23.4.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 108/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/635,

annettu 22 päivänä huhtikuuta 2016,

asetuksen (EY) N:o 2870/2000 liitteen muuttamisesta tislattujen alkoholijuomien analysoinnissa sovellettavien tiettyjen vertailumenetelmien osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta 15 päivänä tammikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 (1) ja erityisesti sen 28 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 2870/2000 (2) luetellaan ja kuvataan tislattujen alkoholijuomien analysoinnissa sovellettavat vertailumenetelmät. Joitakin kyseisen asetuksen liitteessä luetelluista menetelmistä ei ole kuitenkaan vielä kuvattu, kuten esimerkiksi tislattujen alkoholijuomien haihtuvien aineiden ja kokonaissokeripitoisuuden määritysmenetelmiä.

(2)

Eräiden tislattujen alkoholijuomien haihtuvien aineiden ja kokonaissokeripitoisuuden määritysmenetelmille on tehty kaksi kansainvälistä validointitutkimusta kansainvälisesti hyväksytyin menetelmin, ja niiden suorituskykyparametrit on katsottu hyväksyttäviksi. Tutkimukset tehtiin osana tutkimushanketta Euroopan komission standardeja, vertailunäytteitä ja määrityksiä koskevassa neljänsien puitteiden mukaisessa ohjelmassa. Sen vuoksi kyseisten menetelmien kuvaukset olisi sisällytettävä asetuksen (EY) N:o 2870/2000 liitteeseen.

(3)

Asetuksessa (EY) N:o 110/2008 vahvistetaan vaatimukset eräille puutynnyreissä vanhennettavien tislattujen alkoholijuomien luokille ja säädetään, että tällainen vanhentaminen voidaan tehdä muissakin luokissa. Tärkeimpien puuaineksesta peräisin olevien yhdisteiden analysointi voi olla avuksi määritettäessä, onko näyte asianomaisen tislatun alkoholijuoman luokan määritelmän mukainen. Kansainvälinen viinijärjestö (OIV) on päätöslauselmassaan OIV/OENO 382A/2009 hyväksynyt menetelmän näiden yhdisteiden määrittämiseksi. Menetelmä hyväksyttiin niiden tulosten perusteella, jotka saatiin kansainvälisestä menetelmän suorituskykyä arvioivasta kansainvälisesti hyväksyttyjen menetelmien mukaisesti toteutetusta tutkimuksesta. Sen vuoksi menetelmä ja sen kuvaus olisi lisättävä asetuksen (EY) N:o 2870/2000 liitteessä oleviin tislattujen alkoholijuomien määritysmenetelmien joukkoon.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 2870/2000 olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tislattujen alkoholijuomien komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 2870/2000 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä huhtikuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 39, 13.2.2008, s. 16.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 2870/2000, annettu 19 päivänä joulukuuta 2000, tislattujen alkoholijuomien analysoinnissa sovellettavista yhteisön vertailumenetelmistä (EYVL L 333, 29.12.2000, s. 20).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 2870/2000 liite seuraavasti:

1)

Muutetaan sisällysluettelo seuraavasti:

a)

Poistetaan III.3 ja VIII kohdassa ilmaisu ”menetelmä julkaistaan myöhemmin”.

b)

Lisätään kohta seuraavasti:

”X

Puuaineksessa esiintyvien yhdisteiden määritys: furfuraali, 5-hydroksimetyylifurfuraali, 5-metyylifurfuraali, vanilliini, syringyylialdehydi, koniferyylialdehydi, sinapyylialdehydi, gallushappo, ellagihappo, vanilliinihappo, syringiinihappo ja skopoletiini.”

2)

Lisätään III lukuun kohta seuraavasti:

”III.3   TISLATTUJEN ALKOHOLIJUOMIEN HAIHTUVIEN HAPPOJEN MÄÄRITYS

1.   Soveltamisala

Menetelmä on validoitu laboratorioiden välisessä tutkimuksessa rommille, brandylle, marcille ja hedelmäviinoille tasoilla 30–641 mg/l.

2.   Viittaukset säännöksiin ja määräyksiin

ISO 3696: 1987 Analyyttiseen käyttöön tarkoitettu vesi – Määritelmä ja testimenetelmät

3.   Määritelmät

3.1   Haihtuva happoisuus lasketaan vähentämällä kokonaishappopitoisuudesta haihtumaton happoisuus.

3.2   Kokonaishappopitoisuudella tarkoitetaan titrattavien happojen yhteismäärää.

3.3   Haihtumaton happoisuus on sen jäännöksen happopitoisuus, joka saadaan kun tislattu alkoholijuoma on haihdutettu kuiviin.

4.   Periaate

Kokonaishappopitoisuus ja haihtumaton happoisuus määritetään titraamalla tai potentiometrisesti.

5.   Reagenssit ja materiaalit

Ellei toisin mainita, analyysissä käytetään vain hyväksyttyä analyysilaatua olevia reagensseja ja vähintään kolmannen laatuluokan vettä standardin ISO 3696:1987 määritelmän mukaisesti.

5.1   0,01 M natriumhydroksidiliuos (NaOH)

5.2   Indikaattoriliuosseos:

 

Punnitaan 0,1 g indigokarmiinia ja 0,1 g fenolipunaista.

 

Liuotetaan 40 ml:aan vettä ja täytetään 100 ml:aan etanolilla.

6.   Laitteet ja välineet

Välilliset laboratoriolaitteet, laatuluokan A mittalaseja ja seuraavat:

6.1

Vesipumppu

6.2

Pyöröhaihdutin tai ultraäänihaude

6.3

Välineet potentiometristä titrausta varten (vapaaehtoinen)

7.   Näytteenotto ja näytteet

Näytteet varastoidaan huoneenlämpötilassa ennen analyysiä.

