11.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 121/24


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2016/702,

annettu 18 päivänä huhtikuuta 2016,

julkisen sektorin omaisuuserien osto-ohjelmasta jälkimarkkinoilla annetun päätöksen (EU) 2015/774 muuttamisesta (EKP/2016/8)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO; joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 12.1 artiklan toisen alakohdan luettuna yhdessä 3.1 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan ja 18.1 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankin päätöksellä (EU) 2015/774 (EKP/2015/10) (1) perustettiin jälkimarkkinoilla toteutettava julkisen sektorin omaisuuserien osto-ohjelma (jäljempänä PSPP-ohjelma), jolla laajennettiin jo olemassa olevia omaisuuserien osto-ohjelmia sitten, että niihin sisällytettiin julkisen sektorin arvopaperit. PSPP-ohjelma kuuluu yhdessä kolmannen katettujen joukkovelkakirjalainojen osto-ohjelman, omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelman ja tulevan yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelman kanssa laajennettuun omaisuuserien osto-ohjelmaan (jäljempänä APP-ohjelma) APP-ohjelman tarkoituksena on parantaa edelleen rahapolitiikan välittymistä, edistää luotonantoa euroalueen taloudelle, helpottaa kotitalouksien ja yritysten lainanoton ehtoja sekä osaltaan vaikuttaa inflaatiovauhdin palautumiseen tasolle, joka on hintavakauden säilyttämiseen tähtäävän EKP:n ensisijaisen tavoitteen mukaisesti keskipitkällä aikavälillä lähellä kahta prosenttia mutta hieman alle sen.

(2)

Hintavakauden säilyttämistä koskevan EKP:n neuvoston tehtävän mukaisesti olisi muutettava tiettyjä PSPP-ohjelman ominaisuuksia, jotta varmistettaisiin inflaatiovauhdin kestävä korjausliike kohti tasoa, joka on keskipitkällä aikavälillä lähellä kahta prosenttia mutta hieman alle sen. Muutokset ovat sopusoinnussa EKP:n neuvostolle kuuluvan rahapoliittisen tehtävän kanssa ja heijastavat asianmukaisesti riskienhallintaan liittyviä näkökohtia.

(3)

Erityisesti APP-ohjelman puitteissa markkinoille tarjottavan likviditeetin määrä yhteenlasketuissa kuukausittaisissa ostoissa tulisi nostaa 80 miljardiin euroon.

(4)

Lisäksi hyväksyttävien kansainvälisten organisaatioiden ja kansainvälisten kehityspankkien liikkeeseenlaskemiin arvopapereihin sovellettavia liikkeeseenlaskija- ja liikkeeseenlaskukohtaisia kynnysarvoja olisi nostettava. Uudet raja-arvot määriteltiin sen varmistamiseksi, että aiotut ostot ovat oikeassa suhteessa PSPP-ohjelman tavoitteisiin, ottaen huomioon myös, että hallittujen velkojen uudelleenjärjestelyjen häiritsemisen riski on vähäinen.

(5)

Huhtikuusta 2016 lähtien sellaisten kelpoisuusehdot täyttävien jälkimarkkinakelpoisten velkapapereiden ostojen, joiden liikkeeseenlaskijana on kansainvälisiä organisaatioita ja kansainvälisiä kehityspankkeja, ja muiden kelpoisuusehdot täyttävin jälkimarkkinakelpoisten velkapapereiden ostojen allokaatiota olisi muutettava PSPP-ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi ja PSPP-ohjelman moitteettoman täytäntöönpanon varmistamiseksi koko ohjelman keston ajan ja kasvaneen ostovolyymin aikana.

(6)

Lisäksi ulkoisten luottoluokituslaitoksen antamien jälkimarkkinakelpoisten velkapapereiden luottoluokituksia varten voidaan käyttää ulkoisten luottoluokitusten antamia liikkeeseenlaskuluokituksia tapauksissa, joissa liikkeeseenlaskijalla ja takaajalla ei ole ulkoisten luottoluokituslaitosten antamaa luottoluokitusta. Jälkimarkkinakelpoisen arvopaperin liikkeeseenlaskua koskevan luottoluokituksen tulisi kuitenkin täyttää eurojärjestelmän luottokelpoisuusvaatimukset. Päätöksessä (EU) 2015/774 olisi otettava huomioon, että nämä kelpoisuusvaatimukset ovat nykyään Euroopan keskuspankin suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) (2) neljännessä osassa.

