27.7.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 201/23


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/1223,

annettu 25 päivänä heinäkuuta 2016,

tiettyjen kolmansien maiden tilintarkastajiin ja tilintarkastusyksiköihin sovellettavien valvonta-, laadunvarmistus-, tutkinta- ja seuraamusjärjestelmien vastaavuudesta ja tiettyjen kolmansien maiden tilintarkastajien ja tilintarkastusyksiköiden tilintarkastustoimintaa koskevasta siirtymäajasta Euroopan unionissa annetun päätöksen 2011/30/EU muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2016) 4637)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta, direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 84/253/ETY kumoamisesta 17 päivänä toukokuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY (1) ja erityisesti sen 46 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksen 2011/30/EU (2) nojalla tilintarkastajat ja tilintarkastusyksiköt, jotka laativat tilintarkastuskertomuksia sellaisten yhtiöiden tilinpäätöksestä tai konsolidoidusta tilinpäätöksestä, jotka on perustettu kyseisen päätöksen liitteessä II luetelluissa kolmansissa maissa ja joiden siirtokelpoisia arvopapereita on otettu kaupankäynnin kohteeksi jonkin jäsenvaltion säännellyllä markkinalla, on vapautettu direktiivin 2006/43/EY 45 artiklan vaatimuksista tiettyjen tilikausien osalta edellyttäen, että ne toimittavat tietyt tiedot kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

(2)

Komissio on tehnyt arvioinnit päätöksen 2011/30/EU liitteessä II mainittujen kolmansien maiden tilintarkastajiin ja tilintarkastusyksiköihin sovellettavista valvonta-, laadunvarmistus-, tutkinta- ja seuraamusjärjestelmistä. Arvioinnit tehtiin Euroopan tilintarkastajien valvontaelinten asiantuntijaryhmän avustuksella noudattaen direktiivin 2006/43/EY 29, 30 ja 32 artiklassa esitettyjä perusteita, jotka koskevat jäsenvaltioiden tilintarkastajiin ja tilintarkastusyksiköihin sovellettavia valvonta-, laadunvarmistus-, tutkinta- ja seuraamusjärjestelmiä. Arviointien perusteella näyttää siltä, että Mauritiuksen, Uuden-Seelannin ja Turkin tilintarkastajiin ja tilintarkastusyksiköihin soveltamissa valvonta-, laadunvarmistus-, tutkinta- ja seuraamusjärjestelmissä noudatettavat säännöt vastaavat direktiivin 2006/43/EY 29, 30 ja 32 artiklassa esitettyjä sääntöjä. Siksi on tarkoituksenmukaista katsoa, että kyseiset järjestelmät vastaavat jäsenvaltioiden tilintarkastajiin ja tilintarkastusyksiköihin sovellettavia valvonta-, laadunvarmistus-, tutkinta- ja seuraamusjärjestelmiä.

(3)

Tilintarkastajiin ja tilintarkastusyksiköihin sovellettavien valvonta-, laadunvarmistus-, tutkinta- ja seuraamusjärjestelmien osalta tehtävän jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden yhteistyön perimmäisenä tavoitteena olisi oltava tilanne, jossa osapuolten valvontajärjestelmiä kohtaan vallitsee keskinäinen luottamus niiden vastaavuuden perusteella.

(4)

Bermuda, Caymansaaret, Egypti ja Venäjä ovat perustaneet tai perustavat parhaillaan tilintarkastajiin ja tilintarkastusyksiköihin sovellettavia valvonta-, laadunvarmistus-, tutkinta- ja seuraamusjärjestelmiä. Kyseiset järjestelmät on kuitenkin luotu vasta hiljattain, joten tietyt tiedot puuttuvat edelleen, sääntöjä ei ole pantu täytäntöön, tarkastuksia ei tehty eikä seuraamuksia asetettu. Näiltä kolmansilta mailta tarvitaan lisätietoa paremman käsityksen saamiseksi niiden järjestelmistä, jotta voitaisiin tehdä lisäarviointi vastaavuuspäätöksen tekemiseksi niiden järjestelmistä. Siksi on tarkoituksenmukaista pidentää päätöksellä 2011/30/EU tilintarkastajille ja tilintarkastusyksiköille myönnettyä siirtymäaikaa, kun ne laativat tilintarkastuskertomuksia sellaisten yhtiöiden tilinpäätöksestä tai konsolidoidusta tilinpäätöksestä, jotka on perustettu kyseisissä kolmansissa maissa ja joiden siirtokelpoisia arvopapereita on otettu kaupankäynnin kohteeksi jonkin jäsenvaltion säännellyllä markkinalla.