8.   Suoritus

8.1   Kokonaishappopitoisuus

8.1.1   Näytteen valmistaminen

Tislattu alkoholijuoma säteilytetään ultraäänellä (ultraäänikäsittely) tai sitä sekoitetaan kaksi minuuttia vakuumissa mahdollisen hiilihapon poistamiseksi.

8.1.2   Titraus

Pipetoidaan 25 ml tislattua alkoholia 500 ml:n erlenmeyerpulloon.

Lisätään noin 200 ml jäähdytettyä keitettyä tislattua vettä (valmistetaan tuoreena päivittäin) ja 2–6 tippaa indikaattoriliuosseosta (5.2).

Titrataan 0,01 M natriumhydroksidiliuoksella (5.1), kunnes värittömän tislatun alkoholijuoman väri muuttuu kellanvihreästä violetiksi ja ruskean tislatun alkoholijuoman väri muuttuu kellanruskeasta punaisenruskeaksi.

Titraus voidaan tehdä myös potentiometrisesti pH 7,5:een.

Käytetyn 0,01 M natriumhydroksidiliuoksen tilavuus on n1 ml.

8.1.3   Laskutoimitus

Kokonaishappopitoisuus (TA), joka ilmaistaan milliekvivalentteina litrassa tislattua alkoholijuomaa, on 0,4 × n1.

Kokonaishappopitoisuus (TA′), joka ilmaistaan milligrammoina etikkahappoa litrassa tislattua alkoholijuomaa, on 24 × n1.

8.2   Haihtumattomat hapot

8.2.1   Näytteen valmistaminen

Haihdutetaan 25 ml tislattua alkoholijuomaa kuiviin:

 

Pipetoidaan 25 ml tislattua alkoholijuomaa tasapohjaiseen lieriömäiseen haihdutusmaljaan, jonka halkaisija on 55 mm. Haihduttamisen ensimmäisen tunnin ajan haihdutusmaljaa pidetään kiehuvan vesihauteen kannella siten että neste ei kiehu, koska kiehuminen voisi johtaa häviöihin nesteen roiskumisen seurauksena.

 

Kuivaaminen suoritetaan loppuun asettamalla haihdutusmalja kuivausuuniin 105 °C:n lämpötilaan kahden tunnin ajaksi. Haihdutusmaljan annetaan jäähtyä eksikkaattorissa.

8.2.2   Titraus

Liuotetaan haihduttamalla saatu jäännös jäähdytettyyn keitettyyn veteen (valmistetaan tuoreena päivittäin), saatetaan se noin 100 ml:aan ja lisätään 2–6 tippaa indikaattoriliuosseosta (5.2).

Titrataan 0,01 M natriumhydroksidiliuoksella (5.1).

Titraus voidaan tehdä myös potentiometrisesti pH 7,5:een.

Käytetyn 0,01 M natriumhydroksidiliuoksen tilavuus on n2 ml.

8.2.3   Laskutoimitus

Haihtumaton happoisuus (FA), joka ilmaistaan milliekvivalentteina litrassa tislattua alkoholijuomaa, on 0,4 × n2.

Haihtumaton happoisuus (FA), joka ilmaistaan milligrammoina etikkahappoa litrassa tislattua alkoholijuomaa, on 24 × n2.

9.   Haihtuvan happoisuuden laskenta

9.1   Ilmaistuna milliekvivalentteina litrassa:

Olkoon:

TA

=

kokonaishappopitoisuus milliekvivalentteina litrassa

FA

=

haihtumaton happoisuus milliekvivalentteina litrassa

Haihtuva happoisuus (VA) milliekvivalentteina litrassa on yhtä suuri kuin

TA – FA

9.2   Ilmaistuna milligrammoina etikkahappoa litrassa:

Olkoon:

TA′

=

kokonaishappopitoisuus milligrammoina etikkahappoa litrassa

FA′

=

haihtumaton happoisuus milligrammoina etikkahappoa litrassa

Haihtuva happoisuus (VA) milligrammoina etikkahappoa litrassa on yhtä suuri kuin

TA′ – FA′

9.3   Ilmaistuna grammoina etikkahappoa hehtolitrassa puhdasta 100 til.- %:n alkoholia on yhtä suuri kuin:Formula

jossa A on tislatun alkoholijuoman alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina.

10.   Menetelmän suoritusarvot (mittaustarkkuus)

10.1   Laboratorioiden välisen testauksen tilastolliset tulokset

Seuraavat tulokset saatiin kansainvälisestä menetelmän suorituskykyä arvioivasta tutkimuksesta, joka toteutettiin kansainvälisesti hyväksyttyjen menetelmien [1] [2] mukaisesti.

Laboratorioiden välisen testauksen suoritusvuosi

2000

Laboratorioiden lukumäärä

18

Näytteiden lukumäärä

6


Näytteet

A

B

C

D

E

F

Laboratorioiden lukumäärä, kun suuresti poikkeavia tuloksia saaneet laboratoriot on poistettu

16

18

18

14

18

18

Suuresti poikkeavien tulosten määrä (laboratoriot)

2

 

 

4

 

 

Hyväksyttyjen tulosten lukumäärä

32

36

36

28

36

36

Mean value

Formula

[mg/L]

272*

241*

30

591*

641*

46

107

492

Toistettavuuden keskihajonta, sr [mg/l]

8,0

3,6

15,0

3,7

6,7

8,5

Toistettavuuden suhteellinen keskihajonta RSDr (%)

3,1

11,8

2,4

8,0

6,2

1,7

Toistettavuusraja, r (mg/l)

23

10

42

10

19

24

Uusittavuuden keskihajonta, sR [mg/l]

8,5

8,4

25,0

4,55

13,4

24,4

Uusittavuuden suhteellinen keskihajonta, RSDR (%)

3,3

27,8

4,1

9,9

12,5

5,0

Uusittavuusraja, R [mg/l]

24

23

70

13

38

68

Näytetyypit:

A.

