18.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 127/8


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2016/768,

annettu 21 päivänä huhtikuuta 2016,

valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän raskasmetalleja koskevan vuoden 1998 pöytäkirjan muutosten hyväksymisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 192 artiklan 1 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unioni on ollut valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevan Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UN/ECE) vuoden 1979 yleissopimuksen, jäljempänä ’yleissopimus’, osapuoli sen vuonna 1981 tapahtuneesta hyväksymisestä alkaen (1).

(2)

Unioni on ollut valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän raskasmetalleja koskevan vuoden 1998 pöytäkirjan, jäljempänä ’pöytäkirja’, osapuoli sen 4 päivänä huhtikuuta 2001 tapahtuneesta hyväksymisestä alkaen (2).

(3)

Pöytäkirjan osapuolet aloittivat vuonna 2009 neuvottelut, joiden kattamaa alaa laajennettiin vuonna 2010 ja joiden tarkoituksena oli edelleen parantaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua muun muassa saattamalla ajan tasalle päästöjen raja-arvoja, jotka koskevat ilman epäpuhtauksien vähentämistä niiden lähteellä.

(4)

Yleissopimuksen toimeenpanevan elimen 31. istunnossa vuonna 2012 läsnä olleet osapuolet hyväksyivät yksimielisesti pöytäkirjan muuttamista koskevat päätökset 2012/5 ja 2012/6.

(5)

Päätöksessä 2012/6 esitetyt muutokset tulivat voimaan ja niiden soveltaminen alkoi pöytäkirjan 13 artiklan 4 kohdassa määrätyn nopeutetun menettelyn mukaisesti.

(6)

Pöytäkirjan osapuolten on hyväksyttävä päätöksessä 2012/5 esitetyt muutokset pöytäkirjan 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

(7)

Unioni on jo hyväksynyt pöytäkirjaan tehtyjen muutosten kattamia asioita koskevia säädöksiä, mukaan luettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU (3).

(8)

Päätöksessä 2012/5 esitetyt pöytäkirjaan tehdyt muutokset olisi näin ollen hyväksyttävä unionin puolesta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään unionin puolesta valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän raskasmetalleja koskevan vuoden 1998 pöytäkirjan, jäljempänä ’pöytäkirja’, muutokset.

Pöytäkirjaan tehtyjen muutosten teksti, sellaisena kuin se on yleissopimuksen toimeenpanevan elimen päätöksen 2012/5 liitteessä, on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja nimeää yhden tai useamman henkilön, jolla on valtuudet tallettaa unionin puolesta unionin toimivaltaan kuuluvien asioiden osalta pöytäkirjan 13 artiklan 3 kohdassa määrätty hyväksymiskirja (4).

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 21 päivänä huhtikuuta 2016.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. A. VAN DER STEUR


(1)  EYVL L 171, 27.6.1981, s. 11.

(2)  EYVL L 134, 17.5.2001, s. 40.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) (EUVL L 334, 17.12.2010, s. 17).

(4)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee pöytäkirjaan tehtyjen muutosten voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


Yleissopimuksen toimeenpanevan elimen päätöksen 2012/5 liitteessä esitetyt

PÖYTÄKIRJAN MUUTOKSET

a)   1 artikla

1.

Korvataan 10 kohdassa teksti ”: i) tämän pöytäkirjan voimaantulopäivästä, tai ii) liitteeseen I tai II tehdyn muutoksen voimaantulopäivästä siinä tapauksessa, että kiinteä lähde kuuluu tämän pöytäkirjan soveltamisalaan ainoastaan kyseisen muutoksen nojalla.” tekstillä ”tämän pöytäkirjan osapuolen osalta. Osapuoli voi päättää olla pitämättä uutena kiinteänä lähteenä mitä tahansa kiinteää lähdettä, jolle asianomaiset toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ovat jo antaneet hyväksynnän pöytäkirjan tullessa kyseisen osapuolen osalta voimaan, ja edellyttäen, että rakentaminen tai olennainen muuttaminen aloitetaan 5 vuoden kuluessa mainitusta päivämäärästä.”

2.

Lisätään 11 kohdan jälkeen uusi 12 kohta seuraavasti:

”12.   Käsitteillä ’tämä pöytäkirja’ ja ’pöytäkirja’ tarkoitetaan vuonna 1998 tehtyä raskasmetalleja koskevaa pöytäkirjaa, sellaisena kuin se on kulloinkin muutettuna.”

b)   3 artikla

3.

Korvataan 2 kohdassa ilmaisu ”Kukin” ilmaisulla ”Jollei 2 a ja 2 b kohdasta muuta johdu, kukin”.

4.

Korvataan 2 kohdan a alakohdassa ilmaisu ”jonka osalta paras käytettävissä oleva tekniikka on määritelty liitteessä III” ilmaisulla ”jonka osalta paras käytettävissä oleva tekniikka on määritelty ohjeissa, jotka osapuolet ovat hyväksyneet toimeenpanevan elimen istunnossa”.

5.

Korvataan 2 kohdan c alakohdassa ilmaisu ”jonka osalta paras käytettävissä oleva tekniikka on määritelty liitteessä III” ilmaisulla ”jonka osalta paras käytettävissä oleva tekniikka on määritelty ohjeissa, jotka osapuolet ovat hyväksyneet toimeenpanevan elimen istunnossa”.

6.

