24.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 258/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2016/1712,

annettu 7 päivänä kesäkuuta 2016,

luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU täydentämisestä niiden teknisten sääntelystandardien osalta, joissa täsmennetään yksityiskohtaiseen kirjanpitoon vähintään sisällytettävät tiedot rahoitussopimuksista ja olosuhteet, joissa kyseinen vaatimus olisi asetettava

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivin 82/891/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY, 2011/35/EU, 2012/30/EU ja 2013/36/EU ja asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 15 päivänä toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU (1) ja erityisesti sen 71 artiklan 8 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jotta varmistetaan, että toimivaltaiset viranomaiset ja kriisinratkaisuviranomaiset voivat saada helposti tietoja direktiivin 2014/59/EU 2 artiklan 1 kohdan 100 alakohdassa määritellyistä rahoitussopimuksista, kun sovellettavassa kriisinratkaisusuunnitelmassa ja konsernin kriisinratkaisusuunnitelmassa edellytetään kriisinratkaisutoimien soveltamista direktiivin 2014/59/EU 1 artiklan 1 kohdan b, c tai d alakohdassa tarkoitettuun laitokseen tai yhteisöön, kyseisten viranomaisten olisi vaadittava, että laitokset tai yhteisöt pitävät jatkuvasti kirjaa tällaisia sopimuksia koskevista vähimmäistiedoista. Tämä ei saisi rajoittaa toimivaltaisten viranomaisten tai kriisinratkaisuviranomaisten mahdollisuutta vaatia, että rahoitussopimuksia koskevaan yksityiskohtaiseen kirjanpitoon sisällytetään lisätietoja, ja asettaa tällaisia vaatimuksia muille direktiivin 2014/59/EU 1 artiklan 1 kohdan b, c tai d alakohdassa tarkoitetuille laitoksille tai yhteisöille, kun se on tarpeen kattavan ja tehokkaan suunnittelun varmistamiseksi.

(2)

Olisi määriteltävä selkeästi tiedot, joiden on vähintään sisällyttävä kyseisten laitosten tai yhteisöjen yksityiskohtaiseen kirjanpitoon rahoitussopimuksista. Tämä ei kuitenkaan saisi rajoittaa toimivaltaisten viranomaisten ja kriisinratkaisuviranomaisten mahdollisuutta käyttää niitä harkintansa mukaan mallina tai määrätä muoto, jossa vaaditut tiedot olisi toimitettava pyynnössä asetetussa määräajassa.

(3)

Selkeyden vuoksi olisi todettava, että kyseisille laitoksille tai yhteisöille asetettu vaatimus pitää yksityiskohtaisesti kirjaa rahoitussopimuksista ei saisi vaikuttaa toimivaltaisten viranomaisten ja kriisinratkaisuviranomaisten oikeuteen pyytää kauppatietorekistereiltä tarpeelliset tiedot Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 (2) 81 artiklan ja direktiivin 2014/59/EU 71 artiklan 7 kohdan mukaisesti.

(4)

Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka Euroopan pankkiviranomainen on toimittanut komissiolle.

(5)

Euroopan pankkiviranomainen on järjestänyt avoimet julkiset kuulemiset teknisten sääntelystandardien luonnoksista, joihin tämä asetus perustuu, analysoinut niihin liittyviä potentiaalisia kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 (3) 37 artiklan mukaisesti perustetulta pankkialan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Vaatimus pitää yksityiskohtaisesti kirjaa rahoitussopimuksista

1.   Toimivaltaisen viranomaisen tai kriisinratkaisuviranomaisen on vaadittava, että direktiivin 2014/59/EU 1 artiklan 1 kohdan b, c tai d alakohdassa tarkoitettu laitos tai yhteisö pitää yksityiskohtaisesti kirjaa rahoitussopimuksista, kun kriisinratkaisusuunnitelmassa tai konsernin kriisinratkaisusuunnitelmassa edellytetään kriisinratkaisutoimien soveltamista kyseiseen laitokseen tai yhteisöön, jos kriisinratkaisun edellytykset täyttyvät.

2.   Jos kattavan ja tehokkaan suunnittelun varmistaminen sitä edellyttää, toimivaltaiset viranomaiset ja kriisinratkaisuviranomaiset voivat asettaa 1 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sellaisille direktiivin 2014/59/EU 1 artiklan 1 kohdan b, c tai d alakohdassa tarkoitetuille laitoksille tai yhteisöille, jotka eivät kuulu tämän artiklan 1 kohdan soveltamisalaan.

