28.10.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 293/46


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/1900,

annettu 26 päivänä lokakuuta 2016,

eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteen muuttamisesta Latviaa, Puolaa ja Viroa koskevien kohtien osalta

(tiedoksiannettu numerolla C(2016) 6793)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY (3) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanopäätöksessä 2014/709/EU (4) säädetään eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa. Kyseisen täytäntöönpanopäätöksen liitteessä olevassa I, II, III ja IV osassa määritetään ja luetellaan kyseisten jäsenvaltioiden tiettyjä alueita, jotka on eritelty epidemiologiseen tilanteeseen perustuvan riskitason mukaan. Luettelossa on mukana tiettyjä Latvian, Puolan ja Viron alueita.

(2)

Elokuussa 2016 Puolassa Monieckin piirikunnassa (powiat moniecki) alueella, joka mainitaan nykyisin täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä olevassa I osassa, ilmeni yksittäinen afrikkalaisen sikaruton taudinpurkaus kotieläiminä pidetyissä sioissa; syyskuussa 2016 samalla alueella ilmeni toinen yksittäinen afrikkalaisen sikaruton tapaus villisioissa. Syyskuussa 2016 Puolassa ilmeni joitakin afrikkalaisen sikaruton taudinpurkauksia kotieläimenä pidettävissä sioissa łosickin ja Siemiatyckin piirikunnissa (powiat łosicki ja powiat siemiatycki) alueilla, jotka tällä hetkellä luetellaan täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä olevassa III osassa, erittäin lähellä kyseisessä liitteessä olevassa I ja II osassa lueteltuja alueita. Tämän taudin esiintyminen näillä alueilla yhdessä epidemiologisen tilanteen viimeaikaisen muuttumisen kanssa merkitsee riskitason nousua, joka on otettava huomioon. Näin ollen tietyt Puolan alueet, jotka mainitaan täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä olevassa I osassa, olisi nyt lueteltava kyseisen liitteen III osassa.

(3)

Afrikkalaisen sikaruton taudinpurkauksia kotieläimenä pidettävissä sioissa Viron niillä alueilla, jotka luetellaan täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä olevassa III osassa ja jotka sijaitsevat tien nro 92 eteläpuolella, ei ole ollut lokakuun 2015 jälkeen. Lisäksi kyseisillä alueilla on toteutettu bioturvallisuustoimenpiteiden valvontaa, joka perustuu afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseen tarkoitettuun kansalliseen bioturvallisuusohjelmaan. Nämä tosiseikat viittaavat epidemiologisen tilanteen kohenemiseen. Näin ollen kyseisen jäsenvaltion kyseiset alueet olisi nyt lueteltava täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä olevassa II osassa eikä III osassa.

(4)

Syyskuussa 2016 Latviassa, Gulbenes novadsin alueella, joka mainitaan nykyisin täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä olevassa II osassa, ilmeni yksittäinen afrikkalaisen sikaruton taudinpurkaus kotieläiminä pidetyissä sioissa. Tämä taudinpurkaus yhdessä epidemiologisen tilanteen viimeaikaisen muuttumisen kanssa merkitsee riskitason nousua, joka on otettava huomioon. Näin ollen tietyt Latvian alueet olisi nyt lueteltava kyseisen liitteen II osassa eikä liitteen III osassa.

(5)

Afrikkalaisen sikaruton nykyisen epidemiologisen tilanteen kehittyminen asianomaisissa kotieläiminä pidettävissä ja luonnonvaraisissa sikapopulaatioissa unionissa olisi otettava huomioon arvioitaessa eläinten terveyteen kohdistuvaa riskiä, jonka kyseisen taudin tilanne aiheuttaa Latviassa, Puolassa ja Virossa. Jotta täytäntöönpanopäätöksessä 2014/709/EU säädetyt eläinten terveyttä koskevat torjuntatoimenpiteet voidaan kohdentaa ja estää afrikkalaisen sikaruton leviäminen edelleen sekä samalla ehkäistä tarpeettomat häiriöt unionin sisäisessä kaupassa ja välttää se, että kolmannet maat asettavat kaupalle perusteettomia esteitä, olisi muutettava kyseisen täytäntöönpanopäätöksen liitteessä vahvistettua unionin luetteloa alueista, joilla sovelletaan eläinten terveyttä koskevia torjuntatoimenpiteitä, jotta voidaan ottaa huomioon muutokset taudin nykyisessä epidemiologisessa tilanteessa Latviassa, Puolassa ja Virossa.

