23.6.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 165/4


KOMISSION ASETUS (EU) 2016/1005,

annettu 22 päivänä kesäkuuta 2016,

kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta asbestikuitujen (krysotiilin) osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (1), ja erityisesti sen 68 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII olevassa 6 kohdassa kielletään asbestikuitujen sekä esineiden ja seosten, joihin niitä on tarkoituksella lisätty, valmistaminen, saattaminen markkinoille ja käyttö.

(2)

Jäsenvaltioille annetaan kuitenkin mahdollisuus sallia poikkeus olemassa olevien elektrolyysilaitteistojen krysotiilia sisältävien kalvojen markkinoille saattamisen ja käytön osalta. Tähän sisältyy mahdollisuus sallia krysotiilikuitujen markkinoille saattaminen käytettäväksi kyseisten kalvojen valmistuksessa tai kunnossapidossa sekä krysotiilikuitujen käyttö näihin tarkoituksiin.

(3)

Niistä viidestä elektrolyysilaitteistosta, joiden osalta jäsenvaltiot ilmoittivat (2) poikkeuksen sallimisesta vuonna 2011, vain kaksi on enää toiminnassa (Ruotsissa ja Saksassa).

(4)

Euroopan komissio pyysi 6 kohdan 1 alakohdassa olevan velvoitteen nojalla 18 päivänä tammikuuta 2013 Euroopan kemikaalivirastoa, jäljempänä ‘kemikaalivirasto‘, valmistelemaan REACH-asetuksen 69 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun, liitteen XV vaatimusten mukaisen asiakirja-aineiston krysotiilia sisältävien kalvojen markkinoille saattamisen ja käytön kieltämistä varten. Kemikaalivirasto sai 17 päivänä tammikuuta 2014 valmiiksi liitteen XV vaatimusten mukaisen asiakirja-aineiston, jossa ehdotettiin nykyisen rajoituksen muuttamista siten, että krysotiilia sisältävien kalvojen ja yksinomaan niiden kunnossapidossa käytettävien krysotiilikuitujen markkinoille saattamista ja käyttöä koskevien, jäsenvaltioiden myöntämien poikkeusten voimassaolo rajoitetaan päättyväksi 31 päivänä joulukuuta 2025 ja jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus vaatia raportointia seurannan ja täytäntöönpanon valvonnan tehostamiseksi.

(5)

Asiakirja-aineistosta järjestettiin julkinen kuuleminen ja se toimitettiin riskinarviointikomitean, jäljempänä ‘RAC‘, ja sosioekonomisesta analyysistä vastaavan komitean, jäljempänä ‘SEAC‘, tutkittavaksi.

(6)

RAC antoi 26 päivänä marraskuuta 2014 lausunnon, jonka päätelmänä oli, että toisessa laitoksessa työntekijät eivät altistu krysotiilille ja että toisessa altistuminen on minimoitu tehokkain riskinhallintatoimenpitein, joiden ansiosta krysotiilin käytön mahdollisesti aiheuttamat riskit ovat vähäiset. Lausunnossa todettiin lisäksi, että krysotiilia ei pääse ympäristöön ja että kyseisten kahden laitoksen välittömästä sulkemisesta saatavat terveys- ja ympäristöhyödyt olisivat siksi merkityksettömät. Lisäksi toisessa laitoksessa ei prosessiin ja tekniikkaan liittyvien näkökohtien vuoksi ole olemassa soveltuvaa vaihtoehtoa.

(7)

RAC kannatti liitteen XV mukaisessa asiakirja-aineistossa ehdotettua muutosta krysotiilin käytön asteittaista lopettamista EU:ssa koskevan tavoitteen edistämiseksi ja nykyisen poikkeuksen selkeyden ja läpinäkyvyyden parantamiseksi. Lausunnossa todettiin myös, että asiassa tarvitaan unionin laajuisia toimia.

(8)

SEAC antoi 9 päivänä maaliskuuta 2015 lausunnon, jossa todetaan, että toisessa laitoksessa nykyiset asbestia sisältävät kennot aiotaan purkaa vuoteen 2025 mennessä ja että toisen laitoksen osalta sen operaattori vakuuttaa, että nykyisessä laitoksessa meneillään olevat tuotantotason testit krysotiilittömillä kalvoilla johtavat krysotiilin täydelliseen korvaamiseen viimeistään vuoteen 2025 mennessä. SEACin päätelmissä todettiin myös, että tämän laitoksen välitön sulkeminen aiheuttaisi kustannuksia lisäarvon ja työpaikkojen menettämisen muodossa, ja tuotiin esille, että toisen laitoksen operaattori on sitoutunut lopettamaan krysotiilin maahantuonnin kokonaan vuoteen 2017 mennessä. Ottaen huomioon krysotiilin käytön asteittaista lopettamista EU:ssa koskevan kokonaistavoitteen ja nykyisen poikkeuksen selkeyden ja läpinäkyvyyden parantamiseksi SEAC totesi, että jäsenvaltioiden myöntämien, kalvojen ja kuitujen markkinoille saattamista koskevien poikkeusten voimassaoloaika olisi rajoitettava päättyväksi vuoden 2017 lopussa, ja esitti päätelmänään, että nykyisen rajoituksen muuttaminen SEACin ehdottamalla tavalla on tarkoituksenmukaisin unionin laajuinen toimenpide.