(5)

Sijoittajien suojelemiseksi tilintarkastajien ja tilintarkastusyksiköiden, jotka laativat tilintarkastuskertomuksia sellaisten yhtiöiden tilinpäätöksestä tai konsolidoidusta tilinpäätöksestä, jotka on perustettu päätöksen 2011/30/EU liitteessä II mainituissa kolmansissa maissa ja joiden siirtokelpoisia arvopapereita on otettu kaupankäynnin kohteeksi jonkin jäsenvaltion säännellyllä markkinalla, olisi 1 päivän elokuuta 2016 ja 31 päivän heinäkuuta 2018 välisenä lisäaikana voitava jatkaa tilintarkastustoimiaan unionissa ilman direktiivin 2006/43/EY 45 artiklan mukaista rekisteröintiä sillä edellytyksellä, että ne antavat vaaditut tiedot. Tällaisessa tapauksessa kyseisten tilintarkastajien ja tilintarkastusyksiköiden olisi voitava jatkaa tilintarkastuskertomusten laatimista tilinpäätöksistä tai konsolidoiduista tilinpäätöksistä kyseisen jäsenvaltion vaatimusten mukaisesti 1 päivän elokuuta 2016 ja 31 päivän heinäkuuta 2018 välisenä aikana alkavilta tilikausilta. Tämä päätös ei vaikuta jäsenvaltioiden toimivaltaan soveltaa tutkinta- ja seuraamusjärjestelmiään näihin tilintarkastajiin ja tilintarkastusyksiköihin.

(6)

Komissio seuraa kolmansien maiden kanssa tehtävän valvonta- ja sääntely-yhteistyön kehittymistä säännöllisesti. Päätöksellä vastaavuuden myöntämisestä tai siirtymäajan pidentämisestä ei rajoiteta komission mahdollisuutta tarkastella päätöstä uudelleen milloin tahansa. Tällainen uudelleenarviointi voisi johtaa vastaavuuden tunnustamisen peruuttamiseen tai siirtymäkauden ennenaikaiseen lopettamiseen. Sen vuoksi päätöstä 2011/30/EU olisi muutettava.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2006/43/EY 48 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2011/30/EU seuraavasti:

1)

Lisätään 1 artiklaan kolmas kohta seuraavasti:

”Direktiivin 2006/43/EY 46 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi seuraavien kolmansien maiden tilintarkastajiin ja tilintarkastusyksiköihin sovellettavien valvonta-, laadunvarmistus-, tutkinta- ja seuraamusjärjestelmissä noudatettavien sääntöjen katsotaan vastaavan kyseisen direktiivin 29, 30 ja 32 artiklassa esitettyjä sääntöjä, kun kyseessä ovat 1 päivänä elokuuta 2016 tai sen jälkeen alkavia tilikausia koskevat tilinpäätökset tai konsolidoidut tilinpäätökset:

1)

Mauritius;

2)

Uusi-Seelanti;

3)

Turkki.”;

2)

Korvataan 2 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jäsenvaltiot eivät saa soveltaa direktiivin 2006/43/EY 45 artiklaa tilintarkastajiin ja tilintarkastusyksiköihin, jotka laativat tilintarkastuskertomuksia sellaisten yhtiöiden tilinpäätöksestä tai konsolidoidusta tilinpäätöksestä, jotka on perustettu tämän päätöksen liitteessä II mainituissa kolmansissa maissa ja joiden siirtokelpoisia arvopapereita on otettu kaupankäynnin kohteeksi kyseisen jäsenvaltion säännellyllä markkinalla, sellaisina kuin se määritellään direktiivin 2004/39/EY (*) 4 artiklan 1 kohdan 14 alakohdassa, 2 päivän heinäkuuta 2010 ja 31 päivän heinäkuuta 2018 välisenä aikana alkavilta tilikausilta, jos kyseinen tilintarkastaja tai tilintarkastusyksikkö antaa jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle kaikki seuraavat tiedot:

a)

kyseisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyksikön nimi ja osoite sekä sen oikeudellista rakennetta koskevat tiedot;

b)

jos kyseinen tilintarkastaja tai tilintarkastusyksikkö kuuluu johonkin verkostoon, kyseisen verkoston kuvaus;

c)

kyseiseen tilintarkastukseen sovelletut tilintarkastusnormit ja riippumattomuusvaatimukset;

d)

tilintarkastusyksikön sisäisten laadunvarmistusjärjestelmien kuvaus;

e)

tieto siitä, onko kyseisestä tilintarkastajasta tai tilintarkastusyksiköstä suoritettu laaduntarkastus ja milloin se viimeksi suoritettiin, sekä tarvittavat tiedot tarkastuksen tuloksista, jollei kolmannen maan toimivaltainen viranomainen toimita niitä. Jos tarvittavat viimeksi suoritetun laaduntarkastuksen tulokset eivät ole julkisia, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on käsiteltävä kyseisiä tietoja luottamuksellisina.

(*)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta (EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1).”"

3)

Korvataan liite II tämän päätöksen liitteen tekstillä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 2016.

Komission puolesta

Valdis DOMBROVSKIS

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 157, 9.6.2006, s. 87.

(2)  Komission päätös 2011/30/EU, annettu 19 päivänä tammikuuta 2011, tiettyjen kolmansien maiden tilintarkastajiin ja tilintarkastusyksiköihin sovellettavien valvonta-, laadunvarmistus-, tutkinta- ja seuraamusjärjestelmien vastaavuudesta ja tiettyjen kolmansien maiden tilintarkastajien ja tilintarkastusyksiköiden tilintarkastustoimintaa koskevasta siirtymäajasta Euroopan unionissa (EUVL L 15, 20.1.2011, s. 12).


LIITE

”LIITE II

KOLMANNET MAAT

Bermuda

Caymansaaret

Egypti

Venäjä.”