11.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 52/11


PÄÄTÖS N:o F2,

annettu 23 päivänä kesäkuuta 2015,

tiedonvaihdosta laitosten välillä perhe-etuuksien myöntämistä varten

(ETA:n kannalta ja EY:n ja Sveitsin sopimuksen kannalta merkityksellinen teksti)

(2016/C 52/07)

SOSIAALITURVAJÄRJESTELMIEN YHTEENSOVITTAMISTA KÄSITTELEVÄ HALLINTOTOIMIKUNTA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 (1) ja erityisesti sen 72 artiklan a alakohdan,

ottaa huomioon sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä 16 päivänä syyskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 2 kohdan ja III osaston VI luvun,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valtuuskunnat ilmaisivat 22 ja 23 päivänä lokakuuta 2014 pidetyssä hallintotoimikunnan 340. kokouksessa olevansa huolissaan ongelmista, joita niillä oli toimivaltaisten laitosten perhe-etuuksien myöntämistä ja laskemista varten toteuttaman tiedonvaihdon nopeuteen, yhtenäisyyteen ja rakenteeseen liittyen.

(2)

Perhe-etuuksien myöntämismenettelyn monimutkaisuudesta ja pituudesta keskusteltiin myös hallintotoimikunnan perhe-etuuksia käsittelevässä työryhmässä 18 päivänä huhtikuuta 2012 ja perhe-etuuksien vientiä ja niitä koskevaa toimivaltaa käsittelevällä keskustelufoorumilla 10 päivänä maaliskuuta 2015.

(3)

Laitosten välisessä tiedonvaihdossa olisi noudatettava asetuksen (EY) N:o 883/2004 68 artiklan 3 kohdan ja 76 artiklan 4 kohdan sekä asetuksen (EY) N:o 987/2009 2 artiklan ja 60 artiklan 2 ja 3 kohdan säännöksiä.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 987/2009 60 artiklan 3 kohdan mukaisesti, jos laitos, jolle perhe-etuuksia koskeva hakemus on tehty, toteaa, että sen lainsäädäntöä sovelletaan, vaikkakaan ei ensisijaisen oikeuden perusteella, sen olisi tehtävä viipymättä väliaikainen päätös sovellettavista ensisijaisuussäännöistä ja toimitettava hakemus asetuksen (EY) N:o 883/2004 68 artiklan 3 kohdan mukaisesti sen jäsenvaltion laitokselle, jolla sen mielestä on ensisijainen toimivalta.

(5)

Jollei laitos, jolle hakemus toimitettiin edelleen asetuksen (EY) N:o 987/2009 60 artiklan 3 kohdan nojalla, ole ilmoittanut, että se kiistää väliaikaisen päätöksen kyseisessä kahden kuukauden määräajassa, kyseisestä väliaikaisesta päätöksestä tulee lopullinen joko siitä päivästä, jona vastaanottava laitos hyväksyy päätöksen, tai jos vastaanottava laitos ei pysty ilmoittamaan kantaansa väliaikaiseen päätökseen, kahden kuukauden kuluttua siitä, kun vastaanottava laitos on vastaanottanut hakemuksen (sen mukaan, kumpi on aiempi).

(6)

Asetuksen (EY) N:o 883/2004 68 artiklan 3 kohdan a alakohdan ja asetuksen (EY) N:o 987/2009 60 artiklan 3 kohdan mukaisesti erotusetuus olisi laskettava ja maksettava viipymättä heti, kun asianomainen henkilö saa oikeuden etuuteen ja kun kyseisellä jäsenvaltiolla on tarvittavat tiedot erotusetuuden laskemiseksi.

(7)

Jos laitos, jolle perhe-etuuksia koskeva hakemus jätettiin, on tehnyt väliaikaisen päätöksen sovellettavista ensisijaisuussäännöistä, mutta sillä ei vielä ole kaikkia erotusetuuden lopullisen määrän laskemiseksi tarvittavia tietoja, kyseisen laitoksen olisi asianomaisen henkilön pyynnöstä laskettava ja myönnettävä erotusetuus väliaikaisesti, jos tällainen laskenta on mahdollista asetuksen (EY) N:o 883/2004 68 artiklan 3 kohdan a alakohdan ja asetuksen (EY) N:o 987/2009 7 artiklan ja 60 artiklan 3 kohdan mukaisesti käytettävissä olevien tietojen perusteella. Jos asianomaiset laitokset ovat eri mieltä siitä, mitä lainsäädäntöä sovelletaan ensisijaisen oikeuden perusteella, olisi sovellettava asetuksen (EY) N:o 987/2009 6 artiklan 2–5 kohtaa ja 60 artiklan 4 kohtaa.

