16.12.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 342/45


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/2271,

annettu 15 päivänä joulukuuta 2016,

Japanissa toimivien rahoitusvälineillä kauppaa käyvien pörssien ja tavarapörssien Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesta vastaavuudesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 (1) ja erityisesti sen 2 a artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) N:o 648/2012 vahvistetaan OTC-johdannaissopimuksia koskevat määritykseen ja kahdenväliseen riskienhallintaan liittyvät vaatimukset sekä kyseisiä sopimuksia koskevat raportointivaatimukset. Asetuksen (EU) N:o 648/2012 2 artiklan 7 kohdassa olevan määritelmän mukaan OTC-johdannaiset ovat johdannaissopimuksia, joita ei panna täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY (2) 4 artiklan 1 kohdan 14 alakohdassa määritellyllä säännellyllä markkinalla tai sellaisella kolmannen maan markkinalla, jota pidetään säänneltyä markkinaa vastaavana markkinana asetuksen (EU) N:o 648/2012 2 a artiklan mukaisesti. Näin ollen johdannaissopimukset, jotka pannaan täytäntöön sellaisella kolmannen maan markkinalla, jota ei pidetä säänneltyjä markkinoita vastaavana, katsotaan asetusta (EU) N:o 648/2012 sovellettaessa OTC-johdannaisiksi.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 648/2012 2 a artiklan mukaan kolmannen maan markkinaa pidetään säänneltyä markkinaa vastaavana silloin, kun markkina noudattaa oikeudellisesti sitovia vaatimuksia, jotka vastaavat direktiivin 2004/39/EY III osastossa säädettyjä vaatimuksia, ja se on jatkuvasti tehokkaan valvonnan ja täytäntöönpanotoimien alainen kyseisessä kolmannessa maassa.

(3)

Jotta kolmannen maan markkinaa voidaan pitää direktiivissä 2004/39/EY tarkoitettua säänneltyä markkinaa vastaavana, sovellettavien oikeudellisesti sitovien vaatimusten sekä valvonta- ja täytäntöönpanojärjestelyjen olennaisen vaikutuksen olisi vastattava unionin vaatimuksia niillä saavutettavien sääntelytavoitteiden osalta. Siksi tämän vastaavuuden arvioinnin tarkoituksena on todentaa, että Japanissa toimiviin rahoitusvälineillä kauppaa käyviin pörsseihin (financial instruments exchanges) ja tavarapörsseihin sovellettavat oikeudellisesti sitovat vaatimukset vastaavat direktiivin 2004/39/EY III osastossa säädettyjä vaatimuksia ja että kyseiset markkinat ovat jatkuvasti tehokkaan valvonnan ja täytäntöönpanotoimien alaiset. Markkinat, joilla tämän päätöksen hyväksymispäivänä on rahoitusvälineillä kauppaa käyvän pörssin tai tavarapörssin toimilupa, olisi näin ollen yksilöitävä markkinoiksi, joita pidetään direktiivissä 2004/39/EY tarkoitettua säänneltyä markkinaa vastaavina.

(4)

