15.4.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 99/6


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/578,

annettu 11 päivänä huhtikuuta 2016,

unionin tullikoodeksissa säädettyjen sähköisten järjestelmien kehittämistä ja käyttöönottoa koskevan työohjelman vahvistamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (1) ja erityisesti sen 281 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013, jäljempänä ’koodeksi’, 280 artiklassa säädetään, että komissio laatii sähköisten järjestelmien kehittämistä ja käyttöönottoa koskevan työohjelman, jäljempänä ’työohjelma’. Ensimmäinen työohjelma hyväksyttiin komission täytäntöönpanopäätöksellä 2014/255/EU (2). Kyseinen ohjelma on tarpeen saattaa ajan tasalle. Koska täytäntöönpanopäätökseen 2014/255/EU on tarpeen tehdä paljon muutoksia, mainittu päätös on selkeyden vuoksi asianmukaista korvata ja kumota.

(2)

Työohjelma on tärkeä varsinkin sähköisiin järjestelmiin liittyvien siirtymätoimenpiteiden vahvistamiseksi ja määräajan asettamiseksi sellaisten järjestelmien käyttöönotolle, jotka eivät ole vielä toiminnassa koodeksin soveltamisen alkamispäivänä eli 1 päivänä toukokuuta 2016. Sen vuoksi työohjelmassa on tarpeen vahvistaa komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2015/2446 (3), komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/341 (4) ja komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/2447 (5) säädettyjen sähköisten järjestelmien siirtymäkaudet.

(3)

Koodeksissa säädetään, että kaikki tulliviranomaisten välinen sekä talouden toimijoiden ja tulliviranomaisten välinen tietojenvaihto sekä tällaisten tietojen tallentaminen on tehtävä sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä käyttäen ja että kyseisten tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien on tarjottava talouden toimijoiden käyttöön samat toiminnot kaikissa jäsenvaltioissa. Sen vuoksi työohjelmassa olisi koodeksin asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi esitettävä laaja sähköisten järjestelmien täytäntöönpanosuunnitelma.

(4)

Näin ollen työohjelmaan olisi sisällyttävä luettelo sähköisistä järjestelmistä, jotka jäsenvaltioiden olisi valmisteltava ja kehitettävä joko yksin (”kansalliset järjestelmät”) tai yhteistyössä komission kanssa (”Euroopan laajuiset järjestelmät”), jotta koodeksin soveltaminen käytännössä olisi mahdollista. Kyseisen luettelon olisi perustuttava kaikkia tietotekniikkaan liittyviä tullihankkeita koskevaan olemassa olevaan suunnitteluasiakirjaan, jäljempänä ’MASP’, jota kutsutaan monivuotiseksi strategiseksi suunnitelmaksi ja joka on laadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 70/2008/EY (6) ja erityisesti sen 4 artiklan ja 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Työohjelmassa tarkoitettuihin sähköisiin järjestelmiin olisi sovellettava samaa MASP:ssa vahvistettua hankehallinnon toimintamallia, ja ne olisi valmisteltava ja kehitettävä MASP:ssa kuvatun mukaisesti.

(5)

Työohjelmassa olisi yksilöitävä sähköiset järjestelmät sekä niihin liittyvät oikeusperustat ja keskeiset välitavoitteet sekä ilmoitettava päivät, joina toimintojen on määrä alkaa. Ilmaisulla ”käyttöönoton alkamispäivä” olisi tarkoitettava päivää, jona jäsenvaltiot voivat aikaisintaan aloittaa uuden sähköisen järjestelmän käyttämisen. Työohjelmassa olisi määriteltävä myös ilmaisu ”käyttöönoton päättymispäivä” päiväksi, jona kaikkien jäsenvaltioiden ja kaikkien talouden toimijoiden on viimeistään aloitettava uuden tai päivitetyn sähköisen järjestelmän käyttäminen koodeksin vaatimusten mukaisesti. Tällaiset aikavälit ovat tarpeen järjestelmän käyttöön ottamiseksi kaikkialla unionissa. Aikavälien kestoa vahvistettaessa olisi otettava huomioon kunkin järjestelmän käyttöönottotarpeet.

(6)

Euroopan laajuisten järjestelmien käyttöönoton määräajat olisi asetettava joko vahvistamalla tietyt määräpäivät tai tarvittaessa aikavälit. Näiden aikavälien olisi oltava enintään niin pitkät kuin on tarpeen uuteen järjestelmään siirtymiseksi jäsenvaltioiden ja talouden toimijoiden tällä hetkellä käyttämästä järjestelmästä. Jäsenvaltioiden olisi voitava kyseisten aikavälien rajoissa päättää, milloin niiden omiin järjestelmiin siirtyminen alkaa ja päättyy ja milloin talouden toimijoiden on aloitettava uusien järjestelmien käyttäminen ja liityttävä niihin. Kunkin jäsenvaltion vahvistaman päättymispäivän olisi oltava päivä, jona delegoidussa asetuksessa (EU) 2015/2446, delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/341 ja täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/2447 säädettyjen asiaankuuluvia sähköisiä järjestelmiä koskevien siirtymäsääntöjen voimassaolo päättyy.

