24.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 135/115


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/795,

annettu 11 päivänä huhtikuuta 2016,

maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista koskevien toimenpiteiden määrittämisestä annetun asetuksen (EU) N:o 1370/2013 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Perussopimuksen 43 artiklan 3 kohdassa määrätään, että neuvosto hyväksyy komission ehdotuksesta tukien vahvistamiseen liittyvät toimenpiteet.

(2)

Neuvoston asetuksen (EU) N:o 1370/2013 (1) 5 ja 6 artiklassa vahvistetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1308/2013 (2) säädetyn kouluhedelmä- ja kouluvihannesjärjestelmän sekä koulumaitojärjestelmän mukaisesti myönnettävän unionin tuen määrä ja vahvistetaan tiettyjä sääntöjä tuen laajuudesta ja sen myöntämisestä jäsenvaltioille kouluhedelmä- ja kouluvihannesjärjestelmän osalta ja tukikelpoisten tuotteiden enimmäismäärän vahvistamisesta koulumaitojärjestelmän osalta.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/791 (3), II osan I osaston II luvun 1 jaksossa säädetään uudesta yhteisestä tukikehyksestä, joka koskee unionin tukea hedelmien ja vihannesten, hedelmä- ja vihannesjalosteiden ja banaanialan tuoretuotteiden, jäljempänä ”kouluhedelmät ja kouluvihannekset”, sekä maidon ja maitotuotteiden, jäljempänä ”koulumaito”, toimittamiseen lapsille oppilaitoksissa, jäljempänä ”koulujärjestelmä”.

(4)

Asetuksessa (EU) N:o 1308/2013 säädetään unionin tuesta kouluhedelmien ja kouluvihannesten sekä koulumaidon toimittamista ja jakelua tukeville koulutuksellisille liitännäistoimenpiteille, sekä unionin tuesta, joka kattaa tietyt toimittamiseen ja jakeluun liittyvät kustannukset. Moitteettoman budjettihallinnon varmistamiseksi olisi vahvistettava koulutuksellisten liitännäistoimenpiteiden ja niihin liittyvien kustannusten rahoitusta varten myönnettävän unionin tuen enimmäismäärä.

(5)

Asetuksessa (EU) N:o 1308/2013 säädetään unionin tuesta kulutukseen tarkoitetun maidon ja sen laktoosittomien versioiden toimittamiselle ja jakelulle oppilaitoksissa oleville lapsille, ja siinä sallitaan jäsenvaltioiden säätää tiettyjen muiden maitotuotteiden kuin kulutukseen tarkoitetun maidon sekä kyseisen asetuksen liitteessä V lueteltujen tuotteiden jakelusta. Vaikka asetuksessa (EU) N:o 1308/2013 ei säädetä unionin tuen enimmäismääristä maataloustuotteille, siinä rajoitetaan unionin tuki mainitun asetuksen liitteessä V lueteltujen muiden kuin maataloustuotteiden osalta koskemaan niiden maitoainesosaa. Tämän tuen moitteettoman toiminnan ja koulujärjestelmän joustavan hallinnoinnin varmistamiseksi olisi vahvistettava maitoainesosalle myönnettävän unionin tuen enimmäismäärä.

(6)

Asetuksessa (EU) N:o 1308/2013 säädetään koko unionille vuosittain jaettavan unionin tuen kokonaismäärästä ja objektiivisista perusteista kyseisen kokonaismäärän jakamiseksi jäsenvaltioittain. Kullekin jäsenvaltiolle olisi näin ollen vahvistettava vuotuiset alustavat määrärahat. Jotta väestöltään pienemmillä jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus soveltaa järjestelmää kustannustehokkaasti, olisi vahvistettava vähimmäismäärä unionin tuelle, jota jäsenvaltiolla on oikeus saada. Koska Kroatia liittyi unioniin vasta 1 päivänä heinäkuuta 2013, maidon ja maitotuotteiden toimittamiseen lapsille tarkoitetun unionin tuen aikaisempaa käyttöä koskevaa perustetta ei pitäisi soveltaa Kroatiaan ennen 1 päivää elokuuta 2023.

