26.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 137/19


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/826,

annettu 25 päivänä toukokuuta 2016,

kiinteään hintaan tehtävien rasvattoman maitojauheen interventio-ostojen lopettamisesta 30 päivänä syyskuuta 2016 päättyvällä interventiojaksolla ja tarjouskilpailumenettelyn aloittamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1),

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista koskevien toimenpiteiden määrittämisestä 16 päivänä joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1370/2013 (2) ja erityisesti sen 3 artiklan 6 kohdan,

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maataloustuotteiden julkisten interventio-ostojen ja -myyntien osalta 11 päivänä joulukuuta 2009 annetun komission asetuksen (EU) N:o 1272/2009 (3) ja erityisesti sen 14 artiklan ja 16 artiklan 2 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/1549 (4) nojalla rasvattoman maitojauheen julkinen interventio on käytettävissä 30 päivään syyskuuta 2016 saakka.

(2)

Jäsenvaltioiden asetuksen (EY) N:o 1272/2009 13 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti 25 päivänä toukokuuta 2016 toimittamien ilmoitusten perusteella interventioon 1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen kiinteään hintaan tarjotun rasvattoman maitojauheen kokonaismäärä on ylittänyt asetuksen (EU) N:o 1370/2013 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa vahvistetun 218 000 tonnin rajan. Sen vuoksi kiinteään hintaan tehtävät rasvattoman maitojauheen interventio-ostot olisi lopetettava 30 päivänä syyskuuta 2016 päättyvällä interventiojaksolla, jäsenvaltioiden interventioelimille 24 päivänä toukokuuta 2016 tarjotuille määrille olisi vahvistettava jakokerroin ja jäsenvaltion interventioelinten 25 päivänä toukokuuta 2016 ja sen jälkeen vastaanottamat tarjoukset olisi hylättävä.

(3)

Rasvaton maitojauhe on asetuksen (EU) N:o 1272/2009 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti pakattava 25 nettokilogramman säkkeihin. Sen vuoksi rasvattoman maitojauheen tarjotut määrät, joihin on sovellettu jakokerrointa, olisi pyöristettävä alaspäin lähimpään 25 kilogrammaan.

(4)

Asetuksen (EU) N:o 1370/2013 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti rasvattoman maitojauheen ostaminen tapahtuu enimmäisostohinnan määrittämiseksi tarjouskilpailumenettelyllä.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1272/2009 II osaston I luvun III jaksossa vahvistetaan säännöt, joita on noudatettava kun komissio aloittaa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 11 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden interventio-ostot tarjouskilpailumenettelyllä.

(6)

Olisi vahvistettava tarjousten jättämisjaksot asetuksen (EU) N:o 1272/2009 16 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti.

(7)

Olisi vahvistettava asetuksen (EU) N:o 1272/2009 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti määräajat, joissa interventioelinten on ilmoitettava kaikki hyväksyttävissä olevat tarjoukset komissiolle.

(8)

Jäsenvaltioiden olisi tehokkaan hallinnon varmistamiseksi toimitettava ilmoitukset komissiolle komission asetuksen (EY) N:o 792/2009 (5) mukaisia tietojärjestelmiä käyttäen.

(9)

Koska interventioelinten on pian tämän asetuksen julkaisemisen jälkeen ilmoitettava tarjoajille kiinteään hintaan tehtävien interventio-ostojen lopettamisesta ja jakokertoimesta, tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiinteään hintaan tapahtuvan interventio-oston lopettaminen

1.   Lopetetaan kiinteään hintaan tehtävät rasvattoman maitojauheen interventio-ostot 30 päivänä syyskuuta 2016 päättyvällä interventiojaksolla.

Hyväksytään interventioon tarjottavaa rasvatonta maitojauhetta koskevien niiden tarjousten kokonaismäärä, jotka jäsenvaltioiden interventioelimet ovat saaneet kultakin tarjoajalta 24 päivänä toukokuuta 2016 ja joihin on sovellettu 10,4707 prosentin jakokerrointa ja jotka on sen jälkeen pyöristetty lähimpään 25 kilogrammaan.

2.   Hylätään jäsenvaltioiden interventioelinten 25 päivänä toukokuuta 2016 ja sen jälkeen vastaanottamat kiinteään hintaan tehdyt tarjoukset 30 päivään syyskuuta 2016 asti.

2 artikla

Tarjouskilpailumenettelyn aloittaminen

Avataan tarjouskilpailulla toteutettavat rasvattoman maitojauheen ostot asetuksen (EU) N:o 1370/2013 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa vahvistetun rajan ylittävän määrän osalta 30 päivään syyskuuta 2016 asti asetuksen (EY) N:o 1272/2009 II osaston I luvun III jaksossa ja tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin.

3 artikla

Tarjousten jättäminen

1.   Ensimmäiseen yksittäiseen tarjouskilpailuun tarkoitettujen tarjousten jättöaika päättyy 7 päivänä kesäkuuta 2016 kello 12.00 (Brysselin aikaa).

Seuraavien yksittäisten tarjouskilpailujen osalta tarjousten jättämisen päättymispäivät ovat kuukauden ensimmäinen ja kolmas tiistai kello 12.00 (Brysselin aikaa).

Jos tiistai on yleinen vapaapäivä, määräaika päättyy sitä edeltävänä työpäivänä kello 12.00 (Brysselin aikaa).

2.   Tarjoukset jätetään jäsenvaltion hyväksymille interventioelimille (6).

4 artikla

Ilmoitukset komissiolle

Asetuksen (EU) N:o 1272/2009 18 artiklan 1 kohdassa säädetty ilmoitus on tehtävä viimeistään tämän asetuksen 3 artiklassa tarkoitettuina tarjousten jättämisen päättymispäivinä kello 16.00 (Brysselin aikaa) asetuksen (EY) N:o 792/2009 mukaisesti.

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1272/2009 18 artiklan 3 kohdassa säädetään, jos jäsenvaltio ei ilmoita hyväksyttävissä olevia tarjouksia komissiolle ensimmäisessä alakohdassa säädetyssä määräajassa, sen katsotaan ilmoittaneen komissiolle siitä, ettei tarjouksia ole jätetty.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä toukokuuta 2016.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 346, 20.12.2013, s. 12.

(3)  EUVL L 349, 29.12.2009, s. 1.

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/1549, annettu 17 päivänä syyskuuta 2015, maito- ja maitotuotealan tilapäisistä poikkeustoimenpiteistä voin ja rasvattoman maitojauheen julkisen interventiojakson jatkamiseksi vuonna 2015 ja voin ja rasvattoman maitojauheen julkisen interventiojakson aikaistamiseksi vuonna 2016 (EUVL L 242, 18.9.2015, s. 28).

(5)  Komission asetus (EY) N:o 792/2009, annettu 31 päivänä elokuuta 2009, yhteisen markkinajärjestelyn, suorien tukien järjestelmän, maataloustuotteiden menekinedistämisen ja syrjäisimpiin alueisiin ja Egeanmeren pieniin saariin sovellettavien järjestelyjen täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltioiden komissiolle toimittamien tietojen ja asiakirjojen tiedoksiantamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 228, 1.9.2009, s. 3).

(6)  Interventioelinten osoitteet ovat saatavilla Euroopan komission CIRCA-verkkosivustolla http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_en.htm