(7)

Kansallisten järjestelmien käyttöönottoa ja niihin siirtymistä koskevat määräajat olisi asetettava jäsenvaltioiden kansallisten hanke- ja siirtymissuunnitelmien mukaisesti, sillä kyseiset järjestelmät ovat osa erityisiä kansallisia tietoteknisiä ympäristöjä ja olosuhteita. Kunkin jäsenvaltion vahvistaman päättymispäivän olisi oltava päivä, jona delegoidussa asetuksessa (EU) 2015/2446, delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/341 ja täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/2447 säädetty asiaankuuluvia sähköisiä järjestelmiä koskeva siirtymäkausi päättyy. Avoimuuden vuoksi jäsenvaltioiden olisi delegoidun asetuksen (EU) 2016/341 56 artiklan 2 kohdan nojalla toimitettava kansalliset suunnitelmansa komissiolle, joka julkaisee ne Europa-verkkosivustolla. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi hyvissä ajoin varmistettava, että talouden toimijoille annetaan tarvittavat tekniset tiedot, jotta ne voivat tarvittaessa päivittää omat järjestelmänsä, liittyä uusiin tai päivitettyihin järjestelmiin ja soveltaa uusia sääntöjä ja tietovaatimuksia samalla kun ne soveltavat suosituksia, joita jäsenvaltiot ovat antaneet hyviä tietotekniikan alan käytänteitä koskevissa kansallisissa ohjeissaan.

(8)

Työohjelmassa tarkoitetut sähköiset järjestelmät olisi valittava ottaen huomioon niiden odotetut vaikutukset koodeksissa määriteltyjen ensisijaisten tavoitteiden kannalta. Yksi kyseisistä ensisijaisista tavoitteista on valmius tarjota talouden toimijoille laaja sähköisten tullipalvelujen valikoima unionin koko tullialueella. Lisäksi sähköisillä järjestelmillä olisi pyrittävä parantamaan tulliprosessien tehokkuutta, vaikuttavuutta ja yhdenmukaisuutta kaikkialla unionissa. Työohjelmassa ilmoitetun järjestelmien käyttöönottojärjestyksen ja -aikataulun olisi perustuttava käytännöllisiin ja hankehallintoa koskeviin näkökohtiin, kuten toimien ja resurssien jakamiseen, hankkeiden keskinäiseen yhteenliitettävyyteen, kunkin järjestelmän omiin erityisedellytyksiin ja hankkeen etenemiseen. Työohjelmassa olisi organisoitava sähköisten järjestelmien kehittäminen eri vaiheissa. Kun otetaan huomioon kehitettävien, käyttöönotettavien ja ylläpidettävien järjestelmien ja rajapintojen suuri määrä ja vuoteen 2020 mennessä tapahtuvasta työohjelman täydestä täytäntöönpanosta aiheutuvat korkeat kustannukset, tiivis seuranta ja valvonta olisi varmistettava.

(9)

Koska koodeksin 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen sähköisten järjestelmien kehittämisen, käyttöönoton ja ylläpidon on määrä tapahtua jäsenvaltioiden ja komission välisenä yhteistyönä, komission ja jäsenvaltioiden olisi pyrittävä yhdessä varmistamaan, että sähköisten järjestelmien valmistelua ja täytäntöönpanoa hallinnoidaan työohjelman mukaisesti ja että asianmukaisia toimenpiteitä toteutetaan yksilöityjen järjestelmien suunnittelemiseksi, kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi koordinoidusti ja oikea-aikaisesti.

(10)

Jotta voitaisiin varmistaa työohjelman ja MASP:n eteneminen samassa tahdissa, työohjelman ja MASP:n päivityksen olisi tapahduttava samanaikaisesti ja työohjelma olisi saatettava vastaamaan MASP:tä. Työohjelman tulevissa päivityksissä on tarpeen kiinnittää erityistä huomiota sovittujen tavoitteiden saavuttamisessa vuosittain tapahtuneeseen kehitykseen, jotta otettaisiin huomioon vuosina 2019 ja 2020 päätökseen saatettavien sähköisten järjestelmien kunnianhimoinen ja haasteellinen luonne sekä nykyisten suunnitelmien mukaan vuosille 2019 ja 2020 kertyvän työn määrä.

(11)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Työohjelma

Hyväksytään liitteessä oleva unionin tullikoodeksissa säädettyjen sähköisten järjestelmien kehittämistä ja käyttöönottoa koskeva työohjelma, jäljempänä ’työohjelma’.

2 artikla

Täytäntöönpano

1.   Komissio ja jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä työohjelman täytäntöönpanemiseksi.

2.   Jäsenvaltioiden on kehitettävä ja otettava käyttöön asiaankuuluvat sähköiset järjestelmät viimeistään työohjelmassa vahvistettujen käyttöönoton aikavälien päättymispäivänä.

3.   Työohjelmassa mainittuja hankkeita ja niihin liittyvien sähköisten järjestelmien valmistelua ja täytäntöönpanoa on hallinnoitava yhdenmukaisesti työohjelman ja monivuotisen strategisen suunnitelman, jäljempänä ’MASP’, kanssa.

4.   Työohjelman hankkeiden käynnistämiseksi komissio pyrkii pääsemään jäsenvaltioiden kanssa yhteisymmärrykseen ja sopuun sähköisiä järjestelmiä koskevien hankkeiden soveltamisalasta sekä järjestelmien mallista, vaatimuksista ja arkkitehtuurista. Tarvittaessa komissio kuulee myös talouden toimijoiden näkemyksiä ja ottaa ne huomioon.

3 artikla

Päivitykset

1.   Työohjelmaa on päivitettävä säännöllisesti, jotta voidaan varmistaa, että sitä yhtenäistetään ja mukautetaan asetuksen (EU) N:o 952/2013 täytäntöönpanossa tapahtuneeseen viimeisimpään kehitykseen ja että sähköisten järjestelmien valmistelussa ja kehittämisessä tapahtunut tosiasiallinen edistyminen otetaan huomioon erityisesti yhteisesti sovittujen eritelmien saatavuuden sekä sähköisten järjestelmien toiminnan alkamisen osalta.

