12.8.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 217/9


KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2016/1371,

annettu 10 päivänä elokuuta 2016,

ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi henkilökohtaisille tietokoneille, kannettaville tietokoneille ja taulutietokoneille

(tiedoksiannettu numerolla C(2016) 5010)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon EU-ympäristömerkistä 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 66/2010 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 7 kohdan ja 8 artiklan 2 kohdan,

on kuullut Euroopan unionin ympäristömerkintälautakuntaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 66/2010 nojalla EU-ympäristömerkki voidaan myöntää tuotteille, joilla on koko elinkaarensa aikana vähemmän haitallisia vaikutuksia ympäristöön.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 66/2010 nojalla vahvistetaan erityiset EU-ympäristömerkin myöntämisperusteet kullekin tuoteryhmälle.

(3)

Jotta voitaisiin ottaa paremmin huomioon tämän tuoteryhmän markkinoiden uusin kehitys sekä innovaatiot, on asianmukaista mukauttaa tuoteryhmän soveltamisalaa ja vahvistaa tarkistetut ekologiset arviointiperusteet.

(4)

Komission päätös 2011/330/EU (2) ja komission päätös 2011/337/EU (3) koskevat erikseen kannettavia tietokoneita ja henkilökohtaisia tietokoneita. On asianmukaista yhdistää päätöksessä 2011/330/EU ja 2011/337/EU esitetyt arviointiperusteet, jotta voidaan vähentää toimivaltaisten viranomaisten ja hakijoiden hallinnollista taakkaa. Lisäksi tarkastetut arviointiperusteet heijastavat soveltamisalan laajentamista uusilla tuotteilla, kuten taulutietokoneilla ja kannettavilla all-in-one-tietokoneilla, sekä vaarallisia aineita koskevia uusia vaatimuksia, jotka on asetettu päätösten 2011/330/EU ja 2011/337/EU antamisen jälkeen asetuksella (EY) N:o 66/2010.

(5)

Arviointiperusteilla pyritään edistämään erityisesti sellaisia tuotteita, joilla on vähemmän ympäristövaikutuksia, jotka edistävät kestävää kehitystä koko elinkaarensa aikana ja jotka ovat energiatehokkaita, kestäviä, korjattavissa ja päivitettävissä sekä helppoja purkaa. Tuotteiden materiaalit on voitava kierrättää niiden käyttöiän lopussa, ja niiden sisältämiä vaarallisia aineita on rajoitettava (4). Ympäristömerkillä olisi edistettävä tuotteita, jotka ovat parempia edellä mainittujen tekijöiden osalta. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa EU-ympäristömerkin myöntämisperusteet tietokoneiden, kannettavien tietokoneiden ja taulutietokoneiden tuoteryhmää varten.

(6)

Arviointiperusteilla edistetään myös kestävän kehityksen sosiaalista ulottuvuutta, koska niissä asetetaan vaatimuksia lopullisesta kokoamisesta vastaavien laitosten työolosuhteille ja viitataan monikansallisia yrityksiä ja sosiaalipolitiikkaa koskevaan Kansainvälisen työjärjestön (ILO) kolmikantaiseen periaatejulistukseen, YK:n Global Compact -aloitteeseen, yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskeviin YK:n suuntaviivoihin ja monikansallisia yrityksiä koskeviin OECD:n suuntaviivoihin.

(7)

Näiden tarkistettujen arviointiperusteiden sekä niihin liittyvien arviointi- ja todentamisvaatimusten olisi oltava voimassa kolme vuotta tämän päätöksen tekemisestä, kun otetaan huomioon tämän tuoteryhmän innovaatiosykli.

(8)

Päätökset 2011/330/EU ja 2011/337/EU olisi näin ollen korvattava tällä päätöksellä.

(9)

Tuottajille, joiden tuotteille on myönnetty henkilökohtaisia tietokoneita ja kannettavia tietokoneita koskeva EU-ympäristömerkki päätökseen 2011/330/EU tai päätökseen 2011/337/EU sisältyvien arviointiperusteiden mukaisesti, olisi myönnettävä siirtymäkausi, jotta niillä olisi riittävästi aikaa mukauttaa tuotteensa tarkistettujen arviointiperusteiden ja vaatimusten mukaisiksi.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 66/2010 16 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Tuoteryhmään ”henkilökohtaiset tietokoneet, kannettavat tietokoneet ja taulutietokoneet” kuuluvat pöytätietokoneet, integroidut pöytätietokoneet, kannettavat all-in-one-tietokoneet, kannettavat tietokoneet, kannettavat two-in-one-tietokoneet, taulutietokoneet, kevytpäätteet, työasemat ja pienen mittakaavan palvelimet.

2.   Pelikonsoleita ja digitaalisia kuvakehyksiä ei tässä päätöksessä katsota tietokoneiksi.

2 artikla

Tässä päätöksessä tarkoitetaan komission asetuksen (EU) N:o 617/2013 (5) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 106/2008 (6) tarkoitetun Yhdysvaltojen ja unionin välisen sopimuksen, sellaisena kun se on muutettuna Energy Star v6.1 -vaatimuksilla (7), mukaisesti

1.

’tietokoneella’ laitetta, joka suorittaa loogisia operaatioita ja käsittelee dataa ja sisältää yleensä keskusyksikön (CPU) operaatioiden suorittamiseen, tai jollei laitteessa ole keskusyksikköä, sen on toimittava asiakaspäätteenä tietokonepalvelimelle, joka toimii keskusyksikkönä. Vaikka tietokoneet pystyvät käyttämään syöttölaitteita, kuten näppäimistöä, hiirtä tai kosketuslevyä, ja siirtämään tietoja näytölle, kyseisiä laitteita ei tarvitse olla tietokoneen mukana, kun se toimitetaan.

2.

’pöytätietokoneella’ tietokonetta, jonka keskusyksikkö on tarkoitettu sijoitettavaksi pysyvästi tiettyyn paikkaan, jota ei ole suunniteltu mukana kannettaviksi ja joka on tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen näytön, näppäimistön ja hiiren kanssa. Pöytätietokoneet on suunniteltu monenlaisia koti- ja toimistosovelluksia varten.

’integroidulla pöytätietokoneella’ pöytätietokonetta, jossa tietokone ja näyttö on yhdistetty yhteen koteloon, ne toimivat yhtenä yksikkönä ja ne on yhdistetty vaihtovirtaan yhdellä kaapelilla. Integroituja pöytätietokoneita on kahdenlaisia:

a)

järjestelmä, jossa näyttö ja tietokone on kiinteästi yhdistetty yhteen yksikköön; tai

b)

järjestelmä, joka on pakattu yhdeksi järjestelmäksi, jossa näyttö on erillinen mutta liitetty päärunkoon tasavirtajohdolla ja jossa sekä tietokone että näyttö saavat virtansa yhdestä virtalähteestä.

3)

’kannettavalla all-in-one-tietokoneella’ tietojen käsittelylaitetta, joka on tarkoitettu kannettavaksi rajallisessa määrin ja joka täyttää seuraavat vaatimukset:

a)

tuote sisältää sisäänrakennetun näytön, jonka halkaisija on vähintään 17,4 tuumaa;

b)

tuotteen fyysiseen koteloon ei ole sen toimituskokoonpanossa sisäänrakennettu näppäimistöä;

c)

tuote sisältää kosketusnäytön, jonka kautta sitä pääasiassa käytetään (näppäimistö valinnainen);

d)

tuote sisältää langattoman verkkoyhteyden;

e)

tuote sisältää akun, mutta sen on tarkoitus saada virtansa pääasiassa vaihtovirtalähteestä.

4)

’kannettavalla tietokoneella’ tietokonetta, joka on erityisesti suunniteltu kannettavaksi ja käytettäväksi pitkiä aikoja joko suoralla yhteydellä tai ilman suoraa yhteyttä vaihtovirtalähteeseen. Kannettavissa tietokoneissa käytetään sisäänrakennettua näyttöä, mekaanista näppäimistöä, joka ei ole irrotettavissa (ja jossa käytetään kiinteitä liikutettavissa olevia näppäimiä) sekä osoitinlaitetta, ja ne voivat saada virtansa sisäänrakennetusta ladattavasta akusta tai muusta kannettavasta virtalähteestä. Kannettavat tietokoneet on yleensä suunniteltu suorittamaan samanlaisia toimintoja kuin pöytätietokoneet, mukaan lukien toiminnoiltaan pöytätietokoneissa käytettävien ohjelmistojen kaltaiset ohjelmistot.

Kannettavissa olevaa tietokonetta, jossa on käännettävä mutta ei irrotettavissa oleva kosketusnäyttö sekä sisäänrakennettu kiinteä näppäimistö, pidetään kannettavana tietokoneena.

a)

’kannettavalla kevytpäätteellä’ tietokonetta, joka täyttää kevytpäätteen määritelmän mutta joka on tarkoitettu nimenomaan kannettavaksi ja joka täyttää myös kannettavan tietokoneen määritelmän. Näitä tuotteita pidetään tässä päätöksessä kannettavina tietokoneina.

b)

’kannettavalla two-in-one-tietokoneella’ tietokonetta, joka muistuttaa suljettavalla kannella ja kiinteällä näppäimistöllä varustettua kannettavaa tietokonetta mutta jossa on irrotettava kosketusnäyttö, joka voi irrotettuna toimia erillisenä taulutietokoneena, jossa tuotteen näppäimistö- ja näyttöosat on toimitettava sisäänrakennettuna yksikkönä. Tämän päätöksen soveltamiseksi kannettavia two-in-one-tietokoneita pidetään kannettavina tietokoneina.

5)

’taulutietokoneella’ tietojen käsittelylaitetta, joka on tarkoitettu kannettavaksi ja joka täyttää seuraavat vaatimukset:

a)

tuote sisältää sisäänrakennetun näytön, jonka halkaisija on vähintään 6,5 ja enintään 17,4 tuumaa;

b)

tuotteeseen ei ole sen toimituskokoonpanossa liitetty sisäänrakennettua kiinteää näppäimistöä;

c)

tuote sisältää kosketusnäytön, jonka kautta sitä pääasiassa käytetään (näppäimistö valinnainen);

d)

tuote sisältää langattoman verkkoyhteyden (esim. WiFi, 3G), jonka avulla sitä pääasiassa käytetään;

e)

tuote sisältää ladattavan akun, josta se pääasiallisesti saa virtansa (yhteys vaihtovirtalähteeseen akun lataamista varten, ei pääasiassa virran tuottamiseksi itse laitteelle).

6)

’pienen mittakaavan palvelimella’ tietokonetta, jossa yleensä käytetään pöytätietokoneen komponentteja pöytätietokoneen muodossa mutta joka on suunniteltu ensisijaisesti toimimaan muiden tietokoneiden isäntänä tallennusta varten. Pienen mittakaavan palvelimet on suunniteltu tarjoamaan esimerkiksi verkkoinfrastruktuuripalveluja ja tietojen/median tallennustilaa. Näitä tuotteita ei ole suunniteltu käsittelemään tietoja muille järjestelmille tai toimimaan pääasiallisesti www-palvelimina. Pienen mittakaavan palvelimella on seuraavat ominaisuudet:

a)

se on suunniteltu jalustalle, torniin tai muuhun pöytätietokoneen kaltaiseen muotoon siten, että kaikki tietojenkäsittely, tallennus ja verkkoliitännät sijaitsevat yhdessä kotelossa tai tuotteessa;

b)

se on suunniteltu toimimaan 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa mahdollisimman vähin ennakoimattomin käytön keskeytyksin (noin 65 tuntia vuodessa);

c)

se kykenee toimimaan monen samanaikaisen käyttäjän ympäristössä palvellen useita käyttäjiä verkkoon kytkettyjen asiakasyksiköiden kautta; ja

d)

sen käyttöjärjestelmä on suunniteltu kotikäyttöön tarkoitetuille tai edullisille palvelinsovelluksille, mukaan lukien Windows Home Server, Mac OS X Server, Linux, UNIX ja Solaris.

