14.10.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 278/46


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/1818,

annettu 10 päivänä lokakuuta 2016,

täytäntöönpanopäätöksen 2014/170/EU muuttamisesta Guinean tasavallan poistamiseksi laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjumista koskevaan yhteistyöhön osallistumattomien kolmansien maiden luettelosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä, asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1936/2001 ja (EY) N:o 601/2004 muuttamisesta sekä asetusten (EY) N:o 1093/94 ja (EY) N:o 1447/1999 kumoamisesta 29 päivänä syyskuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 (1) ja erityisesti sen 34 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1005/2008 perustetaan laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen, jäljempänä ’LIS-kalastus’, ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskeva unionin järjestelmä.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1005/2008 VI luvussa säädetään menettelystä LIS-kalastuksen torjumista koskevaan yhteistyöhön osallistumattomien kolmansien maiden toteamiseksi ja tällaisia yhteistyöhön osallistumattomia kolmansia maita koskevan luettelon laatimisesta.

(3)

Komissio sisällytti 15 päivänä marraskuuta 2012 antamaansa päätökseen (2) tiedot tällaisen mahdollisen toteamisen perusteena olevista olennaisista tosiasioista ja huomioista sekä antoi kahdeksalle kolmannelle maalle, mukaan lukien Guinean tasavallalle, jäljempänä ’Guinea’, tiedon siitä siitä mahdollisuudesta, että ne voidaan todeta maiksi, joita se pitää yhteistyöhön osallistumattomina kolmansina maina.

(4)

Komissio totesi 26 päivänä marraskuuta 2013 annetulla täytäntöönpanopäätöksellä (3) Guinean LIS-kalastuksen torjumista koskevaan yhteistyöhön osallistumattomaksi kolmanneksi maaksi. Komissio esitti kyseisessä päätöksessä syyt, joiden vuoksi se katsoo, että Guinea on laiminlyönyt sille lippu-, satama-, rannikko- tai markkinavaltiona kansainvälisen oikeuden mukaan kuuluvat velvollisuudet toteuttaa toimia LIS-kalastuksen ehkäisemiseksi, estämiseksi ja poistamiseksi.

(5)

Neuvosto hyväksyi täytäntöönpanopäätöksellä 2014/170/EU (4) yhteistyöhön osallistumattomien kolmansien maiden luettelon, joka sisälsi Guinean.

(6)

Sen jälkeen kun Guinea lisättiin mainittuun luetteloon, se pyrki korjaamaan luetteloon merkitsemiseensä johtaneen tilanteen ja toteuttamaan konkreettisia toimenpiteitä todettujen laiminlyöntien oikaisemiseksi.

(7)

Komission saamien tietojen perusteella näyttää siltä, että Guinea on pannut täytäntöön kansainvälisen oikeuden mukaiset velvoitteensa ja hyväksynyt asianmukaisen lainsäädäntökehyksen LIS-kalastuksen torjuntaa varten. Se on ottanut käyttöön pelotteena toimivan seuraamusjärjestelmän. Se on myös perustanut tarkoituksenmukaisen ja tehokkaan seuranta-, valvonta- ja tarkastusjärjestelmän kehittämällä kansallisen tarkastussuunnitelman, ottamalla käyttöön ilmavalvonnan sekä hankkimalla kalastuksenseurantakeskukselleen täysin toimintakykyisen alusten seurantajärjestelmän. Guinea on lisäksi tarkistanut rekisteröinti- ja lupajärjestelmänsä ja ottanut käyttöön teknisiä toimenpiteitä sekä säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä, joilla varmistetaan kohtuullinen tasapaino myönnettyjen kalastuslisenssien, käytettävissä olevien resurssien sekä sen valvontaan ja täytäntöönpanoon liittyvien valmiuksien välillä. Guinea on myös tarkastellut uudelleen osallistumistaan alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen toimintaan, parantanut näiden järjestöjen suosituksiin ja päätöslauselmiin perustuvien kansainvälisten velvoitteidensa noudattamista sekä ryhtynyt asianmukaisiin toimenpiteisiin alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen LIS-luetteloissa olevia LIS-kalastusta harjoittavia guinealaisia aluksia kohtaan.

(8)

Vaikuttaa myös siltä, että Guinean toteuttamat toimet sille kansainvälisen oikeuden mukaan kuuluvien velvollisuuksien täyttämiseksi ovat riittävät, ottaen erityisesti huomioon Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen 61, 62, 94, 117 ja 118 artikla sekä Yhdistyneiden kansakuntien kalakantasopimuksen 18, 19 ja 20 artikla.

(9)

Näin ollen voidaan katsoa, että Guinean luetteloon merkitsemiseen johtanut tilanne on korjattu ja että Guinea on toteuttanut konkreettisia toimenpiteitä, joilla tilannetta voidaan parantaa pysyvällä tavalla.

(10)

Tämän vuoksi täytäntöönpanopäätös 2014/170/EU olisi muutettava Guinean poistamiseksi LIS-kalastuksen torjumista koskevaan yhteistyöhön osallistumattomien kolmansien maiden luettelosta.

(11)

Tämä päätös ei rajoita unionia toteuttamasta myöhempiä toimia asetuksen (EY) N:o 1005/2008 mukaisesti, jos tosiseikat osoittavat, että Guinea on laiminlyönyt sille lippu-, satama-, rannikko- tai markkinavaltiona kansainvälisen oikeuden mukaan kuuluvat LIS-kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevat velvollisuudet.

(12)

Ottaen huomioon yhteistyöhön osallistumattomien kolmansien maiden luetteloon merkitsemisen kielteiset seuraukset on asianmukaista, että Guinean poistaminen yhteistyöhön osallistumattomien kolmansien maiden luettelosta tulee voimaan välittömästi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Poistetaan Guinea täytäntöönpanopäätöksen 2014/170/EU liitteestä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 10 päivänä lokakuuta 2016.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. MATEČNÁ


(1)  EUVL L 286, 29.10.2008, s. 1.

(2)  Komission päätös, annettu 15 päivänä marraskuuta 2012, tiedon antamisesta niille kolmansille maille, jotka komissio katsoo mahdollisesti yhteistyöhön osallistumattomiksi kolmansiksi maiksi laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 mukaisesti (EUVL C 354, 17.11.2012, s. 1).

(3)  Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 26 päivänä marraskuuta 2013, niiden kolmansien maiden yksilöimisestä, jotka komissio katsoo yhteistyöhön osallistumattomiksi kolmansiksi maiksi laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 mukaisesti (EUVL C 346, 27.11.2013, s. 2).

(4)  Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2014/170/EU, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2014, LIS-kalastuksen torjumista koskevaan yhteistyöhön osallistumattomia kolmansia maita koskevan luettelon laatimisesta laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä annetun asetuksen (EY) N:o 1005/2008 nojalla (EUVL L 91, 27.3.2014, s. 43).