31.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 347/1285


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2452,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2015,

vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevaan kertomukseen liittyviä menettelyjä, julkistamismuotoja ja taulukoita koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY (Solvenssi II) (1) ja erityisesti sen 56 artiklan neljännen alakohdan ja 256 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Olisi varmistettava, että vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevaan kertomukseen sisältyvien määrällisten tietojen julkistamisvaatimukset ovat yhdenmukaiset, käyttämällä ennalta määrättyjä julkistamistaulukoita, joiden avulla voidaan paremmin ymmärtää yleisölle annettavia tietoja ja erityisesti verrata eri ajanjaksoja ja eri yrityksiä koskevia tietoja. Taulukoiden käytöllä olisi varmistettava myös vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten yhdenvertainen kohtelu sekä parannettava ryhmien julkaisemien tietojen ymmärrettävyyttä.

(2)

Jos vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksillä, osakasyrityksenä olevilla vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksillä, vakuutushallintayhtiöillä tai rahoitusalan sekaholdingyhtiöillä on lupa julkistaa yksi ainoa vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus, niiden olisi julkistettava tässä asetuksessa määritellyt yrityskohtaiset tiedot kertomuksensa osana erikseen kunkin sellaisen vakuutus- ja jälleenvakuutustoimintaa harjoittavan tytäryrityksen osalta, jota kertomuksessa käsitellään, sekä ryhmiltä vaaditut tiedot.

(3)

Sen varmistamiseksi, että julkistamismuotoja käytetään johdonmukaisesti, niitä koskevia komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 (2) säännöksiä olisi sovellettava ryhmäkohtaisten ja yrityskohtaisten vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevien kertomusten julkistamiseen.

(4)

Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten sekä vakuutus- ja jälleenvakuutusryhmien olisi toimitettava ainoastaan liiketoimintaansa koskevat tiedot. Esimerkiksi tietyt direktiivissä 2009/138/EY säädetyt vaihtoehdot, kuten vastaavuuskorjauksen käyttö vakuutusteknisen vastuuvelan laskentaan tai kokonaisen tai osittaisen sisäisen mallin tai yrityskohtaisten parametrien käyttö vakavaraisuuspääomavaatimuksen laskentaan, vaikuttavat julkistettavien tietojen laajuuteen. Useimmissa tapauksissa olisi julkistettava vain osa tässä asetuksessa säädetyistä taulukoista, koska kaikki taulukot eivät koske kaikkia yrityksiä.

(5)

Tämän asetuksen säännökset liittyvät läheisesti toisiinsa, koska niissä käsitellään vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevan kertomuksen julkistamiseen liittyviä menettelyjä ja taulukoita. Jotta varmistettaisiin, että nämä säännökset, joiden pitäisi tulla voimaan samaan aikaan, ovat linjassa keskenään ja jotta asianomaisten velvoitteiden soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden, mukaan luettuina sijoittajat, jotka ovat unionin ulkopuolella asuvia henkilöitä, olisi helpompi saada näistä säännöksistä kattava käsitys keskitetysti, on suotavaa, että kaikki direktiivin 2009/138/EY 56 artiklassa ja 256 artiklan 5 kohdassa edellytetyt tekniset täytäntöönpanostandardit sisällytetään yhteen asetukseen.

(6)

Tämä asetus perustuu Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen komissiolle toimittamiin teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin.

(7)

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevista teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1094/2010 (3) 37 artiklan mukaisesti perustetulta vakuutus- ja jälleenvakuutusalan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevaan kertomukseen liittyvät tekniset täytäntöönpanostandardit vahvistamalla menettelyt, julkistamismuodot ja taulukot, joita yksittäisten vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten on käytettävä julkistaessaan tietoja direktiivin 2009/138/EY 51 artiklan mukaisesti ja joita ryhmien on käytettävä julkistaessaan tietoja direktiivin 2009/138/EY 256 artiklan mukaisesti.

2 artikla

Julkistamismuodot

Julkistettaessa tässä asetuksessa tarkoitettuja tietoja rahamääriä koskevat luvut on julkistettava tuhansina yksikköinä.

3 artikla

Valuutta

1.   Jollei valvontaviranomainen muuta vaadi, tässä asetuksessa tarkoitetaan ”raportointivaluutalla”

a)

yrityskohtaisessa julkistamisessa valuuttaa, jota käytetään vakuutus- tai jälleenvakuutusyrityksen tilinpäätöksen laatimiseen;

b)

ryhmäkohtaisessa julkistamisessa valuuttaa, jota käytetään konsernitilinpäätöksen laatimiseen.

2.   Rahamääriä koskevat luvut on julkistettava raportointivaluutan määräisinä. Kaikki muut valuutat kuin raportointivaluutta on muunnettava raportointivaluutaksi.

3.   Ilmaistaessa muun valuutan kuin raportointivaluutan määräisen omaisuuserän tai velan arvoa kyseinen arvo on muunnettava raportointivaluutan määräiseksi ikään kuin muuntaminen olisi tapahtunut tilinpäätöspäivän kurssiin viimeisenä päivänä, jolta asianmukainen kurssi on saatavissa sillä raportointikaudella, jota omaisuuserä tai velka koskee.

4.   Ilmaistaessa jonkin tuoton tai kulun arvoa kyseinen arvo on muunnettava raportointivaluutan määräiseksi käyttämällä samaa muuntamisperustetta kuin kirjanpidossa käytetään.

5.   Jollei valvontaviranomainen muuta vaadi, muuntaminen raportointivaluutaksi lasketaan käyttämällä samasta lähteestä olevaa valuuttakurssia kuin vakuutus- tai jälleenvakuutusyrityksen tilinpäätöksessä, kun on kyse yrityskohtaisesta raportoinnista, tai konsernitilinpäätöksessä, kun on kyse ryhmäkohtaisesta raportoinnista.

4 artikla

Yksittäisten yritysten vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevan kertomuksen taulukot

Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten on julkistettava osana vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevaa kertomustaan ainakin seuraavat taulukot:

a)

liitteessä I oleva taulukko S.02.01.02, jossa esitetään tasetiedot käyttämällä direktiivin 2009/138/EY 75 artiklan mukaista arvostusta, noudattaen tämän asetuksen liitteessä II olevan jakson S.02.01 ohjeita;

b)

liitteessä I oleva taulukko S.05.01.02, jossa esitetään vakuutusmaksuja, korvauksia ja kuluja koskevat tiedot käyttämällä yrityksen tilinpäätöksessä käytettyjä arvostus- ja kirjausperiaatteita, noudattaen tämän asetuksen liitteessä II olevia taulukon S.05.01 ohjeita kunkin vakuutuslajin osalta, sellaisena kuin kyseinen vakuutuslaji määritellään delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 liitteessä I;

c)

liitteessä I oleva taulukko S.05.02.01, jossa esitetään vakuutusmaksuja, korvauksia ja kuluja koskevat tiedot maittain soveltamalla yrityksen tilinpäätöksessä käytettyjä arvostus- ja kirjausperiaatteita, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.05.02 ohjeita;

d)

liitteessä I oleva taulukko S.12.01.02, jossa esitetään tiedot henkivakuutuksen ja sellaisen sairausvakuutuksen vakuutusteknisestä vastuuvelasta, jonka liiketoiminta perustuu henkivakuutukselle ominaisiin teknisiin perusteisiin, jäljempänä ”SLT-sairausvakuutus”, kunkin vakuutuslajin osalta, sellaisena kuin kyseinen vakuutuslaji määritellään delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 liitteessä I, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.12.01 ohjeita;

e)

liitteessä I oleva taulukko S.17.01.02, jossa esitetään vahinkovakuutusten vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevat tiedot, noudattaen tämän asetuksen liitteessä II olevan jakson S.17.01 ohjeita kunkin vakuutuslajin osalta, sellaisena kuin kyseinen vakuutuslaji määritellään delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 liitteessä I;

f)

liitteessä I oleva taulukko S.19.01.21, jossa esitetään tiedot vahinkovakuutuskorvauksista kehityskolmioiden muodossa, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.19.01 ohjeita koko vahinkovakuutustoiminnan osalta;

g)

liitteessä I oleva taulukko S.22.01.01, jossa esitetään tiedot pitkäaikaisia takuita koskevien toimenpiteiden ja siirtymätoimenpiteiden vaikutuksista, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.22.01 ohjeita;

h)

liitteessä I oleva taulukko S.23.01.01, jossa esitetään tiedot omasta varallisuudesta, oma perusvarallisuus ja oma lisävarallisuus mukaan luettuina, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.23.01 ohjeita;

i)

liitteessä I oleva taulukko S.25.01.21, jossa esitetään standardikaavalla laskettua vakavaraisuuspääomavaatimusta koskevat tiedot, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.25.01 ohjeita;

j)

liitteessä I oleva taulukko S.25.02.21, jossa esitetään standardikaavan ja osittaisen sisäisen mallin avulla laskettua vakavaraisuuspääomavaatimusta koskevat tiedot, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.25.02 ohjeita;

k)

liitteessä I oleva taulukko S.25.03.21, jossa esitetään kokonaisen sisäisen mallin avulla laskettua vakavaraisuuspääomavaatimusta koskevat tiedot, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.25.03 ohjeita;

l)

liitteessä I oleva taulukko S.28.01.01, jossa esitetään ainoastaan henkivakuutus- tai vahinkovakuutustoimintaa tai jälleenvakuutustoimintaa harjoittavien vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten vähimmäispääomavaatimus, noudattaen liitteessä II oleva jakson S.28.01 ohjeita;

m)

liitteessä I oleva taulukko S.28.02.01, jossa esitetään sekä henkivakuutus- että vahinkovakuutustoimintaa harjoittavien vakuutusyritysten vähimmäispääomavaatimus, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.28.02 ohjeita.

5 artikla

Ryhmän vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevan kertomuksen taulukot

Osakasyrityksenä olevien vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten, vakuutushallintayhtiöiden tai rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden on julkistettava osana vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevaa kertomustaan ainakin seuraavat taulukot:

a)

liitteessä I oleva taulukko S.32.01.22, jossa esitetään ryhmään kuuluvia vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksiä koskevat tiedot, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.32.01 ohjeita;

b)

jos ryhmä käyttää ryhmän vakavaraisuuden laskentaan direktiivin 2009/138/EY 230 artiklassa määriteltyä menetelmää 1 joko sellaisenaan tai yhdistettynä direktiivin 2009/138/EY 233 artiklassa määriteltyyn menetelmään 2, tämän asetuksen liitteessä I oleva taulukko S.02.01.02, jossa esitetään tasetiedot käyttämällä direktiivin 2009/138/EY 75 artiklan mukaista arvostusta, noudattaen tämän asetuksen liitteessä III olevan jakson S.02.01 ohjeita;

c)

liitteessä I oleva taulukko S.05.01.02, jossa esitetään vakuutusmaksuja, korvauksia ja kuluja koskevat tiedot käyttämällä konsernitilinpäätöksessä käytettyjä arvostus- ja kirjausperiaatteita, noudattaen tämän asetuksen liitteessä III olevan jakson S.05.01 ohjeita kunkin vakuutuslajin osalta, sellaisena kuin kyseinen vakuutuslaji määritellään delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 liitteessä I;

d)

liitteessä I oleva taulukko S.05.02.01, jossa esitetään vakuutusmaksuja, korvauksia ja kuluja koskevat tiedot maittain soveltamalla konsernitilinpäätöksessä käytettyjä arvostus- ja kirjausperiaatteita, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.05.02 ohjeita;

e)

liitteessä I oleva taulukko S.22.01.01, jossa esitetään tiedot pitkäaikaisia takuita koskevien toimenpiteiden ja siirtymätoimenpiteiden vaikutuksista, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.22.01 ohjeita;

