9.6.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 152/3


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/896,

annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016,

rautanatriumtartraattien hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perusteet ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

Rautanatriumtartraattien hyväksyntää koskeva hakemus on tehty asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti. Hakemuksen mukana toimitettiin asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemus koskee rautanatriumtartraattien hyväksymistä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena, joka luokitellaan lisäaineluokkaan ”teknologiset lisäaineet”.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 30 päivänä huhtikuuta 2015 antamassaan lausunnossa (2), että asianomaiset valmisteet eivät ehdotetuissa käyttöolosuhteissa vaikuta haitallisesti eläinten tai ihmisten terveyteen eivätkä ympäristöön. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi myös, että valmisteet saattavat osoittautua tehokkaiksi paakkuuntumisenestoaineiksi suolassa. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityiset markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen. Elintarviketurvallisuusviranomainen myös vahvisti asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun vertailulaboratorion toimittaman raportin analyysimenetelmistä, joilla rehun lisäaine määritetään rehusta.

(5)

Rautanatriumtartraattien arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen valmisteen käyttö tämän asetuksen liitteessä esitetyllä tavalla olisi hyväksyttävä.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”teknologiset lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”paakkuuntumisenestoaineet” kuuluva, liitteessä tarkoitettu valmiste eläinten rehussa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä kesäkuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal (2015); 13(5):4114.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmät

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

mg tehoainetta/kg NaCl

Teknologiset lisäaineet: paakkuuntumisenestoaineet

1i534

Rautanatriumtartraatit

Lisäaineen koostumus:

Vesiliuos, jossa on natriumtartraattien ja rauta(III)kloridin kompleksoinnista saatuja tuotteita ≤ 35 painoprosenttia

Tehoaineen kuvaus:

D(+)-, L(-)- ja meso-2,3-dihydroksibutaanidihapon ja rauta(III):n kompleksoinnista saatu tuote

 

Suhde: rauta: meso-tartraatti 1:1

 

Suhde: rauta: tartraatti-isomeerien summa 1:1,5

CAS-numero: 1280193-05-9

Fe(OH)2C4H4O6Na

 

Kloridi: ≤ 25 %

 

Oksalaatit: ≤ 1,5 %, oksaalihappona ilmaistuna

 

Rauta: ≥ 8 % rauta(III)

Analyysimenetelmä  (1)

Meso-tartraatin ja D(-), L(+)-tartraattien määrittäminen rehun lisäaineessa:

korkean erotuskyvyn nestekromatografia refraktioindeksidetektorilla (HPLC-RI);

Raudan kokonaismäärän määrittäminen rehun lisäaineesta:

induktiivisesti kytkettyyn plasmaan perustuva atomiemissiospektrometria (ICP-AES) EN – 15510; tai

induktiivisesti kytkettyyn plasmaan perustuva atomiemissiospektrometria (ICP-AES) painehajotuksen jälkeen – EN 15621; tai

induktiivisesti kytkettyyn plasmaan perustuva atomiemissiospektrometria (ICP-AES) EN – 11885; tai

atomiabsorptiospektrometria AAS (EN ISO 6869); tai

atomiabsorptiospektrometria (AAS) – komission asetus (EY) N:o 152/2009 (2); sekä

Natriumin kokonaismäärän määrittäminen rehun lisäaineesta:

induktiivisesti kytkettyyn plasmaan perustuva atomiemissiospektrometria (ICP-AES) EN – 15510; tai

induktiivisesti kytkettyyn plasmaan perustuva atomiemissiospektrometria (ICP-AES) painehajotuksen jälkeen – EN 15621; tai

induktiivisesti kytkettyyn plasmaan perustuva atomiemissiospektrometria (ICP-AES) EN – 11885; tai

atomiabsorptiospektrometria AAS (EN ISO 6869); sekä

Kloridin kokonaismäärän määrittäminen rehun lisäaineesta:

titrimetria – asetus (EY) N:o 152/2009 tai ISO 6495.

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäainetta käytetään ainoastaan natriumkloridissa (NaCl)

2.

Suositeltava vähimmäisannostus: 26 mg rautanatriumtartraatteja/kg NaCl (vastaa 3 mg rautaa/kg NaCl)

3.

Suositeltava enimmäisannostus: 106 mg rautanatriumtartraatteja/kg NaCl

29. kesäkuuta 2026


(1)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 152/2009, annettu 27 päivänä tammikuuta 2009, näytteenotto- ja määritysmenetelmistä rehujen virallista valvontaa varten (EUVL L 54, 26.2.2009, s. 1).