2.   Työohjelman ja MASP:n koordinoinnin varmistamiseksi työohjelmaa olisi päivitettävä vähintään kerran vuodessa.

4 artikla

Tiedottaminen ja hallinnointi

1.   Komissio ja jäsenvaltiot jakavat kunkin järjestelmän täytäntöönpanon suunnittelua ja etenemistä koskevat tiedot.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava viimeistään kuusi kuukautta ennen tietyn tietoteknisen järjestelmän suunniteltua käyttöönottopäivää komissiolle kansalliset hanke- ja siirtymissuunnitelmansa. Suunnitelmissa on oltava seuraavat tiedot:

sähköisellä järjestelmällä suoritettavaa ulkoista viestintää koskevien teknisten eritelmien julkaisupäivä;

talouden toimijoiden kanssa suoritettavan vastaavuustestin ajankohta;

sähköisen järjestelmän käyttöönottopäivät, mukaan lukien toiminnan alkamispäivä ja soveltuvin osin ajanjakso, jonka kuluessa talouden toimijat voivat suorittaa siirtymisen.

3.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista kansallisiin hanke- ja siirtymissuunnitelmiin tehdyistä päivityksistä.

4.   Komissio julkaisee kansalliset hanke- ja siirtymissuunnitelmat verkkosivustollaan.

5.   Jäsenvaltioiden on hyvissä ajoin annettava talouden toimijoiden saataville kansallisella sähköisellä järjestelmällä suoritettavaa ulkoista viestintää koskevat tekniset eritelmät.

5 artikla

Kumoaminen

1.   Kumotaan täytäntöönpanopäätös 2014/255/EU.

2.   Viittauksia kumottuun päätökseen pidetään viittauksina tähän päätökseen.

6 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 11 päivänä huhtikuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanopäätös 2014/255/EU, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2014, unionin tullikoodeksiin liittyvästä työohjelmasta (EUVL L 134, 7.5.2014, s. 46).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä tiettyjä unionin tullikoodeksin säännöksiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 1).

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) 2016/341, annettu 17 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä unionin tullikoodeksin tiettyjä säännöksiä koskevilla siirtymäsäännöksillä sikäli kuin asiaankuuluvat sähköiset järjestelmät eivät ole vielä toiminnassa ja delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 muuttamisesta (EUVL L 69, 15.3.2016, s. 1).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447, annettu 24 päivänä marraskuuta 2015, unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 558).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 70/2008/EY, annettu 15 päivänä tammikuuta 2008, paperittomasta tullin ja kaupan toimintaympäristöstä (EUVL L 23, 26.1.2008, s. 21).


LIITE

Union tullikoodeksissa säädettyjen sähköisten järjestelmien kehittämistä ja käyttöönottoa koskeva työohjelma

I   TYÖOHJELMAN JOHDANTO

1.

Työohjelma on väline, jolla tuetaan koodeksin soveltamista siinä säädettyjen sähköisten järjestelmien kehittämisen ja käyttöönoton osalta.

2.

Työohjelman tarkoituksena on myös vahvistaa siirtymätoimenpiteiden soveltamisaika, joka päättyy, kun delegoidussa asetuksessa (EU) 2015/2446, delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/341 ja täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/2447 tarkoitetut uudet tai päivitetyt sähköiset järjestelmät otetaan käyttöön.

3.

Teknisten eritelmien tavoitepäivän keskeinen välitavoite on päivä, johon mennessä teknisistä eritelmistä on oltava käytössä vakaa versio. Kansallisten järjestelmien ja osien osalta tämä päivä on ilmoitettava julkaistavassa kansallisessa hankesuunnitelmassa.

4.

Työohjelmassa vahvistetaan Euroopan laajuisille järjestelmille ja kansallisille järjestelmille seuraavat käyttöönottopäivät:

a)

sähköisten järjestelmien käyttöönotolle vahvistettavan aikavälin alkamispäivä on päivä, jona sähköinen järjestelmä voi aikaisintaan olla toiminnassa;

b)

sähköisten järjestelmien käyttöönotolle vahvistettavan aikavälin päättymispäivä on

päivä, jona järjestelmän on viimeistään oltava toiminnassa kaikissa jäsenvaltioissa ja kaikkien talouden toimijoiden käytössä, ja

siirtymäkauden voimassaolon päättymispäivä.

Edellä b alakohtaa sovellettaessa kyseinen päivä on sama kuin alkamispäivä, jos (käyttöönotolle tai siirtymiselle) ei ole vahvistettu todellista aikaväliä.

5.

Kun kyseessä on puhtaasti kansallinen järjestelmä tai unionin laajuisen hankkeen erityinen kansallinen osa, jäsenvaltiot voivat päättää käyttöönottopäivän sekä aikavälin alkamis- ja päättymispäivän kansallisen hankesuunnitelmansa mukaisesti.

Ensimmäisen kohdan soveltamisalaan kuuluvat seuraavat kansalliset järjestelmät tai erityiset kansalliset osat:

a)

UTK – Automaattinen vientijärjestelmä (AES) (Osa 2) (Kansallisten vientijärjestelmien päivitys) (II osan 10 kohta);

b)

UTK – Erityismenettelyt (SP IMP / SP EXP) (II osan 12 kohta);

c)

UTK – Saapumistiedonanto, esittämistiedonanto, väliaikainen varastointi (II osan 13 kohta);

d)

UTK – Kansallisten tuontijärjestelmien päivitys (II osan 14 kohta);

e)

UTK – Vakuuksien hallinta (GUM) – Osa 2 (II osan 16 kohta).

6.

