19.10.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 283/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1823,

annettu 10 päivänä lokakuuta 2016,

eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön ottamisesta rajat ylittävää velkojen perintää varten siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 655/2014 tarkoitettujen lomakkeiden vahvistamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön ottamisesta rajat ylittävää velkojen perintää varten siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa 15 päivänä toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 655/2014 (1), ja erityisesti sen 51 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 655/2014 asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi olisi vahvistettava useita lomakkeita.

(2)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 21 olevan 3 artiklan mukaisesti Irlanti osallistui asetuksen (EU) N:o 655/2014 hyväksymiseen. Sen vuoksi Irlanti osallistuu tämän asetuksen hyväksymiseen.

(3)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 21 olevan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistunut asetuksen (EU) N:o 655/2014 hyväksymiseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mainitun pöytäkirjan 4 artiklan soveltamista. Sen vuoksi Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen.

(4)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevien 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistunut asetuksen (EU) N:o 655/2014 hyväksymiseen. Sen vuoksi Tanska ei osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) N:o 655/2014 nojalla perustetun eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräystä käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksen (EU) N:o 655/2014 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu lomake, jota on käytettävä, kun haetaan eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräystä, vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä I.

2.   Asetuksen (EU) N:o 655/2014 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu lomake, jota on käytettävä, kun annetaan eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys, vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä II.

3.   Asetuksen (EU) N:o 655/2014 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu lomake, jota on käytettävä, kun peruutetaan eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys, vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä III.

4.   Asetuksen (EU) N:o 655/2014 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu lomake, jota on käytettävä, kun annetaan ilmoitus varojen turvaamisesta, vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä IV.

5.   Asetuksen (EU) N:o 655/2014 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu lomake, jota on käytettävä, kun pyydetään liiallisesti turvattujen varojen vapauttamista, vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä V.

6.   Asetuksen (EU) N:o 655/2014 29 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu lomake, jota on käytettävä, kun todistetaan asiakirjojen vastaanotto, vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä VI.

7.   Asetuksen (EU) N:o 655/2014 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu lomake, jota on käytettävä, kun haetaan oikeussuojakeinoa, vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä VII.

8.   Asetuksen (EU) N:o 655/2014 36 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu lomake, jota on käytettävä oikeussuojakeinoa koskevan päätöksen toimittamiseen täytäntöönpanojäsenvaltiolle, vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä VIII.

9.   Asetuksen (EU) N:o 655/2014 37 artiklassa tarkoitettu lomake, jota on käytettävä, kun haetaan muutosta oikeussuojakeinoa koskevaan päätökseen, vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä IX.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä tammikuuta 2017.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 10 päivänä lokakuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 189, 27.6.2014, s. 59.


LIITE I

Eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräystä koskeva hakemus

(Euroopan parlamentin ja neuvoston 15 päivänä toukokuuta 2014 antama asetus (EU) N:o 655/2014 eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön ottamisesta rajat ylittävää velkojen perintää varten siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa, 8 artiklan 1 kohta)

Tuomioistuin täyttää

 

Asian numero:

 

Saapunut tuomioistuimeen:

(pp/kk/vvvv)

TÄRKEÄÄ TIETOA:

KUNKIN KOHDAN ALUSSA ON OHJEITA TÄMÄN LOMAKKEEN TÄYTTÄMISEKSI

Kieli

Lomake on täytettävä sen jäsenvaltion tuomioistuimen kielellä, jolle se lähetetään. Lomake on saatavilla unionin 23 virallisella kielellä Euroopan oikeusportaalissa osoitteessa https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-fi.do, ja sen voi täyttää myös verkossa. Tutulla kielellä laaditusta lomakkeesta voi olla apua, kun lomake täytetään vaaditulla asianomaisen jäsenvaltion tuomioistuimen kielellä. Euroopan oikeusportaalissa on myös tieto siitä, onko jäsenvaltio ilmoittanut, että se hyväksyy asiakirjojen toimittamisen tuomioistuimelle kyseisen asetuksen nojalla jollakin muulla Euroopan unionin virallisella kielellä (asetuksen (EU) N:o 655/2014 50 artiklan 1 kohdan o alakohta).

Liiteasiakirjat

Hakemukseen on liitettävä kaikki asian kannalta olennaiset asiakirjat. Jos olette jo saanut tuomion, tuomioistuimessa tehdyn sovinnon tai virallisen asiakirjan, liittäkää hakemukseen sellainen jäljennös tuomiosta, tuomioistuimessa tehdystä sovinnosta tai virallisesta asiakirjasta, joka täyttää tarvittavat edellytykset sen aitouden toteamiseksi.

Maakoodit

Kun lomakkeessa viitataan jäsenvaltioihin, on käytettävä seuraavia maakoodeja:

AT

Itävalta

EL

Kreikka

IT

Italia

PT

Portugali

BE

Belgia

ES

Espanja

LT

Liettua

RO

Romania

BG

Bulgaria

FI

Suomi

LU

Luxemburg

SE

Ruotsi

CY

Kypros

FR

Ranska

LV

Latvia

SI

Slovenia

CZ

Tšekki

HR

Kroatia

MT

Malta

SK

Slovakia

DE

Saksa

HU

Unkari

NL

Alankomaat

 

 

EE

Viro

IE

Irlanti

PL

Puola

 

 

Jos lomake täytetään paperilla, on tarpeen vaatiessa käytettävä numeroituja lisälehtiä.

1.   Tuomioistuin

Eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräystä, jäljempänä ’turvaamismääräys’, voi hakea ainoastaan, jos tuomioistuin sijaitsee jäsenvaltiossa, johon asetusta (EU) N:o 655/2014 sovelletaan. Tällä hetkellä sitä ei sovelleta Tanskaan eikä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Tässä kohdassa ilmoitetaan, mihin tuomioistuimeen turvaamismääräystä koskeva hakemus halutaan jättää. Tuomioistuinta valittaessa on otettava huomioon tuomioistuimen toimivallan perusteet.

Jos ette ole vielä saanut tuomiota, tuomioistuimessa tehtyä sovintoa tai virallista asiakirjaa, jossa velallista vaaditaan maksamaan vaatimus, toimivalta antaa turvaamismääräys kuuluu sovellettavien sääntöjen mukaisesti sen jäsenvaltion tuomioistuimille, jonka tuomioistuimilla on toimivalta ratkaista pääasia. Näitä sääntöjä ovat erityisesti tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12 joulukuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012 ja toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa 18 joulukuuta 2008 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 4/2009. Lisätietoja toimivaltasäännöistä on Euroopan oikeusportaalissa osoitteessa https://e-justice.europa.eu. Lomakkeen kohdassa 5 on luettelo mahdollisista toimivaltaperusteista.

Asetusta (EU) N:o 655/2014 sovellettaessa pääasiakanteen käsite kattaa kaikki menettelyt, joiden tavoitteena on saada vaatimukseenne sovellettava täytäntöönpanokelpoinen asiakirja ja joihin kuuluisivat esimerkiksi maksumääräyksiä koskevat yksinkertaistetut menettelyt ja Ranskan procédure de référé -menettelyn kaltaiset menettelyt.

Jos velallinen on kuluttaja, joka on tehnyt kanssanne sopimuksen, jonka ei voida katsoa kuuluvan hänen elinkeinoonsa tai ammattiinsa, ainoastaan velallisen kotipaikan jäsenvaltion tuomioistuimilla on toimivalta antaa turvaamismääräys.

Jos olette jo saanut tuomion tai tuomioistuimessa tehdyn sovinnon, jossa velallista vaaditaan maksamaan vaatimus, toimivalta antaa turvaamismääräys on sen jäsenvaltion tuomioistuimilla, jossa tuomio on annettu tai tuomioistuimessa tehty sovinto hyväksytty tai tehty.

Jos olette jo saanut virallisen asiakirjan, toimivalta antaa kyseisessä asiakirjassa yksilöityä vaatimusta koskeva turvaamismääräys on sitä varten nimetyllä tuomioistuimella jäsenvaltiossa, jossa kyseinen asiakirja on laadittu.

Kun olette määrittänyt, missä jäsenvaltiossa vaatimus tulisi esittää, saatte turvaamismääräysasioissa toimivaltaisten tuomioistuinten nimet ja osoitteet Euroopan oikeusportaalista osoitteessa https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-379-fi.do. Euroopan oikeusportaalissa on myös tietoa siitä, miten oikeudenkäyntimaksut suoritetaan kyseisessä jäsenvaltioissa, kun on kyse menettelystä turvaamismääräyksen saamiseksi.

1.   Tuomioistuin, johon hakemus jätetään

1.1.   Nimi:

1.2.   Osoite

1.2.1.

Katuosoite/Postilokero:

1.2.2.

Postinumero ja postitoimipaikka:

1.2.3.

Jäsenvaltio (ilmoittakaa maakoodi):

2.   Velkoja

Turvaamismääräystä voi hakea ainoastaan, jos velkojalla on kotipaikka jäsenvaltiossa, johon asetusta (EU) N:o 655/2014 sovelletaan. Tällä hetkellä sitä ei sovelleta Tanskaan eikä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Tässä kohdassa ilmoitatte itsenne velkojaksi ja mahdollisen oikeudellisen edustajanne. Asianajajan tai muun oikeusalan ammattilaisen käyttäminen ole pakollista.

Joissakin jäsenvaltioissa pelkkä postilokero-osoite (jos sellainen on) ei riitä, minkä vuoksi on syytä ilmoittaa katuosoite ja postinumero.

2.   Velkojan tiedot

2.1.   Sukunimi, etunimi (etunimet) / Yrityksen tai yhteisön nimi:

2.2.   Osoite

2.2.1.

Katuosoite/Postilokero:

2.2.2.

Postinumero ja postitoimipaikka:

2.2.3.

Jäsenvaltio (ilmoittakaa maakoodi):

2.3.   Puhelin (*):

2.4.   Faksi (*):

2.5.   Sähköpostiosoite (jos saatavilla):

2.6.   Velkojan mahdollisen edustajan nimi ja yhteystiedot

2.6.1.

Sukunimi ja etunimi/etunimet:

2.6.2.

Osoite

2.6.2.1.

Katuosoite/Postilokero:

2.6.2.2.

Postinumero ja postitoimipaikka:

2.6.2.3.

Maa (jos jäsenvaltio, ilmoittakaa maakoodi):

2.6.3.

Sähköpostiosoite (jos saatavilla):

2.7.   Jos velkoja on luonnollinen henkilö:

2.7.1.

Syntymäaika:

2.7.2.

Henkilötunnus tai passin numero (soveltuvin osin ja jos käytettävissä):

2.8.   Jos velkoja on oikeushenkilö tai muu elin, joka on jäsenvaltionsa lainsäädännön mukaisesti oikeustoimikelpoinen esiintymään kantajana tai vastaajana oikeudenkäynnissä:

2.8.1.

Perustamis-, muodostamis- tai rekisteröintimaa (jos jäsenvaltio, ilmoittakaa maakoodi):

2.8.2.

Tunniste- tai rekisteröintinumero, tai jos tällaista numeroa ei ole, perustamis-, muodostamis- tai rekisteröintiaika ja -paikka:

3.   Velallinen

Tässä kohdassa on ilmoitettava velallinen ja velallisen oikeudellinen edustaja, jos tämä on tiedossa. Velallisen ei ole pakko käyttää asianajajaa tai muuta oikeusalan ammattilaista.

Joissakin jäsenvaltioissa pelkkä postilokero-osoite (jos sellainen on) ei riitä, minkä vuoksi on syytä ilmoittaa katuosoite ja postinumero.

3.   Velallisen tiedot

3.1.   Sukunimi ja etunimi/etunimet (mahdolliset muut etunimet ja sukunimet, jos tiedossa) / yrityksen tai yhteisön nimi:

3.2.   Osoite

3.2.1.

Katuosoite/Postilokero:

3.2.2.

Postinumero ja postitoimipaikka:

3.2.3.

Maa (jos jäsenvaltio, ilmoittakaa maakoodi):

3.3.   Puhelin (*):

3.4.   Faksi (*):

3.5.   Sähköpostiosoite (jos saatavilla):

3.6.   Velallisen mahdollisen edustajan nimi, jos tiedossa, ja yhteystiedot, jos saatavilla

3.6.1.

Sukunimi ja etunimi/etunimet:

3.6.2.

Osoite

3.6.2.1.

Katuosoite/Postilokero:

3.6.2.2.

Postinumero ja postitoimipaikka:

3.6.2.3.

Maa (jos jäsenvaltio, ilmoittakaa maakoodi):

3.6.3.

Sähköposti:

3.7.   Jos velallinen on luonnollinen henkilö, ja jos tiedot ovat saatavilla:

3.7.1.

Syntymäaika:

3.7.2.

Henkilötunnus tai passin numero:

3.8.   Jos velallinen on oikeushenkilö tai muu elin, joka on jäsenvaltionsa lainsäädännön mukaisesti oikeustoimikelpoinen esiintymään kantajana tai vastaajana oikeudenkäynnissä:

3.8.1.

Perustamis-, muodostamis- tai rekisteröintimaa (jos jäsenvaltio, ilmoittakaa maakoodi):

3.8.2.

Tunniste- tai rekisteröintinumero, tai jos tällaista numeroa ei ole, perustamis-, muodostamis- tai rekisteröintiaika ja -paikka:

4.   Asian valtioiden rajat ylittävä luonne

Jotta turvaamismääräystä koskevaa menettelyä voidaan käyttää, asian on oltava luonteeltaan valtioiden rajat ylittävä. Asetusta (EU) N:o 655/2014 sovellettaessa asialla on asetuksen 3 artiklassa tarkoitettu valtioiden rajat ylittävä luonne, jos yksi tai useampi turvaamismääräyksellä turvattava pankkitili sijaitsee jossain muussa jäsenvaltiossa kuin: a) jäsenvaltiossa, jonka tuomioistuimelle turvaamismääräystä koskeva hakemus tehdään; tai b) velkojan kotipaikan jäsenvaltiossa.

4.   Asian valtioiden rajat ylittävä luonne

4.1.   Jäsenvaltio, jossa velkojan kotipaikka on (ilmoittakaa maakoodi):

4.2.   Jäsenvaltio(t), jossa/joissa pankkitili(t) on/ovat (ilmoittakaa maakoodi(t)):

4.3.   Jäsenvaltio, jonka tuomioistuimelle turvaamismääräystä koskeva hakemus tehdään (ilmoittakaa maakoodi):

5.   Toimivalta

Tämä kohta täytetään ainoastaan, jos ette ole vielä saanut tuomiota, tuomioistuimessa tehtyä sovintoa tai virallista asiakirjaa, jossa velallista vaaditaan maksamaan vaatimus. Jos olette saanut tällaisen, siirtykää kohtaan 6.

Selvittäkää tässä kohdassa, miksi katsotte, että tuomioistuin, jolle osoitatte turvaamismääräystä koskevan hakemuksen, on toimivaltainen käsittelemään asian. Kuten kohdassa 1 todetaan, tuomioistuimella on toimivalta antaa turvaamismääräys, jos se on toimivaltainen käsittelemään pääasian. Seuraavassa on luettelo mahdollisista toimivaltaperusteista.

