2.8.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 208/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1313,

annettu 1 päivänä elokuuta 2016,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineen glyfosaatti hyväksymisedellytysten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan ensimmäisen vaihtoehdon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kyseinen tehoaine sisällytettiin neuvoston direktiivin 91/414/ETY (2) liitteeseen I komission direktiivillä 2001/99/EY (3).

(2)

Direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevia tehoaineita pidetään asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti hyväksyttyinä, ja ne luetellaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (4) liitteessä olevassa A osassa.

(3)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä vahvistettu tehoaineen glyfosaatti hyväksyntä päättyy kuuden kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona komissio on saanut Euroopan kemikaaliviraston riskinarviointikomitean lausunnon, tai 31 päivänä joulukuuta 2017 sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, toimitti 30 päivänä lokakuuta 2015 komissiolle lausunnon (5) polyetoksyloitua talialkyyliamiinia (CAS-numero 61791-26-2) koskevasta toksikologisesta arvioinnista; kyseinen aine on glyfosaattia sisältävissä kasvinsuojeluaineissa yleisesti käytetty apuaine. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että polyetoksyloidulla talialkyyliamiinilla havaittiin glyfosaattiin verrattuna merkittävää toksisuutta kaikkien tutkittujen ominaisuuksien osalta. Huolenaiheena oli myös se, että voisiko polyetoksyloitu talialkyyliamiini vaikuttaa kielteisesti ihmisten terveyteen glyfosaattia sisältävissä kasvinsuojeluaineissa käytettynä. Elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että todennäköisin selitys glyfosaattia sisältäviin kasvinsuojeluaineisiin liittyville, ihmisiä koskeville lääketieteellisille tiedoille on se, että toksisuutta aiheuttaa lähinnä polyetoksyloidun talialkyyliamiinin osuus koostumuksessa.

(5)

Jäsenvaltioiden olisi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/128/EY (6) mukaisesti, yhdessä asetuksen (EY) N:o 1107/2009 55 artiklan kanssa, kannustettava integroidun tuholaistorjunnan ja vaihtoehtoisten toimintatapojen tai tekniikoiden kehittämistä, jotta voidaan vähentää riippuvuutta torjunta-aineiden käytöstä. Koska glyfosaattia sisältäviä kasvinsuojeluaineita käytetään laajasti muuallakin kuin maataloudessa, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että niitä käytetään mahdollisimman vähän tai että niiden käyttö kielletään esimerkiksi yleisissä puistoissa ja puutarhoissa, urheilukentillä, virkistysalueilla, koulujen pihoilla, leikkikentillä ja terveydenhoitolaitosten välittömässä läheisyydessä.

(6)

Glyfosaattia sisältäviä kasvinsuojeluaineita käytetään myös ennen sadonkorjuuta. Käyttö ennen sadonkorjuuta rikkakasvien epätoivotun kasvun rajoittamiseksi tai estämiseksi on tietyissä tilanteissa hyvien maatalouskäytäntöjen mukaista. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että glyfosaattia sisältäviä kasvinsuojeluaineita käytetään myös sadonkorjuun ajankohdan säätelemiseen tai puinnin optimoimiseen, vaikka näitä käyttötarkoituksia ei voitane pitää hyvien maatalouskäytäntöjen mukaisina. Tällaiset käyttötarkoitukset eivät näin ollen ehkä ole asetuksen (EY) N:o 1107/2009 55 artiklan säännösten mukaisia. Siksi jäsenvaltioiden tulisi kasvinsuojeluaineita hyväksyessään kiinnittää erityistä huomiota siihen, että käyttö ennen sadonkorjuuta on hyvien maatalouskäytäntöjen mukaista.

(7)

Komissio kehotti ilmoittajia esittämään huomautuksensa.

(8)

Ottaen huomioon nykyisen tieteellisen ja teknisen tietämyksen on aiheellista muuttaa tehoaineen käyttöedellytyksiä erityisesti siten, että kielletään apuaineen polyetoksyloitu talialkyyliamiini (CAS-numero: 61791-26-2) käyttäminen glyfosaattia sisältävissä kasvinsuojeluaineissa.

(9)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 540/2011 olisi muutettava.

(10)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 27 artiklan 2 kohdan mukaisesti on laadittava luettelo apuaineista, joita ei hyväksytä sisällytettäviksi kasvinsuojeluaineisiin. Komissio, elintarviketurvallisuusviranomainen ja jäsenvaltiot ovat aloittaneet luettelon laatimisen. Tässä työssä komissio kiinnittää erityistä huomiota glyfosaattia sisältävissä kasvinsuojeluaineissa käytettyihin mahdollisesti haitallisiin apuaineisiin. Luettelo apuaineista, joita ei hyväksytä, vahvistetaan tulevassa erillisessä säädöksessä asetuksen (EY) N:o 1107/2009 27 artiklan 2 kohdassa vahvistettujen menettelyvaatimusten mukaisesti.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevan A osan glyfosaattia koskevan rivin 25 seitsemännessä sarakkeessa olevat ”Erityiset säännökset” seuraavasti:

”Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöön panemiseksi on otettava huomioon glyfosaattia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II, pysyvässä kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomiteassa 27 päivänä kesäkuuta 2016 muutetussa sanamuodossa. Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

pohjavesien suojeluun haavoittuvilla alueilla erityisesti muussa käytössä kuin viljelyksillä,

riskeihin, jotka liittyvät käyttöön direktiivin 2009/128/EY 12 artiklan a alakohdassa tarkoitetuilla erityisillä alueilla,

siihen, että käyttö ennen sadonkorjuuta on hyvien maatalouskäytäntöjen mukaista.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että glyfosaattia sisältävät kasvinsuojeluaineet eivät sisällä apuainetta polyetoksyloitu talialkyyliamiini (CAS-numero: 61791-26-2)”.

2 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä elokuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Neuvoston direktiivi 91/414/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1).

(3)  Komission direktiivi 2001/99/EY, annettu 20 päivänä marraskuuta 2001, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteen I muuttamisesta tehoaineiden glyfosaatti ja tifensulfuronimetyyli sisällyttämiseksi siihen (EYVL L 304, 21.11.2001, s. 14).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  EFSA Journal 2015; 13(11): 4303. Saatavilla verkossa osoitteessa www.efsa.europa.eu.

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/128/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 71).