2 artikla

Yksityiskohtaiseen kirjanpitoon vähintään sisällytettävät tiedot rahoitussopimuksista

1.   Laitoksen tai yhteisön, jonka vaaditaan 1 artiklan nojalla pitävän yksityiskohtaisesti kirjaa rahoitussopimuksista, on jatkuvasti sisällytettävä kirjanpitoonsa vähintään liitteessä luetellut tiedot jokaisesta rahoitussopimuksesta.

2.   Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetun laitoksen tai yhteisön on toimivaltaisen viranomaisen tai kriisinratkaisuviranomaisen pyynnöstä annettava viranomaisten saataville ja toimitettava niille pyydetyt tiedot rahoitussopimuksista pyynnössä asetetun määräajan kuluessa.

3.   Jos jokin liitteessä lueteltu tietokenttä ei ole sovellettavissa tietyntyyppiseen rahoitussopimukseen ja 1 kohdassa tarkoitettu laitos tai yhteisö voi osoittaa tämän toimivaltaiselle viranomaiselle tai kriisinratkaisuviranomaiselle, kyseisen kentän kannalta merkitykselliset tiedot jätetään 1 artiklan mukaisen vaatimuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä kesäkuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 173, 12.6.2014, s. 190.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).


LIITE

Yksityiskohtaiseen kirjanpitoon vähintään sisällytettävät tiedot rahoitussopimuksista

 

Kenttä

Kuvaus tiedoista, joiden on sisällyttävä rahoitussopimuksia koskevaan yksityiskohtaiseen kirjanpitoon

Jakso 1 – Rahoitussopimuksen sopimuspuolet

1

Kirjanpidon aikaleima

Kirjanpitomerkinnän päivämäärä ja aika.

2

Raportoivan vastapuolen tunnistetietojen tyyppi

Raportoivan vastapuolen osoittamiseen käytettävän koodin tyyppi.

3

Raportoivan vastapuolen tunnistetiedot

Raportoivan vastapuolen osoittava yksilöllinen koodi (oikeushenkilötunnus (LEI), jos saatavilla).

4

Toisen vastapuolen tunnistetietojen tyyppi

Toisen vastapuolen osoittamiseen käytettävän koodin tyyppi.

5

Toisen vastapuolen tunnistetiedot

Rahoitussopimuksen toisen vastapuolen osoittava yksilöllinen koodi (oikeushenkilötunnus (LEI), jos saatavilla). Tämä kenttä on täytettävä raportoivan vastapuolen näkökulmasta. Jos kyseessä on henkilö, on käytettävä johdonmukaisesti asiakaskoodia.

6

Raportoivan vastapuolen nimi

Raportoivan vastapuolen toiminimi.

Tämä kenttä voidaan jättää tyhjäksi, jos oikeushenkilötunnusta (LEI) on käytetty raportoivan vastapuolen osoittamiseksi.

7

Raportoivan vastapuolen kotipaikka

Tiedot sääntömääräisestä kotipaikasta: raportoivan vastapuolen täydellinen osoite, kaupunki ja maa.

Tämä kenttä voidaan jättää tyhjäksi, jos oikeushenkilötunnusta (LEI) on käytetty raportoivan vastapuolen osoittamiseksi.

8

Toisen vastapuolen maa

Sen maan maakoodi, jossa toisen vastapuolen sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee, tai jos toinen vastapuoli on luonnollinen henkilö, kyseisen henkilön asuinmaan maakoodi.

9

Sovellettava lainsäädäntö

Ilmoitetaan rahoitussopimukseen sovellettava lainsäädäntö.

10

Tunnustaminen sopimuksissa – alaskirjaus- ja muuntamisvaltuudet (vain kolmannen maan lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat sopimukset, joihin kohdistuu direktiivin 2014/59/EU 55 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukainen sopimusehtoa koskeva vaatimus)

Direktiivin 2014/59/EU 55 artiklan 1 kohdan mukaisesti vaadittu sopimusehto.

Jos vakiosopimukseen sisältyy tällainen sopimusehto ja sitä sovelletaan kaikissa vakiosopimuksen piiriin kuuluvissa kaupoissa, se voidaan kirjata vakiosopimuksen tasolla.

11

Tunnustaminen sopimuksissa – sopimuksen purkamisoikeuksien keskeyttäminen (vain kolmannen maan lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat sopimukset)

Sopimusehto, jolla velkoja tai velkasopimuksen osapuoli tunnustaa jäsenvaltion kriisinratkaisuviranomaisen valtuudet keskeyttää purkamisoikeudet.