5.   Millä perusteella katsotte tuomioistuimen olevan toimivaltainen?

Velallisen kotipaikka tai, jos useat velalliset ovat yhteisvastuussa velasta, yhden yhteisvelallisen kotipaikka

Kyseessä olevan velvoitteen täyttämispaikka

Paikka, jossa vahinko on tapahtunut

Asianosaisten sopima tuomioistuinvalinta

Elatusapuun oikeutetun kotipaikka

Sivuliikkeen, viraston tai muun laitoksen toimintaa koskevissa vaatimuksissa paikka, jossa kyseinen sivuliike, virasto tai muu laitos sijaitsee

Trustin kotipaikka

Lastin tai rahdin pelastamisesta maksettavaa palkkiota koskevissa riidoissa sen tuomioistuimen toimipaikka, jonka toimivallan nojalla lasti tai rahti on pysäytetty tai olisi voitu pysäyttää

Vakuutukseen liittyvissä asioissa vakuutuksenhaltijan, vakuutetun tai vakuutuksen edunsaajan kotipaikka

Kuluttajan kotipaikka

Paikka, jossa työntekijä tekee työtään

Työntekijän palkanneen yrityksen sijaintipaikka

Kiinteä omaisuuden sijaintipaikka

Muu

Mainitkaa olennaiset seikat, jotka tukevat kohdissa 5.1–5.14 valittua oikeuspaikkaa:

Oletteko jo pannut vireille pääasiakanteen velallista vastaan?

Kyllä. Ilmoittakaa tuomioistuimen nimi ja osoite (katuosoite/postilokero, postinumero ja postitoimipaikka, jäsenvaltio) ja, jos saatavilla, tuomioistuimen puhelinnumero ja sähköpostiosoite, sekä asian numero:

Ei.

Jos turvaamismääräystä haetaan ennen pääasiakanteen vireillepanoa, pääasiakanne on pantava vireille ja tuomioistuimelle on esitettävä todisteet vireillepanosta 30 päivän kuluessa hakemuksen jättämisestä tai 14 päivän kuluessa turvaamismääräyksen antamisesta sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi.

6.   Tiedot velallisen pankkitilistä

Ajan ja kustannusten säästämiseksi on tärkeää, että annatte kaikki tiedot, joita teillä on velallisen pankkitilistä. Jos teillä ei ole velallisen pankkitilin tai -tilien numeroa, riittää sen pankin nimi ja osoite, jossa velallisella on tili tai tilejä, tai BIC-koodin kaltainen numero, jonka avulla pankki voidaan tunnistaa. Jos teillä kuitenkin on tarkkoja tietoja velallisen pankkitilistä tai -tileistä (esimerkiksi tilinumero tai IBAN-numero), ilmoittakaa nämä tiedot. Näin voidaan välttää riski, että pankki ei pysty panemaan täytäntöön turvaamismääräystä, koska se ei voi varmuudella määrittää velallisen tiliä tai tilejä. Jos ilmoitatte velallisen tilinumeroista ainoastaan yhden, mutta haluatte turvata myös mahdolliset muut tilit, joita velallisella on samassa pankissa (teillä on esimerkiksi vain velallisen käyttötilin numero, mutta haluatte turvata myös velallisen mahdolliset säästötilit samassa pankissa), merkitkää rasti ruutuun kohdassa 6.7.

Jos ette tiedä, missä pankissa velallisella on tili, mutta on syytä uskoa, että velallisella on yksi tai useampi tili tietyssä jäsenvaltiossa, ja olette jo saanut tuomion, tuomioistuimessa tehdyn sovinnon tai virallisen asiakirjan, jossa velallista vaaditaan maksamaan vaatimuksenne, voitte pyytää tuomioistuinta, jolle jätätte turvaamismääräystä koskevan hakemuksen, pyytämään tiedonhankintaviranomaista siinä jäsenvaltiossa, jossa (niissä jäsenvaltioissa, joissa) tili on, hankkimaan tarvittavat tiedot pankin ja velallisen tilin tai tilien määrittämiseksi kyseisessä jäsenvaltiossa. Tässä tapauksessa siirtykää kohtaan 7, jossa on lisätietoja siitä, millä edellytyksillä tällaisen pyynnön voi esittää.

Jos teillä on jo tiedot yhdestä tai useammasta velallisen pankkitilistä, mutta on syytä uskoa, että velallisella on lisäksi yksi tai useampi tili tietyssä jäsenvaltiossa eikä teillä ole tietoja näistä tileistä, voitte samassa turvaamismääräystä koskevassa hakemuksessa antaa tiedot tiedossanne olevasta velallisen pankkitilistä (tässä tapauksessa täytetään kohta 6) ja samalla esittää pyynnön saada tietyssä jäsenvaltiossa olevien muiden tilien tiedot (tässä tapauksessa täytetään myös kohta 7).

On syytä huomata, että asetusta (EU) N:o 655/2014 ei sovelleta rahoitusvälineitä sisältävien pankkitilien turvaamiseen (asetuksen 4 artiklan 3 kohta).

Jos haluatte turvata tilejä useammassa kuin yhdessä pankissa, ilmoittakaa jäljempänä pyydetyt tiedot kustakin pankista. Jos täytätte lomakkeen paperilla, käyttäkää pankkitilejä koskevia lisälehtiä ja numeroikaa ne.

6.   Tiedot velallisen pankkitilistä

6.1.   Jäsenvaltio, jossa tili on (ilmoittakaa maakoodi):

6.2.   Numero, jonka avulla pankki on mahdollista tunnistaa, kuten

kansainvälinen tilinumero (IBAN):

tai

BIC-koodi:

ja/tai pankin nimi ja osoite (katuosoite/postilokero, postitoimipaikka ja postinumero):

6.3.   Pankin puhelinnumero (**):

6.4.   Pankin faksi (**):

6.5.   Pankin sähköpostiosoite (jos saatavilla):

6.6.   Turvattavien tilien numerot, jos saatavilla:

6.7.   Pitäisikö velallisen mahdolliset muut tilit samassa pankissa turvata?

Kyllä

Ei

6.8.   Jos saatavilla, tarkempia tietoja siitä, minkä tyyppinen tili on kyseessä:

7.   Pyyntö tilitietojen hankkimiseksi

Jos teillä ei ole tietoa, missä pankissa velallisella on pankkitili tai -tilejä, eikä mitään tilinumeroa, ja olette jo saanut jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoisen tuomion, tuomioistuimessa tehdyn sovinnon tai virallisen asiakirjan, jossa velallista vaaditaan maksamaan vaatimuksenne, voitte pyytää tuomioistuinta pyytämään, että sen jäsenvaltion tiedonhankintaviranomainen, jossa velallisen tilin (tilien) on syytä uskoa olevan, pyrkii hankkimaan tarvittavat tiedot.

Pyyntö tilitietojen hankkimiseksi voidaan esittää ainoastaan sellaisista tileistä, jotka ovat jäsenvaltiossa, johon asetusta (EU) N:o 655/2014 sovelletaan. Tällä hetkellä sitä ei sovelleta Tanskaan eikä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Yleissääntönä on, että pyyntö tilitietojen hankkimiseksi voidaan esittää sellaisten tuomioiden, tuomioistuimessa tehtyjen sovintojen tai virallisten asiakirjojen osalta, jotka ovat jo täytäntöönpanokelpoisia.

Jos tuomio, tuomioistuimessa tehty sovinto tai virallinen asiakirja ei ole vielä täytäntöönpanokelpoinen, pyyntö tilitietojen hankkimiseksi voidaan tehdä vain, jos lisäedellytykset täyttyvät. Asetuksen (EU) N:o 655/2014 14 artiklan 1 kohdan mukaan nämä edellytykset ovat seuraavat: turvattava määrä on merkittävä ottaen huomioon asian kannalta olennaiset seikat, ja velkoja on esittänyt riittävät todisteet, joiden perusteella tuomioistuin on varmistunut tilitietojen tarpeen kiireellisyydestä, koska on olemassa riski siitä, että ilman tilitietoja velkojan velalliseen kohdistaman vaatimuksen täytäntöönpano todennäköisesti vaarantuu, mikä voisi johtaa velkojan taloudellisen tilanteen merkittävään heikkenemiseen. Jos kyseiset edellytykset täyttyvät kohdallanne, esittäkää asiasta tiedot kohdassa 10.2.

On tärkeää, että perustelette pyynnössänne, miksi on syytä uskoa, että velallisella on yksi tai useampi tili tietyssä jäsenvaltiossa, ja että esitätte tuomioistuimelle kaikki tietonne velallisesta ja turvattavista tileistä. Tämä menettely saattaa viedä aikaa, ja tiedoista voidaan periä maksu.

Jos haluatte turvata tilejä useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, ilmoittakaa jäljempänä pyydetyt tiedot kustakin jäsenvaltiosta (jos täytätte lomakkeen paperilla, käyttäkää numeroituja lisälehtiä).

7.   Pyyntö tilitietojen hankkimiseksi

Minulla on tuomio, tuomioistuimessa tehty sovinto tai virallinen asiakirja, jossa velallinen määrätään maksamaan vaatimukseni, ja pyydän, että sen jäsenvaltion tiedonhankintaviranomainen, jossa pankkitili on, yrittää hankkia tiedot, jotka pankit tarvitsevat velallisen tilien tunnistamiseksi.

7.2.   Jäsenvaltio(t), jossa/joissa velallisen pankkitilin/pankkitilien uskotaan olevan (ilmoittakaa maakoodi):

7.3.   Perustelkaa, miksi teillä on syytä uskoa, että velallisella on yksi tai useampi tili kyseisessä jäsenvaltiossa (merkitkää rasti sopiviin ruutuihin):

Velallisen asuinpaikka on kyseisessä jäsenvaltiossa. Esittäkää tiedot asiasta.

Velallinen työskentelee tai harjoittaa ammatillista toimintaa kyseisessä jäsenvaltiossa. Esittäkää tiedot asiasta.

Velallisella on omaisuutta kyseisessä jäsenvaltiossa. Esittäkää tiedot asiasta.

Muu. Tarkentakaa:

7.4.   Tuomio, tuomioistuimessa tehty sovinto tai virallinen asiakirja, jossa velallista vaaditaan maksamaan vaatimukseni, on täytäntöönpanokelpoinen:

Kyllä

Ei. Antakaa kohdassa 10.2. lisätietoja tilitietojen tarpeen kiireellisyydestä.

8.   Voimassa oleva tuomio, tuomioistuimessa tehty sovinto tai virallinen asiakirja

Tämä kohta täytetään ainoastaan, jos olette jo saanut tuomion, tuomioistuimessa tehdyn sovinnon tai virallisen asiakirjan, jossa velallista vaaditaan maksamaan vaatimus. Muussa tapauksessa voitte siirtyä kohtaan 9.

Kohdassa 8.8 ilmoitettavan määrän pitäisi yleensä olla tuomiossa, tuomioistuimessa tehdyssä sovinnossa tai virallisessa asiakirjassa vahvistettu määrä. Jos velallinen on kuitenkin jo maksanut osan velastaan ja kyse on ainoastaan jäljellä olevasta määrästä, kohdassa 8.8 pitäisi ilmoittaa kyseinen määrä ja mahdollinen korko. Jos velallinen on jo maksanut osan velastaan ja kyse on ainoastaan jäljellä olevasta määrästä, merkitkää kohtaan 8.9.2.1, vaaditteko myös korkoa, joka on maksamatta velallisen jo maksamasta velan osasta (tässä tapauksessa, jos täytätte lomakkeen paperilla, käyttäkää numeroituja lisälehtiä ilmoittaaksenne korosta, jota vaaditte velallisen jo maksamasta velan osasta (kohta 8.8.1)).

Liittäkää mukaan sellainen jäljennös tuomiosta, tuomioistuimessa tehdystä sovinnosta tai virallisesta asiakirjasta, joka täyttää vaatimukset sen aitouden toteamiseksi.

8.   Tiedot voimassa olevasta tuomiosta, tuomioistuimessa tehdystä sovinnosta tai virallisesta asiakirjasta

8.1.   Tuomioistuimen tai muun viranomaisen nimi:

8.2.   Osoite

8.2.1.

Katuosoite/Postilokero:

8.2.2.

Postinumero ja postitoimipaikka:

8.3.2.

Jäsenvaltio (ilmoittakaa maakoodi):

8.3.   Puhelin (***):

8.4.   Faksi (***):

8.5.   Sähköpostiosoite (***):

8.6.   Tuomion, tuomioistuimessa tehdyn sovinnon tai virallisen asiakirjan päiväys:

(pv/kk/vvvv)

8.7.   Tuomiossa, tuomioistuimessa tehdyssä sovinnossa tai virallisessa asiakirjassa vahvistetun rahamäärän valuutta:

☐ euro (EUR) ☐ Bulgarian lev (BGN) ☐ Tšekin koruna (CZK) ☐ Kroatian kuna (HRK) ☐ Unkarin forintti (HUF) ☐ Puolan zloty (PLN) ☐ Romanian leu (RON) ☐ Ruotsin kruunu (SEK) ☐ muu (mainitaan ISO-koodi):

8.8.   Määrä:

8.8.1.

Tuomiossa, tuomioistuimessa tehdyssä sovinnossa tai virallisessa asiakirjassa vahvistetun pääoman määrä:

8.8.1.1.

Tarvittaessa (1) ilmoitetaan vahvistetun pääoman määrän maksamatta oleva osa:

8.8.1.2.

Tarvittaessa (1) ilmoitetaan vahvistetun pääoman määrän maksettu osa:

8.8.2.

Mahdollinen korko:

8.8.2.1.

Korko:

8.8.2.1.1.

Ei mainittu tuomiossa, tuomioistuimessa tehdyssä sovinnossa tai virallisessa asiakirjassa

8.8.2.1.2.

Mainittu tuomiossa, tuomioistuimessa tehdyssä sovinnossa tai virallisessa asiakirjassa seuraavasti:

8.8.2.1.2.1.

Korkoa maksettava:

alkaen (päivämäärä (pp/kk/vvvv) tai tapahtuma)

(päivämäärä (pp/kk/vvvv) tai tapahtuma) asti (2)

8.8.2.1.2.2.

Lopullinen määrä:

tai

8.8.2.1.2.3.

Koron laskentamenetelmä (3)

8.8.2.1.2.3.1.

Korko: … %; lasketaan (rasti ruutuun) ☐ päivittäin ☐ kuukausittain ☐ vuosittain ☐ muulla tavoin (miten):

8.8.2.1.2.3.2.

Korko: … % yli viitekoron (EKP:n tai kansallisen keskuspankin viitekorko: …); lasketaan (rasti ruutuun) ☐ päivittäin ☐ kuukausittain ☐ vuosittain ☐ muulla tavoin (miten):

voimassa:

(päivämäärä (pp/kk/vvvv) tai tapahtuma)

8.8.2.2.

Lakisääteinen korko (jos sovelletaan lakisääteistä korkoa), jonka laskentaperusteena on (peruste täsmennettävä):

8.8.2.2.1.

Korkoa maksettava:

alkaen (päivämäärä (pp/kk/vvvv) tai tapahtuma)

(päivämäärä (pp/kk/vvvv) tai tapahtuma) asti (4)

8.8.2.2.2.

Koron laskentamenetelmä (5)

8.8.2.2.2.1.

Korko: … %

8.8.2.2.2.2.

