23.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 46/8


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/248,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2015,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamista koskevista säännöistä hedelmien ja vihannesten, hedelmä- ja vihannesjalosteiden sekä banaanituotteiden toimittamiseen ja jakamiseen kouluhedelmä- ja kouluvihannesjärjestelmän mukaisesti myönnettävän unionin tuen sekä kyseisen tuen alustavan jakamisen osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 25 artiklan,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (2) ja erityisesti sen 62 artiklan 2 kohdan a–d alakohdan sekä 64 artiklan 7 kohdan a alakohdan,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista koskevien toimenpiteiden määrittämisestä 16 päivänä joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1370/2013 (3) ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EU) N:o 1308/2013 kumottiin neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007 (4), ja siinä vahvistetaan kouluhedelmä- ja kouluvihannesjärjestelmää, jäljempänä ’järjestelmä’, koskevat uudet säännöt. Lisäksi siinä siirretään komissiolle valta antaa asiaan liittyviä delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä. Uuden oikeudellisen kehyksen mukaisen järjestelmän moitteettoman toiminnan varmistamiseksi tietyt säännöt on annettava tällaisilla säädöksillä. Kyseisillä säädöksillä olisi korvattava komission asetus (EY) N:o 288/2009 (5), joka on kumottu delegoidulla asetuksella (EU) 2016/247 (6).

(2)

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 artiklan 2 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden, jotka haluavat osallistua järjestelmään, on laadittava etukäteen sen täytäntöönpanoa varten strategia. Jotta strategian täytäntöönpano voitaisiin arvioida, sen osatekijät olisi määriteltävä.

(3)

Järjestelmän täytäntöönpanevien jäsenvaltioiden olisi hyvän hallintotavan ja moitteettoman budjettihallinnon vuoksi haettava unionin tukea vuosittain, ja tällaisen hakemuksen sisältö olisi määriteltävä.

(4)

Tuenhakijoiden toimittamien tukihakemusten sisältö ja esittämistiheys olisi määritettävä samoin kuin hakemusten jättämistä koskevat säännöt. Lisäksi olisi täsmennettävä tukihakemusten tueksi tarvittavat todisteet. Olisi myös vahvistettava seuraamukset, joita toimivaltaisen viranomaisen on sovellettava, jos tukihakemus jätetään myöhässä.

(5)

Tuen maksamista koskevia edellytyksiä olisi selkeytettävä lisää, jotta voidaan ottaa huomioon tuotteiden toimittamiseen ja jakamiseen tarkoitetun tuen ja seurantaan, arviointiin, julkistamiseen ja liitännäistoimenpiteisiin tarkoitetun tuen välinen ero. Olisi täsmennettävä kunkin maksuhakemuksen tueksi edellytettävien todistusasiakirjojen sisältö.

(6)

Järjestelmän tehokkuuden arvioimiseksi jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava komissiolle järjestelmän seurannasta ja arvioinnista saadut tulokset ja havainnot. Selkeyden vuoksi on aiheellista vahvistaa päivämäärä arviointikertomuksen ja seurannan tulosten ilmoittamiseksi komissiolle. Komission olisi julkaistava kyseiset asiakirjat.

(7)

Unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi olisi toteutettava riittävät tarkastustoimenpiteet sääntöjenvastaisuuksien ja petosten estämiseksi. Näihin tarkastustoimenpiteisiin olisi kuuluttava täysimääräiset hallinnolliset tarkastukset ja niitä täydentävät paikalla tehtävät tarkastukset. Tarkastustoimenpiteiden soveltamisala, sisältö ja ajankohta sekä niistä laadittavat kertomukset olisi täsmennettävä, jotta jäsenvaltioiden tasapuolinen ja yhdenmukainen lähestymistapa voidaan varmistaa, vaikka ne panisivat järjestelmän täytäntöön eri tavoin.

(8)

Aiheettomasti maksetut määrät olisi perittävä takaisin komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 809/2014 (7) mukaisesti.