Luumuviina; rinnakkaisnäytteet, joista toiseen on lisätty analyyttiä *

B.

Rommi I; rinnakkaiset sokkonäytteet

C.

Rommi II; rinnakkaisnäytteet, joista toiseen on lisätty analyyttiä *

D.

Slivovitz; rinnakkaiset sokkonäytteet

E.

Brandy; rinnakkaiset sokkonäytteet

F.

Puristejäännöksestä tislattu väkevä alkoholijuoma; rinnakkaiset sokkonäytteet

[1]

”Protocol for the Design, Conduct and Interpretation of Method- Performance Studies”, Horwitz, W. (1995) Pure and Applied Chemistry 67, 332–343.

[2]

Horwitz, W. (1982) ”Analytical Chemistry 54, 67A-76A”.”

3)

Lisätään VIII luku seuraavasti:

”VIII   SOKERIN KOKONAISMÄÄRÄ

1.   Soveltamisala

HPLC–RI-menetelmää sovelletaan sokerin kokonaismäärän (ilmaistuna inverttisokerina) määrittämiseen tislatuissa alkoholijuomissa, lukuun ottamatta munaa ja maitotuotteita sisältäviä liköörejä.

Menetelmä on validoitu laboratorioiden välisessä tutkimuksessa pastikselle, tislatulle anikselle, kirsikkaliköörille, tuotteelle crème de … (jota seuraa käytetyn hedelmän tai raaka-aineen nimi) ja crème de cassisille tasoilla 10,86–509,7 g/l. Laitteiston vasteen lineaarisuus todistettiin kuitenkin konsentraatioalueelle 2,5–20,0 g/l.

Tätä menetelmää ei ole tarkoitettu alhaisten sokeritasojen määrittämiseen.

2.   Viittaukset säännöksiin ja määräyksiin

ISO 3696: 1987 Analyyttiseen käyttöön tarkoitettu vesi – Määritelmä ja testimenetelmät

3.   Periaate

Sokeriliuosten tutkimus korkean suorituskyvyn nestekromatografialla liuosten glukoosi-, fruktoosi, sakkaroosi-, maltoosi- ja laktoosipitoisuuksien määrittämiseksi.

Menetelmä käyttää kiinteää alkyyliamiinifaasia ja differentiaalirefraktometriä ja se esitetään esimerkkinä. Stationäärifaasina voidaan käyttää myös anioninvaihtohartseja.

4.   Reagenssit ja materiaalit

4.1   Glukoosi (CAS 50-99-7), puhtaudeltaan vähintään 99 %.

4.2   Fruktoosi (CAS 57-48-7), puhtaudeltaan vähintään 99 %.

4.3   Sakkaroosi (CAS 57-50-1), puhtaudeltaan vähintään 99 %.

4.4   Laktoosi (CAS 5965-66-2), puhtaudeltaan vähintään 99 %.

4.5   Maltoosi-monohydraatti (CAS 6363-53-7), puhtaudeltaan vähintään 99 %.

4.6   Puhdas asetonitriili (CAS 75-05-8) HPLC-määritystä varten.

4.7   Tislattua tai demineralisoitua vettä, mieluiten mikrosuodatettua.

4.8   Liuottimia (esimerkki)

Eluentti muodostuu seuraavista:

 

75 tilavuusosaa asetonitriilia (4.6)

 

25 tilavuusosaa tislattua vettä (4.7)

Ennen käyttöä johdetaan heliumia hitaasti 5–10 minuutin ajan kaasujen poistamiseksi.

Jos käytettävää vettä ei ole mikrosuodatettu, liuotin olisi suodatettava orgaanisten liuottimien suodattimella, jonka huokoskoko on 0,45 μm tai pienempi.

4.9   Absoluuttinen etanoli (CAS 64-17-5)

4.10   Etanoliliuos (5 %, v/v).

4.11   Standardin kantaliuoksen valmistaminen (20 g/l)

Mitataan 2 g jokaista määritettävää sokeria (4.1–4.5) ja siirretään ne 100 ml:n mittapulloon. (Huom. 2,11 g maltoosi-monohydraattia vastaa 2 g:aa maltoosia).

Täytetään 100 ml:aan 5 til.- %:n alkoholiliuoksella (4.10), ravistetaan ja säilytetään noin + 4 °C:ssa. Uusi kantaliuos valmistetaan kerran viikossa.

4.12   Työstandardiliuosten valmistaminen (2,5, 5,0, 7,5, 10,0 ja 20,0 g/l)

Laimennetaan kantaliuos 20 g/l (4.11) 5 til.- %:n alkoholiliuoksella (4.10), jolloin saadaan viisi työstandardia: 2,5, 5,0, 7,5, 10,0 ja 20,0 g/l. Suodatetaan suodattimella, jonka huokoskoko on 0,45 μm tai pienempi (5.3).

5.   Laitteet ja välineet

5.1   Korkean suorituskyvyn nestekromatografiajärjestelmä (HPLC), jolla saadaan perusviivaresoluutio kaikista sokereista.

5.1.1   Korkean suorituskyvyn nestekromatografi, jossa on 6-porttinen injektioventtiilli ja 10 μl:n silmukka tai muu automaattinen tai manuaalinen laite, jotta voidaan luotettavasti injektoida mikrotilavuuksia.

5.1.2   Pumppujärjestelmä, jolla voidaan saavuttaa ja ylläpitää vakiomääräinen tai ohjelmoitu virtausnopeus erittäin tarkasti.

5.1.3   Differentiaalirefraktometri.

5.1.4   Integraattori tai piirturi, jonka suorituskyky vastaa laitteiston muita osia.

5.1.5   Esikolonni:

Sopivan esikolonnin kiinnittämistä analyysikolonniin suositellaan.