Kun kyseessä ovat sellaiset Euroopan laajuiset järjestelmät, joiden käyttöönotolle on vahvistettu todellinen aikaväli ilman yhtä täytäntöönpanopäivää, jäsenvaltiot voivat aloittaa käyttöönoton sopivana päivänä kyseisen aikavälin rajoissa ja myöntää talouden toimijoiden siirtymiselle tietyn määräajan kyseisen aikavälin rajoissa, jos tällaista määräaikaa pidetään tarpeellisena. Alkamis- ja päättymispäivät on annettava tiedoksi komissiolle. Yhteiseen tasoon kuuluvia kysymyksiä on tarkasteltava huolellisesti.

Ensimmäisen kohdan soveltamisalaan kuuluvat seuraavat Euroopan laajuiset järjestelmät:

a)

UTK – Unioniaseman selvitys (PoUS) (II osan 8 kohta)

b)

UTK – Uuden tietokoneistetun passitusjärjestelmän (NCTS) päivitys (II osan 9 kohta);

c)

UTK – Automaattinen vientijärjestelmä (AES) (Osa 1) (II osan 10 kohta).

7.

Työohjelman täytäntöönpanemiseksi komissio ja jäsenvaltiot hallinnoivat huolellisesti riippuvuussuhteiden, muuttujien ja olettamusten monitahoista kokonaisuutta. Suunnittelussa noudatetaan MASP:ssa vahvistettuja periaatteita.

Hankkeet etenevät vaiheittain suunnittelusta rakennus-, testaus- ja siirtymisvaiheiden kautta loppukäyttöön. Komission ja jäsenvaltioiden rooli näissä eri vaiheissa riippuu järjestelmän luonteesta ja arkkitehtuurista sekä sen rakenneosista tai palveluista, sellaisina kuin ne esitetään MASP:n yksityiskohtaisissa hankekuvauksissa. Tarvittaessa komissio määrittelee tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa yhteisiä teknisiä eritelmiä, joita tarkastellaan uudelleen jäsenvaltioiden kanssa, ja tarkoituksena on saada ne valmiiksi 24 kuukautta ennen sähköisen järjestelmän käyttöönoton tavoitepäivää. Kansallisia järjestelmiä tai osia varten kansallisella tasolla laaditut tekniset eritelmät on asetettava saataville hyvissä ajoin ainakin niiltä osin kuin ne koskevat ulkoista sanomien vaihtoa talouden toimijoiden kanssa, jotta talouden toimijat voivat suunnitella ja mukauttaa järjestelmänsä ja rajapintansa asianmukaisella tavalla.

Jäsenvaltiot osallistuvat tarvittaessa komission kanssa järjestelmien kehittämiseen ja käyttöönottoon määritetyn järjestelmäarkkitehtuurin ja eritelmien mukaisesti. Toiminnot suoritetaan työohjelmassa ilmoitettuja välitavoitteita ja päivämääriä noudattaen. Komissio ja jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä myös talouden toimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Talouden toimijoiden on toteutettava tarvittavat toimet voidakseen käyttää järjestelmiä niiden käyttöönoton jälkeen ja viimeistään työohjelmassa tai, soveltuvin osin, jäsenvaltioiden kansallisessa suunnitelmassa määriteltyinä päättymispäivinä.

II   LUETTELO SÄHKÖISTEN JÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISEEN JA KÄYTTÖÖNOTTOON LIITTYVISTÄ HANKKEISTA

A.   Täydellinen luettelo

UTK-pohjaiset hankkeet ja niihin liittyvät sähköiset järjestelmät

Luettelo koodeksin soveltamiseksi vaadittavien sähköisten järjestelmien kehittämiseen ja käyttöönottoon liittyvistä hankkeista

Oikeusperusta

Keskeinen välitavoite

Sähköisten järjestelmien käyttöönottopäivä

 

 

 

Sähköisten järjestelmien käyttöönoton aikavälin alkamispäivä (1)

Sähköisten järjestelmien käyttöönoton aikavälin päättymispäivä (2)

=

Siirtymäkauden päättymispäivä

1.   UTK – Rekisteröidyn viejän järjestelmä (REX)

Hankkeen tarkoituksena on saattaa käytettäväksi ajantasaista tietoa GSP-maihin sijoittautuneista rekisteröidyistä viejistä, jotka vievät tavaroita unioniin. Järjestelmä on Euroopan laajuinen ja siihen sisältyy myös EU:n talouden toimijoita koskevia tietoja GSP-maihin suuntautuvan viennin tukemiseksi. Vaadittavat tiedot syötetään järjestelmään vaiheittain 31 päivään joulukuuta 2017 mennessä.

Asetuksen (EU) N:o 952/2013 6 artiklan 1 kohta sekä 16 ja 64 artikla

Teknisten eritelmien tavoitepäivä

= Q1 2015

1.1.2017

1.1.2017

2.   UTK – Sitovat tariffitiedot (STT)

Hankkeen tarkoituksena on päivittää nykyiset Euroopan laajuinen EBTI-3-järjestelmä ja Surveillance 2 -järjestelmä, jotta varmistettaisiin

a)

EBTI-3-järjestelmän yhdenmukaisuus UTK:n vaatimusten kanssa;

b)

velvollisuus antaa enemmän ilmoituksissa olevia tietoja valvontaa varten;

c)

STT:n pakollisen käytön seuranta;

d)

STT:n laajennetun käytön seuranta ja hallinnointi.

Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa.

Ensimmäisessä vaiheessa otetaan ensin asteittain käyttöön toiminto UTK:ssa vaadittavan ilmoitusten tietosisällön vastaanottamiseksi (1. jakso) 1. maaliskuuta 2017 alkaen siihen asti, kun 10 ja 14 kohdassa luetellut hankkeet on pantu täytäntöön (viimeistään 31. joulukuuta 2020). Tämän jälkeen täytetään velvoite seurata STT:n käyttöä vaadittavien uusien tietosisältöjen perusteella ja yhdenmukaistaa toiminta tullipäätösprosessien kanssa (2. jakso).

