24.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 48/1


Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2016 lopullinen hyväksyminen (EU, Euratom) 2016/150

EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIES, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 314 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 A artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 7 päivänä kesäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/436/EY, Euratom (1),

ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (2),

ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2 päivänä joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 (3),

ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen (4),

ottaa huomioon komission 24 päivänä kesäkuuta 2015 antaman esityksen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016,

ottaa huomioon neuvoston 4 päivänä syyskuuta 2015 vahvistaman ja 17 päivänä syyskuuta 2015 parlamentille toimittaman kannan esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016,

ottaa huomioon komission antamat oikaisukirjelmät nro 1/2016 ja 2/2016 esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin 28 päivänä lokakuuta 2015 hyväksymän päätöslauselman neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin 28 päivänä lokakuuta 2015 hyväksymät tarkistukset esitykseen yleiseksi talousarvioksi,

ottaa huomioon neuvoston puheenjohtajan 28 päivänä lokakuuta 2015 lähettämän kirjeen, jossa ilmoitetaan, että neuvosto ei voi hyväksyä kaikkia parlamentin hyväksymiä tarkistuksia,

ottaa huomioon neuvoston puheenjohtajalle 28 päivänä lokakuuta 2015 lähetetyn kirjeen, jolla kutsuttiin koolle sovittelukomitea,

ottaa huomioon, että sovittelukomitea pääsi yhteisymmärrykseen yhteisestä tekstistä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 6 kohdassa tarkoitetussa 21 päivän määräajassa,

ottaa huomioon, että neuvosto hyväksyi yhteisen tekstin 24 päivänä marraskuuta 2015,

ottaa huomioon, että parlamentti hyväksyi yhteisen tekstin 25 päivänä marraskuuta 2015,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin työjärjestyksen 90 ja 91 artiklan,

TOTEAA, ETTÄ

Ainoa artikla

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklassa määrätty menettely on saatettu päätökseen ja Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 on lopullisesti hyväksytty.

Tehty Strasbourgissa 25 päivänä marraskuuta 2015.

Puhemies

M. SCHULZ


(1)  EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17.

(2)  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(3)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.


SISÄLTÖ

YLEINEN TULOTAULUKKO

A. Johdanto ja yleisen talousarvion rahoitus 12
B. Yleinen yhteenveto tuloista budjettikohdittain 21
C. Henkilöstötaulukot 152
D. Kiinteistöt 153

TULO- JA MENOTAULUKOT PÄÄLUOKITTAIN

Pääluokka I: Parlamentti 160
— Tulotaulukko 161
— Menotaulukko 176
— Henkilöstö 236
Pääluokka II: Eurooppa-neuvosto ja neuvosto 238
— Tulotaulukko 239
— Menotaulukko 256
— Henkilöstö 300
Pääluokka III: Komissio 302
— Tulotaulukko 303
— Menotaulukko 378
— Henkilöstö 1898
Pääluokka IV: Euroopan unionin tuomioistuin 1947
— Tulotaulukko 1948
— Menotaulukko 1960
— Henkilöstö 1996
Pääluokka V: Tilintarkastustuomioistuin 1997
— Tulotaulukko 1998
— Menotaulukko 2010
— Henkilöstö 2041
Pääluokka VI: Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 2043
— Tulotaulukko 2044
— Menotaulukko 2056
— Henkilöstö 2094
Pääluokka VII: Alueiden komitea 2095
— Tulotaulukko 2096
— Menotaulukko 2109
— Henkilöstö 2144
Pääluokka VIII: Euroopan oikeusasiamies 2145
— Tulotaulukko 2146
— Menotaulukko 2154
— Henkilöstö 2182
Pääluokka IX: Euroopan tietosuojavaltuutettu 2183
— Tulotaulukko 2184
— Menotaulukko 2190
— Henkilöstö 2221
Pääluokka X: Euroopan ulkosuhdehallinto 2222
— Tulotaulukko 2223
— Menotaulukko 2241
— Henkilöstö 2283

SISÄLTÖ

YLEINEN TULOTAULUKKO

A. Johdanto ja yleisen talousarvion rahoitus 12
B. Yleinen yhteenveto tuloista budjettikohdittain 21

— Osasto 1:

Omat varat 22

— Osasto 3:

Käytettävissä olevat ylijäämät 46

— Osasto 4:

Unionin toimielinten ja elinten palveluksessa olevasta henkilöstöstä kertyvät tulot 60

— Osasto 5:

Toimielinten hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot 74

— Osasto 6:

Unionin ohjelmiin ja sopimuksiin liittyvät rahoitusosuudet ja palautukset 88

— Osasto 7:

Viivästyskorot ja sakot 132

— Osasto 8:

Lainat 138

— Osasto 9:

Sekalaiset tulot 150
C. Henkilöstötaulukot 152
D. Kiinteistöt 153

TULO- JA MENOTAULUKOT PÄÄLUOKITTAIN

Pääluokka I: Parlamentti 160
— Tulotaulukko 161

— Osasto 4:

Toimielinten ja muiden unionin elinten henkilöstöltä saatavat tulot 162

— Osasto 5:

Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot 165

— Osasto 6:

Unionin ohjelmiin ja sopimuksiin liittyvät rahoitusosuudet ja palautukset 172

— Osasto 9:

Sekalaiset tulot 174
— Menotaulukko 176

— Osasto 1:

Toimielimen henkilöstö 178

— Osasto 2:

Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot 200

— Osasto 3:

Toimielimen suorittamista yleisistä tehtävistä aiheutuvat menot 213

— Osasto 4:

Toimielimen suorittamista erityistehtävistä aiheutuvat menot 227

— Osasto 5:

Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaava viranomainen ja riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuva komitea 231

— Osasto 10:

Muut menot 233
— Henkilöstö 236
Pääluokka II: Eurooppa-neuvosto ja neuvosto 238
— Tulotaulukko 239

— Osasto 4:

Erilaiset unionin verot ja maksut 240

— Osasto 5:

Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot 243

— Osasto 6:

Unionin sopimuksiin ja ohjelmiin liittyvät rahoitusosuudet ja palautukset 249

— Osasto 7:

Viivästyskorot 252

— Osasto 9:

Sekalaiset tulot 254
— Menotaulukko 256

— Osasto 1:

Toimielimen henkilöstö 257

— Osasto 2:

Kiinteistöt, laitteet ja hallinnosta johtuvat menot 280

— Osasto 10:

Muut menot 298
— Henkilöstö 300
Pääluokka III: Komissio 302
— Tulot 303

— Osasto 4:

Unionin toimielinten ja elinten palveluksessa olevasta henkilöstöstä kertyvät tulot 304

— Osasto 5:

Toimielinten hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot 309

— Osasto 6:

Unionin ohjelmiin ja sopimuksiin liittyvät rahoitusosuudet ja palautukset 318

— Osasto 7:

Viivästyskorot ja sakot 363

— Osasto 8:

Lainat 369

— Osasto 9:

Sekalaiset tulot 376
YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOISTA (2016 JA 2015) SEKÄ TOTEUTUKSESTA (2014) 378

— Osasto XX:

Toimintalohkoihin kohdennetut hallintomenot 381

— Osasto 01:

Talous- ja rahoitusasiat 398

— Osasto 02:

Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset 435

— Osasto 03:

Kilpailu 510

— Osasto 04:

Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasiat 515

— Osasto 05:

Maatalous ja maaseudun kehittäminen 595

— Osasto 06:

Liikenne ja liikkuminen 687

— Osasto 07:

Ympäristö 738

— Osasto 08:

Tutkimus ja innovointi 770

— Osasto 09:

Viestintäverkot, sisällöt ja teknologia 827

— Osasto 10:

Suora tutkimustoiminta 881

— Osasto 11:

Meri- ja kalastusasiat 910

— Osasto 12:

Rahoitusvakaus, rahoituspalvelut ja pääomamarkkinaunioni 953

— Osasto 13:

Alue- ja kaupunkipolitiikka 968

— Osasto 14:

Verotus ja tulliliitto 1044

— Osasto 15:

Koulutus ja kulttuuri 1058

— Osasto 16:

Viestintä 1109

— Osasto 17:

Terveys ja elintarviketurvallisuus 1133

— Osasto 18:

Muuttoliike- ja sisäasiat 1194

— Osasto 19:

Ulkopolitiikan välineet 1252

— Osasto 20:

Kauppa 1284

— Osasto 21:

Kansainvälinen yhteistyö ja kehitysasiat 1295

— Osasto 22:

Naapuruuspolitiikka ja laajentumisneuvottelut 1387

— Osasto 23:

Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu 1429

— Osasto 24:

Petostentorjunta 1451

— Osasto 25:

Komission politiikkojen koordinointi ja oikeudellinen tuki 1458

— Osasto 26:

Hallinto 1470

— Osasto 27:

Talousarvio 1522

— Osasto 28:

Varainhoidon valvonta 1531

— Osasto 29:

Tilastotiedot 1535

— Osasto 30:

Eläkkeet ja niihin liittyvät menot 1544

— Osasto 31:

Kielipalvelut 1557

— Osasto 32:

Energia 1567

— Osasto 33:

Oikeus- ja kuluttaja-asiat 1610

— Osasto 34:

Ilmastotoimet 1651

— Osasto 40:

Varaukset 1663

Liitteet

— Euroopan talousalue 1671
— Luettelo ehdokasmaille ja tarvittaessa Länsi-Balkanin mahdollisille ehdokkaille avatuista budjettikohdista 1685
— lainanotto- ja lainanantotoimenpiteet – Unionin talousarviosta taattavat lainanotto ja lainanantotoimenpiteet (alustava) 1688
— Tietoja rahoitusvälineistä varainhoitoasetuksen 49 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti 1724
— Julkaisutoimisto 1790
— Tulot 1791
— Maksut 1796
— Euroopan petostentorjuntavirasto 1809
— Tulot 1810
— Maksut 1815
— Euroopan henkilöstövalintatoimisto 1829
— Tulot 1830
— Maksut 1835
— Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto 1850
— Tulot 1851
— Maksut 1856
— Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto – Bryssel 1866
— Tulot 1867
— Maksut 1872
— Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto – Luxemburg 1882
— Tulot 1883
— Maksut 1888
— Henkilöstö 1898
Pääluokka IV: Euroopan unionin tuomioistuin 1947
— Tulotaulukko 1948

— Osasto 4:

Toimielinten ja unionin muiden elinten henkilöstöltä saatavat tulot 1949

— Osasto 5:

Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot 1952

— Osasto 9:

Sekalaiset tulot 1958
— Menotaulukko 1960

— Osasto 1:

Toimielimen henkilöstö 1961

— Osasto 2:

Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot 1978

— Osasto 3:

Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot 1992

— Osasto 10:

Muut menot 1994
— Henkilöstö 1996
Pääluokka V: Tilintarkastustuomioistuin 1997
— Tulotaulukko 1998

— Osasto 4:

Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot 1999

— Osasto 5:

Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot 2002

— Osasto 9:

Muut tulot 2008
— Menotaulukko 2010

— Osasto 1:

Toimielimen henkilöstö 2011

— Osasto 2:

Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot 2026

— Osasto 10:

Muut menot 2039
— Henkilöstö 2041
Pääluokka VI: Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 2043
— Tulotaulukko 2044

— Osasto 4:

Toimielinten ja muiden unionin elinten henkilöstöltä saatavat tulot 2045

— Osasto 5:

Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot 2048

— Osasto 9:

Sekalaiset tulot 2054
— Menotaulukko 2056

— Osasto 1:

Toimielimen henkilöstöä koskevat menot 2057

— Osasto 2:

Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot 2076

— Osasto 10:

Muut menot 2092
— Henkilöstö 2094
Pääluokka VII: Alueiden komitea 2095
— Tulotaulukko 2096

— Osasto 4:

Toimielinten ja muiden unionin elinten henkilöstöltä saatavat tulot 2097

— Osasto 5:

Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot 2100

— Osasto 9:

Sekalaiset tulot 2107
— Menotaulukko 2109

— Osasto 1:

Toimielimen henkilöstö 2110

— Osasto 2:

Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot 2127

— Osasto 10:

Muut menot 2142
— Henkilöstö 2144
Pääluokka VIII: Euroopan oikeusasiamies 2145
— Tulotaulukko 2146

— Osasto 4:

Toimielinten ja muiden unionin elinten henkilöstöltä saatavat tulot 2147

— Osasto 6:

Unionin sopimuksiin ja ohjelmiin liittyvät rahoitusosuudet ja palautukset 2150

— Osasto 9:

Sekalaiset tulot 2152
— Menotaulukko 2154

— Osasto 1:

Toimielimeen sidoksissa olevaa henkilöstöä koskevat menot 2155

— Osasto 2:

Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset käyttömenot 2167

— Osasto 3:

Toimielimen suorittamista yleisistä tehtävistä aiheutuvat menot 2174

— Osasto 10:

Muut menot 2180
— Henkilöstö 2182
Pääluokka IX: Euroopan tietosuojavaltuutettu 2183
— Tulotaulukko 2184

— Osasto 4:

Erilaiset unionin verot ja maksut 2185

— Osasto 9:

Sekalaiset tulot 2188
— Menotaulukko 2190

— Osasto 1:

Toimielimeen sidoksissa olevaa henkilöstöä koskevat menot 2191

— Osasto 2:

Kiinteistöt, laitteet ja toimielimen tehtävien hoitoon liittyvät menot 2203

— Osasto 3:

Euroopan tietosuojaneuvosto 2207

— Osasto 10:

Muut menot 2219
— Henkilöstö 2221
Pääluokka X: Euroopan ulkosuhdehallinto 2222
— Tulotaulukko 2223

— Osasto 4:

Erilaiset unionin verot ja maksut 2224

— Osasto 5:

Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot 2227

— Osasto 6:

Unionin sopimuksiin ja ohjelmiin liittyvät rahoitusosuudet ja palautukset 2234

— Osasto 7:

Viivästyskorot 2237

— Osasto 9:

Sekalaiset tulot 2239
— Menotaulukko 2241

— Osasto 1:

Päätoimipaikan henkilöstö 2242

— Osasto 2:

Kiinteistöt, laitteet ja hallinnosta johtuvat menot päätoimipaikassa 2255

— Osasto 3:

Edustustot 2273

— Osasto 10:

Muut menot 2281
— Henkilöstö 2283

A.   JOHDANTO JA YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS

JOHDANTO

Unionin yleisessä talousarviossa esitetään ja vahvistetaan joka varainhoitovuodeksi kaikki Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön tarpeellisiksi katsotut tulot ja menot.

Talousarvion laatimisessa ja toteuttamisessa noudatetaan yhtenäisyyden, talousarvion totuudenmukaisuuden, vuotuisuuden, tasapainon, laskentayksikön, yleiskatteisuuden, erittelyn, moitteettoman varainhoidon ja seurattavuuden periaatteita:

Yhtenäisyyden ja talousarvion totuudenmukaisuuden periaatteiden mukaan kaikki Euroopan unionin tulot ja menot, jotka suoritetaan talousarviosta, on esitettävä yhdessä ainoassa asiakirjassa.

Vuotuisperiaatteen mukaan talousarvio hyväksytään yhtä varainhoitovuotta varten kerrallaan. Varainhoitovuoden maksusitoumus- ja maksumäärärahat on pääsääntöisesti käytettävä kyseisen vuoden aikana.

Tasapainoperiaatteen mukaan varainhoitovuoden tulojen ja menojen on oltava yhtä suuret. Talousarvion alijäämän kattaminen lainavaroin on omien varojen järjestelmän periaatteiden vastaista ja siksi kiellettyä.

Laskentayksikön periaatteen mukaan talousarvio laaditaan ja toteutetaan ja tilinpäätös esitetään euroina.

Yleiskatteisuuden periaatteen mukaan tulojen kokonaismäärän on katettava maksumäärärahat lukuun ottamatta rajoitettua osaa tuloista, joka on sidottu joihinkin erityisiin menoihin. Tulot ja menot on otettava talousarvioon täysimääräisinä vähentämättä niitä toisistaan.

Erittelyperiaate tarkoittaa, että kaikki määrärahat on sidottava ennalta määriteltyyn tarkoitukseen, jotta vältetään eri määrärahojen sekoittuminen.

Moitteettoman varainhoidon periaate on määritelty suhteessa taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteisiin.

Talousarvion laadinnassa noudatetaan seurattavuuden periaatetta eli tiedotetaan riittävästi talousarvion toteuttamisesta ja tileistä.

Talousarvion hallinnoinnin avoimuutta pyritään lisäämään moitteettoman varainhoidon tavoitteiden mukaisesti pyrkien etenkin tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen. Tämän vuoksi määrärahat ja varat esitetään käyttötarkoituksen, toisin sanoen toiminnon, mukaan ryhmiteltyinä (ABB – toimintoperusteinen budjetointi).

Tässä talousarviossa hyväksytyt menot ovat maksusitoumusmäärärahoina yhteensä 155 004 173 148 euroa (4,48 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2015 talousarviossa) ja maksumäärärahoina yhteensä 143 885 295 484 euroa (1,84 prosenttia enemmän kuin vuoden 2015 talousarviossa).

Talousarvioon otettujen tulojen kokonaismäärä on 143 885 295 484 euroa. Alv-varojen kannossa sovellettava yhdenmukainen verokanta on 0,30 prosenttia ja BKTL-varojen kannossa sovellettava yhdenmukainen kerroin on 0,7134 prosenttia. Perinteisten omien varojen (tulli- ja sokerimaksut) osuus vuoden 2016 talousarvion rahoituksesta on 12,92 prosenttia, alv-varojen osuus 13,07 prosenttia ja BKTL-varojen osuus 72,88 prosenttia. Varainhoitovuoden muiden tulojen määräksi on arvioidaan 1 616 701 373 euroa.

Vuoden 2016 talousarvion rahoittamiseen tarvittavien omien varojen osuus jäsenvaltioiden yhteenlasketusta bruttokansantulosta (BKTL) on 0,97 prosenttia. Se on näin vähemmän kuin enimmäisosuudeksi asetettu 1,23 prosenttia, joka on laskettu Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 7 päivänä kesäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/436/EY, Euratom (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17) 3 artiklan 1 kohdassa säädetyllä laskentamenetelmällä.

Seuraavissa taulukoissa esitetään vuoden 2016 talousarvion rahoitusta koskevat yksityiskohtaiset laskelmat.

YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS

Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 7 päivänä kesäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/436/EY, Euratom 1 artiklan säännösten mukaisesti varainhoitovuoden 2016 aikana katettavat määrärahat

MENOT

Kuvaus

Talousarvio 2016

Talousarvio 2015 (1)

Muutos (%)

1.