Lisätään 2 kohdan jälkeen uusi 2 a ja 2 b kohta seuraavasti:

”2 a.   Osapuoli, joka oli tämän pöytäkirjan osapuoli ennen sellaisen muutoksen voimaantuloa, jolla otetaan käyttöön uusia lähteiden ryhmiä, voi soveltaa ”olemassa oleviin kiinteisiin lähteisiin” sovellettavia raja-arvoja mihin tahansa tällaiseen uuteen ryhmään kuuluvaan lähteeseen, jota on ryhdytty rakentamaan tai olennaisesti muuttamaan ennen kuin on kulunut kaksi vuotta siitä, kun tämä pöytäkirja on tullut asianomaisen osapuolen osalta voimaan, jollei tällaista lähdettä muuteta olennaisesti ja kunnes sitä muutetaan olennaisesti.

2 b.   Osapuoli, joka oli tämän pöytäkirjan osapuoli ennen sellaisen muutoksen voimaantuloa, jolla otetaan käyttöön ”uuteen kiinteään lähteeseen” sovellettavia uusia raja-arvoja, voi edelleen soveltaa aiemmin sovellettuja raja-arvoja mihin tahansa lähteeseen, jota on ryhdytty rakentamaan tai olennaisesti muuttamaan ennen kuin osapuolen osalta on kulunut kaksi vuotta siitä, kun tämä pöytäkirja on tullut asianomaisen osapuolen osalta voimaan, jollei tällaista lähdettä muuteta olennaisesti ja kunnes sitä muutetaan olennaisesti.”

7.

5 kohdassa:

a)

Poistetaan ilmaisu ”EMEP:n maantieteelliseen soveltamisalueeseen kuuluvat osapuolet käyttävät vähintään EMEP:n johtoelimen määrittämiä menetelmiä, ja tämän maantieteellisen soveltamisalueen ulkopuolella sijaitsevat osapuolet käyttävät ohjeina toimeenpanevan elimen laatimassa työohjelmassa kehitettyjä menetelmiä.”

b)

Lisätään ensimmäisen lauseen jälkeen teksti seuraavasti:

”EMEP:n maantieteelliseen soveltamisalueeseen kuuluvat osapuolet käyttävät EMEP:n johtoelimen laatimissa ja osapuolten toimeenpanevan elimen istunnossa hyväksymissä ohjeissa määriteltyjä menetelmiä. EMEP:n maantieteellisen soveltamisalueen ulkopuolella sijaitsevat osapuolet käyttävät ohjeina toimeenpanevan elimen työsuunnitelmassa kehitettyjä menetelmiä.”

8.

Lisätään 3 artiklan loppuun uusi 8 kohta seuraavasti:

”8.   Kunkin osapuolen olisi osallistuttava aktiivisesti yleissopimuksen mukaisiin ohjelmiin, joissa käsitellään ilman epäpuhtauksien vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön, sekä ilmakehän seuranta- ja mallinnusohjelmiin.”

c)   3 a artikla

9.

Lisätään uusi 3 a artikla seuraavasti:

”3 a artikla

Joustavat siirtymäjärjestelyt

1.   Sen estämättä, mitä 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa ja 2 kohdan d alakohdassa määrätään, yleissopimuksen osapuoli, joka liittyy tähän pöytäkirjaan 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2019 välisenä aikana, voi yksittäisiin lähderyhmiin kuuluvien olemassa olevien kiinteiden lähteiden osalta soveltaa joustavia siirtymäsäännöksiä parhaan käytettävissä olevan tekniikan ja raja-arvojen täytäntöönpanoon tässä artiklassa määritellyin edellytyksin.

2.   Osapuolen, joka päättää soveltaa tämän artiklan mukaisia joustavia siirtymäjärjestelyjä, on ilmoitettava tämän pöytäkirjan ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjassaan seuraavat seikat:

a)

ne liitteessä II esitetyt yksittäiset kiinteiden lähteiden ryhmät, joihin osapuoli päättää soveltaa joustavia siirtymäjärjestelyjä, edellyttäen että ryhmiä luetellaan enintään neljä;

b)

kiinteät lähteet, joiden rakentaminen tai viimeinen olennainen muuttaminen on alkanut ennen vuotta 1990 tai jonakin osapuolen ratifioinnin, hyväksymisen tai liittymisen yhteydessä määrittämänä vaihtoehtoisena vuonna kaudella 1985–1995 ja joihin voidaan soveltaa 5 kohdassa esitettyjä joustavia siirtymäjärjestelyjä; sekä

c)

3 ja 4 kohdan mukainen täytäntöönpanosuunnitelma, jossa määritetään kyseisten säännösten täysimääräisen täytäntöönpanon aikataulu.

3.   Osapuolen on sovellettava parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa vähintään liitteessä II mainittuihin ryhmiin 1, 2, 5 ja 7 kuuluviin olemassa oleviin kiinteisiin lähteisiin viimeistään kahdeksan vuoden kuluttua siitä, kun tämä pöytäkirja tulee voimaan kyseisen osapuolen osalta, tai 31 päivänä joulukuuta 2022, sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi, jollei 5 kohdassa ole toisin määrätty.

4.   Osapuoli ei saa missään tapauksessa lykätä olemassa olevien kiinteiden lähteiden osalta parhaan käytettävissä olevan tekniikan tai raja-arvojen täytäntöönpanoa myöhemmäksi kuin 31 päivään joulukuuta 2030.

