5.11.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 299/90


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/1943,

annettu 4 päivänä marraskuuta 2016,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 3 artiklan 3 kohdan nojalla parafiiniöljyn käytöstä munien öljyämiseksi pesivien lintujen populaation koon hillitsemiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä toukokuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdistynyt kuningaskunta pyysi 3 päivänä maaliskuuta 2016 komissiota päättämään asetuksen (EU) N:o 528/2012 3 artiklan 3 kohdan nojalla, onko parafiiniöljy, jota käytetään pesivien lintujen, kuten hanhien ja lokkien, munien öljyämiseen, jotta voitaisiin hillitä niiden populaation kokoja ja rajoittaa mahdollisuutta, että linnut törmäisivät ilma-aluksiin lentokentillä ja niiden ympäristössä ja lentoasemilla, kyseisen asetuksen 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu biosidivalmiste.

(2)

Yhdistyneen kuningaskunnan toimittamien tietojen mukaan munien öljyäminen estää kehittyvää alkiota saamasta happea tukkimalla fyysisesti munankuoren huokoset, mikä johtaa lintualkion tukehtumiseen.

(3)

On tärkeää tarkastella ensiksi, täyttääkö munien öljyämiseen käytettävä parafiiniöljy asetuksen (EU) N:o 528/2012 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyn biosidivalmisteen määritelmän.

(4)

Parafiiniöljy täyttää mainitun asetuksen 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisen edellytyksen, sillä se on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (2) 3 artiklan 2 kohdan mukainen ”aine” tai ”seos”.

(5)

Parafiiniöljy on tarkoitettu hillitsemään pesivien lintujen, kuten hanhien ja lokkien, populaation kokoa; nämä linnut täyttävät asetuksen (EU) N:o 528/2012 3 artiklan 1 kohdan g alakohdassa säädetyn haitallisen eliön määritelmän, koska niillä voi olla haitallinen vaikutus eläimiin tai ihmisiin.

(6)

Toimitetuista tiedoista ilmenee, että parafiiniöljyä käytetään munien öljyämiseen, minkä tarkoituksena on tuhota, torjua tai tehdä haitattomaksi haitallisia eliöitä, estää niiden vaikutusta tai rajoittaa niitä muulla tavalla.

(7)

Koska parafiiniöljy pelkästään fysikaalisesti estää kohdeorganismia hengittämästä eikä siitä missään vaiheessa aiheudu kemiallista tai biologista vaikutusta, ei voida katsoa, että se olisi tarkoitettu vaikuttamaan kemiallisesti kyseisessä organismissa.

(8)

Koska parafiiniöljy rajoittaa haitallisten organismien esiintymistä ainoastaan fysikaalisesti tai mekaanisesti, se ei täytä asetuksen (EU) N:o 528/2012 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyä biosidivalmisteen määritelmää.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän biosidivalmistekomitean lausunnon mukaisia,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Parafiiniöljy, silloin kun sitä käytetään munien öljyämiseen pesivien lintujen populaation koon hillitsemiseksi, ei ole asetuksen (EU) N:o 528/2012 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu biosidivalmiste.

2 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 4 päivänä marraskuuta 2016

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).