Älykäs ja osallistava kasvu

66 262 537 636

66 853 308 910

–0,88

2.

Kestävä kasvu: luonnonvarat

55 120 803 654

55 978 784 039

–1,53

3.

Turvallisuus ja kansalaisuus

3 022 287 739

1 926 965 795

+56,84

4.

Globaali Eurooppa

10 155 590 403

7 478 225 907

+35,80

5.

Hallinto

8 935 076 052

8 658 632 705

+3,19

6.

Korvaukset

p.m.

p.m.

Erityisvälineet

389 000 000

384 505 583

+1,17

Menot yhteensä  (2)

143 885 295 484

141 280 422 939

+1,84


TULOT

Kuvaus

Talousarvio 2016

Talousarvio2015 (3)

Muutos (%)

Sekalaiset tulot (osastot 4–9)

1 616 701 373

3 045 497 557

–46,92

Käytettävissä oleva edellisen varainhoitovuoden ylijäämä (luku 3 0, momentti 3 0 0)

p.m.

1 434 557 708

Omien varojen ylijäämä, joka johtuu ulkoisiin toimiin liittyvän takuurahaston ylijäämän palauttamisesta (luku 3 0, momentti 3 0 2)

p.m.

p.m.

Edellisten varainhoitovuosien alv- ja BKTL-varojen perusteella laskettu saldo (luvut 3 1 ja 3 2)

p.m.

7 133 244 000

Tulot yhteensä osastoista 3–9

1 616 701 373

11 613 299 265

–86,08

Tulli- ja sokerimaksut, netto (luvut 1 1 ja 1 2)

18 590 000 000

18 759 400 000

–0,90

Yhdenmukaisen verokannan perusteella alv:sta kertyvät omat varat (taulukot 1 ja 2, luku 1 3)

18 812 783 576

18 023 353 946

+4,38

Täydentävistä omista varoista rahoitettavaksi jäävä summa (BKTL:oon perustuvat omat varat, taulukko 3, luku 1 4)

104 865 810 535

92 884 369 728

+12,90

Määrärahat, jotka katetaan päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklassa tarkoitetuilla omilla varoilla (4)

142 268 594 111

129 667 123 674

+9,72

Tulot yhteensä  (5)

143 885 295 484

141 280 422 939

+1,84


TAULUKKO 1

Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiset arvonlisäveron (alv) yhdenmukaistettujen määräytymisperusteiden rajaamislaskelmat

Jäsenvaltiot

1 % rajaamattomasta alv-määräytymisperusteesta

1 % bruttokansantulosta

Rajauskerroin (%)

1 % bruttokansantulosta kerrottuna rajauskertoimella

1 % rajatusta alv-määräytymisperusteesta (6)

Jäsenvaltiot, joiden alv-määräytymisperuste on rajattu

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgia

1 744 699 000

4 145 592 000

50

2 072 796 000

1 744 699 000

 

Bulgaria

210 850 884

421 349 576

50

210 674 788

210 674 788

Bulgaria

Tšekki

669 395 447

1 504 649 302

50

752 324 651

669 395 447

 

Tanska

1 039 399 365

2 784 815 730

50

1 392 407 865

1 039 399 365

 

Saksa

13 041 327 753

31 089 578 000

50

15 544 789 000

13 041 327 753

 

Viro

100 673 730

206 957 500

50

103 478 750

100 673 730

 

Irlanti

730 296 000

1 681 832 000

50

840 916 000

730 296 000

 

Kreikka

737 959 500

1 825 366 000

50

912 683 000

737 959 500

 

Espanja

4 584 349 000

11 112 124 500

50

5 556 062 250

4 584 349 000

 

Ranska

9 842 907 391

22 246 075 500

50

11 123 037 750

9 842 907 391

 

Kroatia

261 595 059

427 238 463

50

213 619 232

213 619 232

Kroatia

Italia

5 806 143 000

16 221 126 500

50

8 110 563 250

5 806 143 000

 

Kypros

106 733 609

164 549 000

50

82 274 500

82 274 500

Kypros

Latvia

94 350 984

258 200 500

50

129 100 250

94 350 984

 

Liettua

150 145 740

384 106 522

50

192 053 261

150 145 740

 

Luxemburg

298 311 000

319 485 000

50

159 742 500

159 742 500

Luxemburg

Unkari

446 561 568

1 118 843 433

50

559 421 717

446 561 568

 

Malta

58 943 842

83 745 500

50

41 872 750

41 872 750

Malta

Alankomaat

2 731 320 500

6 795 975 500

50

3 397 987 750

2 731 320 500

 

Itävalta

1 540 873 000

3 299 760 000

50

1 649 880 000

1 540 873 000

 

Puola

1 853 096 591

4 416 658 720

50

2 208 329 360

1 853 096 591

 

Portugali

808 661 500

1 766 052 500

50

883 026 250

808 661 500

 

Romania

579 320 158

1 617 874 308

50

808 937 154

579 320 158

 

Slovenia

187 196 000

376 395 000

50

188 197 500

187 196 000

 

Slovakia

266 308 000

773 099 500

50

386 549 750

266 308 000

 

Suomi

932 204 500

2 045 366 500

50

1 022 683 250

932 204 500

 

Ruotsi

1 958 026 409

4 517 946 432

50

2 258 973 216

1 958 026 409

 

Yhdistynyt kuningaskunta

12 155 879 682

25 379 828 021

50

12 689 914 011

12 155 879 682

 

Yhteensä

62 937 529 212

146 984 591 507

 

73 492 295 755

62 709 278 588

 


TAULUKKO 2

Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisten arvonlisäverosta (alv) kertyvien omien varojen jakautuminen (luku 1 3)

Jäsenvaltio

1 % rajatusta alv-määräytymisperusteesta

Alv:sta kertyvien omien varojen yhdenmukainen verokanta, %

Yhdenmukaisen verokannan perusteella alv:sta kertyvät omat varat

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgia

1 744 699 000

0,300

523 409 700

Bulgaria

210 674 788

0,300

63 202 436

Tšekki

669 395 447

0,300

200 818 634

Tanska

1 039 399 365

0,300

311 819 810

Saksa

13 041 327 753

0,300

3 912 398 326

Viro

100 673 730

0,300

30 202 119

Irlanti

730 296 000

0,300

219 088 800

Kreikka

737 959 500

0,300

221 387 850

Espanja

4 584 349 000

0,300

1 375 304 700

Ranska

9 842 907 391

0,300

2 952 872 217

Kroatia

213 619 232

0,300

64 085 770

Italia

5 806 143 000

0,300

1 741 842 900

Kypros

82 274 500

0,300

24 682 350

Latvia

94 350 984

0,300

28 305 295

Liettua

150 145 740

0,300

45 043 722

Luxemburg

159 742 500

0,300

47 922 750

Unkari

446 561 568

0,300

133 968 470

Malta

41 872 750

0,300

12 561 825

Alankomaat

2 731 320 500

0,300

819 396 150

Itävalta

1 540 873 000

0,300

462 261 900

Puola

1 853 096 591

0,300

555 928 977

Portugali

808 661 500

0,300

242 598 450

Romania

579 320 158

0,300

173 796 047

Slovenia

187 196 000

0,300

56 158 800

Slovakia

266 308 000

0,300

79 892 400

Suomi

932 204 500

0,300

279 661 350

Ruotsi

1 958 026 409

0,300

587 407 923

Yhdistynyt kuningaskunta

12 155 879 682

0,300

3 646 763 905

Yhteensä

62 709 278 588

 

18 812 783 576


TAULUKKO 3

Yhdenmukaisen kertoimen määrittäminen ja päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisten bruttokansantuloon perustuvien omien varojen jakautuminen (luku 1 4)

Jäsenvaltiot

1 % bruttokansantulosta

Täydentävien omien varojen yhdenmukainen kerroin

Yhdenmukaiseen kertoimeen perustuvat täydentävät omat varat

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgia

4 145 592 000

 

2 957 662 846

Bulgaria

421 349 576

 

300 610 862

Tšekki

1 504 649 302

 

1 073 488 500

Tanska

2 784 815 730

 

1 986 820 222

Saksa

31 089 578 000

 

22 180 786 181

Viro

206 957 500

 

147 653 341

Irlanti

1 681 832 000

 

1 199 899 078

Kreikka

1 825 366 000

 

1 302 303 072

Espanja

11 112 124 500

 

7 927 919 046

Ranska

22 246 075 500

 

15 871 410 157

Kroatia

427 238 463

 

304 812 275

Italia

16 221 126 500

 

11 572 924 487

Kypros

164 549 000

 

117 397 096

Latvia

258 200 500

0,7134476 (7)

184 212 538

Liettua

384 106 522

 

274 039 893

Luxemburg

319 485 000

 

227 935 821

Unkari

1 118 843 433

 

798 236 211

Malta

83 745 500

 

59 748 030

Alankomaat

6 795 975 500

 

4 848 572 710

Itävalta

3 299 760 000

 

2 354 205 998

Puola

4 416 658 720

 

3 151 054 759

Portugali

1 766 052 500

 

1 259 985 996

Romania

1 617 874 308

 

1 154 268 614

Slovenia

376 395 000

 

268 538 126

Slovakia

773 099 500

 

551 566 017

Suomi

2 045 366 500

 

1 459 261 911

Ruotsi

4 517 946 432

 

3 223 318 238

Yhdistynyt kuningaskunta

25 379 828 021

 

18 107 178 510

Yhteensä

146 984 591 507

 

104 865 810 535


TAULUKKO 4

Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 4 artiklan mukainen korjaus Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi varainhoitovuonna 2015 (luku 1 5)

Kuvaus

Kerroin, % (8)

Summa

1.

Yhdistyneen kuningaskunnan osuus (%) nimellisestä rajaamattomasta alv-määräytymisperusteesta

19,4288

 

2.

Yhdistyneen kuningaskunnan osuus (%) kohdennettujen menojen kokonaismäärästä (korjattu laajentumiseen liittyvien menojen huomioon ottamiseksi)

7,3919

 

3.

(1) – (2)

12,0369

 

4.

Kohdennetut menot yhteensä

 

130 016 348 031

5.

Laajentumiseen liittyvät menot (9)

 

36 305 752 879

6.

Kohdennetut menot, joista on vähennetty laajentumiseen liittyvät menot = (4) – (5)

 

93 710 595 151

7.

Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehdyn korjauksen alkuperäinen määrä = (3) × (6) × 0,66

 

7 444 724 929

8.

Yhdistyneen kuningaskunnan saama etu (10)

 

2 212 027 407

9.

Peruskorjaus Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi = (7) – (8)

 

5 232 697 523

10.

Perinteisistä omista varoista johtuva poikkeuksellinen etu (11)

 

–50 550 782

11.

Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä korjaus = (9) – (10)

 

5 283 248 305


TAULUKKO 5

Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävää –5 283 248 305 euron korjausta koskeva rahoituslaskelma (luku 1 5)

Jäsenvaltiot

Osuudet BKTL-varojen määräytymisperusteista

Osuudet ilman Yhdistynyttä kuningaskuntaa

Osuudet ilman Saksaa, Alankomaita, Itävaltaa, Ruotsia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa

3/4 Saksan, Alankomaiden, Itävallan ja Ruotsin osuudesta sarakkeesta 2

Sarake 4 suhteutettuna sarakkeen 3 osuuksiin

Rahoituskerroin

Rahoituskertoimen mukainen rahoitusosuus korjauksesta

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgia

2,82

3,41

5,46

 

1,54

4,95

261 447 948

Bulgaria

0,29

0,35

0,56

 

0,16

0,50

26 573 040

Tšekki

1,02

1,24

1,98

 

0,56

1,80

94 892 954

Tanska

1,89

2,29

3,67

 

1,03

3,32

175 628 561

Saksa

21,15

25,57

0,00

–19,17

0,00

6,39

337 679 947

Viro

0,14

0,17

0,27

 

0,08

0,25

13 052 084

Irlanti

1,14

1,38

2,22

 

0,62

2,01

106 067 246

Kreikka

1,24

1,50

2,40

 

0,68

2,18

115 119 431

Espanja

7,56

9,14

14,64

 

4,13

13,26

700 802 719

Ranska

15,13

18,29

29,31

 

8,26

26,56

1 402 981 958

Kroatia

0,29

0,35

0,56

 

0,16

0,51

26 944 431

Italia

11,04

13,34

21,37

 

6,02

19,36

1 023 009 556

Kypros

0,11

0,14

0,22

 

0,06

0,20

10 377 528

Latvia

0,18

0,21

0,34

 

0,10

0,31

16 283 800

Liettua

0,26

0,32

0,51

 

0,14

0,46

24 224 251

Luxemburg

0,22

0,26

0,42

 

0,12

0,38

20 148 798

Unkari

0,76

0,92

1,47

 

0,42

1,34

70 561 531

Malta

0,06

0,07

0,11

 

0,03

0,10

5 281 535

Alankomaat

4,62

5,59

0,00

–4,19

0,00

1,40

73 814 596

Itävalta

2,24

2,71

0,00

–2,04

0,00

0,68

35 840 396

Puola

3,00

3,63

5,82

 

1,64

5,27

278 543 175

Portugali

1,20

1,45

2,33

 

0,66

2,11

111 378 737

Romania

1,10

1,33

2,13

 

0,60

1,93

102 033 658

Slovenia

0,26

0,31

0,50

 

0,14

0,45

23 737 913

Slovakia

0,53

0,64

1,02

 

0,29

0,92

48 756 674

Suomi

1,39

1,68

2,69

 

0,76

2,44

128 994 091

Ruotsi

3,07

3,72

0,00

–2,79

0,00

0,93

49 071 747

Yhdistynyt kuningaskunta

17,27

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Yhteensä

100,00

100,00

100,00

–28,19

28,19

100,00

5 283 248 305

Laskutoimitukset on tehty viidentoista desimaalin tarkkuudella.

TAULUKKO 6

Yleisen talousarvion rahoitus (12) omien varojen lajeittain ja jäsenvaltioittain (yhteenveto)

Jäsenvaltio

Perinteiset omat varat

Alv- ja BKTL-varat, sisältää mukautusten vaikutukset

Omat varat yhteensä (13)

Sokeri-maksut, netto (75 %)

Tullimaksut, netto (75 %)

Perinteiset omat varat yhteensä, netto (75 %)

Kantokulut p.m. (25 % perinteisten omien varojen bruttomäärästä)

Arvonlisäverosta kertyvät omat varat

BKTL:oon perustuvat omat varat

Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä korjaus

Jäsenvaltion rahoitusosuus yhteensä

Jäsenvaltion rahoitusosuus, %

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) =(5)+(6)+(7)

(9)

(10) = (3) + (8)

Belgia

6 600 000

1 769 700 000

1 776 300 000

592 100 000

523 409 700

2 957 662 846

261 447 948

3 742 520 494

3,03

5 518 820 494

Bulgaria

400 000

58 200 000

58 600 000

19 533 333

63 202 436

300 610 862

26 573 040

390 386 338

0,32

448 986 338

Tšekki

3 400 000

216 200 000

219 600 000

73 200 000

200 818 634

1 073 488 500

94 892 954

1 369 200 088

1,11

1 588 800 088

Tanska

3 400 000

340 900 000

344 300 000

114 766 667

311 819 810

1 986 820 222

175 628 561

2 474 268 593

2,00

2 818 568 593

Saksa

26 300 000

3 655 500 000

3 681 800 000

1 227 266 664

3 912 398 326

22 180 786 181

337 679 947

26 430 864 454

21,37

30 112 664 454

Viro

0

24 900 000

24 900 000

8 300 000

30 202 119

147 653 341

13 052 084

190 907 544

0,15

215 807 544

Irlanti

0

250 700 000

250 700 000

83 566 667

219 088 800

1 199 899 078

106 067 246

1 525 055 124

1,23

1 775 755 124

Kreikka

1 400 000

130 300 000

131 700 000

43 900 000

221 387 850

1 302 303 072

115 119 431

1 638 810 353

1,33

1 770 510 353

Espanja

4 700 000

1 261 400 000

1 266 100 000

422 033 334

1 375 304 700

7 927 919 046

700 802 719

10 004 026 465

8,09

11 270 126 465

Ranska

30 900 000

1 571 200 000

1 602 100 000

534 033 333

2 952 872 217

15 871 410 157

1 402 981 958

20 227 264 332

16,35

21 829 364 332

Kroatia

1 700 000

44 000 000

45 700 000

15 233 334

64 085 770

304 812 275

26 944 431

395 842 476

0,32

441 542 476

Italia

4 700 000

1 596 900 000

1 601 600 000

533 866 667

1 741 842 900

11 572 924 487

1 023 009 556

14 337 776 943

11,59

15 939 376 943

Kypros

0

17 800 000

17 800 000

5 933 333

24 682 350

117 397 096

10 377 528

152 456 974

0,12

170 256 974

Latvia

0

28 200 000

28 200 000

9 400 000

28 305 295

184 212 538

16 283 800

228 801 633

0,18

257 001 633

Liettua

800 000

69 600 000

70 400 000

23 466 667

45 043 722

274 039 893

24 224 251

343 307 866

0,28

413 707 866

Luxemburg

0

15 100 000

15 100 000

5 033 333

47 922 750

227 935 821

20 148 798

296 007 369

0,24

311 107 369

Unkari

2 100 000

109 300 000

111 400 000

37 133 333

133 968 470

798 236 211

70 561 531

1 002 766 212

0,81

1 114 166 212

Malta

0

11 200 000

11 200 000

3 733 333

12 561 825

59 748 030

5 281 535

77 591 390

0,06

88 791 390

Alankomaat

7 200 000

2 230 500 000

2 237 700 000

745 900 000

819 396 150

4 848 572 710

73 814 596

5 741 783 456

4,64

7 979 483 456

Itävalta

3 200 000

208 100 000

211 300 000

70 433 334

462 261 900

2 354 205 998

35 840 396

2 852 308 294

2,31

3 063 608 294

Puola

12 800 000

489 200 000

502 000 000

167 333 334

555 928 977

3 151 054 759

278 543 175

3 985 526 911

3,22

4 487 526 911

Portugali

100 000

131 200 000

131 300 000

43 766 667

242 598 450

1 259 985 996

111 378 737

1 613 963 183

1,30

1 745 263 183

Romania

900 000

123 500 000

124 400 000

41 466 667

173 796 047

1 154 268 614

102 033 658

1 430 098 319

1,16

1 554 498 319

Slovenia

0

64 200 000

64 200 000

21 400 000

56 158 800

268 538 126

23 737 913

348 434 839

0,28

412 634 839

Slovakia

1 300 000

96 400 000

97 700 000

32 566 667

79 892 400

551 566 017

48 756 674

680 215 091

0,55

777 915 091

Suomi

700 000

113 700 000

114 400 000

38 133 333

279 661 350

1 459 261 911

128 994 091

1 867 917 352

1,51

1 982 317 352

Ruotsi

2 600 000

514 300 000

516 900 000

172 300 000

587 407 923

3 223 318 238

49 071 747

3 859 797 908

3,12

4 376 697 908

Yhdistynyt kuningas-kunta

9 500 000

3 323 100 000

3 332 600 000

1 110 866 667

3 646 763 905

18 107 178 510

–5 283 248 305

16 470 694 110

13,32

19 803 294 110

Yhteensä

124 700 000

18 465 300 000

18 590 000 000

6 196 666 667

18 812 783 576

104 865 810 535

0

123 678 594 111

100,00

142 268 594 111

B.   YLEINEN YHTEENVETO TULOISTA BUDJETTIKOHDITTAIN

Osasto

Nimike

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

1

OMAT VARAT

142 268 594 111

129 667 123 674

128 866 678 682,39

3

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT YLIJÄÄMÄT

p.m.