5.1.6   Kolonni (esimerkki):

Materiaali:

ruostumaton teräs tai lasi.

Sisähalkaisija:

2–5 mm.

Pituus:

100–250 mm (hiukkaskoon mukaan), esimerkiksi 250 mm, jos hiukkasten halkaisija on 5 μm.

Stationäärifaasi:

silikaan sidotut alkyyliamiinien funktionaaliset ryhmät, hiukkaskoko enintään 5 μm.

5.1.7   Kromatografian ajo-olosuhteet (esimerkki)

 

Eluentti (4.8), virtausnopeus: 1 ml/minuutti

 

Detektio: Differentiaalirefraktometri.

Detektori kytketään päälle muutama tunti ennen käyttöä, jotta sen voidaan varmistaa olevan täysin vakaa. Vertailukyvetti on täytettävä eluentilla.

5.2   Analyysivaaka, jonka tarkkuus on 0,1 mg.

5.3   Pienille tilavuuksille sopiva suodatuslaitteisto, jossa on 0,45 μm:n mikromembraani.

6.   Näytteen säilytys

Vastaanotetut näytteet varastoidaan huoneenlämpötilassa ennen analyysiä.

7.   Suoritus

7.1   A OSA: Näytteen valmistus

7.1.1   Ravistetaan näytettä.

7.1.2   Näyte suodatetaan suodattimella, jonka huokoskoko on 0,45 μm tai pienempi (5.3).

7.2   B OSA: Korkean suorituskyvyn nestekromatografia (HPLC)

7.2.1   Määritys

Injektoidaan 10 μl standardiliuoksia (4.12) ja näytteitä (7.1.2). Suoritetaan analyysi sopivia kromatografiaolosuhteita käyttäen, joista on edellä annettu esimerkki.

7.2.2   Jos näytteen jonkin piikin pinta-ala (tai korkeus) on suurempi kuin kaikkien konsentroiduimman standardin vastaava piikki, näyte on laimennettava tislatulla vedellä ja on tehtävä uusi määritys.

8.   Laskutoimitus

Verrataan standardiliuoksen ja alkoholijuoman kromatogrammeja keskenään. Tunnistetaan piikit niiden retentioaikojen perusteella. Mitataan pinta-alat (tai korkeudet) konsentraatioiden laskemiseksi ulkoisen standardin menetelmällä. Näytteen mahdollinen laimennus otetaan huomioon.

Lopputulos on sakkaroosin, maltoosin, laktoosin, glukoosin ja fruktoosin summa ilmaistuna inverttisokerina g/l.

Inverttisokeri määritellään kaikkien esiintyvien monosakkaridien ja pelkistävien disakkaridien summana, johon on lisätty esiintyvästä sakkaroosista laskettu glukoosin ja fruktoosin stoikiometrinen määrä.

Inverttisokeri (g/l)

=

glukoosi (g/l) + fruktoosi (g/l) + maltoosi (g/l) + laktoosi (g/l) + (sakkaroosi (g/l) × 1,05)

1,05

=

(fruktoosin molekyylipaino + glukoosin molekyylipaino) / sakkaroosin molekyylipaino

9.   Menetelmän suoritusarvot (mittaustarkkuus)

9.1   Laboratorioiden välisen testauksen tilastolliset tulokset

Seuraavat tulokset saatiin kansainvälisestä menetelmän suorituskykyä arvioivasta tutkimuksesta, joka toteutettiin kansainvälisesti hyväksyttyjen menetelmien [1] [2] mukaisesti.

Laboratorioiden välisen testauksen suoritusvuosi

2000

Laboratorioiden lukumäärä

24

Näytteiden lukumäärä

8

[1]

”Protocol for the Design, Conduct and Interpretation of Method- Performance Studies” Horwitz, W. (1995) Pure and Applied Chemistry 67, 332–343.

[2]

Horwitz, W. (1982) Analytical Chemistry 54, 67A-76A.

Taulukko 1

Fruktoosi, glukoosi, maltoosi

Analyytti

Fruktoosi

Glukoosi

Maltoosi

Näytteet (× 2)

Crème de Cassis

Standardi (50 g/l)

Aniksella maustettu tislattu alkoholijuoma

Crème de Cassis

Standardi (50 g/l)

Aniksella maustettu tislattu alkoholijuoma

Standardi (10 g/l)

Keskiarvo [g/l]

92,78

50,61

15,62

93,16

50,06

15,81

9,32

Niiden laboratorioiden lukumäärä, joissa ei ollut suuresti poikkeavia tuloksia

21

22

21

23

19

21

22

Toistettavuuden keskihajonta, sr, [g/l]

2,34

2,12

0,43

3,47

1,01

0,48

0,54

Toistettavuuden suhteellinen keskihajonta, RSDr [%]

2,53

4,2

2,76

3,72

2,03

3,02

5,77

Toistettavuusraja r [g/l]

(r = 2,8 × sr)

6,56

5,95

1,21

9,71

2,84

1,34

1,51

Uusittavuuden keskihajonta, sR [g/l]

7,72

3,13

0,84

9,99

2,7

0,88

1,4

Uusittavuuden suhteellinen keskihajonta, RSDR [%]

8,32

6,18

5,37

10,72

5,4

5,54

15,06

Uusittavuusraja, R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

21,62

8,76

2,35

27,97

7,57

2,45

3,93


Taulukko 2

Sakkaroosi

Analyytti

Sakkaroosi

Näytteet

Pastis

Ouzo

Kirsikkalikööri

Crème de Menthe

Crème de Cassis

Standardi (100 g/l)

Keskiarvo [g/l]

10,83

29,2

19,7 (*)

