10.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 94/2


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016,

sähköverkkojen yhteenliitäntätavoitteita käsittelevän komission asiantuntijaryhmän perustamisesta

(2016/C 94/02)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eurooppa-neuvosto kehotti 20 ja 21 päivänä maaliskuuta 2014 toteuttamaan nopeasti kaikki toimenpiteet, joiden avulla kaikissa jäsenvaltioissa saavutetaan tavoite liittää yhteen vähintään 10 prosenttia niiden asennetusta sähköntuotantokapasiteetista. Eurooppa-neuvosto kehotti komissiota ehdottamaan erityisiä yhteenliitäntätavoitteita, jotka olisi määrä saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.

(2)

Komission tiedonannossa ”Euroopan energiavarmuusstrategia” (1) ehdotetaan, että sähköverkkojen nykyinen 10 prosentin yhteenliitäntätavoite nostetaan 15 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä ottaen huomioon kustannusnäkökohdat ja keskinäisen kaupan mahdollisuudet asiaankuuluvilla alueilla.

(3)

Eurooppa-neuvosto kehotti 23 ja 24 päivänä lokakuuta 2014 komissiota raportoimaan säännöllisesti Eurooppa-neuvostolle komission ehdottamasta tavoitteesta saavuttaa 15 prosentin tavoite vuoteen 2030 mennessä ja totesi, että tavoite olisi saavutettava pääasiassa toteuttamalla yhteistä etua koskevia hankkeita.

(4)

Tiedonannossaan ”Joustavaa energiaunionia ja tulevaisuuteen suuntautuvaa ilmastonmuutospolitiikkaa koskeva puitestrategia” (2) komissio muistutti, että yhteenliitäntää koskevaksi vähimmäistavoitteeksi on asetettu sähkön osalta 10 prosenttia jäsenvaltioiden asennetusta sähköntuotantokapasiteetista ja tavoite olisi saavutettava vuoteen 2020 mennessä. Samassa tiedonannossa komissio ilmoitti, että se antaa vuonna 2016 kertomuksen toimenpiteistä, joita tarvitaan 15 prosentin tavoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä.

(5)

Tiedonannossaan ”Sähköverkkojen 10 prosentin yhteenliitäntätavoitteen saavuttaminen” (3) komissio korosti, että sähkön sisämarkkinoiden loppuun saattaminen, etenkin sähkösaarekkeiden eristyneisyyden lopettaminen, varmat sähköntoimitukset kaikille kuluttajille ja vaihtelevan uusiutuviin energialähteisiin perustuvan sähköntuotannon osuuden kasvattaminen edellyttävät 10 prosenttia suurempaa yhteenliitäntäkapasiteettia, ja EU:n ja jäsenvaltioiden toimien ohjenuorana on oltava kaikkien jäsenvaltioiden tarve saavuttaa vähintään 15 prosentin taso vuoteen 2030 mennessä.

(6)

Maaliskuun 19 ja 20 päivänä 2015 kokoontunut Eurooppa-neuvosto kehotti nopeuttamaan sähkö- ja kaasuverkkojen infrastruktuurihankkeita energiaturvallisuuden ja hyvin toimivien energian sisämarkkinoiden varmistamiseksi, mukaan lukien erityisesti syrjäseutualueiden yhteenliitäntöjä.

(7)

Samaan aikaan maantieteelliseen sijaintiin ja energiavalikoiman ja toimituslähteiden rakenteeseen liittyvät erot jäsenvaltioiden välillä edellyttävät pullonkaulojen perinpohjaiseen arviointiin perustuvaa tapauskohtaista lähestymistapaa, jossa otetaan huomioon kustannukset. Alueelliset yhteistyörakenteet eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 347/2013 (4) (TEN-E-asetus) perustetut sähköalan alueelliset ryhmät ja energiainfrastruktuuria käsittelevät korkean tason ryhmät ovat arvokkaita foorumeita tulevia toimia koskeville keskusteluille ja päätöksille.