8 567 801 708

5 100 054 025,61

4

UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN PALVELUKSESSA OLEVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KERTYVÄT TULOT

1 348 027 707

1 300 952 883

1 251 228 829,93

5

TOIMIELINTEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT

55 455 129

94 453 674

578 079 503,85

6

UNIONIN OHJELMIIN JA SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

60 000 000

60 000 000

3 224 982 237,29

7

VIIVÄSTYSKOROT JA SAKOT

123 000 000

1 523 000 000

4 606 681 826,68

8

LAINAT

5 217 537

36 890 000

297 309 339,40

9

SEKALAISET TULOT

25 001 000

30 201 000

15 103 275,47

 

KAIKKI YHTEENSÄ

143 885 295 484

141 280 422 939

143 940 117 720,62

OSASTO 1

OMAT VARAT

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

% 2014–2016

LUKU 1 1

1 1 0

Markkinointivuoteen 2005/2006 ja sitä edeltäviin markkinointivuosiin liittyvät tuotantomaksut

p.m.

p.m.

– 200 437 776,87

 

1 1 1

Sokerin varastointimaksut

p.m.

p.m.

0,—

 

1 1 3

Vientiin menemättömän C-sokerin, C-isoglukoosin ja C-inuliinisiirapin tuotannosta sekä C-sokerin ja C-isoglukoosin korvikkeista perittävät maksut

p.m.

p.m.

0,—

 

1 1 7

Tuotantomaksu

124 700 000

124 700 000

124 144 904,02

99,55

1 1 8

Kertamaksut sokerin lisäkiintiöistä ja isoglukoosin täydentävistä kiintiöistä

p.m.

p.m.

0,—

 

1 1 9

Ylijäämämaksu

p.m.

p.m.

7 272 590,08

 

 

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

124 700 000

124 700 000

–69 020 282,77

–55,35

LUKU 1 2

1 2 0

Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tullimaksut ja muut maksut

18 465 300 000

18 634 700 000

16 498 505 401,97

89,35

 

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

18 465 300 000

18 634 700 000

16 498 505 401,97

89,35

LUKU 1 3

1 3 0

Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiset arvonlisäverosta kertyvät omat varat

18 812 783 576

18 023 353 946

17 746 098 140,88

94,33

 

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

18 812 783 576

18 023 353 946

17 746 098 140,88

94,33

LUKU 1 4

1 4 0

Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaiset bruttokansantuloon perustuvat omat varat

104 865 810 535

92 884 369 728

94 863 129 955,36

90,46

 

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

104 865 810 535

92 884 369 728

94 863 129 955,36

90,46

LUKU 1 5

1 5 0

Talousarvion epätasapainon korjaaminen Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi päätöksen 2007/436/EY, Euratom 4 ja 5 artiklan säännösten mukaisesti

0,—

0,—

– 172 034 533,05

 

 

LUKU 1 5 YHTEENSÄ

0,—

0,—

– 172 034 533,05

 

LUKU 1 6

1 6 0

Alankomaille ja Ruotsille päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 5 kohdan mukaisesti myönnetty vuotuisen BKTL-maksuosuuden bruttovähennys

p.m.

p.m.

0,—

 

 

LUKU 1 6 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

0,—

 

 

Osasto 1 Yhteensä

142 268 594 111

129 667 123 674

128 866 678 682,39

90,58

LUKU 1 1 —

SOKERIALAN YHTEISEEN MARKKINAJÄRJESTELYYN PERUSTUVAT MAKSUT (PÄÄTÖKSEN 2007/436/EY, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA)

LUKU 1 2 —

PÄÄTÖKSEN 2007/436/EY, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHDASSA TARKOITETUT TULLIMAKSUT JA MUUT MAKSUT

LUKU 1 3 —

PÄÄTÖKSEN 2007/436/EY, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHDAN MUKAISET ARVONLISÄVEROSTA KERTYVÄT OMAT VARAT

LUKU 1 4 —

PÄÄTÖKSEN 2007/436/EY, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN C ALAKOHDAN MUKAISET BRUTTOKANSANTULOON PERUSTUVAT OMAT VARAT

LUKU 1 5 —

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

LUKU 1 6 —

ALANKOMAILLE JA RUOTSILLE MYÖNNETTY VUOTUISEN BKTL-MAKSUOSUUDEN BRUTTOVÄHENNYS

LUKU 1 1 —   SOKERIALAN YHTEISEEN MARKKINAJÄRJESTELYYN PERUSTUVAT MAKSUT (PÄÄTÖKSEN 2007/436/EY, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA)

1 1 0
Markkinointivuoteen 2005/2006 ja sitä edeltäviin markkinointivuosiin liittyvät tuotantomaksut

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

p.m.

p.m.

– 200 437 776,87

Selvitysosa

Sokerin, isoglukoosin ja inuliinisiirapin tuottajien oli sokerialan yhteisessä markkinajärjestelyssä maksettava perustuotanto- ja B-maksuja, joilla katettiin markkinoiden tukemisesta aiheutuvat menot. Tälle momentille otettavat määrät perustuvat aiemmin määritettyjen maksujen tarkistamiseen. Markkinointivuoteen 2007/2008 ja sitä seuraaviin vuosiin liittyvät maksut otetaan tämän luvun momentille 1 1 7 tuotantomaksuna.

Summat eivät sisällä kantokuluja.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1260/2001, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2001, sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1).

Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Neuvoston asetus (EU) N:o 1360/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, sokerialan tuotantomaksujen vahvistamisesta markkinointivuosiksi 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 ja 2005/2006, lisämaksun kertoimen laskemisen vahvistamisesta markkinointivuosiksi 2001/2002 ja 2004/2005 sekä sokerinvalmistajien sokerijuurikkaan myyjille tuotantomaksujen enimmäismäärän ja näiden tuotantomaksujen välisen erotuksen vuoksi maksaman määrän vahvistamisesta markkinointivuosiksi 2002/2003, 2003/2004 ja 2005/2006 (EUVL L 343, 19.12.2013, s. 2).

Jäsenvaltio

Talousarvio 2016

Talousarvio 2015

Toteutus 2014

Belgia

p.m.

p.m.

–13 407 918,37

Bulgaria

0,—

Tšekki

p.m.

p.m.

– 615 887,57

Tanska

p.m.

p.m.

–8 435 300,68

Saksa

p.m.

p.m.

–66 326 085,22

Viro

0,—

Irlanti

p.m.

p.m.

–1 629 765,17

Kreikka

p.m.

p.m.

0,—

Espanja

p.m.

p.m.

–3 104 371,25

Ranska

p.m.

p.m.

–67 344 987,65

Kroatia

0,—

Italia

p.m.

p.m.

–5 424 004,14

Kypros

0,—

Latvia

p.m.

p.m.

–37 347,10

Liettua

p.m.

p.m.

–52 491,31

Luxemburg

0,—

Unkari

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Alankomaat

p.m.

p.m.

–15 999 527,09

Itävalta

p.m.

p.m.

–6 408 204,35

Puola

p.m.

p.m.

–3 938 707,93

Portugali

p.m.

p.m.

– 552 030,26

Romania

0,—

Slovenia

p.m.

p.m.

–4 159,31

Slovakia

p.m.

p.m.

– 999 645,34

Suomi

p.m.

p.m.

–1 324 320,10

Ruotsi

p.m.

p.m.

3 232 826,45

Yhdistynyt kuningaskunta

p.m.

p.m.

–8 065 850,48

Momentti 1 1 0 yhteensä

p.m.

p.m.

– 200 437 776,87

1 1 1
Sokerin varastointimaksut

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Tälle momentille otetaan tulot maksuista, joita uusilta jäsenvaltioilta peritään silloin, kun ne eivät ole poistaneet sokerialalla sovellettavista siirtymätoimenpiteistä Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian unioniin liittymisen vuoksi 14 päivänä tammikuuta 2004 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 60/2004 (EUVL L 9, 15.1.2004, s. 8) tarkoitettuja sokerin ylijäämävarastoja.

Momentille otetaan myös jäljellä olevista sokerin varastointimaksuista saatavat tulot, sillä varastointimaksu säädettiin poistettavaksi sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1260/2001 (EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1).

Momentille otetaan lisäksi ne suorittamatta olevat määrät, jotka on sokerin seuraavaan markkinointivuoteen siirtämisen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 13 päivänä tammikuuta 1982 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 65/82 (EYVL L 9, 14.1.1982, s. 14) 5 artiklan mukaan maksettava tapauksissa, joissa siirretyn sokerin varastointivelvollisuutta ei ole noudatettu, sekä määrät, jotka on sokerialan vähimmäisvarastojärjestelmää koskevista yleisistä säännöistä 30 päivänä kesäkuuta 1981 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1789/81 (EYVL L 177, 1.7.1981, s. 39) mukaisesti maksettava silloin, kun sokerialan vähimmäisvarastojärjestelmää koskevia yleisiä sääntöjä ei ole noudatettu.

Summat eivät sisällä kantokuluja.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Jäsenvaltio

Talousarvio 2016

Talousarvio 2015

Toteutus 2014

Belgia

p.m.

p.m.

0,—

Bulgaria

p.m.

p.m.

0,—

Tšekki

p.m.

p.m.

0,—

Tanska

p.m.

p.m.

0,—

Saksa

p.m.

p.m.

0,—

Viro

p.m.

p.m.

0,—

Irlanti

p.m.

p.m.

0,—

Kreikka

p.m.

p.m.

0,—

Espanja

p.m.

p.m.

0,—

Ranska

p.m.

p.m.

0,—

Kroatia

p.m.

p.m.

0,—

Italia

p.m.

p.m.

0,—

Kypros

p.m.

p.m.

0,—

Latvia

p.m.

p.m.

0,—

Liettua

p.m.

p.m.

0,—

Luxemburg

0,—

Unkari

p.m.

p.m.

0,—

Malta

p.m.

p.m.

0,—

Alankomaat

p.m.

p.m.

0,—

Itävalta

p.m.

p.m.

0,—

Puola

p.m.

p.m.

0,—

Portugali

p.m.

p.m.

0,—

Romania

p.m.

p.m.

0,—

Slovenia

p.m.

p.m.

0,—

Slovakia

p.m.

p.m.

0,—

Suomi

p.m.

p.m.

0,—

Ruotsi

p.m.

p.m.

0,—

Yhdistynyt kuningaskunta

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 1 1 1 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

1 1 3
Vientiin menemättömän C-sokerin, C-isoglukoosin ja C-inuliinisiirapin tuotannosta sekä C-sokerin ja C-isoglukoosin korvikkeista perittävät maksut

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Momentille otetaan vientiin menemättömän C-sokerin, C-isoglukoosin ja C-inuliinisiirapin tuotannosta perittävät maksut sekä C-sokerin ja C-isoglukoosin korvikkeista perittävät maksut.

Summat eivät sisällä kantokuluja.

Oikeusperusta

Komission asetus (ETY) N:o 2670/81, annettu 14 päivänä syyskuuta 1981, kiintiön ylittävän sokerintuotannon yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (EYVL L 262, 16.9.1981, s. 14).

Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Jäsenvaltio

Talousarvio 2016

Talousarvio 2015

Toteutus 2014

Belgia

p.m.

p.m.

0,—

Bulgaria

0,—

Tšekki

p.m.

p.m.

0,—

Tanska

p.m.

p.m.

0,—

Saksa

p.m.

p.m.

0,—

Viro

0,—

Irlanti

p.m.

p.m.

0,—

Kreikka

p.m.

p.m.

0,—

Espanja

p.m.

p.m.

0,—

Ranska

p.m.

p.m.

0,—

Kroatia

0,—

Italia

p.m.

p.m.

0,—

Kypros

0,—

Latvia

p.m.

p.m.

0,—

Liettua

p.m.

p.m.

0,—

Luxemburg

0,—

Unkari

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Alankomaat

p.m.

p.m.

0,—

Itävalta

p.m.

p.m.

0,—

Puola

p.m.

p.m.

0,—

Portugali

p.m.

p.m.

0,—

Romania

0,—

Slovenia

p.m.

p.m.

0,—

Slovakia

p.m.

p.m.

0,—

Suomi

p.m.

p.m.

0,—

Ruotsi

p.m.

p.m.

0,—

Yhdistynyt kuningaskunta

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 1 1 3 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7
Tuotantomaksu

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

124 700 000

124 700 000

124 144 904,02

Selvitysosa

Sokerin, isoglukoosin ja inuliinisiirapin tuottajilta peritään sokerialan nykyisessä yhteisessä markkinajärjestelyssä tuotantomaksu.

Summat eivät sisällä kantokuluja.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 318/2006, annettu 20 päivänä helmikuuta 2006, sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä (EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1) ja erityisesti sen 16 artikla.

Komission asetus (EY) N:o 952/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sokerin sisämarkkinoiden ja kiintiöjärjestelmän hallinnoinnin osalta (EUVL L 178, 1.7.2006, s. 39).

Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007, annettu 22 päivänä lokakuuta 2007, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) ja erityisesti sen 51 artikla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671) ja erityisesti sen 128 artikla.

Jäsenvaltio

Talousarvio 2016

Talousarvio 2015

Toteutus 2014

Belgia

6 600 000

6 600 000

6 601 725,90

Bulgaria

400 000

400 000

401 391,00

Tšekki

3 400 000

3 400 000

3 154 847,61

Tanska

3 400 000

3 400 000

3 349 426,03

Saksa

26 300 000

26 300 000

26 339 173,20

Viro

0,—

Irlanti

p.m.

p.m.

0,—

Kreikka

1 400 000

1 400 000

1 428 318,00

Espanja

4 700 000

4 700 000

4 728 467,70

Ranska

30 900 000

30 900 000

30 933 280,80

Kroatia

1 700 000

1 700 000

1 726 191,35

Italia

4 700 000

4 700 000

4 173 118,86

Kypros

0,—

Latvia

p.m.

p.m.

0,—

Liettua

800 000

800 000

812 268,00

Luxemburg

0,—

Unkari

2 100 000

2 100 000

1 989 781,53

Malta

0,—

Alankomaat

7 200 000

7 200 000

7 243 992,00

Itävalta

3 200 000

3 200 000

3 159 246,60

Puola

12 800 000

12 800 000

12 999 821,70

Portugali

100 000

100 000

56 250,00

Romania

900 000

900 000

749 593,27

Slovenia

p.m.

p.m.

0,—

Slovakia

1 300 000

1 300 000

1 317 300,75

Suomi

700 000

700 000

728 991,00

Ruotsi

2 600 000

2 600 000

2 561 481,88

Yhdistynyt kuningaskunta

9 500 000

9 500 000

9 690 236,84

Momentti 1 1 7 yhteensä

124 700 000

124 700 000

124 144 904,02

1 1 8
Kertamaksut sokerin lisäkiintiöistä ja isoglukoosin täydentävistä kiintiöistä

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Yrityksille myönnetyistä sokerin lisäkiintiöistä ja isoglukoosin täydentävistä kiintiöistä peritään kertamaksu asetuksen (EY) N:o 1234/2007 58 artiklan mukaisesti.

Summat eivät sisällä kantokuluja.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 318/2006, annettu 20 päivänä helmikuuta 2006, sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä (EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1) ja erityisesti sen 8 artikla ja 9 artiklan 2 ja 3 kohta.

Komission asetus (EY) N:o 952/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sokerin sisämarkkinoiden ja kiintiöjärjestelmän hallinnoinnin osalta (EUVL L 178, 1.7.2006, s. 39).

Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007, annettu 22 päivänä lokakuuta 2007, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1).

Jäsenvaltio

Talousarvio 2016

Talousarvio 2015

Toteutus 2014

Belgia

p.m.

p.m.

0,—

Bulgaria

p.m.

p.m.

0,—

Tšekki

p.m.

p.m.

0,—

Tanska

p.m.

p.m.

0,—

Saksa

p.m.

p.m.

0,—

Viro

0,—

Irlanti

p.m.

p.m.

0,—

Kreikka

p.m.

p.m.

0,—

Espanja

p.m.

p.m.

0,—

Ranska

p.m.

p.m.

0,—

Kroatia

0,—

Italia

p.m.

p.m.

0,—

Kypros

0,—

Latvia

p.m.

p.m.

0,—

Liettua

p.m.

p.m.

0,—

Luxemburg

0,—

Unkari

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Alankomaat

p.m.

p.m.

0,—

Itävalta

p.m.

p.m.

0,—

Puola

p.m.

p.m.

0,—

Portugali

p.m.

p.m.

0,—

Romania

p.m.

p.m.

0,—

Slovenia

p.m.

p.m.

0,—

Slovakia

p.m.

p.m.

0,—

Suomi

p.m.

p.m.

0,—

Ruotsi

p.m.

p.m.

0,—

Yhdistynyt kuningaskunta

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 1 1 8 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

1 1 9
Ylijäämämaksu

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

p.m.

p.m.

7 272 590,08

Selvitysosa

Jäsenvaltioiden on perittävä ylijäämämaksu asianomaisilta alueelleen sijoittautuneilta yrityksiltä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 142 artiklan mukaisesti.

Summat eivät sisällä kantokuluja.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 318/2006, annettu 20 päivänä helmikuuta 2006, sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä (EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1) ja erityisesti sen 15 artikla.