5.   Edellä 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhden tai useamman lähteen osalta osapuoli voi päättää enintään kahdeksan vuoden kuluttua siitä, kun tämä pöytäkirja tulee kyseisen osapuolen osalta voimaan, tai 31 päivänä joulukuuta 2022, sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi, että kyseinen yksi tai useampi lähde suljetaan. Luettelo tällaisista lähteistä toimitetaan osana osapuolen seuraavaa 6 kohdan mukaista kertomusta. Parhaan käytettävissä olevan tekniikan ja raja-arvojen soveltamista koskevia vaatimuksia ei sovelleta kyseiseen yhteen tai useampaan lähteeseen, mikäli lähde tai lähteet suljetaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2030. Sellaisen yhden tai useamman lähteen osalta, jota ei suljeta mainitusta päivämäärästä alkaen, osapuolen on siitä lukien sovellettava parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa ja raja-arvoja uusiin lähteisiin, jotka kuuluvat kyseiseen lähteiden ryhmään.

6.   Osapuolen, joka päättää soveltaa tämän artiklan mukaisia joustavia siirtymäjärjestelyjä, on toimitettava komission toimeenpanevalle sihteerille joka kolmas vuosi kertomus siitä, miten se on edistynyt parhaan käytettävissä olevan tekniikan ja raja-arvojen soveltamisessa niihin kiinteisiin lähteisiin, jotka kuuluvat tämän artiklan mukaisesti osoitettuihin kiinteiden lähteiden ryhmiin. Komission toimeenpaneva sihteeri toimittaa nämä joka kolmas vuosi annettavat kertomukset toimeenpanevalle elimelle.”

d)   7 artikla

10.

1 kohdan a alakohdassa:

a)

Korvataan alakohdan lopussa oleva puolipiste ilmaisulla ”. Lisäksi:”;

ja

b)

Lisätään uusi i ja ii alakohta seuraavasti:

”i)

mikäli osapuoli soveltaa 3 artiklan 2 kohdan b, c tai d alakohdan mukaisesti erilaisia strategioita päästöjen vähentämiseksi, sen on dokumentoitava käytetyt strategiat sekä niiden yhdenmukaisuus mainittujen kohtien kanssa;

ii)

mikäli osapuoli katsoo, että jotkin 3 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti asetetut raja-arvot eivät ole teknisesti tai taloudellisesti toteutettavissa, sen on ilmoitettava ja perusteltava tämä;”

11.

Korvataan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

Kunkin EMEP:n maantieteelliseen soveltamisalaan kuuluvan osapuolen on ilmoitettava EMEP:lle komission toimeenpanevan sihteerin välityksellä tiedot liitteessä I lueteltujen raskasmetallien päästöjen määrät käyttäen EMEP:n johtoelimen laatimissa ja osapuolten toimeenpanevan elimen istunnossa hyväksymissä ohjeissa määriteltyjä menetelmiä. EMEP:n maantieteellisen soveltamisalueen ulkopuolella olevat osapuolet toimittavat saatavilla olevat tiedot liitteessä I lueteltujen raskasmetallien päästöjen määristä. Kunkin osapuolen on lisäksi annettava tietoja liitteessä I lueteltujen aineiden päästöjen määristä kyseisessä liitteessä määritellyn vertailuvuoden osalta;”

12.

Lisätään 1 kohdan b alakohdan jälkeen uudet alakohdat seuraavasti:

”c)

kunkin EMEP:n maantieteelliseen soveltamisalueeseen kuuluvan osapuolen olisi ilmoitettava komission toimeenpanevan sihteerin välityksellä toimeenpanevalle elimelle saatavilla olevat tiedot sen yleissopimuksen mukaisista ohjelmista, joissa käsitellään ilman epäpuhtauksien vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön, sekä ilmakehän seuranta- ja mallinnusohjelmista käyttäen toimeenpanevan elimen hyväksymiä ohjeita;

d)

EMEP:n maantieteellisen soveltamisalueen ulkopuolella olevien osapuolten olisi toimitettava c alakohdassa esitettyjä tietoja vastaavat tiedot, jos toimeenpaneva elin sitä pyytää.”

13.

Muutetaan 3 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan ilmaisu ”hyvissä ajoin ennen toimeenpanevan elimen vuosikokousta” ilmaisulla ”toimeenpanevan elimen sitä pyytäessä ja sen asettaman aikataulun mukaisesti”;

b)

Muutetaan ilmaisu ”EMEP antaa” ilmaisuksi ”EMEP ja muut avustavat elimet antavat”;

c)

Lisätään ilmaisu ”asiaan vaikuttavia” ilmaisun ”antaa” jälkeen.

e)   8 artikla

14.

Korvataan ilmaisu ”EMEP toimittaa toimeenpanevalle elimelle hyvissä ajoin ennen kutakin toimeenpanevan elimen vuotuista istuntoa asianmukaisiin malleihin ja mittauksiin perustuvia laskelmia” ilmaisulla ”EMEP:n ja sen teknisten elinten ja keskusten on pyydettäessä ja toimeenpanevan elimen asettaman aikataulun mukaisesti sekä asianmukaisia malleja ja mittauksia käyttäen toimitettava laskelmia”.

f)   10 artikla

15.

