6.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 3/1


KOMISSION ASETUS (EU) 2016/4,

annettu 5 päivänä tammikuuta 2016,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 muuttamisesta keskeisten ympäristönsuojeluvaatimusten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta 20 päivänä helmikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 216/2008 6 artiklan 1 kohdan mukaan tuotteiden, osien ja laitteiden on oltava kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen, jäljempänä ’Chicagon yleissopimus’, liitteen 16 niteisiin I ja II sisältyvien ympäristönsuojeluvaatimusten mukaiset, sellaisina kuin niitä sovelletaan 17 päivästä marraskuuta 2011, lukuun ottamatta kyseisen liitteen lisäyksiä.

(2)

Chicagon yleissopimuksen liitteen 16 niteitä I ja II on muutettu vuonna 2014 ottamalla käyttöön uudet melustandardit.

(3)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 216/2008 olisi muutettava.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet perustuvat asetuksen (EY) N:o 216/2008 17 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti annettuun Euroopan lentoturvallisuusviraston lausuntoon.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 216/2008 65 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 216/2008 6 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Tuotteiden, osien ja laitteiden on oltava Chicagon yleissopimuksen liitteen 16 niteen I muutokseen 11-B ja niteen II muutokseen 8 sisältyvien ympäristönsuojeluvaatimusten mukaiset, sellaisina kuin niitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2015, lukuun ottamatta liitteen 16 lisäyksiä.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä tammikuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 79, 13.3.2008, s. 1.