19.10.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 282/19


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1842,

annettu 14 päivänä lokakuuta 2016,

asetuksen (EY) N:o 1235/2008 muuttamisesta tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden sähköisen tarkastussertifikaatin ja eräiden muiden seikkojen osalta sekä asetuksen (EY) N:o 889/2008 muuttamisesta säilöttyjä tai jalostettuja luonnonmukaisia tuotteita koskevien vaatimusten ja tietojen toimittamisen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta 28 päivänä kesäkuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 (1) ja erityisesti sen 38 artiklan a, d ja e alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1235/2008 (2) vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuonnille.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1235/2008 säädetään määräajasta, jonka kuluessa tarkastuslaitosten ja tarkastusviranomaisten on haettava hyväksyntää vaatimustenmukaisuustarkoituksessa asetuksen (EY) N:o 834/2007 32 artiklan mukaisesti. Koska vaatimustenmukaisten tuotteiden tuontia koskevien säännösten täytäntöönpano on vielä arvioitavana ja siihen liittyvät suuntaviivat, mallit, kyselylomakkeet ja tarvittava sähköinen tiedonsiirtojärjestelmä ovat vielä kehitteillä, tarkastuslaitosten ja tarkastusviranomaisten hakemuksille asetettua määräaikaa olisi pidennettävä.

(3)

Kokemusten mukaan käytännöt, joiden mukaisesti luonnonmukaisten tuotteiden lähetykset tarkastetaan ennen niiden luovuttamista vapaaseen liikkeeseen unionissa, ovat erilaisia eri jäsenvaltioissa. Jotta voidaan varmistaa tarkastusten johdonmukaisuus ja tehokkuus, lähetysten tarkastamiseksi tarvittavat tarkastukset olisi täsmennettävä asetuksen (EY) N:o 834/2007 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti tehtävän riskianalyysin perusteella. On myös asianmukaista muotoilla uudelleen lähetysten tarkastamisesta ja tarkastussertifikaattien vahvistamisesta vastaavien viranomaisten määritelmä sen selventämiseksi, että kyseiset viranomaiset ovat toimivaltaisia viranomaisia, jotka ovat vastuussa virallisen valvonnan järjestämisestä luonnonmukaisen tuotannon alalla, ja että ne nimetään asetuksen (EY) N:o 834/2007 27 artiklan 1 kohdan nojalla.

(4)

On myös havaittu, että tarkastuslaitokset ja -viranomaiset soveltavat erilaisia käytäntöjä luokitellessaan tuotteita, jotka tuodaan asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteissä III ja IV tarkoitetuissa tuoteluokissa. Olisi säädettävä eräistä määritelmistä, jotta luokittelu kyseisiin tuoteluokkiin olisi yhdenmukaisempaa, toimijoilla olisi selkeät puitteet ja parempi oikeusvarmuus, tarkastuslaitokset ja -viranomaiset soveltaisivat sääntöjä yhdenmukaisesti ja toimivaltaisten viranomaisten suorittama valvonta olisi helpompaa.

(5)

Kun kyseessä ovat tuoteluokat, joissa viitataan jalostamattomiin tai jalostettuihin tuotteisiin, ilmaisuilla olisi oltava sama merkitys kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 852/2004 (3) määritellyillä jalostamattomilla ja jalostetuilla tuotteilla. Olisi kuitenkin täsmennettävä, että tuotteiden pakkaaminen ja merkitseminen eivät vaikuta siihen, pidetäänkö tuotetta jalostamattomana vai jalostettuna.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetyt tuontijärjestelmät ovat periaatteessa toisensa poissulkevia. Jos kolmas maa on hyväksytty vastaavaksi asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti, kyseisen maan tarkastusviranomaista tai -laitosta ei ole tarpeen hyväksyä 33 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Niinpä asetuksen (EY) N:o 1235/2008 10 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetään, että tarkastusviranomainen tai -laitos voidaan hyväksyä asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 3 kohdan mukaisesti vain sellaisen maan osalta, jota ei ole hyväksytty asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Luonnonmukaisten tuotteiden tuonnin esteiden poistamiseksi olisi kuitenkin oltava mahdollista hyväksyä hyväksytyn kolmannen maan tarkastuslaitoksia ja -viranomaisia, jos kyseisen kolmannen maan hyväksyntä ei kata tuotavaa tuotetta. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1235/2008 10 artiklan 3 kohdan poikkeus olisi sovellettavan käytännön huomioon ottamiseksi muotoiltava uudelleen ja viitattava tuotteisiin eikä tuoteryhmiin.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 834/2007 perusteella kolmannesta maasta tuotu tuote voidaan saattaa unionin markkinoille luonnonmukaisesti tuotettuna, jos sillä muun muassa on hyväksytyn kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen, tarkastusviranomaisen tai tarkastuslaitoksen taikka hyväksytyn tarkastusviranomaisen tai tarkastuslaitoksen myöntämä tarkastussertifikaatti.

(8)

Komissio on luonnonmukaisen tuotannon tulevaisuutta Euroopan unionissa koskevan toimintasuunnitelman (4) toimen 12 mukaisesti kehittänyt luonnonmukaisille tuotteille järjestelmän tuonnin sähköistä sertifiointia varten moduulina, joka sisällytetään komission päätöksessä 2003/24/EY (5) säädettyyn TRACES-järjestelmään (Trade Control and Expert System.

(9)

Eräitä asetuksen (EY) N:o 1235/2008 säännöksiä on tarpeen muuttaa sähköisen sertifiointijärjestelmän käyttöönottamiseksi ja kyseisen järjestelmän asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi. Sen vuoksi olisi täsmennettävä säännöt, jotka koskevat jäsenvaltion tulliviranomaisen suorittamaa vapaaseen liikkeeseen luovuttamista ja tarkastussertifikaattien antamiseen ja vahvistamiseen liittyviä työvaiheita tarkastussertifikaatin ja tulli-ilmoituksen välisen yhteyden tarkistaminen mukaan lukien. Tässä yhteydessä olisi täsmennettävä myös tarkastussertifikaattien antamiseen ja vahvistamiseen liittyvät työvaiheet erityisissä tullimenettelyissä. Sähköisen järjestelmän asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi olisi viitattava hyväksyttyjen tarkastuslaitosten ja -viranomaisten sähköpostiosoitteisiin.