7)

’kevytpäätteellä’ itsenäisesti virran saavaa tietokonetta, jonka ensisijaiset toiminnot edellyttävät yhteyttä etätietojenkäsittelyresursseihin. Sen ensisijaiset toiminnot tapahtuvat etätietojenkäsittelyresurssien avulla. Tämän määritelmän kattamat kevytpäätteet rajoittuvat laitteisiin, joissa ei ole sisäänrakennettua pyörivää tallennusvälinettä ja jotka on tarkoitettu sijoitettavaksi pysyvästi tiettyyn paikkaan eikä kannettavaksi.

a)

’integroidulla kevytpäätteellä’ kevytpäätettä, jossa tietokoneen laitteisto ja näyttö on yhdistetty vaihtovirtalähteeseen yhdellä johdolla. Integroidut kevytpäätteet voivat olla joko järjestelmiä, joissa näyttö ja tietokone on kiinteästi yhdistetty yhteen yksikköön; tai järjestelmiä, jotka on pakattu yhdeksi järjestelmäksi, jossa näyttö on erillinen mutta liitetty päärunkoon tasavirtajohdolla ja jossa sekä tietokone että näyttö saavat virtansa yhdestä virtalähteestä. Integroidut kevytpäätteet ovat kevytpäätteiden alaryhmä, joten ne on yleensä suunniteltu suorittamaan samanlaisia toimintoja kuin kevytpäätteet.

b)

’ultrakevytpäätteellä’ tietokonetta, jolla on vähemmän paikallisia resursseja kuin tavanomaisessa kevytpäätteessä, joka lähettää raakoja hiiri- ja näppäimistösyötteitä etätietojenkäsittelyresurssille ja saa siltä takaisin raakaa videota. Ultrakevytpäätteet eivät voi kommunikoida usean laitteen kanssa samanaikaisesti eivätkä käyttää ikkunoituja etäsovelluksia, koska laitteessa ei ole käyttäjälle näkyvää käyttöjärjestelmää (eli se toimii tasolla, joka on kiinteän ohjelmiston alapuolella eikä siten käyttäjän saatavilla).

8)

’työasemalla’ korkean suorituskyvyn omaavaa yksittäisen käyttäjän tietokonetta, jota käytetään yleensä grafiikkaan, tietokoneavusteiseen suunnitteluun (CAD), ohjelmistokehitykseen, taloudellisiin ja tieteellisiin sovelluksiin sekä muihin tietojenkäsittelytehoa vaativiin sovelluksiin. Tämän määritelmän kattamia työasemia ovat työasemat, joita markkinoidaan työasemana; työasemat, joiden keskimääräinen vikaväli (MTBF) on vähintään 15 000 tuntia joko Bellcore TR-NWT-000332-standardin (numero 6, 12/97) mukaisesti tai kerättyjen tietojen perusteella ja työasemat, jotka tukevat itsekorjaavaa koodia (ECC) ja/tai puskuroitua muistia. Lisäksi työaseman on täytettävä vähintään kolme seuraavista vaatimuksista:

a)

siinä on lisävirtatuki huippugrafiikkaa varten (eli PCI-E-väylää käyttävä 6-nastainen 12 V -lisävirransyöttö);

b)

se on johdotettu emolevyssä nopeammalle kuin 4x PCI-E-sarjaliittymälle (Peripheral Component Interconnect Express) grafiikkakorttipaikan tai -paikkojen ja/tai PCI-X-tuen lisäksi;

c)

se ei tue UMA-grafiikkaa (Uniform Memory Access);

d)

siinä on vähintään viisi PCI-, PCIe- tai PCI-X-korttipaikkaa;

e)

se kykenee tukemaan kahden tai useamman suorittimen moniprosessorijärjestelmää (tuettava fyysisesti erillisiä suoritinpaketteja tai -pistokkeita, joihin yhden moniydinsuorittimen tuki ei riitä); ja/tai

f)

sen ilmoitetaan olevan vaatimustenmukainen vähintään kahdella itsenäisen ohjelmistoyrityksen (ISV) tuotesertifikaatilla.

9)

Lisäksi sovelletaan seuraavaa määritelmää, jonka avulla määritellään alatuote ’kannettavien tietokoneiden’ ja ’kannettavien two-in-one-tietokoneiden’ määritelmien puitteissa:

’minikannettavalla’ tarkoitetaan kannettavaa tietokonetta, joka on paksuudeltaan alle 21 mm ja joka painaa alle 1,8 kg. Kannettavat two-in-one-tietokoneet (katso erillinen määritelmä 2 artiklan 4 kohdan b alakohdassa), joita voidaan kutsua minikannettaviksi, ovat paksuudeltaan alle 23 mm. Minikannettavissa on pienitehoiset prosessorit ja puolijohdeasemat. Laitteet eivät yleensä sisällä optisia levyasemia. Minikannettavien ladattavien akkujen kesto on pidempi kuin kannettavissa tietokoneissa, yleensä yli 8 tuntia.

3 artikla

Tämän päätöksen liitteessä esitetään asetuksen (EY) N:o 66/2010 mukaiset EU-ympäristömerkin myöntämistä koskevat perusteet tuotteelle, joka kuuluu tämän päätöksen 1 artiklassa määriteltyyn tuoteryhmään ’henkilökohtaiset tietokoneet, kannettavat tietokoneet ja taulutietokoneet’, sekä niihin liittyvät tämän päätöksen liitteessä esitetyt arviointi- ja todentamisvaatimukset.

4 artikla

Liitteessä vahvistetut perusteet ja niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset ovat voimassa kolme vuotta tämän päätöksen hyväksymisestä.

5 artikla

Hallinnollisia tarkoituksia varten tuoteryhmälle ’henkilökohtaiset tietokoneet, kannettavat tietokoneet ja taulutietokoneet’ annetaan tunnusnumero ’050’.

6 artikla

Kumotaan päätökset 2011/330/EU ja 2011/337/EU.

7 artikla

1)   Tätä päätöstä sovelletaan kahden kuukauden kuluttua sen hyväksymisestä. Tuoteryhmään ’henkilökohtaiset tietokoneet, kannettavat tietokoneet ja taulutietokoneet’ kuuluvia tuotteita koskevat ympäristömerkkihakemukset, jotka on toimitettu kahden kuukauden kuluessa tämän päätöksen antamispäivästä, voivat perustua joko päätöksessä 2011/330/EU, 2011/337/EU tai tässä päätöksessä vahvistettuihin arviointiperusteisiin. Hakemukset on arvioitava niiden arviointiperusteiden mukaisesti, joihin ne perustuvat.

2)   Päätöksessä 2011/330/EU tai päätöksessä 2011/337/EU vahvistettujen arviointiperusteiden mukaisesti myönnettyjä ympäristömerkkejä saa käyttää 12 kuukautta tämän päätöksen antamispäivästä.

8 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 10 päivänä elokuuta 2016.

Komission puolesta

Karmenu VELLA

Komission jäsen


(1)  EUVL L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Komission päätös 2011/330/EU, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2011, ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi kannettaville tietokoneille (EUVL L 148, 7.6.2011, s. 5).

(3)  Komission päätös 2011/337/EU, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2011, ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi henkilökohtaisille tietokoneille (EUVL L 151, 10.6.2011, s. 5).

(4)  Aineet, joilla on aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1) (CLP-asetus) nojalla annettu vaaraluokitus ja jotka on yksilöity kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1) (REACH-asetus) 59 artiklan 1 kohdassa kuvatun menettelyn mukaisesti.

(5)  Komission asetus (EU) N:o 617/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta tietokoneiden ja tietokonepalvelinten ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 175, 27.6.2013, s. 13).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 106/2008, annettu 15 päivänä tammikuuta 2008, toimistolaitteiden energiatehokkuutta osoittavia merkintöjä koskevasta yhteisön ohjelmasta (EUVL L 39, 13.2.2008, s. 1).

(7)  Komission päätös (EU) 2015/1402, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan unionin kannasta Amerikan yhdysvaltojen hallituksen ja Euroopan unionin välisen toimistolaitteiden energiatehokkuutta osoittavia merkintöjä koskevien ohjelmien yhteensovittamista koskevan sopimuksen mukaiseen hallintoyksikköjen päätökseen, joka koskee sopimuksen liitteeseen C sisältyvien tietokoneita koskevien vaatimusten tarkistamista (EUVL L 217, 18.8.2015, s. 9).


LIITE

EU-YMPÄRISTÖMERKIN ARVIOINTIPERUSTEET SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT ARVIOINTI- JA TODENTAMISVAATIMUKSET

Arviointiperusteet EU-ympäristömerkin myöntämiseksi henkilökohtaisille tietokoneille, kannettaville tietokoneille ja taulutietokoneille:

1.

Energiankulutus

a)

Tietokoneen kokonaisenergiankulutus

b)

Virranhallinta

c)

Grafiikkaominaisuudet

d)

Sisäiset teholähteet

e)

Korkeamman suorituskyvyn näytöt

2.

Tuotteessa, osakokoonpanoissa ja komponenteissa olevat vaaralliset aineet ja seokset

a)

Erityistä huolta aiheuttaviin aineisiin sovellettavat rajoitukset

b)

Tiettyjä vaarallisia aineita koskevat rajoitukset

c)

CLP-asetuksen mukaiseen vaaraluokitukseen perustuvat rajoitukset

3.

Käyttöiän pidentäminen

a)

Kestävyystesti kannettavia tietokoneita varten

b)

Ladattavan akun laatu ja käyttöikä

c)

Tietojen tallentamiseen käytettävän aseman luotettavuus ja suojaus

d)

Päivitettävyys ja korjattavuus

4.

Suunnittelu, materiaalien valinta ja käytön jälkeinen käsittely

a)

Materiaalien valinta ja kierrätettävyys

b)

Suunnittelu purkamista ja kierrätystä varten

5.

Yritysten yhteiskuntavastuu

a)

”Konfliktivapaiden” mineraalien hankinta

b)

Työolot ja ihmisoikeudet valmistuksen aikana

6.

Käyttäjätiedot

a)

Käyttöohjeet

b)

EU-ympäristömerkissä olevat tiedot

Arviointi ja todentaminen: Erityiset arviointi- ja todentamisvaatimukset ilmoitetaan kunkin arviointiperusteen yhteydessä.

Hakijalta edellytettävät vakuutukset, asiakirjat, analyysit, testausselosteet tai muut todisteet arviointiperusteiden noudattamisesta voivat olla peräisin hakijalta itseltään ja/tai tämän tavarantoimittajilta ja/tai näiden tavarantoimittajilta ja/tai ulkopuolisilta todentamis- ja testauselimiltä tarpeen mukaan.

Todentaminen on mahdollisuuksien mukaan tehtävä vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksissa, jotka kansallinen akkreditointielin on akkreditoinut noudattaen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008 (1), jossa asetetaan akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevat vaatimukset. Toimivaltaisten elinten on tunnustettava ensisijaisesti

sellaisten arviointilaitosten testausselosteet, jotka on akkreditoitu testi- ja kalibrointilaboratorioita koskevan yhdenmukaistetun standardin mukaisesti,

sellaisten arviointilaitosten tekemät todennukset, jotka on akkreditoitu tuotteita, prosesseja ja palveluita sertifioivia elimiä koskevan yhdenmukaistetun standardin mukaisesti.

sellaisten arviointilaitosten tekemät todennukset, jotka on akkreditoitu tarkastuksia tekeviä elimiä koskevan yhdenmukaistetun standardin mukaisesti.

Tarvittaessa voidaan käyttää muita kuin kullekin perusteelle ilmoitettuja testimenetelmiä, jos ne on kuvattu EU-ympäristömerkkiä koskevassa hakijan oppaassa ja hakemusten arvioinnista vastaava toimivaltainen elin hyväksyy niiden vastaavuuden.