f)

liitteessä I oleva taulukko S.23.01.01, jossa esitetään tiedot omasta varallisuudesta, omaa perusvarallisuus ja oma lisävarallisuus mukaan luettuina, noudattaen liitteessä II olevan jakson S.23.01 ohjeita;

g)

jos ryhmä käyttää ryhmän vakavaraisuuden laskentaan direktiivin 2009/138/EY 230 artiklassa määriteltyä menetelmää 1 joko sellaisenaan tai yhdistettynä kyseisen direktiivin 233 artiklassa määriteltyyn menetelmään 2, tämän asetuksen liitteessä I oleva taulukko S.25.01.22, jossa esitetään standardikaavalla laskettua vakavaraisuuspääomavaatimusta koskevat tiedot, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.25.01 ohjeita;

h)

jos ryhmä käyttää ryhmän vakavaraisuuden laskentaan direktiivin 2009/138/EY 230 artiklassa määriteltyä menetelmää 1 joko sellaisenaan tai yhdistettynä kyseisen direktiivin 233 artiklassa määriteltyyn menetelmään 2, tämän asetuksen liitteessä I oleva taulukko S.25.02.22, jossa esitetään standardikaavan ja osittaisen sisäisen mallin avulla laskettua vakavaraisuuspääomavaatimusta koskevat tiedot, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.25.02 ohjeita;

i)

jos ryhmä käyttää ryhmän vakavaraisuuden laskentaan direktiivin 2009/138/EY 230 artiklassa määriteltyä menetelmää 1 joko sellaisenaan tai yhdistettynä kyseisen direktiivin 233 artiklassa määriteltyyn menetelmään 2, tämän asetuksen liitteessä I oleva taulukko S.25.03.22, jossa esitetään kokonaisen sisäisen mallin avulla laskettua vakavaraisuuspääomavaatimusta koskevat tiedot, noudattaen liitteessä III olevan jakson S.25.03 ohjeita.

6 artikla

Vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevassa kertomuksessa olevat viittaukset muihin asiakirjoihin

Jos vakuutus- ja jälleenvakuutusyritykset, osakasyrityksenä olevat vakuutus- ja jälleenvakuutusyritykset, vakuutushallintayhtiöt tai rahoitusalan sekaholdingyhtiöt sisällyttävät vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevaan kertomukseen viittauksia muihin julkisesti saatavilla oleviin asiakirjoihin, näiden viittausten olisi johdettava suoraan kyseessä oleviin tietoihin eikä yleiseen asiakirjaan.

7 artikla

Tietojen yhdenmukaisuus

Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten, osakasyrityksenä olevien vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten, vakuutushallintayhtiöiden tai rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden on arvioitava, ovatko julkistetut tiedot täysin yhdenmukaiset valvontaviranomaisille ilmoitettujen tietojen kanssa.

8 artikla

Ryhmäkohtaisen ja yrityskohtaisen vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevan kertomuksen julkistamismuodot

Ryhmäkohtaisen ja yrityskohtaisen vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevan kertomuksen julkistamiseen sovelletaan delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 301 artiklaa.

9 artikla

Tytäryritysten osallistuminen vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevaan kertomukseen

1.   Kun osakasyrityksenä oleva vakuutus- tai jälleenvakuutusyritys, vakuutushallintayhtiö tai rahoitusalan sekaholdingyhtiö pyytää ryhmävalvojalta suostumusta yhden ainoan vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevan kertomuksen antamiseen, ryhmävalvojan on viipymättä otettava yhteyttä kaikkiin asianomaisiin valvontaviranomaisiin keskustellakseen erityisesti siitä, millä kielellä vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomuksen teksti laaditaan.

2.   Osakasyrityksenä olevan vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksen, vakuutushallintayhtiön tai rahoitusalan sekaholdingyhtiön on selostettava, miten tytäryritykset sisällytetään kertomukseen ja miten tytäryritysten hallinto-, johto- tai valvontaelin osallistuu yhteen ainoaan vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevaan kertomukseen liittyvään menettelyyn ja kyseisen kertomuksen hyväksymiseen.

10 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/35, annettu 10 päivänä lokakuuta 2014, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EU täydentämisestä (Solvenssi II) (EUVL L 12, 17.1.2015, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1094/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48).


LIITE I

S.02.01.02

Tase

 

 

Solvenssi II -arvo

Varat

 

C0010

Aineettomat hyödykkeet

R0030

 

Laskennalliset verosaamiset

R0040

 

Eläke-etuuksien ylijäämä

R0050

 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet (omassa käytössä)

R0060

 

Sijoitukset (muut kuin indeksi- ja sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat varat)

R0070

 

Kiinteistöt (muut kuin omassa käytössä olevat)

R0080

 

Omistusosuudet sidosyrityksissä, mukaan lukien omistusyhteydet

R0090

 

Osakkeet

R0100

 

Osakkeet – listatut

R0110

 

Osakkeet – listaamattomat

R0120

 

Joukkovelkakirjalainat

R0130

 

Valtion joukkovelkakirjalainat

R0140

 

Yrityslainat

R0150

 

Strukturoidut velkakirjat

R0160

 

Vakuudelliset arvopaperit

R0170

 

Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset

R0180

 

Johdannaiset

R0190

 

Talletukset, jotka eivät kuulu muihin rahavaroihin

R0200

 

Muut sijoitukset

R0210

 

Indeksi- ja sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat varat

R0220

 

Kiinnelainat ja muut lainat

R0230

 

Lainat, joiden vakuutena on vakuutussopimus

R0240

 

Kiinnelainat ja muut lainat yksityishenkilöille

R0250

 

Muut kiinnelainat ja lainat

R0260

 

Jälleenvakuutussopimuksista olevat saamiset:

R0270

 

Vahinkovakuutus ja NSLT-sairausvakuutus

R0280

 

Vahinkovakuutus, ilman sairausvakuutusta

R0290

 

NSLT-sairausvakuutus

R0300

 

Henkivakuutus ja SLT-sairausvakuutus, ilman sairausvakuutusta sekä indeksi- ja sijoitussidonnaisia sopimuksia

R0310

 

SLT-sairausvakuutus

R0320

 

Henkivakuutus, ilman sairausvakuutusta sekä indeksi- ja sijoitussidonnaisia sopimuksia

R0330

 

Indeksi- ja sijoitussidonnainen henkivakuutus

R0340

 

Jälleenvakuutustalletteet

R0350

 

Vakuutussaamiset ja saamiset vakuutusedustajilta

R0360

 

Saamiset jälleenvakuutustoiminnasta

R0370

 

Muut saamiset (myyntisaamiset, ei vakuutuksiin liittyvät)

R0380

 

Omat osakkeet (suorassa omistuksessa olevat)

R0390

 

Oman varallisuuden eriin tai maksettaviksi määrättyyn mutta vielä maksamattomaan alkupääomaan liittyvät saamiset

R0400

 

Rahavarat

R0410

 

Kaikki muut varat, joita ei ole esitetty muualla

R0420

 

Varat yhteensä

R0500

 

Velat

 

C0010

Vakuutustekninen vastuuvelka – vahinkovakuutus

R0510

 

Vakuutustekninen vastuuvelka – vahinkovakuutus (ilman sairausvakuutusta)

R0520

 

Vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna

R0530

 

Paras estimaatti

R0540

 

Riskimarginaali

R0550

 

Vakuutustekninen vastuuvelka – NSLT-sairausvakuutus

R0560

 

Vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna

R0570

 

Paras estimaatti

R0580

 

Riskimarginaali

R0590

 

Vakuutustekninen vastuuvelka – henkivakuutus (ilman indeksi- ja sijoitussidonnaisia sopimuksia)

R0600

 

Vakuutustekninen vastuuvelka – SLT-sairausvakuutus

R0610

 

Vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna

R0620

 

Paras estimaatti

R0630

 

Riskimarginaali

R0640

 

Vakuutustekninen vastuuvelka – henkivakuutus (ilman sairausvakuutusta sekä indeksi- ja sijoitussidonnaisia sopimuksia)

R0650

 

Vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna

R0660

 

Paras estimaatti

R0670

 

Riskimarginaali

R0680

 

Vakuutustekninen vastuuvelka – indeksi- ja sijoitussidonnaiset sopimukset

R0690

 

Vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna

R0700

 

Paras estimaatti

R0710

 

Riskimarginaali

R0720

 

Ehdolliset velat

R0740

 

Muut varaukset kuin vakuutustekninen vastuuvelka

R0750

 

Eläkevelvoitteet

R0760

 

Jälleenvakuuttajilta pidätetyt talletteet

R0770

 

Laskennalliset verovelat

R0780

 

Johdannaiset

R0790

 

Velat luottolaitoksille

R0800

 

Muut rahoitusvelat kuin velat luottolaitoksille

R0810

 

Vakuutusvelat ja velat vakuutusedustajille

R0820

 

Jälleenvakuutusvelat

R0830

 

Muut velat (ostovelat, ei vakuutuksiin liittyvät)

R0840

 

Etuoikeudeltaan huonommat velat

R0850

 

Omaan perusvarallisuuteen kuulumattomat etuoikeudeltaan huonommat velat

R0860

 

Omaan perusvarallisuuteen kuuluvat etuoikeudeltaan huonommat velat

R0870

 

Muut velat, joita ei ole esitetty muualla

R0880

 

Velat yhteensä

R0900

 

Ylijäämä, jonka verran varat ovat velkoja suuremmat

R1000

 

S.05.01.02

Vakuutusmaksut, korvaukset ja kulut vakuutuslajeittain

 

 

Vakuutuslaji – vahinkovakuutus- ja vahinkojälleenvakuutusvelvoitteet (ensivakuutus ja hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus)

 

 

Sairauskuluvakuutukset

Vakuutukset ansiotulon menetyksen varalta

Työntekijäin tapaturmavakuutukset

Moottoriajoneuvon liikennevakuutukset

Muut moottoriajoneuvojen vakuutukset

Meri-, ilmailu- ja kuljetusvakuutukset

Palo- ja muut omaisuusvahinkovakuutukset

Yleiset vastuuvakuutukset

Luotto- ja takausvakuutukset

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Vakuutusmaksutulo

Brutto – Ensivakuutus

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty ei-suhteellinen jälleenvakuutus

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien osuus

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakuutusmaksutuotot

Brutto – Ensivakuutus

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty ei-suhteellinen jälleenvakuutus

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien osuus

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korvauskulut

Brutto – Ensivakuutus

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty ei-suhteellinen jälleenvakuutus

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien osuus

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset

Brutto – Ensivakuutus

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty ei-suhteellinen jälleenvakuutus

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien osuus

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aiheutuneet kulut

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut kulut

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulut yhteensä

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Vakuutuslaji – vahinkovakuutus- ja vahinkojälleenvakuutusvelvoitteet (ensivakuutus ja hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus)

Vakuutuslaji – hyväksytty ei-suhteellinen jälleenvakuutus

Yhteensä

 

 

Oikeusturva

Matka-apu

Muut taloudelliset menetykset

Sairaus

Vastuu

Meri, ilmailu, kuljetus

Omaisuus

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Vakuutusmaksutulo

Brutto – Ensivakuutus

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty ei-suhteellinen jälleenvakuutus

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien osuus

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakuutusmaksutuotot

Brutto – Ensivakuutus

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty ei-suhteellinen jälleenvakuutus

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien osuus

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Korvauskulut

Brutto – Ensivakuutus

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty ei-suhteellinen jälleenvakuutus

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien osuus

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset

Brutto – Ensivakuutus

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty ei-suhteellinen jälleenvakuutus