Korko: … % prosenttia yli viitekoron (EKP:n / kansallisen keskuspankin viitekorko: …)

voimassa:

(päivämäärä (pp/kk/vvvv) tai tapahtuma)

8.8.2.2.2.2.1.

Sen puolivuotiskauden alkamispäivä, jolloin velallisen saatavat erääntyivät

8.8.2.2.2.2.2.

Muu tapahtuma (mikä?)

8.8.2.3.

Pääomitettu korko (jos pääomitettua korkoa sovelletaan, toimittakaa yksityiskohtaiset tiedot):

8.8.3.

Tuomion, tuomioistuimessa tehdyn sovinnon tai virallisen asiakirjan hankkimisesta aiheutuneet kustannukset siltä osin kuin on tehty päätös, että kyseisistä kustannuksista vastaa velallinen:

Ei

Kyllä. Täsmennetään, mitkä kustannukset, ja ilmoitetaan määrä:

Oikeudenkäyntimaksut:

Asianajajan palkkiot:

Asiakirjojen tiedoksiantokulut:

Muut. Tarkentakaa:

8.8.3.1.

Valuutta:

☐ euro (EUR) ☐ Bulgarian lev (BGN) ☐ Tšekin koruna (CZK) ☐ Kroatian kuna (HRK) ☐ Unkarin forintti (HUF) ☐ Puolan zloty (PLN) ☐ Romanian leu (RON) ☐ Ruotsin kruunu (SEK) ☐ muu (mainitaan ISO-koodi):

8.9.   Vahvistan, että velallinen:

8.9.1.

ei ole vielä noudattanut tuomiota, tuomioistuimessa tehtyä sovintoa tai virallista asiakirjaa

8.9.2.

on noudattanut tuomiota, tuomioistuimessa tehtyä sovintoa tai virallista asiakirjaa vain osittain ja että kohdassa 8.8 ilmoitettu määrä on maksamatta (tässä tapauksessa on täytettävä myös kohta 8.9.2.1).

8.9.2.1.

Jos velallinen on jo maksanut osan velastaan ja ainoastaan jäljellä olevaa määrää vaaditaan maksettavaksi, ilmoittakaa, vaaditteko myös velallisen jo maksaman velan osan maksamattomia korkoja.

Ei, en vaadi velallisen jo maksaman velan osan maksamattomia korkoja.

Kyllä, vaadin myös velallisen jo maksaman velan osan maksamattomia korkoja. Tässä tapauksessa, jos täytätte lomakkeen paperilla, käyttäkää numeroituja lisälehtiä ilmoittaaksenne korosta, jota vaaditte velallisen jo maksamasta velan osasta (kohta 8.8.1).

9.   Vaatimuksen määrä ja perustelut (jätetään täyttämättä, jos täytitte kohdan 8)

Jos ette ole vielä saanut tuomiota, tuomioistuimessa tehtyä sovintoa tai virallista asiakirjaa, jossa velallista vaaditaan maksamaan vaatimus, turvaamismääräys voidaan antaa ainoastaan, jos voitte esittää asiaankuuluvat tosiseikat ja niitä kohtuudella tukevat todisteet, joiden avulla tuomioistuin voi varmistua siitä, että vastaajaa vastaan esittämänne vaatimus todennäköisesti menestyy sen määrän osalta, jolle turvaamismääräystä haetaan (asetuksen (EU) N:o 655/2014 7 artiklan 2 kohta). Esittäkää todisteet tämän lomakkeen kohdassa 12.

Jos pyydätte, että turvaamismääräys myönnetään päävaatimusta pienemmälle määrälle esimerkiksi sen vuoksi, että olette jo saanut jonkin muun vakuuden osalle vaatimustanne, teidän on ilmoitettava tämä pienempi määrä ja mahdollinen korko kohdassa 9.1.

9.   Vaatimuksen määrä ja perustelut

9.1.   Vaatimuksen pääoman määrä:

9.2.   Vaaditaanko korkoa?

Ei

Kyllä

Jos vaaditte korkoa, onko korko:

sopimusperusteinen (jos on, siirrytään kohtaan 9.2.1)

lakisääteinen (jos on, siirrytään kohtaan 9.2.2)

9.2.1.   Sopimusperusteinen korko:

1)

korko on

… % ja se lasketaan (rasti ruutuun) ☐ päivittäin ☐ kuukausittain ☐ vuosittain ☐ muulla tavoin (miten):

… % prosenttia yli viitekoron (EKP:n / kansallisen keskuspankin viitekorko: …) ja se lasketaan (rasti ruutuun) ☐ päivittäin ☐ kuukausittain ☐ vuosittain ☐ muulla tavoin (miten):

muu. Tarkentakaa:

2)

kertynyt alkaen

(päivämäärä (pp/kk/vvvv))

9.2.2.   Lakisääteinen korko:

kertynyt alkaen

(päivämäärä (pp/kk/vvvv))

Laskentaperuste (mainitaan säännös):

9.3.   Sopimukseen perustuvien seuraamuksien määrä:

9.4.   Valuutta:

☐ euro (EUR) ☐ Bulgarian lev (BGN) ☐ Tšekin koruna (CZK) ☐ Kroatian kuna (HRK) ☐ Unkarin forintti (HUF) ☐ Puolan zloty (PLN) ☐ Romanian leu (RON) ☐ Ruotsin kruunu (SEK) ☐ muu (mainitaan ISO-koodi):

9.5.   Kuvaus olosuhteista, joihin velalliseen kohdistuva vaatimus perustuu (mukaan lukien mahdollinen korko, jota vaaditaan):

10.   Syyt turvaamismääräyksen hakemiseen

Turvaamismääräys voidaan antaa vain, jos esitätte tosiseikat, joista käy ilmi, että on pikainen tarve saada vaatimuksellenne oikeussuoja ja että ilman turvaamismääräystä velalliseen kohdistuvan olemassa olevan tai tulevan tuomion tai muun täytäntöönpanoasiakirjan täytäntöönpano estyy tai olennaisesti vaikeutuu, koska on olemassa todellinen riski siitä, että siihen mennessä, kun tuomio tai muu täytäntöönpanoasiakirja pannaan täytäntöön, velallinen on epätavallisessa määrin tai epätavallisin toimin hävittänyt, kätkenyt tai hukannut pankkitileillä olevat varansa, jotka on määrä turvata, tai luovuttanut ne alle niiden arvon (asetuksen (EU) N:o 655/2014 johdanto-osan 14 kappale luettuna yhdessä 7 artiklan kanssa).

10.   Syyt turvaamismääräyksen hakemiseen

10.1.   Selostakaa, miksi turvaamismääräykselle on pikainen tarve ja erityisesti miksi on olemassa todellinen riski, että ilman turvaamismääräystä velalliseen kohdistamanne vaatimuksen myöhempi täytäntöönpano estyy tai olennaisesti vaikeutuu (asetuksen (EU) N:o 655/2014 7 artiklan 1 kohta):

10.2.   Jos pyyntö tilitietojen hankkimiseksi on esitetty (kohta 7), kun tuomio, tuomioistuimessa tehty sovinto tai virallinen asiakirja ei ole vielä täytäntöönpanokelpoinen ja turvattava määrä on merkittävä ottaen huomioon asian kannalta olennaiset seikat, selostakaa, miksi on olemassa riski siitä, että ilman näitä tilitietoja velalliseen kohdistamanne vaatimuksen myöhempi täytäntöönpano todennäköisesti vaarantuu, mikä voisi johtaa taloudellisen tilanteenne merkittävään heikkenemiseen (asetuksen (EU) N:o 655/2014 14 artiklan 1 kohta):

11.   Vakuus

Täyttäkää tämä kohta, jos ette ole vielä saanut tuomiota, tuomioistuimessa tehtyä sovintoa tai virallista asiakirjaa, jossa velallista vaaditaan maksamaan vaatimus, ja jos teillä on syy pyytää vapautusta vakuuden antamisesta.

Jos velkoja ei ole vielä saanut tuomiota, tuomioistuimessa tehtyä sovintoa tai virallista asiakirjaa, tuomioistuin vaatii ennen turvaamismääräyksen antamista velkojaa antamaan määrältään riittävän vakuuden, jolla estetään menettelyn väärinkäyttö ja turvataan velalliselle turvaamismääräyksen johdosta mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen korvaaminen. Tuomioistuin voi poikkeuksellisesti luopua vakuusvaatimuksesta, jos se katsoo, että vakuuden antaminen on asiaan liittyvissä olosuhteissa epäasianmukaista (asetuksen (EU) N:o 655/2014 12 artiklan 1 kohta).

Jos velkoja on jo saanut tuomion, tuomioistuimessa tehdyn sovinnon tai virallisen asiakirjan, tuomioistuin voi ennen turvaamismääräyksen antamista vaatia velkojaa antamaan vakuuden, jos se katsoo tämän olevan asiaan liittyvissä olosuhteissa tarpeen ja asianmukaista, esimerkiksi jos tuomio ei ole vielä täytäntöönpanokelpoinen tai on vain väliaikaisesti täytäntöönpanokelpoinen meneillään olevan muutoksenhaun vuoksi (asetuksen (EU) N:o 655/2014 12 artiklan 2 kohta).

11.   Syyt vapauttamiselle vakuuden antamisesta

Jos katsotte, että teidät olisi vapautettava asetuksen (EU) N:o 655/2014 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun vakuuden antamisesta, ilmoittakaa syyt tähän:

12.   Todisteet

Ilmoittakaa tässä kohdassa todisteet turvaamismääräystä koskevan hakemuksenne tueksi.

Teidän on esitettävä riittävät todisteet, joiden avulla tuomioistuin, jolta haette turvaamismääräystä, voi varmistua siitä, että on pikainen tarve turvaamismääräyksen muodossa toteutettavalle turvaamistoimenpiteelle, koska on olemassa todellinen riski siitä, että ilman tällaista toimenpidettä velalliseen kohdistamanne vaatimuksen myöhempi täytäntöönpano estyy tai olennaisesti vaikeutuu (asetuksen (EU) N:o 655/2014 7 artiklan 1 kohta).

Lisäksi on syytä huomata, että jos ette ole vielä saanut tuomiota, tuomioistuimessa tehtyä sovintoa tai virallista asiakirjaa, jossa velallista vaaditaan maksamaan vaatimus, teidän on asetuksen (EU) N:o 655/2014 7 artiklan 2 kohdan mukaan toimitettava tuomioistuimelle riittävät todisteet, joiden perusteella tuomioistuin voi vakuuttua siitä, että todennäköisesti menestytte velalliseen kohdistuvassa pääasiavaatimuksessanne (ks. tämän lomakkeen kohta 9).

12.   Luettelo todisteista

Luetelkaa todisteet, jotka tukevat turvaamismääräystä koskevaa hakemustanne, velalliseen kohdistuvaa vaatimustanne (jos ette ole vielä saanut tuomiota, tuomioistuimessa tehtyä sovintoa tai virallista asiakirjaa, jossa velallista vaaditaan maksamaan vaatimus) ja pikaista tarvetta saada turvaamismääräys:

13.   Muut tuomioistuimet, joille on esitetty turvaamistoimenpiteitä koskeva hakemus

Ilmoittakaa tässä kohdassa, jos olette hakenut kansallisen lainsäädännön mukaista turvaamistoimenpidettä, joka vastaa vaikutukseltaan turvaamismääräystä, tai jos olette saanut sellaisen. Jos saatte tällaisen vastaavan kansallisen määräyksen myöhemmin turvaamismääräystä koskevan asian käsittelyn aikana, asiasta on asetuksen (EU) N:o 655/2014 16 artiklan mukaan ilmoitettava turvaamismääräystä koskevaa hakemusta käsittelevälle tuomioistuimelle.

13.   Tiedot mahdollisista kansallisista turvaamistoimenpiteistä, joita on myönnetty tai haettu

13.1.   Oletteko hakenut vastaavaa kansallista määräystä samaa velallista vastaan ja saman vaatimuksen turvaamiseksi?

Ei

Kyllä. Antakaa tiedot hakemuksesta ja sen tilanteesta kohdissa 13.2–13.6.

13.2.   Tuomioistuimen tai muun viranomaisen nimi:

13.3.   Tuomioistuimen tai muun viranomaisen osoite

13.3.1.

Katuosoite/Postilokero:

13.3.2.

Postinumero ja postitoimipaikka:

13.3.3.

Jäsenvaltio (ilmoittakaa maakoodi):

13.4.   Hakemuksen viitenumero:

13.5.   Onko kansallinen määräys jo annettu?

Kyllä. Kertokaa, missä määrin se on pantu täytäntöön:

Ei

13.6.   Onko hakemuksenne hylätty siksi, että sitä ei voida ottaa tutkittavaksi tai se on perusteeton?

Kyllä. Esittäkää tiedot asiasta.

Ei

14.   Velkojan pankkitili

Voitte ilmoittaa pankkitilinne, jota velallinen voi käyttää maksaessaan velan vapaaehtoisesti (asetuksen (EU) N:o 655/2014 8 artiklan 2 kohdan n alakohta).

14.   Tiedot velkojan pankkitilistä

14.1.   Velkojan pankkitilin numero

14.2.   Pankin nimi ja osoite (katuosoite/postilokero, postitoimipaikka ja postinumero, maa (jos jäsenvaltio, ilmoittakaa maakoodi)):

15.   Päiväys ja allekirjoitus

Merkitkää lomakkeen viimeiselle sivulle nimenne selvennys, allekirjoitus ja päivämäärä.

Pyydän tuomioistuinta antamaan velallista vastaan hakemukseni perusteella turvaamismääräyksen.

Ilmoitan, että tässä hakemuksessa annetut tiedot ovat parhaan tietämykseni mukaan oikeat ja täydelliset ja että olen tietoinen siitä, että tahallisesti annetut virheelliset tai puutteelliset lausumat voivat johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, jossa hakemus tehdään, tai asetuksen (EU) N:o 655/2014 13 artiklan mukaiseen vastuuseen.

Pyydän, että velallisen tilitiedot hankitaan (merkitkää rasti tähän ruutuun vain, jos esitätte pyynnön tilitietojen hankkimiseksi ja olette näin ollen täyttänyt tämän lomakkeen kohdan 7).

Jos on käytetty numeroituja lisälehtiä, sivujen kokonaismäärä:

Paikka:

Päiväys:

(pv/kk/vvvv)

Nimi, allekirjoitus ja/tai leima:


(*)  Ei pakollinen

(**)  Ei pakollinen

(***)  Ei pakollinen

(1)  Täytetään, jos velallinen on jo maksanut osan velastaan ja ainoastaan jäljellä olevaa määrää vaaditaan maksettavaksi ja velkoja vaatii myös velallisen jo maksaman velan osan maksamattomia korkoja.

(2)  Tiedot kaikista ajankohdista, jos niitä on useampia.

(3)  Jos korko on eri ajanjaksoilta eri suuruinen ja täytätte lomakkeen paperilla, käyttäkää numeroituja lisälehtiä.

(4)  Tiedot kaikista ajankohdista, jos niitä on useampia.

(5)  Täytetään, jos velallinen on jo maksanut osan velastaan ja ainoastaan jäljellä olevaa määrää vaaditaan maksettavaksi ja velkoja vaatii myös velallisen jo maksaman velan osan maksamattomia korkoja.