Komission asetus (EY) N:o 967/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kiintiön ulkopuolisen tuotannon osalta sokerialalla (EUVL L 176, 30.6.2006, s. 22).

Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007, annettu 22 päivänä lokakuuta 2007, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) ja erityisesti sen 64 artikla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671).

Jäsenvaltio

Talousarvio 2016

Talousarvio 2015

Toteutus 2014

Belgia

p.m.

p.m.

83 144,11

Bulgaria

p.m.

p.m.

0,—

Tšekki

p.m.

p.m.

1 954,96

Tanska

p.m.

p.m.

1 740 974,63

Saksa

p.m.

p.m.

16 886,63

Viro

0,—

Irlanti

p.m.

p.m.

0,—

Kreikka

p.m.

p.m.

0,—

Espanja

p.m.

p.m.

0,—

Ranska

p.m.

p.m.

5 362 941,03

Kroatia

p.m.

p.m.

0,—

Italia

p.m.

p.m.

0,—

Kypros

0,—

Latvia

p.m.

p.m.

0,—

Liettua

p.m.

p.m.

0,—

Luxemburg

0,—

Unkari

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Alankomaat

p.m.

p.m.

66 688,72

Itävalta

p.m.

p.m.

0,—

Puola

p.m.

p.m.

0,—

Portugali

p.m.

p.m.

0,—

Romania

p.m.

p.m.

0,—

Slovenia

p.m.

p.m.

0,—

Slovakia

p.m.

p.m.

0,—

Suomi

p.m.

p.m.

0,—

Ruotsi

p.m.

p.m.

0,—

Yhdistynyt kuningaskunta

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 1 1 9 yhteensä

p.m.

p.m.

7 272 590,08

LUKU 1 2 —   PÄÄTÖKSEN 2007/436/EY, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHDASSA TARKOITETUT TULLIMAKSUT JA MUUT MAKSUT

1 2 0
Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tullimaksut ja muut maksut

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

18 465 300 000

18 634 700 000

16 498 505 401,97

Selvitysosa

Tullien osoittaminen omina varoina yhteisten menojen rahoitukseen on johdonmukainen seuraus tavaroiden vapaasta liikkumisesta unionissa. Momentille voidaan ottaa tulot, joita saadaan maksuista, palkkioista, lisä- tai tasausmaksuista, lisäsummista tai -osista, yhteisestä tullitariffista ja muista tulleista kertyvistä maksuista, jotka Euroopan unionin toimielimet ovat vahvistaneet tai vahvistavat kolmansien valtioiden kanssa käytävälle kaupalle, sekä päättyneen Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden tullimaksuista.

Summat eivät sisällä kantokuluja.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Jäsenvaltio

Talousarvio 2016

Talousarvio 2015

Toteutus 2014

Belgia

1 769 700 000

1 777 109 902

1 579 252 097,99

Bulgaria

58 200 000

60 771 523

56 281 047,22

Tšekki

216 200 000

218 992 601

195 365 856,43

Tanska

340 900 000

343 547 332

297 527 451,41

Saksa

3 655 500 000

3 673 396 526

3 367 018 994,23

Viro

24 900 000

24 631 290

22 157 722,02

Irlanti

250 700 000

256 746 238

227 194 978,98

Kreikka

130 300 000

134 450 271

121 801 765,78

Espanja

1 261 400 000

1 267 919 835

1 131 277 339,92

Ranska

1 571 200 000

1 609 531 084

1 425 142 160,20

Kroatia

44 000 000

45 282 852

40 797 860,51

Italia

1 596 900 000

1 620 394 666

1 521 698 520,46

Kypros

17 800 000

19 145 718

17 833 312,16

Latvia

28 200 000

28 395 898

25 916 142,36

Liettua

69 600 000

68 730 978

63 542 514,10

Luxemburg

15 100 000

15 703 791

14 026 782,88

Unkari

109 300 000

115 412 112

103 521 371,54

Malta

11 200 000

11 939 184

10 453 493,79

Alankomaat

2 230 500 000

2 226 496 487

1 990 418 279,32

Itävalta

208 100 000

208 774 381

181 825 082,14

Puola

489 200 000

482 300 013

419 092 498,17

Portugali

131 200 000

129 502 501

111 464 267,00

Romania

123 500 000

122 403 526

105 045 495,15

Slovenia

64 200 000

65 396 612

58 214 760,15

Slovakia

96 400 000

99 923 441

94 783 821,56

Suomi

113 700 000

116 487 715

127 444 447,23

Ruotsi

514 300 000

519 515 847

460 313 132,26

Yhdistynyt kuningaskunta

3 323 100 000

3 371 797 676

2 729 094 207,01

Momentti 1 2 0 yhteensä

18 465 300 000

18 634 700 000

16 498 505 401,97

LUKU 1 3 —   PÄÄTÖKSEN 2007/436/EY, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHDAN MUKAISET ARVONLISÄVEROSTA KERTYVÄT OMAT VARAT

1 3 0
Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiset arvonlisäverosta kertyvät omat varat

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

18 812 783 576

18 023 353 946

17 746 098 140,88

Selvitysosa

Yhdenmukainen verokanta, jota sovelletaan unionin sääntöjen mukaisesti määritettyihin alv-määräytymisperusteisiin, on kaikilla jäsenvaltioilla 0,30 prosenttia. Tässä yhteydessä käytettävä määräytymisperuste rajataan kaikilla jäsenvaltioilla 50 prosenttiin BKTL:sta.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 4 kohta.

Jäsenvaltiot

Talousarvio 2016

Talousarvio 2015

Toteutus 2014

Belgia

523 409 700

511 842 600

499 622 100,00

Bulgaria

63 202 436

59 662 964

57 927 299,98

Tšekki

200 818 634

194 223 456

178 500 769,55

Tanska

311 819 810

302 927 330

285 410 895,73

Saksa

3 912 398 326

3 776 991 727

3 725 690 100,00

Viro

30 202 119

28 498 014

26 144 100,00

Irlanti

219 088 800

214 960 200

196 628 400,00

Kreikka

221 387 850

216 364 200

212 793 600,00

Espanja

1 375 304 700

1 327 940 850

1 427 048 700,00

Ranska

2 952 872 217

2 892 563 036

2 919 401 100,00

Kroatia

64 085 770

62 205 250

63 252 010,89

Italia

1 741 842 900

1 703 589 150

1 812 851 100,00

Kypros

24 682 350

24 307 200

23 013 300,00

Latvia

28 305 295

26 840 306

26 570 100,00

Liettua

45 043 722

42 528 985

41 524 799,99

Luxemburg

47 922 750

45 415 200

48 755 700,00

Unkari

133 968 470

127 337 086

116 203 011,65

Malta

12 561 825

11 921 060

10 564 650,00

Alankomaat

819 396 150

796 827 900

823 095 900,00

Itävalta

462 261 900

449 740 050

449 919 300,00

Puola

555 928 977

501 980 483

521 397 619,07

Portugali

242 598 450

235 658 100

230 141 400,00

Romania

173 796 047

163 693 239

159 153 321,63

Slovenia

56 158 800

55 037 400

52 845 450,00

Slovakia

79 892 400

78 020 250

69 001 800,00

Suomi

279 661 350

274 014 000

278 532 000,00

Ruotsi

587 407 923

561 562 344

557 232 228,74

Yhdistynyt kuningaskunta

3 646 763 905

3 336 701 566

2 932 877 383,65

Momentti 1 3 0 yhteensä

18 812 783 576

18 023 353 946

17 746 098 140,88

LUKU 1 4 —   PÄÄTÖKSEN 2007/436/EY, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN C ALAKOHDAN MUKAISET BRUTTOKANSANTULOON PERUSTUVAT OMAT VARAT

1 4 0
Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaiset bruttokansantuloon perustuvat omat varat

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

104 865 810 535

92 884 369 728

94 863 129 955,36

Selvitysosa

Bruttokansantuloon (BKTL) perustuvat varat ovat täydentäviä omia varoja, joilla katetaan tiettynä varainhoitovuonna ne menot, joiden kattamiseen perinteisistä omista varoista, alv-perusteisista maksuista ja muista tuloista saatavat määrät eivät riitä. BKTL:oon perustuvat varat takaavat näin implisiittisesti ennalta unionin yleisen talousarvion tasapainon.

BKTL-peruste määräytyy sen mukaan, paljonko täydentäviä omia varoja tarvitaan, jotta voidaan kattaa ne talousarvioon otetut menot, joita ei voida kattaa muilla tuloilla (alv-perusteiset maksut, perinteiset omat varat ja muut tulot). Jäsenvaltioiden BKTL:oon sovelletaan tiettyä kerrointa.

Jäsenvaltioiden bruttokansantuloon sovellettava kerroin on tänä varainhoitovuonna 0,7134 prosenttia.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan c alakohta.

Jäsenvaltio

Talousarvio 2016

Talousarvio 2015

Toteutus 2014

Belgia

2 957 662 846

2 677 114 263

2 752 569 449,00

Bulgaria

300 610 862

272 938 189

280 112 820,00

Tšekki

1 073 488 500

946 409 981

949 765 706,98

Tanska

1 986 820 222

1 781 398 206

1 861 245 102,04

Saksa

22 180 786 181

19 854 398 530

20 336 920 973,00

Viro

147 653 341

129 683 490

130 457 204,00

Irlanti

1 199 899 078

1 062 586 372

1 005 662 600,00

Kreikka

1 302 303 072

1 164 029 800

1 261 209 951,00

Espanja

7 927 919 046

7 097 387 238

7 210 679 301,00

Ranska

15 871 410 157

14 360 602 477

15 014 013 074,00

Kroatia

304 812 275

274 469 466

295 810 080,65

Italia

11 572 924 487

10 445 402 587

11 053 651 104,00

Kypros

117 397 096

107 251 144

107 580 948,00

Latvia

184 212 538

162 773 242

172 605 499,00

Liettua

274 039 893

240 751 810

244 897 382,99

Luxemburg

227 935 821

200 386 395

227 919 701,00

Unkari

798 236 211

680 905 632

662 572 556,68

Malta

59 748 030

52 599 532

49 386 879,00

Alankomaat

4 848 572 710

4 360 923 079

4 382 027 230,00

Itävalta

2 354 205 998

2 119 039 398

2 256 035 360,00

Puola

3 151 054 759

2 645 588 685

2 735 602 991,90

Portugali

1 259 985 996

1 131 025 757

1 160 869 691,00

Romania

1 154 268 614

1 004 358 767

1 016 908 361,28

Slovenia

268 538 126

242 842 620

247 038 175,00

Slovakia

551 566 017

487 964 976

508 952 508,00

Suomi

1 459 261 911

1 318 547 150

1 390 603 421,00

Ruotsi

3 223 318 238

2 847 089 742

3 023 453 942,61

Yhdistynyt kuningaskunta

18 107 178 510

15 215 901 200

14 524 577 942,23

Momentti 1 4 0 – Yhteensä

104 865 810 535

92 884 369 728

94 863 129 955,36

LUKU 1 5 —   TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

1 5 0
Talousarvion epätasapainon korjaaminen Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi päätöksen 2007/436/EY, Euratom 4 ja 5 artiklan säännösten mukaisesti

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

0,—

0,—

– 172 034 533,05

Selvitysosa

Yhdistyneen kuningaskunnan budjettiaseman epätasapainon korjausjärjestelystä (Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä korjaus) päätettiin Eurooppa-neuvoston kokouksessa Fontainebleaussa kesäkuussa 1984, ja järjestely otettiin käyttöön omista varoista vuonna 1985 tehdyllä päätöksellä. Järjestelyn tavoitteena on korjata Yhdistyneen kuningaskunnan budjettiaseman epätasapainoa vähentämällä sen unionille suorittamia maksuja.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17) ja erityisesti sen 4 ja 5 artikla.

Jäsenvaltio

Talousarvio 2016

Talousarvio 2015

Toteutus 2014

Belgia

261 447 948

227 330 088

274 500 044,00

Bulgaria

26 573 040

23 176 845

27 934 257,01

Tšekki

94 892 954

80 365 439

94 610 050,04

Tanska

175 628 561

151 269 379

185 650 032,48

Saksa

337 679 947

290 405 953

350 335 402,00

Viro

13 052 084

11 012 215

13 009 847,00

Irlanti

106 067 246

90 230 685

100 289 723,00

Kreikka

115 119 431

98 844 865

125 774 188,00

Espanja

700 802 719

602 682 406

719 085 138,00

Ranska

1 402 981 958

1 219 446 279

1 497 272 756,00

Kroatia

26 944 431

23 306 875

29 474 619,41

Italia

1 023 009 556

886 982 795

1 102 325 579,00

Kypros

10 377 528

9 107 348

10 728 512,00

Latvia

16 283 800

13 822 068

17 213 087,00

Liettua

24 224 251

20 443 703

24 422 396,00

Luxemburg

20 148 798

17 016 030

22 729 297,00

Unkari

70 561 531

57 819 847

65 983 684,97

Malta

5 281 535

4 466 547

4 925 108,00

Alankomaat

73 814 596

63 786 269

75 487 301,00

Itävalta

35 840 396

30 994 726

38 863 752,00

Puola

278 543 175

224 653 059

272 499 533,66

Portugali

111 378 737

96 042 290

115 767 753,00

Romania

102 033 658

85 286 224

101 443 034,07

Slovenia

23 737 913

20 621 247

24 635 887,00

Slovakia

48 756 674

41 436 080

50 755 299,00

Suomi

128 994 091

111 965 875

138 677 954,00

Ruotsi

49 071 747

41 643 760

51 905 237,96

Yhdistynyt kuningaskunta

–5 283 248 305

–4 544 158 897

–5 708 334 005,65

Momentti 1 5 0 yhteensä

0

0

– 172 034 533,05

LUKU 1 6 —   ALANKOMAILLE JA RUOTSILLE MYÖNNETTY VUOTUISEN BKTL-MAKSUOSUUDEN BRUTTOVÄHENNYS

1 6 0
Alankomaille ja Ruotsille päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 5 kohdan mukaisesti myönnetty vuotuisen BKTL-maksuosuuden bruttovähennys

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Tälle momentille otetaan tietyille jäsenvaltioille neuvoston päätöksen 2007/436/EY, Euratom mukaisesti myönnetty vuotuisen BKTL-maksuosuuden bruttovähennys.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1150/2000, annettu 22 päivänä toukokuuta 2000, Euroopan yhteisöjen omista varoista tehdyn päätöksen 2007/436/EY, Euratom soveltamisesta (EYVL L 130, 31.5.2000, s. 1) ja erityisesti sen 10 artiklan 9 kohta.

Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17) ja erityisesti sen 2 artiklan 5 kohta.

Jäsenvaltio

Talousarvio 2016

Talousarvio 2015

Toteutus 2014

Belgia

p.m.

p.m.

0,—

Bulgaria

p.m.

p.m.

0,—

Tšekki

p.m.

p.m.

0,—

Tanska

p.m.

p.m.

0,—

Saksa

p.m.

p.m.

0,—

Viro

p.m.

p.m.

0,—

Irlanti

p.m.

p.m.

0,—

Kreikka

p.m.

p.m.

0,—

Espanja

p.m.

p.m.

0,—

Ranska

p.m.

p.m.

0,—

Kroatia

p.m.

p.m.

0,—

Italia

p.m.

p.m.

0,—

Kypros

p.m.

p.m.

0,—

Latvia

p.m.

p.m.

0,—

Liettua

p.m.

p.m.

0,—

Luxemburg

p.m.

p.m.

0,—

Unkari

p.m.

p.m.

0,—

Malta

p.m.

p.m.

0,—

Alankomaat

p.m.

p.m.

0,—

Itävalta

p.m.

p.m.

0,—

Puola

p.m.

p.m.

0,—

Portugali

p.m.

p.m.

0,—

Romania

p.m.

p.m.

0,—

Slovenia

p.m.

p.m.

0,—

Slovakia

p.m.

p.m.

0,—

Suomi

p.m.

p.m.

0,—

Ruotsi

p.m.

p.m.

0,—

Yhdistynyt kuningaskunta

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 1 6 0 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

OSASTO 3

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT YLIJÄÄMÄT

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

% 2014– 2016

LUKU 3 0

3 0 0

Edellisen varainhoitovuoden käytettävissä oleva ylijäämä

p.m.

1 434 557 708

1 005 406 925,37

 

3 0 2

Omien varojen ylijäämä, joka johtuu ulkoisiin toimiin liittyvän takuurahaston ylijäämän palauttamisesta

p.m.

p.m.

0,—

 

 

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

p.m.

1 434 557 708

1 005 406 925,37

 

LUKU 3 1

3 1 0

Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 10 artiklan 4, 5 ja 8 kohdan soveltamisen tulos varainhoitovuodesta 1995 lähtien

3 1 0 3

Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 10 artiklan 4, 5 ja 8 kohdan soveltamisen tulos varainhoitovuodesta 1995 lähtien

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

 

 

Momentti 3 1 0 Yhteensä

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

 

 

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

 

LUKU 3 2

3 2 0

Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 10 artiklan 6, 7 ja 8 kohdan soveltamisen tulos varainhoitovuodesta 1995 lähtien

3 2 0 3

Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 10 artiklan 6, 7 ja 8 kohdan soveltamisen tulos varainhoitovuodesta 1995 lähtien

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,70

 

 

Momentti 3 2 0 Yhteensä

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,70

 

 

LUKU 3 2 YHTEENSÄ

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,70

 

LUKU 3 4

3 4 0

Eräiden jäsenvaltioiden jättäytymisestä tiettyjen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen politiikanalojen ulkopuolelle aiheutuvien vaikutusten huomioon ottaminen

p.m.

p.m.

–1 792 657,35

 

 

LUKU 3 4 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

–1 792 657,35

 

LUKU 3 5

3 5 0

Lopullinen laskelma Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän talousarvion epätasapainon korjauksen rahoittamisesta

3 5 0 4

Lopullinen laskelma Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän talousarvion epätasapainon korjauksen rahoittamisesta

p.m.

0,—

–18 021 343,—

 

 

Momentti 3 5 0 Yhteensä

p.m.

0,—

–18 021 343,—

 

 

LUKU 3 5 YHTEENSÄ

p.m.

0,—

–18 021 343,—

 

LUKU 3 6

3 6 0

Väliaikainen tarkistettu laskelma Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän talousarvion epätasapainon korjauksen rahoittamisesta

3 6 0 4

Väliaikainen tarkistettu laskelma Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän talousarvion epätasapainon korjauksen rahoittamisesta

p.m.