(6)

Sen vuoksi täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitettä olisi muutettava.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liite tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä lokakuuta 2016

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Komission täytäntöönpanopäätös 2014/709/EU, annettu 9 päivänä lokakuuta 2014, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa ja täytäntöönpanopäätöksen 2014/178/EU kumoamisesta (EUVL L 295, 11.10.2014, s. 63).


LIITE

Korvataan täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liite seuraavasti:

”LIITE

I OSA

1.   Viro

Seuraavat Viron alueet:

Hiiumaa maakond.

2.   Latvia

Seuraavat Latvian alueet:

Bauskas novads: Īslīces, Gailīšu, Brunavas ja Ceraukstes pagasti,

Dobeles novads: Bikstu, Zebrenes, Annenieku, Naudītes, Penkules, Auru ja Krimūnu, Dobeles, Berzes pagasti, Jaunbērzesin kunnan (pagasts) se osa, joka sijaitsee tien nro P98 länsipuolella, ja Dobele pilsēta,

Jelgavas novads: Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas ja Sesavas pagasti,

Kandavas novads: Vānes ja Matkules pagasti,

Talsu novads: Lubes, Īves, Valdgales, Ģibuļu, Lībagu, Laidzes, Ārlavas, Abavas pagasti ja Sabile, Talsi, Stende ja Valdemārpils pilsēta,

Brocēnu novads,

Dundagas novads,

Jaunpils novads,

Rojas novads,

Rundāles novads,

Stopiņu novads,

Tērvetes novads,

Bauska pilsēta,

Jelgava republikas pilsēta,

Jūrmala republikas pilsēta.

3.   Liettua

Seuraavat Liettuan alueet:

Jurbarkas rajono savivaldybė: Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus ja Juodaičių seniūnijos,

Pakruojis rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo ja Pakruojo seniūnijos,

Panevežys rajono savivaldybė: Krekenavos seniūnijan osa, joka sijaitsee Nevėžis-joen länsipuolella,

Raseiniai rajono savivaldybė: Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų ja Šiluvos seniūnijos,

Šakiai rajono savivaldybė: Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų ja Šakių seniūnijos,

Pasvalys rajono savivaldybė,

Vilkaviškis rajono savivaldybė,

Radviliškis rajono savivaldybė,

Kalvarija savivaldybė,

Kazlų Rūda savivaldybė,

Marijampolė savivaldybė.

4.   Puola

Seuraavat Puolan alueet:

 

Warmińsko-Mazurskien voivodikunnassa (województwo warmińsko-mazurskie):

Kalinowo ja Prostki gminy Ełckin piirikunnassa (powiat ełcki),

Biała Piska gmina Piskin piirikunnassa (powiat piski).

 

Podlaskien voivodikunnassa (województwo podlaskie):

Augustówin piirikunta (powiat augustowski),

Brańsk (ml. Brańskin kaupunki), Boćki, Rudka ja Wyszki gminy, Bielsk Podlaski gminan osa, joka sijaitsee länteen tien nro 19 muodostamasta linjasta (kulkien pohjoiseen Bielsk Podlaskin kaupungista), jota jatkaa Bielsk Podlaskin kaupungin itäinen raja ja tie nro 66 (kulkien etelään Bielsk Podlaskin kaupungista), Bielsk Podlaskin kaupunki, Orla gminan osa, joka sijaitsee länteen tiestä nro 66, Bielskin piirikunnassa (powiat bielski),

Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy and Poświętne gminy Białystokin piirikunnassa (powiat białostocki),

Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk ja Perlejewo gminy Siemiatyczen piirikunnassa (powiat siemiatycki),

Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki ja Raczki gminy Suwałkin piirikunnassa (powiat suwalski),

Grabowo ja Stawiski gminy Kolneńskin piirikunnassa (powiat kolneński),

Łomżyńskin piirikunta (powiat łomżyński),

Bialystokin piirikunta (powiat M. Białystok),

Łomżan piirikunta (powiat M. Łomża),

Suwałkin piirikunta (powiat M. Suwałki),

Sejnyn piirikunta (powiat sejneński),

Wysokie Mazowieckien piirikunta (powiat wysokomazowiecki),

Zambrówin piirikunta (powiat zambrowski).