Muutetaan 4 kohta seuraavasti:

a)

Lisätään ilmaisu ”harkitsevat” ilmaisun ”osapuolet” jälkeen;

b)

Korvataan ilmaisu ”laativat” ilmaisulla ”laativansa”;

c)

Poistetaan ilmaisu ”liitteessä I lueteltujen raskasmetallien ilmakehään joutuvien päästöjen vähentämiseksi”.

g)   13 artikla

16.

Muutetaan 3 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan ilmaisu ”ja sen liitteen I, II, IV, V ja VI” ilmaisulla ”ja muiden liitteiden kuin liitteen III ja VII”;

b)

Korvataan ilmaisu ”jona kaksi kolmasosaa osapuolista” ilmaisulla ”jona kaksi kolmasosaa osapuolista, jotka olivat osapuolia muutoksen antamishetkellä”;

17.

Korvataan 4 kohdassa ilmaisu ”yhdeksänkymmentä” ilmaisulla ”180”.

18.

Korvataan 5 kohdassa ilmaisu ”yhdeksänkymmenen” ilmaisulla ”180”.

19.

Lisätään 5 kohdan jälkeen uusi 5 a ja 5 b kohta seuraavasti:

”5 a.   Niiden osapuolten osalta, jotka ovat sen hyväksyneet, 5 b kohdassa esitetty menettely korvaa 3 kohdassa esitetyn menettelyn liitteeseen II, IV, V ja VI tehtävien muutosten osalta.

5 b.   Toimeenpanevan elimen kokouksessa läsnä olevien osapuolten on hyväksyttävä liitteen II, IV, V ja VII muutokset yksimielisesti. Kun on kulunut yksi vuosi päivästä, jona komission toimeenpaneva sihteeri on antanut liitteen muutoksen tiedoksi kaikille osapuolille, näiden liitteiden muutokset tulevat voimaan niiden osapuolten osalta, jotka eivät ole jättäneet tallettajalle tämän kohdan a alakohdan määräysten mukaista ilmoitusta:

a)

osapuolen, joka ei voi hyväksyä liitteeseen II, IV, V ja VI tehtyä muutosta, on ilmoitettava tästä kirjallisesti tallettajalle yhden vuoden kuluessa siitä päivästä, jona muutoksen hyväksyminen on toimitettu tiedoksi. Tallettaja ilmoittaa viipymättä kaikille osapuolille tällaisesta ilmoituksesta. Osapuoli voi milloin tahansa korvata antamansa ilmoituksen hyväksymisellä, jolloin asianomaisen liitteen muutos tulee voimaan tämän osapuolen osalta, kun hyväksymiskirja talletetaan tallettajan huostaan;

b)

liitteeseen II, IV, V and VI tehdyt muutokset eivät tule voimaan, jos yhteensä vähintään kuusitoista osapuolta joko

i)

on toimittanut ilmoituksen a alakohdan määräysten mukaisesti; tai

ii)

ei ole hyväksynyt tässä kohdassa esitettyä menettelyä eikä ole vielä tallettanut hyväksymiskirjaa 3 kohdan määräysten mukaisesti.”

h)   15 artikla

20.

Lisätään 2 kohdan jälkeen uusi 3 kohta seuraavasti:

”3.   Valtio tai alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestön on ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjassaan ilmoitettava, mikäli se ei aio tulla 13 artiklan 5 b kohdassa esitettyjen menettelyjen sitomaksi liitteen II, IV, V ja VI muutosten osalta.”

i)   Liite II

21.

Korvataan osassa II olevassa taulukossa ryhmän 5 kuvauksessa ilmaus ”lyijyä tai sinkkiä” ilmaisulla ”lyijyä, sinkkiä sekä pii- ja ferromangaaniseoksia”.

j)   Liite IV

22.

Lisätään numero ”1” ensimmäisen kohdan eteen.

23.

Korvataan a alakohdassa ilmaisu ”tämän pöytäkirjan voimaantulopäivästä” ilmaisulla ”siitä päivästä, kun tämä pöytäkirja tulee osapuolen osalta voimaan”.

24.

b alakohdassa:

a)

Korvataan ensimmäisessä virkkeessä ilmaisu ”kahdeksan” ilmaisulla ”kaksi”;

b)

Korvataan ensimmäisen virkkeen lopussa ilmaisu ”kahdeksan vuotta tämän pöytäkirjan voimaantulopäivästä” ilmaisulla ”vuotta siitä päivästä, jona tämä pöytäkirja tulee osapuolen osalta voimaan, tai 31 päivänä joulukuuta 2020, sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi”;

c)

Poistetaan viimeinen virke.

25.

Lisätään liitteen loppuun uusi 2 ja 3 kohta seuraavasti:

”2.

Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, mutta 3 kohdan määräyksiä noudattaen, yleissopimuksen osapuoli, josta tulee tämän pöytäkirjan osapuoli 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2019 välisenä aikana, voi tämän pöytäkirjan ratifioidessaan tai hyväksyessään tai siihen liittyessään ilmoittaa, että se jatkaa 3 artiklan 2 kohdan d alakohdassa mainittuja raja-arvojen soveltamisen määräaikoja enintään 15 vuodella siitä, kun tämä pöytäkirja tulee voimaan kyseisen osapuolen osalta.

3.