(9)

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 artiklan 10 kohdan mukaisesti yleisölle on tiedotettava riittävästi unionin osallistumisesta järjestelmän rahoitukseen. Delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/247 säädettyjen julistetta koskevien säännösten lisäksi on aiheellista vahvistaa järjestelmän julkistamista sekä unionin tunnuksen käyttöä koskevat säännöt. On myös aiheellista sallia tällä hetkellä käytössä olevien julisteiden ja muiden julkistamisvälineiden käyttö siirtymäkaudella rajoitetun ajanjakson ajan.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala ja määritelmä

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt asetusten (EU) N:o 1308/2013 ja (EU) N:o 1370/2013 soveltamiseksi siltä osin kuin on kyse unionin tuesta hedelmien ja vihannesten, hedelmä- ja vihannesjalosteiden sekä banaanituotteiden, jäljempänä ’tuotteet’, toimittamiseen ja jakamiseen oppilaille asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 artiklassa tarkoitetun kouluhedelmä- ja kouluvihannesjärjestelmän, jäljempänä ’järjestelmä’, mukaisesti sekä tiettyihin siihen liittyviin kustannuksiin.

2.   Tässä järjestelmässä ’lukuvuodella’ tarkoitetaan ajanjaksoa, joka alkaa 1 päivänä elokuuta ja päättyy seuraavan vuoden 31 päivänä heinäkuuta.

2 artikla

Jäsenvaltioiden strategiat

1.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 artiklan 2 kohdassa ja delegoidun asetuksen (EU) 2016/247 2 artiklassa tarkoitettujen jäsenvaltion strategioiden on sisällettävä vähintään seuraavat osatekijät:

a)

maantieteellinen ja hallinnollinen taso, jolla järjestelmä pannaan täytäntöön;

b)

strategian kesto;

c)

tiedot kyseisten tuotteiden kulutuksen tasosta, jos saatavilla;

d)

operatiiviset tavoitteet järjestelmän puitteissa ja saavutettavat tavoitteet;

e)

jos olemassa olevaa kansallista koulujakelujärjestelmää laajennetaan tai sitä tehostetaan unionin varoja käyttämällä, ne järjestelyt, jotka on otettu käyttöön järjestelmän lisäarvon varmistamiseksi;

f)

järjestelmän tärkeimpien osatekijöiden arvioitu talousarvio tai osuus talousarviosta;

g)

kohderyhmä;

h)

luettelo järjestelmän puitteissa toimitettavista tuotteista;

i)

liitännäistoimenpiteiden tavoitteet ja sisältö;

j)

kuvaus siitä, miten asiaankuuluvat sidosryhmät otetaan mukaan;

k)

tiedot järjestelyistä tuotteiden jakelua ja toimittajien valintamenettelyjä varten;

l)

järjestelyt, joilla tuodaan esiin unionin avun antaminen, myös silloin, kun strategia mahdollistaa tavallisten kouluaterioiden nauttimisen samanaikaisesti järjestelmästä rahoitettavien tuotteiden kanssa;

m)

rakenteet ja lomakkeet, jotka on delegoidun asetuksen (EU) 2016/247 8 artiklan mukaisesti otettu käyttöön järjestelmän seurantaa ja arvioimista ja tämän asetuksen 7 ja 8 artiklassa säädettyjä tarkastuksia varten.

2.   Komissio julkaisee jäsenvaltioiden strategiat.

3 artikla

Jäsenvaltioiden toimittamat tukihakemukset

Jäsenvaltioiden on toimitettava viimeistään kunkin vuoden 31 päivänä tammikuuta tukihakemukset, jotka liittyvät seuraavaan lukuvuoteen. Tukihakemuksissa on oltava seuraavat tiedot:

a)

liitteessä esitetty tuen alustava jakaminen;

b)

haettu määrä, jos ei haluta käyttää koko alustavasti jaettua määrää;

c)

halukkuus käyttää alun perin jaettua määrää suurempi määrä ja pyydetty enimmäislisämäärä, jos lisämääräraha olisi saatavilla;

d)

haettu kokonaismäärä.