(10)

Unioniin tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden aitouden varmistamiseksi on tarpeen täsmentää, että tarkastussertifikaatin antava tarkastuslaitos tai -viranomainen on yleensä tuotteen tuottajan tai jalostajan sertifioiva tarkastuslaitos tai -viranomainen. Jos toimija, joka tekee viimeisen toiminnon asetuksen (EY) N:o 834/2007 2 artiklan i alakohdassa tarkoitetun valmistuksen suorittamiseksi, on eri kuin tuotteen alkuperäinen tuottaja tai jalostaja, tarkastussertifikaatin antaa viimeisen toiminnon tarkastanut tarkastuslaitos tai -viranomainen. Lisäksi on tarpeen täsmentää, että asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteessä III luetellut tarkastuslaitokset tai -viranomaiset voivat antaa tarkastussertifikaatteja vain hyväksyntäedellytystensä mukaisesti, kun taas kyseisen asetuksen liitteessä IV luetellut tarkastuslaitokset tai -viranomaiset voivat antaa tarkastussertifikaatteja vain niistä tuotteista ja alkuperistä, joiden osalta ne on sisällytetty luetteloon.

(11)

Kokemusten mukaan tarkastussertifikaatteja antavat tarkastuslaitokset tai -viranomaiset tekevät tarkastuksia vaihtelevien käytäntöjen mukaan. Sen vuoksi on tarpeen täsmentää, mitkä tarkastukset on tehtävä ennen sertifikaatin antamista. Tarkastuslaitoksen tai -viranomaisen olisi annettava tarkastussertifikaatti vasta kun on tehty täydellinen asiakirjojen tarkastus ja tapauksen mukaan riskianalyysiin perustuvat asianomaisten tuotteiden fyysiset tarkastukset. Kun kyseessä ovat jalostetut maataloustuotteet, asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteessä III lueteltujen tarkastuslaitosten ja -viranomaisten olisi tarkastettava, että kaikkiin ainesosiin on sovellettu valvontajärjestelmää asianomaisen kolmannen maan hyväksyntäedellytysten mukaisesti, ja liitteessä IV lueteltujen tarkastuslaitosten ja -viranomaisten olisi tarkastettava, että kaikki ainesosat ovat unionin lainsäädännön mukaisesti hyväksytyn tarkastuslaitoksen tai -viranomaisen tarkastamat ja sertifioimat taikka unionissa tuotetut. Samalla tavalla on tarpeen täsmentää tarkastukset, jotka kuuluvat asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteessä IV luetelluille tarkastuslaitoksille ja -viranomaisille, jotka sertifioivat tuotantoketjun viimeisten vaiheiden toimijat, kuten pakkausmerkintöjä tai pakkaamistoimintoja tekevät toimijat. Tällöin olisi tarkistettava, ovatko kyseisessä liitteessä luetellut, asianomaisen maan ja tuoteluokan osalta hyväksytyt tarkastuslaitokset tai -viranomaiset tarkastaneet ja sertifioineet asianomaiset tuotteet.

(12)

Olisi määriteltävä viranomaiset, jotka vastaavat Traces-järjestelmän käyttöoikeuksien myöntämisestä ja päivittämisestä tarkastusten sähköistä sertifiointia varten. Lisäksi olisi vahvistettava säännöt sen varmistamiseksi, että Traces-järjestelmä takaa tietojen ja niihin liittyvien metatietojen aitouden, eheyden ja luettavuuden kaikkina aikoina jaksolla, jonka ajan ne on säilytettävä.

(13)

Olisi myös säädettävä jäsenvaltioiden viranomaisten toimivasta ja tehokkaasta tietojenvaihdosta todettujen sääntöjenvastaisuuksien osalta erityisesti silloin kun tuotteet on merkitty luonnonmukaisiksi mutta niiden mukana ei ole tarkastussertifikaattia.

(14)

Koska viimeisten jäsenvaltioiden antamien tuontilupien voimassaolo päättyi 30 päivänä kesäkuuta 2015, asetuksesta (EY) N:o 1235/2008 olisi poistettava viittaukset tuontilupiin.

(15)

Toimijoilla ja jäsenvaltioilla olisi oltava aikaa mukauttaa menetelmiään Traces-järjestelmän sähköiseen tarkastussertifikaattiin. Sen vuoksi on tarpeen säätää siirtymäajasta, jonka aikana tarkastussertifikaatteja voidaan edelleen antaa ja vahvistaa paperilla.

(16)

Sähköisen tarkastussertifikaatin moitteettoman toiminnan varmistamiseksi ja erityisesti siirtymävaiheen tuotteiden sulkemiseksi kolmansille maille myönnettävien hyväksyntöjen ulkopuolelle, hyväksytyistä kolmansista maista tulevien tuotteiden alkuperää koskevien ilmaisujen yhdenmukaistamiseksi sekä tuoteluokan C muuttamiseksi niin, että se kattaa levät mikrolevät mukaan lukien, on asianmukaista muuttaa eräitä asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteissä III ja IV olevia kohtia muutamatta kuitenkaan kolmansille maille tai tarkastuslaitoksille ja -viranomaisille aiemmin myönnettyjen hyväksyntöjen soveltamisalaa.

(17)

Yhdysvaltojen toimittamien tietojen mukaan omenoiden ja päärynöiden käsitteleminen antibiooteilla tulipoltetaudin torjumiseksi ei enää lokakuusta 2014 lähtien ollut kyseisessä kolmannessa maassa sallittua. Sen vuoksi siihen liittyvä tuoteluokkien A ja D rajoitus olisi poistettava asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteestä III.

(18)

Vastaavuusjärjestelmän soveltamisesta saatujen kokemusten perusteella asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteissä V ja VI olevia tarkastussertifikaattien ja niiden otteiden malleja on tarpeen muuttaa, jotta niissä voidaan antaa tietoja tuotteen tuottajasta tai jalostajasta taikka alkuperämaasta, jos se on eri kuin tuotteen viejämaa.

(19)

Komission asetuksessa (EY) N:o 889/2008 (6) vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat luonnonmukaisten tuotteiden tuotantoa, merkintöjä ja valvontaa.

(20)

Koska asetukseen (EY) N:o 1235/2008 sisällytetään uudet määritelmät ”jalostamaton” ja ”jalostettu”, eräiden asetuksen (EY) N:o 834/2007 2 artiklan i alakohdassa olevaan valmistuksen määritelmään sisältyvien toimien ei katsota olevan jalostusta, minkä vuoksi asetuksen (EY) N:o 889/2008 26 artiklassa vahvistetuista jalostettujen elintarvikkeiden ja rehujen valmistusta koskevista säännöistä tulee epäselviä. Sen vuoksi säännöt, jotka koskevat varotoimenpiteitä muiden kuin sallittujen aineiden tai tuotteiden aiheuttaman kontaminaatiovaaran ehkäisemiseksi tai sekoittumisen tai vaihtumisen estämiseksi muiden kuin luonnonmukaisten tuotteiden kanssa, olisi muotoiltava uudelleen sen täsmentämiseksi, että niitä sovelletaan tarvittaessa säilömistoimia toteuttaviin toimijoihin. Tätä varten on tarpeen myös sisällyttää ilmaisujen ”säilöminen” ja ”jalostus” määritelmät.