103,33

349,96

319,84

99,83

Niiden laboratorioiden lukumäärä, joissa ei ollut suuresti poikkeavia tuloksia

19

19

20

18

18

18

Toistettavuuden keskihajonta, sr [g/l]

0,09

0,75

2,17

5,99

4,31

1,25

Toistettavuuden suhteellinen keskihajonta, RSDr [%]

0,81

3,07

2,1

1,71

1,35

1,25

Toistettavuusraja r [g/l]

(r = 2,8 × sr)

0,25

2,1

6,07

16,76

12,06

3,49

Uusittavuuden keskihajonta, sR [g/l]

0,79

0,92

4,18

9,94

16,11

4,63

Uusittavuuden suhteellinen keskihajonta, RSDR [%]

7,31

3,76

4,05

2,84

5,04

4,64

Uusittavuusraja, R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

2,22

2,57

11,7

27,84

45,12

12,97


Taulukko 3

Sokerin kokonaismäärä

(Huomautus: Nämä tiedot laskettiin kokonaissokerille eikä edellä 8 kohdassa määritellylle inverttisokerille.)


Näytteet

Pastis

Ouzo

Aniksella maustettu tislattu alkoholijuoma

Kirsikkalikööri

Crème de Menthe

Crème de Cassis

Standardi (220 g/l)

Keskiarvo [g/l]

10,86

29,2

19,7 (**)

31,59

103,33

349,73

509,69

218,78

Niiden laboratorioiden lukumäärä, joissa ei ollut suuresti poikkeavia tuloksia

20

19

20

20

18

18

19

Toistettavuuden keskihajonta, sr [g/l]

0,13

0,75

0,77

2,17

5,89

5,59

2,71

Toistettavuuden suhteellinen keskihajonta, RSDr [%]

1,16

3,07

2,45

2,1

1,69

1,1

1,24

Toistettavuusraja r [g/l]

(r = 2,8 × sr)

0,35

2,1

2,17

6,07

16,5

15,65

7,59

Uusittavuuden keskihajonta sR [g/l]

0,79

0,92

1,51

4,18

9,98

14,81

8,53

Uusittavuuden suhteellinen keskihajonta, RSDR [%]

7,25

3,76

4,79

4,04

2,85

2,91

3,9

Uusittavuusraja R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

2,21

2,57

4,24

11,7

27,94

41,48

23,89

4)

Lisätään X luku seuraavasti:

”X   PUUAINEKSESSA ESIINTYVIEN SEURAAVIEN TISLATTUJEN ALKOHOLIJUOMIEN YHDISTEIDEN MÄÄRITYS KORKEAN SUORITUSKYVYN NESTEKROMATOGRAFIALLA (HPLC): FURFURAALI, 5-HYDROKSIMETYYLIFURFURAALI, 5-METYYLIFURFURAALI, VANILLIINI, SYRINGYYLIALDEHYDI, KONIFERYYLIALDEHYDI, SINAPYYLIALDEHYDI, GALLUSHAPPO, ELLAGIHAPPO, VANILLIINIHAPPO, SYRINGIINIHAPPO JA SKOPOLETIINI

1.   Soveltamisala

Tätä menetelmää sovelletaan furfuraalin, 5-hydroksimetyylifurfuraalin, 5-metyylifurfuraalin, vanilliinin, syringyylialdehydin, koniferyylialdehydin, sinapyylialdehydin, gallushapon, ellagihapon, vanilliinihapon, syringiinihapon ja skopoletiinin määrittämiseksi korkean suorituskyvyn nestekromatografialla.

2.   Viittaukset säännöksiin ja määräyksiin

Määritysmenetelmä, jonka Kansainvälisen viinijärjestön (OIV) yleiskokous on tunnustanut ja julkaissut viitteellä OIV-MA-BS-16: R2009.

3.   Periaate

Määritys korkean suorituskyvyn nestekromatografialla (HPLC) käyttäen ilmaisimena ultraviolettispektrofotometriaa useilla aallonpituuksilla sekä spektrofluorometriaa.

4.   Reagenssit

Reagenssien on oltava analyysilaatua. Veden on oltava tislattua tai puhtaudeltaan vähintään sitä vastaavaa. On paras käyttää mikrosuodatettua vettä, jonka ominaisvastus on 18,2 M Ω.cm.

4.1   96 til.- %:n alkoholi.

4.2   HPLC-laadun metanoli (liuotin B).

4.3   Etikkahappo laimennettuna 0,5 til.- %:iin (liuotin A).

4.4   Liikkuvat faasit: (vain esimerkki).

Liuotin A (0,5 %:n etikkahappo) ja liuotin B (puhdas metanoli). Suodatetaan kalvosuodattimen (0,45 μm) läpi. Poistetaan tarvittaessa kaasut ultraäänihauteessa.

4.5   Vertailustandardi, puhtaudeltaan vähintään 99 %: furfuraali, 5-hydroksimetyylifurfuraali, 5-metyylifurfuraali, vanilliini, syringyylialdehydi, koniferyylialdehydi, sinapyylialdehydi, gallushappo, ellagihappo, vanilliinihappo, syringiinihappo ja skopoletiini.

4.6   Vertailuliuos: Standardiainekset liuotetaan 50 til- %:n vesi-alkoholiliuokseen. Vertailuliuoksen lopullisten konsentraatioiden on oltava seuraavat:

furfuraali: 5 mg/l; 5-hydroksimetyylifurfuraali: 10 mg/l; 5-metyylifurfuraali 2 mg/l; vanilliini: 5 mg/l; syringyylialdehydi: 10 mg/l; koniferyylialdehydi: 5 mg/l; sinapyylialdehydi: 5 mg/l; gallushappo: 10 mg/l; ellagihappo: 10 mg/l; vanilliinihappo: 5 mg/l; syringiinihappo 5 mg/l; skopoletiini: 0,5 mg/l.