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien osuus

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

Aiheutuneet kulut

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut kulut

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulut yhteensä

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Vakuutuslaji – henkivakuutusvelvoitteet

Henkijälleenvakuutusvelvoitteet

Yhteensä

 

 

Sairausvakuutukset

Ylijäämään oikeuttavat vakuutukset

Indeksi- ja sijoitussidonnaiset vakuutukset

Muut henkivakuutukset

Vahinkovakuutussopimuksiin pohjautuvat ja sairausvakuutusvelvoitteisiin liittyvät annuiteetit

Vahinkovakuutussopimuksiin pohjautuvat ja muihin kuin sairausvakuutusvelvoitteisiin liittyvät annuiteetit

Sairausjälleenvakuutukset

Henkijälleenvakuutukset

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C300

Vakuutusmaksutulo

Brutto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien osuus

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakuutusmaksutuotot

Brutto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien osuus

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korvauskulut

Brutto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien osuus

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset

Brutto

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien osuus

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aiheutuneet kulut

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut kulut

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulut yhteensä

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.02.01

Vakuutusmaksut, korvaukset ja kulut maittain

 

 

Kotimaa

Viisi kärkimaata (bruttovakuutusmaksutulon perusteella) – Vahinkovakuutusvelvoitteet

Viisi kärkimaata ja kotimaa yhteensä

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

 

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

Vakuutusmaksutulo

Brutto – Ensivakuutus

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty ei-suhteellinen jälleenvakuutus

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien osuus

R0140

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Vakuutusmaksutuotot

Brutto – Ensivakuutus

R0210

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus

R0220

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty ei-suhteellinen jälleenvakuutus

R0230

 

 

 

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien osuus

R0240

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Korvauskulut

Brutto – Ensivakuutus

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty ei-suhteellinen jälleenvakuutus

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien osuus

R0340

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset

Brutto – Ensivakuutus

R0410

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus

R0420

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Hyväksytty ei-suhteellinen jälleenvakuutus

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien osuus

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Aiheutuneet kulut

R0550

 

 

 

 

 

 

 

Muut kulut

R1200

 

 

 

 

 

 

 

Kulut yhteensä

R1300

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Kotimaa

Viisi kärkimaata (bruttovakuutusmaksutulon perusteella) – Henkivakuutusvelvoitteet

Viisi kärkimaata ja kotimaa yhteensä

 

 

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

 

R1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

Vakuutusmaksutulo

Brutto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien osuus

R1420

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

Vakuutusmaksutuotot

Brutto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien osuus

R1520

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

Korvauskulut

Brutto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien osuus

R1620

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

Muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset

Brutto

R1710

 

 

 

 

 

 

 

Jälleenvakuuttajien osuus

R1720

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1800

 

 

 

 

 

 

 

Aiheutuneet kulut

R1900

 

 

 

 

 

 

 

Muut kulut

R2500

 

 

 

 

 

 

 

Kulut yhteensä

R2600

 

 

 

 

 

 

 

S.12.01.02

Henkivakuutuksen ja SLT-sairausvakuutuksen vakuutustekninen vastuuvelka

 

 

Ylijäämään oikeuttava vakuutus

Indeksi- ja sijoitussidonnainen vakuutus

Muu henkivakuutus

Vahinkovakuutussopimuksiin pohjautuvat ja muuhun vakuutusvelvoitteeseen kuin sairausvakuutusvelvoitteisiin liittyvät annuiteetit

Hyväksytty jälleenvakuutus

Yhteensä (muu henkivakuutus kuin sairausvakuutus, mukaan lukien sijoitussidonnainen vakuutus)

 

 

 

Optioita ja takuita sisältämättömät sopimukset

Optioita tai takuita sisältävät sopimukset

 

Optioita ja takuita sisältämättömät sopimukset

Optioita tai takuita sisältävät sopimukset

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0150

Vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Saamiset yhteensä jälleenvakuutussopimuksista/erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta oikaistuina ennustetuilla tappioilla, jotka johtuvat vastapuolen maksukyvyttömyydestä ja liittyvät kokonaisuutena laskettuun vakuutustekniseen vastuuvelkaan

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakuutustekninen vastuuvelka laskettuna parhaan estimaatin ja riskimarginaalin summana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paras estimaatti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttomääräinen paras estimaatti

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saamiset yhteensä jälleenvakuutussopimuksista/erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta oikaistuina ennustetuilla tappioilla, jotka johtuvat vastapuolen maksukyvyttömyydestä

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paras estimaatti, josta on vähennetty saamiset jälleenvakuutussopimuksista/erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta – Yhteensä

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskimarginaali

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakuutusteknisen vastuuvelan siirtymätoimenpiteen määrä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Paras estimaatti

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskimarginaali

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakuutustekninen vastuuvelka – Yhteensä

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Sairausvakuutus (ensivakuutus)

Vahinkovakuutussopimuksiin pohjautuvat ja sairausvakuutusvelvoitteisiin liittyvät annuiteetit

Sairausvakuutus (hyväksytty jälleenvakuutus)

Yhteensä (SLT-sairausvakuutus)

 

 

 

Optioita ja takuita sisältämättömät sopimukset

Optioita tai takuita sisältävät sopimukset

 

 

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

Vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna

R0010

 

 

 

 

 

Saamiset yhteensä jälleenvakuutussopimuksista/erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta oikaistuina ennustetuilla tappioilla, jotka johtuvat vastapuolen maksukyvyttömyydestä ja liittyvät kokonaisuutena laskettuun vakuutustekniseen vastuuvelkaan

R0020

 

 

 

 

 

Vakuutustekninen vastuuvelka laskettuna parhaan estimaatin ja riskimarginaalin summana

 

 

 

 

 

 

 

Paras estimaatti

 

 

 

 

 

 

 

Bruttomääräinen paras estimaatti

R0030

 

 

 

 

 

 

Saamiset yhteensä jälleenvakuutussopimuksista/erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta oikaistuina ennustetuilla tappioilla, jotka johtuvat vastapuolen maksukyvyttömyydestä

R0080

 

 

 

 

 

 

Paras estimaatti, josta on vähennetty saamiset jälleenvakuutussopimuksista/erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta – Yhteensä

R0090

 

 

 

 

 

 

Riskimarginaali

R0100

 

 

 

 

 

Vakuutusteknisen vastuuvelan siirtymätoimenpiteen määrä

 

 

 

 

 

 

Vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna

R0110

 

 

 

 

 

Paras estimaatti

R0120

 

 

 

 

 

 

Riskimarginaali

R0130

 

 

 

 

 

Vakuutustekninen vastuuvelka – Yhteensä

R0200

 

 

 

 

 

S.17.01.02

Vahinkovakuutuksen vakuutustekninen vastuuvelka

 

 

Ensivakuutus ja hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus

 

 

Sairauskuluvakuutus

Vakuutus ansiotulon menetyksen varalta

Työntekijäin tapaturmavakuutus

Moottoriajoneuvon liikennevakuutus

Muu moottoriajoneuvojen vakuutus

Meri-, ilmailu- ja kuljetusvakuutus

Palo- ja muu omaisuusvahinkovakuutus

Yleinen vastuuvakuutus

Luotto- ja takausvakuutus

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saamiset yhteensä jälleenvakuutussopimuksista/erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta oikaistuina ennustetuilla tappioilla, jotka johtuvat vastapuolen maksukyvyttömyydestä ja liittyvät kokonaisuutena laskettuun vakuutustekniseen vastuuvelkaan

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakuutustekninen vastuuvelka laskettuna parhaan estimaatin ja riskimarginaalin summana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paras estimaatti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakuutusmaksuvastuu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saamiset yhteensä jälleenvakuutussopimuksista/erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta oikaistuina ennustetuilla tappioilla, jotka johtuvat vastapuolen maksukyvyttömyydestä

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakuutusmaksuvastuun nettomääräinen paras estimaatti

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korvausvastuu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saamiset yhteensä jälleenvakuutussopimuksista/erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta oikaistuina ennustetuilla tappioilla, jotka johtuvat vastapuolen maksukyvyttömyydestä

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korvausvastuun nettomääräinen paras estimaatti

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paras estimaatti yhteensä – brutto

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paras estimaatti yhteensä – netto

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskimarginaali

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakuutusteknisen vastuuvelan siirtymätoimenpiteen määrä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paras estimaatti

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskimarginaali

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakuutustekninen vastuuvelka – yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakuutustekninen vastuuvelka – yhteensä

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saamiset jälleenvakuutussopimuksista/erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta oikaistuina ennustetuilla tappioilla, jotka johtuvat vastapuolen maksukyvyttömyydestä – yhteensä

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakuutustekninen vastuuvelka, josta on vähennetty saamiset jälleenvakuutussopimuksista/erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta – yhteensä

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Ensivakuutus ja hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus

Hyväksytty ei-suhteellinen jälleenvakuutus

Vahinkovakuutusvelvoitteet yhteensä

 

 

Oikeusturva

Matka-apu

Muut taloudelliset menetykset

Sairausvakuutuksen ei-suhteellinen jälleenvakuutus

Vastuuvakuutuksen ei-suhteellinen jälleenvakuutus

Meri-, ilmailu- ja kuljetusvakuutuksen ei-suhteellinen jälleenvakuutus

Omaisuusvakuutuksen ei-suhteellinen jälleenvakuutus

 

 

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Saamiset yhteensä jälleenvakuutussopimuksista/erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta oikaistuina ennustetuilla tappioilla, jotka johtuvat vastapuolen maksukyvyttömyydestä ja liittyvät kokonaisuutena laskettuun vakuutustekniseen vastuuvelkaan

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakuutustekninen vastuuvelka laskettuna parhaan estimaatin ja riskimarginaalin summana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paras estimaatti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakuutusmaksuvastuu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

Saamiset yhteensä jälleenvakuutussopimuksista/erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta oikaistuina ennustetuilla tappioilla, jotka johtuvat vastapuolen maksukyvyttömyydestä

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakuutusmaksuvastuun nettomääräinen paras estimaatti

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

Korvausvastuu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

Saamiset yhteensä jälleenvakuutussopimuksista/erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta oikaistuina ennustetuilla tappioilla, jotka johtuvat vastapuolen maksukyvyttömyydestä

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Korvausvastuun nettomääräinen paras estimaatti

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

Paras estimaatti yhteensä – brutto

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

Paras estimaatti yhteensä – netto

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskimarginaali

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakuutusteknisen vastuuvelan siirtymätoimenpiteen määrä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

Paras estimaatti

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskimarginaali

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakuutustekninen vastuuvelka – yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakuutustekninen vastuuvelka – yhteensä

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Saamiset jälleenvakuutussopimuksista/erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta oikaistuina ennustetuilla tappioilla, jotka johtuvat vastapuolen maksukyvyttömyydestä – yhteensä

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakuutustekninen vastuuvelka, josta on vähennetty saamiset jälleenvakuutussopimuksista/erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta – yhteensä

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

S.19.01.21

Vahinkovakuutuskorvaukset

Vahinkovakuutustoiminta yhteensä

Vahingon sattumisvuosi / vakuutussopimusvuosi

Z0010

 


Maksetut bruttokorvaukset (ei-kumulatiiviset)

(absoluuttinen määrä)

 

 

Kehitysvuosi

 

 

Kuluvana vuonna

 

Kaikkien vuosien summa (kumulatiivinen)

 

Vuosi

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 & +

 

 

 

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

C0170

 

C0180

Aiemmat

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

 

 

N-9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

 

 

N-8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

 

 

N-7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

 

 