(21)

Myös tuontilähetyksiä koskevien tietojen asetuksen (EY) N:o 889/2008 mukainen toimittaminen olisi tehtävä Traces-järjestelmällä.

(22)

Sähköisen sertifiointijärjestelmän moitteeton toiminta edellyttää, että tietoihin, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle toimivaltaisista viranomaisista ja tarkastuslaitoksista ja -viranomaisista, on sisällyttävä sähköpostiosoitteet ja Internet-sivut. Kyseisten tietojen toimittamiselle on tarpeen vahvistaa uusi määräaika.

(23)

Sen vuoksi asetuksia (EY) N:o 1235/2008 ja (EY) N:o 889/2008 olisi muutettava.

(24)

Jotta varmistettaisiin joustava siirtymä uuteen sähköiseen sertifiointijärjestelmään, tätä asetusta olisi sovellettava kuuden kuukauden kuluttua sen julkaisemisesta. Tuoteluokan C muutosta, jolla siihen sisällytetään levät mikrolevät mukaan lukien, olisi kuitenkin sovellettava komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/673 sen säännöksen soveltamispäivästä, jolla muutetaan asetusta (EY) N:o 889/2008 (7) mikrolevien käytön sallimiseksi elintarvikkeina.

(25)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonmukaisen tuotannon komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1235/2008 muuttaminen

Muutetaan asetusta N:o 1235/2008 seuraavasti:

1)

Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 5 ja 6 kohta seuraavasti:

”5.

’lähetyksen tarkastamisella’ jäsenvaltion asianomaisen viranomaisen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 882/2004 (*) säädettyjen virallisten tarkastusten puitteissa asetuksen (EY) N:o 834/2007, asetuksen (EY) N:o 889/2008 ja tämän asetuksen vaatimusten täyttymisen osalta tekemää tarkastusta, joka sisältää järjestelmälliset asiakirjojen tarkastukset, satunnaiset tunnistustarkastukset ja tapauksen mukaan riskianalyysiin perustuvat fyysiset tarkastukset, ennen lähetysten luovuttamista vapaaseen liikkeeseen unionissa tämän asetuksen 13 artiklan mukaisesti;

6.

’jäsenvaltion asianomaisella toimivaltaisella viranomaisella’ jäsenvaltion asetuksen (EY) N:o 834/2007 27 artiklan 1 kohdan nojalla nimeämää tulliviranomaista, elintarviketurvallisuusviranomaista tai muuta viranomaista, joka vastaa lähetysten tarkastamisesta ja tarkastussertifikaattien vahvistamisesta;

(*)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta (EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1).”"

b)

lisätään 8–11 kohta seuraavasti:

”8.

’vesiviljelytuotteilla’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 (**) 4 artiklan 1 kohdan 34 kohdassa määriteltyjä vesiviljelytuotteita;

9.

’jalostamattomalla’ jalostamatonta sellaisena kuin kyseistä ilmaisua käytetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 852/2004 2 artiklan 1 kohdan n alakohdassa (***) tarkoitetussa jalostamattomien tuotteiden määritelmässä, riippumatta siitä, pakataanko tai merkitäänkö niitä;

10.

’jalostetulla’ jalostettua sellaisena kuin kyseistä ilmaisua käytetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 852/2004 2 artiklan 1 kohdan o alakohdassa tarkoitetussa jalostettujen tuotteiden määritelmässä, riippumatta siitä, pakataanko tai merkintäänkö niitä;

11.

’saapumispaikalla’ paikkaa, jossa tavarat luovutetaan vapaaseen liikkeeseen.

(**)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22)."

(***)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, elintarvikehygieniasta (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1).”"

2)

Korvataan 4 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Sen jälkeen, kun komissio on vastaanottanut asianomaisen tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen edustajalta luetteloon sisällyttämistä koskevan hakemuksen, joka on komission 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti saataville asettaman mallihakemuksen mukainen, se harkitsee, hyväksyykö ja sisällyttääkö se tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen 3 artiklassa säädettyyn luetteloon. Ensimmäisen luettelon laatimisessa otetaan huomioon ainoastaan täydelliset hakemukset, jotka on vastaanotettu ennen 31 päivää lokakuuta 2017.”

3)

Korvataan 7 artiklan 2 kohdan e ja f alakohta seuraavasti:

”e)

d alakohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän tarkastusviranomaisen tai hyväksymien tarkastusviranomaisten ja hyväksymän tarkastuslaitoksen tai hyväksymien tarkastuslaitosten nimet, osoitteet, sähköpostiosoitteet, internetosoitteet ja tunnusnumerot;

f)

sellaisen viranomaisen tai sellaisten viranomaisten ja sellaisen tarkastuslaitoksen tai sellaisten tarkastuslaitosten, joka tai jotka vastaavat kolmannessa maassa sertifikaattien myöntämisestä unioniin vientiä varten, nimet, osoitteet, sähköpostiosoitteet, internetosoitteet ja tunnusnumerot;”

4)

Korvataan 9 artiklan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

jos sen jälkeen, kun kolmas maa on sisällytetty luetteloon, tehdään muutoksia kolmannessa maassa voimassa oleviin toimenpiteisiin tai niiden soveltamiseen taikka erityisesti kolmannen maan tarkastusjärjestelmään, kyseisen kolmannen maan on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä; jos 7 artiklan 2 kohdan d, e tai f alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin tehdään muutoksia, siitä on ilmoitettava komissiolle viipymättä asetuksen (EY) N:o 889/2008 94 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tietojärjestelmää käyttäen;”

5)

Korvataan 10 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Poiketen siitä, mitä 2 kohdan b alakohdassa säädetään, tuotteet, jotka ovat peräisin 7 artiklassa säädettyyn luetteloon sisällytetystä hyväksytystä kolmannesta maasta mutta joita kyseiselle kolmannelle maalle annettu hyväksyntä ei kata, voidaan sisällyttää tässä artiklassa säädettyyn luetteloon.”

6)

Korvataan 13 artikla seuraavasti:

”13 artikla

Tarkastussertifikaatti

1.   Asetuksen (EY) N:o 834/2007 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden lähetyksen, joka tuodaan mainitun asetuksen 33 artiklan mukaisesti, luovutus vapaaseen liikkeeseen unionissa edellyttää, että

a)

jäsenvaltion asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle esitetään alkuperäinen tarkastussertifikaatti;

b)

jäsenvaltion asianomainen toimivaltainen viranomainen on tarkastanut lähetyksen ja vahvistanut tarkastussertifikaatin; ja

c)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (****) 158 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevaan tulli-ilmoitukseen on merkitty tarkastussertifikaatin numero.