 

Mazowieckien voivodikunnassa (województwo mazowieckie):

Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń ja Repki gminy Sokołówin piirikunnassa (powiat sokołowski),

Korczew, Przesmyki, Paprotnia, Suchożebry, Mordy, Siedlce ja Zbuczyn gminy Siedlcen piirikunnassa (powiat siedlecki),

Siedlcen piirikunta (powiat M. Siedlce),

Rzekuń, Troszyn, Czerwin ja Goworowo gminy Ostrołękan piirikunnassa (powiat ostrołęcki),

Olszanka, Łosice ja Platerów gminy Łosicen piirikunnassa (powiat łosicki),

Ostrówin piirikunta (powiat ostrowski).

 

Lublinin voivodikunnassa (województwo lubelskie):

Hanna gmina Włodawan piirikunnassa (powiat włodawski),

Miedzyrzec Podlaski ja Miedzyrzec Podlaskin kaupunki, Drelów, Łomazy, Rossosz, Piszczac, Kodeń, Tuczna, Sławatycze, Wisznice ja Sosnówka gminy Białan piirikunnassa (powiat bialski),

Kąkolewnica Wschodnia ja Komarówka Podlaska gmina Radzyńin piirikunnassa (powiat radzyński).

II OSA

1.   Viro

Seuraavat Viron alueet:

Elva linn,

Võhma linn,

Kuressaare linn,

Rakvere linn,

Tartu linn,

Viljandi linn,

Harjumaa maakond (pois luettuna Kuusalu valdin osa, joka sijaitsee etelään tiestä nro 1 (E20), Aegviidu vald ja Anija vald),

Ida-Virumaa maakond,

Läänemaa maakond,

Pärnumaa maakond,

Põlvamaa maakond,

Võrumaa maakond,

Valgamaa maakond,

Raplamaa maakond,

Suure-Jaani vald,

Tamsalu valdin se osa, joka sijaitsee Tallinnan ja Tarton välisen rautatielinjan koillispuolella,

Tartu vald,

Abja vald,

Alatskivi vald,

Haaslava vald,

Haljala vald,

Tarvastu vald,

Nõo vald,

Ülenurme vald,

Tähtvere vald,

Rõngu vald,

Rannu vald,

Konguta vald,

Puhja vald,

Halliste vald,

Kambja vald,

Karksi vald,

Kihelkonna vald,

Kõpu vald,

Lääne-Saare vald,

Laekvere vald,

Leisi vald,

Luunja vald,

Mäksa vald,

Meeksi vald,

Muhu vald,

Mustjala vald,

Orissaare vald,

Peipsiääre vald,

Piirissaare vald,

Pöide vald,

Rägavere vald,

Rakvere vald,

Ruhnu vald,

Salme vald,

Sõmeru vald,

Torgu vald,

Vara vald,

Vihula vald,

Viljandi vald,

Vinni vald,

Viru-Nigula vald,

Võnnu vald.

2.   Latvia

Seuraavat Latvian alueet:

Balvu novads: Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils ja Krišjāņu pagasti,

Bauskas novads:Mežotnes, Codes, Dāviņu ja Vecsaules pagasti,

Dobeles novads: Jaunbērzesin kunnan (pagasts) se osa, joka sijaitsee tien nro P98 itäpuolella,

Gulbenes novads: Līgon pagasts.