Toimivaltaiset elimet voivat tarvittaessa vaatia todentamista tukevia asiakirjoja ja toteuttaa riippumattomia todentamisia tai laitosvierailuja.

Tavarantoimittajien ja tuotantolaitosten muutoksista, jotka vaikuttavat ympäristömerkin saaneisiin tuotteisiin, on ilmoitettava toimivaltaisille elimille. Samalla on toimitettava tiedot, joiden perusteella arviointiperusteiden voidaan todeta täyttyvän edelleen.

Arviointiperuste 1. Energiankulutus

1 a)   Tietokoneen kokonaisenergiankulutus

Tietokoneen kokonaisenergiankulutuksen on noudatettava energiatehokkuusvaatimuksia, jotka asetetaan asetuksessa (EY) N:o 106/2008, sellaisena kuin se on muutettuna Energy Star v6.1 -päätöksellä.

Energy Star v6.1 -päätöksellä muutetun sopimuksen nojalla sallittuja ominaisuuksien mukautuksia voidaan tehdä, lukuun ottamatta seuraavia:

Erilliset grafiikkasuorittimet (GPU): Katso alaperuste 1 c.

Sisäiset teholähteet: Katso alaperuste 1 d.

Erityistä lisävaatimusta sovelletaan korkeamman suorituskyvyn näyttöihin, joita käsitellään alaperusteessa 1 e.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava testausseloste kyseistä tietokonemallia koskevasta testistä, joka on suoritettu noudattaen Energy Star v6.1 -testimenetelmiä tietokoneita varten. Yhdysvalloissa tehdyt Energy Star v6.1-rekisteröinnit hyväksytään edellyttäen, että niitä varten on suoritettu testit noudattaen eurooppalaisia ottotehovaatimuksia.

1 b)   Virranhallinta

Virranhallintatoimintojen on oltava oletusasetuksena. Jos käyttäjä tai ohjelmisto yrittää kytkeä oletuksena olevat virranhallintatoiminnot pois päältä, käyttäjälle on esitettävä varoitusviesti siitä, että energiansäästötoiminto kytketään pois päältä, ja hänelle on annettava mahdollisuus pitää oletuksena oleva toiminto päällä.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava kuvaus tietokonemallin käyttöoppaassa esitetyistä virranhallinta-asetuksista sekä ruutukaappaukset varoitusviesteistä.

1 c)   Grafiikkaominaisuudet

Taulukossa 1 esitettyjä tyypillisen energiankulutuksen lisäyksiä (Functional Adder TECgraphics allowances) sovelletaan erillisille grafiikkakorteille (dGfx) pöytätietokoneessa, integroidussa pöytätietokoneessa ja kannettavissa tietokoneissa Energy Star v6.1 -kelpoisuusvaatimusten sijaan. Erillisessä grafiikkakortissa (dGfx) on oltava virranhallinta, joka pitkään kestävässä jatkuvassa valmiustilassa kytkee pois toiminnasta grafiikkasuorittimen (GPU).

Taulukko 1

Lisäykset erillisille grafiikkakorteille (dGfx) pöytätietokoneessa, integroidussa pöytätietokoneessa ja kannettavissa tietokoneissa

dGfx-luokka (gigatavua sekunnissa) (2)

Tyypillisen energiankulutuksen lisäykset (kWh/vuosi)

Pöytätietokoneet ja integroidut pöytätietokoneet

Kannettavat tietokoneet

G1 (FB_BW(≤ 16)

30

9

G2 (16 < FB_BW ≤ 32)

37

12

G3 (32 < FB_BW ≤ 64)

47

20

G4 (64 < FB_BW ≤ 96)

62

25

G5 (96 < FB_BW ≤ 128)

76.

38

G6 (FB_BW128 datakaistanleveys < 192 bittiä)

76

38

G7 (FB_BW128 datakaistanleveys ≥ 192 bittiä)

90

48

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on vakuutettava, että tietokonemallin grafiikkaominaisuudet noudattavat tiukempiin lisäyksiin perustuvia Energy Star v6.1-vaatimuksia, ja toimitettava ETEC_MAX- -laskelmat ja suorituskyvyn osoittavat tiedot mallin testien selosteesta.

1 d)   Sisäiset teholähteet

Pöytätietokoneiden ja integroitujen pöytätietokoneiden sisäisen teholähteen on noudatettava tyypillisen energiankulutuksen lisäyksiä koskevia Energy Star v6.1-vaatimuksia (TECPSU allowances of Energy Star v6.1) ja saavutettava vähintään seuraavat hyötysuhteet: 0,84 virran ollessa 10 prosenttia mitoitusvirrasta, 0,87 virran ollessa 20 prosenttia mitoitusvirrasta, 0,90 virran ollessa 50 prosenttia mitoitusvirrasta ja 0,87 virran ollessa 100 prosenttia mitoitusvirrasta.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on vakuutettava, että mallin sisäinen teholähde noudattaa vaatimuksia, ja toimitettava Energy Star v6.1-vaatimuksiin liittyvät tuotteen ETEC_MAX- laskennat ja suorituskyvyn osoittavat tiedot mallin testausselosteesta tai erillisen virtalähteen suorituskyvyn osoittavista todistuksista.

1 e)   Korkeamman suorituskyvyn näytöt

Integroiduissa pöytätietokoneissa ja kannettavissa tietokoneissa, joissa on korkeamman suorituskyvyn näytöt sellaisina kuin ne on määritetty Energy Star v6.1 -vaatimuksissa ja joihin siten voidaan tehdä energiankulutuksen lisäyksiä (TECINT_DISPLAY allowance), kuvan kirkkauden on automaattisesti mukauduttava ympäristön valo-olosuhteisiin. Automaattinen kirkkaudensäätö (ABC) on asennettava oletusasetuksena ja kuluttajan on voitava mukauttaa ja kalibroida sitä. Automaattisen kirkkaudensäädön oletusasetus on todennettava seuraavien testausmenetelmien mukaisesti:

Test (i)

Formula

Test (ii)

Formula

Test (iii)P 300P 100

Pn on virta, joka kulutetaan päälle kytkettynä -tilassa siten, että automaattinen kirkkaudensäätö on päällä n luksissa suoralla valon lähteellä.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava kyseessä olevaa tietokonemallia koskeva testausseloste, joka osoittaa, että noudatetaan määrättyä testimenetelmää.

Arviointiperuste 2. Tuotteessa, osakokoonpanoissa ja komponenteissa olevat vaaralliset aineet ja seokset

Tuotteessa, osakokoonpanoissa ja komponenteissa olevia aineita, jotka on yksilöity asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetuksen) 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti, tai aineet ja seokset, jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetuksen) mukaiset luokituskriteerit taulukossa 2 mainittujen vaarojen osalta, rajoitetaan alaperusteiden 2 a, b ja c mukaisesti. Tämän perusteen soveltamiseksi erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelon aineet ja CLP-vaaraluokitukset on ryhmitelty taulukossa 2 niiden vaaraominaisuuksiensa mukaisesti.

Taulukko 2

Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluetteloon sisältyvien aineiden ja CLP-asetuksen mukaisen vaaraluokituksen ryhmittely

Ryhmän 1 vaarat

Vaarat, joiden perusteella aine tai seos kuuluu ryhmään 1:

Aineet, jotka sisältyvät erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi yksilöityjen aineiden ehdokasluetteloon

Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset aineet 1A tai 1B, CMR: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df

Ryhmän 2 vaarat

Vaarat, joiden perusteella aine tai seos kuuluu ryhmään 2:

Luokka 2, CMR: H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362

Luokka 1, myrkyllistä vesieliöille: H400, H410

Luokka 1 ja 2, akuutisti myrkylliset: H300, H310, H330

Luokka 1, aspiraatiovaara: H304

Luokka 1, elinkohtainen myrkyllisyys (STOT): H370, H372

Ryhmän 3 vaarat

Vaarat, joiden perusteella aine tai seos kuuluu ryhmään 3:

Luokka 2, 3 ja 4, myrkyllistä vesieliöille: H411, H412, H413

Luokka 3, akuutisti myrkylliset: H301, H311, H331, EUH070

Luokka 2 STOT: H371, H373

2 a)   Erityistä huolta aiheuttaviin aineisiin sovellettavat rajoitukset

Tuote ei saa sisältää yli 0,10 prosenttia (painoprosenttia) aineita, jotka on yksilöity REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdassa kuvatun menetelmän mukaisesti ja jotka sisältyvät erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi yksilöityjen aineiden ehdokasluetteloon. Samaa rajoitusta sovelletaan taulukossa 3 lueteltuihin osakokoonpanoihin ja komponenttiosiin, jotka ovat osa tuotetta.

Tästä vaatimuksesta ei myönnetä poikkeuksia tapauksissa, joissa tuotteessa tai sen luetelluissa osakokoonpanoissa tai komponenttiosissa on ehdokasluetteloon sisältyviä erityistä huolta aiheuttavia aineita yli 0,10 prosentin pitoisuuksia (painoprosenttia).

Taulukko 3

Osakokoonpanot ja komponentit, joihin perustetta 2 a sovelletaan

Kalustettu emolevy (mukaan lukien keskusyksikkö (CPU), työmuisti (RAM), näytönohjain)

Tiedontallennuslaitteet (HDD ja SSD)

Optinen levyasema (CD ja DVD)

Näyttölaite (mukaan lukien taustavalo)

Alusta ja kiinnikkeet

Kuoret ja kehykset

Ulkoinen näppäimistö, hiiri ja/tai kosketuslevy

Sisäiset ja ulkoiset teholähteet

Ulkoiset vaihtovirta- ja tasavirtajohdot

Ladattavat akut

Ilmoittaessaan tästä vaatimuksesta lueteltujen osakokoonpanojen ja komponenttiosien toimittajille hakijat voivat tehdä ennakolta REACH-ehdokasluetteloon perustuvan tarkastuksen käyttäen IEC 62474 -standardin luetteloa ilmoitettavista aineista (3). Ennakkotarkastuksessa todetaan, voiko tuotteessa mahdollisesti olla kyseisiä aineita.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava vakuutukset siitä, että tuotteessa ei ole erityistä huolta aiheuttavia aineita määrää, joka olisi yhtä suuri tai suurempi kuin tuotteelle sekä taulukossa 3 yksilöidyille osakokoonpanoille ja komponenttiosille asetettu pitoisuusraja. Vakuutuksissa on viitattava viimeisimpään versioon kemikaaliviraston julkaisemasta ehdokasluettelosta (4). Jos ilmoitukset tehdään IEC 62474 -standardia käyttäen tehdyn ehdokasluettelon ennakkotarkastuksen perusteella, hakijan on toimitettava tarkastettu luettelo osakokoonpanojen ja komponenttien toimittajille. Ilmoitettavia aineita koskevan IEC 62474 -standardin luettelon version on vastattava ehdokasluettelon viimeisintä versiota.

2 b)   Tiettyjä vaarallisia aineita koskevat rajoitukset

Taulukossa 4 yksilöidyt osakokoonpanot ja komponenttiosat eivät saa sisältää määritettyjä vaarallisia aineita määrää, joka olisi yhtä suuri tai suurempi kuin asetetut pitoisuusrajat.

Taulukko 4

Ainerajoitukset, joita sovelletaan osakokoonpanoihin ja komponenttiosiin

Aineryhmä tai materiaali

Rajoituksen soveltamisala

Pitoisuusrajat (tarvittaessa)

Arviointi ja todentaminen

i)

Metallijuotos ja -koskettimet

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU (5) mukaista poikkeusta 7b, joka liittyy lyijyjuotoksen käyttöön pienen mittakaavan palvelimissa, ei sallita.

0,1 % p/p

Valmistajan tai lopullisen kokoonpanijan vakuutus, jonka tueksi esitetään validi testausseloste.