(7)

Jotta varmistetaan unionin varojen tehokas ja kohdennettu käyttö, olisi säädettävä jäsenvaltioiden hakematta jättämien alustavien määrärahojen uudelleenjakamisesta asetuksessa (EU) N:o 1308/2013 asetetuissa rajoissa joko kokonaan tai osittain muille jäsenvaltioille ylittämättä asetuksessa (EU) N:o 1308/2013 säädettyä unionin tuen vuosittaista enimmäismäärää.

(8)

Jotta varmistetaan tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, joka koskee unionin tuen enimmäismäärän vahvistamista kustannusluokittain, kullekin jäsenvaltiolle alustavasti jaettavan unionin tuen vahvistamista kuuden vuoden siirtymäkauden jälkeen, uusien alustavien määrärahojen vahvistamista tarvittaessa ja arvioinnin perusteella, toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen alustavien määrärahojen jakamiseksi uudelleen jäsenvaltioiden kesken, ja lopullisten määrärahojen vahvistamista kullekin jäsenvaltiolle. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (4) mukaisesti.

(9)

Asetus (EU) N:o 1370/2013 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti. Lukuvuoden jaksotuksen ottamiseksi huomioon olisi uusia sääntöjä sovellettava 1 päivästä elokuuta 2017,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 1370/2013 muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) N:o 1370/2013 seuraavasti:

1)

Korvataan 5 ja 6 artikla seuraavasti:

”5 artikla

Tuki kouluhedelmien ja kouluvihannesten sekä koulumaidon toimittamista, koulutuksellisia liitännäistoimenpiteitä ja niihin liittyviä kustannuksia varten

1.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu unionin tuki koulutuksellisten liitännäistoimenpiteiden rahoitusta varten saa olla enintään 15 prosenttia tämän artiklan 6 kohdassa tarkoitetuista jäsenvaltioiden vuotuisista lopullisista määrärahoista.

2.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu unionin tuki asiaan liittyviä kustannuksia varten saa olla enintään 10 prosenttia tämän artiklan 6 kohdassa tarkoitetuista jäsenvaltioiden vuotuisista lopullisista määrärahoista.

Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan unionin tuen enimmäismäärä kustannusluokittain prosentuaalisena osuutena jäsenvaltioiden vuotuisista lopullisista määrärahoista tai prosentuaalisena osuutena kyseisten tuotteiden kustannuksista.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään tämän asetuksen 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

3.   Unionin tuen määrä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden maitoainesosalle saa olla enintään 27 euroa / 100 kg.

4.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tuki jaetaan kullekin jäsenvaltiolle tämän kohdan mukaisesti ja ottaen huomioon asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 a artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa vahvistetut perusteet.

Liitteessä I vahvistetaan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 a artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitetun tuen alustavat määrärahat kullekin jäsenvaltiolle 1 päivän elokuuta 2017 ja 31 päivän heinäkuuta 2023 välisenä aikana. Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 a artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohtaa ei sovelleta Kroatiaan kyseisenä ajanjaksona.

Komissio antaa 1 päivästä elokuuta 2023 alkaen täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 a artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuin perustein kyseisen asetuksen 23 a artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitetun unionin tuen alustavat määrärahat kullekin jäsenvaltiolle. Kukin jäsenvaltio saa kuitenkin vähintään 290 000 euroa unionin tukea kouluhedelmien ja kouluvihannesten jakeluun ja vähintään 193 000 euroa unionin tukea koulumaidon jakeluun asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 artiklan 2 kohdassa määritellyn mukaisesti.