0,—

–19 260 403,04

 

 

Momentti 3 6 0 Yhteensä

p.m.

0,—

–19 260 403,04

 

 

LUKU 3 6 YHTEENSÄ

p.m.

0,—

–19 260 403,04

 

 

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

8 567 801 708

5 100 054 025,61

 

LUKU 3 0 —

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

LUKU 3 1 —

ASETUKSEN (EY, EURATOM) N:O 1150/2000 10 ARTIKLAN 4, 5 JA 8 KOHDAN SOVELTAMISEN TULOKSENA OLEVAT EDELLISTEN VARAINHOITOVUOSIEN ALV-PERUSTEISIIN PERUSTUVAT SALDOT JA NIIDEN MUKAUTUKSET

LUKU 3 2 —

ASETUKSEN (EY, EURATOM) N:O 1150/2000 10 ARTIKLAN 6, 7 JA 8 KOHDAN SOVELTAMISEN TULOKSENA OLEVAT EDELLISTEN VARAINHOITOVUOSIEN BKTL-PERUSTEISIIN PERUSTUVAT SALDOT JA NIIDEN MUKAUTUKSET

LUKU 3 4 —

MUKAUTUS, JOKA LIITTYY ERÄIDEN JÄSENVALTIOIDEN JÄTTÄYTYMISEEN TIETTYJEN VAPAUDEN, TURVALLISUUDEN JA OIKEUDEN ALUEEN POLITIIKANALOJEN ULKOPUOLELLE

LUKU 3 5 —

LOPULLINEN LASKELMA YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN HYVÄKSI TEHTÄVÄN TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAUKSEN RAHOITTAMISESTA

LUKU 3 6 —

VÄLIAIKAINEN TARKISTETTU LASKELMA YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN HYVÄKSI TEHTÄVÄN TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAUKSEN RAHOITTAMISESTA

LUKU 3 0 —   KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

3 0 0
Edellisen varainhoitovuoden käytettävissä oleva ylijäämä

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

p.m.

1 434 557 708

1 005 406 925,37

Selvitysosa

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan säännösten mukaisesti kunkin varainhoitovuoden ylijäämä otetaan seuraavan varainhoitovuoden talousarvioon tuloina ja alijäämä menoina.

Näitä tuloja tai menoja koskevat arviot otetaan talousarvioon talousarviomenettelyssä ja tarvittaessa varainhoitoasetuksen 39 artiklan mukaisesti esitetyllä oikaisukirjelmällä. Arviot laaditaan asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 15 artiklaan sisältyvien periaatteiden mukaisesti.

Varainhoitovuoden tilinpäätöksen jälkeen kaikki poikkeamat ennakkoarvioista otetaan seuraavan varainhoitovuoden talousarvioon lisätalousarviolla. Komission on tehtävä lisätalousarvioesitys 15 päivän kuluessa alustavan tilinpäätöksen esittämisestä.

Alijäämä otetaan komissiota koskevan pääluokan III menotaulukon momentille 27 02 01.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1150/2000, annettu 22 päivänä toukokuuta 2000, Euroopan yhteisöjen omista varoista tehdyn päätöksen 2007/436/EY, Euratom soveltamisesta (EYVL L 130, 31.5.2000, s. 1).

Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17) ja erityisesti sen 7 artikla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) ja erityisesti sen 18 artikla.

3 0 2
Omien varojen ylijäämä, joka johtuu ulkoisiin toimiin liittyvän takuurahaston ylijäämän palauttamisesta

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Momentille otetaan mahdollinen ulkosuhteisiin liittyville hankkeille perustetun takuurahaston tavoitesumman ylittävä ylijäämä asetuksen (EY, Euratom) N:o 480/2009 3 ja 4 artiklan mukaisesti.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17).

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 480/2009, annettu 25 päivänä toukokuuta 2009, takuurahaston perustamisesta ulkosuhteisiin liittyville hankkeille (EUVL L 145, 10.6.2009, s. 10).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohta.

LUKU 3 1 —   ASETUKSEN (EY, EURATOM) N:O 1150/2000 10 ARTIKLAN 4, 5 JA 8 KOHDAN SOVELTAMISEN TULOKSENA OLEVAT EDELLISTEN VARAINHOITOVUOSIEN ALV-PERUSTEISIIN PERUSTUVAT SALDOT JA NIIDEN MUKAUTUKSET

3 1 0
Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 10 artiklan 4, 5 ja 8 kohdan soveltamisen tulos varainhoitovuodesta 1995 lähtien

3 1 0 3
Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 10 artiklan 4, 5 ja 8 kohdan soveltamisen tulos varainhoitovuodesta 1995 lähtien

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

Selvitysosa

Asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle heinäkuun 31 päivään mennessä selvitys, josta ilmenee kyseisen jäsenvaltion alv-varojen perusteen kokonaismäärä edellisenä kalenterivuotena.

Kullekin jäsenvaltiolle merkitään velaksi määrä, joka lasketaan kyseisen selvityksen pohjalta unionin sääntöjä noudattaen, sekä hyvitetään edellisen varainhoitovuoden aikana tehdyt kaksitoista tuloutusta. Komissio vahvistaa kunkin jäsenvaltion osalta saldon ja toimittaa siitä tiedon kyseiselle jäsenvaltiolle riittävän ajoissa, jotta tämä voi kirjata saldonsa asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komission tilille saman vuoden joulukuun ensimmäisenä työpäivänä.

Edellä mainittuihin selvityksiin asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 9 artiklassa tarkoitettujen komission tarkastusten pohjalta tehdyt oikaisut ja/tai aiempien varainhoitovuosien BKTL-lukujen muutokset, jotka vaikuttavat alv-määräytymisperusteen rajaamiseen, johtavat alv-varojen saldon mukautuksiin.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (ETY, Euratom) N:o 1553/89, annettu 29 päivänä toukokuuta 1989, arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä (EYVL L 155, 7.6.1989, s. 9).

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1150/2000, annettu 22 päivänä toukokuuta 2000, Euroopan yhteisöjen omista varoista tehdyn päätöksen 2007/436/EY, Euratom soveltamisesta (EYVL L 130, 31.5.2000, s. 1) ja erityisesti sen 10 artiklan 4, 5 ja 8 kohta.

Jäsenvaltio

Talousarvio 2016

Talousarvio 2015

Toteutus 2014

Belgia

p.m.

72 870 000

9 023 791,36

Bulgaria

p.m.

1 525 000

782 111,42

Tšekki

p.m.

9 640 000

5 253 417,30

Tanska

p.m.

–5 927 000

–5 933 619,05

Saksa

p.m.

– 103 806 000

–27 013 915,04

Viro

p.m.

608 000

– 459 385,02

Irlanti

p.m.

7 099 000

6 536 069,87

Kreikka

p.m.

–45 286 000

73 209 509,30

Espanja

p.m.

–72 892 000

–45 030 311,20

Ranska

p.m.

–43 477 000

36 977 772,10

Kroatia

p.m.

–1 184 000

– 213 679,91

Italia

p.m.

– 216 644 000

–52 745 669,33

Kypros

p.m.

11 239 000

0,—

Latvia

p.m.

1 669 000

5 899 999,26

Liettua

p.m.

358 000

–1 224 942,82

Luxemburg

p.m.

14 886 000

–10 259 465,23

Unkari

p.m.

4 379 000

1 928 539,21

Malta

p.m.

3 630 000

0,—

Alankomaat

p.m.

–26 259 000

–4 502 509,48

Itävalta

p.m.

–4 400 000

3 073 121,20

Puola

p.m.

30 536 000

–76 259 558,01

Portugali

p.m.

18 273 000

12 195 115,10

Romania

p.m.

–12 492 000

2 158 848,32

Slovenia

p.m.

1 905 000

0,—

Slovakia

p.m.

6 967 000

34 033,11

Suomi

p.m.

–8 412 000

–8 009 160,90

Ruotsi

p.m.

1 356 000

–4 155 879,63

Yhdistynyt kuningaskunta

p.m.

161 126 000

0,—

Alamomentti 3 1 0 3 yhteensä

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

LUKU 3 2 —   ASETUKSEN (EY, EURATOM) N:O 1150/2000 10 ARTIKLAN 6, 7 JA 8 KOHDAN SOVELTAMISEN TULOKSENA OLEVAT EDELLISTEN VARAINHOITOVUOSIEN BKTL-PERUSTEISIIN PERUSTUVAT SALDOT JA NIIDEN MUKAUTUKSET

3 2 0
Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 10 artiklan 6, 7 ja 8 kohdan soveltamisen tulos varainhoitovuodesta 1995 lähtien

3 2 0 3
Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 10 artiklan 6, 7 ja 8 kohdan soveltamisen tulos varainhoitovuodesta 1995 lähtien

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,70

Selvitysosa

Jäsenvaltioiden asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimittamien edellisen varainhoitovuoden BKTL-aggregaattia ja sen osia koskevien lukujen perusteella kullekin jäsenvaltiolle merkitään velaksi määrä, joka saadaan soveltamalla unionin sääntöjä, sekä hyvitetään kyseisen varainhoitovuoden aikana tehdyt tuloutukset.

Komissio vahvistaa kunkin jäsenvaltion osalta saldon ja toimittaa siitä tiedon kyseiselle jäsenvaltiolle riittävän ajoissa, jotta tämä voi kirjata saldonsa asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle tilille saman vuoden joulukuun ensimmäisenä työpäivänä.

Aiempien varainhoitovuosien BKTL-lukuihin asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 2 artiklan 2 kohdan nojalla mahdollisesti tehtävät muutokset vaikuttavat saman asetuksen 4 ja 5 artiklassa säädetyin edellytyksin kyseisen jäsenvaltion osalta asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 10 artiklan 7 kohdan mukaisesti vahvistettuun saldoon.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1150/2000, annettu 22 päivänä toukokuuta 2000, Euroopan yhteisöjen omista varoista tehdyn päätöksen 2007/436/EY, Euratom soveltamisesta (EYVL L 130, 31.5.2000, s. 1) ja erityisesti sen 10 artiklan 6, 7 ja 8 kohta.

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1287/2003, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003, markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistamisesta (EUVL L 181, 19.7.2003, s. 1).

Jäsenvaltio

Talousarvio 2016

Talousarvio 2015

Toteutus 2014

Belgia

p.m.

147 716 000

109 853 224,02

Bulgaria

p.m.

59 923 000

34 946 866,83

Tšekki

p.m.

51 471 000

73 085 521,36

Tanska

p.m.

–60 420 000

– 117 815 874,57

Saksa

p.m.

383 851 000

1 386 016 819,89

Viro

p.m.

11 786 000

7 770 364,28

Irlanti

p.m.

156 657 000

105 640 410,37

Kreikka

p.m.

– 171 235 000

148 775 724,38

Espanja

p.m.

– 333 271 000

634 182 093,25

Ranska

p.m.

300 400 000

0,—

Kroatia

p.m.

–5 551 000

–1 201 179,69

Italia

p.m.

1 167 877 000

381 035 520,19

Kypros

p.m.

55 184 000

0,—

Latvia

p.m.

–1 293 000

19 995 102,02

Liettua

p.m.

6 460 000

8 741 021,54

Luxemburg

p.m.

74 065 000

–56 671 059,21

Unkari

p.m.

42 869 000

37 789 156,61

Malta

p.m.

17 767 000

0,—

Alankomaat

p.m.

538 657 000

1 107 926 623,17

Itävalta

p.m.

–72 668 000

–60 166 556,31

Puola

p.m.

197 995 000

49 398 353,91

Portugali

p.m.

21 688 000

109 406 869,62

Romania

p.m.

40 791 000

72 788 666,16

Slovenia

p.m.

14 745 000

0,—

Slovakia

p.m.

–14 817 000

–6 696 989,68

Suomi

p.m.

9 616 000

–26 309 817,72

Ruotsi

p.m.

41 121 000

193 966 411,28

Yhdistynyt kuningaskunta

p.m.

4 644 573 000

0,—

Alamomentti 3 2 0 3 yhteensä

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,7

LUKU 3 4 —   MUKAUTUS, JOKA LIITTYY ERÄIDEN JÄSENVALTIOIDEN JÄTTÄYTYMISEEN TIETTYJEN VAPAUDEN, TURVALLISUUDEN JA OIKEUDEN ALUEEN POLITIIKANALOJEN ULKOPUOLELLE

3 4 0
Eräiden jäsenvaltioiden jättäytymisestä tiettyjen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen politiikanalojen ulkopuolelle aiheutuvien vaikutusten huomioon ottaminen

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

p.m.

p.m.

–1 792 657,35

Selvitysosa

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitettyjen Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan 3 artiklan ja Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn pöytäkirjan 5 artiklan mukaan kyseiset jäsenvaltiot eivät osallistu tiettyjen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alan politiikanalojen aiheuttamien rahoitusvaikutusten kantamiseen, lukuun ottamatta niihin liittyviä hallintomenoja. Sen vuoksi omia varoja voidaan niiden osalta mukauttaa kunakin vuonna, jolloin ne eivät osallistu tällaisiin politiikanaloihin.

Kunkin jäsenvaltion osuus mukautusten rahoittamisesta lasketaan soveltamalla kyseisestä toimenpiteestä tai politiikanalasta aiheutuviin menoihin edellisen varainhoitovuoden BKTL-aggregaattia ja sen osia koskevia lukuja, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistamisesta 15 päivänä heinäkuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 (EUVL L 181, 19.7.2003, s. 1) 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Komissio vahvistaa kunkin jäsenvaltion osalta saldon ja toimittaa siitä tiedon kyseiselle jäsenvaltiolle riittävän ajoissa, jotta tämä voi kirjata saldonsa asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle tilille joulukuun ensimmäisenä työpäivänä mainitun asetuksen 10 a artiklan mukaisesti.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1150/2000, annettu 22 päivänä toukokuuta 2000, Euroopan yhteisöjen omista varoista tehdyn päätöksen 2007/436/EY, Euratom soveltamisesta (EYVL L 130, 31.5.2000, s. 1) ja erityisesti sen 10 a artikla.

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetty pöytäkirja Tanskan asemasta ja erityisesti sen 3 artikla sekä Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetty pöytäkirja Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta ja erityisesti sen 5 artikla.

Jäsenvaltio

Talousarvio 2016

Talousarvio 2015

Toteutus 2014

Belgia

p.m.

p.m.

2 002 598,81

Bulgaria

p.m.

p.m.

210 680,74

Tšekki

p.m.

p.m.

697 292,21

Tanska

p.m.

p.m.

–5 768 732,87

Saksa

p.m.

p.m.

14 742 277,52

Viro

p.m.

p.m.

94 419,01

Irlanti

p.m.

p.m.

–3 315 510,86

Kreikka

p.m.

p.m.

944 652,73

Espanja

p.m.

p.m.

5 392 603,41

Ranska

p.m.

p.m.

11 025 252,65

Kroatia

p.m.

p.m.

110 312,49

Italia

p.m.

p.m.

8 348 177,54

Kypros

p.m.

p.m.

91 301,32

Latvia

p.m.

p.m.

120 648,96

Liettua

p.m.

p.m.

177 930,11

Luxemburg

p.m.

p.m.

150 863,27

Unkari

p.m.

p.m.

487 546,82

Malta

p.m.

p.m.

37 433,23

Alankomaat

p.m.

p.m.

3 320 348,32

Itävalta

p.m.

p.m.

1 621 642,12

Puola

p.m.

p.m.

1 988 014,63

Portugali

p.m.

p.m.

859 755,01

Romania

p.m.

p.m.

740 086,79

Slovenia

p.m.

p.m.

184 143,09

Slovakia

p.m.

p.m.

372 965,33

Suomi

p.m.

p.m.

1 026 106,80

Ruotsi

p.m.

p.m.

2 131 288,13

Yhdistynyt kuningaskunta

p.m.

p.m.

–49 586 754,66

Momentti 3 4 0 yhteensä

p.m.

p.m.

–1 792 657,35

LUKU 3 5 —   LOPULLINEN LASKELMA YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN HYVÄKSI TEHTÄVÄN TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAUKSEN RAHOITTAMISESTA

3 5 0
Lopullinen laskelma Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän talousarvion epätasapainon korjauksen rahoittamisesta

3 5 0 4
Lopullinen laskelma Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän talousarvion epätasapainon korjauksen rahoittamisesta

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

p.m.

0,—

–18 021 343,—

Selvitysosa

Lopullinen laskelma Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän talousarvion epätasapainon korjauksen rahoittamisesta.

Vuoden 2014 luvut vastaavat lopullista laskelmaa, jonka mukaisesti rahoitetaan Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi varainhoitovuoden 2010 osalta tehty talousarvion epätasapainon korjaus.

Vuoden 2015 luvut vastaavat lopullista laskelmaa, jonka mukaisesti rahoitetaan Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi varainhoitovuoden 2011 osalta tehty talousarvion epätasapainon korjaus.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2000/597/EY, Euratom, tehty 29 päivänä syyskuuta 2000, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EYVL L 253, 7.10.2000, s. 42) ja erityisesti sen 4 ja 5 artikla.

Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 7 päivänä kesäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/436/EY, Euratom (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17) 4 ja 5 artikla.

Jäsenvaltio

Talousarvio 2016

Talousarvio 2015

Toteutus 2014

Belgia

p.m.

11 815 757

4 520 547,00

Bulgaria

p.m.

1 392 513

562 835,00

Tšekki

p.m.

4 784 685

2 261 756,21

Tanska

p.m.

3 487 953

3 348 228,98

Saksa

p.m.

10 915 347

10 941 079,00

Viro

p.m.

364 152

334 638,00

Irlanti

p.m.

3 453 266

5 207 662,00

Kreikka

p.m.

2 741 329

452 777,00

Espanja

p.m.

27 503 186

5 161 577,00

Ranska

p.m.

43 503 201

36 713 295,00

Kroatia

0,—

Italia

p.m.

53 237 596

25 185 874,00

Kypros

p.m.

1 207 563

919 896,00

Latvia

p.m.

244 042

379 038,23

Liettua

p.m.

768 575

527 852,00

Luxemburg

p.m.

37 104

– 467 949,00

Unkari

p.m.

2 508 198

828 565,75

Malta

p.m.

344 459

320 963,00

Alankomaat

p.m.

5 167 025

1 088 457,00

Itävalta

p.m.

1 172 371

439 387,00

Puola

p.m.

9 539 521

4 174 448,00

Portugali

p.m.

2 909 281

2 496 000,00

Romania

p.m.

2 915 322

– 374 513,82

Slovenia

p.m.