Jelgavas novads: Kalnciema, Līvbērzes ja Valgundes pagasti,

Kandavas novads: Cēres, Kandavas, Zemītes ja Zantes pagasti, Kandava pilsēta,

Limbažu novads: Skultes, Vidrižu, Limbažu ja Umurgas pagasti,

Rugāju novads: Lazdukalna pagasts,

Salacgrīvas novads: Liepupes pagasts,

Talsu novads: Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu ja Strazdes pagasti,

Ādažu novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads: pagasti Trapenes, Gaujienas ja Apes ja pilsēta Ape,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jēkabpils novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mērsraga novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieki novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads: Raunas pagasts,

Ropažu novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Smiltenes novads: Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas ja Grundzāles pagasti, Smiltenes pilsēta,

Tukuma novads,

Varakļānu novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Limbaži pilsēta,

Jēkabpils republikas pilsēta,

Valmiera republikas pilsēta.

3.   Liettua

Seuraavat Liettuan alueet:

Anykščiai rajono savivaldybė: Kavarskas ja Kurkliai seniūnijos sekä Anykščiain osa, joka sijaitsee teiden nro 121 ja nro 119 lounaispuolella,

Jonava rajono savivaldybė: Šilų ja Bukonių seniūnijos ja Žeimių seniūnija: kylät Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka ja Naujokai,

Kaunas rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių ja Zapyškio seniūnijos,

Kėdainiai rajono savivaldybė: Josvainių ja Pernaravos seniūnijos,

Panevėžys rajono savivaldybė: Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių ja Velžio seniūnijos ja Krekenavos seniūnijan osa, joka sijaitsee itään Nevėžis-joesta,

Prienai rajono savivaldybė: Veiverių, Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo ja Pakuonių seniūnijos,

Šalčininkai rajono savivaldybė: Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių ja Dieveniškių seniūnijos,

Varėna rajono savivaldybė: Kaniavos, Marcinkonių ja Merkinės seniūnijos,

Vilnius rajono savivaldybė: Sudervė ja Dūkštai seniūnijan osat, jotka sijaitsevat tien nro 171 koillispuolella, Maišiagala, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio, Pagirių ja Juodšilių seniūnijos,

Alytus miesto savivaldybė,

Utena rajono savivaldybė: Sudeikių, Utenos, Utenos miesto, Kuktiškių, Daugailių, Tauragnų ja Saldutiškio seniūnijos,

Alytus miesto savivaldybė: Pivašiūnų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno ja Alytaus seniūnijos,

Kaunas miesto savivaldybė,

Panevėžys miesto savivaldybė,

Prienai miesto savivaldybė,

Vilnius miesto savivaldybė,

Biržai rajono savivaldybė,

Druskininkai savivaldybė,

Ignalina rajono savivaldybė,

Lazdijai rajono savivaldybė,

Molėtai rajono savivaldybė,

Rokiškis rajono savivaldybė,

Širvintos rajono savivaldybė,

Švenčionys rajono savivaldybė,

Ukmergė rajono savivaldybė,

Zarasai rajono savivaldybė,

Birštonas savivaldybė,

Visaginas savivaldybė.

4.   Puola

Seuraavat Puolan alueet:

Podlaskien voivodikunnassa (województwo podlaskie):

Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów ja Zawady gminy Białystokin piirikunnassa (powiat białostocki),

Sokółkan piirikunta (powiat sokólski),

Dubicze Cerkiewne gmina, Kleszczele ja Czeremcha gminyn osat, jotka sijaitsevat tien nro 66 itäpuolella, Hajnówkan piirikunnassa (powiat hajnowski),

Bielsk Podlaski gminan osa, joka sijaitsee itään tien nro 19 muodostamasta linjasta (kulkien pohjoiseen Bielsk Podlaskin kaupungista), jota jatkaa Bielsk Podlaskin kaupungin itäinen raja ja tie nro 66 (kulkien etelään Bielsk Podlaskin kaupungista), Orla gminan osa, joka sijaitsee itään tiestä nro 66, Bielskin piirikunnassa (powiat bielski).

III OSA

1.   Viro

Seuraavat Viron alueet:

Jõgevamaa maakond,

Järvamaa maakond,

Kuusalu valdin osa, joka sijaitsee tien nro 1 eteläpuolella (E20),

Tamsalu valdin se osa, joka sijaitsee Tallinnan ja Tarton välisen rautatielinjan lounaispuolella,

Aegviidu vald,

Anija vald,

Kadrina vald,

Kolga-Jaani vald,

Kõo vald,

Laeva vald,

Laimjala vald,

Pihtla vald,

Rakke vald,

Tapa vald,

Väike-Maarja vald,

Valjala vald.