Testimenetelmä: IEC 62321-5

Direktiivin 2011/65/EU mukaista poikkeusta 8b, joka liittyy kadmiumin käyttöön sähkökoskettimissa, ei sallita.

0,01 % p/p

ii)

Polymeerien stabilointiaineet, väriaineet ja epäpuhtaudet

Seuraavia ryhmän 1 ja 2 vaaroja omaaviksi luokiteltuja stabilointiaineina käytettäviä orgaanisia tinayhdisteitä ei saa esiintyä ulkoisissa vaihtovirta- ja tasavirtajohdoissa ja akuissa:

Dibutyylitinaoksidi

Dibutyylidiasetaatti

Dibutyylitinadilauraatti

Dibutyylitinamaleaatti

Dioktyylitinaoksidi

Dioktyylitinadilauraatti

Ei sovelleta

Osakokoonpanon toimittajan tekemä ilmoitus.

Muoviset kuoret ja kehykset eivät saa sisältää seuraavia väriaineita:

Atsovärit, jotka voivat hajota REACH-asetuksen lisäyksessä 8 luetelluiksi aryyliamiineiksi.

Väriaineyhdisteet, jotka sisältyvät standardin IEC 62474 luetteloon ilmoitettavista aineista.

Ei sovelleta

Osakokoonpanon toimittajan vakuutus.

Ryhmän 1 ja 2 vaaroja omaaviksi luokiteltuja polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH) ei saa esiintyä ulkoisissa muovipinnoissa tai synteettisestä kumista valmistetuissa pinnoissa pitoisuuksina, jotka ovat yhtä suuret tai suuremmat kuin yksittäiset tai yhteenlasketut kokonaiset pitoisuudet, seuraavissa:

Kannettavat tietokoneet ja taulutietokoneet;

Oheisnäppäimistöt;

Hiiret;

Piirtimet ja/tai kosketuslevyt;

Ulkoiset virtajohdot.

Seuraavien polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen esiintyminen ja pitoisuus on tarkistettava:

 

REACH-asetuksella rajoitetut polysykliset aromaattiset hiilivedyt:

Bentso[a]pyreeni

Bentso[e]pyreeni

Bentso[a]antraseeni

Kryseeni

Bentso[b]fluoranteeni

Bentso[j]fluoranteeni

Bentso[k]fluoranteeni

Dibentso[a,h]antraseeni

 

Muut rajoitettavat polysykliset aromaattiset hiilivedyt;

Asenafteeni

Asenaftyleeni

Antraseeni

Bentso[ghi]peryleeni

Fluoranteeni

Fluoreeni

Indeno(1,2,3-cd)pyreeni

Naftaleeni

Fenantreeni

Pyreeni

REACH-asetuksella rajoitettujen polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen yksittäiset pitoisuusrajat ovat 1 mg/kg.

Yhteenlaskettu kokonaispitoisuuden raja 18 luetellulle polysykliselle aromaattiselle hiilivedylle ei saa ylittää 10 mg/kg.

Hakijan toimittama testausraportti tuotteen yksilöidyistä relevanteista osista.

Testimenetelmä: AfPS GS 2014:01 PAK.

iii)

Biosidivalmisteet

Biosidivalmisteet, jotka on tarkoitettu antibakteeriseen toimintaan, ei saa sisällyttää näppäimistöjen ja oheislaitteiden muovi- ja kumiosiin.

Ei sovelleta

Osakokoonpanon toimittajan vakuutus.

iv)

Elohopeaa taustavaloissa

Direktiivin 2011/65/EU mukaista poikkeusta 3, joka liittyy elohopean käyttöön elektronisten näyttölaitteiden kylmäkatodiloisteputkissa (CCFL) ja ulkoelektrodiloisteputkissa (EEFL), ei sallita.

 

Osakokoonpanon toimittajan vakuutus.

v)

Lasin kirkastusaineet

Arsenikkia ja sen yhdisteitä ei saa käyttää nestekidenäyttöjen (LCD) lasin, näytön peitelasin ja ohjauslevyn pinnassa käytetyn lasin valmistuksessa.

0,0050 % p/p

Näytön lasin toimittajien vakuutus, jonka tueksi esitetään analyyttinen testausraportti.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava vaatimusten noudattamista koskevat vakuutukset ja testausselosteet taulukossa 4 esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Kun edellytetään testausraportteja, niiden on oltava voimassa kyseisen valmistusmallin ja kaikkien toimittajien osalta. Jos osakokoonpanot tai komponenttiosat, joilla on sama tekninen eritelmä, ovat peräisin usealta eri toimittajalta, on tarvittaessa testattava kultakin toimittajalta peräisin olevat osat.

2 c)   CLP-asetuksen mukaiseen vaaraluokitukseen perustuvat rajoitukset

Palonestoaineita, pehmittimiä, teräksen lisäaineita ja -päällysteitä, katodimateriaaleja, liuottimia ja suoloja, jotka täyttävät CLP-asetuksen mukaiset luokituskriteerit taulukossa 2 mainittujen vaarojen osalta, ei saa esiintyä taulukossa 5 mainituissa osakokoonpanoissa ja komponenttiosissa määrää, joka olisi yhtä suuri tai suurempi kuin 0,10 prosentin pitoisuusrajat (painoprosenttia).

Taulukko 5

Osakokoonpanot ja komponenttiosat, joihin perustetta 2 c sovelletaan

Palonestoaineita sisältävät osat

Pääasialliset painetut piirilevyt (PCB)

Keskusyksiköt (CPU)

Liittimet ja liitännät

Tiedontallennuslaitteet (HDD ja SSD)

Muoviset kuoret ja kehykset

Sisäiset ja ulkoiset teholähteet

Ulkoiset vaihtovirta- ja tasavirtajohdot

Pehmittimiä sisältävät osat

Sisäiset kaapelit ja johdot

Ulkoiset vaihtovirta- ja tasavirtajohdot

Ulkoiset teholähteet

Muoviset kuoret ja kehykset

Osat, joissa on ruostumattomien terästen seoksia ja/tai nikkelipinnoituksia

Runko, kuoret, pultit, mutterit, ruuvit ja pidikkeet

Ladattavat akut

Ladattavat paristot

i)   Vaarallisten palonestoaineiden ja pehmittimien käyttöä koskevat poikkeukset

Niiden palonestoaineiden ja pehmittimien käyttö, jotka täyttävät CLP-asetuksen mukaiset luokitusperusteet taulukossa 2 mainittujen vaarojen osalta, vapautetaan perusteen 2 c vaatimuksista sillä edellytyksellä, että ne täyttävät taulukossa 6 määritetyt edellytykset. Ulkoisissa vaihtovirta- ja tasavirtajohdoissa käytettävien luonnostaan huonosti syttyvien materiaalien on myös täytettävä taulukossa 6 olevan ii kohdan b alakohdan vaatimukset.

Taulukko 6

Poikkeuksia koskevat edellytykset, joita sovelletaan palonestoaineiden ja pehmittimien käyttöön

Aineet ja seokset

Osakokoonpano tai komponenttiosa

Poikkeuksen soveltamisosa

Arviointi ja todentaminen

Palonesto-aineet

i)

Pääasiallinen piirilevy (PCB).

Palonestoaineiden käytölle emolevyn laminaatissa myönnetään poikkeus seuraavissa tilanteissa:

a)

Palonestoaine luokitellaan ryhmän 3 vaaroja omaavaksi. Jos esitetään väittämä IEC 61249-2-21 -standardin (6) mukaisesti, piirilevyn palokoe, jossa simuloidaan epäasianmukaista sähkö- ja elektroniikkalaiteromun loppukäsittelyä, osoittaa, että syöpää aiheuttavan polysyklisen aromaattisen hiilivedyn (PAH) päästöt ovat ≤ 0,1 mg TEQ/g.

b)

Palonestoaine reagoi polymeerihartsiin, ja piirilevyn palokoe, jossa simuloidaan epäasianmukaista sähkö- ja elektroniikkalaiteromun loppukäsittelyä, osoittaa, että polybromattujen dibentso-p-dioksiinien ja polybromattujen dibentsofuraanien (PBDD/DF) päästöt ovat 0,4 ng TEQ/g ja syöpää aiheuttavat PAH-päästöt ≤ 0,1 mg TEQ /g.

Osakokoonpanon toimittajan vakuutus, jonka tueksi esitetään asiakirjat vaaraluokittelun todentamisesta.

Tai tarvittaessa

Kolmannen osapuolen laatima levymateriaalin, komponenttien ja palonestoaineen yhdistelmän testausseloste.

Testimenetelmä: ISO 5660 oksidatiivisen pyrolyysin olosuhteissa (IEC 60695-7-1 palotyyppi 1b, lämpövirta 50 kW/m2).

Kvantifiointi tehdään standardin EN 1948 (PBDD/DF) ja/tai standardin ISO 11338 (PAH) mukaisesti.

ii)

Ulkoiset vaihtovirta- ja tasavirtajohdot

Palonestoaineiden käytölle emolevyn laminaatissa myönnetään poikkeus seuraavissa tilanteissa:

a)

Palonestoaine ja sen tehosteaine luokitellaan ryhmän 3 vaaroja omaaviksi. Jos esitetään väittämä standardin IEC 62821 (7) mukaisesti, virtajohdon polymeerin palokoe osoittaa, että halogeenihappokaasun päästöt ovat alle 5,0 mg TEQ /g.

b)

Virtajohdon palokoe, jossa palonestoaine simuloi epäasianmukaista sähkö- ja elektroniikkalaiteromun loppukäsittelyä, osoittaa, että polykloorattujen dibentso-p-dioksiinien ja polykloorattujen dibentsofuraanien (PCDD/DF) päästöt ovat ≤ 0,3 ng TEQ/g.

Virtajohtoja, jotka on eristetty luonnostaan huonosti syttyvillä materiaaleilla, koskevat osan ii b palontestausvaatimukset.

Osakokoonpanon toimittajan vakuutus, jonka tueksi esitetään asiakirjat vaaraluokittelun todentamisesta.

Tai tarvittaessa

Kolmannen osapuolen laatima virtajohdon testausraportti.

Testimenetelmä: IEC 60754-1 tai ISO 19700 riittämättömästi tuuletetuissa olosuhteissa (IEC 60695-7-1 palotyyppi 3a, lämpövirtaus 50 kW/m2).

PCDD/DF-kvantifiointi tehdään standardin EN 1948 mukaisesti.

iii)

Ulkoiset muoviset kuoret ja kehykset

Ryhmän 2 ja 3 vaaroja omaaviksi luokiteltujen palonestoaineiden ja niiden tehosteaineiden käytölle on myönnetty poikkeus.

Osakokoonpanon toimittajan vakuutus, jonka tueksi esitetään asiakirjat vaaraluokittelun todentamisesta.

iv)

Sekalaiset osakokoonpanot ja osat:

Keskusyksikkökokoonpano

Tiedontallennusasemat

Sisäiset liittimet ja liitännät

Teholähteet

Ryhmän 3 vaaroja omaaviksi luokiteltujen palonestoaineiden käytölle on myönnetty poikkeus.

Osakokoonpanon toimittajan vakuutus, jonka tueksi esitetään asiakirjat vaaraluokittelun todentamisesta.

Pehmittimet

i)

Ulkoiset virtajohdot ja akut, ulkoiset kuoret ja sisäiset kaapelit

Ryhmän 3 vaaroja omaaviksi luokiteltujen pehmittimien käytölle on myönnetty poikkeus.

Osakokoonpanon toimittajan vakuutus, jonka tueksi esitetään asiakirjat vaaraluokittelun todentamisesta.

ii)   Lisäaineiden, pinnoitteiden, katodimateriaalien, liuottimien ja suolojen käyttöä koskevat poikkeukset

Niiden metallilisäaineiden, pinnoitteiden, paristojen katodimateriaalien, paristojen liuottimien ja suolojen käyttö, jotka täyttävät CLP-luokitusperusteet taulukossa 2 mainittujen vaarojen osalta, vapautetaan perusteen 2 c vaatimuksista, mikäli ne täyttävät taulukossa 7 määritetyt edellytykset.