Toisessa vaiheessa otetaan käyttöön STT-hakemusten ja -päätöksen sähköiset lomakkeet ja perustetaan talouden toimijoita varten koko EU:n kattava yhdenmukaistettu rajapinta, joka mahdollistaa STT-hakemuksen toimittamisen ja STT-päätöksen vastaanottamisen sähköisesti.

Asetuksen (EU) N:o 952/2013 6 artiklan 1 kohta sekä 16, 22, 23, 26, 27, 28, 33 ja 34 artikla

Teknisten eritelmien tavoitepäivä

= Q2 2016

(ensimmäinen vaihe)

1.3.2017

(ensimmäinen vaihe – 1. jakso)

1.3.2017

(ensimmäinen vaihe – 1. jakso)

1.10.2017

(ensimmäinen vaihe – 2. jakso)

1.10.2017

(ensimmäinen vaihe – 2. jakso)

Teknisten eritelmien tavoitepäivä

= Q3 2016

(toinen vaihe)

1.10.2018

(toinen vaihe)

1.10.2018

(toinen vaihe)

3.   UTK – Tullipäätökset

Hankkeen tarkoituksena on yhdenmukaistaa tullipäätöstä koskevaan hakemukseen, päätöksentekoon ja päätöksenteon hallintaan liittyviä prosesseja yhtenäistämällä ja hallinnoimalla sähköisesti hakemukseen ja päätökseen/lupaan liittyviä tietoja koko unionissa. Hanke koskee koodeksissa määriteltyjä kansallisia ja useiden jäsenvaltioiden yhteisiä päätöksiä sekä kattaa unionissa keskitetysti kehitetyt järjestelmän osat ja integroinnin kansallisten osien kanssa silloin, kun jäsenvaltiot ovat valinneet tämän vaihtoehdon. Tämä Euroopan laajuinen järjestelmä helpottaa päätöksentekoprosessin aikana käytäviä konsultaatioita sekä lupaprosessien hallintaa.

Tämä Euroopan laajuinen järjestelmä sisältää EU:n kaupan alan toimijoiden portaalin, tullipäätösten hallintajärjestelmän ja asiakasviitetietojärjestelmän.

Asetuksen (EU) N:o 952/2013 6 artiklan 1 kohta sekä 16, 22, 23, 26, 27, ja 28 artikla

Teknisten eritelmien tavoitepäivä

= Q4 2015

2.10.2017

2.10.2017

4.   Kaupan alan toimijoiden suora pääsy Euroopan tietojärjestelmiin (yhtenäinen käyttäjien hallintajärjestelmä ja digitaalinen allekirjoitus)

Tämän hankkeen tavoitteena on tarjota toimivia ratkaisuja siihen, että EU:n kaupan alan toimijoilla on suora ja EU:n tasolla yhdenmukaistettu pääsy järjestelmään. Kyseessä on käyttäjä/järjestelmä-rajapintana toteutettava sähköisiin tullijärjestelmiin sisällytettävä palvelu, joka määritellään UTK-pohjaisissa erityishankkeissa. Yhtenäinen käyttäjien hallintajärjestelmä ja digitaalinen allekirjoitus sisällytetään asianomaisiin järjestelmäportaaleihin, ja ne tukevat tarvittavien tietoturvavaatimusten mukaista tunnistamista, järjestelmään pääsyä ja käyttäjien hallintaa.

Ensimmäisen käyttöönoton on tarkoitus tapahtua samanaikaisesti UTK:n tullipäätösjärjestelmän kanssa.

Tämän jälkeen tätä varmennuksen ja käyttäjien hallinnan mahdollistavaa teknistä välinettä on mahdollista käyttää muissa UTK-pohjaisissa hankkeissa. Näitä voivat olla esim. ”Sitova tariffitieto (STT)”, ”Automaattisen vientijärjestelmän (AEO) päivitys”, ”Unioniaseman selvitystä (PoUS) koskeva järjestelmä” ja mahdollisesti myös ”Vakioitu tietojenvaihto (INF) erityismenettelyjä varten”. Ks. eri hankkeiden käyttöönottopäivät.

Asetuksen (EU) N:o 952/2013 6 artiklan 1 kohta ja 16 artikla

Teknisten eritelmien tavoitepäivä

= Q4 2015

2.10.2017

2.10.2017

5.   UTK – Valtuutettuja talouden toimijoita (AEO) koskevan järjestelmän päivitys

Hankkeen tarkoituksena on parantaa AEO-hakemuksiin ja -lupiin liittyviä toimintaprosesseja siten, että niissä otetaan huomioon UTK:n säännösten muutokset.

Ensimmäisessä vaiheessa hankkeen tarkoituksena on toteuttaa AEO-järjestelmään tehtävät merkittävät parannukset sen yhdenmukaistamiseksi tullipäätösmenettelyn kanssa.

Toisessa vaiheessa otetaan käyttöön AEO-hakemusten ja -päätösten sähköiset lomakkeet ja perustetaan talouden toimijoita varten koko EU:n kattava yhdenmukaistettu rajapinta, joka mahdollistaa AEO-hakemuksen toimittamisen ja AEO-päätöksen vastaanottamisen sähköisesti.

