14.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 9/1


KOMISSION ASETUS (EU) 2016/26,

annettu 13 päivänä tammikuuta 2016,

kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta nonyylifenolietoksylaattien osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (1) ja erityisesti sen 68 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ruotsin kuningaskunta toimitti 2 päivänä elokuuta 2013 Euroopan kemikaalivirastolle, jäljempänä ’kemikaalivirasto’, asetuksen (EY) N:o 1907/2006 69 artiklan 4 kohdan mukaisen asiakirja-aineiston, jäljempänä ’liitteen XV mukainen asiakirja-aineisto’, kyseisen asetuksen 69–73 artiklassa säädetyn rajoitusmenettelyn aloittamiseksi. Alun perin liitteen XV mukaisessa asiakirja-aineistossa ilmoitetuista tiedoista kävi ilmi, että altistuminen nonyylifenolille ja nonyylifenolietoksylaateille aiheutti riskin ympäristölle, erityisesti pintavedessä eläville vesieliölajeille. Tämän riskin rajoittamiseksi asiakirja-aineistossa ehdotettiin vesipestävien tekstiilitavaroiden markkinoille saattamisen kieltämistä, jos ne sisältävät nonyylifenolia tai nonyylifenolietoksylaatteja pitoisuuksina, jotka ovat vähintään 100 mg/kg (0,01 painoprosenttia). Liitteen XV mukainen asiakirja-aineisto osoitti, että unionin laajuiset toimet ovat tarpeen.

(2)

Liitteen XV mukaista asiakirja-aineistoa koskevan julkisen kuulemisen aikana Ruotsi suositteli nonyylifenolin jättämistä rajoitusehdotuksen soveltamisalan ulkopuolelle, sillä sitä ei käytetä tarkoituksellisesti tekstiilinvalmistuksessa. Kemikaaliviraston riskinarviointikomitea, jäljempänä ’RAC’, ja sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea, jäljempänä ’SEAC’, pitivät nonyylifenolin pois jättämistä perusteltuna, kun rajoitusta arvioidaan sen vaikuttavuuden, toteutettavuuden ja seurattavuuden kannalta. Näin ollen ehdotettua rajoitusta olisi sovellettava ainoastaan nonyylifenolietoksylaatteihin.

(3)

Liitteen XV mukaisessa asiakirja-aineistossa nonyylifenolietoksylaatit määritellään nonyylifenolin haaraketjuisiksi ja suoraketjuisiksi etoksylaateiksi, joihin kuuluu CAS- tai EY-numerolla yksilöityjä aineita ja UVCB-aineita, polymeerejä ja homologeja. Kyseisen ryhmän aineiden tunnisteena on molekyylikaava (C2H4O)nC15H24O.

(4)

Useissa markkinatutkimuksissa, joihin viitataan liitteen XV mukaisessa asiakirja-aineistossa, on todettu nonyylifenolietoksylaatteja esiintyvän tekstiilitavaroissa eri pitoisuuksina. Nonyylifenolietoksylaattien markkinoille saattamista ja käyttöä aineina tai seoksissa tekstiilien ja nahan prosessointia varten on jo rajoitettu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII olevan nimikkeen 46 mukaisesti. Kun tekstiilitavaroita pestään vedessä kohtuudella ennakoitavissa olosuhteissa, nonyylifenolietoksylaattien vapautumisesta vesiympäristöön aiheutuu kuitenkin riskejä vesieliöille.

(5)

Jotta ehdotettu tekstiilitavaroita koskeva rajoitus olisi johdonmukainen suhteessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1007/2011 (2), sen olisi katettava tuotteet, joiden koostumuksesta vähintään 80 painoprosenttia on tekstiilikuituja, ja muut tuotteet, jotka sisältävät sellaisen osan, jonka koostumuksesta vähintään 80 painoprosenttia on tekstiilikuituja. Lisäksi on selkeyden vuoksi aiheellista ilmoittaa, että tekstiilitavarat kattavat viimeistelemättömät, puolivalmiit ja valmiit tuotteet, mukaan luettuina muun muassa vaatteet (esim. ihmisille, leluille ja eläimille tarkoitetut), asusteet, sisustustekstiilit, kuidut, langat, kankaat ja neulokset.

(6)

RAC antoi 3 päivänä kesäkuuta 2014 yksimielisen lausuntonsa liitteen XV mukaisessa asiakirja-aineistossa ehdotetusta rajoituksesta ja vahvisti, että nonyylifenolietoksylaattien hajoamistuotteille altistuminen aiheuttaa riskin. Lisäksi RAC totesi, että rajoitus on niin vaikuttavuuden kuin toteutettavuuden kannalta soveltuvin unionin laajuinen toimenpide, jolla voidaan puuttua tekstiilituotteissa olevista nonyylifenolietoksylaateista johtuviin riskeihin.

(7)

SEAC antoi 9 päivänä syyskuuta 2014 yksimielisen lausuntonsa liitteen XV mukaisessa asiakirja-aineistossa ehdotetusta rajoituksesta ja totesi, että ehdotettu nonyylifenolietoksylaatteja koskeva rajoitus on soveltuvin unionin laajuinen toimenpide havaittuihin riskeihin puuttumiseksi, kun tarkastellaan sosioekonomista hyötyä suhteessa sosioekonomisiin kustannuksiin.