(8)

Nämä korkean tason ryhmät lisäävät poliittista ulottuvuutta ja strategista ohjausta, antavat poliittisia suuntaviivoja tekniselle työlle sekä auttavat ensisijaisten hankkeiden määrittelyä kyseisillä alueilla ja edistävät niitä. Jo toiminnassa olevan ja vuonna 2015 uudistetun Itämeren alueen energiayhteyksiä käsittelevän korkean tason työryhmän (BEMIP) lisäksi vuonna 2015 perustettiin kaksi uutta korkean tason ryhmää: Lounais-Euroopan (Iberian niemimaa) yhteenliitäntöjä käsittelevä korkean tason työryhmä ja Keskisen Itä-Euroopan ja Kaakkois-Euroopan kaasuyhteenliitäntöjen korkean tason työryhmä (CESEC).

(9)

Olisi perustettava työryhmä, joka antaisi komissiolle ja alueellisille yhteistyörakenteille teknistä neuvontaa siitä, kuinka 15 prosentin yhteenliitäntätavoite voidaan parhaiten konkretisoida alueellisiksi, maakohtaisiksi ja/tai rajakohtaisiksi tavoitteiksi sekä siitä, miten tarvittavien yhteenliitäntöjen toteuttamiseen liittyvät keskeiset tekniset kysymykset ratkaistaan, mukaan lukien 10 prosentin yhteenliitäntätavoitteen saavuttamiseen liittyvät tekniset kysymykset.

(10)

Asiantuntijaryhmän rakenteessa olisi pyrittävä varmistamaan tasapainoinen edustus asiantuntemuksen, etunäkökohtien ja sukupuolten osalta sekä maantieteellisesti. Työryhmän olisi sen vuoksi koostuttava energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston (ACER) edustajista, erityisesti sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisten verkostojen (ENTSOt) edustajista sekä teollisuutta, tiedemaailmaa ja valtiosta riippumatonta sektoria edustavista asiantuntijoista ja järjestöistä, joilla on sähkön sisämarkkinoihin ja yhteenliitäntään liittyvää asiantuntemusta.

(11)

Olisi vahvistettava säännöt, joiden mukaisesti työryhmän jäsenet saavat antaa tietoja.

(12)

Henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 (5).

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Kohde

Perustetaan sähköverkkojen yhteenliitäntätavoitteita käsittelevä asiantuntijaryhmä, jäljempänä ’työryhmä’.

2 artikla

Tehtävät

1.   Työryhmän tehtävät ovat seuraavat:

a)

antaa jäsenvaltioiden väliseen sähkön kauppaan mahdollisesti vaikuttavien tekijöiden tunnistamisen jälkeen komissiolle teknistä neuvontaa menetelmistä, joilla 15 prosentin yhteenliitäntätavoite konkretisoidaan sellaisiksi alueellisiksi, maakohtaisiksi ja/tai rajakohtaisiksi tavoitteiksi, jotka on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä ottaen huomioon kustannusnäkökohdat ja keskinäisen kaupan mahdollisuudet kyseeseen tulevilla alueilla.

b)

antaa pyydettäessä teknistä neuvontaa 10 prosentin tavoitteen saavuttamiseksi ja sellaisten riskien yksilöimiseksi, jotka voisivat johtaa siihen, että tavoitetta ei saavuteta vuoteen 2020 mennessä, ja ehdottaa komissiolle ratkaisuja toteuttamiseen liittyvien pullonkaulojen poistamiseksi, erityisesti hankkeiden rahoituksen ja lupamenettelyjen osalta.

2.   Suorittaessaan 1 kohdassa mainittuja tehtäviä työryhmä kuulee säännöllisesti alueellisen yhteistyön rakenteita, esimerkiksi asetuksella (EU) N:o 347/2013 perustettuja sähköalan alueellisia ryhmiä sekä energiainfrastruktuurin korkean tason työryhmiä.

3 artikla

Kuuleminen

Komissio ja energian pääosasto voivat kuulla työryhmää kaikista sähköverkkojen yhteenliitäntää koskevista kysymyksistä.

