2.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 25/56


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/132,

annettu 1 päivänä helmikuuta 2016,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2334 mukaista sianlihan yksityisen varastoinnin tukea koskevien hakemusten jättämisen päättymispäivän vahvistamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 18 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan ja toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2334 (2) mukaisesti myönnetyllä yksityisen varastoinnin tuella on ollut myönteinen vaikutus sianliha-alan markkinoihin. Hintojen voidaan odottaa vakautuvan edelleen.

(2)

Tämän vuoksi olisi lopetettava yksityisen varastoinnin tuki sianliha-alalla ja vahvistettava hakemusten jättämisen päättymispäivä.

(3)

Oikeusvarmuuden vuoksi täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2334 olisi kumottava.

(4)

Keinottelun välttämiseksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2334 mukaista sianlihan yksityisen varastoinnin tukea koskevien hakemusten jättämisen päättymispäivä on 3 päivä helmikuuta 2016.

2 artikla

Kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2334 3 päivästä helmikuuta 2016.

Sitä sovelletaan kuitenkin edelleen sopimuksiin, jotka on tehty kyseisen asetuksen mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä helmikuuta 2016.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Phil HOGAN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2334, annettu 14 päivänä joulukuuta 2015, yksityisen varastoinnin tuen myöntämisestä sianlihalle ja tuen määrän vahvistamisesta ennakolta (EUVL L 329, 15.12.2015, s. 10).