(8)

Liitteen XV mukaisen asiakirja-aineiston mukaisesti ja kuten RAC ja SEAC ovat vahvistaneet, 0,01 painoprosentin raja-arvo on pienin pitoisuus, joka on oikeassa suhteessa tekstiilien tarkoitukselliseen käsittelyyn nonyylifenolietoksylaateilla. Julkisen kuulemisen aikana saadut lausunnot vahvistivat, että 0,01:tä painoprosenttia alemman raja-arvon noudattamista olisi huomattavan hankala valvoa, koska tekstiilit voivat tulla niin pienten nonyylifenolietoksylaattipitoisuuksien saastuttamiksi tahattoman altistumisen vuoksi tuotantoprosessin aikana. Lisäksi 0,01 prosentin raja-arvon alentaminen viisi kertaa pienemmäksi (0,002 painoprosenttiin) vähentäisi päästöjä vain noin 1,25-kertaisesti, mikä vähentäisi pintaveden nonyylifenolietoksylaattipitoisuuksia 5 prosenttia enemmän 0,01 painoprosentin raja-arvoon verrattuna.

(9)

Foorumia täytäntöönpanon valvontaa koskevien tietojen vaihtamiseksi kuultiin, ja sen suositukset otettiin huomioon.

(10)

Kemikaalivirasto toimitti 1 päivänä lokakuuta 2014 komissiolle RAC:n ja SEAC:n lausunnot, joiden pohjalta komissio katsoi, että nonyylifenolietoksylaattien esiintyminen tekstiilitavaroissa aiheuttaa kohtuuttoman ympäristöriskin, johon on puututtava unionin laajuisesti. Rajoituksen sosioekonominen vaikutus sekä vaihtoehtojen saatavuus on otettu huomioon.

(11)

Käytettyjen tekstiilien oletetaan olevan tavallisesti useita kertoja pestyjä ennen niiden tarjoamista kolmannelle osapuolelle tai saattamista kolmannen osapuolen käyttöön, joten ne sisältävät nonyylifenolietoksylaatteja merkityksettömiä määriä tai eivät sisällä niitä lainkaan. Näin ollen käytettyjen tekstiilitavaroiden markkinoille saattamiselle olisi myönnettävä poikkeus rajoituksesta. Myös kierrätystekstiilien voidaan olettaa sisältävän merkityksettömiä määriä tai ei lainkaan nonyylifenolietoksylaatteja, ja sen vuoksi rajoitusta ei pitäisi soveltaa uusiin tekstiilitavaroihin, jos ne on valmistettu yksinomaan kierrätystekstiileistä käyttämättä nonyylifenolietoksylaatteja.

(12)

Sidosryhmille olisi annettava riittävästi aikaa toteuttaa säännösten noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja erityisesti varmistaa asianmukainen viestintä pitkässä maailmanlaajuisessa toimitusketjussa. Sen vuoksi uutta rajoitusta olisi sovellettava vasta myöhemmästä ajankohdasta alkaen.

(13)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1907/2006 olisi muutettava.

(14)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä tammikuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1007/2011, annettu 27 päivänä syyskuuta 2011, tekstiilikuitujen nimityksistä ja niitä vastaavista tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen selosteista ja merkinnöistä sekä neuvoston direktiivin 73/44/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 96/73/EY ja 2008/121/EY kumoamisesta (EUVL L 272, 18.10.2011, s. 1).


LIITE

Lisätään asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteeseen XVII uusi nimike 46 a seuraavasti:

”46a.

Nonyylifenolioksylaatit (NPE)

(C2H4O)nC15H24O

1.

Ei saa 3 päivän helmikuuta 2021 jälkeen saattaa markkinoille tekstiilitavaroissa, joita voidaan kohtuudella olettaa pestävän vedellä niiden normaalin elinkaaren aikana, pitoisuuksina, jotka ovat 0,01 painoprosenttia tai enemmän kyseisestä tekstiilitavarasta tai kyseisen tekstiilitavaran kustakin osasta.

2.

Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta käytettyjen tekstiilitavaroiden eikä sellaisten uusien tekstiilitavaroiden, jotka on valmistettu yksinomaan kierrätystekstiileistä käyttämättä nonyylifenolioksylaatteja, markkinoille saattamiseen.

3.

Edellä olevan 1 ja 2 kohdan soveltamiseksi ’tekstiilitavaralla’ tarkoitetaan mitä tahansa viimeistelemätöntä, puolivalmista tai valmista tuotetta, jonka koostumuksesta vähintään 80 painoprosenttia on tekstiilikuituja, tai mitä tahansa muuta tuotetta, joka sisältää sellaisen osan, jonka koostumuksesta vähintään 80 painoprosenttia on tekstiilikuituja, mukaan luettuina muun muassa vaatteet, asusteet, sisustustekstiilit, kuidut, langat, kankaat ja neulokset.”