4 artikla

Jäsenyys

1.   Työryhmässä on enintään 15 jäsentä, jotka valitaan seuraavista:

a)

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER)

b)

Sähkön ja kaasun siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaiset verkostot (ENTSO-E ja ENTSO-G)

c)

Euroopan teollisuusjärjestöt ja yhdistykset

d)

Energia-alan sisämarkkinoihin ja energiainfrastruktuuriin erityisesti sähkön osalta erikoistuneet korkeakoulu- ja tutkimusorganisaatiot

e)

Energia-alan sisämarkkinoihin ja energiainfrastruktuuriin erityisesti sähkön osalta erikoistuneet merkitykselliset eurooppalaiset valtioista riippumattomat järjestöt ja kansainväliset järjestöt

f)

Asiantuntijoiksi nimitetyt yksityishenkilöt, joilla on merkittävää erityisosaamista 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla alalla.

2.   Varajäseniä voidaan nimittää yhtä monta kuin varsinaisia jäseniä. Varajäsenet nimitetään samoin ehdoin kuin jäsenet, ja varajäsenet korvaavat poissa olevat tai estyneet jäsenet automaattisesti.

3.   Sellaisia jäseniä, jotka eivät enää pysty osallistumaan tehokkaasti työryhmän työskentelyyn, jotka eroavat tehtävästään tai jotka eivät täytä 5 artiklan 1 kohdassa tai perussopimuksen 339 artiklassa mainittuja edellytyksiä, ei enää kutsuta työryhmän kokouksiin ja heidän tilalleen voidaan nimittää uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

4.   Nimitettyjen yksityishenkilöiden on toimittava riippumattomina ja yleisen edun mukaisesti.

5.   Henkilötietoja kerättäessä, käsiteltäessä ja julkaistaessa on noudatettava asetusta (EY) N:o 45/2001.

5 artikla

Nimittäminen

1.   Energian pääosaston pääjohtaja nimittää työryhmän jäsenet sellaisten asiantuntijoiden joukosta, joilla on pätevyyttä 2 artiklassa tarkoitetuilla aloilla ja jotka ovat vastanneet hakuilmoitukseen.

Edellä 4 artiklan c, d ja e kohdassa tarkoitetut organisaatiot tekevät kukin ehdotuksen edustajastaan ja varaedustajastaan. Energian pääosaston pääjohtaja voi kieltäytyä hyväksymästä ehdotettua edustajaa tai varaedustajaa, jos tämä ei täytä hakuilmoituksen mukaisia vaatimuksia. Tällaisissa tapauksissa asianomaista organisaatiota pyydetään valitsemaan toinen edustaja tai varaedustaja.

Edellä 4 artiklan a ja b kohdassa tarkoitettuja jäseniä ei valita julkisella haulla vaan nimitetään suoraan.

2.   Jäsenet nimitetään kahden ja puolen vuoden ajaksi, ja jäsenyys voidaan uusia kerran.

3.   Yksityishenkilöinä nimitettävien jäsenten osalta voidaan säätää, että varajäseniä on yhtä monta kuin varsinaisia jäseniä. Varajäsenet nimitetään samoin ehdoin kuin jäsenet, ja varajäsenet korvaavat poissa olevat tai estyneet jäsenet automaattisesti.

4.   Organisaatioiden ja yksityishenkilönä nimitettyjen henkilöiden nimet julkaistaan komission asiantuntijaryhmien rekisterissä ja muissa vastaavissa paikoissa, jäljempänä ’rekisteri’.

6 artikla

Toiminta

1.   Työryhmän puheenjohtajana toimii energian pääosaston edustaja.

2.   Työryhmä voi energian pääosaston suostumuksella perustaa alaryhmiä tarkastelemaan tiettyjä aiheita ryhmän määrittelemän tehtävänannon mukaisesti. Alaryhmät lakkautetaan heti, kun ne ovat täyttäneet toimeksiantonsa.

3.   Komission edustaja voi kutsua käsiteltävänä olevaa asiaa hyvin tuntevia, työryhmän ulkopuolisia asiantuntijoita osallistumaan tilapäisesti työryhmän tai alaryhmän työskentelyyn. Lisäksi komission edustaja voi antaa tarkkailijan aseman henkilöille, organisaatioille, sellaisina kuin ne on määritelty asiantuntijaryhmiä koskevien horisontaalisten sääntöjen 8 kohdan 3 alakohdassa, sekä ehdokasmaille.