Rahoitusvälineillä kauppaa käyviä pörssejä ja tavarapörssejä koskeva Japanin oikeudellinen kehys koostuu Financial Instruments and Exchange Act 2006 -säädöksestä, jäljempänä ’FIEA-säädös’, jossa vahvistetaan rahoitusvälineillä kauppaa käyviä pörssejä koskeva sääntelykehys, ja Commodity Derivatives Act 2009 -säädöksestä, jäljempänä ’CDA-säädös’, jossa vahvistetaan tavarapörssejä koskeva sääntely- ja valvontakehys. Johdannaissopimukset, joiden kohde-etuutena on hyödyke, listataan tavarapörssissä, ja rahoitusvälineisiin perustuvat johdannaissopimukset rahoitusvälineillä kauppaa käyvässä pörssissä. Rahoitusvälineillä kauppaa käyviä pörssejä koskevat yksityiskohtaiset säännöt esitetään FIEA-säädöksen täytäntöönpanosta annetussa määräyksessä ja rahoitusvälineillä kauppaa käyviä pörssejä koskevassa hallituksen asetuksessa, kun taas tavarapörssejä koskevat yksityiskohtaiset säännöt esitetään CDA-säädöksen täytäntöönpanosta annetussa määräyksessä ja CDA-säädöksen täytäntöönpanoa koskevassa hallituksen asetuksessa. Sekä rahoitusvälineillä kauppaa käyvillä pörsseillä että tavarapörsseillä on lisäksi suhteellisen laaja itsesääntelyvalta tiettyjen vaatimusten osalta. Rahoitusvälineillä kauppaa käyvien pörssien itsesääntelyvallan piiriin kuuluvat muun muassa rahoitusvälineiden listalle ottamista ja listalta poistamista koskevat liiketoimintasäännöt, kaupankäyntijärjestelyt ja jäsenyysvaatimukset. Operatiiviset säännöt on toimitettava Japanin pääministerin hyväksyttäviksi (FIEA-säädöksen 81 pykälä). Tavarapörssien itsesääntelyvaltaa käyttää niiden itsesääntelykomitea tai itsesääntely-yksikkö. Tavarapörssien markkinasäännöissä vahvistetaan kaupankäyntisäännöt ja jäsenyysvaatimukset, ja ne on toimitettava maatalous-, metsätalous- ja kalastusministeriön, jäljempänä ’MAFF’, ja talous-, kauppa- ja teollisuusministeriön, jäljempänä ’METI’, hyväksyttäviksi. Itsesääntelyyn perustuvat säännöt ovat pörsseille oikeudellisesti sitovia.

(5)

Japanissa toimiluvan saaneisiin pörsseihin sovellettavat oikeudellisesti sitovat vaatimukset johtavat vaikutuksiin, jotka vastaavat direktiivin 2004/39/EY III osastossa säädettyjen vaatimusten vaikutuksia seuraavilla osa-alueilla: toimilupamenettely, määritelmälliset vaatimukset, pörsseihin pääsy, toiminnan järjestämistä koskevat vaatimukset, ylintä johtoa koskevat vaatimukset, rahoitusvälineiden ottaminen kaupankäynnin kohteeksi, rahoitusvälineillä käytävän kaupan keskeyttäminen ja lopettaminen, sääntöjen noudattamisen valvonta ja selvitysjärjestelmiin pääsy.

(6)

Direktiivin 2004/39/EY mukaan kauppaa edeltäviä ja sen jälkeisiä avoimuusvaatimuksia sovelletaan ainoastaan osakkeisiin, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla. Vaikka osakkeita voidaan ottaa kaupankäynnin kohteeksi rahoitusvälineillä kauppaa käyvässä pörssissä, komissio katsoo, että kyseisten vaatimusten arviointi ei kuitenkaan ole oleellista tässä päätöksessä, jolla pyritään todentamaan kolmannen maan markkinoilla täytäntöönpantaviin johdannaissopimuksiin kyseisillä markkinoilla sovellettavien oikeudellisesti sitovien vaatimusten vastaavuus.

(7)

Sen vuoksi olisi todettava, että Japanissa toimivia rahoitusvälineillä kauppaa käyviä pörssejä ja tavarapörssejä koskevat oikeudellisesti sitovat vaatimukset johtavat vaikutuksiin, jotka vastaavat direktiivin 2004/39/EY III osastossa säädettyjen vaatimusten vaikutuksia.

(8)