(8)

Käytettäessä lomakkeita tietojen vaihtamiseksi asetusten (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 mukaista perhe-etuuksien myöntämistä ja laskemista varten olisi noudatettava päätöksen N:o E1 (3) säännöksiä.

(9)

Jotta helpotetaan asetusten (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 yhdenmukaista soveltamista, hallintotoimikunta on näin ollen yhtä mieltä siitä, että olisi vahvistettava selkeämmät määräajat tietojen vaihtamiselle asetusten (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 mukaista perhe-etuuksien myöntämistä ja laskemista varten ja lisäksi olisi annettava selkeämmät säännöt erotusetuuden maksamisesta (myös väliaikaisesti).

sekä käsittelee asiaa asetuksen (EY) N:o 883/2004 71 artiklan 2 kohdassa säädetyin edellytyksin,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1.

Laitoksen on toimitettava viipymättä muiden jäsenvaltioiden asianomaisille laitoksille kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen etuutta koskevan oikeuden vahvistamiseksi ja perhe-etuuden laskemiseksi. Samoin jos laitos on saanut tietoja, joilla saattaa olla merkitystä päätettäessä oikeudesta tai myönnettävien perhe-etuuksien määrästä, sen on toimitettava asiaa koskevat tiedot muille asianomaisille laitoksille mahdollisimman pian.

2.

Laitoksen on vastattava viipymättä toisesta jäsenvaltiosta saatuun tietopyyntöön ja joka tapauksessa viimeistään:

a)

kahden kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona se on vastaanottanut pyynnön asiassa, joka koskee pyyntöä ottaa kantaa asetuksen (EY) N:o 987/2009 60 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun ensisijaisuussääntöjä koskevaan väliaikaiseen päätökseen, tai

b)

kolmen kuukauden kuluttua tietopyynnön vastaanottamisesta kaikissa muissa tapauksissa.

3.

Poikkeustapauksissa, joissa tietopyynnön vastaanottanut laitos ei perustelluista syistä pysty vastaamaan 2 kohdan b alakohdassa asetetuissa määräajoissa, sen on ilmoitettava asiasta ja viivästyksen syistä pyynnön esittäneelle laitokselle; ja kyseisen laitoksen on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava, milloin se aikoo toimittaa pyydetyt tiedot ja pidettävä pyynnön esittänyt laitos ajan tasalla kaikista muutoksista alustavaan aikatauluun.

4.

Jos asia koskee vähintään kahta jäsenvaltiota, toimivaltaisten laitosten on pyynnöstä vaihdettava tietoja etuudensaajien perhetilanteesta ja maksettujen etuuksien määrästä ja tasoista. Tällaisiin pyyntöihin sovelletaan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja aikatauluja. Kun kyseessä ovat ilman konkreettisia perusteita esitetyt yleiset määräaikaiset pyynnöt joko etuuden määrän tarkistamiseksi tai etuutta koskevan oikeuden varmentamiseksi, toimivaltaisen laitoksen ei pidä esittää tällaista pyyntöä useammin kuin kerran vuodessa eikä vastaanottava toimivaltainen laitos ole velvollinen vastaamaan pyyntöön useammin kuin kerran vuodessa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdassa säädetyn velvollisuuden soveltamista.

5.

Erotusetuus on laskettava ja maksettava viipymättä heti, kun asianomainen henkilö saa oikeuden etuuteen ja kun kyseisellä jäsenvaltiolla on tarvittavat tiedot erotusetuuden laskemiseksi. Erotusetuus tai tilapäinen erotusetuus on maksettava perhe-etuuksien maksamisen osalta toimivaltaisen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä säädetyin väliajoin.

6.

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu.

Hallintotoimikunnan puheenjohtaja

Liene RAMANE


(1)  EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUVL L 284, 30.10.2009, s. 1.

(3)  Päätös N:o E1, tehty 12 päivänä kesäkuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 4 artiklassa tarkoitettuun sähköiseen tiedonvaihtoon sovellettavan siirtymäkauden käytännön järjestelyistä (EUVL C 106, 24.4.2010, s. 9).