiseksi ja asetuksen (EU) N:o 1307/2013 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteessä I luetelluissa tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettävien suorien tukien, jotka ylittävät 2 000 euroa ja joista on jätetty tukihakemus kalenterivuoden 2016 osalta, määriä alennetaan1,353905 prosentin mukautusasteella.

2.   Edellä 1 kohdassa säädettyä vähennystä ei sovelleta Kroatiaan.

2 artikla

Kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1153.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2016.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä marraskuuta 2016

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  COM(2016) 159.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1153, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016, suorien tukien mukauttamisasteesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 nojalla kalenterivuoden 2016 osalta (EUVL L 190, 15.7.2016, s. 76).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608).