N-6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

 

 

N-5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

 

 

N-4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

 

 

N-3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

 

 

N-2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

 

 

N-1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

 

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

R0260

 

 

 


Korvausvastuun bruttomääräinen diskonttaamaton paras estimaatti

(absoluuttinen määrä)

 

 

Kehitysvuosi

 

 

Vuoden lopussa (diskontatut tiedot)

 

Vuosi

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 & +

 

 

 

 

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

 

 

C0360

Aiemmat

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

N-9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

N-8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

N-7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

N-6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

N-5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

N-4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

N-3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

N-2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

N-1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

R0260

 

S.22.01.21

Pitkäaikaisia takuita koskevien toimenpiteiden ja siirtymätoimenpiteiden vaikutukset

 

 

Pitkäaikaisia takuita koskevien toimenpiteiden ja siirtymätoimenpiteiden määrä

Vakuutusteknisen vastuuvelan siirtymätoimenpiteen vaikutukset

Korkojen siirtymätoimenpiteen vaikutukset

Nollatun volatiliteettikorjauksen vaikutukset

Nollatun vastaavuuskorjauksen vaikutukset

 

 

C0010

C0030

C0050

C0070

C0090

Vakuutustekninen vastuuvelka

R0010

 

 

 

 

 

Oma perusvarallisuus

R0020

 

 

 

 

 

Vakavaraisuuspääomavaatimuksen täyttämiseksi hyväksyttävä oma varallisuus

R0050

 

 

 

 

 

Vakavaraisuuspääomavaatimus

R0090

 

 

 

 

 

Vähimmäispääomavaatimuksen täyttämiseksi hyväksyttävä oma varallisuus

R0100

 

 

 

 

 

Vähimmäispääomavaatimus

R0110

 

 

 

 

 


S.22.01.22

Pitkäaikaisia takuita koskevien toimenpiteiden ja siirtymätoimenpiteiden vaikutukset

 

 

Pitkäaikaisia takuita koskevien toimenpiteiden ja siirtymätoimenpiteiden määrä

Vakuutusteknisen vastuuvelan siirtymätoimenpiteen vaikutukset

Korkojen siirtymätoimenpiteen vaikutukset

Nollatun volatiliteettikorjauksen vaikutukset

Nollatun vastaavuuskorjauksen vaikutukset

 

 

C0010

C0030

C0050

C0070

C0090

Vakuutustekninen vastuuvelka

R0010

 

 

 

 

 

Oma perusvarallisuus

R0020

 

 

 

 

 

Vakavaraisuuspääomavaatimuksen täyttämiseksi hyväksyttävä oma varallisuus

R0050

 

 

 

 

 

Vakavaraisuuspääomavaatimus

R0090

 

 

 

 

 


S.23.01.01

Oma varallisuus

 

 

Yhteensä

Luokka 1 (T1) – käytettävissä rajoituksetta

Luokka 1 (T1) – käytettävissä rajoitetusti

Luokka 2 (T2)

Luokka 3 (T3)

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Oma perusvarallisuus ennen delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 68 artiklan mukaisia muilla rahoitusaloilla olevien omistusyhteyksien vähennyksiä

 

 

 

 

 

 

Tavanomainen osakepääoma (joka sisältää omat osakkeet)

R0010

 

 

 

 

 

Tavanomaiseen osakepääomaan liittyvä ylikurssirahasto

R0030

 

 

 

 

 

Alkupääoma, jäsenten maksuosuudet tai niitä vastaavat oman perusvarallisuuden erät keskinäisten tai niitä vastaavien yritysten osalta

R0040

 

 

 

 

 

Etuoikeudeltaan huonommat jäsenten keskinäiset rahastot

R0050

 

 

 

 

 

Ylijäämävarallisuus

R0070

 

 

 

 

 

Etuoikeutetut osakkeet

R0090

 

 

 

 

 

Etuoikeutettuihin osakkeisiin liittyvä ylikurssirahasto

R0110

 

 

 

 

 

Täsmäytyserä

R0130

 

 

 

 

 

Etuoikeudeltaan huonommat velat

R0140

 

 

 

 

 

Laskennallisten nettoverosaamisten arvoa vastaava määrä

R0160

 

 

 

 

 

Muut valvontaviranomaisen omaksi perusvarallisuudeksi hyväksymät erät, joita ei ole esitetty edellä

R0180

 

 

 

 

 

Tilinpäätöksen oma varallisuus, jota ei pitäisi esittää täsmäytyseränä ja joka ei täytä Solvenssi II:n mukaisen oman varallisuuden luokitteluperusteita

 

 

 

 

 

 

Tilinpäätöksen oma varallisuus, jota ei pitäisi esittää täsmäytyseränä ja joka ei täytä Solvenssi II:n mukaisen oman varallisuuden luokitteluperusteita

R0220

 

 

 

 

 

Vähennykset

 

 

 

 

 

 

Rahoitus- ja luottolaitoksiin olevien omistusyhteyksien vähennykset

R0230

 

 

 

 

 

Oma perusvarallisuus yhteensä vähennysten jälkeen

R0290

 

 

 

 

 

Oma lisävarallisuus

 

 

 

 

 

 

Maksamaton tavanomainen osakepääoma, joka on maksettava vaadittaessa mutta jota ei ole vielä vaadittu maksettavaksi

R0300

 

 

 

 

 

Maksamaton eikä vielä maksettavaksi vaadittu alkupääoma, jäsenten maksuosuudet tai vastaavat oman perusvarallisuuden erät, jotka on maksettava vaadittaessa, keskinäisten tai niitä vastaavien yritysten osalta

R0310

 

 

 

 

 

Maksamattomat etuoikeutetut osakkeet, jotka on maksettava vaadittaessa mutta joita ei ole vielä vaadittu maksettaviksi

R0320

 

 

 

 

 

Oikeudellisesti sitova sitoumus merkitä ja maksaa etuoikeudeltaan huonommat velat vaadittaessa

R0330

 

 

 

 

 

Direktiivin 2009/138/EY 96 artiklan 2 kohdan nojalla annetut remburssit ja takuut

R0340

 

 

 

 

 

Muut kuin direktiivin 2009/138/EY 96 artiklan 2 kohdan nojalla annetut remburssit ja takuut

R0350

 

 

 

 

 

Jäseniltä direktiivin 2009/138/EY 96 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla vaaditut lisämaksut

R0360

 

 

 

 

 

Jäseniltä vaaditut lisämaksut – Muut kuin direktiivin 2009/138/EY 96 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla vaaditut

R0370

 

 

 

 

 

Muu oma lisävarallisuus

R0390

 

 

 

 

 

Oma lisävarallisuus yhteensä

R0400

 

 

 

 

 

Käytettävissä oleva ja hyväksyttävä oma varallisuus

 

 

 

 

 

 

SCR:n täyttämiseksi käytettävissä oleva oma varallisuus yhteensä

R0500

 

 

 

 

 

MCR:n täyttämiseksi käytettävissä oleva oma varallisuus yhteensä

R0510

 

 

 

 

 

SCR:n täyttämiseksi hyväksyttävä oma varallisuus yhteensä

R0540

 

 

 

 

 

MCR:n täyttämiseksi hyväksyttävä oma varallisuus yhteensä

R0550

 

 

 

 

 

SCR

R0580

 

 

 

 

 

MCR

R0600

 

 

 

 

 

Hyväksyttävän oman varallisuuden ja SCR:n suhdeluku

R0620

 

 

 

 

 

Hyväksyttävän oman varallisuuden ja MCR:n suhdeluku

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0060

 

 

 

 

Täsmäytyserä

 

 

 

 

 

 

Ylijäämä, jonka verran varat ovat velkoja suuremmat

R0700

 

 

 

 

 

Omat osakkeet (suorassa ja välillisessä omistuksessa olevat)

R0710

 

 

 

 

 

Odotettavissa olevat osingot, voitonjaot ja maksut

R0720

 

 

 

 

 

Muut oman perusvarallisuuden erät

R0730

 

 

 

 

 

Vastaavuuskorjauskantoja ja erillään pidettäviä rahastoja koskevat sidotun oman pääoman erien korjaukset

R0740

 

 

 

 

 

Täsmäytyserä

R0760

 

 

 

 

 

Odotettavissa olevat voitot

 

 

 

 

 

 

Tuleviin vakuutusmaksuihin sisältyvät odotettavissa olevat voitot (EPIFP) – Henkivakuutus

R0770

 

 

 

 

 

Tuleviin vakuutusmaksuihin sisältyvät odotettavissa olevat voitot (EPIFP) – Vahinkovakuutus

R0780

 

 

 

 

 

Tuleviin vakuutusmaksuihin sisältyvät odotettavissa olevat voitot (EPIFP) yhteensä

R0790

 

 

 

 

 


S.23.01.22

Oma varallisuus

 

 

Yhteensä

Luokka 1 (T1) – käytettävissä rajoituksetta

Luokka 1 (T1) – käytettävissä rajoitetusti

Luokka 2 (T3)

Luokka 3 (T3)

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Oma perusvarallisuus ennen muilla rahoitusaloilla olevien omistusyhteyksien vähennyksiä

 

 

 

 

 

 

Tavanomainen osakepääoma (joka sisältää omat osakkeet)

R0010

 

 

 

 

 

Ei käytettävissä oleva maksettavaksi määrätty muttei vielä maksettu tavanomainen osakepääoma ryhmätasolla

R0020

 

 

 

 

 

Tavanomaiseen osakepääomaan liittyvä ylikurssirahasto

R0030

 

 

 

 

 

Alkupääoma, jäsenten maksuosuudet tai niitä vastaavat oman perusvarallisuuden erät keskinäisten tai niitä vastaavien yritysten osalta

R0040

 

 

 

 

 

Etuoikeudeltaan huonommat jäsenten keskinäiset rahastot

R0050

 

 

 

 

 

Ei käytettävissä olevat etuoikeudeltaan huonommat jäsenten keskinäiset rahastot ryhmätasolla

R0060

 

 

 

 

 

Ylijäämävarallisuus

R0070

 

 

 

 

 

Ei käytettävissä oleva ylijäämävarallisuus ryhmätasolla

R0080

 

 

 

 

 

Etuoikeutetut osakkeet

R0090

 

 

 

 

 

Ei käytettävissä olevat etuoikeutetut osakkeet ryhmätasolla

R0100

 

 

 

 

 

Etuoikeutettuihin osakkeisiin liittyvä ylikurssirahasto

R0110

 

 

 

 

 

Ei käytettävissä oleva etuoikeutettuihin osakkeisiin liittyvä ylikurssirahasto ryhmätasolla

R0120

 

 

 

 

 

Täsmäytyserä

R0130

 

 

 

 

 

Etuoikeudeltaan huonommat velat

R0140

 

 

 

 

 

Ei käytettävissä olevat etuoikeudeltaan huonommat velat ryhmätasolla

R0150

 

 

 

 

 

Laskennallisten nettoverosaamisten arvoa vastaava määrä

R0160

 

 

 

 

 

Ryhmätasolla ei käytettävissä olevien laskennallisten verosaamisten määrä

R0170

 

 

 

 

 

Muut valvontaviranomaisen omaksi perusvarallisuudeksi hyväksymät erät, joita ei ole esitetty edellä

R0180

 

 

 

 

 

Ei käytettävissä oleva oma varallisuus, joka liittyy muihin valvontaviranomaisen omaksi perusvarallisuudeksi hyväksymiin eriin

R0190

 

 

 

 

 

Vähemmistöosuudet (ellei ole ilmoitettu muun oman varallisuuden erän osana)

R0200

 

 

 

 

 

Ei käytettävissä olevat vähemmistöosuudet ryhmätasolla

R0210

 