Tässä artiklassa tarkoitetut määrät on ilmoitettava euroina.

4 artikla

Tuenhakijoiden toimittamat tukihakemukset

1.   Jäsenvaltioiden on määriteltävä tukihakemusten muoto, sisältö ja esittämistiheys strategiansa ja 2–7 kohdassa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

2.   Tukihakemusten, jotka koskevat tuotteiden toimittamista ja jakelua, on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:

a)

jaettujen tuotteiden määrät;

b)

niiden koulujen tai kouluviranomaisten nimi ja osoite tai tunnistenumero, joille kyseiset määrät on jaettu;

c)

niiden lasten lukumäärä, jotka käyvät säännöllisesti koulua, joka on oikeutettu saamaan järjestelmään kuuluvia tuotteita tukihakemuksen kattamalla ajanjaksolla.

3.   Tukihakemusten, jotka koskevat tuotteiden toimittamista ja jakelua, on katettava enintään viiden kuukauden ajanjakso.

4.   Tukihakemukset on jätettävä kolmen kuukauden kuluessa sen ajanjakson päättymisestä, jota ne koskevat.

5.   Tukihakemukset, jotka koskevat 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua arviointikertomusta, on jätettävä yhden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona mainittu kertomus toimitettiin kyseisen kohdan mukaisesti.

6.   Jos 4 ja 5 kohdassa tarkoitettu määräaika ylitetään alle 60 päivällä, tuki on maksettava mutta sitä alennetaan seuraavasti:

a)

viisi prosenttia, jos määräajan ylitys on 1–30 päivää;

b)

kymmenen prosenttia, jos määräajan ylitys on 31–60 päivää.

Jos määräajan ylitys on yli 60 päivää, tukea on alennettava lisää yksi prosentti jokaista lisäpäivää kohti jäljellä olevasta määrästä laskettuna.

7.   Tukihakemuksissa ilmoitettujen määrien todisteeksi on esitettävä asiakirjat, joista käy ilmi tuotteiden, materiaalin tai suoritettujen palvelujen hinta, sekä kuitti tai maksutosite tai vastaava. Jäsenvaltioiden on yksilöitävä ne asiakirjat, jotka on liitettävä tukihakemuksiin.

Jos tukihakemukset liittyvät seurantaan, arviointiin, julkistamiseen ja liitännäistoimenpiteisiin, todistusaineiston on sisällettävä rahoituserittely toimittain ja tiedot niihin liittyvistä kustannuksista.

5 artikla

Tuen maksaminen

1.   Tuki, joka koskee tuotteiden toimittamista ja jakelua, maksetaan ainoastaan,

a)

jos esitetään kuitti tosiasiallisesti toimitetuista ja jaetuista määristä; tai

b)

toimivaltaisen viranomaisen ennen tuen lopullista maksamista tekemää tarkastusta koskevan kertomuksen perusteella, jos siinä vahvistetaan, että maksamista koskevat vaatimukset täyttyvät; tai

c)

jos jäsenvaltio antaa siihen luvan, sellaisen vaihtoehtoisen todisteen esittämisen jälkeen, josta käy ilmi, että tätä järjestelmää varten toimitetut ja jaetut määrät on maksettu.

2.   Seurantaan, arviointiin, julkistamiseen ja liitännäistoimenpiteisiin liittyvä tuki maksetaan ainoastaan silloin, kun kyseiset materiaalit tai palvelut ja jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten vaatimat todistusasiakirjat on toimitettu.