LIITE II

Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys – A-osa

(Euroopan parlamentin ja neuvoston 15 toukokuuta 2014 antama asetus (EU) N:o 655/2014 eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön ottamisesta rajat ylittävää velkojen perintää varten siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa, 19 artiklan 1 kohta)

Maakoodit

Kun viittaatte lomakkeessa jäsenvaltioihin, käyttäkää seuraavia maakoodeja:

AT

Itävalta

EL

Kreikka

IT

Italia

PT

Portugali

BE

Belgia

ES

Espanja

LT

Liettua

RO

Romania

BG

Bulgaria

FI

Suomi

LU

Luxemburg

SE

Ruotsi

CY

Kypros

FR

Ranska

LV

Latvia

SI

Slovenia

CZ

Tšekki

HR

Kroatia

MT

Malta

SK

Slovakia

DE

Saksa

HU

Unkari

NL

Alankomaat

 

 

EE

Viro

IE

Irlanti

PL

Puola

 

 

Huom. Tämä lomakkeen osa on toimitettava pank(e)ille, velalliselle ja velkojalle.

Jos eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys, jäljempänä ’turvaamismääräys’, koskee tilejä useammassa kuin yhdessä pankissa, kutakin pankkia varten on täytettävä erillinen turvaamismääräyksen A-osa. Tässä tapauksessa velalliselle ja velkojalle annettavissa turvaamismääräyksen A-osan kappaleissa tiedot pankeista annetaan kohdassa 5.

1.   Turvaamismääräyksen antanut tuomioistuin

1.1.   Nimi:

1.2.   Osoite

1.2.1.

Katuosoite/Postilokero:

1.2.2.

Postinumero ja postitoimipaikka:

1.2.3.

Jäsenvaltio (ilmoittakaa maakoodi):

1.3.   Puhelin:

1.4.   Faksi:

1.5.   Sähköpostiosoite:

2.   Velkoja

2.1.   Sukunimi, etunimi (etunimet) / Yrityksen tai yhteisön nimi:

2.2.   Osoite

2.2.1.

Katuosoite/Postilokero:

2.2.2.

Postinumero ja postitoimipaikka:

2.2.3.

Jäsenvaltio (ilmoittakaa maakoodi):

2.3.   Puhelinnumero (jos saatavilla):

2.4.   Faksi (jos saatavilla):

2.5.   Sähköpostiosoite (jos saatavilla):

2.6.   Velkojan mahdollisen edustajan nimi, jos tiedossa, ja yhteystiedot, jos saatavilla

2.6.1.

Sukunimi ja etunimi/etunimet:

2.6.2.

Osoite

2.6.2.1.

Katuosoite/Postilokero:

2.6.2.2.

Postinumero ja postitoimipaikka:

2.6.2.3.

Maa (jos jäsenvaltio, ilmoittakaa maakoodi):

2.6.3.

Sähköpostiosoite:

2.7.   Jos velkoja on luonnollinen henkilö:

2.7.1.

Syntymäaika:

2.7.2.

Henkilötunnus tai passin numero (soveltuvin osin ja jos saatavilla):

2.8.   Jos velkoja on oikeushenkilö tai muu elin, joka on jäsenvaltionsa lainsäädännön mukaisesti oikeustoimikelpoinen esiintymään kantajana tai vastaajana oikeudenkäynnissä:

2.8.1.

Perustamis-, muodostamis- tai rekisteröintimaa (jos jäsenvaltio, ilmoittakaa maakoodi):

2.8.2.

Tunniste- tai rekisteröintinumero, tai jos tällaista numeroa ei ole, perustamis-, muodostamis- tai rekisteröintiaika ja -paikka:

3.   Velallinen

3.1.   Sukunimi ja etunimi/etunimet (mahdolliset muut etunimet ja sukunimet, jos tiedossa) / yrityksen tai yhteisön nimi:

3.2.   Osoite

3.2.1.

Katuosoite/Postilokero:

3.2.2.

Postinumero ja postitoimipaikka:

3.2.3.

Maa (jos jäsenvaltio, ilmoittakaa maakoodi):

3.3.   Puhelinnumero (jos saatavilla):

3.4.   Faksi (jos saatavilla):

3.5.   Sähköpostiosoite (jos saatavilla):

3.6.   Velallisen mahdollisen edustajan nimi, jos tiedossa, ja yhteystiedot, jos saatavilla

3.6.1.

Sukunimi ja etunimi/etunimet:

3.6.2.

Osoite

3.6.2.1.

Katuosoite/Postilokero:

3.6.2.2.

Postinumero ja postitoimipaikka:

3.6.2.3.

Maa (jos jäsenvaltio, ilmoittakaa maakoodi):

3.6.3.

Sähköpostiosoite:

3.7.   Jos velallinen on luonnollinen henkilö, ja jos tiedot ovat saatavilla:

3.7.1.

Syntymäaika:

3.7.2.

Henkilötunnus tai passin numero:

3.8.   Jos velallinen on oikeushenkilö tai muu elin, joka on jäsenvaltionsa lainsäädännön mukaisesti oikeustoimikelpoinen esiintymään kantajana tai vastaajana oikeudenkäynnissä ja tiedot ovat saatavilla:

3.8.1.

Perustamis-, muodostamis- tai rekisteröintimaa (jos jäsenvaltio, ilmoittakaa maakoodi):

3.8.2.

Tunniste- tai rekisteröintinumero, tai jos tällaista numeroa ei ole, perustamis-, muodostamis- tai rekisteröintiaika ja -paikka:

4.   Turvaamismääräyksen päivämäärä ja viitenumero

4.1.   Turvaamismääräyksen päivämäärä (pp/kk/vvvv):

4.2.   Turvaamismääräyksen viitenumero:

5.   Pankkitili(t), jo(t)ka pyydetään turvaamaan  (1)

5.1.   Turvaamismääräyksen kohteena olevan pankin nimi:

5.2.   Pankin osoite

5.2.1.

Katuosoite/Postilokero:

5.2.2.

Postinumero ja postitoimipaikka:

5.2.3.

Jäsenvaltio (ilmoittakaa maakoodi):

5.3.   Tilinumero(t) (ilmoittakaa IBAN, jos saatavilla):

5.3.1.

Onko velkoja antanut tili(e)n numeron/numerot hakemuksessaan?

Kyllä, seuraavat:

Ei

5.3.1.1.

Jos velkoja on antanut tili(e)n numeron/numerot hakemuksessaan, pitäisikö velallisen mahdolliset muut tilit samassa pankissa turvata?

Kyllä

Ei

5.3.2.

Onko tilinumero hankittu asetuksen (EU) N:o 655/2014 14 artiklassa tarkoitetun pyynnön avulla ja voidaanko se saada tarvittaessa asetuksen 24 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitetulta täytäntöönpanojäsenvaltion tiedonhankintaviranomaiselta?

Kyllä. Tiedonhankintaviranomaisen yhteystiedot:

Ei

6.   Turvattava määrä:

6.1.   Turvattava määrä yhteensä:

6.2.   Valuutta:

☐ euro (EUR) ☐ Bulgarian lev (BGN) ☐ Tšekin koruna (CZK) ☐ Kroatian kuna (HRK) ☐ Unkarin forintti (HUF) ☐ Puolan zloty (PLN) ☐ Romanian leu (RON) ☐ Ruotsin kruunu (SEK) ☐ muu (mainitaan ISO-koodi):

Pankki, joka mainitaan kohdassa 5, määrätään toteuttamaan turvaamismääräys asetuksen (EU) N:o 655/2014 24 artiklan mukaisesti.

Sähköinen versio lomakkeesta, jota käytetään, kun turvaamismääräyksen toteuttamisen jälkeen on tehtävä varojen turvaamista koskeva ilmoitus (asetuksen 25 artikla) on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa osoitteessa https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-fi.do, ja sen voi myös täyttää verkossa. Lomakkeessa on lisäohjeita varojen turvaamista koskevan ilmoituksen tekemiseen.

(Täytetään tarvittaessa) Jos velallinen sitä pyytää ja jos se on mahdollista täytäntöönpanojäsenvaltion lainsäädännön nojalla eikä samaa tiliä koskevia kilpailevia turvaamismääräyksiä ole (asetuksen (EU) N:o 655/2014 24 artiklan 3 kohta), pankilla on oikeus vapauttaa turvattuja varoja ja siirtää varoista enintään kohdassa 6 täsmennetty määrä seuraavalle velkojan ilmoittamalle tilille:

Paikka:

Päiväys:

(pp/kk/vvvv)

Tuomioistuimen leima, allekirjoitus ja/tai muu todennus:

Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys – B-osa

(Euroopan parlamentin ja neuvoston 15 toukokuuta 2014 antama asetus (EU) N:o 655/2014 eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön ottamisesta rajat ylittävää velkojen perintää varten siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa, 19 artiklan 1 kohta)

Huom. Tätä B-osaa ei saa toimittaa pank(e)ille. Se liitetään velalliselle ja velkojalle toimitettavaan versioon eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä, jäljempänä ’turvaamismääräys’. B-osa täytetään vain yhtenä kappaleena riippumatta pankkien määrästä.

7.   Kuvaus asian kohteesta ja tuomioistuimen perustelut turvaamismääräyksen antamiseksi:

8.   Tiedot turvattavasta määrästä (täydentää turvaamismääräyksen A-osan kohtaa 6)

8.1.   Turvattava määrä yhteensä:

8.1.1.

Pääoman määrä:

8.1.2.

Korko:

8.1.3.

Tuomion, tuomioistuimessa tehdyn sovinnon tai virallisen asiakirjan hankkimisesta aiheutuneet kustannukset, jos kyseisistä kustannuksista vastaa velallinen (asetuksen (EU) N:o 655/2014 15 artiklan 2 kohta):

8.2.   Valuutta:

☐ euro (EUR) ☐ Bulgarian lev (BGN) ☐ Tšekin koruna (CZK) ☐ Kroatian kuna (HRK) ☐ Unkarin forintti (HUF) ☐ Puolan zloty (PLN) ☐ Romanian leu (RON) ☐ Ruotsin kruunu (SEK) ☐ muu (mainitaan ISO-koodi):

9.   Velkojalta vaadittava vakuus

9.1.   Onko tuomioistuin vaatinut velkojalta vakuutta?

Kyllä. Ilmoittakaa määrä ja kuvailkaa velkojan antama vakuus:

Valuutta:

☐ euro (EUR) ☐ Bulgarian lev (BGN) ☐ Tšekin koruna (CZK) ☐ Kroatian kuna (HRK) ☐ Unkarin forintti (HUF) ☐ Puolan zloty (PLN) ☐ Romanian leu (RON) ☐ Ruotsin kruunu (SEK) ☐ muu (mainitaan ISO-koodi):

Ei. Jos turvaamismääräystä ei myönnetä tuomion, tuomioistuimessa tehdyn sovinnon tai virallisen asiakirjan perusteella, ilmoittakaa syyt, joiden vuoksi velkoja on vapautettu vakuuden antamisesta:

10.   Pääasiakanteen vireillepano (täytetään tarvittaessa)

Velkoja on hakenut turvaamismääräystä ennen pääasiakanteen vireillepanoa. Asetuksen (EU) N:o 655/2014 10 artiklan mukaan turvaamismääräys peruutetaan tai se päättyy, ellei velkoja pane pääasiakannetta vireille ja esitä todisteita vireillepanosta tuomioistuimelle viimeistään

(pp/kk/vvvv).

Tuomioistuin voi velallisen pyynnöstä pidentää määräaikaa, esimerkiksi siksi, että osapuolet voisivat sopia vaatimusasian.

11.   Käännökset (täytetään tarvittaessa)

Luetelkaa ne velkojan tuomioistuimelle turvaamismääräyksen saamiseksi toimittamat asiakirjat, joihin on asetuksen (EU) N:o 655/2014 49 artiklan 1 kohdan toisen virkkeen mukaan liitettävä käännös tai translitteraatio, kun ne annetaan tiedoksi velalliselle:

12.   Kustannukset  (*)

12.1.   Velallisen on vastattava seuraavista kustannuksista menettelyssä turvaamismääräyksen saamiseksi:

Valuutta:

☐ euro (EUR) ☐ Bulgarian lev (BGN) ☐ Tšekin koruna (CZK) ☐ Kroatian kuna (HRK) ☐ Unkarin forintti (HUF) ☐ Puolan zloty (PLN) ☐ Romanian leu (RON) ☐ Ruotsin kruunu (SEK) ☐ muu (mainitaan ISO-koodi):

13.   Tärkeää tietoa velkojalle (tarvittaessa rasti ruutuun)

Määräyksen antaneen tuomioistuimen lain nojalla on velkojan vastuulla:

panna vireille turvaamismääräyksen täytäntöönpano;

toimittaa turvaamismääräys (A-osa) ja tyhjä vakiolomake asetuksen (EU) N:o 655/2014 25 artiklassa tarkoitettua varojen turvaamista koskevaa ilmoitusta varten täytäntöönpanojäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle asetuksen 23 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

panna vireille tiedoksianto velalliselle asetuksen (EU) N:o 655/2014 28 artiklan 2, 3 tai 4 kohdan mukaisesti.

14.   Tärkeää tietoa velalliselle

Jos katsotte, että tämä turvaamismääräys tai sen täytäntöönpano ei ole perusteltu, käytettävissä on useita oikeussuojakeinoja (ks. luettelo kohdissa 14.1–14.5). Oikeussuojakeinoja koskeva lomake on saatavilla Euroopan unionin 23 virallisella kielellä Euroopan oikeusportaalissa osoitteessa https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-fi.do, ja sen voi myös täyttää verkossa. Lomakkeessa on myös lisäohjeita oikeussuojakeinoista.

Asetuksen (EU) N:o 655/2014 38 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan teillä on oikeus hakea turvattujen varojen vapauttamista, jos annatte asianmukaisen vaihtoehtoisen vakuuden (esim. vakuustalletuksen, pankkitakauksen tai kiinnityksen). Asetuksen 38 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan teillä on myös oikeus hakea turvaamismääräyksen täytäntöönpanon lopettamista, jos annatte asianmukaisen vaihtoehtoisen vakuuden.

Asetuksen (EU) N:o 655/2014 33 artiklan 2 kohdan mukaan sen jäsenvaltion tuomioistuin, jossa turvaamismääräys on annettu, voi hakemuksestanne tarkastella uudelleen päätöstä 12 artiklassa tarkoitetusta velkojalta vaadittavasta vakuudesta sillä perusteella, että kyseisen artiklan edellytykset tai vaatimukset eivät täyttyneet.

14.1.   Voitte hakea sen jäsenvaltion toimivaltaiselta tuomioistuimelta, jossa turvaamismääräys on annettu, turvaamismääräyksen peruuttamista tai muuttamista, jos katsotte, että:

Asetuksessa (EU) N:o 655/2014 turvaamismääräyksen antamiselle säädetyt edellytykset tai vaatimukset eivät täyttyneet (33 artiklan 1 kohdan a alakohta).