Osapuoli, joka on tehnyt tietyn kiinteiden lähteiden ryhmän osalta tämän pöytäkirjan 3 a artiklan mukaisen päätöksen, ei voi antaa myös 2 kohdan nojalla samaa lähteiden ryhmää koskevaa ilmoitusta.”

k)   Liite V

26.

Korvataan liite V seuraavasti:

”LIITE V

Huomattavimmista kiinteistä lähteistä peräisin olevien päästöjen vähentämistä koskevat raja-arvot

1.

Kahdentyyppiset raja-arvot ovat tärkeitä raskasmetallipäästöjen rajoittamisen kannalta:

a)

tiettyjen raskasmetallien tai raskasmetalliryhmien raja-arvot, ja

b)

hiukkaspäästöjen raja-arvot yleensä.

2.

Periaatteessa hiukkasten raja-arvoilla ei voida korvata erityisiä kadmiumin, lyijyn ja elohopean raja-arvoja, koska hiukkaspäästöihin sisältyvien metallien määrä vaihtelee prosessista toiseen. Näiden raja-arvojen noudattaminen edistää kuitenkin merkittävästi raskasmetallipäästöjen vähenemistä yleisellä tasolla. Tämän lisäksi hiukkaspäästöjen seuranta aiheuttaa tavallisesti vähemmän kustannuksia kuin yksittäisten aineiden seuranta, ja yksittäisten raskasmetallien jatkuva seuranta ei yleensä ole toteutettavissa. Tämän vuoksi hiukkasten raja-arvoilla on suuri käytännön merkitys, ja niistä määrätään myös tässä liitteessä useimmissa tapauksissa erityisten kadmiumin, lyijyn tai elohopean raja-arvojen täydentämiseksi tai korvaamiseksi.

3.

A osaa sovelletaan muihin osapuoliin kuin Amerikan yhdysvaltoihin. B osaa sovelletaan Amerikan yhdysvaltoihin.

A.   Muut osapuolet kuin Amerikan yhdysvallat

4.

Vain tässä osassa 'hiukkasilla' tarkoitetaan niiden muodoltaan, rakenteeltaan ja tiheydeltään kaikenlaisten hiukkasten massaa, jotka ovat levinneet kaasufaasissa näytteenottopaikan olosuhteissa ja jotka voidaan kerätä suodattamalla tietyin edellytyksin, kun analysoitavasta kaasusta on otettu edustava näyte, ja jotka jäävät suodattimen yläpuolelle ja suodattimeen tietyissä olosuhteissa suoritetun kuivauksen jälkeen.

5.

Tämän osan soveltamiseksi ”päästöjen raja-arvolla” tai ”raja-arvolla” tarkoitetaan laitoksen jätekaasuissa olevaa hiukkasten ja tämän pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvien yksittäisten raskasmetallien määrää, joka ei saa ylittyä. Jollei muuta ilmoiteta, se lasketaan epäpuhtauksien määränä savukaasujen määrästä (mg/m3) siten, että oletuksena ovat kuivan kaasun lämpötilan ja paineen vakio-olosuhteet (tilavuusolosuhteissa 273,15 K, 101,3 kPa). Savukaasun happisisältöön sovelletaan jäljempänä taulukossa kutakin kiinteiden lähteiden ryhmää varten annettua arvoa. Laimennus savukaasujen sisältämien epäpuhtauksien pitoisuuksien pienentämiseksi ei ole sallittua. Laitteiston käynnistys-, alasajo- ja huoltovaiheita ei oteta huomioon.

6.

Päästöjä tarkkaillaan kaikissa tapauksissa mittauksilla tai laskelmilla, joilla päästään vähintään samaan tarkkuuteen. Raja-arvojen noudattaminen tarkistetaan jatkuvilla tai jaksoittaisilla mittauksilla tai muilla teknisesti luotettavilla menetelmillä, varmennetut laskentamenetelmät mukaan luettuina. Kyseessä olevien raskasmetallien mittaukset tehdään vähintään kerran kolmessa vuodessa kunkin teollisen päästölähteen osalta. Tällöin otetaan huomioon mittausten ja laskelmien suorittamista koskevat ohjeet sisältävät asiakirjat, jotka osapuolet ovat hyväksyneet toimeenpanevan elimen istunnossa. Kun tehdään jatkuvia mittauksia, päästöjen raja-arvoja on noudatettu, jos vahvistettu kuukausittainen päästöjen keskiarvo ei ylitä päästöjen raja-arvoa. Kun tehdään jaksoittaisia mittauksia tai sovelletaan muita asianmukaisia määritys- tai laskentamenetelmiä, päästöjen raja-arvoja on noudatettu, jos keskiarvo, joka perustuu asianmukaiseen määrään edustavissa olosuhteissa suoritettuja mittauksia, ei ylitä päästöjen raja-arvoa. Mittausmenetelmien epätarkkuus voidaan ottaa varmentamisessa huomioon. Aineiden epäsuora seuranta on mahdollista myös summaparametrien tai kumulatiivisten parametrien avulla (esim. hiukkaset raskasmetallien summaparametrina). Joissakin tapauksissa voidaan tietyn päästöjen käsittelytekniikan käytöllä varmistaa, että tietty arvo tai päästöarvo saavutetaan tai että siinä voidaan pysyä.

7.