Jos vakiosopimukseen sisältyy tällainen sopimusehto ja sitä sovelletaan kaikissa vakiosopimuksen piiriin kuuluvissa kaupoissa, se voidaan kirjata vakiosopimuksen tasolla.

12

Tunnustaminen sopimuksissa – kriisinratkaisuvaltuudet (vain kolmannen maan lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat sopimukset)

Mahdollinen sopimusehto, jolla velkoja tai velkasopimuksen osapuoli tunnustaa jäsenvaltion kriisinratkaisuviranomaisen toimivallan käyttää muita kuin kentissä 10 ja 11 mainittuja kriisinratkaisuvaltuuksia.

Jos vakiosopimukseen sisältyy tällainen sopimusehto ja sitä sovelletaan kaikissa vakiosopimuksen piiriin kuuluvissa kaupoissa, se voidaan kirjata vakiosopimuksen tasolla.

13

Ydinliiketoiminta

Ilmoitetaan mahdolliset ydinliiketoiminta-alat, joihin rahoitussopimus liittyy.

14

Sopimuksen arvo

Rahoitussopimuksen arvostaminen markkinahintaan tai asetuksen (EU) N:o 648/2012 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti käytetyllä ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 9 artiklan ja sen nojalla annettujen delegoitujen asetusten ja täytäntöönpanoasetusten mukaisesti raportoidulla arvostusmallilla. Keskusvastapuolen arvostusta on käytettävä määritettyjen kauppojen osalta.

15

Valuutta, jossa arvo ilmoitetaan

Valuutta, jota on käytetty rahoitussopimuksen arvostamisessa.

16

Arvostuksen aikaleima

Viimeisimmän arvostuksen päivämäärä ja aika.

Markkinahintaan arvostamisen tapauksessa ilmoitetaan viitehintojen julkaisemisen päivämäärä ja aika.

17

Arvostuksen tyyppi

Ilmoitetaan, tehtiinkö arvostus markkinahintaan tai arvostusmallilla tai tekikö sen keskusvastapuoli.

18

Vakuuden asettaminen

Ilmoitetaan, onko vastapuolten välillä tehty vakuussopimus. Jos rahoitussopimus kuuluu asetuksen (EU) N:o 648/2012 9 artiklan ja sen nojalla annettujen delegoitujen asetusten tai täytäntöönpanoasetusten mukaisten raportointivaatimusten soveltamisalaan, tiedot vakuuden asettamisesta on esitettävä kyseisten vaatimusten mukaisesti.

19

Vakuussalkku

Ilmoitetaan, asetettiinko vakuus salkkuperusteisesti. Salkulla tarkoitetaan sitä, että vakuus on laskettu sopimuskokonaisuudesta johtuvien nettopositioiden perusteella, eikä kauppakohtaisesti.

20

Vakuussalkun koodi

Jos vakuus ilmoitetaan salkkuperusteisesti, salkku olisi täsmennettävä yksilöllisellä koodilla, jonka raportoiva vastapuoli antaa.

21

Asetettu alkumarginaali

Raportoivan vastapuolen toiselle vastapuolelle asettaman alkumarginaalin arvo.

Jos alkumarginaali asetetaan salkkuperusteisesti, tässä kentässä olisi ilmoitettava kyseiselle salkulle asetettujen alkumarginaalien kokonaisarvot.

22

Asetetun alkumarginaalin valuutta

Ilmoitetaan asetetun alkumarginaalin valuutta.

23

Asetettu vaihtelumarginaali

Raportoivan vastapuolen toiselle vastapuolelle asettaman vaihtelumarginaalin, mukaan lukien käteissuoritukset, arvo.

Jos vaihtelumarginaali asetetaan salkkuperusteisesti, tässä kentässä olisi ilmoitettava kyseiselle salkulle asetetun vaihtelumarginaalin kokonaisarvo.

24

Asetetun vaihtelumarginaalin valuutta

Ilmoitetaan asetetun vaihtelumarginaalin valuutta.

25

Saatu alkumarginaali

Raportoivan vastapuolen toiselta vastapuolelta saaman alkumarginaalin arvo.

Jos alkumarginaali saadaan salkkuperusteisesti, tässä kentässä olisi ilmoitettava kyseiseen salkkuun saadun alkumarginaalin kokonaisarvo.

26

Saadun alkumarginaalin valuutta

Ilmoitetaan saadun alkumarginaalin valuutta.

27

Saatu vaihtelumarginaali

Raportoivan vastapuolen toiselta vastapuolelta saaman vaihtelumarginaalin, mukaan lukien käteissuoritukset, arvo.