14.2.   Voitte hakea sen jäsenvaltion toimivaltaiselta tuomioistuimelta, jossa turvaamismääräys on annettu, turvaamismääräyksen peruuttamista tai muuttamista tai voitte hakea toimivaltaiselta tuomioistuimelta tai, jos kansallisessa lainsäädännössä niin säädetään, toimivaltaiselta täytäntöönpanoviranomaiselta siinä jäsenvaltiossa, jossa pankkitilinne on turvattu, turvaamismääräyksen täytäntöönpanon lopettamista, jos katsotte, että on kysymys seuraavanlaisista tilanteista (asetuksen (EU) N:o 655/2014 33 ja 34 artikla):

turvaamismääräystä, asetuksen (EU) N:o 655/2014 25 artiklassa tarkoitettua varojen turvaamista koskevaa ilmoitusta ja/tai kyseisen asetuksen 28 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja muita asiakirjoja ei ole annettu teille tiedoksi 14 päivän kuluessa tilinne tai tilienne turvaamisesta;

teille asetuksen (EU) N:o 655/2014 28 artiklan mukaisesti tiedoksi annetut asiakirjat eivät täytä kyseisen asetuksen 49 artiklan 1 kohdassa säädettyjä kielivaatimuksia;

turvattuja määriä, jotka ylittävät turvaamismääräyksessä ilmoitetun määrän, ei ole vapautettu asetuksen (EU) N:o 655/2014 27 artiklan mukaisesti;

vaatimus, jonka täytäntöönpanon velkoja pyrki turvaamaan turvaamismääräyksellä, on maksettu kokonaan tai osittain;

pääasiassa annetussa tuomiossa on hylätty vaatimus, jonka täytäntöönpanon velkoja pyrki turvaamaan turvaamismääräyksellä;

pääasiassa annettu tuomio, tuomioistuimessa tehty sovinto tai virallinen asiakirja, jonka täytäntöönpanon velkoja pyrki turvaamaan turvaamismääräyksellä, on kumottu tai julistettu mitättömäksi.

14.3.   Voitte pyytää turvaamismääräyksen antanutta tuomioistuinta peruuttamaan turvaamismääräyksen tai muuttamaan sitä sillä perusteella, että määräyksen antamisen perustana olleet seikat ovat muuttuneet (asetuksen (EU) N:o 655/2014 35 artiklan 1 kohta).

14.4.   Voitte tehdä turvaamismääräyksen täytäntöönpanon rajoittamista tai lopettamista koskevan hakemuksen toimivaltaiselle tuomioistuimelle tai, jos kansallisessa lainsäädännössä niin säädetään, toimivaltaiselle täytäntöönpanoviranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa pankkitilinne on turvattu, jos katsotte, että on kysymys seuraavanlaisista tilanteista (asetuksen (EU) N:o 655/2014 34 artikla):

turvaamismääräyksen täytäntöönpanoa olisi rajoitettava, koska tietyt tilillänne säilytettävät turvatut määrät tulisi vapauttaa ulosotosta asetuksen (EU) N:o 655/2014 31 artiklan 3 kohdan mukaisesti tai ulosotosta vapautettuja määriä ei ole otettu lainkaan huomioon tai niitä ei ole otettu asianmukaisesti huomioon turvaamismääräyksen täytäntöönpanossa kyseisen asetuksen 31 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

turvaamismääräyksen täytäntöönpano on lopetettava, koska turvattu tili ei kuulu asetuksen (EU) N:o 655/2014 soveltamisalaan;

turvaamismääräyksen täytäntöönpano on lopetettava, koska tuomion, tuomioistuimessa tehdyn sovinnon tai virallisen asiakirjan, jonka täytäntöönpanon velkoja pyrki turvaamaan turvaamismääräyksellä, täytäntöönpanosta on kieltäydytty täytäntöönpanojäsenvaltiossa;

turvaamismääräyksen täytäntöönpano on lopetettava, koska tuomion, jonka täytäntöönpanon velkoja pyrki turvaamaan turvaamismääräyksellä, täytäntöönpanokelpoisuus on keskeytetty jäsenvaltiossa, jossa tuomio on annettu;

turvaamismääräyksen täytäntöönpano on lopetettava, koska se on selvästi vastoin täytäntöönpanojäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteita (tätä muutosta voi hakea ainoastaan tuomioistuimelta).

14.5.   Voitte pyytää velkojan kanssa yhteisesti turvaamismääräyksen antanutta tuomioistuinta peruuttamaan turvaamismääräyksen tai muuttamaan sitä, tai täytäntöönpanojäsenvaltion toimivaltaista tuomioistuinta tai, jos kansallisessa lainsäädännössä niin säädetään, täytäntöönpanojäsenvaltion toimivaltaista täytäntöönpanoviranomaista lopettamaan määräyksen täytäntöönpanon tai rajoittamaan sitä, jos olette velkojan kanssa sopineet asian (asetuksen (EU) N:o 655/2014 35 artiklan 3 kohta).

Paikka:

Päiväys:

(pp/kk/vvvv)

Tuomioistuimen leima, allekirjoitus ja/tai muu todennus:


(1)  Jos turvaamismääräys koskee tilejä useammassa kuin yhdessä pankissa, ilmoittakaa velalliselle ja velkojalle annettavan turvaamismääräyksen A-osan tässä kohdassa tiedot kaikista pankeista. Jos täytätte lomakkeen paperilla, käyttäkää numeroituja lisälehtiä.

(*)  Ei pakollinen


LIITE III

Eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen peruuttaminen

(Euroopan parlamentin ja neuvoston 15 toukokuuta 2014 antama asetus (EU) N:o 655/2014 eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön ottamisesta rajat ylittävää velkojen perintää varten siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa, 10 artiklan 2 kohta)

Maakoodit

Kun viittaatte lomakkeessa jäsenvaltioihin, käyttäkää seuraavia maakoodeja:

AT

Itävalta

EL

Kreikka

IT

Italia

PT

Portugali

BE

Belgia

ES

Espanja

LT

Liettua

RO

Romania

BG

Bulgaria

FI

Suomi

LU

Luxemburg

SE

Ruotsi

CY

Kypros

FR

Ranska

LV

Latvia

SI

Slovenia

CZ

Tšekki

HR

Kroatia

MT

Malta

SK

Slovakia

DE

Saksa

HU

Unkari

NL

Alankomaat

 

 

EE

Viro

IE

Irlanti

PL

Puola

 

 

Asian numero:

Liittäkää mukaan jäljennös eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä, jäljempänä ’turvaamismääräys’, joka peruutetaan.

1.   Turvaamismääräyksen peruuttava tuomioistuin

1.1.   Nimi:

1.2.   Osoite

1.2.1.

Katuosoite/Postilokero:

1.2.2.

Postinumero ja postitoimipaikka:

1.2.3.

Jäsenvaltio (ilmoittakaa maakoodi):

1.3.   Puhelin:

1.4.   Faksi:

1.5.   Sähköpostiosoite:

2.   Turvaamismääräyksen päivämäärä ja viitenumero

2.1.   Turvaamismääräyksen päivämäärä (pp/kk/vvvv):

2.2.   Turvaamismääräyksen viitenumero:

3.   Velkoja

3.1.   Sukunimi, etunimi (etunimet) / Yrityksen tai yhteisön nimi:

3.2.   Osoite

3.2.1.

Katuosoite/Postilokero:

3.2.2.

Postinumero ja postitoimipaikka:

3.2.3.

Jäsenvaltio (ilmoittakaa maakoodi):

3.3.   Puhelinnumero (jos saatavilla):

3.4.   Faksi (jos saatavilla):

3.5.   Sähköpostiosoite (jos saatavilla):

3.6.   Velkojan mahdollisen edustajan nimi, jos tiedossa, ja yhteystiedot, jos saatavilla

3.6.1.

Sukunimi ja etunimi/etunimet:

3.6.2.

Osoite

3.6.2.1.

Katuosoite/Postilokero:

3.6.2.2.

Postinumero ja postitoimipaikka:

3.6.2.3.

Maa (jos jäsenvaltio, ilmoittakaa maakoodi):

3.6.3.

Sähköpostiosoite:

4.   Velallinen

4.1.   Sukunimi ja etunimi/etunimet (mahdolliset muut etunimet ja sukunimet, jos tiedossa) / yrityksen tai yhteisön nimi:

4.2.   Osoite

4.2.1.

Katuosoite/Postilokero:

4.2.2.

Postinumero ja postitoimipaikka:

4.2.3.

Maa (jos jäsenvaltio, ilmoittakaa maakoodi):

4.3.   Puhelinnumero (jos saatavilla):

4.4.   Faksi (jos saatavilla):

4.5.   Sähköpostiosoite (jos saatavilla):

4.6.   Velallisen mahdollisen edustajan nimi, jos tiedossa, ja yhteystiedot, jos saatavilla

4.6.1.

Sukunimi ja etunimi/etunimet:

4.6.2.

Osoite

4.6.2.1.

Katuosoite/Postilokero:

4.6.2.2.

Postinumero ja postitoimipaikka:

4.6.2.3.

Maa (jos jäsenvaltio, ilmoittakaa maakoodi):

4.6.3.

Sähköposti:

5.   Turvaamismääräyksen peruuttaminen tai lopettaminen

Tuomioistuin ilmoittaa, että liitteenä oleva turvaamismääräys peruutetaan (lopetetaan) asetuksen (EU) N:o 655/2014 10 artiklan mukaisesti, koska tuomioistuin ei ole saanut todisteita pääasiakanteen vireillepanosta seuraavaan tuomioistuimen antamaan määräaikaan mennessä:

(pp/kk/vvvv).

Turvaamismääräys peruutetaan /lopetetaan alkaen

(pp/kk/vvvv).

Turvaamismääräyksen täytäntöönpanojäsenvaltion toimivaltaista viranomaista pyydetään toteuttamaan tarvittavat toimet turvaamismääräyksen peruuttamiseksi (lopettamiseksi).

Paikka:

Päiväys:

(pp/kk/vvvv)

Tuomioistuimen leima, allekirjoitus ja/tai muu todennus:


LIITE IV

Ilmoitus varojen turvaamisesta

(Euroopan parlamentin ja neuvoston 15 toukokuuta 2014 antama asetus (EU) N:o 655/2014 eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön ottamisesta rajat ylittävää velkojen perintää varten siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa, 25 artiklan 1 kohta)

TÄRKEÄÄ TIETOA

Tämä ilmoitus on toimitettava turvaamismääräyksen antaneelle tuomioistuimelle ja velkojalle asetuksen (EU) N:o 655/2014 25 artiklan 2 kohdan mukaisesti tai täytäntöönpanojäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle (jollei tämä sama viranomainen ole antanut sitä) kyseisen asetuksen 25 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Ilmoitus on annettava viimeistään eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen, jäljempänä ’turvaamismääräys’, toteuttamista seuraavan kolmannen työpäivän loppuun mennessä. Jos pankki tai muu elin ei poikkeuksellisesti pysty antamaan ilmoitusta kolmen työpäivän kuluessa, se on annettava mahdollisimman pian ja viimeistään turvaamismääräyksen toteuttamista seuraavan kahdeksannen työpäivän loppuun mennessä.

Velkojan velvollisuutena on asetuksen (EU) N:o 655/2014 27 artiklan mukaan toteuttaa tarpeelliset toimet varmistaakseen, että määrä, joka turvaamismääräyksen toteuttamisen jälkeen ylittää turvaamismääräyksessä mainitun määrän, vapautetaan velallisen käyttöön. Sähköinen versio lomakkeesta, jota käytetään pyydettäessä vapauttamaan saatavan ylittävät turvatut määrät, on Euroopan oikeusportaalissa osoitteessa https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-fi.do, ja sen voi myös täyttää verkossa.

Jos ilmoitusta ei anna pankki vaan turvaamismääräyksen täytäntöönpanosta vastaava elin, sen nimi, osoite ja muut yhteystiedot on ilmoitettava lomakkeen lopussa (kohta 5.11).

Maakoodit

Kun viittaatte lomakkeessa jäsenvaltioihin, käyttäkää seuraavia maakoodeja:

AT

Itävalta

EL

Kreikka

IT

Italia

PT

Portugali

BE

Belgia

ES

Espanja

LT

Liettua

RO

Romania

BG

Bulgaria

FI

Suomi

LU

Luxemburg

SE

Ruotsi

CY

Kypros

FR

Ranska

LV

Latvia

SI

Slovenia

CZ

Tšekki

HR

Kroatia

MT

Malta

SK

Slovakia

DE

Saksa

HU

Unkari

NL

Alankomaat

 

 

EE

Viro

IE

Irlanti

PL

Puola

 

 

Jos lomake täytetään paperilla, on tarvittaessa käytettävä numeroituja lisälehtiä.

1.   Turvaamismääräyksen antanut tuomioistuin

1.1.   Nimi:

1.2.   Osoite

1.2.1.

Katuosoite/Postilokero:

1.2.2.

Postinumero ja postitoimipaikka:

1.2.3.

Jäsenvaltio (ilmoittakaa maakoodi):

1.3.   Puhelin: (*)

1.4.   Faksi (*)

1.5.   Sähköpostiosoite (jos saatavilla):

2.   Turvaamismääräys

2.1.   Turvaamismääräyksen päivämäärä (pp/kk/vvvv):

2.2.   Turvaamismääräyksen viitenumero:

2.3.   Turvaamismääräyksen mukaan turvattava määrä yhteensä:

2.4.   Valuutta:

☐ euro (EUR) ☐ Bulgarian lev (BGN) ☐ Tšekin koruna (CZK) ☐ Kroatian kuna (HRK) ☐ Unkarin forintti (HUF) ☐ Puolan zloty (PLN) ☐ Romanian leu (RON) ☐ Ruotsin kruunu (SEK) ☐ muu (mainitaan ISO-koodi):

3.   Velkoja

3.1.   Sukunimi, etunimi (etunimet) / Yrityksen tai yhteisön nimi:

3.2.   Osoite

3.2.1.

Katuosoite/Postilokero:

3.2.2.

Postinumero ja postitoimipaikka:

3.2.3.

Jäsenvaltio (ilmoittakaa maakoodi):

3.3.   Puhelin (*)

:3.4.   Faksi (*):

3.5.   Sähköpostiosoite (jos saatavilla):

4.   Velallinen

4.1.   Sukunimi ja etunimi/etunimet (mahdolliset muut etunimet ja sukunimet, jos tiedossa) / yrityksen tai yhteisön nimi:

4.2.   Osoite

4.2.1.

Katuosoite/Postilokero:

4.2.2.

Postinumero ja postitoimipaikka:

4.2.3.

Maa (jos jäsenvaltio, ilmoittakaa maakoodi):

4.3.   Puhelin (*):

4.4.   Faksi (*)

4.5.   Sähköpostiosoite (jos saatavilla):

5.   Turvatut varat

5.1.   Pankin nimi:

5.2.   Pankin osoite

5.2.1.

Katuosoite/Postilokero:

5.2.2.

Postinumero ja postitoimipaikka:

5.2.3.

Jäsenvaltio (ilmoittakaa maakoodi):

5.3.   Puhelin:

5.4.   Faksi:

5.5.   Sähköpostiosoite:

5.6.   Onko varat turvattu edellä 2 kohdassa tarkoitetun turvaamismääräyksen perusteella?

Kyllä. Jos vastaus on kyllä, siirtykää kohtiin 5.7–5.10.

