13.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 8/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/24,

annettu 8 päivänä tammikuuta 2016,

Brasiliasta peräisin olevien maapähkinöiden, Intiasta peräisin olevien Capsicum annuum -lajin paprikoiden ja muskottipähkinöiden sekä Indonesiasta peräisin olevien muskottipähkinöiden tuontia koskevien erityisten edellytysten käyttöön ottamisesta sekä asetusten (EY) N:o 669/2009 ja (EU) N:o 884/2014 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (1) ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan,

ottaa huomioon rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (2) ja erityisesti sen 15 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 669/2009 (3) säädetään tehostetusta virallisesta valvonnasta kyseisen asetuksen liitteessä I lueteltujen tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuonnissa. Brasiliasta peräisin oleviin maapähkinöihin ja Intiasta peräisin oleviin Capsicum annuum -lajin paprikoihin ja muskottipähkinöihin on sovellettu tällaista tehostettua virallista valvontaa jo tammikuusta 2010 lähtien aflatoksiinien esiintymisen osalta. Heinäkuusta 2012 lähtien myös Indonesiasta peräisin oleviin muskottipähkinöihin on sovellettu tehostettua virallista valvontaa aflatoksiinien osalta.

(2)

Jäsenvaltioiden asetuksen (EY) N:o 669/2009 mukaisesti kyseisille tuotteille toteuttaman virallisen valvonnan tulokset osoittavat, että aflatoksiinien enimmäismääriä koskevien vaatimusten täyttymättä jääminen on jatkuvaa ja yleistä. Nämä tulokset osoittavat, että kyseisten elintarvikkeiden ja rehujen tuonti aiheuttaa vaaraa ihmisten ja eläinten terveydelle. Unionin rajoilla on jo vuosien ajan lisätty tarkastusten tiheyttä, mutta tilanteessa ei ole havaittu parannuksia.

(3)

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 884/2014 (4) otetaan käyttöön erityisehdot tietyistä kolmansista maista tulevien tiettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnissa aflatoksiinipitoisuusriskin vuoksi.

(4)

Ihmisten ja eläinten terveyden suojelemiseksi unionissa on tarpeen säätää kyseisiä Brasiliasta, Intiasta ja Indonesiasta tuotavia elintarvikkeita ja rehuja koskevista lisätakeista. Kaikkien Brasiliasta peräisin olevien maapähkinöiden, Intiasta peräisin olevien Capsicum annuum -lajin paprikoiden ja muskottipähkinöiden sekä Indonesiasta peräisin olevien muskottipähkinöiden lähetysten mukana olisi oltava terveystodistus siitä, että tuotteista on otettu näytteet ja että ne on analysoitu aflatoksiinien varalta ja todettu unionin lainsäädännön mukaisiksi. Määritystestien tulokset olisi liitettävä terveystodistukseen.

(5)

Yksityishenkilölle henkilökohtaiseen kulutukseen ja käyttöön tarkoitettujen lähetysten lisäksi on myös aiheellista jättää soveltamisalan ulkopuolelle erittäin pienet eli enintään 20 kg:n suuruiset tiettyjen rehujen ja elintarvikkeiden lähetykset, joita käytetään esimerkiksi kaupallisiin näyttelyihin tai lähetetään kaupallisina näytteinä. Terveystodistuksen ja määritystulosten mukaan liittämistä koskeva vaatimus ei ole tällaisten lähetysten osalta oikeassa suhteessa kansanterveydelle tällaisista lähetyksistä aiheutuvaan vähäiseen riskiin.

(6)

Turkin ja Iranin viranomaiset ovat ilmoittaneet komissiolle sen toimivaltaisen viranomaisen muuttumisesta, jonka valtuutettu edustaja on oikeutettu allekirjoittamaan terveystodistuksen. Brasilian viranomainen on toimivaltainen myös rehun osalta. Näin ollen on tarpeen sisällyttää mukaan nämä muutokset.

(7)

Turhan hallinnollisen rasitteen välttämiseksi on aiheellista säätää, että jos lähetys koostuu useista pienistä pakkauksista/yksiköistä, lähetyksen tunnistenumeroa ei ole tarpeen mainita lähetyksen jokaisessa yksittäisessä pakkauksessa vaan riittää, kun se mainitaan nämä pienet pakkaukset/yksiköt kokoavassa pakkauksessa.

(8)

Ilmenneiden ongelmien vuoksi on aiheellista täsmentää, että yhteisen tuloasiakirjan kohdat, jotka liittyvät asiakirjojen tarkastuksen myönteiseen päätökseen saattamiseen, on täytettävä ennen kuin lähetyksen siirtämiseen nimettyyn tuontipaikkaan myönnetään lupa.

(9)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 669/2009 ja täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 884/2014 olisi muutettava.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 669/2009 tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 884/2014 seuraavasti:

1)

Lisätään 1 artiklan 1 kohtaan i, j ja k alakohta seuraavasti:

”i)

Brasiliasta peräisin olevat tai lähetetyt kuorelliset ja kuoritut maapähkinät, maapähkinävoi, muulla tavoin valmistetut tai säilötyt maapähkinät (rehut ja elintarvikkeet);

j)

Intiasta peräisin olevat tai lähetetyt Capsicum-lajin paprikat ja muskottipähkinät;

k)

Indonesiasta peräisin olevat tai lähetetyt muskottipähkinät.”