Lähetysten tarkastaminen ja tarkastussertifikaattien vahvistaminen kuuluvat sen jäsenvaltion asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen tehtäväksi, jossa lähetys luovutetaan vapaaseen liikkeeseen unionissa.

Jäsenvaltioiden on nimettävä alueensa saapumispaikat ja annettava nimetyt saapumispaikat tiedoksi komissiolle.

2.   Tarkastussertifikaatin antaa asianomainen tarkastusviranomainen tai -laitos, vahvistaa jäsenvaltion asianomainen toimivaltainen viranomainen ja täyttää ensimmäinen vastaanottaja liitteessä V olevan mallin ja täyttöohjeiden perusteella komission päätöksellä 2003/24/EY (*****) perustettua Traces-järjestelmää (Trade Control and Expert System) käyttäen.

Alkuperäinen tarkastussertifikaatti on Traces-järjestelmässä olevan sähköisen todistuksen käsin allekirjoitettu tuloste tai vaihtoehtoisesti tarkastussertifikaatti, joka on allekirjoitettu Traces-järjestelmässä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 910/2014 (******) 3 artiklan 11 kohdassa tarkoitetulla kehittyneellä sähköisellä allekirjoituksella tai sellaisella sähköisellä allekirjoituksella, joka antaa allekirjoitusta vastaavat takeet niiden sähköisiä ja digitoituja asiakirjoja koskevien sääntöjen ja edellytysten mukaisesti, jotka määritellään komission päätöksessä 2004/563/EY, Euratom (*******) liitteessä.

Silloin kun alkuperäinen tarkastussertifikaatti on Traces-järjestelmässä olevan sähköisen todistuksen käsin allekirjoitettu tuloste, tarkastusviranomaisten ja -laitosten, jäsenvaltion asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten ja ensimmäisen vastaanottajan on tarkistettava jokaisessa tarkastussertifikaatin myöntämis-, vahvistamis- ja vastaanottamisvaiheessa, että kyseinen tuloste vastaa Traces-järjestelmään kirjattuja tietoja.

3.   Jotta tarkastussertifikaatti voidaan hyväksyä vahvistettavaksi, sen on oltava asianomaisen tuotteen tuottajan tai jalostajan tarkastaneen tarkastusviranomaisen tai -laitoksen antama tai jos toimija, joka tekee viimeisen toiminnon valmistuksen suorittamiseksi, on eri kuin tuotteen tuottaja tai jalostaja, viimeisen toiminnon asetuksen (EY) N:o 834/2007 2 artiklan i alakohdassa tarkoitetun valmistuksen suorittamiseksi tehneen toimijan tarkastaneen tarkastuslaitoksen tai -viranomaisen antama.

Kyseinen tarkastusviranomainen tai -laitos on

a)

tämän asetuksen liitteessä III kyseisten tuotteiden osalta ja sen kolmannen maan, josta tuotteet ovat peräisin tai tapauksen mukaan jossa viimeinen toiminto valmistuksen suorittamiseksi on tehty, osalta lueteltu tarkastusviranomainen tai -laitos; tai

b)

tämän asetuksen liitteessä IV kyseisten tuotteiden osalta ja sen kolmannen maan, josta tuotteet ovat peräisin tai jossa viimeinen toiminto valmistuksen suorittamiseksi on tehty, osalta lueteltu tarkastusviranomainen tai -laitos;

4.   Tarkastussertifikaatin antavan tarkastusviranomaisen tai -laitoksen on annettava tarkastussertifikaatti ja allekirjoitettava sen 18 kohdassa oleva ilmoitus vasta sen jälkeen kun se on tehnyt asiakirjatarkastuksen kaikkien asiaankuuluvien tarkastusasiakirjojen perusteella, mukaan lukien asianomaisen tuotteen tuotantosuunnitelma, kuljetusasiakirjat ja kaupalliset asiakirjat sekä tehnyt tapauksen mukaan riskianalyysinsä perusteella lähetykselle fyysisen tarkastuksen.

Kun kyseessä ovat jalostetut tuotteet ja tarkastussertifikaatin antava tarkastusviranomainen tai -laitos on liitteessä III lueteltu tarkastusviranomainen tai -laitos, sen on annettava tarkastussertifikaatti ja allekirjoitettava sen 18 kohdassa oleva ilmoitus vasta sen jälkeen kun se on tarkastanut, että kaikki tuotteen luonnonmukaiset ainesosat ovat mainitussa liitteessä luetellun kolmannen maan hyväksymän tarkastusviranomaisen tai -laitoksen tarkastamia ja sertifioimia tai, jos tarkastussertifikaatin antava tarkastusviranomainen tai -laitos on liitteessä IV lueteltu tarkastusviranomainen tai -laitos, sen on annettava tarkastussertifikaatti ja allekirjoitettava sen 18 kohdassa oleva ilmoitus vasta sen jälkeen kun se on tarkastanut, että kaikki tällaisten tuotteiden luonnonmukaiset ainesosat ovat liitteessä III tai IV luetellun tarkastusviranomaisen tai -laitoksen tarkastamia ja sertifioimia tai että ne ovat tuotettuja ja sertifioituja unionissa asetuksen (EY) N:o 834/2007 mukaisesti.

Jos toimija, joka tekee viimeisen toiminnon valmistuksen suorittamiseksi, on eri kuin tuotteen tuottaja tai jalostaja, tarkastussertifikaatin antavan, liitteessä IV luetellun tarkastusviranomaisen tai -laitoksen on annettava tarkastussertifikaatti ja allekirjoitettava sen 18 kohdassa oleva ilmoitus vasta sen jälkeen kun se on tehnyt asiakirjatarkastuksen kaikkien asiaankuuluvien tarkastusasiakirjojen perusteella, mukaan lukien kuljetusasiakirjat ja kaupalliset asiakirjat, tarkastanut, että asianomaisen tuotteen tuotanto tai jalostus ovat asianomaisten tuotteiden ja asianomaisen maan osalta asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksytyn tarkastuslaitoksen tai -viranomaisen tarkastamia ja sertifioimia sekä tehnyt tapauksen mukaan riskianalyysinsä perusteella lähetykselle fyysisen tarkastuksen.

Tarkastussertifikaatin toisen tai kolmannen alakohdan mukaisesti antavan tarkastusviranomaisen tai -laitoksen on komission tai jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä viipymättä toimitettava luettelo kaikista luonnonmukaisen tuotantoketjun toimijoista sekä tarkastusviranomaisista tai -laitoksista, joiden valvonnassa kyseiset toimijat harjoittavat toimintaansa.