Asetuksen (EU) N:o 952/2013 6 artiklan 1 kohta sekä 16, 22, 23, 26, 27, 28, 38 ja 39 artikla

Teknisten eritelmien tavoitepäivä

= Q1 2016

1.3.2018

(ensimmäinen vaihe)

1.3.2018

(ensimmäinen vaihe)

Teknisten eritelmien tavoitepäivä

= Q3 2017

1.10.2019

(toinen vaihe)

1.10.2019

(toinen vaihe)

6.   UTK – Talouden toimijoiden rekisteröinti- ja tunnistejärjestelmän (EORI 2) päivitys

Tämän hankkeen tavoitteena on tehdä pieni päivitys nykyiseen Euroopan laajuiseen EORI-järjestelmään, joka mahdollistaa unionissa aktiivista tullitoimintaa harjoittavien unionin talouden toimijoiden, kolmansien maiden toimijoiden ja muiden henkilöiden kuin talouden toimijoiden rekisteröinnin ja tunnistamisen.

Unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 6 artiklan 1 kohta ja 9 artikla

Teknisten eritelmien tavoitepäivä

= Q2 2016

1.3.2018

1.3.2018

7.   UTK – Surveillance 3

Tämän hankkeen tarkoituksena on päivittää Surveillance 2+ -järjestelmä, jotta se vastaisi unionin tullikoodeksin vaatimuksia, kuten sähköisillä tietojenkäsittelymenetelmillä tapahtuva vakiomuotoinen tietojenvaihto, sekä ottaa käyttöön tarvittavat toiminnot jäsenvaltioilta saatavien täydellisten valvontaa koskevien tietosisältöjen käsittelemiseksi ja analysoimiseksi.

Tästä syystä järjestelmään lisätään uusia tiedonlouhintavalmiuksia ja raportointitoimintoja komissiota ja jäsenvaltioita varten.

Asetuksen (EU) N:o 952/2013 6 artiklan 1 kohta, 16 artikla ja 56 artiklan 5 kohta

Teknisten eritelmien tavoitepäivä

= Q3 2016

1.10.2018

1.10.2018

8.   UTK – Unioniaseman selvitys (PoUS)

Hankkeen tarkoituksena on perustaa uusi Euroopan laajuinen järjestelmä seuraavien sähköisten unioniaseman selvitysten tallennusta, hallinnoimista ja hakua varten: T2L/F ja tullikäyttöön tarkoitettu tavaraluettelo (jonka antaja ei ole valtuutettu toimija)

Asetuksen (EU) N:o 952/2013 6 artiklan 1 kohta sekä 16 ja 153 artikla

Teknisten eritelmien tavoitepäivä

= Q1 2017

1.3.2019

1.10.2019

9.   UTK – Uuden tietokoneavusteisen passitusjärjestelmän (NCTS) päivitys

Hankkeen tarkoituksena on saattaa nykyinen Euroopan laajuinen NCTS-järjestelmä vastaamaan unionin tullikoodeksin uusia vaatimuksia, kuten kuljetuksen aikaisten tapahtumien rekisteröinti, tietojenvaihdon yhdenmukaistaminen UTK:n tietovaatimusten kanssa ja muiden järjestelmien kanssa yhteisten rajapintojen päivittäminen ja kehittäminen.

Asetuksen (EU) N:o 952/2013 6 artiklan 1 kohta sekä 16 ja 226–236 artikla

Teknisten eritelmien tavoitepäivä

= Q3 2017

1.10.2019

2.3.2020

10.   UTK – Automaattinen vientijärjestelmä (AES)

Tämän hankkeen tavoitteena on panna täytäntöön UTK:n vientiä ja poistumista koskevat vaatimukset.

 

Osa 1 – Euroopan laajuinen AES Hankkeen tarkoituksena on kehittää nykyistä Euroopan laajuista vientivalvontajärjestelmää AES:n ottamiseksi käyttöön kokonaisuudessaan siten, että se kattaa unionin tullikoodeksissa säädetyt prosesseja ja tietoja koskevat toimintavaatimukset, joihin kuuluvat muun muassa yksinkertaistusten kattavuus, osalähetykset ja keskitetty tulliselvitys viennissä. Myös valmisteveron alaisten tuotteiden tietojenvaihtojärjestelmän (EMCS) ja NCTS-järjestelmän kanssa yhteisten yhdenmukaisten rajapintojen kehittämistä suunnitellaan otettavaksi mukaan hankkeeseen. AES:lla mahdollistetaan sellaisenaan vientimenettelyjen ja poistumismuodollisuuksien automatisointi kattavasti. AES kattaa sekä keskitetysti että kansallisesti kehitettäviä osia.

 

Osa 2 – Kansallisten vientijärjestelmien päivitys Erilliset kansalliset järjestelmät eivät ole osa AES:ia vaikkakin ne ovat siihen läheisesti yhteydessä, minkä vuoksi ne on päivitettävä erityisten vienti- ja/tai poistumismuodollisuuksiin liittyvien kansallisten osioiden osalta. Siinä määrin kuin nämä osiot eivät vaikuta AES:n yhteiseen tasoon, ne voivat kuulua tähän osaan.

Asetuksen (EU) N:o 952/2013 6 artiklan 1 kohta sekä 16, 179 ja 263–276 artikla

Teknisten eritelmien tavoitepäivä

= Q3 2017

(osa 1)

1.10.2019

(osa 1)

2.3.2020

(osa 1)

Teknisten eritelmien tavoitepäivä

= jäsenvaltiot määrittelevät

(osa 2)

1.3.2017

(osa 2)

2.3.2020

(osa 2)

11.   UTK – Vakioitu tietojenvaihto (INF) erityismenettelyjä varten

Tämän hankkeen tarkoituksena on kehittää uusi Euroopan laajuinen järjestelmä tukemaan ja virtaviivaistamaan INF-tietojen hallintaa ja INF-tietojen sähköistä käsittelyä erityismenettelyjen osalta.