5.   Välineistö

Tavanomainen laboratoriovälineistö

5.1   Korkean suorituskyvyn nestekromatografi, jolla voidaan tehdä kahden liuoksen gradientti ja jossa on:

5.1.1

spektrofotometridetektori, jolla voidaan mitata aallonpituuksia 260–340 nm. Piikkien puhtauden varmistamiseksi on kuitenkin parempi työskennellä usean aallonpituuden detektorilla, johon on kytketty diodirividetektori tai vastaava.

5.1.2

spektrofotometridetektori – heräteaallonpituus 354 nm, emissioaallonpituus: 446 nm (skopoletiinin jäämien havaitsemiseen; ne voidaan havaita myös spektrofotometrillä aallonpituudella 313 nm).

5.1.3

injektiolaite, jolla voidaan syöttää (esimerkiksi) 10 tai 20 μL testinäytettä.

5.1.4

HPCL-kolonni, tyyppiä RP C18, hiukkaskoko enintään 5 μm.

5.2   HPLC-ruiskuja.

5.3   Laite pienten volyymien kalvosuodatusta varten.

5.4   Integraattori tai piirturi, jonka suorituskyky vastaa laitteiston kaikkia muita osia ja jossa on erityisesti useita tiedonkeruukanavia.

6.   Suoritus

6.1   Injektoitavan liuoksen valmistus

Vertailuliuos ja alkoholijuoma suodatetaan tarvittaessa kalvon läpi, jonka huokoskoko on enintään 0,45 μm.

6.2   Kromatografiset suoritusolosuhteet: määritys tehdään huonelämpötilassa kohdassa 5.1 kuvatuin välinein käyttäen mobiilifaaseja (4.4), joiden virtaus on noin 0,6 ml minuutissa seuraavilla grandienteilla (vain esimerkki):

Aika: 0 min 50 min 70 min 90 min

liuotin A (vesi-happo): 100 % 60 % 100 % 100 %

liuotin B (metanoli): 0 % 40 % 0 % 0 %

Huom. Joissakin tapauksissa tätä gradienttia on muutettava mukana eluoitumisen estämiseksi.

6.3   Määritys

6.3.1   Injektoidaan vertailustandardit erikseen ja sitten sekoitettuina.

Mukautetaan suoritusolosuhteita niin, että kaikkien yhdisteiden piikkien resoluutiotekijät ovat vähintään 1.

6.3.2   Injektoidaan valmistettu näyte (6.1).

6.3.3   Mitataan vertailuliuoksen ja alkoholijuoman piikkien pinta-ala ja lasketaan konsentraatiot.

7.   Tulosten ilmoittaminen

Jokaisen aineksen konsentraatio ilmaistaan mg/l.

8.   Menetelmän suoritusarvot (tarkkuus)

Seuraavat tulokset saatiin vuonna 2009 erilaisille tislatuille alkoholijuomille tehdystä kansainvälisestä menetelmän suorituskykyä arvioivasta tutkimuksesta, joka toteutettiin kansainvälisesti hyväksyttyjen menetelmien [1] [2] mukaisesti.

8.1   Furfuraali

Analyytti

Furfuraali

Näytteet

Viski

Brandy

Rommi

Konjakki 1

Bourbon

Konjakki 2

Osallistuvien laboratorioiden lukumäärä

15

15

15

15

15

15

Hyväksyttyjen tulosten lukumäärä (laboratoriot)

14

12

13

14

13

13

Keskiarvo [mg/l]

2,9

1,2

1,7

10,6

15,3

13,9

Toistettavuuden keskihajonta, sr [mg/l]

0,04

0,05

0,04

0,18

0,23

0,20

Toistettavuuden suhteellinen keskihajonta, RSDr [%]

1,4

4,5

2,3

1,7

1,5

1,5

Toistettavuusraja, r (mg/l)

(r = 2,8 × sr)

0,1

0,2

0,1

0,5

0,6

0,6

Uusittavuuden keskihajonta, sR [mg/l]

0,24

0,18

0,09

1,4

0,49

0,69

Uusittavuuden suhteellinen keskihajonta, RSDR [%]

8

15

5

13

3

5

Uusittavuusraja, R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

0,7

0,5

0,3

3,8

1,4

1,9

8.2   5-hydroksimetyylifurfuraali

Analyytti

5-hydroksimetyylifurfuraali

Näytteet

Viski

Brandy

Rommi

Konjakki 1

Bourbon

Konjakki 2

Osallistuvien laboratorioiden lukumäärä

16

16

16

16

16

16

Hyväksyttyjen tulosten lukumäärä (laboratoriot)

14

14

14

14

14

14

Keskiarvo [mg/l]

5,0

11,1

9,4

33,7

5,8

17,5

Toistettavuuden keskihajonta, sr [mg/l]

0,09

0,09

0,09

0,42

0,07

0,13

Toistettavuuden suhteellinen keskihajonta, RSDr [%]

1,7

0,8

1,0

1,3

1,2

0,8

Toistettavuusraja, r (mg/l)

(r = 2,8 × sr)

0,2

0,3

0,3

1,2

0,2

0,4

Uusittavuuden keskihajonta, sR [mg/l]

0,39

1,01

0,50

4,5

0,4

1,6

Uusittavuuden suhteellinen keskihajonta, RSDR [%]

8

9

5

13

7

9

Uusittavuusraja, R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

1,1

2,8

1,4

12,5

1,1

4,6

8.3   5-metyylifurfuraali

Analyytti

5-metyylifurfuraali

Näytteet

Viski

Brandy

Rommi

Konjakki 1

Bourbon

Konjakki 2

Osallistuvien laboratorioiden lukumäärä

11

11

11

11

11

11

Hyväksyttyjen tulosten lukumäärä (laboratoriot)

11

11

8

11

10

11

Keskiarvo [mg/l]