2)

Lisätään 1 artiklan 3 kohtaan virke seuraavasti:

”Tätä asetusta ei myöskään sovelleta rehujen ja elintarvikkeiden lähetyksiin, joiden bruttopaino on enintään 20 kg.”

3)

Korvataan 5 artiklan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) Brasiliasta tulevien rehujen ja elintarvikkeiden osalta.”

4)

Korvataan 5 artiklan 2 kohdan d ja e alakohta seuraavasti:

”d)

terveysasioita ja lääketieteellistä koulutusta käsittelevä ministeriö Iranista tulevien elintarvikkeiden osalta;

e)

Turkin tasavallan elintarvike-, maatalous- ja karjatalousministeriön elintarvike- ja valvontaosasto (General Directorate of Food and Control) Turkista tulevien elintarvikkeiden osalta;”

5)

Lisätään 5 artiklan 2 kohtaan i alakohta seuraavasti:

”i)

maatalousministeriö Indonesiasta tulevien elintarvikkeiden osalta.”

6)

Lisätään 6 artiklaan virke seuraavasti:

”Jos lähetys koostuu useista pienistä pakkauksista/yksiköistä, lähetyksen tunnistenumero tarvitsee mainita vain nämä pienet pakkaukset/yksiköt kokoavassa pakkauksessa.”

7)

Korvataan 9 artiklan 4 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Nimetyn saapumispaikan toimivaltainen viranomainen antaa luvan lähetyksen siirtoon nimettyyn tuontipaikkaan, kun 2 kohdassa tarkoitetut tarkastukset on saatettu hyväksytysti päätökseen ja yhteisen tuloasiakirjan II osan asiaa koskevat kohdat (II.3, II.5, II.8 ja II.9) on täytetty.”

8)

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 884/2014 liite I tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Niitä 1 artiklan 1 kohdan i, j ja k alakohdassa tarkoitettuja rehujen ja elintarvikkeiden lähetyksiä, jotka lähtivät alkuperämaasta ennen tämän asetuksen voimaantuloa, saa tuoda EU:n alueelle ilman, että niiden mukana on terveystodistus ja näytteenoton ja määrityksen tulokset.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä tammikuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Komission asetus (EY) N:o 669/2009, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanosta tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuontia koskevan tehostetun virallisen valvonnan osalta ja päätöksen 2006/504/EY muuttamisesta (EUVL L 194, 25.7.2009, s. 11).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 884/2014, annettu 13 päivänä elokuuta 2014, tietyistä kolmansista maista tulevien tiettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnissa aflatoksiinipitoisuusriskin vuoksi käyttöön otettavista erityisehdoista ja asetuksen (EY) N:o 1152/2009 kumoamisesta (EUVL L 242, 14.8.2014, s. 4).


LIITE I

Poistetaan asetuksen (EY) N:o 669/2009 liite I:stä seuraavat kohdat:

Rehut ja elintarvikkeet

(käyttötarkoitus)

CN-koodi

Taric-alanimike

Alkuperämaa tai lähetysmaa

Fyysisten ja tunnistustarkastusten tiheys (%)

”—

Maapähkinät, kuorelliset

1202 41 00

 

Brasilia (BR)

10

Maapähkinät, kuoritut

1202 42 00

Maapähkinävoi

2008 11 10

Maapähkinät, muulla tavalla valmistetut tai säilötyt

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

(Rehut ja elintarvikkeet)

 

Capsicum annuum, kokonainen

0904 21 10

 

Intia (IN)

20

Capsicum annuum, murskattu tai jauhettu

ex 0904 22 00

10

Capsicum-sukuiset hedelmät, kuivatut, kokonaiset, ei kuitenkaan makeat ja miedot paprikat (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Muskottipähkinä (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

(Elintarvikkeet – kuivatut mausteet)

 

 

Muskottipähkinä (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indonesia (ID)

20”

(Elintarvikkeet – kuivatut mausteet)

 


LIITE II

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 884/2014 liite I seuraavasti:

1)

Korvataan viimeinen kohta ”vesimelonin (Egusi, Citrullus lanatus) siemenet ja niistä saadut tuotteet” muotoon ”vesimelonin (Egusi, Citrullus spp.) siemenet ja niistä saadut tuotteet”.

2)

Lisätään seuraavat kohdat:

Rehut ja elintarvikkeet

(käyttötarkoitus)

CN-koodi

Taric-alanimike

Alkuperämaa tai lähetysmaa

Fyysisten ja tunnistustarkastusten tiheys (%)

”—

maapähkinät, kuorelliset

1202 41 00

 

Brasilia (BR)

10

maapähkinät, kuoritut

1202 42 00

maapähkinävoi

2008 11 10

maapähkinät, muulla tavoin valmistetut tai säilötyt

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

(Rehut ja elintarvikkeet)

 

Capsicum annuum, kokonainen

0904 21 10

 

Intia (IN)

20

Capsicum annuum, murskattu tai jauhettu

ex 0904 22 00

10

Capsicum-sukuiset hedelmät, kuivatut, kokonaiset, ei kuitenkaan makeat ja miedot paprikat (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

muskottipähkinä (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

(Elintarvikkeet – kuivatut mausteet)

 

 

muskottipähkinä (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indonesia (ID)

20”

(Elintarvikkeet – kuivatut mausteet)