Asianomaisten pilaavien aineiden seuranta ja prosessiin liittyvien muuttujien mittaukset sekä automaattisten mittausjärjestelmien laadunvarmistus sekä näiden järjestelmien kalibrointiin käytettävät vertailumittaukset on tehtävä CEN-standardien mukaisesti. Jos CEN-standardeja ei ole käytettävissä, on sovellettava ISO-standardeja, kansallisia standardeja tai kansainvälisiä standardeja, joilla varmistetaan vastaavaa tieteellistä tasoa olevat tiedot.

Polttolaitokset (kattilat ja prosessiuunit), joiden nimellislämpöteho on yli 50 MWth  (1) (liitteessä II oleva 1 ryhmä)

8.

Raja-arvot muiden kiinteiden ja nestemäisten polttoaineiden kuin biomassan ja turpeen polton hiukkaspäästöille (2):

Taulukko 1

Polttoainetyyppi

Lämpöteho (MWth)

Hiukkaspäästöjen raja-arvo (mg/m3)  (1)

Kiinteät polttoaineet

50–100

Uudet laitokset:

20 (kivihiili, ruskohiili ja muut kiinteät polttoaineet)

Nykyiset laitokset:

30 (kivihiili, ruskohiili ja muut kiinteät polttoaineet)

100–300

Uudet laitokset:

20 (kivihiili, ruskohiili ja muut kiinteät polttoaineet)

Nykyiset laitokset:

25 (kivihiili, ruskohiili ja muut kiinteät polttoaineet)

> 300

Uudet laitokset:

10 (kivihiili, ruskohiili ja muut kiinteät polttoaineet)

Nykyiset laitokset:

20 (kivihiili, ruskohiili ja muut kiinteät polttoaineet)

Nestemäiset polttoaineet

50–100

Uudet laitokset:

20

Nykyiset laitokset:

 

30 (yleensä)

 

50 (raakaöljyn jalostamisesta saatujen tislaus- ja konversiojäännösten käyttö omaan kulutukseen jalostamojen polttolaitoksissa)

Nestemäiset polttoaineet

100–300

Uudet laitokset:

20

Nykyiset laitokset:

 

25 (yleensä)

 

50 (raakaöljyn jalostamisesta saatujen tislaus- ja konversiojäännösten käyttö omaan kulutukseen jalostamojen polttolaitoksissa)

> 300

Uudet laitokset:

10

Nykyiset laitokset:

 

20 (yleensä)

 

50 (raakaöljyn jalostamisesta saatujen tislaus- ja konversiojäännösten käyttö omaan kulutukseen jalostamojen polttolaitoksissa)

9.

Jäljempänä 8 kohdassa tarkoitettuja polttolaitoksia koskevat erityismääräykset:

a)

osapuoli voi poiketa 8 kohdassa määrättyjenpäästöjen raja-arvojen noudattamisvelvoitteesta seuraavissa tapauksissa:

i)

kyseessä on tavanomaisesti kaasumaista polttoainetta käyttävä laitos, jonka on poikkeuksellisesti turvauduttava muihin polttoaineisiin kaasun toimituksessa ilmenneen äkillisen keskeytyksen vuoksi ja joka tästä syystä olisi varustettava savukaasun puhdistuslaitteella;

ii)

kyseessä on olemassa oleva laitos, jota käytetään enintään 17 500 käyttötuntia ajanjaksolla, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2016 ja päättyy viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023;

b)

jos polttolaitosta laajennetaan vähintään 50 MWth:n verran, 8 kohdassa uusille laitoksille määriteltyjä päästöjen raja-arvoja sovelletaan laitoksen laajennusosaan, johon muutos vaikuttaa. Päästöjen raja-arvo lasketaan laitoksen olemassa olevan osan ja uuden osan todellisella lämpöteholla painotettuna keskiarvona;

c)

osapuolten on varmistettava, että annetaan puhdistinlaitteiden toimintahäiriöihin tai rikkoutumiseen liittyviä menettelyjä koskevia määräyksiä;

d)

Jos kyseessä on kahta tai useampaa polttoainetta samanaikaisesti käyttävä polttolaitos, päästöjen raja-arvo määritellään yksittäisten polttoaineiden päästöjen raja-arvojen painotettuna keskiarvona kunkin polttoaineen tuottaman lämpötehon perusteella.

Primäärinen ja sekundäärinen rauta- ja terästeollisuus (liitteessä II oleva 2 ja 3 ryhmä)

10.

Hiukkaspäästöjen raja-arvot

Taulukko 2

Toiminto

Hiukkaspäästöjen raja-arvo (mg/m3)

Sintrauslaitokset

50

Pelletointilaitokset

20 murskaamisen, hionnan ja kuivaamisen osalta

15 kaikkien muiden prosessin vaiheiden osalta

Masuunit: Ilmankuumentimet

10

Happipuhallusteräksen valmistus ja valaminen

30

Teräksen valmistus valokaariuuneilla ja valaminen

15 (nykyiset)

5 (uudet)

Rautasulatot (liitteessä II oleva 4 ryhmä)

11.

Rautasulatoista peräisin olevien hiukkaspäästöjen raja-arvot

Taulukko 3

Toiminto

Hiukkaspäästöjen raja-arvo (mg/m3)

Rautasulatot:

kaikki uunit (kupoli-, induktio- ja kiertouunit) kaikki valumuotit (vahamuotit, pysyvät)

20

Kuumavalssaus

20

50, jos letkusuodinta ei voida käyttää kaasujen kosteuden vuoksi

Kuparin, sinkin sekä pii- ja ferromangaaniseosten tuotanto ja jalostus, mukaan lukien Imperial Smelting -uunit (liitteessä II oleva 5 ja 6 ryhmä)

12.