0,1

0,2

0,1

0,5

1,7

0,8

Toistettavuuden keskihajonta, sr [mg/l]

0,01

0,01

0,02

0,02

0,03

0,07

Toistettavuuden suhteellinen keskihajonta, RSDr [%]

10,7

6,1

13,6

4,7

2,0

10,0

Toistettavuusraja, r (mg/l)

(r = 2,8 × sr)

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,2

Uusittavuuden keskihajonta, sR [mg/l]

0,03

0,04

0,03

0,18

0,20

0,26

Uusittavuuden suhteellinen keskihajonta, RSDR [%]

35

18

22

39

12

35

Uusittavuusraja, R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

0,1

0,1

0,1

0,5

0,6

0,7

8.4   Vanilliini

Analyytti

Vanilliini

Näytteet

Viski

Brandy

Rommi

Konjakki 1

Bourbon

Konjakki 2

Osallistuvien laboratorioiden lukumäärä

16

15

16

16

16

16

Hyväksyttyjen tulosten lukumäärä (laboratoriot)

16

15

16

16

16

16

Keskiarvo [mg/l]

0,5

0,2

1,2

1,2

3,2

3,9

Toistettavuuden keskihajonta, sr [mg/l]

0,03

0,02

0,06

0,11

0,11

0,09

Toistettavuuden suhteellinen keskihajonta, RSDr [%]

6,8

9,6

4,6

8,9

3,5

2,3

Toistettavuusraja, r (mg/l)

(r = 2,8 × sr)

0,1

0,1

0,2

0,3

0,3

0,3

Uusittavuuden keskihajonta, sR [mg/l]

0,09

0,06

0,18

0,27

0,41

0,62

Uusittavuuden suhteellinen keskihajonta, RSDR [%]

19

25

15

22

13

16

Uusittavuusraja, R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

0,3

0,2

0,5

0,8

1,2

1,7

8.5   Syringyylialdehydi

Analyytti

Syringyylialdehydi

Näytteet

Viski

Brandy

Rommi

Konjakki 1

Bourbon

Konjakki 2

Osallistuvien laboratorioiden lukumäärä

16

15

16

16

16

16

Hyväksyttyjen tulosten lukumäärä (laboratoriot)

13

13

13

12

14

13

Keskiarvo [mg/l]

1,0

0,2

4,8

3,2

10,5

9,7

Toistettavuuden keskihajonta, sr [mg/l]

0,03

0,02

0,04

0,08

0,10

0,09

Toistettavuuden suhteellinen keskihajonta, RSDr [%]

2,6

8,1

0,8

2,6

0,9

0,9

Toistettavuusraja, r (mg/l)

(r = 2,8 × sr)

0,1

0,1

0,1

0,2

0,3

0,3

Uusittavuuden keskihajonta, sR [mg/l]

0,08

0,07

0,23

0,19

0,39

0,43

Uusittavuuden suhteellinen keskihajonta, RSDR [%]

8

33

5

6

4

4

Uusittavuusraja, R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

0,2

0,2

0,7

0,5

1,1

1,2

8.6   Koniferyylialdehydi

Analyytti

Koniferyylialdehydi

Näytteet

Viski

Brandy

Rommi

Konjakki 1

Bourbon

Konjakki 2

Osallistuvien laboratorioiden lukumäärä

13

12

13

12

13

13

Hyväksyttyjen tulosten lukumäärä (laboratoriot)

12

12

13

12

13

13

Keskiarvo [mg/l]

0,2

0,2

0,6

0,8

4,6

1,3

Toistettavuuden keskihajonta, sr [mg/l]

0,02

0,02

0,03

0,03

0,09

0,06

Toistettavuuden suhteellinen keskihajonta, RSDr [%]

9,2

9,8

4,6

4,3

1,9

4,5

Toistettavuusraja, r (mg/l)

(r = 2,8 × sr)

0,04

0,04

0,07

0,09

0,24

0,16

Uusittavuuden keskihajonta, sR [mg/l]

0,04

0,04

0,11

0,18

0,38

0,25

Uusittavuuden suhteellinen keskihajonta, RSDR [%]

23

27

21

23

8

19

Uusittavuusraja, R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

0,1

0,1

0,3

0,5

1,1

0,7

8.7   Sinapyylialdehydi

Analyytti

Sinapyylialdehydi

Näytteet

Viski

Brandy

Rommi

Konjakki 1

Bourbon

Konjakki 2

Osallistuvien laboratorioiden lukumäärä

14

14

14

14

15

14

Hyväksyttyjen tulosten lukumäärä (laboratoriot)

14

13

12

13

13

12

Keskiarvo [mg/l]

0,3

0,2

0,2

1,6

8,3

0,3

Toistettavuuden keskihajonta, sr [mg/l]

0,02

0,01

0,02

0,06

0,14

0,03

Toistettavuuden suhteellinen keskihajonta, RSDr [%]

7,5

4,6

11,2

3,7

1,6

11,4

Toistettavuusraja, r (mg/l)

(r = 2,8 × sr)

0,06

0,03

0,06

0,17

0,38

0,08

Uusittavuuden keskihajonta, sR [mg/l]

0,09

0,05

0,08

0,20

0,81

0,18

Uusittavuuden suhteellinen keskihajonta, RSDR [%]

31

27

46

13

10

73

Uusittavuusraja, R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

0,2

0,2

0,2

0,6

2,3

0,5

8.8   Gallushappo

Analyytti

Gallushappo

Näyte

Viski

Brandy

Rommi

Konjakki 1

Bourbon

Konjakki 2

Osallistuvien laboratorioiden lukumäärä

16

15

16

16

16

16

Hyväksyttyjen tulosten lukumäärä (laboratoriot)

15

14

16

16

16

16

Keskiarvo [mg/l]