3.   Toimivaltaisen viranomaisen on maksettava tuki kolmen kuukauden kuluessa tukihakemuksen jättämispäivästä.

6 artikla

Seuranta ja arviointi

1.   Delegoidun asetuksen (EU) 2016/247 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun seurannan on perustuttava tietoihin, jotka ovat peräisin hallinto- ja valvontavelvoitteista, mukaan lukien tämän asetuksen 4 ja 5 artiklassa säädetyt tiedot.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle seurannan tuloksista viimeistään kyseisen lukuvuoden päättymistä seuraavana 30 päivänä marraskuuta.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle arviointikertomus, joka sisältää delegoidun asetuksen (EU) 2016/247 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun arvioinnin tulokset, edellisen viisi lukuvuotta käsittävän täytäntöönpanokauden osalta viimeistään 1 päivänä maaliskuuta kyseisen ajanjakson päättymistä seuraavana vuonna.

Ensimmäinen arviointikertomus on toimitettava viimeistään 1 päivänä maaliskuuta 2017.

3.   Komissio julkaisee jäsenvaltioiden seurannan tulokset ja arviointikertomukset.

7 artikla

Hallinnolliset tarkastukset

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tämän asetuksen noudattamisen edellyttämät toimenpiteet. Kyseisten toimenpiteiden on sisällettävä kaikkien tukihakemusten hallinnolliset tarkastukset.

2.   Tuotteiden toimittamista ja jakelua varten myönnettyä tukea koskeviin hallinnollisiin tarkastuksiin on sisällyttävä tuotteiden toimittamista ja jakelua koskevien, jäsenvaltioiden määrittelemien tositteiden tarkastus.

Seurantaa, arviointia, julkistamista ja liitännäistoimenpiteitä varten myönnettyä tukea koskeviin hallinnollisiin tarkastuksiin on sisällyttävä materiaalin ja palvelujen toimittamisen ja ilmoitettujen menojen todenperäisyyden tarkastus.

3.   Tuotteiden toimittamiseen ja jakeluun ja liitännäistoimenpiteisiin liittyvän tuen tapauksessa hallinnollisia tarkastuksia on täydennettävä paikalla tehtävillä tarkastuksilla 8 artiklan mukaisesti.

8 artikla

Paikalla tehtävät tarkastukset

1.   Kun on kyse tuotteiden toimittamiseen ja jakeluun liittyvästä tuesta, on suoritettava paikalla tehtäviä tarkastuksia, joissa on tarkastettava erityisesti

a)

delegoidun asetuksen (EU) 2016/247 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu kirjanpito, mukaan lukien osto- ja myyntilaskujen, lähetysluetteloiden ja pankkiotteiden kaltainen liikekirjanpito;

b)

tuotteiden käyttö tämän asetuksen mukaisesti.

2.   Paikalla tehtäviä tarkastuksia on suoritettava kunkin lukuvuoden osalta. Niiden on katettava edeltävien kahdentoista kuukauden aikana toteutetut toimet.

Paikalla tehtäviä tarkastuksia voidaan suorittaa liitännäistoimenpiteiden täytäntöönpanon aikana.

3.   Paikalla tehtävien tarkastusten kokonaismäärän on katettava vähintään viisi prosenttia kansallisesti myönnetystä tuesta ja vähintään viisi prosenttia kaikista tuotteiden toimittamiseen ja jakeluun ja liitännäistoimenpiteisiin liittyvistä tukihakemuksista.

Jos tuenhakijoiden lukumäärä jäsenvaltiossa on alle sata, paikalla tehtäviä tarkastuksia on suoritettava vähintään viiden hakijan tiloissa.

Jos tuenhakijoiden lukumäärä jäsenvaltiossa on alle viisi, paikalla tehtäviä tarkastuksia on suoritettava kaikkien hakijoiden tiloissa.

Jos hakija ei ole koulu mutta hakee tuotteiden toimittamiseen ja jakeluun liittyvää tukea, kyseisen hakijan tiloissa suoritettavaa paikalla tehtävää tarkastusta on täydennettävä paikalla tehtävillä tarkastuksilla vähintään kahdessa hakijan delegoidun asetuksen (EU) 2016/247 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti kirjaamassa koulussa tai vähintään yhdessä prosentissa hakijan kirjaamista kouluista sen mukaan, kumpi näistä on suurempi.