Taulukko 7

Komponentit ja osakokoonpanot, joille on erityisesti myönnetty poikkeus

Aineet ja seokset

Osakokoonpano tai komponenttiosa

Poikkeuksen soveltamisala

Arviointi ja todentaminen

Metalli-lisäaineet ja -pinnoitteet

i)

Metalliosat

Ruostumattomien terästen seokset ja naarmuuntumattomat pinnoitteet, jotka sisältävät luokkaan H351, H372 ja H412 luokiteltua nikkelimetallia.

Poikkeusedellytykset:

Metallisen nikkelin vapautumisnopeus naarmuuntumattomista pinnoitteista kuoren osiin, jotka voivat olla suorassa ja pitkäaikaisessa kosketuksessa ihon kanssa, ei saa ylittää 0,5 μg /cm2/viikko.

Relevanttien osien yksilöiminen painon ja niiden tuotteessa olevan sijainnin mukaan. Kun ulkoiset kuoren osat joutuvat pitkän aikaa suoraan kosketukseen ihon kanssa, on toimitettava testausseloste.

Testimenetelmä:

EN 1811

Paristokennon katodi-materiaalit

ii)

Litiumioni- ja polymeeriakut

Ryhmän 2 ja 3 vaaroja omaaviksi luokitellut kennojen katodimateriaalit. Näihin kuuluvat:

Litiumkobolttioksidi

Litiummangaanidioksidi

Litiumrautafosfaatti

Litiumkobolttinikkelimangaani-oksidi

Akun tai kennojen toimittajan vakuutus, jonka tueksi esitetään asiakirjat vaaraluokittelun todentamisesta.

Elektrolyytin sisältävän pariston liuottimet ja suolat

Ryhmän 2 ja 3 vaaroja omaaviksi luokitellut elektrolyyttiliuokset ja -suolat. Näihin kuuluvat:

Propyleenikarbonaatti

Etyleenikarbonaatti

Dietyylikarbonaatti

Dimetyylikarbonaatti

Etyylimetyylikarbonaatti

Litiumheksafluorifosfaatti

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava vakuutus perusteen 2 c noudattamisesta. Vakuutuksen tueksi on esitettävä tiedot palonestoaineista, pehmittimistä, teräksen lisäaineista ja -pinnoitteista, katodimateriaaleista, liuoksista ja suoloista, joita käytetään taulukossa 5 luetelluissa osakokoonpanoissa ja komponenteissa, sekä vakuutukset niiden luokittelusta tai luokittelemattomuudesta.

Kunkin aineen ja seoksen luokittelua tai luokittelemattomuutta koskevan vakuutuksen tueksi on toimitettava seuraavat tiedot:

CAS-numero, EC-numero tai luettelonumero (kun saatavilla seosten osalta);

Fyysinen muoto ja olomuoto, jossa ainetta käytetään;

Yhdenmukaistettu CLP-vaaraluokitus aineiden osalta;

Itse tehdyn luokittelun mukaiset merkinnät kemikaaliviraston REACH-järjestelmässä rekisteröityjen aineiden tietokannassa (8) (jos yhdenmukaistettua luokittelua ei ole käytettävissä);

Seosten luokittelut CLP-asetuksessa säädettyjen perusteiden mukaisesti.

Tarkasteltaessa luokittelumerkintöjä REACH-järjestelmässä rekisteröityjen aineiden tietokannassa, etusijalle asetetaan merkinnät yhteenliittymien toimittamista tiedoista.

Jos luokitteluun merkitään, että tietoja puuttuu tai tiedot ovat epäluotettavia REACH-järjestelmässä rekisteröityjen aineiden tietokannan mukaan tai jos ainetta ei vielä ole rekisteröity REACH-järjestelmässä, on toimitettava REACH-asetuksen liitteen VII vaatimukset täyttävät toksikologiset tiedot, jotka ovat riittävät tukemaan luotettavia itseluokitteluja CLP-asetuksen liitteen I ja kemikaaliviraston ohjeiden mukaisesti. Jos tietoja puuttuu tai tietokantaan syötetyt tiedot ovat epäluotettavia itseluokittelut todennetaan hyväksymällä seuraavat tietolähteet:

Kemikaalivirastoa vastaavien sääntelyviranomaisten (9), jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten tai hallitustenvälisten elinten toksikologiset tutkimukset ja vaara-arvioinnit;

REACH-asetuksen liitteen II mukaisesti täydellisesti täytetty käyttöturvallisuustiedote;

Ammattimaisen toksikologin dokumentoitu asiantuntija-arviointi. Arvioinnin tulee perustua tieteellisen kirjallisuuden ja olemassa olevien testaustietojen tarkasteluun. Sitä tuetaan tarvittaessa riippumattomien laboratorioiden testeillä, jotka on tehty kemikaaliviraston tunnustamien menetelmien mukaisesti.

Todistus, joka tarvittaessa perustuu asiantuntija-arviointiin ja jonka on myöntänyt vaara-arviointeja GHS- tai CLP-vaaraluokitusjärjestelmien mukaisesti suorittava akkreditoitu vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos.

Tietoa aineiden tai seosten vaarallisista ominaisuuksista voidaan REACH-asetuksen liitteen XI mukaisesti tuottaa muilla keinoilla kuin testaamalla, esimerkiksi käyttämällä vaihtoehtoisia menetelmiä, kuten in vitro -menetelmiä, kvantitatiivisia rakenne-aktiivisuusmalleja taikka ryhmittelyä tai interpolaatiota.

Taulukoissa 6 ja 7 luetelluista aineista ja seoksista, joille myönnetään poikkeus, on hakijan toimitettava näyttö kaikkien poikkeusta koskevien edellytysten täyttymisestä. Kun edellytetään testausselosteita, niiden on oltava voimassa, kun tehdään hakemus tuotantomallista.

Arviointiperuste 3. Käyttöiän pidentäminen

3 a)   Kestävyystesti kannettavia tietokoneita varten

i)   Kannettaviin tietokoneisiin sovellettavat testit

Kannettavan tietokonemallin on läpäistävä kestävyystestit. Kunkin mallin osalta on todennettava, että se toimii määritetysti ja täyttää suoritusvaatimukset, sen jälkeen, kun on suoritettu taulukossa 8 mainitut pakolliset testit sekä vähintään yksi taulukosta 9 valittu lisätesti.

Taulukko 8

Kannettavien tietokoneiden pakollisen kestävyystestin ohjeet

Testi

Testiolosuhteet ja suorituskykyvaatimukset

Testimenetelmä

Iskunkestävyys

Kuvaus:

Laitteeseen kohdistetaan puolikkaan siniaallon muotoinen pulssi, jonka huippu on 40 G, kolme kertaa vähintään 6 ms:n ajan tuotteen yläpuolelle, alapuolelle, oikealle, vasemmalle, etu- ja takapuolelle.

Toiminnalliset vaatimukset:

Kannettavan tietokoneen on oltava käynnissä ja siinä on oltava käynnissä ohjelmistosovellus testin aikana. Sen on edelleen toimittava testin jälkeen.

IEC 60068

Osa 2-27: Ea

Osa 2-47

Tärinänkestävyys

Kuvaus:

Sovelletaan 5–250Hz:n taajuista satunnaista sinimuotoista tärinää käyttäen vähintään yhtä pyyhkäisykertaa kunkin akselin loppuun tuotteen ylä-, ala-, oikealle, vasemmalle, etu- ja takapuolelle.

Toiminnalliset vaatimukset:

Kannettavan tietokoneen on oltava käynnissä ja siinä on oltava käynnissä ohjelmistosovellus testin aikana. Sen on edelleen toimittava testin jälkeen.

IEC 60068

Osa 2-6: Fc

Osa 2-47

Laitteen putoaminen vahingossa

Kuvaus:

Kannettava tietokone pudotetaan 76 cm:n korkeudesta joustamattomalle pinnalle, jonka päällä on vähintään 30 mm puuta. Laite pudotetaan kerran ylä- ja alapuolelle, oikealle ja vasemmalle puolelle sekä etu- ja takapuolelle sekä jokaisen alanurkan päälle.

Toiminnalliset vaatimukset:

Kannettava tietokone sammutetaan testin aikana ja sen on onnistuneesti käynnistyttävä kunkin pudotuksen jälkeen. Kuoren on oltava edelleen kokonainen ja näytön vahingoittumaton kunkin testin jälkeen.

IEC 60068

Osa 2-31: Ec (Vapaa pudotus, menettely 1)


Taulukko 9

Kannettavien tietokoneiden kestävyyttä koskevien lisätestien ohjeet

Testi

Testiolosuhteet ja suorituskriteerit

Testimenetelmä

Lämpö-kuormitus

Kuvaus:

Kannettavalle tietokoneelle tehdään vähintään neljä 24 tunnin altistumissykliä testaustilassa. Kannettavan tietokoneen on oltava päällä kylmän syklin aikana – 25 °celsiusasteessa ja kuivan kuuman syklin aikana + 40 °celsiusasteessa. Kannettavan tietokoneen on oltava pois päältä kylmän syklin aikana – 50 °celsiusasteessa ja kuivan kuuman syklin aikana + 35–+ 60 °celsiusasteessa.

Toiminnalliset vaatimukset:

Kannettavan tietokoneen toiminta tarkastetaan kunkin altistussyklin jälkeen.

IEC 60068

Osa 2-1: Ab/e

Osa 2-2: B

Näytön kestävyys

Kuvaus:

Laitteelle suoritetaan kaksi kuormitustestiä. Ensimmäisessä asetetaan 50 kg:n vähimmäiskuorma tasaisesti näytön päälle. Toisessa vähintään 25 kg:n kuorma asetetaan näytön keskelle. Kannettava tietokone asetetaan tasaiselle pinnalle kunkin testin aikana.

Toiminnalliset vaatimukset:

Näytön pinta ja pikselit tarkastetaan kunkin kuormituksen jälkeen sen varmistamiseksi, ettei niissä ole juovia, jälkiä ja halkeamia.

Hakijan on vahvistettava testilaitteet ja -järjestelyt.

Vesivahinko

Kuvaus:

Testi suoritetaan kaksi kertaa. Vähintään 30 ml nestettä kaadetaan tasaisesti kannettavan tietokoneen näppäimistölle tai kolmeen tiettyyn erilliseen kohtaan, ja neste valutetaan pois enintään 5 sekunnin kuluttua, minkä jälkeen tietokoneen toiminta testataan 3 minuutin kuluttua. Testi suoritetaan sekä kuumalla että kylmällä nesteellä.

Toiminnalliset vaatimukset:

Kannettavan tietokoneen on oltava päällä testin aikana ja sen jälkeen. Tämän jälkeen kannettava tietokone puretaan ja tarkastetaan silmämääräisesti sen varmistamiseksi, että se läpäisee IEC 60529 -standardin hyväksymisehdot veden haitallisen tunkeutumisen osalta.

Hyväksymisehdot: IEC 60529 (veden haitallinen tunkeutuminen)

Näppäimistön käyttöikä

Kuvaus:

Näppäimistön näppäimiä painetaan satunnaisesti 10 miljoonaa kertaa. Eri näppäimiin kohdistuvien painallusten määrät on painotettava niin, että ne vastaavat useimmin käytettyjä näppäimiä.

Toiminnalliset vaatimukset:

Tämän jälkeen tarkastetaan näppäinten eheys ja toimivuus.

Hakijan on vahvistettava testilaitteet ja -järjestelyt.

Näytön saranoiden käyttöikä

Kuvaus:

Näyttö on avattava kokonaan ja tämän jälkeen suljettava 20 000 kertaa.