 

 

 

 

Tilinpäätöksen oma varallisuus, jota ei pitäisi esittää täsmäytyseränä ja joka ei täytä Solvenssi II:n mukaisen oman varallisuuden luokitteluperusteita

 

 

 

 

 

 

Tilinpäätöksen oma varallisuus, jota ei pitäisi esittää täsmäytyseränä ja joka ei täytä Solvenssi II:n mukaisen oman varallisuuden luokitteluperusteita

R0220

 

 

 

 

 

Vähennykset

 

 

 

 

 

 

Muihin rahoitusalan yrityksiin, mukaan lukien rahoitustoimintaa harjoittaviin sääntelemättömiin yrityksiin, olevien omistusyhteyksien vähennykset

R0230

 

 

 

 

 

joista direktiivin 2009/138/EY 228 artiklan mukaisesti vähennetyt

R0240

 

 

 

 

 

Sellaisten omistusyhteyksien vähennykset, joihin liittyvät tiedot puuttuvat (229 artikla)

R0250

 

 

 

 

 

Omistusyhteyksien vähennykset, kun käytetään vähentämis- ja yhdistämismenetelmää ja menetelmien yhdistelmää

R0260

 

 

 

 

 

Ei käytettävissä olevat oman varallisuuden erät yhteensä

R0270

 

 

 

 

 

Vähennykset yhteensä

R0280

 

 

 

 

 

Oma perusvarallisuus yhteensä vähennysten jälkeen

R0290

 

 

 

 

 

Oma lisävarallisuus

 

 

 

 

 

 

Maksamaton tavanomainen osakepääoma, joka on maksettava vaadittaessa mutta jota ei ole vielä vaadittu maksettavaksi

R0300

 

 

 

 

 

Maksamaton eikä vielä maksettavaksi vaadittu alkupääoma, jäsenten maksuosuudet tai vastaavat oman perusvarallisuuden erät, jotka on maksettava vaadittaessa, keskinäisten tai niitä vastaavien yritysten osalta

R0310

 

 

 

 

 

Maksamattomat etuoikeutetut osakkeet, jotka on maksettava vaadittaessa mutta joita ei ole vielä vaadittu maksettaviksi

R0320

 

 

 

 

 

Muut kuin direktiivin 2009/138/EY 96 artiklan 2 kohdan nojalla annetut remburssit ja takuut

R0350

 

 

 

 

 

Direktiivin 2009/138/EY 96 artiklan 2 kohdan nojalla annetut remburssit ja takuut

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jäseniltä direktiivin 2009/138/EY 96 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla vaaditut lisämaksut

R0360

 

 

 

 

 

Jäseniltä vaaditut lisämaksut – Muut kuin direktiivin 2009/138/EY 96 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla vaaditut

R0370

 

 

 

 

 

Ei käytettävissä oleva oma lisävarallisuus ryhmätasolla

R0380

 

 

 

 

 

Muu oma lisävarallisuus

R0390

 

 

 

 

 

Oma lisävarallisuus yhteensä

R0400

 

 

 

 

 

Muiden rahoitusalojen oma varallisuus

 

 

 

 

 

 

Täsmäytyserä

R0410

 

 

 

 

 

Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavat laitokset

R0420

 

 

 

 

 

Rahoitustoimintaa harjoittavat sääntelemättömät yhteisöt

R0430

 

 

 

 

 

Muiden rahoitusalojen oma varallisuus yhteensä

R0440

 

 

 

 

 

Oma varallisuus, kun käytetään vähentämis- ja yhdistämismenetelmää sellaisenaan tai yhdistettynä menetelmään 1

 

 

 

 

 

 

Yhteenlaskettu oma varallisuus, kun käytetään vähentämis- ja yhdistämismenetelmää ja menetelmien yhdistelmää

R0450

 

 

 

 

 

Yhteenlaskettu oma varallisuus, kun käytetään vähentämis- ja yhdistämismenetelmää ja menetelmien yhdistelmää ryhmänsisäisten liiketoimien vähentämisen jälkeen

R0460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryhmän konsolidoidun SCR:n täyttämiseksi käytettävissä oleva oma varallisuus yhteensä (ilman muilta rahoitusaloilta ja vähentämis- ja yhdistämismenetelmän avulla sisällytetyiltä yrityksiltä olevaa omaa varallisuutta)

R0520

 

 

 

 

 

Ryhmän konsolidoidun vähimmäis-SCR:n täyttämiseksi käytettävissä oleva oma varallisuus yhteensä

R0530

 

 

 

 

 

Ryhmän konsolidoidun SCR:n täyttämiseksi hyväksyttävä oma varallisuus yhteensä (ilman muilta rahoitusaloilta ja vähentämis- ja yhdistämismenetelmän avulla sisällytetyiltä yrityksiltä olevaa omaa varallisuutta)

R0560

 

 

 

 

 

Ryhmän konsolidoidun vähimmäis-SCR:n täyttämiseksi hyväksyttävä oma varallisuus yhteensä

R0570

 

 

 

 

 

Ryhmän konsolidoitu vähimmäis-SCR

R0610

 

 

 

 

 

Hyväksyttävän oman varallisuuden ja ryhmän konsolidoidun vähimmäis-SCR:n suhdeluku

R0650

 

 

 

 

 

Ryhmän SCR:n täyttämiseksi hyväksyttävä oma varallisuus yhteensä (mukaan lukien muilta rahoitusaloilta ja vähentämis- ja yhdistämismenetelmän avulla sisällytetyiltä yrityksiltä oleva oma varallisuus)

R0660

 

 

 

 

 

Ryhmän SCR

R0680

 

 

 

 

 

Hyväksyttävän oman varallisuuden ja ryhmän SCR:n suhdeluku muut rahoitusalat ja vähentämis- ja yhdistämismenetelmän avulla sisällytetyt yritykset mukaan luettuina

R0690

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0060

 

 

 

 

Täsmäytyserä

 

 

 

 

 

 

Ylijäämä, jonka verran varat ovat velkoja suuremmat

R0700

 

 

 

 

 

Omat osakkeet (suorassa ja välillisessä omistuksessa olevat)

R0710

 

 

 

 

 

Odotettavissa olevat osingot, voitonjaot ja maksut

R0720

 

 

 

 

 

Muut oman perusvarallisuuden erät

R0730

 

 

 

 

 

Vastaavuuskorjauskantoja ja erillään pidettäviä rahastoja koskevat sidotun oman pääoman erien korjaukset

R0740

 

 

 

 

 

Muu ei käytettävissä oleva oma varallisuus

R0750

 

 

 

 

 

Täsmäytyserä ennen muilla rahoitusaloilla olevien omistusyhteyksien vähennyksiä

R0760

 

 

 

 

 

Odotettavissa olevat voitot

 

 

 

 

 

 

Tuleviin vakuutusmaksuihin sisältyvät odotettavissa olevat voitot (EPIFP) – Henkivakuutus

R0770

 

 

 

 

 

Tuleviin vakuutusmaksuihin sisältyvät odotettavissa olevat voitot (EPIFP) – Vahinkovakuutus

R0780

 

 

 

 

 

Tuleviin vakuutusmaksuihin sisältyvät odotettavissa olevat voitot (EPIFP) yhteensä

R0790

 

 

 

 

 


S.25.01.21

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Standardikaavaa käyttävät yritykset

 

 

Brutto-SCR

Yrityskohtaiset parametrit

Yksinkertaistukset

 

 

C0110

C0090

C0100

Markkinariski

R0010

 

 

 

Vastapuoliriski

R0020

 

 

 

Henkivakuutusriski

R0030

 

 

 

Sairausvakuutusriski

R0040

 

 

 

Vahinkovakuutusriski

R0050

 

 

 

Hajautus

R0060

 

 

 

Aineettomien hyödykkeiden riski

R0070

 

 

 

Perus-SCR

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

SCR:n laskenta

 

C0100

 

 

Operatiivinen riski

R0130

 

 

 

Vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvä tappioiden vaimennusvaikutus

R0140

 

 

 

Laskennallisiin veroihin liittyvä tappioiden vaimennusvaikutus

R0150

 

 

 

Direktiivin 2003/41/EY 4 artiklan mukaisesti harjoitettavaa liiketoimintaa koskeva pääomavaatimus

R0160

 

 

 

SCR, ilman pääomavaatimuksen korotusta

R0200

 

 

 

Jo tehdyt pääomavaatimuksen korotukset

R0210

 

 

 

SCR

R0220

 

 

 

SCR:ää koskevat muut tiedot

 

 

 

 

Duraatiopohjaista osakeriskiä koskevan alariskiosion pääomavaatimus

R0400

 

 

 

Jäljellä olevaa osaa koskevan nimellisen SCR:n kokonaismäärä

R0410

 

 

 

Erillään pidettäviä rahastoja koskevien nimellisten SCR:ien kokonaismäärä

R0420

 

 

 

Vastaavuuskorjauskantojen nimellisten SCR:ien kokonaismäärä

R0430

 

 

 

Erillään pidettävien rahastojen nimellisten SCR:ien yhdistämisestä johtuvat hajautusvaikutukset 304 artiklaa varten

R0440

 

 

 


S.25.01.22

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR)– Standardikaavaa käyttävät ryhmät

 

 

Brutto-SCR

Yrityskohtaiset parametrit

Yksinkertaistukset

 

 

C0110

C0080

C0090

Markkinariski

R0010

 

 

 

Vastapuoliriski

R0020

 

 

 

Henkivakuutusriski

R0030

 

 

 

Sairausvakuutusriski

R0040

 

 

 

Vahinkovakuutusriski

R0050

 

 

 

Hajautus

R0060

 

 

 

Aineettomien hyödykkeiden riski

R0070

 

 

 

Perus-SCR

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

SCR:n laskenta

 

C0100

 

 

Operatiivinen riski

R0130

 

 

 

Vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvä tappioiden vaimennusvaikutus

R0140

 

 

 

Laskennallisiin veroihin liittyvä tappioiden vaimennusvaikutus

R0150

 

 

 

Direktiivin 2003/41/EY 4 artiklan mukaisesti harjoitettavaa liiketoimintaa koskeva pääomavaatimus

R0160

 

 

 

SCR, ilman pääomavaatimuksen korotusta

R0200

 

 

 

Jo tehdyt pääomavaatimuksen korotukset

R0210

 

 

 

SCR

R0220

 

 

 

SCR:ää koskevat muut tiedot

 

 

 

 

Duraatiopohjaista osakeriskiä koskevan alariskiosion pääomavaatimus

R0400

 

 

 

Jäljellä olevaa osaa koskevien nimellisten SCR:ien kokonaismäärä

R0410

 

 

 

Erillään pidettäviä rahastoja koskevien nimellisten SCR:ien kokonaismäärä

R0420

 

 

 

Vastaavuuskorjauskantojen nimellisten SCR:ien kokonaismäärä

R0430

 

 

 

Erillään pidettävien rahastojen nimellisten SCR:ien yhdistämisestä johtuvat hajautusvaikutukset 304 artiklaa varten

R0440

 

 

 

Ryhmän konsolidoitu vähimmäis-SCR

R0470

 

 

 

Muita yhteisöjä koskevat tiedot

 

 

 

 

Muiden rahoitusalojen pääomavaatimus (muiden kuin vakuutusalan pääomavaatimukset)

R0500

 

 

 

Muiden rahoitusalojen pääomavaatimus (muiden kuin vakuutusalan pääomavaatimukset) – Luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset, rahoituslaitokset, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat, yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöt

R0510

 

 

 

Muiden rahoitusalojen pääomavaatimus (muiden kuin vakuutusalan pääomavaatimukset) – Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavat laitokset

