11.10.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 274/52


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2016/1795,

annettu 29 päivänä syyskuuta 2016,

Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteisiin sekä vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADN) liitteenä oleviin määräyksiin tehtäviin muutoksiin

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 91 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvillä unionin toimilla olisi pyrittävä parantamaan kuljetusten turvallisuutta, suojelemaan ympäristöä ja helpottamaan kansainvälisiä kuljetuksia.

(2)

Unioni ei ole vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen, jäljempänä ’ADR-sopimus’, sopimuspuoli eikä vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen, jäljempänä ’ADN-sopimus’, sopimuspuoli. Kuitenkin kaikki jäsenvaltiot ovat ADR-sopimuksen sopimuspuolia ja 13 jäsenvaltiota on ADN-sopimuksen sopimuspuolia.

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/68/EY (1) vahvistetaan vaatimukset vaarallisten aineiden maantie-, rautatie- ja sisävesikuljetuksille jäsenvaltioissa tai niiden välillä. Vaatimukset vahvistetaan direktiivissä viittaamalla ADR-sopimukseen, kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) liitteenä C oleviin vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeviin määräyksiin, jäljempänä ’RID-ohjesääntö’, ja ADN-sopimukseen. Direktiivin 2008/68/EY 4 artiklassa säädetään lisäksi seuraavaa: ”Jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden väliset vaarallisten aineiden kuljetukset ovat sallittuja, jos ne suoritetaan ADR-sopimuksen, RID-ohjesäännön tai ADN-sopimuksen vaatimusten mukaisesti, ellei liitteissä toisin osoiteta.”

(4)

Vaarallisten aineiden kuljetuksia käsittelevä työryhmä (WP.15) ja ADN-sopimuksen hallinnollinen komitea esittivät vuosien 2014–2016 aikana ADR-sopimuksen 14 artiklassa ja ADN-sopimuksen 20 artiklassa määrättyjen menettelyjen mukaisesti eräitä muutoksia, joiden on määrä tulla voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

(5)

Kyseisillä teknisiä standardeja ja yhdenmukaisia teknisiä vaatimuksia koskevilla muutoksilla pyritään varmistamaan vaarallisten aineiden turvallinen ja tehokas kuljettaminen samalla kun otetaan huomioon tieteen ja tekniikan kehitys alalla sekä sellaisten uusien aineiden ja tuotteiden kehittäminen, jotka aiheuttavat vaaraa niiden kuljetuksen aikana. Vaarallisten aineiden maantie- ja sisävesikuljetusten kehittäminen sekä unionissa että unionin ja sen naapurimaiden välillä on Euroopan yhteisen liikennepolitiikan keskeinen osa, ja sen avulla varmistetaan, että kaikki teollisuudenalat, joilla tuotetaan tai käytetään ADR- ja ADN-sopimuksen mukaisesti vaarallisiksi luokiteltuja aineita, toimivat moitteettomasti.

(6)

Kaikki ehdotetut muutokset ovat perusteltuja ja hyödyllisiä, joten niitä olisi kannatettava. Näin ollen on aiheellista vahvistaa unionin puolesta esitettävä kanta ADR-sopimuksen liitteisiin ja ADN-sopimuksen liitteenä oleviin määräyksiin ehdotettuihin muutoksiin, sellaisena kuin tämä kanta on esitetty tämän päätöksen liitteessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan unionin puolesta esitettävä kanta ADR-sopimuksen liitteisiin ja ADN-sopimuksen liitteenä oleviin määräyksiin ehdotettuihin muutoksiin on tämän päätöksen liitteen mukainen.

ADR-sopimukseen ja ADN-sopimukseen ehdotettuihin ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuihin muutoksiin tehtävistä, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin toimittamista muodollisista ja vähäisistä muutoksista voidaan sopia ilman neuvoston uutta päätöstä.

2 artikla

Jäsenvaltiot, jotka ovat 1 artiklassa tarkoitettujen sopimusten sopimuspuolia, esittävät unionin etujen mukaisesti yhdessä toimien mainitussa artiklassa tarkoitetun unionin kannan.

3 artikla

Viittaus ADR-sopimuksen liitteisiin ja ADN-sopimukseen liitteenä oleviin määräyksiin hyväksyttyihin muutoksiin julkaistaan muutosten voimaantulopäivien kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 29 päivänä syyskuuta 2016.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. ŽIGA


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/68/EY, annettu 24 päivänä syyskuuta 2008, vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista (EUVL L 260, 30.9.2008, s. 13).


LIITE

Ehdotus

Viiteasiakirja

Ilmoitus

Kohde

Huomautukset

EU:n kanta

1

ECE/TRANS/WP.15/231

C.N.443.2016.TREATIES-XI.B.14

ADR-sopimuksen liitteen A ja B muutoksia koskevat luonnokset

Vaarallisten aineiden kuljetuksia käsittelevän työryhmän (WP.15) tekninen yhteisymmärrys

Hyväksytään muutokset.

2

ECE/TRANS/WP.15/231/Corr.1

C.N.443.2016.TREATIES-XI.B.14

ADR-sopimuksen liitteen A ja B muutoksia koskevat luonnokset

Vaarallisten aineiden kuljetuksia käsittelevän työryhmän (WP.15) tekninen yhteisymmärrys

Hyväksytään muutokset.

3

ECE/TRANS/WP.15/231/Add.1

C.N.443.2016.TREATIES-XI.B.14

ADR-sopimuksen liitteen A ja B muutoksia koskevat luonnokset

Vaarallisten aineiden kuljetuksia käsittelevän työryhmän (WP.15) tekninen yhteisymmärrys

Hyväksytään muutokset.

4

ECE/ADN/36

C.N.444.2016.TREATIES-XI.D.6

ADN-sopimukseen liitettyjen määräysten muutoksia koskevat luonnokset

Hallinnollisen komitean tekninen yhteisymmärrys

Hyväksytään muutokset.

5

ECE/ADN/36/Add.1

C.N.607.2016.TREATIES-XI.D.6

ADN-sopimukseen liitettyjen määräysten muutoksia koskevat luonnokset

Hallinnollisen komitean tekninen yhteisymmärrys

Hyväksytään muutokset.