2.   Latvia

Seuraavat Latvian alueet:

Balvu novads: Kubuļu ja Balvu pagasti ja Balvin pilsēta,

Gulbenes novads: Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma ja Lejasciema pagasti ja Gulbene pilsēta,

Jaunpiebalgas novads,

Raunas novads: Drustu pagasts,

Smiltenes novads: Launkalnes, Variņu, ja Palsmanes pagasti,

Apes novads: Virešu pagasts,

Limbažu novads: Viļķenes, Pāles ja Katvaru pagasti,

Rugāju novads: Rugāju pagasts,

Salacgrīvas novads: Ainažu ja Salacgrīvas pagasti,

Aglonas novads,

Alojas novads,

Beverīnas novads,

Burtnieku novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Kārsavas novads,

Krāslavas novads,

Ludzas novads,

Mazsalacas novads,

Naukšēnu novads,

Preiļu novads,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rūjienas novads,

Strenču novads,

Valkas novads,

Vārkavas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads,

Ainaži pilsēta,

Salacgrīva pilsēta,

Daugavpils republikas pilsēta,

Rēzekne republikas pilsēta.

3.   Liettua

Seuraavat Liettuan alueet:

Anykščiai rajono savivaldybė: Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų ja Traupio seniūnijos sekä Anykščių seniūnijan osa, joka sijaitsee teiden nro 121 ja nro 119 koillispuolella,

Alytus rajono savivaldybė: Butrimonių seniūnija,

Jonava rajono savivaldybė: Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių ja Kulvos seniūnijos sekä Žeimiai seniūnija: kylät Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai ja Žeimių miestelis,

Kaišiadorys rajono savivaldybė,

Kaunas rajono savivaldybė: Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos ja Neveronių seniūnijos,

Kėdainiai rajono savivaldybė: Pelėdnagių, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos ja Kėdainių miesto seniūnijos,

Prienai rajono savivaldybė: Jiezno ja Stakliškių seniūnijos,

Panevėžys rajono savivaldybė: Miežiškių ja Raguvos seniūnijos,

Šalčininkai rajono savivaldybė: Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos ja Kalesninkų seniūnijos,

Varėna rajono savivaldybė: Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos ja Vydenių seniūnijos,

Vilnius rajono savivaldybė: Sudervė ja Dūkštai seniūnijan osat, jotka sijaitsevat tien nro 171 lounaispuolella,

Utena rajono savivaldybė: Užpalių, Vyžuonų ja Leliūnų seniūnijos,

Elektrėnai savivaldybė,

Jonava miesto savivaldybė,

Kaišiadorys miesto savivaldybė,

Kupiškis rajono savivaldybė,

Trakai rajono savivaldybė.

4.   Puola

Seuraavat Puolan alueet:

 

Podlaskien voivodikunnassa (województwo podlaskie):

Grajewskin piirikunta (powiat grajewski),

Monieckin piirikunta (powiat moniecki),

Czyże, Białowieża, Hajnówka (ml. Hajnówkan kaupunki), Narew ja Narewka gminy sekä Czeremcha ja Kleszczeleja gminyn osat, jotka sijaitsevat tiestä nro 66 länteen Hajanowskin piirikunnassa (powiat hajnowski),

Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze gminy (ml. Siemiatyczen kaupunki) Siemiatyczen piirikunnassa (powiat siemiatycki).

 

Mazowieckien voivodikunnassa (województwo mazowieckie):

Sarnaki, Stara Kornica ja Huszlew gminy Łosicen piirikunnassa (powiat łosicki),

 

Lublinin voivodikunnassa (województwo lubelskie):

Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie ja Terespol (ml. Terespolin kaupunki) gminy Białan piirikunnassa (powiat bialski),

Biała Podlaskan piirikunta (powiat M. Biała Podlaska).

IV OSA

Italia

Seuraavat Italian alueet:

Kaikki Sardinian alueet.”