702 416

896 466,00

Slovakia

p.m.

1 459 572

913 354,00

Suomi

p.m.

4 044 692

822 308,00

Ruotsi

p.m.

1 743 115

839 645,02

Yhdistynyt kuningaskunta

p.m.

– 197 962 241

– 126 515 529,37

Alamomentti 3 5 0 4 yhteensä

p.m.

0.

–18 021 343,00

LUKU 3 6 —   VÄLIAIKAINEN TARKISTETTU LASKELMA YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN HYVÄKSI TEHTÄVÄN TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAUKSEN RAHOITTAMISESTA

3 6 0
Väliaikainen tarkistettu laskelma Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän talousarvion epätasapainon korjauksen rahoittamisesta

3 6 0 4
Väliaikainen tarkistettu laskelma Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän talousarvion epätasapainon korjauksen rahoittamisesta

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

p.m.

0,—

–19 260 403,04

Selvitysosa

Alamomentille otetaan Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävää korjausta varten aiemmin budjetoidun määrän ja kyseistä korjausta koskevan viimeisimmän väliaikaisen tarkistetun laskelman välinen erotus ennen lopullisten laskelmien tekemistä.

Vuoden 2014 luvut vastaavat väliaikaista laskelmaa, jonka mukaisesti rahoitetaan Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi varainhoitovuoden 2011 osalta tehty talousarvion epätasapainon korjaus.

Vuoden 2015 luvut vastaavat lopullista laskelmaa, jonka mukaisesti rahoitetaan Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi varainhoitovuosien 2012 ja 2013 osalta tehty talousarvion epätasapainon korjaus.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17) ja erityisesti sen 4 ja 5 artikla.

Jäsenvaltio

Talousarvio 2016

Talousarvio 2015

Toteutus 2014

Belgia

p.m.

41 696 056

8 101 453,00

Bulgaria

p.m.

5 399 849

1 375 381,00

Tšekki

p.m.

16 597 084

4 575 664,73

Tanska

p.m.

26 100 869

7 280 440,58

Saksa

p.m.

59 409 243

18 309 269,00

Viro

p.m.

2 731 925

885 630,00

Irlanti

p.m.

26 072 954

8 409 370,00

Kreikka

p.m.

16 075 510

3 438 553,00

Espanja

p.m.

119 160 675

21 543 140,00

Ranska

p.m.

231 245 357

58 179 865,00

Kroatia

p.m.

2 783 075

0,—

Italia

p.m.

184 985 384

37 543 615,00

Kypros

p.m.

3 521 069

479 335,00

Latvia

p.m.

1 747 001

1 323 328,46

Liettua

p.m.

4 386 557

1 324 873,00

Luxemburg

p.m.

–1 314 718

–29 470,00

Unkari

p.m.

12 478 629

4 517 318,30

Malta

p.m.

1 555 077

438 532,00

Alankomaat

p.m.

17 466 600

2 529 744,00

Itävalta

p.m.

4 156 024

1 155 028,00

Puola

p.m.

38 554 600

17 679 999,58

Portugali

p.m.

22 456 571

5 178 017,00

Romania

p.m.

19 182 854

307 073,59

Slovenia

p.m.

4 698 046

1 156 634,00

Slovakia

p.m.

6 628 582

1 786 552,00

Suomi

p.m.

18 511 657

1 891 154,00

Ruotsi

p.m.

6 785 813

2 784 569,89

Yhdistynyt kuningaskunta

p.m.

– 893 072 343

– 231 425 473,17

Alamomentti 3 6 0 4 yhteensä

p.m.

0

–19 260 403,04

OSASTO 4

UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN PALVELUKSESSA OLEVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KERTYVÄT TULOT

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

% 2014–2016

LUKU 4 0

4 0 0

Toimielimien jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien sekä Euroopan investointipankin, Euroopan keskuspankin ja Euroopan investointirahaston elimien jäsenten, henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

718 322 869

677 271 687

674 287 546,04

93,87

4 0 3

Palveluksessa olevien toimielinten jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkkauksesta pidätettävän tilapäisen maksun tuotto

p.m.

p.m.

383 929,45

 

4 0 4

Palveluksessa olevien toimielinten jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista pidätettävän erityismaksun ja yhteisvastuumaksun tuotto

80 907 654

76 200 621

100 808 264,55

124,60

 

LUKU 4 0 YHTEENSÄ

799 230 523

753 472 308

775 479 740,04

97,03

LUKU 4 1

4 1 0

Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään

426 470 277

421 735 470

348 693 712,84

81,76

4 1 1

Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

100 592 938

103 896 621

109 386 819,46

108,74

4 1 2

Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden maksut eläkejärjestelmään

110 000

110 000

97 727,29

88,84

 

LUKU 4 1 YHTEENSÄ

527 173 215

525 742 091

458 178 259,59

86,91

LUKU 4 2

4 2 0

Työnantajan eläkemaksut erillisvirastoissa ja kansainvälisissä järjestöissä

21 623 969

21 738 484

17 570 830,30

81,26

4 2 1

Parlamentin jäsenten maksut eläkejärjestelmään

p.m.

p.m.

0,—

 

 

LUKU 4 2 YHTEENSÄ

21 623 969

21 738 484

17 570 830,30

81,26

 

Osasto 4 Yhteensä

1 348 027 707

1 300 952 883

1 251 228 829,93

92,82

LUKU 4 0 —

VEROT JA MUUT PIDÄTYKSET

LUKU 4 1 —

MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

LUKU 4 2 —

MUUT MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

LUKU 4 0 —   VEROT JA MUUT PIDÄTYKSET

4 0 0
Toimielimien jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien sekä Euroopan investointipankin, Euroopan keskuspankin ja Euroopan investointirahaston elimien jäsenten, henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

718 322 869

677 271 687

674 287 546,04

Selvitysosa

Näihin tuloihin kuuluvat kaikki palkoista ja palkkioista pidätetyt verot. Palkkoihin ja palkkioihin eivät sisälly etuudet eivätkä perhelisät, jotka maksetaan komission jäsenille, virkamiehille, muulle henkilöstölle, sellaisille menotaulukon kunkin osaston 01 luvussa tarkoitetuille henkilöille, joille maksetaan tehtävien päättymiseen liittyviä korvauksia, sekä eläkkeensaajille.

Euroopan parlamentti

 

73 484 272

Neuvosto

 

25 490 000

Komissio:

 

475 896 378

— hallinto

(379 720 000)

 

— tutkimus ja teknologian kehittäminen

(18 676 561)

 

— tutkimus (epäsuorat toimet)

(16 683 776)

 

— Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)

(3 255 000)

 

— Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (EPSO)

(684 000)

 

— infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Bryssel (OIB)

(2 604 000)

 

— infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Luxemburg (OIL)

(873 000)

 

— henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto (PMO)

(1 308 000)

 

— Euroopan unionin julkaisutoimisto (OP)

(3 398 000)

 

— energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER)

(231 893)

 

— vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA)

(575 397)

 

— Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (BBI)

(26 543)

 

— Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin (BEREC)

(70 671)

 

— Clean Sky -yhteisyritys (CSJU)

(198 436)

 

— yhteisön kasvilajikevirasto (CPVO)

(271 893)

 

— kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto (CHAFEA, ent. EAHC)

(205 450)

 

— koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA)

(1 258 625)

 

— Elektroniset komponentit ja järjestelmät Euroopan johtoasemaa varten -yhteisyritys (ECSEL, ent. ARTEMIS ja ENIAC)

(132 131)

 

— Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA)

(259 580)

 

— Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex)

(879 355)

 

— Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO)

(229 585)

 

— Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA)

(4 335 231)

 

— Euroopan pankkiviranomainen (EBA)

(1 324 237)

 

— Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust)

(803 500)

 

— Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC)

(1 619 141)

 

— Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)

(564 801)

 

— Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)

(3 638 825)

 

— Euroopan ympäristökeskus (EEA)

(1 353 711)

 

— Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA)

(328 585)

 

— Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)

(1 726 786)

 

— Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound)

(743 061)

 

— Euroopan GNSS-virasto (Galileo)

(520 980)

 

— Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE)

(139 683)

 

— Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT)

(161 678)

 

— Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA)

(625 754)

 

— Fusion for Energy -yhteisyritys (F4E)

(2 058 636)

 

— Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA)

(963 262)

 

— Euroopan lääkevirasto (EMA)

(5 461 786)

 

— Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA)

(565 560)

 

— Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)

(258 185)

 

— Euroopan poliisiakatemia (Cepol)

(173 018)

 

— Euroopan poliisivirasto (Europol)

(2 846 113)

 

— Eurooppalainen rautatiealan yhteisyritys (Shift2Rail)

(10 529)

 

— Euroopan rautatievirasto (ERA)

(917 935)

 

— Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto (ERCEA)

(1 261 487)

 

— Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)

(915 273)

 

— Euroopan koulutussäätiö (ETF)

(842 296)

 

— Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)

(504 570)

 

— pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME, ent. EACI)

(815 240)

 

— Polttokenno- ja vety-yhteisyritys (FCH)

(131 711)

 

— innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto (INEA, ent. TEN-T EA)

(532 406)

 

— IMI-yhteisyritys

(271 910)

 

— eurooppalaisen ilmaliikenteen uuden sukupolven hallintajärjestelmää koskeva yhteisyritys (SESAR)

(234 397)

 

— sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (SMHV)

(4 301 236)

 

— tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA)

(1 307 504)

 

— kriisinratkaisuneuvosto (SRB)

(909 095)

 

— Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT)

(1 186 360)

 

Euroopan unionin tuomioistuin

 

27 907 000

Tilintarkastustuomioistuin

 

11 192 000

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

4 567 558

Alueiden komitea

 

3 636 656

Euroopan oikeusasiamies

 

644 005

Euroopan tietosuojavaltuutettu

 

495 000

Euroopan ulkosuhdehallinto

 

19 861 000

Euroopan investointipankki

 

43 900 000

Euroopan keskuspankki

 

27 800 000

Euroopan investointirahasto

 

3 449 000

 

Yhteensä

718 322 869

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehty pöytäkirja ja erityisesti sen 12 artikla.

Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, 8.8.1967, s. 1).

Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 8).

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1860/76, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1976, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista (EYVL L 214, 6.8.1976, s. 24).

Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 2290/77, annettu 18 päivänä lokakuuta 1977, tilintarkastustuomioistuimen jäsenten palkkajärjestelyistä (EYVL L 268, 20.10.1977, s. 1).

Euroopan parlamentin päätös 94/262/EHTY, EY, Euratom, tehty 9 päivänä maaliskuuta 1994, oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista (EYVL L 113, 4.5.1994, s. 15).

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission päätös N:o 1247/2002/EY, tehty 1 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävien hoitamista koskevasta ohjesäännöstä ja yleisistä ehdoista (EYVL L 183, 12.7.2002, s. 1).

Neuvoston päätös 2009/909/EU, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan palvelussuhteen ehdoista (EUVL L 322, 9.12.2009, s. 35).

Neuvoston päätös 2009/910/EU, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan palvelussuhteen ehdoista (EUVL L 322, 9.12.2009, s. 36).

Neuvoston päätös 2009/912/EU, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin palvelussuhteen ehdoista (EUVL L 322, 9.12.2009, s. 38).

4 0 3
Palveluksessa olevien toimielinten jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkkauksesta pidätettävän tilapäisen maksun tuotto

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

p.m.

p.m.

383 929,45

Selvitysosa

Momentille otetaan tulot 30 päivään kesäkuuta 2003 asti sovelletusta tilapäisestä maksusta. Se kattaa näin kaikki sellaiset vielä jäljellä olevat tulot, jotka liittyvät palveluksessa olevien komission jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista pidätettyyn tilapäiseen maksuun.

Euroopan parlamentti

 

p.m.

Neuvosto

 

p.m.

Komissio:

 

p.m.

– hallinto

(p.m.)

 

– tutkimus ja teknologian kehittäminen

(p.m.)

 

– tutkimus (epäsuorat toimet)

(p.m.)

 

– Euroopan henkilöstövalintatoimisto (EPSO)

(p.m.)

 

– Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)

(p.m.)

 

– infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Bryssel (OIB)

(p.m.)

 

– infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Luxemburg (OIL)

(p.m.)

 

– henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto (PMO)

(p.m.)

 

– Euroopan unionin julkaisutoimisto (OP)

(p.m.)

 

– yhteisön kasvilajikevirasto (CPVO)

(p.m.)

 

– Eurojust

(p.m.)

 

– Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA)

(p.m.)

 

– Euroopan lääkevirasto (EMEA)

(p.m.)

 

– Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA)

(p.m.)

 

– Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)

(p.m.)

 

– Euroopan ympäristökeskus (EEA)

(p.m.)

 

– Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)

(p.m.)

 

– Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound)

(p.m.)

 

– Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA)

(p.m.)

 

– Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA)

(p.m.)

 

– Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)

(p.m.)

 

– Euroopan koulutussäätiö (ETF)

(p.m.)

 

– sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (SMHV)

(p.m.)

 

– Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT)

(p.m.)

 

Euroopan unionin tuomioistuin

 

p.m.

Tilintarkastustuomioistuin

 

p.m.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

p.m.

Alueiden komitea

 

p.m.

Euroopan oikeusasiamies

 

p.m.

Euroopan tietosuojavaltuutettu

 

p.m.

 

Yhteensä

p.m.

Oikeusperusta

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla, sellaisina kuin ne olivat voimassa 15. joulukuuta 2003 asti.

Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, 8.8.1967, s. 1).

Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 2290/77, annettu 18 päivänä lokakuuta 1977, tilintarkastustuomioistuimen jäsenten palkkajärjestelyistä (EYVL L 268, 20.10.1977, s. 1).

4 0 4
Palveluksessa olevien toimielinten jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista pidätettävän erityismaksun ja yhteisvastuumaksun tuotto

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

80 907 654

76 200 621

100 808 264,55

Selvitysosa

Momentille otetaan tuotot erityismaksusta ja yhteisvastuumaksusta, jotka pidätetään palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista henkilöstösääntöjen 66 a artiklan mukaisesti.

Euroopan parlamentti

 

10 797 731

Neuvosto

 

3 192 000

Komissio:

 

54 463 584

– hallinto

(33 925 000)

 

– tutkimus ja teknologian kehittäminen

(4 668 696)

 

– tutkimus (epäsuorat toimet)

(3 955 390)

 

– Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)

(654 000)

 

– Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (EPSO)

(131 000)

 

– infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Bryssel (OIB)

(443 000)

 

– infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Luxemburg (OIL)

(153 000)

 

– henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto (PMO)

(246 000)

 

– Euroopan unionin julkaisutoimisto (OP)

(687 000)

 

– energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER)

(70 939)

 

– vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA)

(67 652)

 

– Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (BBI)

(4 248)

 

– Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin (BEREC)

(18 066)

 

– Clean Sky -yhteisyritys (CSJU)

(42 820)

 

– yhteisön kasvilajikevirasto (CPVO)

(55 164)

 

– kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto (CHAFEA, ent. EAHC)

(39 877)

 

– koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA)

(210 161)

 

– Elektroniset komponentit ja järjestelmät Euroopan johtoasemaa varten -yhteisyritys (ECSEL, ent. ARTEMIS ja ENIAC)

(28 558)

 

– Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA)

(56 760)

 

– Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex)

(267 941)

 

– Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO)

(51 249)

 

– Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA)

(1 027 061)

 

– Euroopan pankkiviranomainen (EBA)

(186 645)

 

– Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust)

(123 513)

 

– Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC)

(216 261)

 

– Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)

(133 677)

 

– Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)

(624 311)

 

– Euroopan ympäristökeskus (EEA)

(215 937)

 

– Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA)

(81 532)

 

– Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)

(410 436)

 

– Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound)

(134 366)

 

– Euroopan GNSS-virasto (Galileo)

(146 103)

 

– Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE)

(40 536)

 

– Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT)

(47 040)

 

– Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA)

(139 567)

 

– Fusion for Energy -yhteisyritys (F4E)

(451 994)

 

– Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA)

(276 665)

 

– Euroopan lääkevirasto (EMA)

(716 620)

 

– Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA)

(153 182)

 

– Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)

(64 034)

 

– Euroopan poliisiakatemia (Cepol)

(30 070)

 

– Euroopan poliisivirasto (Europol)

(656 819)

 

– Eurooppalainen rautatiealan yhteisyritys (Shift2Rail)

(1 489)

 

– Euroopan rautatievirasto (ERA)

(194 656)

 

– Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto (ERCEA)

(236 326)

 

– Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)

(175 045)

 

– Euroopan koulutussäätiö (ETF)

(175 912)

 

– Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)

(110 215)

 

– pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME, ent. EACI)

(120 826)

 

– Polttokenno- ja vety-yhteisyritys (FCH)

(34 624)

 

– innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto (INEA, ent. TEN-T EA)

(100 006)

 

– IMI-yhteisyritys

(58 707)

 

– eurooppalaisen ilmaliikenteen uuden sukupolven hallintajärjestelmää koskeva yhteisyritys (SESAR)

(51 542)

 

– sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (SMHV)

(921 184)

 

– tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA)

(229 524)

 

– kriisinratkaisuneuvosto (SRB)

(140 479)

 

– Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT)

(260 159)

 

Euroopan unionin tuomioistuin

 

5 147 000

Tilintarkastustuomioistuin

 

1 800 000

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

880 233

Alueiden komitea

 

706 771

Euroopan oikeusasiamies

 

70 335

Euroopan tietosuojavaltuutettu

 

83 000

Euroopan ulkosuhdehallinto

 

3 767 000

 

Yhteensä

80 907 654

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, 8.8.1967, s. 1).

Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 2290/77, annettu 18 päivänä lokakuuta 1977, tilintarkastustuomioistuimen jäsenten palkkajärjestelyistä (EYVL L 268, 20.10.1977, s. 1).

Euroopan parlamentin päätös 94/262/EHTY, EY, Euratom, tehty 9 päivänä maaliskuuta 1994, oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista (EYVL L 113, 4.5.1994, s. 15).

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission päätös N:o 1247/2002/EY, tehty 1 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävien hoitamista koskevasta ohjesäännöstä ja yleisistä ehdoista (EYVL L 183, 12.7.2002, s. 1).

Neuvoston päätös 2009/909/EU, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan palvelussuhteen ehdoista (EUVL L 322, 9.12.2009, s. 35).

Neuvoston päätös 2009/910/EU, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan palvelussuhteen ehdoista (EUVL L 322, 9.12.2009, s. 36).