5.   Tarkastussertifikaatti on laadittava yhtenä alkuperäiskappaleena.

Lähetyksen ensimmäinen vastaanottaja tai tarvittaessa maahantuoja voi tehdä tarkastussertifikaatista jäljennöksen tiedottaakseen asiasta tarkastusviranomaisille tai tarkastuslaitoksille asetuksen (EY) N:o 889/2008 83 artiklan mukaisesti. Kaikkiin tällaisiin jäljennöksiin on painettava tai leimattava merkintä ’JÄLJENNÖS’.

6.   Tarkastaessaan lähetyksen jäsenvaltion asianomainen toimivaltainen viranomainen tekee alkuperäisen tarkastussertifikaatin 20 kohtaan vahvistusmerkinnän ja palauttaa tarkastussertifikaatin sen esittäneelle henkilölle.

7.   Ensimmäinen vastaanottaja täyttää tarkastussertifikaatin 21 kohdan ottaessaan vastaan lähetyksen vahvistaakseen, että lähetys on vastaanotettu asetuksen (EY) N:o 889/2008 34 artiklan mukaisesti.

Tämän jälkeen ensimmäinen vastaanottaja lähettää sertifikaatin alkuperäiskappaleen sertifikaatin 11 kohdassa mainitulle maahantuojalle asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan noudattamiseksi.

(****)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1)."

(*****)  Komission päätös 2003/24/EY, tehty 30 päivänä joulukuuta 2002, yhdennetyn eläinlääkinnällisen tietojärjestelmän kehittämisestä (EYVL L 8, 14.1.2003, s. 44)."

(******)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 73)."

(*******)  Komission päätös 2004/563/EY, Euratom, tehty 7 päivänä heinäkuuta 2004, komission sisäisten menettelysääntöjen muuttamisesta (EUVL L 251, 27.7.2004, s. 9).”"

7)

Lisätään 13 a – 13 d artikla seuraavasti:

”13 a artikla

Ylivoimainen este tai poikkeukselliset olosuhteet

1.   Jos kyseessä on ylivoimainen este tai poikkeukselliset olosuhteet, joiden vuoksi sähköinen järjestelmä ei toimi tai pysyvä yhteys puuttuu, tarkastussertifikaatit ja niiden otteet voidaan antaa ja vahvistaa 13 artiklan 3–7 kohdan nojalla ilman Traces-järjestelmää tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti liitteessä V tai VI esitettyjen mallien ja täyttöohjeiden perusteella. Toimivaltaisten viranomaisten, tarkastusviranomaisten, tarkastuslaitosten ja toimijoiden on annettava komissiolle tiedoksi viipymättä kaikki tarvittavat tiedot ja kirjattava ne Traces-järjestelmään kymmenen kalenteripäivän kuluessa järjestelmän palautumisesta toimintakuntoon.

2.   Jos tarkastussertifikaatti annetaan käyttämättä Traces-järjestelmää, se on laadittava jollakin unionin virallisista kielistä ja täytettävä leimoja ja allekirjoituksia lukuun ottamatta joko kokonaan suuraakkosin tai kokonaan konekirjoituksella.

Tarkastussertifikaatti on laadittava jollakin tulliselvityksen tekevän jäsenvaltion virallisista kielistä. Jäsenvaltion asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset voivat tarvittaessa pyytää tarkastussertifikaatista käännöksen jollekin maansa virallisista kielistä.

Vahvistamattomat muutokset tai poistot mitätöivät sertifikaatin.

3.   Tarkastussertifikaatin antavan tarkastusviranomaisen tai -laitoksen on annettava jokaiselle annetulle sertifikaatille sarjanumero, pidettävä annetuista sertifikaateista rekisteriä aikajärjestyksessä ja liitettävä niihin myöhemmin Traces-järjestelmän antama sarjanumero.

4.   Jos tarkastussertifikaatti annetaan ja vahvistetaan ilman Traces-järjestelmää, 15 artiklan 1 kohdan toista ja kolmatta alakohtaa ja 15 artiklan 5 kohtaa ei sovelleta.

13 b artikla

Tuoja

Tuojan on merkittävä asetuksen (EU) N:o 952/2013 158 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevaan tulli-ilmoitukseen tarkastussertifikaatin numero.

13 c artikla

Käyttöoikeudet

Traces-järjestelmän käyttöoikeuksien myöntämisestä asetuksen (EY) N:o 834/2007 2 artiklan n alakohdassa määritellyille toimivaltaisille viranomaisille, asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksytyille kolmannen maan toimivaltaisille viranomaisille sekä tämän asetuksen liitteessä III tai IV luetelluille tarkastusviranomaisille ja -laitoksille sekä kyseisten käyttöoikeuksien päivittämisestä vastaa komissio. Ennen kuin komissio myöntää Traces-järjestelmän käyttöoikeuden, se tarkistaa asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten, tarkastusviranomaisten ja tarkastuslaitosten tunnistetiedot.

Traces-järjestelmän käyttöoikeuksien myöntämisestä toimijoille, tarkastusviranomaisille ja tarkastuslaitoksille unionissa sekä kyseisten käyttöoikeuksien päivittämisestä vastaavat asetuksen (EY) N:o 834/2007 2 artiklan n alakohdassa määritellyt toimivaltaiset viranomaiset. Ennen kuin toimivaltainen viranomainen myöntää Traces-järjestelmän käyttöoikeuden, se tarkistaa asianomaisten toimijoiden, tarkastusviranomaisten ja tarkastuslaitosten tunnistetiedot. Jäsenvaltion on nimettävä yksi viranomainen, jonka vastuulla on koordinoida yhteistyötä ja yhteydenpitoa komission kanssa tällä alalla.

Toimivaltaisten viranomaisten on annettava myönnetyt käyttöoikeudet komissiolle tiedoksi. Komissio aktivoi kyseiset käyttöoikeudet Traces-järjestelmässä.

13 d artikla

Tietojen eheys ja luettavuus

Traces-järjestelmän on suojattava tämän asetuksen mukaisesti kirjattujen tietojen eheys.

Sen on annettava erityisesti seuraavat takeet:

a)

jokaisen käyttäjän yksiselitteinen tunnistaminen ja käyttöoikeuksien tehokas valvonta, jotta voitaisiin estää tietojen, tiedostojen ja metatiedon laiton, ilkivaltainen tai luvaton käyttö, tuhoaminen, muuttaminen tai siirtäminen;

b)

fyysiset suojajärjestelmät, joilla järjestelmää suojataan asiattomalta tunkeutumiselta ja ympäristöön liittyviltä tapahtumilta, sekä ohjelmistojen suojausjärjestelmät verkkohyökkäysten torjumiseksi;

c)

tallennetut tiedot ovat sekä fyysisesti että ohjelmistojen kannalta turvallisessa ympäristössä;

d)

luvattomien muutosten estämiseksi useita eri keinoja sekä tietojen eheyden varmistamiseksi järjestelmät, joiden avulla tarkistetaan, onko tietoja muutettu ajan kuluessa;

e)

kirjausketju menettelyn jokaisesta olennaisesta vaiheesta;

f)

luotettavat järjestelmät tiedostomuunnoksia ja tiedonsiirtoa varten, jotta voidaan varmistaa, että tiedot ovat luettavissa ja käytettävissä koko vaaditun säilytysajan;

g)

riittävän yksityiskohtaiset ja ajantasaiset toiminnallisia ja teknisiä näkökohtia koskevat asiakirjat järjestelmän toiminnasta ja ominaispiirteistä, ja kyseiset asiakirjat aina toiminnallisista ja/tai teknisistä eritelmistä vastuussa olevien organisaation yksiköiden käytettävissä.”