Toiminnalliset vaatimukset:

Tämän jälkeen näyttö tarkastetaan mahdollisen vakauden ja saranoiden eheyden heikkenemisen osalta.

Hakijan on vahvistettava testilaitteet ja -järjestelyt.

ii)   Taulutietokoneisiin ja two-in-one-tietokoneisiin sovellettavat testit

Taulutietokonemallin ja two-in-one-tietokonemallin on läpäistävä kestävyystestit. Kunkin mallin on todettava toimivan määritellysti ja täyttävän määrätyt suoritusvaatimukset kunkin taulukossa 10 määritetyn testin osalta.

Taulukko 10

Taulutietokoneiden ja two-in-one-tietokoneiden pakollisen kestävyystestin ohjeet

Testi

Testiolosuhteet ja suorituskykyvaatimukset

Testimenetelmä

Laitteen putoaminen vahingossa

Kuvaus:

Taulutietokone pudotetaan 76 cm:n korkeudesta joustamattomalle pinnalle, jonka päällä on vähintään 30 mm puuta. Laite pudotetaan kerran ylä- ja alapuolelle, oikealle ja vasemmalle puolelle sekä etu- ja takapuolelle sekä jokaisen alanurkan päälle.

Toiminnalliset vaatimukset:

Taulutietokone sammutetaan testin aikana ja sen on onnistuneesti käynnistyttävä kunkin pudotuksen jälkeen. Kuoren on oltava edelleen kokonainen ja näytön vahingoittumaton kunkin testin jälkeen.

IEC 60068

Osa 2-31: Ec (Vapaa pudotus, menettely 1)

Näytön kestävyys

Kuvaus:

Laitteelle suoritetaan kaksi kuormitustestiä. Ensimmäisessä asetetaan vähintään 50 kg:n kuorma tasaisesti näytön kannen päälle. Toisessa vähintään 25 kg:n kuorma asetetaan näytön keskelle. Taulutietokone asetetaan tasaiselle pinnalle kunkin testin aikana.

Toiminnalliset vaatimukset:

Näytön pinta ja pikselit tarkastetaan kunkin kuormituksen jälkeen sen varmistamiseksi, ettei niissä ole juovia, jälkiä ja halkeamia.

Hakijan on vahvistettava testilaitteet ja -järjestelyt.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava testausselosteet, jotka osoittavat, että malli on testattu ja että se täyttää kestävyyttä koskevat suorituskykyvaatimukset. Kolmas osapuoli todentaa testauksen. Samaa mallia koskevat aiemmat testit hyväksytään, jos ne on suoritettu samojen tai tiukempien määritelmien mukaan, ja tällöin ei tarvita uutta testiä.

3 b)   Ladattavan akun laatu ja käyttöikä

i)

Akun vähimmäisikä: Kannettavien tietokoneiden, taulutietokoneiden ja two-in-one-tietokoneiden ladattavan akun keston on oltava vähintään 7 tuntia ensimmäisen täyden latauksen jälkeen. Kannettavien tietokoneiden osalta vaatimusten noudattaminen osoitetaan käyttäen yhtä seuraavista:

Koti- ja kulutustuotteille: Futuremark PCMark ”Home”-skenaariota.

Liike-elämän tai yritystuotteille: BAPCo Mobilemark ”Office productivity” -skenaariota.

Niiden mallien osalta, joissa voidaan käyttää energiankulutuksen lisäyksiä (Energy Star TECgraphics allowances), käytetään tämän sijasta ”Media creation & consumption” -skenaariota.

ii)

Lataussyklin toiminta: Kannettavan tietokoneen, taulutietokoneen ja two-in-one-tietokoneen ladattavien akkujen on täytettävä seuraavat suoritusvaatimukset sen mukaan, voidaanko ladattava akku vaihtaa ilman työkaluja (kuten perusteessa 3 d määritetään):

Malleissa, joissa ladattavat akut voidaan vaihtaa ilman työkaluja, on oltava edelleen 80 prosenttia ilmoitetusta alkuperäisestä vähimmäiskapasiteetista 750 lataussyklin jälkeen;

Mallien, joissa ladattavia akkuja ei voida vaihtaa ilman työkaluja, on oltava edelleen 80 prosenttia ilmoitetusta alkuperäisestä vähimmäiskapasiteetista 1 000 lataussyklin jälkeen.

Tämä on todettava ladattavien akkuyksikköjen tai niiden yksittäisten kennojen osalta käyttäen IEC EN 61960 -standardin ”endurance in cycles” -testiä, joka suoritetaan 25 celsiusasteessa ja nopeudella, joka on joko 0,2 It A tai 0,5 It A (nopeutettu testimenettely). Tämän vaatimuksen noudattamiseksi voidaan käyttää osittaista latausta (kohta 3 c iii).

iii)

Osittainen latausvaihtoehto lataussyklin suoritusvaatimusten saavuttamiseksi: Kohdassa 3 b ii kuvatut suoritusvaatimukset voidaan saavuttaa käyttämällä tehtaassa asennettua ohjelmistoa ja kiinteää ohjelmistoa, joka lataa akun osittain 80 prosenttiin sen kapasiteetista. Tässä tapauksessa osittainen lataus asetetaan oletusarvoiseksi latausrutiiniksi ja tämän jälkeen akun suorituskyky arvioidaan, kun akku on ladattu enintään 80 prosenttisesti, kohdassa 3 b ii esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Suurimman osittaisen lataamisen on taattava akun kesto, joka noudattaa kohtaa 3 b i.

iv)

Vähimmäistakuu: Hakijan on myönnettävä vähintään kahden vuoden kaupallinen takuu viallisten akkujen varalta (10).

v)

Käyttäjätiedot: Tiedot tunnetuista tekijöistä, jotka vaikuttavat ladattavien akkujen käyttöikään, sekä ohjeet siitä, miten käyttäjä voi pidentää akkujen käyttöikää, on sisällytettävä tehtaassa asennettuun energianhallintaohjelmistoon ja kirjallisiin käyttöohjeisiin sekä esitettävä valmistajan verkkosivuilla.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on esitettävä kolmannen osapuolen testausseloste, joka osoittaa, että ladattava akkuyksikkö tai tuotteessa käytettävän akkuyksikön kennot täyttävät ladattavan akun käyttöikää sekä lataussyklikapasiteettia koskevat vaatimukset. Vaatimusten noudattamisen osoittamiseen voidaan käyttää osittaista lataamista ja standardissa IEC EN 61960 määritettyä nopeutettua testimenetelmää. Hakijan on myös toimitettava demoversio energianhallintaohjelmistosta sekä käyttöohjeiden ja verkkosivuston postausten tekstisisältö.

3 c)   Tietojen tallentamiseen käytettävän aseman luotettavuus ja suojaus

i)   Pöytätietokoneet, työasemat, kevytpäätteet ja pienen mittakaavan palvelimet

Yrityskäyttöön markkinoitavien pöytätietokoneiden, työasemien ja kevytpäätteiden tallennusaseman/-asemien ennustetun vuosittaisen vikataajuuden (AFR) (11) on oltava alle 0,25 prosenttia.

Pienen mittakaavan palvelimissa ennustetun vuosittaisen vikataajuuden on oltava alle 0,44 prosenttia ja bittivirhesuhteen tiedoille, joita ei voida palauttaa, alle 1 / 1016 bittiä.

ii)   Kannettavat tietokoneet

Kannettavissa tietokoneissa käytettävä ensisijainen tietojen tallentamiseen käytettävä asema on määritettävä niin, että suojataan sekä asema että tiedot iskuilta ja tärinältä. Aseman on täytettävä jokin seuraavista vaatimuksista:

Kiintolevy on suunniteltava niin, että se kestää 400 G:n puolikkaan siniaallon iskun (toiminnassa) ja 900 G:n puolikkaan siniaallon iskun (ei toiminnassa) 2 millisekunnin ajan ilman, että tiedot vahingoittuvat tai aseman toiminta häiriintyy.

Kiintolevyn luku-kirjoituspään olisi vetäydyttävä levyn pinnasta enintään 300 millisekunnissa sen jälkeen, kun on havaittu, että kannettava tietokone putoaa.

Tallennusasemassa käytetään puolijohdeteknologiaa kuten SSD (Solid State Drive) tai eMMC (embedded Multi Media Card).

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava tuotteeseen sisäänrakennettua asemaa tai sisäänrakennettuja asemia koskeva spesifikaatio. Tämä saadaan aseman valmistajalta, ja iskunkestävyyden ja aseman pään vetäytymisen osalta sen tueksi on esitettävä riippumattomasti sertifioitu tekninen raportti, jolla todennetaan, että asema noudattaa määritettyjä suorituskykyvaatimuksia.

3 d)   Päivitettävyys ja korjattavuus

Jotta voidaan päivittää vanhempia komponentteja tai korjata taikka korvata kuluneita komponentteja tai osia, seuraavien edellytysten on täytyttävä:

i)

Päivittämisen ja korjaamisen mahdollistava suunnittelu: Seuraavien tietokoneiden komponenttien on oltava helposti saavutettavissa ja vaihdettavissa käyttämällä yleisiä työkaluja (eli laajasti käytettyjä kaupallisesti saatavilla olevia työkaluja kuten ruuvitaltta, lasta, pihdit tai pinsetit):

Tiedon tallennus (HDD, SSD tai eMMC),

Muisti (RAM),

Näyttökokoonpano ja nestekidenäytön (LCD) taustavaloyksiköt (jos ne on integroitu),

Näppäimistö ja ohjauslevy (jos käytössä),

Jäähdytystuulettimen kokoonpano (pöytätietokoneissa, työasemissa ja pienen mittakaavan palvelimissa).

ii)

Ladattavan akun vaihto: Ladattavan akkuyksikön on oltava helposti yhden henkilön (joko muun kuin ammattimaisen käyttäjän tai ammattimaisen korjauspalvelun tarjoajan) irrotettavissa jäljempänä esitettyjen vaiheiden mukaisesti (12): Ladattavia akkuja ei saa liimata eikä juottaa kiinni laitteeseen eikä laitteessa saa olla metallinauhoja, itseliimautuvia kaistaleita tai kaapeleita, jotka estäisivät akun irrottamisen. Lisäksi sovelletaan seuraavia vaatimuksia ja määritelmiä irrottamisen helpottamiseksi:

Kannettavissa tietokoneissa ja kannettavissa all-in-one-tietokoneissa ladattava akku on voitava irrottaa manuaalisesti ilman työkaluja;

Minikannettavien tietokoneiden ladattava akku on voitava irrottaa enintään kolmessa vaiheessa ruuvitaltan avulla;

Taulutietokoneiden ja kannettavien two-in-one-tietokoneiden ladattava akku on voitava irrottaa enintään neljässä vaiheessa ruuvitaltan ja purkutyökalun avulla.