Asetuksen (EU) N:o 952/2013 6 artiklan 1 kohta sekä 16, 215, 237–242 ja 250–262 artikla

Teknisten eritelmien tavoitepäivä

= Q1 2018

2.3.2020

2.3.2020

12.   UTK – Erityismenettelyt

Hankkeen tarkoituksena on nopeuttaa, helpottaa ja yhdenmukaistaa erityismenettelyjä kaikkialla unionissa tarjoamalla yhteisiä toimintaprosessimalleja. Kaikki tullivarastointia, tiettyä käyttötarkoitusta, väliaikaista maahantuontia sekä sisäistä ja ulkoista jalostusta varten tarvittavat UTK:n muutokset tehdään kansallisiin järjestelmiin.

Tämä hanke toteutetaan kahdessa osassa.

 

Osa 1 – Kansallinen ”SP EXP” annetaan vaadittavat kansalliset sähköiset ratkaisut vientiin liittyviä erityismenettelyjä varten.

 

Osa 2 – Kansallinen ”SP IMP” annetaan vaadittavat kansalliset sähköiset ratkaisut tuontiin liittyviä erityismenettelyjä varten.

Nämä hankkeet toteutetaan 10 ja 14 kohdassa luetelluilla hankkeilla.

Asetuksen (EU) N:o 952/2013 6 artiklan 1 kohta sekä 16, 215, 237–242 ja 250–262 artikla

Teknisten eritelmien tavoitepäivä

= jäsenvaltiot määrittelevät (osat 1 ja 2)

1.3.2017

(osa 1)

2.3.2020

(osa 1)

Jäsenvaltiot määrittelevät kansallisessa suunnitelmassa

(osa 2)

Jäsenvaltiot määrittelevät kansallisessa suunnitelmassa

(osa 2)

13.   UTK – Saapumistiedonanto, esittämistiedonanto, väliaikainen varastointi

Hankkeen tarkoituksena on määritellä UTK:ssa kuvatut kuljetusvälineen saapumistiedonantoa, tavaroiden esittämistä (esittämistiedonanto) ja väliaikaisen varastoinnin ilmoitusta koskevat prosessit ja tukea niiden yhdenmukaistamista kaikissa jäsenvaltioissa kaupan alan toimijoiden ja tullin välisen tietojenvaihdon osalta.

Hankkeessa on kyse prosessien automatisoinnista kansallisella tasolla.

Asetuksen (EU) N:o 952/2013 6 artiklan 1 kohta sekä 16 ja 133–152 artikla

Teknisten eritelmien tavoitepäivä

= jäsenvaltiot märittelevät

Jäsenvaltiot määrittelevät kansallisessa suunnitelmassa

Jäsenvaltiot määrittelevät kansallisessa suunnitelmassa

14.   UTK – Kansallisten tuontijärjestelmien päivitys

Hankkeen tarkoituksena on panna täytäntöön kaikki UTK:sta johtuvat tuontiin liittyvät prosessi- ja tietovaatimukset (jotka eivät kuulu mihinkään muuhun työohjelmassa määriteltyyn hankkeeseen). Se koskee lähinnä vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevaan menettelyyn tehtäviä muutoksia (vakiomenettely + yksinkertaistukset), mutta myös muista järjestelmiin siirtymisistä syntyviä vaikutuksia. Tämä hanke koskee kansallista tuontialaa ja kattaa kansallisten tulli-ilmoitusten käsittelyjärjestelmät sekä muut kansallisten kirjanpito- ja maksujärjestelmien kaltaiset järjestelmät.

Asetuksen (EU) N:o 952/2013 6 artiklan 1 kohta, 16 artiklan 1 kohta sekä 53, 56, 77–80, 83–87, 101–105, 108, 109, 158–187,194 ja 195 artikla

Teknisten eritelmien tavoitepäivä

= jäsenvaltiot märittelevät

Jäsenvaltiot määrittelevät kansallisessa suunnitelmassa

Jäsenvaltiot määrittelevät kansallisessa suunnitelmassa

15.   UTK – Keskitetty tulliselvitys tuonnissa (CCI)

Hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa tavaroiden asettaminen tullimenettelyyn keskitettyä tulliselvitystä käyttäen ja antaa siten talouden toimijoille mahdollisuus keskittää tulliasioihin liittyvä toimintansa. Tulli-ilmoituksen käsittelyä ja tavaroiden luovutusta olisi koordinoitava asianomaisten tullitoimipaikkojen välillä. Kyseessä on Euroopan laajuinen järjestelmä, johon kuuluu keskitetysti ja kansallisesti kehitettäviä osia.

Asetuksen (EU) N:o 952/2013 6 artiklan 1 kohta sekä 16 ja 179 artikla

Teknisten eritelmien tavoitepäivä

= Q2 2018

1.10.2020

CCI-hankkeen dokumentoinnin osana määriteltävä toteutussuunnitelma

16.   UTK –Vakuuksien hallinta (GUM)

Tämän hankkeen tarkoituksena on varmistaa erityyppisten vakuuksien toimiva ja tehokas hallinnointi.

 

Osa 1 – GUM Tämän Euroopan laajuisen hankkeen tarkoituksena on hallinnoida useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa käytettävissä olevia yleisvakuuksia ja valvoa kunkin tulli-ilmoituksen tai täydentävän ilmoituksen viitemäärää tai sellaisia asianmukaisia tietoja, joita tarvitaan tullivelkojen kirjaamiseksi tileihin kaikissa unionin tullikoodeksissa säädetyissä tullimenettelyissä. Poikkeuksena on kuitenkin passitus, jota käsitellään NCTS-hankkeen osana.

 

Osa 2 – Kansallisten vakuuksien hallinta Yhdessä jäsenvaltiossa voimassa olevien vakuuksien hallintaan kansallisella tasolla käytettävissä olevat sähköiset järjestelmät on päivitettävä.