R0520

 

 

 

Muiden rahoitusalojen pääomavaatimus (muiden kuin vakuutusalan pääomavaatimukset) – Rahoitustoimintaa harjoittavat sääntelemättömät yhteisöt

R0530

 

 

 

Määräysvallattomien omistusyhteyksien pääomavaatimus

R0540

 

 

 

Edellä luettelemattomien yritysten pääomavaatimus

R0550

 

 

 

Kokonais-SCR

 

 

 

 

Vähentämis- ja yhdistämismenetelmän avulla sisällytettyjen yritysten SCR

R0560

 

 

 

SCR

R0570

 

 

 


S.25.02.21

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR)– Standardikaavaa ja osittaista sisäistä mallia käyttävät yritykset

Osatekijän yksilöllinen numero

Osatekijän kuvaus

SCR:n laskenta

Mallinnettu määrä

Yrityskohtaiset parametrit

Yksinkertaistukset

C0010

C0020

C0030

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCR:n laskenta

 

C0100

 

 

 

Hajauttamattomat osatekijät yhteensä

R0110

 

 

 

 

Hajautus

R0060

 

 

 

 

Direktiivin 2003/41/EY 4 artiklan mukaisesti harjoitettavaa liiketoimintaa koskeva pääomavaatimus

R0160

 

 

 

 

SCR, ilman pääomavaatimuksen korotusta

R0200

 

 

 

 

Jo tehdyt pääomavaatimuksen korotukset

R0210

 

 

 

 

SCR

R0220

 

 

 

 

SCR:ää koskevat muut tiedot

 

 

 

 

 

Vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän kokonaistappioiden vaimennusvaikutuksen määrä/estimaatti

R0300

 

 

 

 

Laskennallisiin veroihin liittyvän kokonaistappioiden vaimennusvaikutuksen määrä/estimaatti

R0310

 

 

 

 

Duraatiopohjaista osakeriskiä koskevan alariskiosion pääomavaatimus

R0400

 

 

 

 

Jäljellä olevaa osaa koskevien nimellisten SCR:ien kokonaismäärä

R0410

 

 

 

 

Erillään pidettävien rahastojen nimellisten SCR:ien kokonaismäärä (muut kuin direktiivin 2003/41/EY 4 artiklan (siirtymäsäännös) mukaisesti harjoitettavaan liiketoimintaan liittyvät rahastot)

R0420

 

 

 

 

Vastaavuuskorjauskantojen nimellisten SCR:ien kokonaismäärä

R0430

 

 

 

 

Erillään pidettävien rahastojen nimellisten SCR:ien yhdistämisestä johtuvat hajautusvaikutukset 304 artiklaa varten

R0440

 

 

 

 


S.25.02.22

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR)– Standardikaavaa ja osittaista sisäistä mallia käyttävät ryhmät

Osatekijän yksilöllinen numero

Osatekijän kuvaus

SCR:n laskenta

Mallinnettu määrä

Yrityskohtaiset parametrit

Yksinkertaistukset

C0010

C0020

C0030

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCR:n laskenta

 

C0100

 

 

 

Hajauttamattomat osatekijät yhteensä

R0110

 

 

 

 

Hajautus

R0060

 

 

 

 

Direktiivin 2003/41/EY 4 artiklan mukaisesti harjoitettavaa liiketoimintaa koskeva pääomavaatimus

R0160

 

 

 

 

SCR, ilman pääomavaatimuksen korotusta

R0200

 

 

 

 

Jo tehdyt pääomavaatimuksen korotukset

R0210

 

 

 

 

Konsolidointimenetelmällä laskettu yritysten SCR

R0220

 

 

 

 

SCR:ää koskevat muut tiedot

 

 

 

 

 

Vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän kokonaistappioiden vaimennusvaikutuksen määrä/estimaatti

R0300

 

 

 

 

Laskennallisiin veroihin liittyvän kokonaistappioiden vaimennusvaikutuksen määrä/estimaatti

R0310

 

 

 

 

Duraatiopohjaista osakeriskiä koskevan alariskiosion pääomavaatimus

R0400

 

 

 

 

Jäljellä olevaa osaa koskevien nimellisten SCR:ien kokonaismäärä

R0410

 

 

 

 

Erillään pidettävien rahastojen nimellisten SCR:ien kokonaismäärä (muut kuin direktiivin 2003/41/EY 4 artiklan (siirtymäsäännös) mukaisesti harjoitettavaan liiketoimintaan liittyvät rahastot).

R0420

 

 

 

 

Vastaavuuskorjauskantojen nimellisten SCR:ien kokonaismäärä

R0430

 

 

 

 

Erillään pidettävien rahastojen nimellisten SCR:ien yhdistämisestä johtuvat hajautusvaikutukset 304 artiklaa varten

R0440

 

 

 

 

Ryhmän konsolidoitu vähimmäis-SCR

R0470

 

 

 

 

Muita yhteisöjä koskevat tiedot

 

 

 

 

 

Muiden rahoitusalojen pääomavaatimus (muiden kuin vakuutusalan pääomavaatimukset)

R0500

 

 

 

 

Muiden rahoitusalojen pääomavaatimus (muiden kuin vakuutusalan pääomavaatimukset) – Luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset, rahoituslaitokset, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat, yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöt

R0510

 

 

 

 

Muiden rahoitusalojen pääomavaatimus (muiden kuin vakuutusalan pääomavaatimukset) – Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavat laitokset

R0520

 

 

 

 

Muiden rahoitusalojen pääomavaatimus (muiden kuin vakuutusalan pääomavaatimukset) – Rahoitustoimintaa harjoittavat sääntelemättömät yhteisöt

R0530

 

 

 

 

Määräysvallattomien omistusyhteyksien pääomavaatimus

R0540

 

 

 

 

Edellä luettelemattomien yritysten pääomavaatimus

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0100

 

 

 

Kokonais-SCR

 

 

 

 

 

Vähentämis- ja yhdistämismenetelmän avulla sisällytettyjen yritysten SCR

R0560

 

 

 

 

SCR

R0570

 

 

 

 


S.25.03.21

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Kokonaista sisäistä mallia käyttävät yritykset

Osatekijän yksilöllinen numero

Osatekijän kuvaus

SCR:n laskenta

C0010

C0020

C0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCR:n laskenta

 

C0100

Hajauttamattomat osatekijät yhteensä

R0110

 

Hajautus

R0060

 

Direktiivin 2003/41/EY 4 artiklan mukaisesti harjoitettavaa liiketoimintaa koskeva pääomavaatimus

R0160

 

SCR, ilman pääomavaatimuksen korotusta

R0200

 

Jo tehdyt pääomavaatimuksen korotukset

R0210

 

SCR

R0220

 

SCR:ää koskevat muut tiedot

 

 

Vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän kokonaistappioiden vaimennusvaikutuksen määrä/estimaatti

R0300

 

Laskennallisiin veroihin liittyvän kokonaistappioiden vaimennusvaikutuksen määrä/estimaatti

R0310

 

Jäljellä olevaa osaa koskevien nimellisten SCR:ien kokonaismäärä

R0410

 

Erillään pidettävien rahastojen nimellisten SCR:ien kokonaismäärä (muut kuin direktiivin 2003/41/EY 4 artiklan (siirtymäsäännös) mukaisesti harjoitettavaan liiketoimintaan liittyvät rahastot).

R0420

 

Vastaavuuskorjauskantojen nimellisten SCR:ien kokonaismäärä

R0430

 

Erillään pidettävien rahastojen nimellisten SCR:ien yhdistämisestä johtuvat hajautusvaikutukset 304 artiklaa varten

R0440

 


S.25.03.22

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR)– Kokonaista sisäistä mallia käyttävät ryhmät

Osatekijän yksilöllinen numero

Osatekijän kuvaus

SCR:n laskenta

C0010

C0020

C0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCR:n laskenta

 

C0100

Hajauttamattomat osatekijät yhteensä

R0110

 

Hajautus

R0060

 

Direktiivin 2003/41/EY 4 artiklan mukaisesti harjoitettavaa liiketoimintaa koskeva pääomavaatimus

R0160

 

SCR, ilman pääomavaatimuksen korotusta

R0200

 

Jo tehdyt pääomavaatimuksen korotukset

R0210

 

Vakavaraisuuspääomavaatimus

R0220

 

SCR:ää koskevat muut tiedot

 

 

Vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän kokonaistappioiden vaimennusvaikutuksen määrä/estimaatti

R0300

 

Laskennallisiin veroihin liittyvän kokonaistappioiden vaimennusvaikutuksen määrä/estimaatti

R0310

 

Jäljellä olevaa osaa koskevien nimellisten SCR:ien kokonaismäärä

R0410

 

Erillään pidettävien rahastojen nimellisten SCR:ien kokonaismäärä (muut kuin direktiivin 2003/41/EY 4 artiklan (siirtymäsäännös) mukaisesti harjoitettavaan liiketoimintaan liittyvät rahastot).

R0420

 

Vastaavuuskorjauskantojen nimellisten SCR:ien kokonaismäärä

R0430

 

Erillään pidettävien rahastojen nimellisten SCR:ien yhdistämisestä johtuvat hajautusvaikutukset 304 artiklaa varten

R0440

 

Ryhmän konsolidoitu SCR

R0470

 

Muita yhteisöjä koskevat tiedot

 

 

Muiden rahoitusalojen pääomavaatimus (muiden kuin vakuutusalan pääomavaatimukset)

R0500

 

Muiden rahoitusalojen pääomavaatimus (muiden kuin vakuutusalan pääomavaatimukset) – Luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset, rahoituslaitokset, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat, yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöt

R0510

 

Muiden rahoitusalojen pääomavaatimus (muiden kuin vakuutusalan pääomavaatimukset) – Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavat laitokset

R0520

 

Muiden rahoitusalojen pääomavaatimus (muiden kuin vakuutusalan pääomavaatimukset) – Rahoitustoimintaa harjoittavat sääntelemättömät yhteisöt

R0530

 

Määräysvallattomien omistusyhteyksien pääomavaatimus

R0540

 

Edellä luettelemattomien yritysten pääomavaatimus

R0550

 

S.28.01.01

Vähimmäispääomavaatimus (MCR) – Vain henkivakuutus- tai vahinkovakuutustoiminta tai jälleenvakuutustoiminta

Vahinkovakuutus- ja vahinkojälleenvakuutusvelvoitteisiin sovellettava lineaarisen kaavan osa

 

 

C0010

 

 

 

MCRNL -tulos

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettomääräinen (vähennettynä jälleenvakuutussopimusten/erillisyhtiöiden osuudella) paras estimaatti ja vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna

Nettomääräinen (vähennettynä jälleenvakuutussopimusten osuudella) vakuutusmaksutulo viimeisten 12 kuukauden ajalta

 

 

 

 

C0020

C0030

Sairauskuluvakuutus ja sen suhteellinen jälleenvakuutus

R0020

 

 

Vakuutus ansiotulon menetyksen varalta ja sen suhteellinen jälleenvakuutus

R0030

 

 

Työntekijän tapaturmavakuutus ja sen suhteellinen jälleenvakuutus

R0040

 

 

Moottoriajoneuvon vastuuvakuutus ja sen suhteellinen jälleenvakuutus

R0050

 

 

Muu moottoriajoneuvovakuutus ja sen suhteellinen jälleenvakuutus

R0060

 

 

Meri-, ilmailu- ja kuljetusvakuutus ja sen suhteellinen jälleenvakuutus

R0070

 

 

Palo- ja muu omaisuusvahinkovakuutus ja sen suhteellinen jälleenvakuutus

R0080

 

 

Yleinen vastuuvakuutus ja sen suhteellinen jälleenvakuutus

R0090

 