Jos hakija hakee liitännäistoimenpiteisiin liittyvää tukea, paikalla hakijan tiloissa tehtävät tarkastukset voidaan riskianalyysin perusteella korvata paikalla tehtävillä tarkastuksilla sellaisissa paikoissa, joissa liitännäistoimenpiteet toteutetaan. Jäsenvaltioiden on riskianalyysin perusteella vahvistettava tällaisten paikalla tehtävien tarkastusten taso.

4.   Toimivaltaisen viranomaisen on riskianalyysin perusteella valittava hakijat paikalla tehtävään tarkastukseen.

Tätä varten toimivaltaisen viranomaisen on otettava erityisesti huomioon

a)

eri maantieteelliset alueet;

b)

virheiden toistuvuus ja edellisinä vuosina tehtyjen tarkastusten havainnot;

c)

tuen määrä;

d)

hakijatyypit;

e)

mahdollisen liitännäistoimenpiteen tyyppi.

5.   Jos tarkastusten tarkoitus ei vaarannu, ennakkoilmoitus voidaan antaa mahdollisimman lyhyellä varoitusajalla.

6.   Toimivaltaisen valvontaviranomaisen on laadittava tarkastuskertomus kustakin paikalla tehdystä tarkastuksesta. Kertomuksessa on kuvattava tarkasti eri tarkastetut kohteet.

Tarkastuskertomus on jaettava seuraaviin osiin:

a)

yleinen osa, joka sisältää erityisesti seuraavat tiedot, jos ne ovat merkityksellisiä:

i)

järjestelmän strategia, jota sovelletaan, kertomuksen kattama ajanjakso, tarkastetut tukihakemukset, tuotteiden määrät, järjestelmään osallistuvat koulut, käytettävissä oleviin tietoihin perustuva arvio siitä, kuinka monesta oppilaasta tukea maksettiin, ja asianomainen rahoitusmäärä;

ii)

läsnä olleet vastuuhenkilöt;

b)

osa, jossa kuvataan tehdyt tarkastukset erikseen ja joka sisältää erityisesti seuraavat tiedot:

i)

tarkastetut asiakirjat;

ii)

tehtyjen tarkastusten luonne ja laajuus;

iii)

huomautukset ja havainnot.

7.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään kyseisen lukuvuoden päättymistä seuraavana 30 päivänä marraskuuta paikalla tehdyistä tarkastuksista ja niihin liittyvistä havainnoista.

9 artikla

Aiheettomasti maksettujen määrien takaisinperintä

Aiheettomasti maksettujen määrien takaisinperintään sovelletaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 809/2014 7 artiklaa soveltuvin osin.

10 artikla

Tiedottaminen unionin osallistumisesta järjestelmän rahoitukseen

1.   Jos jäsenvaltiot päättävät olla käyttämättä delegoidun asetuksen (EU) 2016/247 10 artiklassa tarkoitettua julistetta, niiden on strategiassaan ilmaistava selkeästi, kuinka ne aikovat tiedottaa yleisölle unionin niiden koulujakelujärjestelmälle myöntämästä rahoitustuesta.

2.   Delegoidun asetuksen (EU) 2016/247 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa viestintävälineissä ja julkistamistoimenpiteissä on mahdollisuuksien mukaan näyttävä Euroopan unionin lippu, ja niissä on mainittava unionin kouluhedelmä- ja kouluvihannesjärjestelmä tai sen lyhenne ja unionin rahoitustuki.

3.   Delegoidun asetuksen (EU) 2016/247 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan iii alakohdassa tarkoitetuissa liitännäistoimenpiteissä käytettävissä välineissä ja opetusmateriaaleissa on mahdollisuuksien mukaan näyttävä Euroopan unionin lippu, ja niissä on mainittava unionin kouluhedelmä- ja kouluvihannesjärjestelmä tai sen lyhenne ja unionin rahoitustuki.

