9.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 242/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2016/1611,

annettu 7 päivänä heinäkuuta 2016,

Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön virkamatkoihin jäsenvaltioissa sovellettavan maksutaulukon tarkistamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon neuvoston asetuksessa (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (1) säädetyt Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot, ja erityisesti henkilöstösääntöjen 112 artiklan 2 kohdan ja henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 13 artiklan,

on kuullut henkilöstösääntökomiteaa,

on kuullut Euroopan unionin toimielinten ja muiden elinten henkilöstön edustajia,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eurostat on esittänyt henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti selvityksen (2) hotellien, ravintoloiden ja ateriapalvelujen hintojen kehityksestä.

(2)

Selvitys osoittaa, että päivärahoja ja hotellikulujen enimmäismääriä olisi tarkistettava siten, että niissä otetaan huomioon hotellien, ravintoloiden ja ateriapalvelujen hintojen kehitys.

(3)

Päivärahoja ja hotellikulujen enimmäismääriä koskevan maksutaulukon tarkistukseen sisältyy monimutkaisten taloudellisten ja/tai sosiaalisten tilanteiden arvioiminen, jossa lainsäätäjällä on laaja harkintavalta.

(4)

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen viimeisimmässä uudistuksessa korostettiin, että kaikilta julkishallinnoilta ja kaikilta julkishallinnossa työskenteleviltä edellytetään erityisiä ponnisteluja tehokkuuden parantamiseksi ja Euroopan muuttuvaan taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen sopeutumiseksi.

(5)

Kroatian tasavallan liityttyä Euroopan unioniin 1 päivänä heinäkuuta 2013 virkamiesten ja muun henkilöstön Kroatiaan suuntautuvien virkamatkojen kulukorvauksiin olisi sovellettava henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevassa 13 artiklan 2 kohdan a alakohdassa esitettyjä sääntöjä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 13 artiklan 2 kohdan a alakohdassa oleva virkamatkakulujen maksutaulukko taulukolla seuraavasti:

Matkakohde

Majoituskulujen enimmäismäärä (hotelli)

Päiväraha

Belgia

148

102

Bulgaria

135

57

Tšekki

124

70

Tanska

173

124

Saksa

128

97

Viro

105

80

Irlanti

159

108

Kreikka

112

82

Espanja

128

88

Ranska

180

102

Kroatia

110

75

Italia

148

98

Kypros

140

88

Latvia

116

73

Liettua

117

69

Luxemburg

148

98

Unkari

120

64

Malta

138

88

Alankomaat

166

103

Itävalta

132

102

Puola

116

67

Portugali

101

83

Romania

136

62

Slovenia

117

84

Slovakia

100

74

Suomi

142

113

Ruotsi

187

117

Yhdistynyt kuningaskunta

209

125

2 artikla

Tämä delegoitu asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä heinäkuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 1023/2013 (EUVL L 287, 29.10.2013, s. 15).

(2)  KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA – Eurostatin selvitys virkamatkakuluja (päivärahat ja hotellikulujen enimmäismäärä) koskevasta vuoden 2015 päivityksestä – viite Ares(2015)6009670–22.12.2015. Saatavilla osoitteessa https://circabc.europa.eu/sd/a/0bbefcd7-ef76-4825-812d-dc78be24b36b/Ares_2015_6009670_UpdateMissionExpenses.7z