6.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 3/3


KOMISSION ASETUS (EU) 2016/5,

annettu 5 päivänä tammikuuta 2016,

asetuksen (EU) N:o 748/2012 muuttamisesta keskeisten ympäristönsuojeluvaatimusten täytäntöönpanon osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta 20 päivänä helmikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 216/2008 6 artiklan 1 kohdan mukaan tuotteiden, osien ja laitteiden on oltava kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen, jäljempänä ’Chicagon yleissopimus’, liitteen 16 niteisiin I ja II sisältyvien ympäristönsuojeluvaatimusten mukaiset, sellaisina kuin niitä sovelletaan 17 päivästä marraskuuta 2011, lukuun ottamatta kyseisen liitteen lisäyksiä. Kyseiset vaatimukset pantiin täytäntöön unionin lainsäädännössä komission asetuksella (EU) N:o 748/2012 (2).

(2)

Chicagon yleissopimuksen liitteen 16 niteitä I ja II on muutettu vuonna 2014 ottamalla käyttöön uudet melustandardit.

(3)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 748/2012 olisi muutettava.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet perustuvat asetuksen (EY) N:o 216/2008 17 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti annettuun Euroopan lentoturvallisuusviraston lausuntoon.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 216/2008 65 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 748/2012 liitteessä I olevan 21 osan 21.A.18 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

Ilma-aluksen tyyppihyväksyntätodistuksen antamiseen sovellettavista melutasovaatimuksista määrätään Chicagon yleissopimuksen liitteen 16 I niteen II osan 1 luvussa ja:

1.

ääntä hitaampien suihkulentokoneiden osalta I niteen II osan 2, 3, 4 ja 14 luvussa, soveltuvin osin;

2.

potkurikäyttöisten lentokoneiden osalta I niteen II osan 3, 4, 5, 6, 10 ja 14 luvussa, soveltuvin osin;

3.

helikoptereiden osalta I niteen II osan 8 ja 11 luvussa, soveltuvin osin;

4.

ääntä nopeampien lentokoneiden osalta I niteen II osan 12 luvussa, soveltuvin osin; ja

5.

kääntyväroottoristen ilma-alusten osalta I niteen II osan 13 luvussa, soveltuvin osin.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä tammikuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 79, 13.3.2008, s. 1.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 748/2012, annettu 3 päivänä elokuuta 2012, ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristösertifiointia sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden sertifiointia koskevista täytäntöönpanosäännöistä (EUVL L 224, 21.8.2012, s. 1).