4.   Työryhmän jäsenten edustajien ja heidän varajäsentensä sekä kutsuttujen asiantuntijoiden ja tarkkailijoiden on noudatettava perussopimuksissa ja niiden täytäntöönpanosäännöissä vahvistettuja salassapitovelvollisuuksia sekä EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojelua koskevia komission turvallisuussääntöjä, jotka on vahvistettu komission päätöksissä (EU, Euratom) 2015/443 (6) ja 2015/444 (7). Komissio voi toteuttaa kaikki asianmukaiset toimenpiteet, jos kyseiset henkilöt eivät noudata näitä velvoitteita.

5.   Työryhmän ja alaryhmien kokoukset pidetään komission toimitiloissa. Komissio huolehtii työryhmän sihteeripalveluista. Muut komission virkamiehet, joita asia koskee, voivat olla läsnä työryhmän ja sen alaryhmien kokouksissa.

6.   Työryhmä vahvistaa työjärjestyksensä asiantuntijaryhmien työjärjestysmallin pohjalta.

7.   Kaikki asiaankuuluvat asiakirjat (kokousten esityslistat, pöytäkirjat ja osallistujien kannanotot) asetetaan saataville asiantuntijaryhmiä koskevaan rekisteriin tai rekisterilinkin kautta erityiselle verkkosivustolle. Pääsy tällaiselle verkkosivustolle ei edellytä käyttäjän rekisteröitymistä eikä sitä rajoiteta millään muullakaan tavalla. Julkaisemisesta saa poiketa silloin, kun asiakirjan tietojen ilmaiseminen voisi vaarantaa julkisen tai yksityisen edun suojan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (8) 4 artiklassa määritellyllä tavalla.

7 artikla

Kokouskulut

1.   Työryhmän toimintaan osallistuvat henkilöt eivät saa palkkiota tehtäviensä hoitamisesta.

2.   Komissio korvaa työryhmän toimintaan osallistuvien matka- ja oleskelukulut voimassa olevien komission säännösten (9) mukaisesti.

3.   Kulut korvataan vuosittaisessa määrärahojen kohdentamismenettelyssä käytettävissä olevien määrärahojen rajoissa.

8 artikla

Soveltaminen

Tätä päätöstä sovelletaan viiden vuoden ajan sen hyväksymisestä.

Tehty Brysselissä 9 päivänä maaliskuuta 2016.

Komission puolesta

Miguel ARIAS CAÑETE

Komission jäsen


(1)  COM(2014) 330 final.

(2)  COM(2015) 80 final.

(3)  COM(2015) 82 final.

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 347/2013, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2013, Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista ja päätöksen N:o 1364/2006/EY kumoamisesta sekä asetusten (EY) N:o 713/2009, (EY) N:o 714/2009 ja (EY) N:o 715/2009 muuttamisesta (EUVL L 115, 25.4.2013, s. 39).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

(6)  Komission päätös (EU, Euratom) 2015/443, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, turvallisuudesta komissiossa (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 41).

(7)  Komission päätös (EU, Euratom) 2015/444, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista säännöistä (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 53).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43). Näiden poikkeusten tarkoituksena on suojella yleistä turvallisuutta, sotilasasioita, kansainvälisiä suhteita, finanssi-, raha- ja talouspolitiikkaa, yksityiselämän ja yksilön koskemattomuutta, kaupallisia etuja, tuomioistuinkäsittelyä ja oikeudellista neuvontaa, tutkimuksia, tarkastuksia ja toimielimen päätöksentekomenettelyä.

(9)  Commission Decision C(2007) 5858 of 5 December 2007 on the rules on the reimbursement of expenses incurred by people from outside the Commission invited to attend meetings in an expert capacity, (Säännöt kokouksiin asiantuntijan ominaisuudessa komission ulkopuolelta kutsuttujen henkilöiden kulujen korvaamisesta, annettu 5 päivänä joulukuuta 2007).