Ei. Ilmoittakaa, miksi varoja ei ole turvattu (rasti ruutuun/ruutuihin):

tiliä ei ollut mahdollista tunnistaa varmuudella

tiliä, joka voidaan asetuksen (EU) N:o 655/2014 nojalla turvata, ei ollut mahdollista tunnistaa

tilillä/tileillä ei ole varoja

kyseinen tili on yhteis- tai hallintatili, jota ei täytäntöönpanojäsenvaltion lainsäädännön nojalla voida turvata

tilillä olevat määrät on kansallisen lainsäädännön nojalla vapautettu ulosotosta

tilillä olevat määrät on turvattu muiden turvaamistoimenpiteiden nojalla. Tarkentakaa:

muu. Tarkentakaa:

5.7.   Turvattu määrä (jos määrä on turvattu useissa eri valuutoissa, ilmoittakaa kussakin valuutassa turvattu määrä):

5.8.   Valuutta (tarvittaessa useampia):

☐ euro (EUR) ☐ Bulgarian lev (BGN) ☐ Tšekin koruna (CZK) ☐ Kroatian kuna (HRK) ☐ Unkarin forintti (HUF) ☐ Puolan zloty (PLN) ☐ Romanian leu (RON) ☐ Ruotsin kruunu (SEK) ☐ muu (mainitaan ISO-koodi):

5.9.   Jos edellä kohdassa 2 mainitun turvaamismääräyksen täytäntöönpanon yhteydessä on turvattu pienempi määrä kuin turvaamismääräyksessä on ilmoitettu, kertokaa miksi ei ole turvattu koko määrää (rasti ruutuun/ruutuihin):

tilillä/tileillä ei ole tarpeeksi varoja

tili on yhteis- tai hallintatili ja täytäntöönpanojäsenvaltion lainsäädännössä rajoitetaan tällaisten tilien turvaamista

tietyt tilillä olevat määrät on kansallisen lainsäädännön nojalla vapautettu ulosotosta

tietyt tilillä olevat määrät on turvattu muiden turvaamistoimenpiteiden nojalla. Tarkentakaa:

muu. Tarkentakaa:

5.10.   Turvaamismääräyksen täytäntöönpanopäivä:

(pp/kk/vvvv).

5.11.   (Täytetään tarvittaessa) Jos tätä ilmoitusta ei anna pankki vaan turvaamismääräyksen täytäntöönpanosta vastaava elin, kyseisen elimen nimi ja osoite (katuosoite/postilokero, postinumero ja postitoimipaikka, jäsenvaltio), puhelinnumero, faksinumero ja sähköpostiosoite:

Paikka:

Päiväys:

(pp/kk/vvvv)

Allekirjoitus ja/tai leima:


(*)  Ei pakollinen


LIITE V

Pyyntö vapauttaa liiallisesti turvattu määrä

(Euroopan parlamentin ja neuvoston 15 toukokuuta 2014 antama asetus (EU) N:o 655/2014 eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön ottamisesta rajat ylittävää velkojen perintää varten siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa, 27 artiklan 2 kohta)

TÄRKEÄÄ TIETOA

Velkojan on esitettävä pyyntö mahdollisimman nopein keinoin sen täytäntöönpanojäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa liiallinen turvaaminen on tapahtunut. Luettelo asetuksen (EU) N:o 655/2014 nojalla toimivaltaisista viranomaisista on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa osoitteessa https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-379-fi.do. Hakemus on jätettävä asetuksen (EU) N:o 655/2014 25 artiklan mukaisen liiallisesti turvattua määrää koskevan ilmoituksen vastaanottamista seuraavan kolmannen työpäivän loppuun mennessä.

Kieli

Tämä lomake on täytettävä sen toimivaltaisen viranomaisen kielellä, jolle se lähetetään. Lomake on saatavilla unionin 23 virallisella kielellä Euroopan oikeusportaalissa osoitteessa https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-fi.do, mikä voi helpottaa sen täyttämistä vaaditulla kielellä. Lomakkeen voi myös täyttää verkossa. Euroopan oikeusportaalissa on myös tieto siitä, onko jäsenvaltio ilmoittanut, että se hyväksyy asiakirjojen toimittamisen toimivaltaiselle viranomaiselle jollakin muulla Euroopan unionin virallisella kielellä (asetuksen (EU) N:o 655/2014 50 artiklan 1 kohdan o alakohta).

Maakoodit

Kun viittaatte lomakkeessa jäsenvaltioihin, käyttäkää seuraavia maakoodeja:

AT

Itävalta

EL

Kreikka

IT

Italia

PT

Portugali

BE

Belgia

ES

Espanja

LT

Liettua

RO

Romania

BG

Bulgaria

FI

Suomi

LU

Luxemburg

SE

Ruotsi

CY

Kypros

FR

Ranska

LV

Latvia

SI

Slovenia

CZ

Tšekki

HR

Kroatia

MT

Malta

SK

Slovakia

DE

Saksa

HU

Unkari

NL

Alankomaat

 

 

EE

Viro

IE

Irlanti

PL

Puola

 

 

1.   Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

1.1.   Tuomioistuin, joka on antanut eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen, jäljempänä ’turvaamismääräys’

1.1.1.

Nimi:

1.1.2.

Osoite

1.1.2.1.

Katuosoite/Postilokero:

1.1.2.2.

Postinumero ja postitoimipaikka:

1.1.2.3.

Jäsenvaltio (ilmoittakaa maakoodi):

1.2.   Turvaamismääräyksen päivämäärä (pp/kk/vvvv):

1.3.   Turvaamismääräyksen viitenumero:

1.4.   Turvaamismääräyksen mukaan turvattava määrä yhteensä:

1.5.   Valuutta:

☐ euro (EUR) ☐ Bulgarian lev (BGN) ☐ Tšekin koruna (CZK) ☐ Kroatian kuna (HRK) ☐ Unkarin forintti (HUF) ☐ Puolan zloty (PLN) ☐ Romanian leu (RON) ☐ Ruotsin kruunu (SEK) ☐ muu (mainitaan ISO-koodi):

2.   Velkoja

2.1.   Sukunimi, etunimi (etunimet) / Yrityksen tai yhteisön nimi:

2.2.   Osoite

2.2.1.

Katuosoite/Postilokero:

2.2.2.

Postinumero ja postitoimipaikka:

2.2.3.

Jäsenvaltio (ilmoittakaa maakoodi):

2.3.   Puhelin (*):

2.4.   Faksi (*)

2.5.   Sähköpostiosoite (jos saatavilla):

3.   Velallinen

3.1.   Sukunimi ja etunimi/etunimet (mahdolliset muut etunimet, jos tiedossa) / yrityksen tai yhteisön nimi:

3.2.   Osoite

3.2.1.

Katuosoite/Postilokero:

3.2.2.

Postinumero ja postitoimipaikka:

3.2.3.

Maa (jos jäsenvaltio, ilmoittakaa maakoodi):

3.3.   Puhelin (*):

3.4.   Faksi (*)

3.5.   Sähköpostiosoite (jos saatavilla):

4.   Täytäntöönpanojäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jolle pyyntö osoitetaan

4.1.   Nimi:

4.2.   Osoite

4.2.1.

Katuosoite/Postilokero:

4.2.2.

Postinumero ja postitoimipaikka:

4.2.3.

Jäsenvaltio (ilmoittakaa maakoodi):

5.   Pyyntö vapauttaa liiallisesti turvattu määrä

5.1.   Asetuksen (EU) N:o 655/2014 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus, josta käy ilmi, että turvattu määrä ylittää turvaamismääräyksessä mainitun määrän (kohta 1.4), vastaanotettiin

(pp/kk/vvvv).

5.2.   Ilmoituksesta käy ilmi, että liiallinen varojen turvaaminen on tapahtunut seuraavassa pankissa:

5.2.1.

Turvaamismääräyksen kohteena olevan pankin nimi:

5.2.2.

Pankin osoite

5.2.2.1.

Katuosoite/Postilokero:

5.2.2.2.

Postinumero ja postitoimipaikka:

5.2.2.3.

Jäsenvaltio (ilmoittakaa maakoodi):

5.2.3.

Puhelin (**):

5.2.4.

Faksi (**):

5.2.5.

Sähköpostiosoite (jos saatavilla):

5.3.   Pyydän, että edellä kohdassa 4 mainittu viranomainen toteuttaa toimenpiteitä vapauttaakseen velallisen käyttöön seuraavan summan, joka ylittää turvaamismääräyksessä mainitun määrän:

5.4.   Valuutta:

☐ euro (EUR) ☐ Bulgarian lev (BGN) ☐ Tšekin koruna (CZK) ☐ Kroatian kuna (HRK) ☐ Unkarin forintti (HUF) ☐ Puolan zloty (PLN) ☐ Romanian leu (RON) ☐ Ruotsin kruunu (SEK) ☐ muu (mainitaan ISO-koodi):

Paikka:

Päiväys:

(pp/kk/vvvv)

Nimi, allekirjoitus ja/tai leima:


(*)  Ei pakollinen

(**)  Ei pakollinen


LIITE VI

Vastaanottotodistus

(Euroopan parlamentin ja neuvoston 15 toukokuuta 2014 antama asetus (EU) N:o 655/2014 eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön ottamisesta rajat ylittävää velkojen perintää varten siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa, 29 artiklan 2 kohta)

TÄRKEÄÄ TIETOA

Vastaanottotodistus on lähetettävä asiakirjat toimittaneelle viranomaiselle, velkojalle tai pankille asiakirjojen vastaanottamispäivää seuraavan työpäivän päättymiseen mennessä nopeinta mahdollista toimitustapaa käyttäen.

Toimitettujen asiakirjojen kielen osalta on otettava huomioon asetuksessa (EU) N:o 655/2014, ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdassa, 23 artiklan 4 kohdassa ja 49 artiklassa säädetyt vaatimukset.

Maakoodit

Kun viittaatte lomakkeessa jäsenvaltioihin, käyttäkää seuraavia maakoodeja:

AT

Itävalta

EL

Kreikka

IT

Italia

PT

Portugali

BE

Belgia

ES

Espanja

LT

Liettua

RO

Romania

BG

Bulgaria

FI

Suomi

LU

Luxemburg

SE

Ruotsi

CY

Kypros

FR

Ranska

LV

Latvia

SI

Slovenia

CZ

Tšekki

HR

Kroatia

MT

Malta

SK

Slovakia

DE

Saksa

HU

Unkari

NL

Alankomaat

 

 

EE

Viro

IE

Irlanti

PL

Puola

 

 

1.   Asiakirjan/asiakirjat vastaanottanut tuomioistuin tai viranomainen

1.1.   Nimi:

1.2.   Osoite

1.2.1.

Katuosoite/Postilokero:

1.2.2.

Postinumero ja postitoimipaikka:

1.2.3.

Jäsenvaltio (ilmoittakaa maakoodi):

1.3.   Puhelin:

1.4.   Faksi:

1.5.   Sähköpostiosoite:

1.6.   Asiakirjan/asiakirjat vastaanottaneen tuomioistuimen tai viranomaisen asiakirjalle/asiakirjoille mahdollisesti antamat viitenumerot:

2.   Tuomioistuin tai viranomainen, joka mainitaan kohdassa 1, on vastaanottanut seuraavat asiakirjat asetuksen (EU) N:o 655/2014 mukaisesti

(pp/kk/vvvv) (ilmoittakaa asiakirjoille mahdollisesti antamanne viitenumerot):

peruuttamislomake (asetuksen 10 artiklan 2 kohta)

tietopyyntö (asetuksen 14 artiklan 3 kohta)

tilitiedot (asetuksen 14 artiklan 6 kohta)

eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen, jäljempänä ’turvaamismääräys’, A-osa ja tyhjä vakiolomake ilmoitusta varten (asetuksen 23 artiklan 3 kohta)

ilmoitus varojen turvaamisesta (asetuksen 25 artiklan 2 tai 3 kohta)

turvaamismääräys ja muut asetuksen 28 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut asiakirjat (yksityiskohtaiset tiedot toimitettava):

oikeussuojakeinoa koskeva päätös (asetuksen 36 artiklan 5 kohta)

3.   Asiakirjan/asiakirjat toimittanut viranomainen, velkoja tai pankki

3.1.   Nimi:

3.2.   Osoite

3.2.1.

Katuosoite/Postilokero:

3.2.2.

Postinumero ja postitoimipaikka:

3.2.3.

Jäsenvaltio (ilmoittakaa maakoodi):

4.   (Täytetään tarvittaessa) Vastaanotetun asiakirjan / vastaanotettujen asiakirjojen kieli on väärä.

Seuraavat asiakirjat:

on käännettävä seuraavalle kielelle:

☐ bulgaria ☐ espanja ☐ tšekki ☐ saksa ☐ viro ☐ kreikka ☐ englanti ☐ ranska ☐ iiri ☐ kroatia ☐ italia ☐ latvia ☐ liettua ☐ unkari ☐ malta ☐ hollanti ☐ puola ☐ portugali ☐ romania ☐ slovakia ☐ slovenia ☐ suomi ☐ ruotsi

5.   (Täytetään tarvittaessa) Muut syyt, joiden vuoksi asiakirjaa/asiakirjoja ei voida käsitellä (esim. asiakirja on lukukelvoton). Selostakaa syy:

Paikka:

Päiväys:

(pp/kk/vvvv)

Allekirjoitus ja/tai leima:


LIITE VII

Oikeussuojakeinoja koskeva hakemus

(Euroopan parlamentin ja neuvoston 15 toukokuuta 2014 antama asetus (EU) N:o 655/2014 eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön ottamisesta rajat ylittävää velkojen perintää varten siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa, 36 artiklan 1 kohta)

Tuomioistuin täyttää

 

Asian numero:

 

Saapunut tuomioistuimeen

(pp/kk/vvvv)

TÄRKEÄÄ TIETOA

Kieli

Tämä lomake on täytettävä sen tuomioistuimen tai viranomaisen kielellä, jolle se lähetetään. Lomake on saatavilla unionin 23 virallisella kielellä Euroopan oikeusportaalissa osoitteessa https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-fi.do, ja sen voi myös täyttää verkossa. Tutun kieliversion saatavuus voi helpottaa lomakkeen täyttämistä vaaditulla kielellä. Euroopan oikeusportaalissa on myös tieto siitä, onko kyseinen jäsenvaltio ilmoittanut, että se hyväksyy asiakirjojen toimittamisen tuomioistuimelle tai toimivaltaiselle viranomaiselle jollakin muulla Euroopan unionin virallisella kielellä (asetuksen (EU) N:o 655/2014 50 artiklan 1 kohdan o alakohta).

Liiteasiakirjat

Hakemuslomakkeeseen on liitettävä kaikki asian kannalta olennaiset asiakirjat. Liittäkää mukaan jäljennös kyseessä olevasta eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä, jäljempänä ’turvaamismääräys’.

Maakoodit

Kun viittaatte lomakkeessa jäsenvaltioihin, käyttäkää seuraavia maakoodeja:

AT

Itävalta

EL

Kreikka

IT

Italia

PT

Portugali

BE

Belgia

ES

Espanja

LT

Liettua

RO

Romania

BG

Bulgaria

FI

Suomi

LU

Luxemburg

SE

Ruotsi

CY

Kypros

FR

Ranska

LV

Latvia

SI

Slovenia

CZ

Tšekki

HR

Kroatia

MT

Malta

SK

Slovakia

DE

Saksa

HU

Unkari

NL

Alankomaat

 

 

EE

Viro

IE

Irlanti

PL

Puola

 

 

Oikeussuojakeinoa koskeva hakemus

Asetuksen (EU) N:o 655/2014 33 ja 34 artiklassa säädetään velallisen oikeussuojakeinoista. Asetuksen 35 artiklassa säädetään muista velallisen ja velkojan saatavilla olevista oikeussuojakeinoista.