4.   Unionin myöntämä rahoitustuki on mainittava vähintään yhtä näkyvästi kuin muista jäsenvaltion koulujakelujärjestelmää tukevista yksityisistä tai julkisista elimistä saadut tuet.

5.   Jäsenvaltiot voivat edelleen käyttää sellaisten julisteiden ja muiden julkistamisvälineiden varastoja, jotka on painettu ennen 26 päivää helmikuuta 2016, asetuksen (EY) N:o 288/2009 mukaisesti.

11 artikla

Ilmoitukset

Tässä asetuksessa tarkoitetut jäsenvaltioilta komissiolle annettavat ilmoitukset on tehtävä komission asetuksen (EY) N:o 792/2009 (8) mukaisesti.

12 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan lukuvuonna 2016/2017 ja sitä seuraavina lukuvuosina myönnettävään tukeen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  EUVL L 346, 20.12.2013, s. 12.

(4)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007, annettu 22 päivänä lokakuuta 2007, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1).

(5)  Komission asetus (EY) N:o 288/2009, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta yhteisön tuen myöntämiseksi hedelmien ja vihannesten, hedelmä- ja vihannesjalosteiden sekä banaanituotteiden toimittamiseen koulujen oppilaille kouluhedelmäjärjestelmän mukaisesti (EUVL L 94, 8.4.2009, s. 38).

(6)  Komission delegoitu asetus (EU) 2016/247, annettu 17 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä hedelmien ja vihannesten, hedelmä- ja vihannesjalosteiden sekä banaanituotteiden toimittamiseen ja jakamiseen kouluhedelmäjärjestelmän mukaisesti myönnettävän unionin tuen osalta (katso tämän virallisen lehden sivu 1).

(7)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 809/2014, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän, maaseudun kehittämistoimenpiteiden ja täydentävien ehtojen osalta (EUVL L 227, 31.7.2014, s. 69).

(8)  Komission asetus (EY) N:o 792/2009, annettu 31 päivänä elokuuta 2009, yhteisen markkinajärjestelyn, suorien tukien järjestelmän, maataloustuotteiden menekinedistämisen ja syrjäisimpiin alueisiin ja Egeanmeren pieniin saariin sovellettavien järjestelyjen täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltioiden komissiolle toimittamien tietojen ja asiakirjojen tiedoksiantamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 228, 1.9.2009, s. 3).


LIITE

Unionin tuen alustava jakaminen jäsenvaltioittain

Jäsenvaltio

Yhteisrahoitusosuus (%)

6–10-vuotiaiden lasten absoluuttinen määrä

euroa

Itävalta

75

406 322

2 239 273

Belgia

75

611 450

3 369 750

Bulgaria

90

316 744

2 094 722

Kroatia

90

205 774

1 360 845

Kypros

75

44 823

290 000

Tšekki

88

480 495

3 124 660

Tanska

75

328 182

1 808 638

Viro

90

66 436

439 361

Suomi

75

290 308

1 599 911

Ranska

76

4 051 279

22 500 145

Saksa

75

3 575 991

19 707 575

Kreikka

81

529 648

3 143 600

Unkari

86

482 160

3 031 022

Irlanti

75

319 126

1 758 729

Italia

80

2 853 098

16 719 794

Latvia

90

95 861

633 957

Liettua

90

136 285

901 293

Luxemburg

75

29 473

290 000

Malta

75

19 511

290 000

Alankomaat

75

986 118

5 434 576

Puola

88

1 802 733

11 645 350

Portugali

85

527 379

3 284 967

Romania

89

1 054 185

6 869 985

Slovakia

89

262 703

1 709 502

Slovenia

83

91 095

554 291

Espanja

75

2 337 457

12 939 604

Ruotsi

75

518 322

2 856 514

Yhdistynyt kuningaskunta

76

3 494 635

19 401 935

EU 28

79

25 917 593

150 000 000