Neuvoston päätös 2009/912/EU, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin palvelussuhteen ehdoista (EUVL L 322, 9.12.2009, s. 38).

LUKU 4 1 —   MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

4 1 0
Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

426 470 277

421 735 470

348 693 712,84

Selvitysosa

Momentille otetaan tulot henkilöstön eläkejärjestelmään suorittamista maksuista.

Euroopan parlamentti

 

59 667 459

Neuvosto

 

21 733 000

Komissio:

 

292 000 614

– hallinto

(182 465 000)

 

– tutkimus ja teknologian kehittäminen

(18 468 895)

 

– tutkimus (epäsuorat toimet)

(16 477 720)

 

– Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)

(3 302 000)

 

– Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (EPSO)

(907 000)

 

– infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Bryssel (OIB)

(4 724 000)

 

– infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Luxemburg (OIL)

(1 446 000)

 

– henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto (PMO)

(2 396 000)

 

– Euroopan unionin julkaisutoimisto (OP)

(4 340 000)

 

– Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER)

(430 236)

 

– vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA)

(827 848)

 

– Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (BBI)

(37 417)

 

– Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin (BEREC)

(113 262)

 

– Clean Sky -yhteisyritys (CSJU)

(191 657)

 

– yhteisön kasvilajikevirasto (CPVO)

(297 514)

 

– kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto (CHAFEA, ent. EAHC)

(288 996)

 

– koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA)

(1 980 724)

 

– Elektroniset komponentit ja järjestelmät Euroopan johtoasemaa varten -yhteisyritys (ECSEL, ent. ARTEMIS ja ENIAC)

(156 557)

 

– Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA)

(374 386)

 

– Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex)

(1 438 297)

 

– Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO)

(367 562)

 

– Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA)

(5 167 979)

 

– Euroopan pankkiviranomainen (EBA)

(947 222)

 

– Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust)

(1 161 506)

 

– Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC)

(1 572 724)

 

– Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)

(752 900)

 

– Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)

(3 534 056)

 

– Euroopan ympäristökeskus (EEA)

(1 270 415)

 

– Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA)

(399 690)

 

– Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)

(2 514 865)

 

– Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound)

(726 087)

 

– Euroopan GNSS-virasto (Galileo)

(827 978)

 

– Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE)

(239 850)

 

– Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT)

(341 753)

 

– Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA)

(747 532)

 

– Fusion for Energy -yhteisyritys (F4E)

(2 645 185)

 

– Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA)

(1 471 858)

 

– Euroopan lääkevirasto (EMA)

(4 390 382)

 

– Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA)

(730 558)

 

– Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)

(391 208)

 

– Euroopan poliisiakatemia (Cepol)

(176 023)

 

– Euroopan poliisivirasto (Europol)

(3 489 707)

 

– Eurooppalainen rautatiealan yhteisyritys (Shift2Rail)

(22 827)

 

– Euroopan rautatievirasto (ERA)

(1 002 769)

 

– Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto (ERCEA)

(1 915 843)

 

– Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)

(973 209)

 

– Euroopan koulutussäätiö (ETF)

(905 763)

 

– Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)

(642 697)

 

– pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME, ent. EACI)

(1 156 340)

 

– Polttokenno- ja vety-yhteisyritys (FCH)

(153 548)

 

– innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto (INEA, ent. TEN-T EA)

(785 921)

 

– IMI-yhteisyritys

(278 112)

 

– eurooppalaisen ilmaliikenteen uuden sukupolven hallintajärjestelmää koskeva yhteisyritys (SESAR)

(260 787)

 

– sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (SMHV)

(5 086 470)

 

– tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA)

(2 478 891)

 

– kriisinratkaisuneuvosto (SRB)

(325 335)

 

– Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT)

(1 481 553)

 

Euroopan unionin tuomioistuin

 

18 451 000

Tilintarkastustuomioistuin

 

7 496 000

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

5 338 577

Alueiden komitea

 

3 772 117

Euroopan oikeusasiamies

 

518 510

Euroopan tietosuojavaltuutettu

 

394 000

Euroopan ulkosuhdehallinto

 

17 099 000

 

Yhteensä

426 470 277

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1860/76, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1976, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista (EYVL L 214, 6.8.1976, s. 24).

4 1 1
Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

100 592 938

103 896 621

109 386 819,46

Selvitysosa

Momentille otetaan tulot unionille suoritetuista maksuista, jotka vastaavat virkamiesten aikaisemmissa työpaikoissa kartuttamien eläkeoikeuksien vakuutusmatemaattista tai kiinteällä korolla laskettua arvoa.

Euroopan parlamentti

 

9 100 000

Neuvosto

 

p.m.

Komissio

 

91 492 938

Euroopan unionin tuomioistuin

 

p.m.

Tilintarkastustuomioistuin

 

p.m.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

p.m.

Alueiden komitea

 

p.m.

Euroopan oikeusasiamies

 

p.m.

Euroopan tietosuojavaltuutettu

 

p.m.

Euroopan ulkosuhdehallinto

 

p.m.

 

Yhteensä

100 592 938

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

4 1 2
Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden maksut eläkejärjestelmään

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

110 000

110 000

97 727,29

Selvitysosa

Henkilökohtaisista syistä virkavapaalla olevat virkamiehet ja muu henkilöstö voivat jatkaa eläkeoikeuksiensa kartuttamista, jos he vastaavat myös työnantajan maksuosuudesta.

Euroopan parlamentti

 

10 000

Neuvosto

 

p.m.

Komissio

 

100 000

Euroopan unionin tuomioistuin

 

p.m.

Tilintarkastustuomioistuin

 

p.m.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

p.m.

Alueiden komitea

 

p.m.

Euroopan oikeusasiamies

 

p.m.

Euroopan tietosuojavaltuutettu

 

p.m.

Euroopan ulkosuhdehallinto

 

p.m.

 

Yhteensä

110 000

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

LUKU 4 2 —   MUUT MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

4 2 0
Työnantajan eläkemaksut erillisvirastoissa ja kansainvälisissä järjestöissä

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

21 623 969

21 738 484

17 570 830,30

Selvitysosa

Momentille otetaan tulot erillisvirastojen ja kansainvälisten järjestöjen suorittamista työantajan eläkemaksuista.

Komissio

 

21 623 969

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

4 2 1
Parlamentin jäsenten maksut eläkejärjestelmään

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Momentille otetaan Euroopan parlamentin jäsenten maksut eläkejärjestelmään.

Euroopan parlamentti

 

p.m.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt ja erityisesti niiden liite III.

OSASTO 5

TOIMIELINTEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

% 2014–2016

LUKU 5 0

5 0 0

Irtaimen omaisuuden (tavaroiden) myynnistä kertyvä tuotto

5 0 0 0

Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

16 070,—

 

5 0 0 1

Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

325 842,05

 

5 0 0 2

Tulot muille toimielimille tai elimille toimitetuista tavaroista kertyvästä tuotosta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

667 661,62

 

 

Momentti 5 0 0 Yhteensä

p.m.

p.m.

1 009 573,67

 

5 0 1

Kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto

p.m.

p.m.

0,—

 

5 0 2

Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

345 124,64

 

 

LUKU 5 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

1 354 698,31

 

LUKU 5 1

5 1 0

Irtaimen omaisuuden ja tarvikkeiden vuokrauksesta kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

649,34

 

5 1 1

Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen

5 1 1 0

Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

17 113 535,02

 

5 1 1 1

Vuokrauskulujen korvaaminen – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

2 289 800,67

 

 

Momentti 5 1 1 Yhteensä

p.m.

p.m.

19 403 335,69

 

 

LUKU 5 1 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

19 403 985,03

 

LUKU 5 2

5 2 0

Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot

455 129

453 674

2 142 331,10

470,71

5 2 1

Komissiolle siirretyt tulot sijoitetuista ja lainatuista varoista sekä tuettujen elinten tileiltä kertyneistä pankkikoroista ja muista eristä

10 000 000

50 000 000

15 550 692,95

155,51

5 2 2

Ennakkomaksuista kertyneet korot

40 000 000

40 000 000

18 567 546,46

46,42

5 2 3

Erillistileiltä (trust accounts) kertyneet tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

123 434,10

 

 

LUKU 5 2 YHTEENSÄ

50 455 129

90 453 674

36 384 004,61

72,11

LUKU 5 5

5 5 0

Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

37 192 210,99

 

5 5 1

Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

4 413 932,61

 

 

LUKU 5 5 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

41 606 143,60

 

LUKU 5 7

5 7 0

Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

43 544 889,76

 

5 7 1

Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan luettuina kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

20 899,93

 

5 7 2

Toisen toimielimen lukuun maksettujen sosiaalimenojen korvaukset

p.m.

p.m.

0,—

 

5 7 3

Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

164 795 528,82

 

5 7 4

Tulot unionin edustustoissa työskentelevästä komission henkilöstöstä aiheutuvasta komission rahoitusosuudesta Euroopan ulkosuhdehallintoon – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

263 844 850,57

 

 

LUKU 5 7 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

472 206 169,08

 

LUKU 5 8

5 8 0

Vuokrasopimuksista kertyvät tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

17 828,08

 

5 8 1

Vakuutuskorvauksista kertyvät tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

549 164,94

 

 

LUKU 5 8 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

566 993,02

 

LUKU 5 9

5 9 0

Muut hallinnosta saatavat tulot

5 000 000

4 000 000

6 557 510,20

131,15

 

LUKU 5 9 YHTEENSÄ

5 000 000

4 000 000

6 557 510,20

131,15

 

Osasto 5 Yhteensä

55 455 129

94 453 674

578 079 503,85

1 042,43

LUKU 5 0 —

IRTAIMEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

LUKU 5 1 —

VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO

LUKU 5 2 —

SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT KOROT

LUKU 5 5 —

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA JA URAKOISTA KERTYVÄSTÄ TUOTOSTA

LUKU 5 7 —

TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

LUKU 5 8 —

SEKALAISET KORVAUKSET

LUKU 5 9 —

MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT

LUKU 5 0 —   IRTAIMEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

5 0 0
Irtaimen omaisuuden (tavaroiden) myynnistä kertyvä tuotto

5 0 0 0
Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

p.m.

p.m.

16 070,—

Selvitysosa

Alamomentille otetaan tulot toimielimille kuuluvan kuljetuskaluston myynnistä tai vaihtoarvosta.

Sille otetaan myös tulot uusittavien tai käytöstä poistettavien ajoneuvojen myynnistä, kun niiden kirjanpitoarvo on täysin poistettu.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.

Euroopan parlamentti

 

p.m.

Neuvosto

 

p.m.

Komissio

 

p.m.

Euroopan unionin tuomioistuin

 

p.m.

Tilintarkastustuomioistuin

 

p.m.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

p.m.

Alueiden komitea

 

p.m.

Euroopan oikeusasiamies

 

p.m.

Euroopan tietosuojavaltuutettu

 

p.m.

Euroopan ulkosuhdehallinto

 

p.m.

 

Yhteensä

p.m.

5 0 0 1
Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

p.m.

p.m.

325 842,05

Selvitysosa

Alamomentille otetaan tulot toimielimille kuuluvan muun irtaimen omaisuuden kuin kuljetuskaluston myynnistä tai vaihtoarvosta.

Sille otetaan myös tulot uusittavien tai käytöstä poistettavien laitteiden, rakennelmien ja aineiden sekä teknisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien laitteiden myynnistä, kun kirjanpitoarvo on täysin poistettu.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.

Euroopan parlamentti

 

p.m.

Neuvosto

 

p.m.

Komissio

 

p.m.

Euroopan unionin tuomioistuin

 

p.m.

Tilintarkastustuomioistuin

 

p.m.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

p.m.

Alueiden komitea

 

p.m.

Euroopan oikeusasiamies

 

p.m.

Euroopan tietosuojavaltuutettu

 

p.m.

Euroopan ulkosuhdehallinto

 

p.m.

 

Yhteensä

p.m.

5 0 0 2
Tulot muille toimielimille tai elimille toimitetuista tavaroista kertyvästä tuotosta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

p.m.

p.m.

667 661,62

Selvitysosa

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan e alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.

Euroopan parlamentti

 

p.m.

Neuvosto

 

p.m.

Komissio

 

p.m.

Euroopan unionin tuomioistuin

 

p.m.

Tilintarkastustuomioistuin

 

p.m.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

p.m.

Alueiden komitea

 

p.m.

Euroopan oikeusasiamies

 

p.m.

Euroopan tietosuojavaltuutettu

 

p.m.

Euroopan ulkosuhdehallinto

 

p.m.

 

Yhteensä

p.m.

5 0 1
Kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Momentille otetaan tulot toimielimille kuuluvan kiinteän omaisuuden myynnistä.

5 0 2
Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

p.m.

p.m.

345 124,64

Selvitysosa

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan h alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.

Momentti sisältää myös tulot sähköisten julkaisujen myynnistä.

Euroopan parlamentti

 

p.m.

Neuvosto

 

p.m.

Komissio

 

p.m.

Euroopan unionin tuomioistuin

 

p.m.

Tilintarkastustuomioistuin

 

p.m.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

p.m.

Alueiden komitea

 

p.m.

Euroopan oikeusasiamies

 

p.m.

Euroopan tietosuojavaltuutettu

 

p.m.

Euroopan ulkosuhdehallinto

 

p.m.

 

Yhteensä

p.m.

LUKU 5 1 —   VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO

5 1 0
Irtaimen omaisuuden ja tarvikkeiden vuokrauksesta kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

p.m.

p.m.

649,34

Selvitysosa

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.

Euroopan parlamentti

 

p.m.

Neuvosto

 

p.m.

Komissio

 

p.m.

Euroopan unionin tuomioistuin

 

p.m.

Tilintarkastustuomioistuin

 

p.m.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

p.m.

Alueiden komitea

 

p.m.

Euroopan oikeusasiamies

 

p.m.

Euroopan tietosuojavaltuutettu

 

p.m.

Euroopan ulkosuhdehallinto

 

p.m.

 

Yhteensä

p.m.

5 1 1
Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen

5 1 1 0
Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

p.m.

p.m.

17 113 535,02

Selvitysosa

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.

Euroopan parlamentti

 

p.m.

Neuvosto

 

p.m.

Komissio

 

p.m.

Euroopan unionin tuomioistuin

 

p.m.

Tilintarkastustuomioistuin

 

p.m.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

p.m.

Alueiden komitea

 

p.m.

Euroopan oikeusasiamies

 

p.m.

Euroopan tietosuojavaltuutettu

 

p.m.

Euroopan ulkosuhdehallinto

 

p.m.

 

Yhteensä

p.m.

5 1 1 1
Vuokrauskulujen korvaaminen – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

p.m.

p.m.

2 289 800,67

Selvitysosa

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.

Euroopan parlamentti

 

p.m.

Neuvosto

 

p.m.

Komissio

 

p.m.

Euroopan unionin tuomioistuin

 

p.m.

Tilintarkastustuomioistuin

 

p.m.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

p.m.

Alueiden komitea

 

p.m.

Euroopan oikeusasiamies

 

p.m.

Euroopan tietosuojavaltuutettu

 

p.m.

Euroopan ulkosuhdehallinto

 

p.m.

 

Yhteensä

p.m.

LUKU 5 2 —   SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT KOROT

5 2 0
Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

455 129

453 674

2 142 331,10

Selvitysosa

Momentille otetaan tulot sijoitetuista tai lainatuista varoista sekä toimielinten tileille hyvitetyistä tai tileiltä veloitetuista pankki- ja muista koroista.

Euroopan parlamentti

 

410 000

Neuvosto

 

p.m.

Komissio

 

p.m.

Euroopan unionin tuomioistuin

 

p.m.

Tilintarkastustuomioistuin

 

p.m.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

40 000

Alueiden komitea

 

5 129

Euroopan oikeusasiamies

 

p.m.

Euroopan tietosuojavaltuutettu

 

p.m.

Euroopan ulkosuhdehallinto

 

p.m.

 

Yhteensä

455 129

5 2 1
Komissiolle siirretyt tulot sijoitetuista ja lainatuista varoista sekä tuettujen elinten tileiltä kertyneistä pankkikoroista ja muista eristä

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

10 000 000

50 000 000

15 550 692,95

Selvitysosa

Momentille otetaan tulot tuettujen elinten palauttamista koroista, jotka nämä ovat saaneet korollisille tileille tallettamistaan komission suorittamista ennakkomaksuista. Jos tällaiset ennakkomaksut jäävät käyttämättä, ne on palautettava korkoineen komissiolle.

Komissio

 

10 000 000

5 2 2
Ennakkomaksuista kertyneet korot

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

40 000 000

40 000 000

18 567 546,46

Selvitysosa

Momentille otetaan tulot ennakkomaksuista kertyneistä koroista.

Nämä tulot voidaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan d alakohdan mukaisesti ottaa määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin ne synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.

Talousarviosta suoritettujen ennakkomaksujen korkotuottoja ei makseta unionille, ellei valtuutussopimuksissa, lukuun ottamatta kolmansien maiden tai niiden nimeämien elinten kanssa tehtyjä sopimuksia, toisin määrätä. Tällaisissa tapauksissa korot käytetään vastaavan toiminnan tarpeisiin, ne vähennetään varainhoitoasetuksen 23 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdassa tarkoitetuista maksupyynnöistä tai ne peritään takaisin.

Delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 1268/2012 säädetään lisäksi ennakkomaksuista kertyneitä korkotuottoja koskevasta kirjanpidosta.

Komissio

 

40 000 000

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan d alakohta.

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012, annettu 29 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1).

5 2 3
Erillistileiltä (trust accounts) kertyneet tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

p.m.

p.m.

123 434,10

Selvitysosa

Momentille otetaan erillistileiltä (trust accounts) kertyneet korot ja muut tulot.

Erillistilit ovat tilejä, joita unionin ohjelmia hallinnoivat kansainväliset rahoituslaitokset (Euroopan investointirahasto, Euroopan investointipankki, Euroopan neuvoston kehityspankki / Kreditanstalt für Wiederaufbau sekä Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki) ylläpitävät unionin puolesta. Unionin/yhteisön näille tileille maksamat varat säilytetään tileillä siihen asti, kunnes ne maksetaan tietyn ohjelman piiriin kuuluville tuensaajille, kuten pienille ja keskisuurille yrityksille tai hankkeita liittymistä valmistelevissa maissa hallinnoiville laitoksille.

Näiltä unionin ohjelmia varten tarkoitetuilta erillistileiltä kertyneet korot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan 4 kohdan mukaisesti määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) ja erityisesti sen 21 artiklan 4 kohta.

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012, annettu 29 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1).