 

Luotto- ja takausvakuutus ja sen suhteellinen jälleenvakuutus

R0100

 

 

Oikeusturvavakuutus ja sen suhteellinen jälleenvakuutus

R0110

 

 

Matka-apuvakuutus ja sen suhteellinen jälleenvakuutus

R0120

 

 

Vakuutus muiden taloudellisten menetysten varalta ja sen suhteellinen jälleenvakuutus

R0130

 

 

Sairausvakuutuksen ei-suhteellinen jälleenvakuutus

R0140

 

 

Vastuuvakuutuksen ei-suhteellinen jälleenvakuutus

R0150

 

 

Meri-, ilmailu- ja kuljetusvakuutuksen ei-suhteellinen jälleenvakuutus

R0160

 

 

Omaisuusvakuutuksen ei-suhteellinen jälleenvakuutus

R0170

 

 


Henkivakuutus- ja henkijälleenvakuutusvelvoitteisiin sovellettava lineaarisen kaavan osa

 

 

C0040

 

 

 

MCRL -tulos

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettomääräinen (vähennettynä jälleenvakuutussopimusten/erillisyhtiöiden osuudella) paras estimaatti ja vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna

Nettomääräinen (vähennettynä jälleenvakuutussopimusten/erillisyhtiöiden osuudella) riskisumma yhteensä

 

 

 

 

C0050

C0060

Oikeuden ylijäämään sisältävät velvoitteet – Taatut etuudet

R0210

 

 

Oikeuden ylijäämään sisältävät velvoitteet – Tulevat harkinnanvaraiset lisäetuudet

R0220

 

 

Indeksi- ja sijoitussidonnaiset vakuutusvelvoitteet

R0230

 

 

Muut henki(jälleen)vakuutus- ja sairaus(jälleen)vakuutusvelvoitteet

R0240

 

 

Kaikkien henki(jälleen)vakuutusvelvoitteiden riskisumma yhteensä

R0250

 

 


Kokonais-MCR:n laskenta

 

 

C0070

Lineaarinen MCR

R0300

 

SCR

R0310

 

MCR:n enimmäistaso

R0320

 

MCR:n vähimmäistaso

R0330

 

Yhdistetty MCR

R0340

 

MCR:n absoluuttinen vähimmäistaso

R0350

 

 

 

C0070

MCR

R0400

 

S.28.02.01

Vähimmäispääomavaatimus (MCR) – Sekä henkivakuutus- että vahinkovakuutustoiminta

 

 

Vahinkovakuutustoiminta

Henkivakuutustoiminta

 

Vahinkovakuutustoiminta

Henkivakuutustoiminta

 

 

MCR(NL,NL) -tulos

MCR(NL,L) -tulos

 

 

 

 

 

 

 

C0010

C0020

 

 

 

 

 

Vahinkovakuutus- ja vahinkojälleenvakuutusvelvoitteisiin sovellettava lineaarisen kaavan osa

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettomääräinen (vähennettynä jälleenvakuutussopimusten/erillisyhtiöiden osuudella) paras estimaatti ja vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna

Nettomääräinen (vähennettynä jälleenvakuutussopimusten osuudella) vakuutusmaksutulo viimeisten 12 kuukauden ajalta

Nettomääräinen (vähennettynä jälleenvakuutussopimusten/erillisyhtiöiden osuudella) paras estimaatti ja vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna

Nettomääräinen (vähennettynä jälleenvakuutussopimusten osuudella) vakuutusmaksutulo viimeisten 12 kuukauden ajalta

 

 

 

 

 

C0030

C0040

C0050

C0060

Sairauskuluvakuutus ja sen suhteellinen jälleenvakuutus

R0020

 

 

 

 

Vakuutus ansiotulon menetyksen varalta ja sen suhteellinen jälleenvakuutus

R0030

 

 

 

 

Työntekijän tapaturmavakuutus ja sen suhteellinen jälleenvakuutus

R0040

 

 

 

 

Moottoriajoneuvon vastuuvakuutus ja sen suhteellinen jälleenvakuutus

R0050

 

 

 

 

Muu moottoriajoneuvovakuutus ja sen suhteellinen jälleenvakuutus

R0060

 

 

 

 

Meri-, ilmailu- ja kuljetusvakuutus ja sen suhteellinen jälleenvakuutus

R0070

 

 

 

 

Palo- ja muu omaisuusvahinkovakuutus ja sen suhteellinen jälleenvakuutus

R0080

 

 

 

 

Yleinen vastuuvakuutus ja sen suhteellinen jälleenvakuutus

R0090

 

 

 

 

Luotto- ja takausvakuutus ja sen suhteellinen jälleenvakuutus

R0100

 

 

 

 

Oikeusturvavakuutus ja sen suhteellinen jälleenvakuutus

R0110

 

 

 

 

Matka-apuvakuutus ja sen suhteellinen jälleenvakuutus

R0120

 

 

 

 

Vakuutus muiden taloudellisten menetysten varalta ja sen suhteellinen jälleenvakuutus

R0130

 

 

 

 

Sairausvakuutuksen ei-suhteellinen jälleenvakuutus

R0140

 

 

 

 

Vastuuvakuutuksen ei-suhteellinen jälleenvakuutus

R0150

 

 

 

 

Meri-, ilmailu- ja kuljetusvakuutuksen ei-suhteellinen jälleenvakuutus

R0160

 

 

 

 

Omaisuusvakuutuksen ei-suhteellinen jälleenvakuutus

R0170

 

 

 

 


 

 

Vahinkovakuutustoiminta

Henkivakuutustoiminta

 

Vahinkovakuutustoiminta

Henkivakuutustoiminta

 

 

MCR(L,NL) -tulos

MCR(L,L) -tulos

 

 

 

 

 

 

 

C0070

C0080

 

 

 

 

 

Henkivakuutus- ja henkijälleenvakuutusvelvoitteisiin sovellettava lineaarisen kaavan osa

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettomääräinen (vähennettynä jälleenvakuutussopimusten/erillisyhtiöiden osuudella) paras estimaatti ja vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna

Nettomääräinen (vähennettynä jälleenvakuutussopimusten/erillisyhtiöiden osuudella) riskisumma yhteensä

Nettomääräinen (vähennettynä jälleenvakuutussopimusten/erillisyhtiöiden osuudella) paras estimaatti ja vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna

Nettomääräinen (vähennettynä jälleenvakuutussopimusten/erillisyhtiöiden osuudella) riskisumma yhteensä

 

 

 

 

 

C0090

C0100

C0110

C0120

Oikeuden ylijäämään sisältävät velvoitteet – Taatut etuudet

R0210

 

 

 

 

Oikeuden ylijäämään sisältävät velvoitteet – Tulevat harkinnanvaraiset lisäetuudet

R0220

 

 

 

 

Indeksi- ja sijoitussidonnaiset vakuutusvelvoitteet

R0230

 

 

 

 

Muut henki(jälleen)vakuutus- ja sairaus(jälleen)vakuutusvelvoitteet

R0240

 

 

 

 

Kaikkien henki(jälleen)vakuutusvelvoitteiden riskisumma yhteensä

R0250

 

 

 

 


Kokonais-MCR:n laskenta

 

 

C0130

 

Lineaarinen MCR

R0300

 

 

SCR

R0310

 

 

MCR:n enimmäistaso

R0320

 

 

MCR:n vähimmäistaso

R0330

 

 

Yhdistetty MCR

R0340

 

 

MCR:n absoluuttinen vähimmäistaso

R0350

 

 

 

 

C0130

 

MCR

R0400

 

 

 

 

 

 

Henki- ja vahinkovakuutustoiminnan nimellisen MCR:n laskenta

Vahinkovakuutustoiminta

Henkivakuutustoiminta

 

 

C0140

C0150

Nimellinen lineaarinen MCR

R0500

 

 

Nimellinen SCR, ilman korotusta (vuotuinen tai viimeisin laskenta)

R0510

 

 

Nimellisen MCR:n enimmäistaso

R0520

 

 

Nimellisen MCR:n vähimmäistaso

R0530

 

 

Nimellinen yhdistetty MCR

R0540

 

 

Nimellisen MCR:n absoluuttinen vähimmäistaso

R0550

 

 

Nimellinen MCR

R0560

 

 

S.32.01.22

Ryhmään kuuluvat yritykset

Maa

Yrityksen tunnistekoodi

Yrityksen tunnistekoodin tyyppi

Yrityksen virallinen nimi

Yrityksen toimiala

Oikeudellinen muoto

Luokka (keskinäinen / muu kuin keskinäinen)

Valvontaviranomainen

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

(jatkoa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vaikutusvaltaa koskevat kriteerit

Ryhmävalvonnan soveltamisalaan sisällyttäminen

Ryhmän vakavaraisuuden laskentamenetelmä

%:a osakepääomasta

Konsolidoidun tilinpäätöksen laadinnassa käytetty %-osuus

%:a äänioikeuksista

Muut kriteerit

Vaikutusvallan taso

Ryhmän vakavaraisuuden laskennassa käytetty suhteellinen osuus

KYLLÄ/EI

Päätöksen päivämäärä, jos sovelletaan 214 artiklaa

Käytetty menetelmä ja menetelmää 1 käytettäessä yrityksen käsittely

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LIITE II

Yksittäisten yritysten vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevan kertomuksen taulukoiden ohjeet

Tämä liite sisältää tämän asetuksen liitteessä I olevia taulukoita koskevat lisäohjeet. Taulukoiden ensimmäisessä sarakkeessa yksilöidään ilmoitettavat erät yksilöimällä sarakkeet ja rivit liitteessä I olevan taulukon mukaisesti.

Tässä liitteessä käytetään ilmaisua ”tämä taulukko” aina kun viitataan taulukoihin, jotka on täytettävä tämän liitteen eri jaksoissa olevien ohjeiden mukaisesti.

S.02.01. – Tase

Yleisiä huomautuksia

Tämä jakso koskee vuosittaisten tietojen ilmoittamista yksittäisistä yhteisöistä.

Sarake ”Solvenssi II -arvo” (C0010) on täytettävä direktiivissä 2009/138/EY, delegoidussa asetuksessa (EU) 2015/35 ja mainittuun direktiiviin liittyvissä teknisissä standardeissa ja ohjeissa vahvistettujen arvostusperiaatteiden perusteella.

 

ERÄ

OHJEET

Varat

C0010/R0030

Aineettomat hyödykkeet

Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo Yksilöitävissä oleva ei-monetaarinen omaisuuserä, jolla ei ole aineellista olomuotoa.

C0010/R0040

Laskennalliset verosaamiset

Laskennalliset verosaamiset ovat yhteisön hyväksi tulevilla kausilla luettavia tuloveroja, jotka perustuvat

a)

verotuksessa vähennyskelpoisiin väliaikaisiin eroihin;

b)

tulevaisuudessa käytettäviin verotuksellisiin tappioihin; ja/tai

c)

tulevaisuudessa käytettäviin verotukseen liittyviin hyvityksiin.

C0010/R0050

Eläke-etuuksien ylijäämä

Tämä on kokonaisnettoylijäämä, joka liittyy työntekijöiden eläkejärjestelmään.

C0010/R0060

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet (omassa käytössä)

Aineelliset hyödykkeet, jotka on tarkoitettu pysyvään käyttöön, ja yrityksen omassa käytössä olevat kiinteistöt. Se sisältää myös rakenteilla olevat kiinteistöt, jotka tulevat valmistuttuaan omaan käyttöön.

C0010/R0070

Sijoitukset (muut kuin indeksi- ja sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat varat)

Tämä on sijoitusten kokonaismäärä, lukuun ottamatta indeksi- ja sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevia varoja.