Kuparin, sinkin sekä pii- ja ferromangaaniseosten tuotannon ja jalostuksen raja-arvo:

Taulukko 4

 

Hiukkaspäästöjen raja-arvo (mg/m3)

Muiden kuin rautametallien tuotanto ja jalostus

20

Lyijyn tuotanto ja jalostus (liitteessä II oleva 5 ja 6 ryhmä)

13.

Lyijyn tuotannon ja jalostuksen raja-arvo:

Taulukko 5

 

Hiukkaspäästöjen raja-arvo (mg/m3)

Lyijyn tuotanto ja jalostus

5

Sementtiteollisuus (liitteessä II oleva 7 ryhmä)

14.

Sementin tuotannosta peräisin olevat hiukkaspäästöjen raja-arvot:

Taulukko 6

 

Hiukkaspäästöjen raja-arvo (mg/m3)  (2)

Sementtilaitokset, uunit, klinkkerimyllyt ja -jäähdyttimet

20

Sementtilaitokset, uunit, klinkkerimyllyt ja -jäähdyttimet, jotka käyttävät jätteen rinnakkaispolttoa

20

Lasiteollisuus (liitteessä II oleva 8 ryhmä)

15.

Lasin tuotannosta peräisin olevien hiukkaspäästöjen raja-arvot:

Taulukko 7

 

Hiukkaspäästöjen raja-arvo (mg/m3)  (3)

Uudet laitokset

20

Olemassa olevat laitokset

30

16.

Lasin tuotannosta peräisin olevien lyijypäästöjen raja-arvo: 5 mg/m3.

Kloorialkaliteollisuus (liitteessä II oleva 9 ryhmä)

17.

Elohopeakennoprosessia käyttävien olemassa olevien kloorialkalilaitosten on siirryttävä käyttämään elohopeasta vapaata teknologiaa tai lopetettava toimintansa 31 päivään joulukuuta 2020 mennessä; muuntamiseen saakka laitoksen ilmaan päästämät elohopeapäästöt rajoitetaan 1 grammaan megagramman kloorintuotantokapasiteettia (3) kohti.

18.

Uusien kloorialkalilaitosten on oltava elohopeasta vapaita.

Jätteenpoltto (liitteessä II oleva 10 ja 11 ryhmä)

19.

Jätteenpoltosta peräisin olevien hiukkaspäästöjen raja-arvo

Taulukko 8

 

Hiukkaspäästöjen raja-arvo (mg/m3)  (4)

Yhdyskuntajätteen, muun kuin vaarallisen jätteen, vaarallisen ja sairaalajätteen poltto

10

20.

Jätteenpoltosta peräisin olevien elohopeapäästöjen raja-arvo: 0,05 mg/m3.

21.

Jätteen rinnakkaispoltosta peräisin olevien elohopeapäästöjen raja-arvo lähteiden ryhmässä 1 ja 7: 0,05 mg/m3.

B.   Amerikan yhdysvallat

22.

Seuraaviin lähteiden ryhmiin kuuluvista kiinteistä lähteistä peräisin olevien hiukkasten ja/tai tiettyjen raskasmetallien päästöjen raja-arvot sekä ryhmät, joihin niitä sovelletaan, määritetään seuraavissa asiakirjoissa:

a)

Steel Plants: Electric Arc Furnaces – 40 C.F.R. Part 60, Subpart AA and Subpart AAa;

b)

Small Municipal Waste Combustors – 40 C.F.R. Part 60, Subpart AAAA;

c)

Glass Manufacturing – 40 C.F.R. Part 60, Subpart CC;

d)

Electric Utility Steam Generating Units – 40 C.F.R. Part 60, Subpart D and Subpart Da;

e)

Industrial-Commercial-Institutional Steam Generating Units – 40 C.F.R. Part 60, Subpart Db and Subpart Dc;

f)

Municipal Waste Incinerators – 40 C.F.R. Part 60, Subpart E, Subpart Ea and Subpart Eb;

g)

Hospital/Medical/Infectious Waste Incinerators – 40 C.F.R. Part 60, Subpart Ec;

h)

Portland Cement – 40 C.F.R. Part 60, Subpart F;

i)

Secondary Lead Smelters – 40 C.F.R. Part 60, Subpart L;

j)

Basic Oxygen Process Furnaces – 40 C.F.R. Part 60, Subpart N;

k)

Basic Process Steelmaking Facilities (after 20 January 1983) – 40 C.F.R. Part 60, Subpart Na;

l)

Primary Copper Smelters – 40 C.F.R. Part 60, Subpart P;

m)

Primary Zinc Smelters – 40 C.F.R. Part 60, Subpart Q;

n)

Primary Lead Smelters – 40 C.F.R. Part 60, Subpart R;

o)

Ferroalloy Production Facilities – 40 C.F.R. Part 60, Subpart Z;

p)

Other Solid Waste Incineration Units (after 9 December 2004) – 40 C.F.R. Part 60, Subpart EEEE;

q)

Secondary lead smelters – 40 C.F.R. Part 63, Subpart X;

r)

Hazardous waste combustors – 40 C.F.R. Part 63, Subpart EEE;

s)