(7)

Päätös (EU) 2015/774 (EKP/2015/10) olisi näin ollen muutettavasti vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan päätös (EU) N:o 2015/774 (EKP/2015/10) seuraavasti:

1.

Korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jotta PSPP-ohjelmassa tehtävä osto täyttäisi kelpoisuusehdot, jälkimarkkinakelpoisten velkapapereiden on täytettävä eurojärjestelmän luotto-operaatioissa sovellettavat jälkimarkkinakelpoisia omaisuuseriä koskevat kelpoisuusehdot Euroopan keskuspankin suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) (*) neljännen osan mukaisesti, sekä seuraavat vaatimukset:

a)

jälkimarkkinakelpoisten velkapapereiden liikkeeseenlaskijalla tai takaajalla on oltava vähintään yhden eurojärjestelmän luottokelpoisuuden arviointikehikossa hyväksytyn ulkoisen luottoluokituslaitoksen antama luottokelpoisuusarviointi, joka on julkisen luottoluokituksen muodossa ja vastaa vähintään eurojärjestelmän yhdenmukaistetun luokitusasteikon luokkaa 3;

b)

jos saatavilla on useita ulkoisen luottoluokituslaitoksen antamia liikkeeseenlaskija- tai takaajaluokituksia, käytetään näistä parasta, siis parasta saavilla olevaa liikkeeseenlaskija- tai takaajaluokitusta. Jos luottokelpoisuusvaatimusten täyttyminen perustuu ulkoisen luottoluokituslaitoksen antamaan takaajaluokitukseen, takaajan on täytettävä suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) 87 artiklan ja 113–115 artiklan hyväksyttäviltä takauksilta edellytetyt ominaisuudet.

c)

jos ulkoisen luottoluokituslaitoksen antamaa liikkeeseenlaskija- tai takaajaluokitusta ei ole, jälkimarkkinakelpoisella velkapaperilla on oltava vähintään yksi ulkoisen luottoluokituslaitoksen antama liikkeeseenlaskuluokitus, joka vastaa vähintään eurojärjestelmän yhdenmukaistetun luokitusasteikon luokkaa 3;

d)

Jos hyväksytyn ulkoisen luottoluokituslaitoksen liikkeeseenlaskija-, takaaja-, tai liikkeeseenlaskuluokitus ei vastaa vähintään eurojärjestelmän yhdenmukaistetun luokitusasteikon luokkaa 3, jälkimarkkinakelpoiset velkapaperit kelpaavat vain, jos ne ovat euroalueen jäsenvaltioiden keskushallintojen rahoitustukiohjelman yhteydessä liikkeeseen laskemia tai täysimääräisesti takaamia ja jos EKP:n neuvosto on suuntaviivojen EKP/2014/31 (**) 8 artiklan nojalla päättänyt keskeyttää eurojärjestelmän luottokelpoisuuden alarajan soveltamisen niihin;

e)

Jos käynnissä oleva rahoitustukiohjelma on uudelleentarkastelun kohteena, kelpoisuus PSPP-ohjelman ostoja varten keskeytyy ja palautuu vasta, jos uudelleentarkastelun tulos on myönteinen.

(*)  Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2015/510, annettu 19 päivänä joulukuuta 2014, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta (EKP/2014/60) (EUVL L 91, 2.4.2015, s. 3)."

(**)  Euroopan keskuspankin suuntaviivat EKP/2014/31, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2014, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä ja suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta (EUVL L 240, 13.8.2014, s. 28).”;"

2.

Korvataan 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

Ostorajat

1.   Jollei 3 artiklasta muuta johdu, PSPP-ohjelmassa 3 artiklassa täsmennetyt kriteerit täyttäviin jälkimarkkinakelpoisiin velkapapereihin sovelletaan liikkeeseenlaskun osuutta koskevaa ISIN-koodittaista ylärajaa; kaikkien eurojärjestelmän keskuspankkien konsolidoidut sijoitussalkut otetaan huomioon. Liikkeeseenlaskun osuutta koskevat ylärajat ovat seuraavat:

a)

Yhdellä ISIN-koodilla liikkeeseen laskettuja velkapapereita koskeva raja-arvo on 50 prosenttia, kun kyse on hyväksytyistä velkapapereista, joiden liikkeeseenlaskijana ovat hyväksytyt kansainväliset organisaatiot ja kansainväliset kehityspankit.

b)