Yksinkertaiset ohjeet siitä, miten ladattavat akut poistetaan, tulee antaa korjauskäsikirjassa tai valmistajan verkkosivuilla.

iii)

Korjauskäsikirja: Hakijan on toimitettava selkeät purku- ja korjausohjeet (esim. painettuina, sähköisesti tai videona), jotta mahdollistetaan laitteiden purkaminen niitä vahingoittamatta keskeisten komponenttien tai osien vaihtamiseksi päivittämistä tai korjausta varten. Ohjeet asetetaan julkisesti saataville tai ne on voitava hankkia verkkosivustolta tuotteen yksilöllisen sarjanumeron avulla. Lisäksi paikallaan pysyvien tietokoneiden kuoren sisällä on esitettävä kaavio, jossa näytetään i kohdassa lueteltujen komponenttien sijainti ja se, miten niihin voidaan päästä käsiksi ja miten ne voidaan vaihtaa. Kannettavien tietokoneiden osalta kaavio, joka osoittaa akun, tiedontallennusasemien ja muistin paikan, on asetettava saataville ennakolta asennetuissa käyttöohjeissa sekä valmistajan verkkosivulla vähintään viiden vuoden ajan.

iv)

Korjauspalvelu ja -tiedot: Käyttöohjeisiin olisi sisällyttävä tai valmistajan internet-sivuilta olisi löydyttävä tiedot siitä, kuka on pätevä korjaamaan ja huoltamaan kannettavaa tietokonetta, sekä tarvittavat yhteystiedot. Jäljempänä olevassa vi kohdassa tarkoitetun takuuajan aikana tämä voidaan rajoittaa hakijan valtuuttamiin palveluntarjoajiin.

v)

Varaosien saatavuus: Hakijan on varmistettava, että alkuperäiset tai yhteensopivat varaosat, mukaan lukien ladattavat akut (tarvittaessa), ovat julkisesti saatavilla vähintään viiden vuoden ajan mallin tuotannon lopettamisesta.

vi)

Kaupalliset takuut: Hakijan on myönnettävä ilman lisäkustannuksia takuu, joka on voimassa vähintään kolme vuotta laitteen ostamisesta. Tähän takuuseen kuuluu palvelusopimus, joka sisältää kuluttajalle nouto- ja palautusvaihtoehdon tai paikalla tapahtuvan korjauksen vaihtoehdon. Takuu on tarjottava rajoittamatta valmistajan ja myyjän oikeudellisia velvoitteita, jotka perustuvat kansalliseen lainsäädäntöön.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on vakuutettava toimivaltaiselle elimelle, että tuote on näiden vaatimusten mukainen. Lisäksi hakijan on toimitettava:

Kappale käyttöohjeista

Kappale korjauskäsikirjasta ja sitä tukevista kaavioista

Kuvaus ja valokuvat, jotka osoittavat akun irrottamista koskevien vaatimusten noudattamisen

Kopio takuusta ja palvelusopimuksesta

Kuvat tietokoneen kuoressa mahdollisesti olevista kaavioista, merkinnöistä ja ohjeista

Arviointiperuste 4. Suunnittelu, materiaalien valinta ja käytön jälkeinen käsittely

4 a)   Materiaalien valinta ja kierrätettävyys

Hakijoiden on noudatettava vähintään arviointiperusteen i osaa yhdessä joko ii tai iii osan kanssa. Taulutietokoneet, minikannettavat tietokoneet, kannettavat two-in-one-tietokoneet ja tuotteet, joissa on metallikuori, vapautetaan vaatimuksesta ii ja iii.

i)

Kierrätystä helpottavat materiaalitiedot: Taulutietokoneiden yli 25 gramman painoiset osat ja muiden tietokoneiden yli 100 gramman painoiset osat merkitään standardien ISO 11469 ja ISO 1043 osien 1–4 mukaisesti. Merkintöjen on oltava tarpeeksi suuria ja selkeästi näkyvissä. Poikkeuksia voidaan tehdä seuraavissa tapauksissa:

Kyseessä ovat painetut piirilevyt, polymetyylimetakrylaattilevy (PMMA) tai näytön optiset muoviset osat, jotka muodostavat osan näyttöyksiköistä;

Merkinnät vaikuttaisivat muoviosan suorituskykyyn tai toimivuuteen;

Merkinnät eivät ole teknisesti mahdollisia tuotantomenetelmän vuoksi; tai

Merkinnät nostavat vika-astetta laadunvarmistuksessa, mikä johtaa vältettävissä olevaan materiaalien tuhlaukseen.

Osia ei voida merkitä, koska käytettävissä oleva alue ei ole riittävän suuri merkinnälle, joka olisi luettava ja kierrätyslaitoksen tunnistettavissa.

ii)

Muovikuorten, -kotelojen ja -kehysten kierrätettävyyden parantaminen

Osat eivät saa sisältää juotettuja tai liimattuja metallikappaleita, ellei niitä voida irrottaa yleisesti saatavilla olevilla työkaluilla. Purkuohjeissa on näytettävä, miten nämä kappaleet voidaan irrottaa (katso alaperuste 3 d).

Taulutietokoneiden yli 25 gramman painoisten osien ja muiden tietokoneiden yli 100 gramman painoisten osien seuraavat käsittelyt ja lisäaineet eivät saa aiheuttaa kierrätysmuovin Izod-iskulujuuden vähentymistä yli 25 prosentilla, kun testi suoritetaan standardin ISO 180 -mukaisesti:

Maalit ja pinnoitteet

Palonsuoja-aineet ja niiden tehosteaineet

Kierrätysmuovia koskevat olemassa olevat testitulokset on hyväksyttävä, mikäli kierrätysmuovi on peräisin samasta valmistusmateriaalista, josta tuotteen muoviset osat muodostuvat.

iii)

Kierrätetyn muovisisällön vähimmäismäärä: Tuotteen on sisällettävä keskimäärin vähintään 10 prosenttia kuluttajakäytön jälkeen kierrätettyä muovia mitattuna prosenttiosuutena muovin kokonaismäärästä (painona), pois luettuina painetut piirilevyt ja näytön optiset muovit. Kun kierrätetty sisältö on yli 25 prosenttia, voidaan antaa vakuutus ympäristömerkissä olevassa tekstikentässä (katso peruste 6 b).

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on todennettava kierrätettävyys toimittamalla asianmukaiset mekaanista ja fyysistä testausta koskevat standardin ISO 180 mukaiset selosteet ja purkamisohjeet. Muovien kierrättäjiltä, hartsin valmistajilta tai riippumattomista pilottitesteistä peräisin olevat asianmukaiset testausselosteet hyväksytään.

Hakijan on toimitettava toimivaltaiselle elimelle tietokoneen räjäytyskuva tai osien luettelo kirjallisessa tai audiovisuaalisessa muodossa. Kuvassa yksilöidään muoviosat niiden painon, polymeerikoostumuksen ja standardien ISO 11469 ja ISO 1043 mukaisten merkintöjen mukaan. Merkinnän mitat ja sijainti on osoitettava visuaalisesti ja mikäli sovelletaan poikkeuksia, on toimitettava tekniset perustelut.

Hakijan on osoitettava kolmannen osapuolen suorittama todentaminen sekä muovikomponenttien toimittajien jäljitettävyys kuluttajakäytön jälkeen kierrätetyn muovin osalta. Keskimääräistä sisältöä koskevat väitteet voidaan kyseessä olevan mallin osalta laskea kausi- tai vuosiperusteella.

Peruste 4 b) Suunnittelu purkamista ja kierrätystä varten

Tietokoneet on suunniteltava kierrätystä varten siten, että komponentit ja osat voidaan helposti irrottaa tuotteesta. Purkamistesti on suoritettava lisäyksessä kuvatun testimenetelmän mukaisesti. Testissä kirjataan tarvittavien vaiheiden määrä sekä välineet ja toimet, joita tarvitaan kohdassa i ja ii yksilöityjen komponenttien ja osien poistamiseen.

i)

Tuotteesta riippuen purkamistestissä irrotetaan seuraavat komponentit ja osat:

Kaikki tuotteet

Tietojenkäsittelytoimintoihin liittyvät painetut piirilevyt > 10 cm2

Paikallaan pysyvät tietokoneet

Sisäinen teholähdeyksikkö

HDD-asemat

Kannettavat tietokoneet

Ladattavat akut

Näytöt (kun ne on sisäänrakennettu tuotteen koteloon)

Painetut piirilevyt > 10 cm2

Ohutkalvotransistorien (TFT) muodostama yksikkö ja näyttöyksiköiden kalvojohtimet > 100 cm2

LED-taustavaloyksiköt.

ii)

Testin aikana on tuotteesta riippuen irrotettava ainakin kaksi seuraavista komponenteista ja osista kohdassa i mainittujen lisäksi:

HDD-asema (kannettavat laitteet)

Optiset asemat (jos niitä on)

Painetut piirilevyt ≤ 10 cm2 ja > 5 cm2

Kaiutinyksiköt (kannettavat tietokoneet, integroidut pöytätietokoneet ja kannettavat all-in-one-tietokoneet)

Polymetyylimetakrylaattikalvon (PMMA) valojohdin (jos näytön koko on > 100 cm2).

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava toimivaltaiselle elimelle purkamista koskeva testausseloste, jossa esitetään käytetty purkamisjärjestys, mukaan lukien yksityiskohtainen kuvaus vaiheista ja menettelyistä kohdissa i ja ii lueteltujen osien ja komponenttien osalta.

Purkamistestin voi suorittaa:

hakija tai nimetty toimittaja omassa laboratoriossaan, tai

riippumaton kolmannen osapuolen testauselin, tai

kierrätysyritys, jolla on lupa suorittaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun käsittelyä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY (13) 23 artiklan mukaisesti tai joka on sertifioitu kansallisten säännösten mukaisesti.

Arviointiperuste 5 Yritysten yhteiskuntavastuu

5 a)   ”Konfliktivapaiden” mineraalien hankinta

Hakijan on tuettava konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien tinan, tantaalin ja volframin, niiden malmien ja kullan vastuullista hankintaa:

i)

Toimimalla due diligence -periaatteiden mukaisesti noudattaen OECD:n ohjeita ”Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas”, ja

ii)

Edistämällä tuotteen komponenteissa käytettyjen mineraalien vastuullista tuotantoa ja kauppaa konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla noudattaen OECD:n ohjeita.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava vakuutus näiden vaatimusten noudattamisesta yhdessä seuraavien tietojen kanssa:

Raportti due diligence -toimista toimitusketjussa yksilöityjen neljän mineraalin osalta. Tätä tukevat asiakirjat, kuten Euroopan unionin järjestelmän myöntämät todistukset vaatimuksenmukaisuudesta, hyväksytään myös.

Yksilöityjä mineraaleja sisältävien komponenttien ja niiden toimittajien yksilöinti sekä toimitusketjujärjestelmä tai -hanke, jota on käytetty vastuulliseen hankintaan.

5 b)   Työolot ja ihmisoikeudet valmistuksen aikana

Hakijan on otettava huomioon Kansainvälisen työjärjestön (ILO) kolmikantainen periaatejulistus monikansallisista yrityksistä ja sosiaalipolitiikasta, YK:n Global Compact -aloite (osa 2), yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n suuntaviivat ja taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeet monikansallisille yrityksille, ja hankittava kolmannen osapuolen suorittama todentaminen, jota tuetaan paikalla tehtävillä tarkastuksilla, siitä, että Kansainvälisen työjärjestön ILOn yleissopimuksiin sisältyviä periaatteita ja jäljempänä esitettyjä lisämääräyksiä noudatetaan tuotteen lopullisesta kokoamisesta vastaavissa laitoksissa.

ILOn perussopimukset:

i)

Lapsityövoima:

Yleissopimus vähimmäisiästä, 1973 (nro 138)

Yleissopimus lapsityön pahimpien muotojen kieltämisestä, 1999 (nro 182)

ii)

Pakkotyö:

Yleissopimus pakollisesta työstä, 1930 (nro 29) ja pakollista työtä koskevan sopimuksen pöytäkirja, 2014

Yleissopimus pakkotyön poistamisesta, 1957 (nro 105)

iii)

Järjestäytymisvapaus ja työntekijöiden kollektiivinen neuvotteluoikeus

Yleissopimus ammatillisesta järjestäytymisvapaudesta ja ammatillisen järjestäytymisoikeuden suojelusta, 1948 (nro 87)

Yleissopimus järjestäytymisoikeuden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden periaatteiden soveltamisesta, 1949 (nro 98)

iv)

Syrjintä:

Yleissopimus samanarvoisesta työstä maksettavasta samasta palkasta, 1951 (nro 100)

Yleissopimus työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä tapahtuvasta syrjinnästä, 1958 (nro 111)

Lisämääräykset:

v)

Työtunnit:

ILOn yleissopimus työajan rajoittamisesta teollisuusyrityksissä, 1919 (nro 1)

vi)

Palkka:

ILO:n yleissopimus vähimmäispalkoista, 1970 (nro 131)

Toimeentuloon riittävä palkka: Hakijan on varmistettava, että normaalista työviikosta maksettavat palkat täyttävät aina vähintään oikeudelliset tai teollisuuden vähimmäisvaatimukset, ovat riittävät henkilökunnan perustarpeiden tyydyttämiseksi ja ovat riittävän suuret, jotta niistä jää osa myös harkinnanvaraisiin kuluihin. Täytäntöönpano tarkistetaan viitaten SA8000-ohjeisiin (14) (Remuneration);

vii)

Terveys ja turvallisuus

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimus työturvallisuudesta ja -terveydestä, 1981, (nro 155)

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimus työturvallisuudesta kemikaaleja käytettäessä, 1990, (nro 170)

Paikoissa, joissa yhdistymisvapautta ja työehtosopimusneuvotteluja rajoitetaan lain nojalla, yrityksen on tunnustettava lailliset työntekijäjärjestöt, joiden kanssa se voi neuvotella työpaikkojen asioista.