Jos haluatte vastustaa turvaamismääräyksen antamista, hakemus on osoitettava sen jäsenvaltion toimivaltaiselle tuomioistuimelle, jossa turvaamismääräys on annettu.

Jos haluatte vastustaa turvaamismääräyksen täytäntöönpanoa, hakemus on osoitettava tuomioistuimelle tai, jos kansallisessa lainsäädännössä niin säädetään, toimivaltaiselle täytäntöönpanoviranomaiselle siinä täytäntöönpanojäsenvaltiossa, jossa turvattava tili sijaitsee.

Euroopan oikeusportaalissa on myös tietoa siitä, miten oikeudenkäyntimaksut suoritetaan kyseisessä jäsenvaltiossa, kun on kyse menettelystä oikeussuojakeinojen käyttämiseksi turvaamismääräystä vastaan.

Jos lomake täytetään paperilla, on tarvittaessa käytettävä numeroituja lisälehtiä.

1.   Tuomioistuin tai viranomainen, jolle oikeussuojakeinoa koskeva hakemus tehdään

1.2.   Nimi:

1.3.   Osoite

1.3.1.

Katuosoite/Postilokero:

1.3.2.

Postinumero ja postitoimipaikka:

1.3.3.

Jäsenvaltio (ilmoittakaa maakoodi):

2.   Hakija

2.1.   Oikeussuojakeinoa hakee/hakevat turvaamismääräyksen antamiseen johtaneessa menettelyssä (rasti ruutuun/ruutuihin) (1):

Velkoja

Velallinen

2.2.   Sukunimi, etunimi (etunimet) / Yrityksen tai yhteisön nimi:

2.3.   Osoite

2.3.1.

Katuosoite/Postilokero:

2.3.2.

Postinumero ja postitoimipaikka:

2.3.3.

Maa (jos jäsenvaltio, ilmoittakaa maakoodi):

2.4.   Puhelin (*)

:2.5.   Faksi (*):

2.6.   Sähköpostiosoite (jos saatavilla):

2.7.   Osapuolen mahdollisen edustajan nimi ja yhteystiedot

2.7.1.

Sukunimi ja etunimi/etunimet:

2.7.2.

Osoite

2.7.2.1.

Katuosoite/Postilokero:

2.7.2.2.

Postinumero ja postitoimipaikka:

2.7.2.3.

Maa (jos jäsenvaltio, ilmoittakaa maakoodi):

2.7.3.

Sähköpostiosoite (jos saatavilla):

3.   Toinen osapuoli  (2)

3.1.   Toinen osapuoli turvaamismääräyksen antamiseen johtaneessa menettelyssä on (rasti ruutuun/ruutuihin):

Velkoja

Velallinen

3.2.   Sukunimi, etunimi (etunimet) / Yrityksen tai yhteisön nimi:

3.3.   Osoite

3.3.1.

Katuosoite/Postilokero:

3.3.2.

Postinumero ja postitoimipaikka:

3.3.3.

Maa (jos jäsenvaltio, ilmoittakaa maakoodi):

3.4.   Puhelin (**):

3.5.   Faksi (**):

3.6.   Sähköpostiosoite (jos saatavilla):

3.7.   Osapuolen mahdollisen edustajan nimi, jos tiedossa, ja yhteystiedot, jos saatavilla

3.7.1.

Sukunimi ja etunimi/etunimet:

3.7.2.

Osoite

3.7.2.1.

Katuosoite/Postilokero:

3.7.2.2.

Postinumero ja postitoimipaikka:

3.7.2.3.

Maa (jos jäsenvaltio, ilmoittakaa maakoodi):

3.7.3.

Sähköpostiosoite:

4.   Turvaamismääräyksen antanut tuomioistuin (täytetään vain, jos eri kuin 1 kohdassa tarkoitettu tuomioistuin, jolle oikeussuojakeinoa koskeva hakemus tehdään)

4.1.   Nimi:

4.2.   Osoite

4.2.1.

Katuosoite/Postilokero:

4.2.2.

Postinumero ja postitoimipaikka:

4.2.3.

Jäsenvaltio (ilmoittakaa maakoodi):

4.3.   Puhelin (**):

4.4.   Faksi (**):

4.5.   Sähköpostiosoite (jos saatavilla):

5.   Turvaamismääräys

5.1.   Turvaamismääräyksen päivämäärä (pp/kk/vvvv):

5.2.   Turvaamismääräyksen viitenumero:

5.3.   Turvaamismääräyksen mukaan turvattava määrä yhteensä:

5.4.   Valuutta:

☐ euro (EUR) ☐ Bulgarian lev (BGN) ☐ Tšekin koruna (CZK) ☐ Kroatian kuna (HRK) ☐ Unkarin forintti (HUF) ☐ Puolan zloty (PLN) ☐ Romanian leu (RON) ☐ Ruotsin kruunu (SEK) ☐ muu (mainitaan ISO-koodi):

6.   Oikeussuojakeinoa koskeva hakemus alkuperäjäsenvaltiossa

6.1.   Haen turvaamismääräyksen (rasti ruutuun):

muuttamista

peruuttamista

sillä perusteella, että (rasti ruutuun/ruutuihin; jos haette turvaamismääräyksen muuttamista, merkitkää rastilla myös haettava muutos)

6.1.1.

asetuksessa (EU) N:o 655/2014 turvaamismääräyksen antamiselle säädetyt edellytykset tai vaatimukset eivät täyty

6.1.1.1.

asetusta (EU) N:o 655/2014 ei sovelleta (2 artikla). Toimittakaa yksityiskohtaiset tiedot:

6.1.1.2.

asia ei ole rajat ylittävä (3 artikla). Toimittakaa yksityiskohtaiset tiedot:

6.1.1.3.

turvaamismääräyksen antanut tuomioistuin ei ole toimivaltainen (6 artikla). Toimittakaa yksityiskohtaiset tiedot:

6.1.1.4.

ei ole pikaista tarvetta turvaamismääräykselle, koska ei ole olemassa riskiä siitä, että velkojan minuun kohdistaman vaatimuksen myöhempi täytäntöönpano estyy tai olennaisesti vaikeutuu. (7 artiklan 1 kohta). Toimittakaa yksityiskohtaiset tiedot:

6.1.1.5.

velkoja ei ole toimittanut riittäviä todisteita siitä, että hän todennäköisesti menestyy minuun kohdistamassaan pääasiavaatimuksessaan (7 artiklan 2 kohta). Tarkentakaa:

6.1.1.6.

velkoja ei ole pannut pääasiakannetta vireille tuomioistuimen antamaan määräaikaan mennessä (10 artikla).

6.1.1.7.

velkojalta olisi pitänyt vaatia vakuus tai vakuuden olisi pitänyt olla suurempi kuin tuomioistuin on määrännyt (12 artikla). Toimittakaa yksityiskohtaiset tiedot:

6.1.2.

turvaamismääräystä, ilmoitusta varojen turvaamisesta ja/tai muita asetuksen (EU) N:o 655/2014 28 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja eli turvaamismääräystä koskevaa hakemusta, jonka velkoja on toimittanut tuomioistuimelle, ja jäljennöksiä kaikista asiakirjoista, jotka velkoja on toimittanut tuomioistuimelle määräyksen saamista varten, ei ole annettu minulle tiedoksi 14 päivän kuluessa tilini tai tilieni turvaamisesta.

Ilmoittakaa osoite, johon asiakirjat ja käännökset voidaan lähettää:

tai vaihtoehtoisesti

merkitkää rasti tähän ruutuun, jos suostutte noutamaan kyseiset asiakirjat alkuperäjäsenvaltion tuomioistuimesta.

6.1.3.

minulle 28 artiklan mukaisesti tiedoksi annetut asiakirjat eivät täytä asetuksessa (EU) N:o 655/2014 säädettyjä kielivaatimuksia. Asetuksen 49 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että turvaamismääräys ja turvaamismääräystä koskeva hakemus, jotka velkoja on toimittanut tuomioistuimelle, käännetään sen jäsenvaltion viralliselle kielelle, jossa velallisen kotipaikka on, tai jollekin muulle kielelle, jota velallinen ymmärtää.

Ilmoittakaa tarvittaessa jokin muu kieli, jota ymmärrätte:

Ilmoittakaa osoite, johon asiakirjat ja käännökset voidaan lähettää:

tai vaihtoehtoisesti

merkitkää rasti tähän ruutuun, jos suostutte noutamaan kyseiset asiakirjat alkuperäjäsenvaltion tuomioistuimesta.

6.1.4.

turvattuja määriä, jotka ylittävät turvaamismääräyksessä ilmoitetun määrän, ei ole vapautettu asetuksen (EU) N:o 655/2014 27 artiklan mukaisesti. Toimittakaa yksityiskohtaiset tiedot:

6.1.5.

vaatimus, jonka täytäntöönpanon velkoja pyrki turvaamaan turvaamismääräyksellä, on maksettu kokonaan tai osittain. Toimittakaa yksityiskohtaiset tiedot:

6.1.6.

pääasiassa annetussa tuomiossa on hylätty vaatimus, jonka täytäntöönpanon velkoja pyrki turvaamaan turvaamismääräyksellä. Toimittakaa yksityiskohtaiset tiedot:

6.1.7.

pääasiassa annettu tuomio, tuomioistuimessa tehty sovinto tai virallinen asiakirja, jonka täytäntöönpanon velkoja pyrki turvaamaan turvaamismääräyksellä, on julistettu mitättömäksi, tai mahdollisesti kumottu. Toimittakaa yksityiskohtaiset tiedot:

6.1.8.

olosuhteet, jossa turvaamismääräys on annettu, ovat muuttuneet. Toimittakaa yksityiskohtaiset tiedot:

6.1.9.

olemme (velallinen ja velkoja) sopineet asian. Tässä tapauksessa sekä velkojan että velallisen on allekirjoitettava tämä lomake.

7.   Oikeussuojakeinoa koskeva hakemus täytäntöönpanojäsenvaltiossa

7.1.   Haen turvaamismääräyksen täytäntöönpanon (rasti ruutuun)

rajoittamista

muuttamista

lopettamista

sillä perusteella, että (rasti ruutuun/ruutuihin kohdassa 7.1.1; jos haette turvaamismääräyksen rajoittamista tai muuttamista, merkitkää rastilla myös haettava rajoitus tai muutos):

7.1.1.

turvaamismääräystä ei ole pantu täytäntöön asetuksen (EU) N:o 655/2014 mukaisesti, koska:

7.1.1.1.

tietyt tilillä säilytettävät turvatut määrät tulisi vapauttaa ulosotosta asetuksen (EU) N:o 655/2014 31 artiklan 3 kohdan mukaisesti tai ulosotosta vapautettuja määriä ei ole otettu lainkaan huomioon tai niitä ei ole otettu asianmukaisesti huomioon turvaamismääräyksen täytäntöönpanossa kyseisen asetuksen 31 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Toimittakaa yksityiskohtaiset tiedot:

7.1.1.2.

turvattu tili ei kuulu asetuksen (EU) N:o 655/2014 soveltamisalaan (asetuksen 2 artikla). Toimittakaa yksityiskohtaiset tiedot:

7.1.1.3.

tuomion, tuomioistuimessa tehdyn sovinnon tai virallisen asiakirjan, jonka täytäntöönpanon velkoja pyrki turvaamaan turvaamismääräyksellä, täytäntöönpanosta on kieltäydytty täytäntöönpanojäsenvaltiossa;

7.1.1.4.

tuomion, jonka täytäntöönpanon velkoja pyrki turvaamaan turvaamismääräyksellä, täytäntöönpanokelpoisuus on keskeytetty alkuperäjäsenvaltiossa;

7.1.1.5.

turvaamismääräystä, varojen turvaamista koskevaa ilmoitusta ja/tai asetuksen (EU) N:o 655/2014 28 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja muita asiakirjoja ei annettu minulle tiedoksi 14 päivän kuluessa tilini tai tilieni turvaamisesta;

Ilmoittakaa osoite, johon asiakirjat ja käännökset voidaan lähettää:

tai vaihtoehtoisesti

merkitkää rasti tähän ruutuun, jos suostutte noutamaan kyseiset asiakirjat alkuperäjäsenvaltion tuomioistuimesta;

7.1.1.6.

minulle asetuksen (EU) N:o 655/2014 28 artiklan mukaisesti tiedoksi annetut asiakirjat eivät täyttäneet kyseisessä asetuksessa säädettyjä kielivaatimuksia. Asetuksen 49 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että turvaamismääräys ja turvaamismääräystä koskeva hakemus, jotka velkoja on toimittanut tuomioistuimelle, käännetään sen jäsenvaltion viralliselle kielelle, jossa velallisen kotipaikka on, tai jollekin muulle kielelle, jota velallinen ymmärtää.

Ilmoittakaa tarvittaessa jokin muu kieli, jota ymmärrätte:

Ilmoittakaa osoite, johon asiakirjat ja käännökset voidaan lähettää:

tai vaihtoehtoisesti

merkitkää rasti tähän ruutuun, jos suostutte noutamaan kyseiset asiakirjat alkuperäjäsenvaltion tuomioistuimesta;

7.1.1.7.

turvattuja määriä, jotka ylittävät turvaamismääräyksessä ilmoitetun määrän, ei ole vapautettu asetuksen (EU) N:o 655/2014 27 artiklan mukaisesti. Toimittakaa yksityiskohtaiset tiedot:

7.1.1.8.

vaatimus, jonka täytäntöönpanon velkoja pyrki turvaamaan turvaamismääräyksellä, on maksettu kokonaan tai osittain. Toimittakaa yksityiskohtaiset tiedot:

7.1.1.9.

pääasiassa annetussa tuomiossa on hylätty vaatimus, jonka täytäntöönpanon velkoja pyrki turvaamaan turvaamismääräyksellä;

7.1.1.10.

pääasiassa annettu tuomio, tuomioistuimessa tehty sovinto tai virallinen asiakirja, jonka täytäntöönpanon velkoja pyrki turvaamaan turvaamismääräyksellä, on julistettu mitättömäksi, tai mahdollisesti kumottu. Toimittakaa yksityiskohtaiset tiedot:

7.1.1.11.

turvaamismääräyksen täytäntöönpano on selvästi vastoin täytäntöönpanojäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteita. Toimittakaa yksityiskohtaiset tiedot:

7.1.1.12.

olemme (velallinen ja velkoja) sopineet asian. Tässä tapauksessa sekä velkojan että velallisen on allekirjoitettava tämä lomake;

7.1.1.13.

turvaamisesta vapautettuja määriä on mukautettava. Toimittakaa yksityiskohtaiset tiedot:

8.   Todisteet

Luetelkaa todisteet, jotka tukevat oikeussuojakeinoa koskevaa hakemustanne:

Vakuutan, että antamani tiedot ovat parhaan tietoni mukaan oikeat ja olen antanut ne vilpittömässä mielessä.