1,2

0,4

2,0

6,1

7,3

21,8

Toistettavuuden keskihajonta, sr [mg/l]

0,07

0,04

0,06

0,18

0,18

0,60

Toistettavuuden suhteellinen keskihajonta, RSDr [%]

6,1

8,1

2,9

3,0

2,4

2,8

Toistettavuusraja, r (mg/l)

(r = 2,8 × sr)

0,2

0,1

0,2

0,5

0,5

1,7

Uusittavuuden keskihajonta, sR [mg/l]

0,43

0,20

0,62

3,3

2,2

7,7

Uusittavuuden suhteellinen keskihajonta, RSDR [%]

36

47

31

53

30

35

Uusittavuusraja, R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

1,2

0,6

1,7

9,1

6,2

21,7

8.9   Ellagihappo

Analyytti

Ellagihappo

Näytteet

Viski

Brandy

Rommi

Konjakki 1

Bourbon

Konjakki 2

Osallistuvien laboratorioiden lukumäärä

7

7

7

7

7

7

Hyväksyttyjen tulosten lukumäärä (laboratoriot)

7

7

7

7

7

6

Keskiarvo [mg/l]

3,2

1,0

9,5

13

13

36

Toistettavuuden keskihajonta, sr [mg/l]

0,20

0,16

0,30

0,41

0,95

0,34

Toistettavuuden suhteellinen keskihajonta, RSDr [%]

6,3

16

3,2

3,2

7,4

1,0

Toistettavuusraja, r (mg/l)

(r = 2,8 × sr)

0,6

0,4

0,9

1,1

2,7

1,0

Uusittavuuden keskihajonta, sR [mg/l]

1,41

0,42

4,0

5,0

4,9

14

Uusittavuuden suhteellinen keskihajonta, RSDR [%]

44

43

42

39

39

40

Uusittavuusraja, R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

4,0

1,2

11

14

14

40

8.10   Vanilliinihappo

Analyytti

Vanilliinihappo

Näytteet

Viski

Brandy

Rommi

Konjakki 1

Bourbon

Konjakki 2

Osallistuvien laboratorioiden lukumäärä

15

15

15

15

15

15

Hyväksyttyjen tulosten lukumäärä (laboratoriot)

12

11

14

14

15

14

Keskiarvo [mg/l]

0,2

0,2

1,5

0,8

2,4

2,7

Toistettavuuden keskihajonta, sr [mg/l]

0,03

0,04

0,03

0,10

0,13

0,21

Toistettavuuden suhteellinen keskihajonta, RSDr [%]

14,2

16,5

2,3

12,6

5,3

7,7

Toistettavuusraja, r (mg/l)

(r = 2,8 × sr)

0,1

0,1

0,1

0,3

0,4

0,6

Uusittavuuden keskihajonta, sR [mg/l]

0,06

0,05

0,51

0,2

1,22

0,70

Uusittavuuden suhteellinen keskihajonta, RSDR [%]

28

20

35

31

51

26

Uusittavuusraja, R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

0,2

0,1

1,4

0,7

3,4

2,0

8.11   Syringiinihappo

Analyytti

Syringiinihappo

Näytteet

Viski

Brandy

Rommi

Konjakki 1

Bourbon

Konjakki 2

Osallistuvien laboratorioiden lukumäärä

16

15

16

16

16

16

Hyväksyttyjen tulosten lukumäärä (laboratoriot)

16

15

15

15

16

15

Keskiarvo [mg/l]

0,4

0,2

2,5

1,4

3,4

4,8

Toistettavuuden keskihajonta, sr [mg/l]

0,03

0,02

0,06

0,13

0,08

0,11

Toistettavuuden suhteellinen keskihajonta, RSDr [%]

6,7

12,6

2,3

9,0

2,3

2,3

Toistettavuusraja, r (mg/l)

(r = 2,8 × sr)

0,1

0,1

0,2

0,4

0,2

0,3

Uusittavuuden keskihajonta, sR [mg/l]

0,08

0,05

0,29

0,26

0,43

0,67

Uusittavuuden suhteellinen keskihajonta, RSDR [%]

19

29

11

18

13

14

Uusittavuusraja, R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

0,2

0,1

0,8

0,7

1,2

1,9

8.12   Skopoletiini

Analyytti

Skopoletiini

Näytteet

Viski

Brandy

Rommi

Konjakki 1

Bourbon

Konjakki 2

Osallistuvien laboratorioiden lukumäärä

10

10

10

10

10

10

Hyväksyttyjen tulosten lukumäärä (laboratoriot)

9

8

9

8

8

8

Keskiarvo [mg/l]

0,09

0,04

0,11

0,04

0,65

0,15

Toistettavuuden keskihajonta, sr [mg/l]

0,0024

0,0008

0,0018

0,0014

0,0054

0,0040

Toistettavuuden suhteellinen keskihajonta, RSDr [%]

2,6

2,2

1,6

3,3

0,8

2,7

Toistettavuusraja, r (mg/l)

(r = 2,8 × sr)

0,007

0,002

0,005

0,004

0,015

0,011

Uusittavuuden keskihajonta, sR [mg/l]

0,01

0,01

0,03

0,01

0,09

0,02

Uusittavuuden suhteellinen keskihajonta, RSDR [%]

15

16

23

17

15

15

Uusittavuusraja, R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

0,04

0,02

0,07

0,02

0,26

0,06

[1]

”Protocol for the Design, Conduct and Interpretation of Method- Performance Studies” Horwitz, W. (1995) Pure and Applied Chemistry 67, 332–343

[2]

Horwitz, W. (1982) Analytical Chemistry 54, 67A-76A.”


(*)  rinnakkaisnäytteet, joista toiseen on lisätty analyyttiä

(**)  rinnakkaisnäytteet, joista toiseen on lisätty analyyttiä.”