Komissio arvioi tämän jälkeen vähintään joka kolmas vuosi, vastaavatko kyseiset alustavat määrärahat edelleen asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 a artiklan 2 kohdassa vahvistettuja perusteita. Komissio antaa tarvittaessa täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan uudet alustavat määrärahat.

Tässä kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään tämän asetuksen 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

5.   Jos jäsenvaltio ei jonain vuonna ole toimittanut unionin tukea koskevaa pyyntöä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 a artiklan 3 kohdan mukaisesti tai jos se on hakenut vain osaa tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista alustavista määrärahoistaan, komissio jakaa kyseiset alustavat määrärahat tai niiden hakematta jätetyn osan uudelleen niille jäsenvaltioille, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa käyttää tukea niille alustavasti myönnettyjä määrärahoja enemmän.

Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä tarvittavat toimenpiteet määrärahojen jakamiseksi uudelleen asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 a artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetun perusteen mukaisesti ja ottaen huomioon tämän artiklan 6 kohdassa tarkoitettua unionin tukea koskevien lopullisten määrärahojen käytön kyseisessä jäsenvaltiossa unionin tukea koskevaa vuotuista pyyntöä edeltävänä lukuvuonna.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään tämän asetuksen 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

6.   Jäsenvaltioiden asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 a artiklan 3 kohdan mukaisesti toimittamat pyynnöt saatuaan komissio antaa vuosittain täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan tuen lopullinen jakaminen kouluhedelmiä ja kouluvihanneksia sekä koulumaitoa varten osallistuvien jäsenvaltioiden kesken asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 a artiklan 1 kohdassa asetetuissa rajoissa ja ottaen huomioon kyseisen asetuksen 23 a artiklan 4 kohdassa tarkoitetut siirrot.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään tämän asetuksen 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”.

2)

Lisätään liite seuraavasti:

”LIITE I

ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT

1 päivän elokuuta 2017 ja 31 päivän heinäkuuta 2023 väliseksi ajaksi

(5 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut)

Jäsenvaltio

Kouluhedelmien ja kouluvihannesten alustavat määrärahat

Koulumaidon alustavat määrärahat

Belgia

3 367 930

1 650 729

Bulgaria

2 093 779

1 020 451

Tšekki

3 123 230

1 600 707

Tanska

1 807 661

1 460 645

Saksa

19 696 932

9 404 154

Viro

439 163

700 309

Irlanti

1 757 779

900 398

Kreikka

3 218 885

1 550 685

Espanja

12 932 647

6 302 784

Ranska

22 488 086

12 625 577

Kroatia

1 360 232

800 354

Italia

16 711 302

8 003 535

Kypros

290 000

500 221

Latvia

633 672

700 309

Liettua

900 888

1 032 456

Luxemburg

290 000

193 000

Unkari

3 029 587

1 756 776

Malta

290 000

193 000

Alankomaat

5 431 641

2 401 061

Itävalta

2 238 064

1 100 486

Puola

11 639 985

10 204 507

Portugali

3 283 397

2 220 981

Romania

6 866 848

10 399 594

Slovenia

554 020

320 141

Slovakia

1 708 720

900 398

Suomi

1 599 047

3 824 689

Ruotsi

2 854 972

8 427 723

Yhdistynyt kuningaskunta

19 391 534

9 804 331

Yhteensä

150 000 000

100 000 000 ”.

3)

Liitteestä tulee ”Liite II”.

2 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä elokuuta 2017.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 11 päivänä huhtikuuta 2016.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. H. P. VAN DAM


(1)  Neuvoston asetus (EU) N:o 1370/2013, annettu 16 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista koskevien toimenpiteiden määrittämisestä (EUVL L 346, 20.12.2013, s. 12).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/791, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016 asetusten (EU) N:o 1308/2013 ja (EU) N:o 1306/2013 muuttamisesta hedelmien ja vihannesten, banaanien ja maidon toimittamista oppilaitoksiin koskevan tukijärjestelmän osalta (katso tämän virallisen lehden sivu 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).