Jos vaihtelumarginaali saadaan salkkuperusteisesti, tässä kentässä olisi ilmoitettava kyseiseen salkkuun saadun vaihtelumarginaalin kokonaisarvo.

28

Saadun vaihtelumarginaalin valuutta

Ilmoitetaan saadun vaihtelumarginaalin valuutta.

Jakso 2a – Rahoitussopimuksen tyyppi

29

Rahoitussopimuksen tyyppi

Luokitellaan rahoitussopimus direktiivin 2014/59/EU 2 artiklan 1 kohdan 100 alakohdan mukaisesti.

30

Rahoitussopimuksen tunnistetiedot

Yksilöllinen kauppatunnus, jos rahoitussopimus kuuluu asetuksen (EU) N:o 648/2012 9 artiklan ja sen nojalla annettujen delegoitujen asetusten tai täytäntöönpanoasetusten mukaisten raportointivaatimusten soveltamisalaan. Muista rahoitussopimuksista ilmoitetaan raportoivan vastapuolen antamat tunnistetiedot.

Jakso 2b – Yksityiskohtaiset tiedot transaktiosta

31

Voimaantulopäivä

Päivämäärä, jona rahoitussopimuksen mukaiset velvoitteet tulevat voimaan.

32

Voimassaolon alkuperäinen päättymispäivä

Ilmoitetun rahoitussopimuksen alkuperäinen päättymispäivä. Ennenaikaista päättymistä ei kirjata tähän kenttään.

33

Voimassaolon tosiasiallinen päättymispäivä

Ilmoitetun rahoitussopimuksen päättymispäivä, jos sopimus päättyy ennenaikaisesti.

Jos sama kuin alkuperäinen päättymispäivä, tämä kenttä jätetään tyhjäksi.

34

Purkamisoikeus

Ilmoitetaan, perustuuko toisen vastapuolen ilmoitetun rahoitussopimuksen mukainen purkamisoikeus kriisinratkaisun kohteena olevan laitoksen maksukyvyttömyyteen tai rahoitustilanteeseen.

Jos vakiosopimukseen sisältyy tällainen sopimusehto ja sitä sovelletaan kaikissa vakiosopimuksen piiriin kuuluvissa kaupoissa, se voidaan kirjata vakiosopimuksen tasolla.

35

Vakiosopimuksen tyyppi

Asianomaisen vakiosopimuksen (master agreement) nimi, jos ilmoitetussa rahoitussopimuksessa käytetään vakiosopimusta (esim. ISDA:n vakiosopimus; sähkön ostamista ja myyntiä koskeva vakiosopimus; kansainvälinen ForEx-vakiosopimus; eurooppalainen vakiosopimus tai mahdollinen paikallinen vakiosopimus).

36

Vakiosopimuksen versio

Ilmoitetaan tarpeen mukaan, miltä vuodelta ilmoitetussa kaupassa käytetty vakiosopimuksen versio on peräisin (esim. 1992, 2002 …).

37

Nettoutussopimus

Jos rahoitussopimus on osa direktiivin 2014/59/EU 2 artiklan 1 kohdan 98 alakohdassa määriteltyä nettoutussopimusta, ilmoitetaan nettoutussopimuksen yksilöllinen viite.

38

Velkojen/saamisten tyyppi

Ilmoitetaan, että rahoitussopimuksesta johtuvat velat

on rajattu kokonaan velkakirjojen arvon alaskirjauksen ulkopuolelle direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

on rajattu osittain velkakirjojen arvon alaskirjauksen ulkopuolelle direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

eivät ole rajattu velkakirjojen arvon alaskirjauksen ulkopuolelle direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Jakso 2c – Määritys

39

Määritysvelvollisuus

Ilmoitetaan, kuuluuko ilmoitettu rahoitussopimus OTC-johdannaisluokkaan, johon sovelletaan määritysvelvollisuutta, ja sovelletaanko molempiin sopimuspuolina oleviin vastapuoliin asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaista määritysvelvollisuutta rahoitussopimuksen toteuttamisajankohtana.

40

Määritetty

Ilmoitetaan, onko määritys tehty.

41

Määrityksen aikaleima

Aika ja päivämäärä, jona määritys tehtiin.

42

Keskusvastapuoli

Jos rahoitussopimus on määritetty, rahoitussopimuksen määrittäneen keskusvastapuolen yksilöllinen koodi.

43

Konsernin sisäinen

Ilmoitetaan, tehtiinkö rahoitussopimus asetuksen (EU) N:o 648/2012 3 artiklassa määriteltynä konsernin sisäisenä transaktiona.