8)

Muutetaan 14 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kun kolmannesta maasta tuleva lähetys asetetaan asetuksessa (EU) N:o 952/2013 säädettyyn tullivarastointiin tai sisäiseen jalostukseen ja sille on tarkoitus tehdä yksi tai useampi toisessa alakohdassa tarkoitetuista käsittelyistä, jäsenvaltion asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen on ennen ensimmäistä käsittelyä tehtävä lähetykselle tämän asetuksen 13 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettu tarkastus. Tarkastussertifikaatin 19 kohtaan on merkittävä sen tulli-ilmoituksen viitenumero, jolla tavarat ilmoitetaan tullivarastointimenettelyyn tai sisäiseen jalostusmenettelyyn.

Vain seuraavanlaiset käsittelyt ovat sallittuja:

a)

pakkaus tai uudelleenpakkaus; tai

b)

luonnonmukaisesta tuotantotavasta kertovan pakkausmerkinnän lisääminen.

Tällaisen käsittelyn jälkeen lähetykseen on ennen sen vapaaseen liikkeeseen luovuttamista sovellettava tämän asetuksen 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä.

Tämän menettelyn jälkeen tarkastussertifikaatin alkuperäiskappale on tarvittaessa palautettava sertifikaatin 11 kohdassa mainitulle lähetyksen maahantuojalle asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan noudattamiseksi.”

b)

muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)

korvataan toinen alakohta seuraavasti:

”Tarkastussertifikaatin 11 kohdassa mainitun tuojan on jokaisen jaosta saadun erän osalta toimitettava Traces-järjestelmällä jäsenvaltion asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle tarkastussertifikaattiote, joka on liitteessä VI vahvistetun mallin ja täyttöohjeiden mukainen. Kun jäsenvaltion asianomainen toimivaltainen viranomainen on tarkastanut erän, se tekee tarkastussertifikaattiotteen 13 kohtaan vahvistusmerkinnän, jotta erä voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen. Erän tarkastaminen ja tarkastussertifikaattiotteen vahvistaminen kuuluvat sen jäsenvaltion asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen tehtäväksi, jossa erä luovutetaan vapaaseen liikkeeseen unionissa.”

ii)

poistetaan neljäs alakohta.

9)

Muutetaan 15 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään 1 kohtaan toinen ja kolmas alakohta seuraavasti:

”Jos jäsenvaltion asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen lähetykselle tekemässä tarkastuksessa havaitaan säännösten rikkominen tai sääntöjenvastaisuus, jonka vuoksi kieltäydytään vahvistamasta sertifikaattia ja luovuttamasta tuotteita vapaaseen liikkeeseen, kyseisen viranomaisen on viipymättä ilmoitettava kyseisestä säännösten rikkomisesta tai sääntöjenvastaisuudesta komissiolle ja muille jäsenvaltioille Traces-järjestelmällä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava tosiasiallinen ja tehokas koordinointi virallisia tarkastuksia tekevien toimivaltaisten viranomaisten kesken, jotta voidaan vaihtaa viipymättä tietoja sellaisten asetuksen (EY) N:o 834/2007 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden lähetyksiin liittyvistä havainnoista, joissa on luonnonmukaiseen tuotantomenetelmään liittyviä ilmaisuja mutta joiden osalta ei ole ilmoitettu, että ne aiotaan tuoda asetuksen (EY) N:o 834/2007 mukaisesti. Jäsenvaltion asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä ilmoitettava kyseisistä havainnoista komissiolle ja muille jäsenvaltioille Traces-järjestelmällä.”

b)

lisätään 5 kohta seuraavasti:

”5.   Tuojan tai ensimmäisen vastaanottajan tai näiden tarkastusviranomaisen tai -laitoksen on lähetettävä tuontituotteita koskevia sääntöjen rikkomisia tai sääntöjenvastaisuuksia koskevat tiedot asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille asetuksen (EY) N:o 889/2008 94 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tietojärjestelmän kautta Traces-järjestelmällä.”

10)

Korvataan 17 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Edellä 1 kohdassa säädetyn tietojärjestelmän avulla on pystyttävä tarvittaessa keräämään tässä asetuksessa tarkoitetut hakemukset, asiakirjat ja tiedot.”

11)

Korvataan 18 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Hyväksytyistä maista laadittuun ensimmäiseen luetteloon sisältyvät Argentiina, Australia, Costa Rica, Intia, Israel (********), Sveitsi ja Uusi-Seelanti. Se ei sisällä tämän asetuksen 7 artiklan 2 kohdan f alakohdassa tarkoitettuja tunnusnumeroita. Kyseiset tunnusnumerot lisätään ennen 1 päivää heinäkuuta 2010 päivittämällä luettelo 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(********)  Jäljempänä tällä tarkoitetaan Israelin valtiota, pois luettuina Israelin kesäkuusta 1967 hallinnoimat alueet eli Golanin kukkulat, Gazan alue, Itä-Jerusalem ja muu Länsiranta.”"

12)

Poistetaan 19 artikla.

13)

Lisätään 19 a artikla seuraavasti:

”Artikla 19 a

Sellaisten tarkastussertifikaattien käyttöä koskevat siirtymäsäännökset, joita ei ole annettu Traces-järjestelmässä

Edellä 13 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja tarkastussertifikaatteja ja niiden 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja otteita voidaan antaa ja vahvistaa 13 artiklan 3–7 kohdan nojalla ilman Traces-järjestelmää 13 a artiklan 1, 2 ja 3 kohdan mukaisesti liitteessä V tai VI esitettyjen mallien ja täyttöohjeiden perusteella.”

14)

Muutetaan liite III tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

15)

Korvataan liitteessä IV olevassa tuoteluokkien luettelossa ilmaisu ”C Vesiviljelytuotteet ja merilevä” ilmaisulla ”C Jalostamattomat vesiviljelytuotteet ja levä”.

16)

Korvataan liite V tämän asetuksen liitteellä II.