Tarkastusprosessiin on kuuluttava ulkopuolisten sidosryhmien kuuleminen paikallisesti tuotantolaitosten ympärillä, mukaan lukien ammattiyhdistykset, yhteisön järjestöt, kansallisjärjestöt ja työelämän asiantuntijat. Hakijan on julkaistava tarkastusten yhdistetyt tulokset ja tärkeimmät havainnot verkossa, jotta asianomaisille kuluttajille voidaan antaa näyttöä tavarantoimittajien toiminnasta.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on osoitettava näiden vaatimusten noudattaminen toimittamalla kopiot vaatimusten noudattamisen osoittavista sertifikaateista, tätä tukevat tarkastusraportit kustakin tuotteen lopullisesta kokoamisesta vastaavasta laitoksesta niiden mallien osalta, joille ympäristömerkki myönnetään, sekä linkki verkkosivulle, josta tulokset löytyvät.

Kolmansien osapuolten tarkastukset suorittavat tarkastajat, jotka ovat päteviä arvioimaan, miten elektroniikkateollisuuden toimitusketju noudattaa sosiaalivaatimuksia tai käytännesääntöjä. Maissa, joissa on ratifioitu vuonna 1947 tehty ILOn yleissopimus työturvallisuudesta ja -terveydestä (nro 81), ja ILOn tarkastuksilla osoitetaan, että kansallinen työtarkastusjärjestelmä on toimiva, tarkastus kattaa edellä mainitut alat (15) ja tarkastuksista huolehtivat viranomaisten nimittämät tarkastajat.

Asianmukaiset sertifikaatit, jotka on myönnetty kolmansien tahojen järjestelmissä tai tarkastusprosesseissa, joissa yhdessä tai osittain tarkastetaan, että mainittujen keskeisten ILOn yleissopimusten sovellettavia periaatteita sekä työtunteja, palkkaa, terveyttä ja turvallisuutta koskevia lisäsäännöksiä noudatetaan, hyväksytään. Sertifikaattien myöntämisestä saa olla enintään 12 kk.

Arviointiperuste 6. Käyttäjätiedot

6 a)   Käyttöohjeet

Tietokoneen ostajalle on annettava asianmukaiset tiedot, joissa annetaan ohjeita tuotteen vaikutuksista ympäristöön. Tietojen on oltava yhdessä, helposti löydettävässä paikassa käyttöohjeissa sekä valmistajan verkkosivuilla. Tietojen on sisällettävä vähintään seuraavat:

i)

Energian kulutus: Tyypillinen energiankulutusarvo (TEC) Energy Star v6.1:n mukaisesti sekä kunkin toimintatilan maksimitehontarve. Lisäksi on annettava ohjeet siitä, kuinka laitteen energiansäästötilaa käytetään, ja tieto siitä, että energiatehokkuus vähentää sähkönkulutusta ja siten säästää rahaa pienentämällä sähkölaskua.

ii)

Seuraavat tiedot siitä, miten tietokoneen virrankulutusta voidaan alentaa, kun sitä ei käytetä:

Tietokoneen asettaminen pois päältä -tilaan vähentää virrankulutusta mutta ei katkaise sitä kokonaan.

Näytön kirkkauden vähentäminen vähentää virrankulutusta.

Näytönsäästäjät saattavat estää tietokoneiden näyttöjä laskemasta virrankulutusta alemmalle tasolle, kun tietokonetta ei käytetä. Varmistamalla, ettei näytönsäästäjä ole käytössä, saatetaan näin ollen pienentää tietokonenäyttöjen virrankulutusta.

Taulutietokoneen lataaminen USB-liitännän kautta toisesta työasemasta tai kannettavasta tietokoneesta voi lisätä virrankulutusta, mikäli työasema tai kannettava tietokone jätetään energiaa kuluttavaan lepotilaan ainoastaan taulutietokoneen lataamiseksi.

iii)

Kannettavien tietokoneiden, taulutietokoneiden ja two-in-one-tietokoneiden osalta tiedot siitä, että tietokoneen käyttöiän pidentäminen vähentää tuotteesta aiheutuvia kokonaisympäristövaikutuksia.

iv)

Seuraavat ohjeet siitä, miten tietokoneen käyttöikää voidaan jatkaa:

Tiedot, joiden perusteella käyttäjä tietää, mitkä tekijät vaikuttavat ladattavien akkujen käyttöikään, sekä ohjeet siitä, miten käyttäjä voi pidentää niiden käyttöikää (koskee ainoastaan kannattavia tietokoneita, joissa on ladattavat akut).

Selkeät purku- ja korjausohjeet, jotta mahdollistetaan laitteiden purkaminen niin, etteivät ne vahingoitu, keskeisten komponenttien tai osien vaihtamiseksi päivittämistä tai korjausta varten.

Tiedot siitä, kuka on pätevä korjaamaan ja huoltamaan kannettavaa tietokonetta, sekä tarvittavat yhteystiedot. Huoltoa ei tulisi rajoittaa hakijan valtuuttamiin palveluntarjoajiin.

v)

Tietokoneiden asianmukaista käytöstä poistoa koskevat ohjeet ja erilliset ladattavien akkujen asianmukaista käytöstä poistoa koskevat ohjeet, joissa neuvotaan toimittamaan henkilökohtaiset tietokoneet kansalaisille tarkoitetuille jäteasemille tai vähittäismyyjien järjestämään kierrätysjärjestelmään, jonka on oltava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU (16) mukainen.

vi)

Tieto siitä, että tuotteelle on myönnetty EU-ympäristömerkki, sekä lyhyt selitys sen merkityksestä, sekä ilmoitus, että lisätietoja EU-ympäristömerkistä on saatavilla internetosoitteesta http://www.ecolabel.eu.

vii)

Käyttö- ja korjausohjeet on toimitettava painettuna sekä sähköisessä muodossa verkossa, jossa sen olisi säilyttävä saatavilla vähintään viiden vuoden ajan.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on esitettävä toimivaltaiselle elimelle vakuutus siitä, että tuote täyttää nämä vaatimukset, sekä linkki käyttö- ja korjausohjeiden sähköiseen versioon tai niiden kopio.

6 b)   EU-ympäristömerkissä olevat tiedot

Valinnaisessa, tekstikentän sisältävässä merkissä on oltava kolme seuraavista teksteistä:

Hyvä energiatehokkuus

Suunniteltu siten, että niillä on pidempi elinkaari (sovelletaan ainoastaan kannettaviin tietokoneisiin, two-in-one-tietokoneisiin ja taulutietokoneisiin)

Vaarallisten aineiden käyttöä rajoitettu

Suunniteltu helpoiksi korjata, päivittää ja kierrättää

Tehtaiden työolot tarkastettu

Mikäli tuotteen kokonaismuovimäärästä vähintään 25 prosenttia (painona) on kierrätettyä:

Sisältää xy prosenttia kuluttajilta kerättyä kierrätettyä muovia

Valinnaisen merkin ja tekstikentän käyttöä koskevat ohjeet ovat asiakirjassa ”Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo”, joka on saatavilla verkkosivulla:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava graafinen esitys tai mallikappale pakkauksesta tai etiketistä EU-ympäristömerkkeineen sekä vakuutus tämän arviointiperusteen täyttymisestä.


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30).

(2)  Luokat määritellään kehyspuskurin kaistanleveyden mukaan gigatavuina sekunnissa (GB/s).

(3)  Sähköalan kansainvälinen standardointijärjestö IEC: IEC-standardi 62474. Material declaration for products of and for the electrotechnical industry, http://std.iec.ch/iec62474

(4)  ECHA, Candidate List of substances of very high concern for Authorisation, http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/65/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 88).

(6)  Standardin IEC 61249-2-21 mukaisesti voidaan tehdä väittämiä piirilevymateriaalin ”halogeenittomasta” kokoonpanosta.

(7)  (Standardin IEC 62821 mukaisesti voidaan tehdä väittämiä ”halogeenittomista vähäsavuisista” johdoista.

(8)  ECHA, REACH registered substances database, http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances

(9)  ECHA, Co-operation with peer regulatory agencies, http://echa.europa.eu/en/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies

(10)  Viaksi katsotaan se, ettei akkua voida ladata ja akun yhteyttä ei havaita. Akun kapasiteetin vaiheittaista vähenemistä käytön vuoksi ei katsota viaksi, jollei siihen sovelleta erityistä takuusäännöstä.

(11)  AFR lasketaan keskimääräisen vikavälin (MTBF) perusteella. MTBF:n määrittelyn perusteena on Bellcore TR-NWT-000332 (versio 6, 12/97) tai kentältä kerätyt tiedot.

(12)  Vaihe koostuu toiminnasta, joka päättyy komponentin tai osan poistamiseen ja/tai työkalun vaihtamiseen.

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).

(14)  Social Accountability International, Social Accountability 8000 International Standard, http://www.sa-intl.org

(15)  Katso ILO NORMLEX (http://www.ilo.org/dyn/normlex/en) ja tähän liittyvät ohjeet käyttöoppaassa.

(16)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (EUVL L 197, 24.7.2012, s. 38).

LISÄYS

PURKUTESTIN TESTIPROTOKOLLA

a)   Termit ja määritelmät

i)

Kohteena olevat osat ja komponentit: Osat ja/tai komponentit, jotka irrotetaan.

ii)

Purkamisvaihe: Toiminta, joka päättyy komponentin tai osan poistamiseen ja/tai työkalun vaihtamiseen.

b)   Toimintaolosuhteet testiä varten

i)

Henkilöstö: Testin suorittaa yksi henkilö.

ii)

Testinäyte: Testissä käytettävän tuotteen on oltava vahingoittumaton.

iii)

Purkamisvälineet: Purkamistoiminnot suoritetaan käyttäen manuaalisia tai sähkökäyttöisiä kaupallisesti saatavilla olevia työkaluja (esim. pihtejä, ruuvitalttoja, leikkureita ja vasaroita, sellaisena kuin ne on määritelty standardeissa ISO 5742, ISO 1174 ja ISO 15601).

iv)

Purkamisjärjestys: Purkamisjärjestys on dokumentoitava, ja mikäli testin suorittaa kolmas osapuoli, nämä tiedot on toimitettava niille, jotka suorittavat purkamisen.

c)   Testausolosuhteiden ja -vaiheiden dokumentointi ja tallentaminen

i)

Vaiheiden dokumentointi: Purkamisjärjestyksen yksittäiset vaiheet on dokumentoitava ja kuhunkin vaiheeseen liittyvät työkalut määritettävä.

ii)

Tallennusvälineet: Osien irrottaminen on valokuvattava ja videoitava. Videosta ja valokuvista on voitava selkeästi tunnistaa irrottamisjärjestyksen vaiheet.