LUKU 5 5 —   TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA JA URAKOISTA KERTYVÄSTÄ TUOTOSTA

5 5 0
Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

p.m.

p.m.

37 192 210,99

Selvitysosa

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan e alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.

Euroopan parlamentti

 

p.m.

Neuvosto

 

p.m.

Komissio

 

p.m.

Euroopan unionin tuomioistuin

 

p.m.

Tilintarkastustuomioistuin

 

p.m.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

p.m.

Alueiden komitea

 

p.m.

Euroopan oikeusasiamies

 

p.m.

Euroopan tietosuojavaltuutettu

 

p.m.

Euroopan ulkosuhdehallinto

 

p.m.

 

Yhteensä

p.m.

5 5 1
Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

p.m.

p.m.

4 413 932,61

Selvitysosa

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.

Euroopan parlamentti

 

p.m.

Neuvosto

 

p.m.

Komissio

 

p.m.

Euroopan unionin tuomioistuin

 

p.m.

Tilintarkastustuomioistuin

 

p.m.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

p.m.

Alueiden komitea

 

p.m.

Euroopan oikeusasiamies

 

p.m.

Euroopan tietosuojavaltuutettu

 

p.m.

Euroopan ulkosuhdehallinto

 

p.m.

 

Yhteensä

p.m.

LUKU 5 7 —   TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

5 7 0
Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

p.m.

p.m.

43 544 889,76

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne otetaan lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Euroopan parlamentti

 

p.m.

Neuvosto

 

p.m.

Komissio

 

p.m.

Euroopan unionin tuomioistuin

 

p.m.

Tilintarkastustuomioistuin

 

p.m.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

p.m.

Alueiden komitea

 

p.m.

Euroopan oikeusasiamies

 

p.m.

Euroopan tietosuojavaltuutettu

 

p.m.

Euroopan ulkosuhdehallinto

 

p.m.

 

Yhteensä

p.m.

5 7 1
Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan luettuina kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

p.m.

p.m.

20 899,93

Selvitysosa

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.

Euroopan parlamentti

 

p.m.

Neuvosto

 

p.m.

Komissio

 

p.m.

Euroopan unionin tuomioistuin

 

p.m.

Tilintarkastustuomioistuin

 

p.m.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

p.m.

Alueiden komitea

 

p.m.

Euroopan oikeusasiamies

 

p.m.

Euroopan tietosuojavaltuutettu

 

p.m.

Euroopan ulkosuhdehallinto

 

p.m.

 

Yhteensä

p.m.

5 7 2
Toisen toimielimen lukuun maksettujen sosiaalimenojen korvaukset

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Momentille otetaan toisen toimielimen lukuun maksettujen sosiaalimenojen korvauksista kertyvät tulot.

Euroopan parlamentti

 

p.m.

Neuvosto

 

p.m.

Komissio

 

p.m.

Euroopan unionin tuomioistuin

 

p.m.

Tilintarkastustuomioistuin

 

p.m.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

p.m.

Alueiden komitea

 

p.m.

Euroopan oikeusasiamies

 

p.m.

Euroopan tietosuojavaltuutettu

 

p.m.

Euroopan ulkosuhdehallinto

 

p.m.

 

Yhteensä

p.m.

5 7 3
Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

p.m.

p.m.

164 795 528,82

Selvitysosa

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.

Euroopan parlamentti

 

p.m.

Neuvosto

 

p.m.

Komissio

 

p.m.

Euroopan unionin tuomioistuin

 

p.m.

Tilintarkastustuomioistuin

 

p.m.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

p.m.

Alueiden komitea

 

p.m.

Euroopan oikeusasiamies

 

p.m.

Euroopan tietosuojavaltuutettu

 

p.m.

Euroopan ulkosuhdehallinto

 

p.m.

 

Yhteensä

p.m.

5 7 4
Tulot unionin edustustoissa työskentelevästä komission henkilöstöstä aiheutuvasta komission rahoitusosuudesta Euroopan ulkosuhdehallintoon – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

p.m.

p.m.

263 844 850,57

Selvitysosa

Nämä tulot aiheutuvat Euroopan ulkosuhdehallintoa koskevasta komission rahoitusosuudesta, jolla katetaan unionin edustustoissa työskentelevän komission henkilöstön, myös Euroopan kehitysrahastosta (EKR) rahoitetun komission henkilöstön, paikallisesti hallinnoidut kustannukset.

Ne otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti määrärahoiksi pääluokan X ”Euroopan ulkosuhdehallinto” menotaulukon alamomentille 3 0 0 5.

Euroopan ulkosuhdehallinto

 

p.m.

LUKU 5 8 —   SEKALAISET KORVAUKSET

5 8 0
Vuokrasopimuksista kertyvät tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

p.m.

p.m.

17 828,08

Selvitysosa

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan g alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.

Euroopan parlamentti

 

p.m.

Neuvosto

 

p.m.

Komissio

 

p.m.

Euroopan unionin tuomioistuin

 

p.m.

Tilintarkastustuomioistuin

 

p.m.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

p.m.

Alueiden komitea

 

p.m.

Euroopan oikeusasiamies

 

p.m.

Euroopan tietosuojavaltuutettu

 

p.m.

Euroopan ulkosuhdehallinto

 

p.m.

 

Yhteensä

p.m.

5 8 1
Vakuutuskorvauksista kertyvät tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

p.m.

p.m.

549 164,94

Selvitysosa

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan f alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.

Momentille otetaan myös tulot tapaturmien johdosta suoritetuista virkamiesten palkkojen kattamiseksi maksetuista vakuutuskorvauksista.

Euroopan parlamentti

 

p.m.

Neuvosto

 

p.m.

Komissio

 

p.m.

Euroopan unionin tuomioistuin

 

p.m.

Tilintarkastustuomioistuin

 

p.m.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

p.m.

Alueiden komitea

 

p.m.

Euroopan oikeusasiamies

 

p.m.

Euroopan tietosuojavaltuutettu

 

p.m.

Euroopan ulkosuhdehallinto

 

p.m.

 

Yhteensä

p.m.

LUKU 5 9 —   MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT

5 9 0
Muut hallinnosta saatavat tulot

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

5 000 000

4 000 000

6 557 510,20

Selvitysosa

Momentille otetaan muut hallinnosta saatavat tulot.

Euroopan parlamentti

 

p.m.

Neuvosto

 

p.m.

Komissio

 

5 000 000

Euroopan unionin tuomioistuin

 

p.m.

Tilintarkastustuomioistuin

 

p.m.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

p.m.

Alueiden komitea

 

p.m.

Euroopan oikeusasiamies

 

p.m.

Euroopan tietosuojavaltuutettu

 

p.m.

Euroopan ulkosuhdehallinto

 

p.m.

 

Yhteensä

5 000 000

OSASTO 6

UNIONIN OHJELMIIN JA SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

% 2014–2016

LUKU 6 0

6 0 1

Tutkimusohjelmat

6 0 1 1

Sveitsin ja Euratomin yhteistyösopimukset hallitun lämpöydinfuusion ja plasmafysiikan alalla – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

0,—

 

6 0 1 2

Euroopan fuusiokehityssopimukset (EFDA) – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

1 916 000,—

 

6 0 1 3

Unionin tutkimusohjelmiin liittyvät yhteistyösopimukset kolmansien maiden kanssa – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

188 328 679,52

 

6 0 1 5

Yhteistyösopimukset kolmansien maiden elinten kanssa unionin kannalta tärkeissä tieteellisissä ja teknologisissa hankkeissa (Eureka ja muut) – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

0,—

 

6 0 1 6

Euroopan tieteen ja tekniikan tutkimuksen yhteistyösopimukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

0,—

 

 

Momentti 6 0 1 Yhteensä

p.m.

p.m.

190 244 679,52

 

6 0 2

Muut ohjelmat

6 0 2 1

Sekalaiset tulot, jotka käytetään humanitaariseen apuun – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

49 927 571,36

 

 

Momentti 6 0 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

49 927 571,36

 

6 0 3

Unionin ja kolmansien maiden väliset assosiaatiosopimukset

6 0 3 1

Tulot ehdokasmaiden ja Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokkaiden osallistumisesta unionin ohjelmiin – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

200 597 560,18

 

6 0 3 2

Tulot kolmansien maiden osallistumisesta tulliyhteistyösopimuksiin ehdokasmaita ja Länsi-Balkanin mahdollisia ehdokkaita lukuun ottamatta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

670 748,—

 

6 0 3 3

Participation of third countries or outside bodies in Union activities — Assigned revenue

p.m.

p.m.

135 583 121,90

 

 

Momentti 6 0 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

336 851 430,08

 

 

LUKU 6 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

577 023 680,96

 

LUKU 6 1

6 1 1

Yhden tai useamman valtion puolesta maksettujen menojen takaisinmaksu

6 1 1 3

Päätöksen 2003/76/EY 4 artiklassa tarkoitetusta varojen sijoittamisesta kertyvät tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

53 081 071,04

 

6 1 1 4

Hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelman yhteydessä takaisin perityistä varoista kertyvät tulot

p.m.

p.m.

0,—

 

 

Momentti 6 1 1 Yhteensä

p.m.

p.m.

53 081 071,04

 

6 1 2

Pyynnöstä ja korvausta vastaan tehdyistä töistä erikseen aiheutuneiden menojen takaisinmaksu – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

1 937,74

 

6 1 4

Hankkeille ja toimille myönnetyn unionin tuen palautus niiden osoittautuessa taloudellisesti kannattaviksi

6 1 4 3

Euroopan riskipääomatoimien mukaisesti pienten ja keskisuurten yritysten hyväksi myönnetyn unionin tuen palautus – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

0,—

 

6 1 4 4

Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta rahoitettavia riskinjakovälineitä varten myönnetyn unionin tuen palautus – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

0,—

 

 

Momentti 6 1 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

 

6 1 5

Käyttämättömän unionin tuen palautus

6 1 5 0

Euroopan sosiaalirahastosta, Euroopan aluekehitysrahastosta, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahastosta, kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineestä, koheesiorahastosta, Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta, ISPA-välineestä, IPA-välineestä, EKTR:stä, vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta, EMKR:stä ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta myönnetyn käyttämättömän tuen palautus – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

67 212 656,57

 

6 1 5 1

Talousarvion tasapainottamiseen tarkoitettujen käyttämättömien tukien palautus – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

0,—

 

6 1 5 2

Käyttämättömän korkotuen palautus – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

0,—

 

6 1 5 3

Toimielimen tekemiin sopimuksiin liittyvien käyttämättömien määrien palautus – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

0,—

 

6 1 5 7

Rakennerahastoista, koheesiorahastosta, Euroopan kalatalousrahastosta, vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta maksettujen ennakkomaksujen palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

0,30

 

6 1 5 8

Erilaisten käyttämättömien unionin tukien palautus – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

582 627,32

 

 

Momentti 6 1 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

67 795 284,19

 

6 1 6

Kansainvälisen atomienergiajärjestön puolesta maksettujen menojen takaisinmaksu – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

0,—

 

6 1 7

Kolmansille maille myönnetyn unionin tuen takaisinmaksu

6 1 7 0

Etelä-Afrikan kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyvät palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

1 754,84

 

 

Momentti 6 1 7 Yhteensä

p.m.

p.m.

1 754,84

 

6 1 8

Elintarvikeavun yhteydessä maksettujen määrien palautus

6 1 8 0

Tarjouskilpailujen voittajien ja tuensaajien maksamat palautukset elintarvikeavun yhteydessä liikaa maksetuista määristä – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

15 691,39

 

6 1 8 1

Elintarvikeavun saajien aiheuttamiin lisäkustannuksiin liittyvät palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

10 000,—

 

 

Momentti 6 1 8 Yhteensä

p.m.

p.m.

25 691,39

 

6 1 9

Muut kolmannen osapuolen puolesta maksettujen menojen takaisinmaksut

6 1 9 1

Muut kolmannen osapuolen puolesta maksettujen menojen takaisinmaksut, jotka perustuvat neuvoston päätökseen 77/270/Euratom – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

84 113,—

 

 

Momentti 6 1 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

84 113,—

 

 

LUKU 6 1 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

120 989 852,20

 

LUKU 6 2

6 2 0

Lähtöaineiden tai erityisen halkeamiskelpoisten aineiden hankkiminen korvausta vastaan (Euratomin perustamissopimuksen 6 artiklan b alakohta) – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

0,—

 

6 2 2

Tulot Yhteisen tutkimuskeskuksen kolmansille osapuolille korvausta vastaan suorittamista palveluista

6 2 2 1

Suurvuoreaktorin (HFR) käytöstä saatavat tulot, jotka otetaan määrärahoiksi – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

7 994 736,64

 

6 2 2 3

Muut määrärahoiksi otettavat tulot palveluista, jotka Yhteinen tutkimuskeskus on suorittanut kolmansille osapuolille korvausta vastaan – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

8 111 453,33

 

6 2 2 4

Tulot komission myöntämistä lisensseistä Yhteisen tutkimuskeskuksen unionin tutkimusohjelmien tuloksena syntyville, patentilla suojattavissa oleville keksinnöille tai keksinnöille, joita ei voida patentoida – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

268 933,15

 

6 2 2 5

Muut tulot Yhteisen tutkimuskeskuksen hyväksi – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

0,—

 

6 2 2 6

Määrärahoiksi otettavat tulot palveluista, jotka Yhteinen tutkimuskeskus on suorittanut komission muille yksiköille kilpailupohjalta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

61 421 661,54

 

 

Momentti 6 2 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

77 796 784,66

 

6 2 4

Tulot komission myöntämistä lisensseistä unionin tutkimusohjelmien tuloksena syntyville, patentilla suojattavissa oleville keksinnöille tai keksinnöille, joita ei voida patentoida (epäsuora toiminta) – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

0,—

 

 

LUKU 6 2 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

77 796 784,66

 

LUKU 6 3

6 3 0

Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen perustuvat Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden rahoitusosuudet – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

286 014 835,—

 

6 3 1

Schengenin säännöstöön perustuvat rahoitusosuudet

6 3 1 1

Islannin ja Norjan kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvat hallintomenojen rahoitusosuudet – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

1 177 275,75

 

6 3 1 2

Islannin, Norjan, Sveitsin ja Liechtensteinin kanssa tehtyihin sopimuksiin perustuvien laajojen tietojärjestelmien kehittämistä, perustamista, toimintaa ja käyttöä koskevat rahoitusosuudet — Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

2 620 721,15

 

6 3 1 3

Schengenin säännöstöön perustuvat muut rahoitusosuudet (Islanti, Norja, Sveitsi ja Liechtenstein) – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

31 993,89

 

 

Momentti 6 3 1 Yhteensä

p.m.

p.m.

3 829 990,79

 

6 3 2

Euroopan kehitysrahaston rahoitusosuudet yhteisiin hallinnollisiin tukimenoihin – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

86 415 429,65

 

6 3 3

Eräisiin ulkomaanavun ohjelmiin liittyvät rahoitusosuudet

6 3 3 0

Eräisiin unionin rahoittamiin ja komission jäsenvaltioiden puolesta hallinnoimiin ulkomaanavun ohjelmiin liittyvät jäsenvaltioiden, niiden valtiolliset elimet mukaan luettuina, yhteisöjen tai luonnollisten henkilöiden rahoitusosuudet – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

11 557 494,80

 

6 3 3 1

Eräisiin unionin rahoittamiin ja komission jäsenvaltioiden puolesta hallinnoimiin ulkomaanavun ohjelmiin liittyvät kolmansien maiden, niiden valtiolliset elimet mukaan luettuina, yhteisöjen tai luonnollisten henkilöiden rahoitusosuudet – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

0,—

 

6 3 3 2

Eräisiin unionin rahoittamiin ja komission kansainvälisten järjestöjen puolesta hallinnoimiin ulkomaanavun ohjelmiin liittyvät kansainvälisten järjestöjen rahoitusosuudet – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

0,—

 

 

Momentti 6 3 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

11 557 494,80

 

6 3 4

Erityisrahastoista ja rahoitusvälineistä saadut rahoitusosuudet – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

6 3 4 0

Erityisrahastojen rahoitusosuudet komission hallinnointikustannuksista – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

0,—

 

6 3 4 1

Rahoitusvälineistä saadut rahoitusosuudet – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

0,—

 

 

Momentti 6 3 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

 

 

LUKU 6 3 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

387 817 750,24

 

LUKU 6 5

6 5 0

Euroopan aluekehitysrahastoon, Euroopan sosiaalirahastoon, EMOTR:n ohjausosastoon, kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineeseen, koheesiorahastoon, Euroopan kalatalousrahastoon, Euroopan meri- ja kalatalousrahastoon, Sapard-välineeseen ja liittymistä valmistelevaan tukivälineeseen liittyvät rahoitusoikaisut ajalta ennen vuotta 2015 – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

118 383 863,98

 

6 5 1

Vuotta 2000 edeltäviä ohjelmakausia koskevat rahoitusoikaisut

p.m.

p.m.

 

 

6 5 2

Ohjelmakautta 2000–2006 koskevat rahoitusoikaisut – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

 

 

6 5 3

Ohjelmakautta 2007–2013 koskevat rahoitusoikaisut – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

 

 

6 5 4

Ohjelmakautta 2014–2020 koskevat rahoitusoikaisut – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

 

 

 

LUKU 6 5 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

118 383 863,98

 

LUKU 6 6

6 6 0

Muut maksut ja palautukset

6 6 0 0

Muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

850 711 696,25

 

6 6 0 1

Muut maksut ja palautukset, joita ei sidota tiettyyn käyttötarkoitukseen

60 000 000

60 000 000

8 666 423,81

14,44

 

Momentti 6 6 0 Yhteensä

60 000 000

60 000 000

859 378 120,06

1 432,30

 

LUKU 6 6 YHTEENSÄ

60 000 000

60 000 000

859 378 120,06

1 432,30

LUKU 6 7

6 7 0

Euroopan maatalouden tukirahastoon liittyvät tulot

6 7 0 1

Euroopan maatalouden tukirahaston tilien tarkastaminen ja hyväksyminen – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

815 588 600,63

 

6 7 0 2

Euroopan maatalouden tukirahastoon liittyvät sääntöjenvastaisuudet – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

150 305 663,70

 

6 7 0 3

Lisämaksut maidontuottajilta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

48 284 110,03

 

 

Momentti 6 7 0 Yhteensä

p.m.

p.m.

1 014 178 374,36

 

6 7 1

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoon liittyvät tulot

6 7 1 1

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tilien tarkastaminen ja hyväksyminen – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

69 413 810,83