Tavarapörssit ovat METI:n ja MAFF:n valvonnan alaisia. Niiden valvontavaltaa koskeva kehys vahvistetaan CDA-säädöksessä. METI ja MAFF muun muassa hyväksyvät markkinasäännöt, välityssopimuksia koskevat säännöt, riitojenratkaisua koskevat säännöt ja tavarapörssien markkinatoimien valvontakomitean säännöt sekä muutokset näihin. Oikeudenmukaisen kaupankäynnin ja sijoittajansuojan varmistamiseksi METI ja MAFF voivat myös vaatia tavarapörssejä muuttamaan perustamiskirjaansa, muita sääntöjään tai liiketoimintamenettelyitään taikka toteuttamaan muita toimenpiteitä toiminnan parantamiseksi. Jos tavarapörssi ei käytä itsesääntelyvaltaansa asianmukaisesti eikä toteuta tarvittavia toimia oikeudenmukaisen kaupankäynnin ja sijoittajansuojan varmistamiseksi, METI ja MAFF voivat peruuttaa pörssin toimiluvan tai keskeyttää sen toiminnan kokonaan tai osittain. Rahoitusvälineillä kauppaa käyviä pörssejä valvoo Japanin pääministeri, jonka valvontavalta on delegoitu Japanin finanssivalvontaviraston (Japan Financial Services Agency), jäljempänä ’JFSA’, johtajalle. FIEA-säädöksen V luvun 5 pykälässä vahvistetaan JFSA:n käytettävissä olevat valvontatoimet. Jos rahoitusvälineillä kauppaa käyvä pörssi esimerkiksi rikkoo lakeja ja määräyksiä, JFSA voi peruttaa sen toimiluvan tai määrätä sen toiminnan keskeyttämisestä kokonaan tai osittain. JFSA voi myös vaatia rahoitusvälineillä kauppaa käyvää pörssiä muuttamaan perustamiskirjaansa, operatiivisia sääntöjään, välityssopimuksia koskevia sääntöjään tai muita sääntöjään tai kaupankäyntimenettelyitään taikka toteuttamaan tarpeellisia valvontatoimia. Rahoitusvälineillä kauppaa käyvän pörssin perustamiskirjassa on vahvistettava seuraamukset siinä tapauksessa, että sen jäsenet rikkovat liiketoimintasääntöjä. Jos rahoitusvälineillä kauppaa käyvä pörssi ei toteuta tehokasta markkinavalvontaa, JFSA voi toteuttaa erilaisia täytäntöönpanotoimia, mukaan lukien toimiluvan peruuttaminen tai toiminnan keskeyttäminen.

(9)

Näistä syistä olisi pääteltävä, että rahoitusvälineillä kauppaa käyvät pörssit ja tavarapörssit ovat Japanissa jatkuvasti tehokkaan valvonnan ja täytäntöönpanotoimien alaiset.

(10)

Näin ollen olisi katsottava, että asetuksen (EU) N:o 648/2012 2 a artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät Japanissa toimiluvan saaneiden rahoitusvälineillä kauppaa käyvien pörssien ja tavarapörssien osalta.

(11)

Tämä päätös perustuu oikeudellisesti sitoviin vaatimuksiin, joita Japanissa sovelletaan rahoitusvälineillä kauppaa käyviin pörsseihin ja tavarapörsseihin tämän päätöksen hyväksymisajankohtana. Komission olisi seurattava edelleen säännöllisesti näihin markkinoihin sovellettavien oikeudellisten ja valvontajärjestelyjen kehitystä ja niiden edellytysten täyttymistä, joiden perusteella tämä päätös on annettu. Komission olisi erityisesti tarkasteltava tätä päätöstä uudelleen ottaen huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 (3) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU soveltamisen aloittaminen (4).

(12)

Rahoitusvälineillä kauppaa käyviin pörsseihin ja tavarapörsseihin Japanissa sovellettavien oikeudellisten ja valvontajärjestelyjen säännöllinen tarkastelu ei rajoita komission mahdollisuutta toteuttaa erillinen uudelleentarkastelu milloin tahansa, jos tällä päätöksellä hyväksyttyä vastaavuutta on tarpeen arvioida uudelleen tapahtuneen kehityksen perusteella. Tällainen uudelleenarviointi voi johtaa tämän päätöksen kumoamiseen.

(13)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan arvopaperikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Japanissa toimiluvan saaneiden rahoitusvälineillä kauppaa käyvien pörssien ja tavarapörssien, jotka esitetään liitteessä, katsotaan asetuksen (EU) N:o 648/2012 2 artiklan 7 kohtaa sovellettaessa vastaavan direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 14 alakohdassa määriteltyjä säänneltyjä markkinoita.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 15 päivänä joulukuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta (EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).


LIITE

1 artiklassa tarkoitetut Japanin rahoitusvälinepörssit ja tavarapörssit

a)

Tokyo Stock Exchange, Inc.

b)

Osaka Exchange, Inc.

c)

Nagoya Stock Exchange, Inc.

d)

Fukuoka Stock Exchange

e)

Sapporo Securities Exchange

f)

Tokyo Financial Exchange Inc.

g)

Osaka Dojima Commodity Exchange

h)

Tokyo Commodity Exchange, Inc.