Asetuksen (EU) N:o 952/2013 6 artiklan 1 kohta sekä 16 ja 89–100 artikla

Teknisten eritelmien tavoitepäivä

= Q2 2018

(osa 1)

1.10.2020

(osa 1)

1.10.2020

(osa 1)

Teknisten eritelmien tavoitepäivä

= jäsenvaltiot määrittelevät

(osa 2)

Jäsenvaltiot määrittelevät kansallisessa suunnitelmassa

(osa 2)

Jäsenvaltiot määrittelevät kansallisessa suunnitelmassa

(osa 2)

17.   UTK – Tuontivalvontajärjestelmän (ICS 2) päivitys

Tämän hankkeen tarkoituksena on lujittaa toimitusketjun turvallisuutta kaikkien kuljetusmuotojen mutta erityisesti lentorahdin osalta parantamalla saapumisen yleisilmoituksen sisältämien tietojen sekä riski- ja valvontatietojen (ENS + lifecycle) laatua, tallennusta, saatavuutta ja jakamista.

Hankkeella helpotetaan myös jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä riskianalyysien käsittelyssä. Tuloksena saadaan nykyiselle Euroopan laajuiselle ICS-järjestelmälle täysin uusi arkkitehtuuri.

Asetuksen (EU) N:o 952/2013 6 artiklan 1 kohta sekä 16, 46 ja 127–132 artikla

Teknisten eritelmien tavoitepäivä

= Q2 2018

1.10.2020

ICS2-hankkeen dokumentoinnin osana määriteltävä toteutussuunnitelma

B.   Luettelon tiivistelmä

Sähköisiin järjestelmiin liittyvät UTK-pohjaiset hankkeet

Käyttöönottopäivät/Aikavälit

S1 2016

S2 2016

S1 2017

S2 2017

S1 2018

S2 2018

S1 2019

S2 2019

S1 2020

S2 2020

1.

UTK – Rekisteröidyn viejän järjestelmä (REX)

1.1.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

UTK – Sitovat tariffitiedot (STT)

1.3.2017 (ensimmäinen vaihe – 1. jakso)

1.10.2017 (ensimmäinen vaihe – 2. jakso)

1.10.2018 (toinen vaihe)

 

 

(ensimmäinen vaihe – 1. jakso)

(ensimmäinen vaihe – 2. jakso)

 

toinen vaihe

 

 

 

 

3.

UTK – Tullipäätökset

2.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Kaupan alan toimijoiden suora pääsy Euroopan tietojärjestelmiin (yhtenäinen käyttäjien hallintajärjestelmä ja digitaalinen allekirjoitus)

2.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

UTK – Valtuutettuja talouden toimijoita (AEO) koskevan järjestelmän päivitys

1.3.2018 (ensimmäinen vaihe)

1.10.2019 (toinen vaihe)

 

 

 

 

ensimmäinen vaihe

 

 

toinen vaihe

 

 

6.

UTK – Talouden toimijoiden rekisteröinti- ja tunnistejärjestelmän (EORI 2) päivitys

1.3.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

UTK – Surveillance 3

1.10.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

UTK – Unioniaseman selvitys (PoUS)

1.3.2019–1.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

UTK – Uuden tietokoneavusteisen passitusjärjestelmän (NCTS) päivitys

1.10.2019–2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

UTK – Automaattinen vientijärjestelmä (AES) –

Osa 1: Euroopan laajuinen AES

1.10.2019–2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

UTK – Automaattinen vientijärjestelmä (AES) –

Osa 2: Kansallisten vientijärjestelmien päivitys

1.3.2017–2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

UTK – Vakioitu tietojenvaihto (INF) erityismenettelyjä varten

2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

UTK – Erityismenettelyt –

Osa 1: Kansallinen SP EXP

kansallinen suunnitelma

1.3.2017–2.3.2020 – ks. myös hanke 10

 

 

SP EXP

SP EXP

SP EXP

SP EXP

SP EXP

SP EXP

SP EXP

 

12.

UTK – Erityismenettelyt –

Osa 2: Kansallinen SP IMP

kansallinen suunnitelma SP IMP – ks. myös hanke 14

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

13.

UTK – Saapumistiedonanto, esittämistiedonanto, väliaikainen varastointi

kansallinen suunnitelma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

UTK – Kansallisten tuontijärjestelmien päivitys

kansallinen suunnitelma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

UTK – Keskitetty tulliselvitys tuonnissa (CCI)

1.10.2020 – toteutussuunnitelma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

UTK – Vakuuksien hallinta (GUM) –

Osa 1: Euroopan laajuinen GUM

1.10.2020–1.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

UTK – Vakuuksien hallintajärjestelmä (GUM) –

Osa 2: Kansallinen vakuuksien hallinta

kansallinen suunnitelma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

UTK – Tuontivalvontajärjestelmän (ICS 2) päivitys

1.10.2020 – toteutussuunnitelma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Tämä sähköisten järjestelmien käyttöönotolle vahvistetun aikavälin alkamispäivä on päivä, jona jäsenvaltiot voivat aikaisintaan aloittaa toiminnot.

(2)  Tämä sähköisten järjestelmien käyttöönotolle vahvistetun aikavälin päättymispäivä on päivä, jona järjestelmän on viimeistään oltava kokonaan käytössä ja jona talouden toimijoiden on viimeistään siirryttävä järjestelmään; tarvittaessa jäsenvaltiot määrittävät päivän, joka vastaa siirtymäkauden päättymispäivää. Tämä päivämäärä ei saa olla myöhäisempi kuin 31. joulukuuta 2020.