(9)

Teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU (3) mukaisten parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa (BAT) koskevien päätelmien laatimisesta annetussa komission täytäntöönpanopäätöksessä 2013/732/EU (4) säädetään, että asbestikalvojen käyttö ei ole parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa ja että tämän vuoksi unionissa toimivia kloorialkalilaitoksia koskevat lupaehdot on päivitettävä 12 päivään joulukuuta 2017 mennessä siten, että laitoksissa ei enää käytetä asbestikalvoja tuon päivämäärän jälkeen. Toisin kuin elohopeakennojen kohdalla, joita ei katsota parhaaksi käytettävissä olevaksi tekniikaksi missään olosuhteissa, jäsenvaltiot voivat päättää, että erityisissä ja poikkeuksellisissa olosuhteissa asbestikalvoja voidaan käyttää tietyllä laitoksella tarkoin määritellyn pidemmän jakson ajan olosuhteissa, jotka ovat teollisuuden päästöistä annetun direktiivin ympäristöä koskevien tavoitteiden mukaiset, sillä edellytyksellä, että tällaisen määritellyn käytön ehdot ja kesto määritellään oikeudellisesti sitovalla tavalla.

(10)

Sen jälkeen, kun SEAC antoi lausuntonsa, sen laitoksen operaattori, jolla on odotettavissa täydellinen korvaaminen vuoteen 2025 mennessä, on tehnyt kyseisen jäsenvaltion viranomaisten kanssa sitovan sopimuksen, jonka tarkoituksena on taata krysotiilia sisältävien kalvojen asteittainen korvaaminen asbestia sisältämättömillä vaihtoehtoisilla materiaaleilla vuodesta 2014 alkaen siten, että asbesti on korvattu täydellisesti 30 päivään kesäkuuta 2025 mennessä. Sen vuoksi on tarkoituksenmukaista, että jäsenvaltioiden myöntämien krysotiilia sisältävien kalvojen ja yksinomaan niiden kunnossapidossa käytettävien krysotiilikuitujen käyttöä koskevien poikkeusten voimassaolo rajoitetaan päättyväksi viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2025.

(11)

Lisäksi operaattori sitoutui sitovan sopimuksen mukaan lopettamaan krysotiilikuitujen ja krysotiilia sisältävien kalvojen maahantuonnin vuoden 2017 loppuun mennessä ja vahvisti sittemmin, että maahantuonti on jo loppunut, sillä operaattorilla on riittävästi krysotiilikuituja vaihtoehtoisen materiaalin käyttöönoton edellyttämää siirtymävaihetta varten. Sen vuoksi on tarkoituksenmukaista lopettaa jäsenvaltioiden mahdollisuus sallia krysotiilia sisältävien kalvojen ja yksinomaan niiden kunnossapidossa käytettävien krysotiilikuitujen markkinoille saattaminen.

(12)

Komissiolle olisi toimitettava raportti, josta käy ilmi poikkeuksia hyödyntävien laitosten kalvoissa käytettävän krysotiilin määrä. Työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta koskevassa unionin lainsäädännössä säädetään jo, että työnantajan on rajoitettava työntekijöiden altistuminen krysotiilikuiduille pienimpään mahdolliseen ja joka tapauksessa vahvistetun raja-arvon alapuolelle. Jäsenvaltiot voivat säätää näitä kuituja koskevista tiukemmista raja-arvoista ilmassa ja voivat vaatia niiden säännöllistä mittaamista tai seurantaa. Mittausten tai seurannan tulokset olisi sisällytettävä raporttiin.

(13)

Foorumia täytäntöönpanon valvontaa koskevien tietojen vaihtamiseksi kuultiin, ja sen suositukset otettiin huomioon.

(14)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1907/2006 olisi muutettava.

(15)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä kesäkuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  EU- ja EEA–EFTA-maiden asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteessä XVII olevan 6 kohdan nojalla myöntämät, esineiden sisältämää asbestia koskevat poikkeukset.

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/13170

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) (EUVL L 334, 17.21.2010, s. 17).

(4)  Komission täytäntöönpanopäätös 2013/732/EU, annettu 9 päivänä joulukuuta 2013, teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU mukaisten kloorialkalin valmistuksen parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa (BAT) koskevien päätelmien laatimisesta (EUVL L 332, 11.12.2013, s. 34).


LIITE

Korvataan liitteessä XVII olevan 6 kohdan sarakkeessa 2 oleva 1 kohta seuraavasti:

 

”1.

Näiden kuitujen sekä esineiden ja seosten, joihin niitä on tarkoituksella lisätty, valmistaminen, saattaminen markkinoille ja käyttö on kielletty.

Kuitenkin jos jäsenvaltio on myöntänyt poikkeuksen krysotiilia sisältävien kalvojen käytölle 13 päivänä kesäkuuta 2016 käytössä olleissa elektrolyysilaitteistoissa tämän kohdan tuohon päivään saakka voimassa olleen version mukaisesti, ensimmäistä alakohtaa sovelletaan vasta 1 päivästä heinäkuuta 2025 sellaisten kalvojen tai yksinomaan näiden kalvojen kunnossapidossa käytettävän krysotiilin käyttöön kyseisissä laitteissa sillä edellytyksellä, että käyttö tapahtuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU (*) mukaisesti myönnetyn luvan ehtojen mukaisesti.

Jokaisen edellä tarkoitettua poikkeusta hyödyntävän jatkokäyttäjän on toimitettava sille jäsenvaltiolle, jossa kyseinen elektrolyysilaitteisto sijaitsee, kunkin kalenterivuoden tammikuun 31 päivään mennessä raportti, jossa ilmoitetaan kalvoissa poikkeuksen nojalla käytetyn krysotiilin määrä. Jäsenvaltion on toimitettava kopio raportista Euroopan komissiolle.

Jos jäsenvaltio työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi edellyttää, että jatkokäyttäjät seuraavat krysotiilin määrää ilmassa, tulokset on sisällytettävä kyseiseen raporttiin.