Yhdellä ISIN-koodilla liikkeeseen laskettuja velkapapereita koskeva raja-arvo on 33 prosenttia muiden hyväksyttyjen jälkimarkkinakelpoisten velkapapereiden osalta; tästä poiketen yhdellä ISIN-koodilla liikkeeseen laskettuja velkapapereita koskeva raja-arvo on 25 prosenttia, kun kyse on hyväksytyistä jälkimarkkinakelpoisista velkapapereista, jotka sisältävät talous- ja rahoituskomitean euroalueen mallilausekkeesta poikkeavan yhteistoimintalausekkeen, joka on pantu täytäntöön jäsenvaltioissa Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehdyn sopimuksen 12 artiklan 3 kohdan mukaisesti; raja-arvo nostetaan kuitenkin 33 prosenttiin edellyttäen, että tarkastetaan tapauskohtaisesti, ettei samalla ISIN-koodia koskevasta 33 prosentin suuruisesta osuudesta aiheudu tilannetta, jossa eurojärjestelmän keskuspankit saavuttavat määrävähemmistöosuuden hallituissa velkojen uudelleenjärjestelyissä.

2.   Seuraavaa yhteenlaskettua raja-arvoa sovelletaan kaikkien eurojärjestelmän keskuspankkien konsolidoiduissa sijoitussalkuissa oleviin velkapapereihin, jotka ovat hyväksyttäviä PSPP-ohjelman ostoja varten ja joilla on 3 artiklassa täsmennetty jäljellä oleva maturiteetti:

a)

50 prosenttia sellaisen liikkeeseenlaskijan arvoaperikannasta, joka on hyväksytty kansainvälinen organisaatio tai kansainvälinen kehityspankki, tai

b)

33 prosenttia muun liikkeeseenlaskijan kuin hyväksytyn kansainvälisen organisaation tai kansainvälisen kehityspankin arvopaperikannasta

3.   Edellä 3 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen velkapaperien osalta sovelletaan liikkeeseenlaskijaa ja liikkeeseenlaskua koskevia edellä esitetystä poikkeavia raja-arvoja. EKP:n neuvosto asettaa nämä raja-arvot ottaen huomioon riskienhallintaan ja markkinoiden toimintaan liittyvät näkökohdat.”;

3.

Korvataan 6 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   PSPP-ohjelman kelpoisuusehdot täyttävien jälkimarkkinakelpoisten velkapaperien ostojen kirjanpitoarvosta 10 prosenttia on ostettava arvopapereina, joiden liikkeeseenlaskija on kansainvälinen organisaatio tai kansainvälinen kehityspankki, ja 90 prosenttia tästä kirjanpitoarvosta arvopapereina, joiden liikkeeseenlaskija on keskus-, alue- tai paikallishallinto tai tunnustettu yhteisö, taikka tämän päätöksen 3 artiklan 4 kohdan mukaan soveltuvin osin arvopapereina, joiden liikkeeseenlaskija on hyväksytty julkinen yritys. EKP:n neuvosto voi arvioida uudelleen edellä olevan jakoperusteen. Ainoastaan kansalliset keskuspankit toteuttavat hyväksyttyjen kansainvälisten organisaatioiden, kansainvälisten kehityspankkien sekä alue- ja paikallishallintojen liikkeeseen laskemien velkapapereiden ostot.”

4.

Korvataan 6 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Kansallisten keskuspankkien osuus PSPP-ohjelmassa hyväksyttyjen jälkimarkkinakelpoisten velkapapereiden ostojen yhteenlasketusta kirjanpitoarvosta on 90 prosenttia, ja EKP ostaa jäljelle jäävän 10 prosentin osuuden. Ostojen jakaminen lainkäyttöalueiden kesken vastaa EKPJ:n perussäännön 29 artiklassa tarkoitettua EKP:n pääoman merkitsemisen jakoperustetta.”.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 19 päivänä huhtikuuta 2016. Sitä sovelletaan 19 päivästä huhtikuuta 2016.

Tehty Frankfurt am Mainissa 18 päivänä huhtikuuta 2016.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) N:o 2015/774, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2015, julkisen sektorin omaisuuserien osto-ohjelmasta jälkimarkkinoilla (EKP/2015/10) (EUVL L 121, 14.5.2015, s. 20).

(2)  Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2015/510, annettu 19 päivänä joulukuuta 2014, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta) (EKP/2014/60) (EUVL L 91, 2.4.2015, s. 3).