Portland cement manufacturing – 40 C.F.R. Part 63, Subpart LLL;

t)

Primary copper – 40 C.F.R. Part 63, Subpart QQQ;

u)

Primary lead smelting – 40 C.F.R. Part 63, Subpart TTT;

v)

Iron and steel foundries – 40 C.F.R. Part 63, Subpart EEEEE;

w)

Integrated iron and steel manufacturing – 40 C.F.R. Part 63, Subpart FFFFF;

x)

Electric Arc Furnace Steelmaking Facilities – 40 C.F.R. Part 63, Subpart YYYYY;

y)

Iron and steel foundries – 40 C.F.R. Part 63, Subpart ZZZZZ;

z)

Primary Copper Smelting Area Sources – 40 C.F.R. Part 63, Subpart EEEEEE;

aa)

Secondary Copper Smelting Area Sources – 40 C.F.R. Part 63, Subpart FFFFFF;

bb)

Primary Nonferrous Metals Area Sources: Zinc, Cadmium, and Beryllium – 40 C.F.R. Part 63, Subpart GGGGGG;

cc)

Glass manufacturing (area sources) – 40 C.F.R. Part 63, Subpart SSSSSS;

dd)

Secondary Nonferrous Metal Smelter (Area Sources) – 40 C.F.R. Part 63, Subpart TTTTTT;

ee)

Ferroalloys Production (Area Sources) – 40 C.F.R. Part 63, Subpart YYYYYY;

ff)

Aluminum, Copper, and Nonferrous Foundries (Area Sources) – 40 C.F.R. Part 63, Subpart ZZZZZZ;

gg)

Standards of Performance for Coal Preparation and Processing Plants – 40 C.F.R. Part 60, Subpart Y;

hh)

Industrial, Commercial, Institutional and Process Heaters – 40 C.F.R. Part 63, Subpart DDDDD;

ii)

Industrial, Commercial and Institutional Boilers (Area Sources) – 40 C.F.R. Part 63, Subpart JJJJJJ;

jj)

Mercury Cell Chlor-Alkali Plants – 40 C.F.R. Part 63, Subpart IIIII;

ja

kk)

Standards of Performance Commercial and Industrial Solid Waste Incineration Units for which Construction is Commenced after November 30, 1999, or for which Modification or Reconstruction is Commenced on or after 1 June 2001 – 40 C.F.R. Part 60, Subpart CCCC.”

l)   Liite VI

27.

Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

a)

korvataan ilmaisu ”Jollei tässä liitteessä toisin määrätä, viimeistään” ilmaisulla ”Viimeistään”.

b)

poistetaan ilmaisu ”kuuden kuukauden kuluttua”;

c)

korvataan ilmaisu ”tämän pöytäkirjan voimaantulopäivästä” ilmaisulla ”siitä päivästä, jona tämä pöytäkirja tulee osapuolen osalta voimaan”.

28.

Poistetaan 3 kohta.

29.

Korvataan 4 kohdassa ilmaisu ”Osapuolet” ilmaisulla ”Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, osapuolet”.

30.

Korvataan 5 kohdassa johdantokappale ennen a alakohtaa seuraavalla tekstillä:

”Kunkin osapuolen on viimeistään sinä päivää, jona tämä pöytäkirja tulee asianomaisen osapuolen osalta voimaan, saavutettava pitoisuustasot, jotka eivät ylitä:”


(1)  Polttolaitoksen nimellislämpöteho lasketaan kaikkien yhteiseen piippuun yhdistettyjen yksiköiden lämpötehon summana. Yksittäisiä yksiköitä, joiden lämpöteho on alle 15 MWth, ei oteta huomioon nimellistä kokonaislämpötehoa laskettaessa.

(2)  Päästöjen raja-arvoja ei sovelleta seuraaviin laitoksiin:

laitokset, jotka käyttävät biomassaa ja turvetta ainoana polttoainelähteenään;

laitokset, joissa palamistuotteita käytetään esineiden tai materiaalien suoraan lämmitykseen, kuivaukseen tai muuhun käsittelyyn;

jälkipolttolaitokset, jotka on suunniteltu puhdistamaan savukaasuja polttamalla ja joita ei käytetä erillisinä polttolaitoksina;

katalyyttisia krakkauskatalyyttejä regeneroivat laitokset;

laitokset, joilla rikkivety muunnetaan rikiksi;

kemianteollisuudessa käytetyt reaktorit;

koksausuunit;

Cowperin uunit;

soodakattilat, joita käytetään selluntuotantolaitoksissa;

jätteenpolttouunit; ja

diesel-, bensiini- tai kaasumoottorilla toimivat laitokset tai polttoturbiinilla toimivat laitokset käytetystä polttoaineesta riippumatta.

(1)  Raja-arvot vastaavat kuuden prosentin happipitoisuutta kiinteiden polttoaineiden osalta ja kolmen prosentin happipitoisuutta nestemäisten polttoaineiden osalta.

(2)  Raja-arvot vastaavat 10 prosentin happipitoisuutta.

(3)  Raja-arvot vastaavat 8 prosentin happipitoisuutta jatkuvan sulatuksen osalta ja 13 prosentin happipitoisuutta epäjatkuvan sulatuksen osalta.

(3)  1 megagramma (Mg) = 1 tonni.

(4)  Raja-arvot vastaavat 11 prosentin happipitoisuutta.