17)

Korvataan liite VI tämän asetuksen liitteellä III.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 889/2008 muuttaminen

Muutetaan asetusta (EY) N:o 889/2008 seuraavasti

1)

Lisätään 2 artiklaan alakohdat t ja u seuraavasti:

”t)

’säilömisellä’ mitä tahansa tuotteille tehtävää toimea, joka on muu kuin kasvatus tai korjuu, mutta jota ei pidetä u alakohdassa tarkoitettuna jalostuksena, mukaan lukien kaikki Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 (*********) 2 artiklan 1 kohdan n alakohdassa tarkoitetut toimet ja pois lukien tuotteen pakkaaminen ja merkitseminen;

u)

’jalostamisella’ mitä tahansa asetuksen (EY) N:o 852/2004 2 artiklan 1 kohdan m alakohdassa tarkoitettua toimintaa, mukaan lukien asetuksen (EY) N:o 834/2007 19 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen aineiden käyttö. Pakkaamista ja pakkausmerkintöjen tekemistä ei pidetä jalostamisena.

(*********)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, elintarvikehygieniasta (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1).”"

2)

Korvataan II osaston otsikko seuraavasti:

”LUONNONMUKAISTEN TUOTTEIDEN TUOTANTOA, SÄILÖMISTÄ, JALOSTUSTA, PAKKAAMISTA, KULJETTAMISTA JA VARASTOINTIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT”

3)

Korvataan II osaston 3 luvun otsikko seuraavasti:

”Säilötyt ja jalostetut tuotteet”

4)

Korvataan 26 artikla seuraavasti:

”26 artikla

Tuotteiden säilömistä ja jalostettujen rehujen ja elintarvikkeiden tuotantoa koskevat säännöt

1.   Tuotteita säilövien tai jalostettuja rehuja tai elintarvikkeita tuottavien toimijoiden on otettava käyttöön kriittisten valmistusvaiheiden systemaattiseen määrittelyyn perustuvat asianmukaiset menettelyt ja pidettävä ne ajan tasalla.

Kyseisten menettelyjen soveltamisella varmistetaan, että säilötyt ja jalostetut tuotteet täyttävät aina luonnonmukaista tuotantoa koskevat säännöt.

2.   Toimijoiden on noudatettava 1 kohdassa tarkoitettuja menettelyjä ja pantava ne täytäntöön. Toimijoiden on erityisesti

a)

toteutettava varotoimenpiteitä muiden kuin sallittujen aineiden tai tuotteiden aiheuttaman kontaminaatiovaaran ehkäisemiseksi;

b)

toteutettava asianmukaisia puhdistustoimenpiteitä, valvottava niiden tehokkuutta ja pidettävä kirjaa kyseisistä toimenpiteistä;

c)

taattava, ettei muita kuin luonnonmukaisia tuotteita saateta markkinoille viittaamalla niiden merkinnöissä luonnonmukaiseen tuotantotapaan.

3.   Jos asianomaisessa valmistusyksikössä valmistetaan tai varastoidaan myös tuotteita, jotka eivät ole luonnonmukaisia, toimijan on

a)

suoritettava toiminnot yhtenäisenä jaksona ja kokonaisina erinä sekä ajallisesti tai paikallisesti erillään niistä samankaltaisista toiminnoista, jotka suoritetaan tuotteille, jotka eivät ole luonnonmukaisia;

b)

varastoitava luonnonmukaiset tuotteet ennen toimintojen suorittamista ja niiden suorittamisen jälkeen eri paikkaan tai eri aikoina kuin tuotteet, jotka eivät ole luonnonmukaisia;

c)

ilmoitettava tarkastusviranomaiselle tai -laitokselle a ja b alakohdassa tarkoitetuista toiminnoista ja pidettävä ajan tasalla olevaa kirjaa kaikista toiminnoista ja jalostetuista määristä;

d)

toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta erät voidaan tunnistaa sekä estää sekoittuminen tai vaihtuminen tuotteisiin, jotka eivät ole luonnonmukaisia;

e)

suoritettava luonnonmukaisia tuotteita koskevat toiminnot vasta tuotantovälineiden asianmukaisen puhdistuksen jälkeen.

4.   Rehujen ja elintarvikkeiden jalostuksessa käytettävien lisäaineiden, valmistuksen apuaineiden sekä muiden aineiden ja ainesosien samoin kuin valmistusmenetelmien, kuten savustamisen, on oltava hyvien tuotantotapojen periaatteiden mukaisia.”

5)

Lisätään 84 artiklaan kolmas kohta seuraavasti:

”Tuojan on toimitettava ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitetut tiedot käyttäen komission päätöksellä 2003/24/EY (**********) perustettua sähköistä Traces-järjestelmää (Trade Control and Expert System).

(**********)  Komission päätös 2003/24/EY, tehty 30 päivänä joulukuuta 2002, yhdennetyn eläinlääkinnällisen tietojärjestelmän kehittämisestä (EYVL L 8, 14.1.2003, s. 44).”"

6)

Muutetaan 94 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan a ja b alakohta seuraavasti:

”a)

viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2017 asetuksen (EY) N:o 834/2007 35 artiklan a alakohdassa tarkoitetut tiedot, mukaan lukien sähköposti- ja internetosoitteet, ja tämän jälkeen niiden muutokset aina tarvittaessa;

b)

viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2017 asetuksen (EY) N:o 834/2007 35 artiklan a alakohdassa tarkoitetut tiedot, mukaan lukien sähköposti- ja internetosoitteet, ja tämän jälkeen myös niiden muutokset;”

b)

lisätään e alakohta seuraavasti:

”e)

viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2017 asetuksen (EY) N:o 1235/2008 2 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten nimet, osoitteet, sähköpostiosoitteet ja internetosoitteet, ja tämän jälkeen myös niiden muutokset.”

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 19 päivästä huhtikuuta 2017 alkaen. Asetuksen 1 artiklan 2 kohtaa sovelletaan kuitenkin tämän asetuksen voimaantulopäivästä ja 1 artiklan 15 kohtaa sovelletaan 7 päivästä toukokuuta 2017.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä lokakuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 1235/2008, annettu 8 päivänä joulukuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta (EUVL L 334, 12.12.2008, s. 25).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, elintarvikehygieniasta (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1).

(4)  COM(2014)179 final

(5)  Komission päätös 2003/24/EY, tehty 30 päivänä joulukuuta 2002, yhdennetyn eläinlääkinnällisen tietojärjestelmän kehittämisestä (EYVL L 8, 14.1.2003, s. 44).

(6)  Komission asetus (EY) N:o 889/2008, annettu 5 päivänä syyskuuta 2008, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta (EUVL L 250, 18.9.2008, s. 1).

(7)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/673, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2016, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta annetun asetuksen (EY) N:o 889/2008 muuttamisesta (EUVL L 116, 30.4.2016, s. 8).