Jos on käytetty numeroituja lisälehtiä, sivujen kokonaismäärä:

Paikka:

Päiväys:

(pp/kk/vvvv)

Nimi, allekirjoitus ja/tai leima:


(1)  Jos velkoja ja velallinen tekevät yhteisen hakemuksen (turvaamismääräyksen peruuttamiseksi tai muuttamiseksi tai turvaamismääräyksen täytäntöönpanon lopettamiseksi tai rajoittamiseksi) sillä perusteella, että he ovat sopineet asian, molempien osapuolien on täytettävä tämä kohta. Tässä tapauksessa, jos täytätte lomakkeen paperilla, käyttäkää numeroituja lisälehtiä.

(*)  Ei pakollinen

(2)  Tätä kohtaa ei täytetä, jos tiedot on jo annettu kohdassa 2 sekä velkojasta että velallisesta, jotka tekevät yhteisen hakemuksen sillä perusteella, että he ovat sopineet asian.

(**)  Ei pakollinen


LIITE VIII

Oikeussuojakeinoa koskevan päätöksen toimittaminen täytäntöönpanojäsenvaltiolle

(Euroopan parlamentin ja neuvoston 15 toukokuuta 2014 antama asetus (EU) N:o 655/2014 eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön ottamisesta rajat ylittävää velkojen perintää varten siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa, 36 artiklan 5 kohta)

Maakoodit

Kun viittaatte lomakkeessa jäsenvaltioihin, käyttäkää seuraavia maakoodeja:

AT

Itävalta

EL

Kreikka

IT

Italia

PT

Portugali

BE

Belgia

ES

Espanja

LT

Liettua

RO

Romania

BG

Bulgaria

FI

Suomi

LU

Luxemburg

SE

Ruotsi

CY

Kypros

FR

Ranska

LV

Latvia

SI

Slovenia

CZ

Tšekki

HR

Kroatia

MT

Malta

SK

Slovakia

DE

Saksa

HU

Unkari

NL

Alankomaat

 

 

EE

Viro

IE

Irlanti

PL

Puola

 

 

1.   Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys, jäljempänä ’turvaamismääräys’:

1.1.   Turvaamismääräyksen päivämäärä (pp/kk/vvvv):

1.2.   Turvaamismääräyksen viitenumero:

1.3.   Turvaamismääräyksen mukaan turvattava määrä yhteensä:

Valuutta:

☐ euro (EUR) ☐ Bulgarian lev (BGN) ☐ Tšekin koruna (CZK) ☐ Kroatian kuna (HRK) ☐ Unkarin forintti (HUF) ☐ Puolan zloty (PLN) ☐ Romanian leu (RON) ☐ Ruotsin kruunu (SEK) ☐ muu (mainitaan ISO-koodi):

2.   Turvaamismääräyksen antanut tuomioistuin

2.1.   Nimi:

2.2.   Osoite

2.2.1.

Katuosoite/Postilokero:

2.2.2.

Postinumero ja postitoimipaikka:

2.2.3.

Jäsenvaltio (ilmoittakaa maakoodi):

2.3.   Puhelin (*):

2.4.   Faksi (*):

2.5.   Sähköpostiosoite (jos saatavilla):

3.   Oikeussuojakeinoa koskevan päätöksen tehnyt tuomioistuin (täytetään vain, jos eri kuin (2 kohdassa mainittu) turvaamismääräyksen antanut tuomioistuin)

3.1.   Nimi:

3.2.   Osoite

3.2.1.

Katuosoite/Postilokero:

3.2.2.

Postinumero ja postitoimipaikka:

3.2.3.

Jäsenvaltio (ilmoittakaa maakoodi):

3.3.   Puhelin:

3.4.   Faksi:

3.5.   Sähköpostiosoite:

4.   (Oikeussuojakeinon) hakija

4.1.   Oikeussuojakeinoa hakee/hakevat turvaamismääräyksen antamiseen johtaneessa menettelyssä (rasti ruutuun/ruutuihin) (1):

Velkoja

Velallinen

4.2.   Sukunimi, etunimi (etunimet) / Yrityksen tai yhteisön nimi:

4.3.   Osoite

4.3.1.

Katuosoite/Postilokero:

4.3.2.

Postinumero ja postitoimipaikka:

4.3.3.

Maa (jos jäsenvaltio, ilmoittakaa maakoodi):

4.4.   Puhelinnumero (jos saatavilla):

4.5.   Faksi (jos saatavilla):

4.6.   Sähköpostiosoite (jos saatavilla):

4.7.   Osapuolen mahdollisen edustajan nimi, jos tiedossa, ja yhteystiedot, jos saatavilla

4.7.1.

Sukunimi ja etunimi/etunimet:

4.7.2.

Osoite

4.7.2.1.

Katuosoite/Postilokero:

4.7.2.2.

Postinumero ja postitoimipaikka:

4.7.2.3.

Maa (jos jäsenvaltio, ilmoittakaa maakoodi):

4.7.3.

Sähköpostiosoite:

5.   Toinen osapuoli  (2)

5.1.   Toinen osapuoli turvaamismääräyksen antamiseen johtaneessa menettelyssä on (rasti ruutuun/ruutuihin):

Velkoja

Velallinen

5.2.   Sukunimi, etunimi (etunimet) / Yrityksen tai yhteisön nimi:

5.3.   Osoite

5.3.1.

Katuosoite/Postilokero:

5.3.2.

Postinumero ja postitoimipaikka:

5.3.3.

Maa (jos jäsenvaltio, ilmoittakaa maakoodi):

5.4.   Puhelinnumero (jos saatavilla):

5.5.   Faksi (jos saatavilla):

5.6.   Sähköpostiosoite (jos saatavilla):

5.7.   Osapuolen mahdollisen edustajan nimi, jos tiedossa, ja yhteystiedot, jos saatavilla

5.7.1.

Sukunimi ja etunimi/etunimet:

5.7.2.

Osoite

5.7.2.1.

Katuosoite/Postilokero:

5.7.2.2.

Postinumero ja postitoimipaikka:

5.7.2.3.

Maa (jos jäsenvaltio, ilmoittakaa maakoodi):

5.7.3.

Sähköpostiosoite:

6.   Oikeussuojakeinoa koskeva tuomioistuimen päätös

6.1.   Päätöksen päivämäärä (pp/kk/vvvv):

6.2.   Päätöksen viitenumero:

6.3.   Päätös:

Turvaamismääräys peruutetaan

Turvaamismääräystä muutetaan seuraavasti:

Turvaamismääräyksen täytäntöönpanojäsenvaltion toimivaltaista viranomaista pyydetään toteuttamaan tarvittavat toimet oikeusuojakeinoa koskevan päätöksen täytäntöönpanemiseksi.

Paikka:

Päiväys:

(pp/kk/vvvv)

Tuomioistuimen leima, allekirjoitus ja/tai muu todennus:


(*)  Ei pakollinen

(1)  Jos oikeussuojakeinoa koskeva päätös koskee hakemusta, jonka velkoja ja velallinen ovat tehneet yhteisesti (turvaamismääräyksen peruuttamiseksi tai muuttamiseksi) sillä perusteella, että he ovat sopineet asian, molemmat osapuolet on mainittava tässä kohdassa. Tässä tapauksessa, jos täytätte lomakkeen paperilla, käyttäkää numeroituja lisälehtiä.

(2)  Ei täytetä, jos tiedot on jo annettu kohdassa 4 sekä velkojan että velallisen osalta, jotka ovat tehneet yhteisen oikeussuojakeinoa koskevan hakemuksen sillä perusteella, että he ovat sopineet asian.


LIITE IX

Muutoksenhaku oikeussuojakeinoa koskevaa päätöstä vastaan

(Euroopan parlamentin ja neuvoston 15 toukokuuta 2014 antama asetus (EU) N:o 655/2014 eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön ottamisesta rajat ylittävää velkojen perintää varten siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa, 37 artikla)

Tuomioistuin täyttää

 

Asian numero:

 

Saapunut tuomioistuimeen

(pp/kk/vvvv)

TÄRKEÄÄ TIETOA

Kieli

Tämä lomake on täytettävä sen tuomioistuimen kielellä, jolle se lähetetään. Lomake on saatavilla unionin 23 virallisella kielellä Euroopan oikeusportaalissa osoitteessa https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-fi.do ja sen voi myös täyttää verkossa. Tutun kieliversion saatavuus voi helpottaa lomakkeen täyttämistä vaaditulla kielellä. Euroopan oikeusportaalissa on myös tieto siitä, onko jäsenvaltio ilmoittanut, että se hyväksyy asiakirjojen toimittamisen toimivaltaiselle viranomaiselle jollakin muulla Euroopan unionin virallisella kielellä (asetuksen (EU) N:o 655/2014 50 artiklan 1 kohdan o alakohta).

Luettelo asetuksen (EU) N:o 655/2014 nojalla muutoksenhaussa toimivaltaisista tuomioistuimista on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa osoitteessa https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-379-fi.do.

Liiteasiakirjat

Tähän lomakkeeseen on liitettävä kaikki asian kannalta olennaiset asiakirjat. Siihen on liitettävä myös jäljennös päätöksestä, johon haetaan muutosta.

Maakoodit

Kun viittaatte lomakkeessa jäsenvaltioihin, käyttäkää seuraavia maakoodeja:

AT

Itävalta

EL

Kreikka

IT

Italia

PT

Portugali

BE

Belgia

ES

Espanja

LT

Liettua

RO

Romania

BG

Bulgaria

FI

Suomi

LU

Luxemburg

SE

Ruotsi

CY

Kypros

FR

Ranska

LV

Latvia

SI

Slovenia

CZ

Tšekki

HR

Kroatia

MT

Malta

SK

Slovakia

DE

Saksa

HU

Unkari

NL

Alankomaat

 

 

EE

Viro

IE

Irlanti

PL

Puola

 

 

Euroopan oikeusportaalissa on tietoa siitä, miten oikeudenkäyntimaksut suoritetaan kyseessä olevassa menettelyssä kyseisessä jäsenvaltiossa.

Jos lomake täytetään paperilla, on tarvittaessa käytettävä numeroituja lisälehtiä.

1.   Tuomioistuin, jolle muutoksenhaku osoitetaan

1.1.   Nimi:

1.2.   Osoite

1.2.1.

Katuosoite/Postilokero:

1.2.2.

Postinumero ja postitoimipaikka:

1.2.3.

Jäsenvaltio (ilmoittakaa maakoodi):

2.   Muutoksenhakija

2.1.   Muutoksenhakija eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen, jäljempänä ’turvaamismääräys’, antamiseen johtaneessa menettelyssä on (rasti ruutuun):

Velkoja

Velallinen

2.2.   Sukunimi, etunimi (etunimet) / Yrityksen tai yhteisön nimi:

2.3.   Osoite

2.3.1.

Katuosoite/Postilokero:

2.3.2.

Postinumero ja postitoimipaikka:

2.3.3.

Maa (jos jäsenvaltio, ilmoittakaa maakoodi):

2.4.   Puhelin (*):

2.5.   Faksi (*):

2.6.   Sähköpostiosoite (jos saatavilla):

2.7.   Osapuolen mahdollisen edustajan nimi ja yhteystiedot

2.7.1.

Sukunimi ja etunimi/etunimet:

2.7.2.

Osoite

2.7.2.1.

Katuosoite/Postilokero:

2.7.2.2.

Postinumero ja postitoimipaikka:

2.7.2.3.

Maa (jos jäsenvaltio, ilmoittakaa maakoodi):

2.7.3.

Sähköpostiosoite:

3.   Toinen osapuoli

3.1.   Toinen osapuoli turvaamismääräyksen antamiseen johtaneessa menettelyssä on (rasti ruutuun/ruutuihin):

Velkoja

Velallinen

3.2.   Sukunimi, etunimi (etunimet) / Yrityksen tai yhteisön nimi:

3.3.   Osoite

3.3.1.

Katuosoite/Postilokero:

3.3.2.

Postinumero ja postitoimipaikka:

3.3.3.

Maa (jos jäsenvaltio, ilmoittakaa maakoodi):

3.4.   Puhelin (**):

3.5.   Faksi (**):

3.6.   Sähköpostiosoite (jos saatavilla):

3.7.   Osapuolen mahdollisen edustajan nimi, jos tiedossa, ja yhteystiedot, jos saatavilla

3.7.1.

Sukunimi ja etunimi/etunimet:

3.7.2.

Osoite

3.7.2.1.

Katuosoite/Postilokero:

3.7.2.2.

Postinumero ja postitoimipaikka:

3.7.2.3.

Maa (jos jäsenvaltio, ilmoittakaa maakoodi):

3.7.3.

Sähköpostiosoite:

4.   Turvaamismääräyksen antanut tuomioistuin

4.1.   Nimi:

4.2.   Osoite

4.2.1.

Katuosoite/Postilokero:

4.2.2.

Postinumero ja postitoimipaikka:

4.2.3.

Jäsenvaltio (ilmoittakaa maakoodi):

4.3.   Puhelin (**):

4.4.   Faksi (**):

4.5.   Sähköpostiosoite (jos saatavilla):

5.   Turvaamismääräys

5.1.   Turvaamismääräyksen päivämäärä (pp/kk/vvvv):

5.2.   Turvaamismääräyksen viitenumero:

5.3.   Turvaamismääräyksen mukaan turvattava määrä yhteensä:

5.4.   Valuutta:

☐ euro (EUR) ☐ Bulgarian lev (BGN) ☐ Tšekin koruna (CZK) ☐ Kroatian kuna (HRK) ☐ Unkarin forintti (HUF) ☐ Puolan zloty (PLN) ☐ Romanian leu (RON) ☐ Ruotsin kruunu (SEK) ☐ muu (mainitaan ISO-koodi):

6.   Oikeussuojakeinoa koskevan päätöksen tehnyt tuomioistuin tai toimivaltainen täytäntöönpanoviranomainen (ei täytetä, jos sama kuin (kohdassa 4 mainittu) turvaamismääräyksen antanut tuomioistuin)

6.1.   Nimi:

6.2.   Osoite

6.2.1.

Katuosoite/Postilokero:

6.2.2.

Postinumero ja postitoimipaikka:

6.2.3.

Jäsenvaltio (ilmoittakaa maakoodi):

6.3.   Puhelin (***):

6.4.   Faksi (***):

6.5.   Sähköpostiosoite (jos saatavilla):

7.   Oikeussuojakeinoa koskeva päätös:

7.1.   Päätöksen päivämäärä (pp/kk/vvvv):

7.2.   Päätöksen viitenumero:

7.3.   Oikeussuojakeinoa koskeva päätös on annettu oikeussuojakeinoa koskevasta hakemuksesta, jonka tekijä on (rasti ruutuun):

velkoja turvaamismääräyksen antamiseen johtaneessa menettelyssä

velallinen turvaamismääräyksen antamiseen johtaneessa menettelyssä

8.   Muutoksenhaku oikeussuojakeinoa koskevaa päätöstä vastaan

Haen muutosta kohdassa 7 tarkoitettuun päätökseen seuraavista syistä:

9.   Todisteet

Luetelkaa todisteet, jotka tukevat muutoksenhakua:

Vakuutan, että antamani tiedot ovat parhaan tietoni mukaan oikeat ja olen antanut ne vilpittömässä mielessä.

Jos on käytetty numeroituja lisälehtiä, sivujen kokonaismäärä:

Paikka:

Päiväys:

(pp/kk/vvvv)

Nimi, allekirjoitus ja/tai leima:


(*)  Ei pakollinen

(**)  Ei pakollinen

(***)  Ei pakollinen