LIITE I

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liite III seuraavasti:

(1)

Lisätään otsikon ”KOLMANSIEN MAIDEN LUETTELO JA 7 ARTIKLASSA TARKOITETUT ASIANOMAISET ERITTELYT” jälkeen huomautus seuraavasti:

Huomautus: Asetuksen (EY) N:o 834/2007 17 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti siirtymävaiheen aikana tuotettuja eläimiä ja eläintuotteita ei saa pitää kaupan unionissa siten, että niissä on kyseisen asetuksen 23 ja 24 artiklassa tarkoitettuja mainintoja, joita käytetään tuotteiden merkinnöissä ja mainonnassa. Sen vuoksi tällaiset tuotteet jätetään luokkien B ja D hyväksyntöjen ulkopuolelle kaikkien tässä liitteessä lueteltujen kolmansien maiden osalta.”

(2)

Poistetaan Argentiinaa, Australiaa, Costa Ricaa, Intiaa, Israelia, Japania, Sveitsiä, Tunisiaa ja Uutta-Seelantia koskevista kohdista alaviite ”(1) Merilevä pois luettuna.”

(3)

Muutetaan Argentiinaa koskeva teksti seuraavasti:

a)

poistetaan 1 kohdassa tuoteluokkia B ja D koskevat rajoitukset;

b)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.

Alkuperä: Argentiinassa viljellyt luokkien A, B ja F tuotteet sekä luokan D tuotteet, jotka on jalostettu Argentiinassa luonnonmukaisesti tuotetuista ainesosista, jotka on viljelty Argentiinassa.”

(4)

Korvataan Australiaa koskevan tekstin 2 kohta seuraavasti:

”2.

Alkuperä: Australiassa viljellyt luokkien A ja F tuotteet sekä luokan D tuotteet, jotka on jalostettu Australiassa luonnonmukaisesti tuotetuista ainesosista, jotka on viljelty Australiassa.”

(5)

Muutetaan Costa Ricaa koskeva teksti seuraavasti:

a)

korvataan ilmaisu ”Vain jalostetut kasvinviljelytuotteet” ilmaisulla ”Vain jalostetut kasvituotteet”;

b)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.

Alkuperä: Costa Ricassa viljellyt luokkien A ja F tuotteet sekä luokan D tuotteet, jotka on jalostettu Costa Ricassa luonnonmukaisesti tuotetuista ainesosista, jotka on viljelty Costa Ricassa.”

(6)

Korvataan Israelia koskevan tekstin 2 kohta seuraavasti:

”2.

Alkuperä: Israelissa viljellyt luokkien A ja F tuotteet sekä luokan D tuotteet, jotka on jalostettu Israelissa luonnonmukaisesti tuotetuista ainesosista, jotka on viljelty Israelissa tai tuotu Israeliin

joko unionista

tai kolmannesta maasta, jonka järjestelmä on todettu asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti vastaavaksi.”

(7)

Korvataan Japania koskevan tekstin 2 kohta seuraavasti:

”2.

Alkuperä: Japanissa viljellyt luokkien A ja F tuotteet sekä luokan D tuotteet, jotka on jalostettu Japanissa luonnonmukaisesti tuotetuista ainesosista, jotka on viljelty Japanissa tai tuotu Japaniin

joko unionista

tai kolmannesta maasta, jonka osalta Japani on todennut, että tuotteet on tuotettu ja tarkastettu kyseisessä kolmannessa maassa Japanin lainsäädännössä vahvistettuja sääntöjä vastaavien sääntöjen mukaisesti.”

(8)

Muutetaan Sveitsiä koskeva teksti seuraavasti:

a)

poistetaan 1 kohdassa tuoteluokkaa B koskeva rajoitus;

b)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.

Alkuperä: Sveitsissä viljellyt luokkien A ja F tuotteet sekä luokkien D ja E tuotteet, jotka on jalostettu Sveitsissä luonnonmukaisesti tuotetuista ainesosista, jotka on viljelty Sveitsissä tai tuotu Sveitsiin

joko unionista

tai kolmannesta maasta, jonka osalta Sveitsi on todennut, että tuotteet on tuotettu ja tarkastettu kyseisessä kolmannessa maassa Sveitsin lainsäädännössä vahvistettuja sääntöjä vastaavien sääntöjen mukaisesti.”

(9)

Korvataan Tunisiaa koskevan tekstin 2 kohta seuraavasti:

”2.

Alkuperä: Tunisiassa viljellyt luokkien A ja F tuotteet sekä luokan D tuotteet, jotka on jalostettu Tunisiassa luonnonmukaisesti tuotetuista ainesosista, jotka on viljelty Tunisiassa.”

(10)

Poistetaan Yhdysvaltoja koskevan tekstin 1 kohdasta tuoteluokkia A ja D koskevat rajoitukset.

(11)

Muutetaan Uutta-Seelantia koskeva teksti seuraavasti:

a)

poistetaan 1 kohdassa tuoteluokkia B ja D koskevat rajoitukset;

b)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.

Alkuperä: Uudessa-Seelannissa viljellyt luokkien A, B ja F tuotteet sekä luokan D tuotteet, jotka on jalostettu Uudessa-Seelannissa luonnonmukaisesti tuotetuista ainesosista, jotka on viljelty Uudessa-Seelannissa tai tuotu Uuteen-Seelantiin

joko unionista

tai kolmannesta maasta, jonka järjestelmä on todettu asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti vastaavaksi,

tai kolmannesta maasta, jonka tuotanto- ja tarkastussäännöt on tunnustettu MAF Official Organic Assurance Programme -ohjelmaa vastaaviksi tämän maan toimivaltaisen viranomaisen toimittamien vakuutusten ja tietojen perusteella MAF:n laatimien säännösten mukaisesti ja edellyttäen, että tuodaan vain Uudessa-Seelannissa valmistettuihin luokan D tuotteisiin sisällytettäviksi tarkoitettuja luonnonmukaisesti tuotettuja ainesosia, joiden osuus maatalousperäisistä tuotteista on enintään 5 prosenttia.”

(12)

Korvataan Korean tasavaltaa koskevan tekstin 2 kohta seuraavasti:

”2.

Alkuperä: luokan D tuotteet, jotka on jalostettu Korean tasavallassa luonnonmukaisesti tuotetuista ainesosista, jotka on viljelty Korean tasavallassa tai tuotu Korean tasavaltaan

joko unionista

tai kolmannesta maasta, jonka osalta Korean tasavalta on todennut, että tuotteet on tuotettu ja tarkastettu kyseisessä kolmannessa maassa Korean tasavallan lainsäädännössä vahvistettuja sääntöjä vastaavien sääntöjen mukaisesti.”


LIITE II

”LIITE V

Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva

LIITE III

”LIITE VI

Image Teksti kuva Image Teksti kuva