C0010/R0080

Kiinteistöt (muut kuin omassa käytössä olevat)

Muiden kuin omassa käytössä olevien kiinteistöjen määrä. Se sisältää myös rakenteilla olevat kiinteistöt, jotka eivät tule valmistuttuaan omaan käyttöön.

C0010/R0090

Omistusosuudet sidosyrityksissä, mukaan lukien omistusyhteydet

Direktiivin 2009/138/EY 13 artiklan 20 kohdan ja 212 artiklan 2 kohdan määritelmän mukaiset omistusyhteydet ja mainitun direktiivin 212 artiklan 1 kohdan b alakohdan määritelmän mukaiset omistusosuudet sidosyrityksissä.

Kun osa omistusyhteyteen ja sidosyrityksiin liittyvistä varoista liittyy sijoitus- ja indeksisidonnaisiin sopimuksiin, kyseiset osat ilmoitetaan kohdassa C0010/R0220 ”indeksi- ja sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat varat”.

C0010/R0100

Osakkeet

Tämä on listattujen ja listaamattomien osakkeiden kokonaismäärä.

C0010/R0110

Osakkeet – listatut

Yritysten pääomaa edustavat osakkeet, jotka edustavat esimerkiksi yrityksessä olevia omistusosuuksia, joilla käydään kauppaa direktiivissä 2004/39/EY määritellyllä säännellyllä markkinalla tai kyseisessä direktiivissä määritellyssä monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä.

Omistusosuudet sidosyrityksissä, mukaan lukien omistusyhteydet, eivät sisälly tähän.

C0010/R0120

Osakkeet – listaamattomat

Yritysten pääomaa edustavat osakkeet, jotka edustavat esimerkiksi yrityksessä olevia omistusosuuksia, joilla ei käydä kauppaa direktiivissä 2004/39/EY määritellyllä säännellyllä markkinalla tai direktiivissä 2004/39/EY määritellyssä monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä.

Omistusosuudet sidosyrityksissä, mukaan lukien omistusyhteydet, eivät sisälly tähän.

C0010/R0130

Joukkovelkakirjalainat

Tämä kattaa valtion joukkovelkakirjalainat, yrityslainat, strukturoidut velkakirjat ja vakuudelliset arvopaperit.

C0010/R0140

Valtion joukkovelkakirjalainat

Viranomaisten (keskushallintojen, ylikansallisten hallintoelinten, aluehallintojen tai paikallisviranomaisten) liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjalainat ja joukkovelkakirjalainat, jotka ovat kokonaan, ehdoitta ja peruuttamattomasti Euroopan keskuspankin takaamia tai jäsenvaltioiden keskushallintojen ja keskuspankkien takaamia, kun joukkovelkakirjalainat ovat kyseisen keskushallinnon tai keskuspankin kansallisen valuutan määräisiä ja sillä rahoitettuja, tai asetuksen (EU) N:o 575/2013 117 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen kansainvälisten kehityspankkien takaamia tai asetuksen (EU) N:o 575/2013 118 artiklassa tarkoitettujen kansainvälisten organisaatioiden takaamia ja takuu täyttää delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 215 artiklassa säädetyt vaatimukset.

C0010/R0150

Yrityslainat

Yritysten liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjalainat.

C0010/R0160

Strukturoidut velkakirjat

Hybridiarvopaperit, jossa kiinteätuottoinen (tuotto saadaan kiinteiden maksujen muodossa) arvopaperi yhdistetään erilaisiin johdannaisiin. Tämän luokan ulkopuolelle jäävät valtioiden liikkeeseen laskemat kiinteätuottoiset arvopaperit. Kyse on arvopapereista, joihin on yhdistetty mitä tahansa johdannaisluokkia, mukaan lukien luottoriskinvaihtosopimukset (CDS), vakiomaturiteetin koronvaihtosopimukset (CMS) ja luottoriskioptiot (CDOp). Tähän luokkaan kuuluvia sijoituksia ei eroteta osiin.

C0010/R0170

Vakuudelliset arvopaperit

Arvopaperit, joiden arvo ja maksut johdetaan kohde-etuussalkusta. Tämä luokka sisältää omaisuusvakuudelliset arvopaperit (ABS), kiinteistövakuudelliset arvopaperit (MBS), liikekiinteistölainavakuudelliset arvopaperit (CMBS), vakuudelliset velkasitoumukset (CDO), lainavakuudelliset velkasitoumukset (CLO) ja kiinteistölainavakuudelliset velkasitoumukset (CMO).

C0010/R0180

Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset

Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavalla yrityksellä tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY 1 artiklan 2 kohdassa määriteltyä siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavaa yritystä (yhteissijoitusyritys) tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa määriteltyä vaihtoehtoista sijoitusrahastoa.

C0010/R0190

Johdannaiset

Rahoitusinstrumentti tai muu sopimus, jolla on seuraavat kolme ominaisuutta:

a)

sen arvo muuttuu tietyn koron, rahoitusinstrumentin hinnan, hyödykkeen hinnan, valuuttakurssin, hinta- tai kurssi-indeksin, luottoluokituksen tai luottoindeksin taikka muun muuttujan (jota joskus sanotaan ”kohde-etuudeksi”) arvon muuttuessa, joka, jos se on muu kuin taloudellinen muuttuja, ei liity nimenomaisesti sopimusosapuoliin;

b)

se ei sopimusta tehtäessä vaadi lainkaan nettosijoitusta tai vaatii pienemmän nettosijoituksen kuin mitä vaadittaisiin toisen tyyppisissä sopimuksissa, joiden odotettaisiin reagoivan markkinatekijöiden muutoksiin vastaavalla tavalla;

c)

se toteutetaan tiettynä päivänä tulevaisuudessa.

Ilmoitetaan johdannaisen raportointipäivänä voimassa oleva Solvenssi II -arvo, jos se on positiivinen (jos arvo on negatiivinen, ks. C0010/R0790).

C0010/R0200

Talletukset, jotka eivät kuulu muihin rahavaroihin

Talletukset, jotka eivät kuulu muihin rahavaroihin ja joita ei voi käyttää maksujen suorittamiseen ennen tiettyä erääntymispäivää eikä vaihtaa käteiseen rahaan tai siirtokelpoisiin talletuksiin ilman merkittäviä rajoituksia tai seuraamuksia.

C0010/R0210

Muut sijoitukset

Muut sijoitukset, joita ei ole vielä ilmoitettu edellä

C0010/R0220

Indeksi- ja sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat varat

Indeksi- ja sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat varat (luokiteltu delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 liitteessä I määriteltyyn vakuutuslajiin 31).

C0010/R0230

Kiinnelainat ja muut lainat

Tämä on kiinnelainojen ja muiden lainojen kokonaismäärä, ts. rahoitusvaroihin kuuluvat erät, jotka syntyvät, kun yritys lainaa varoja vakuuksilla tai ilman vakuuksia, mukaan lukien konsernitilijärjestelyt.

C0010/R0240

Lainat, joiden vakuutena on vakuutussopimus

Vakuutuksenottajille annettavat lainat, joiden vakuutena on vakuutussopimus (perustana oleva vakuutustekninen vastuuvelka).

C0010/R0250

Kiinnelainat ja muut lainat yksityishenkilöille

Rahoitusvaroihin kuuluvat erät, jotka syntyvät, kun lainanantajat lainaavat varoja lainanottajille (yksityishenkilöille) vakuuksilla tai ilman vakuuksia, mukaan lukien konsernitilijärjestelyt.

C0010/R0260

Muut kiinnelainat ja lainat

Rahoitusvaroihin kuuluvat erät, jotka syntyvät, kun lainanantajat lainaavat varoja lainanottajille (muille kuin niille, jotka voidaan luokitella erään R0240 tai R0250) vakuuksilla tai ilman vakuuksia, mukaan lukien konsernitilijärjestelyt.

C0010/R0270

Jälleenvakuutussopimuksista olevat saamiset:

Jälleenvakuutussopimuksista olevien saamisten kokonaismäärä. Se vastaa jälleenvakuuttajan osuutta vakuutusteknisestä vastuuvelasta (mukaan lukien rajoitettu jälleenvakuutus ja erillisyhtiöt).

C0010/R0280

Vahinkovakuutus ja NSLT-sairausvakuutus

Jälleenvakuutussopimuksista olevat saamiset vahinkovakuutuksen ja NSLT-sairausvakuutuksen vakuutusteknisen vastuuvelan osalta.

C0010/R0290

Vahinkovakuutus, ilman sairausvakuutusta

Jälleenvakuutussopimuksista olevat saamiset vahinkovakuutuksen vakuutusteknisen vastuuvelan osalta, lukuun ottamatta NSLT-sairausvakuutuksen vakuutusteknistä vastuuvelkaa.

C0010/R0300

NSLT-sairausvakuutus

Jälleenvakuutussopimuksista olevat saamiset NSLT-sairausvakuutuksen vakuutusteknisen vastuuvelan osalta.

C0010/R0310

Henkivakuutus ja SLT-sairausvakuutus, ilman sairausvakuutusta sekä indeksi- ja sijoitussidonnaisia sopimuksia

Jälleenvakuutussopimuksista olevat saamiset henkivakuutuksen ja SLT-sairausvakuutuksen vakuutusteknisen vastuuvelan osalta, lukuun ottamatta sairausvakuutusta sekä indeksi- ja sijoitussidonnaisia sopimuksia.

C0010/R0320

SLT-sairausvakuutus

Jälleenvakuutussopimuksista olevat saamiset SLT-sairausvakuutuksen vakuutusteknisen vastuuvelan osalta.

C0010/R0330

Henkivakuutus, ilman sairausvakuutusta sekä indeksi- ja sijoitussidonnaisia sopimuksia

Jälleenvakuutussopimuksista olevat saamiset henkivakuutuksen vakuutusteknisen vastuuvelan osalta, lukuun ottamatta SLT-sairausvakuutuksen sekä indeksi- ja sijoitussidonnaisten sopimusten vakuutusteknistä vastuuvelkaa.

C0010/R0340

Indeksi- ja sijoitussidonnainen henkivakuutus

Jälleenvakuutussopimuksista olevat saamiset indeksi- ja sijoitussidonnaisen henkivakuutuksen vakuutusteknisen vastuuvelan osalta.

C0010/R0350

Jälleenvakuutustalletteet

Hyväksyttyyn jälleenvakuutukseen liittyvät talletteet.

C0010/R0360

Vakuutussaamiset ja saamiset vakuutusedustajilta

Määrät, jotka ovat erääntyneet vakuutuksenottajien, vakuuttajien ja muiden tahojen, joilla on sidonnaisuuksia vakuutustoimintaan, maksettaviksi ja jotka eivät sisälly vakuutusteknisen vastuuvelan sisään tuleviin kassavirtoihin.

Niihin on sisällytettävä saamiset hyväksytystä jälleenvakuutuksesta.

C0010/R0370

Saamiset jälleenvakuutustoiminnasta

Määrät, jotka ovat erääntyneet jälleenvakuuttajien ja muiden tahojen, joilla on sidonnaisuuksia jälleenvakuutustoimintaan, maksettaviksi ja jotka eivät sisälly jälleenvakuutussopimuksista oleviin saamisiin.

Ne voivat sisältää: jälleenvakuuttajilta olevista saamisista maksettaviksi erääntyneet määrät, jotka liittyvät vakuutuksenottajien tai edunsaajien käsiteltyihin vahinkoihin; jälleenvakuuttajilta olevat saamiset, jotka liittyvät muihin kuin vakuutustapahtumiin tai maksettuihin vakuutuskorvauksiin, esimerkiksi palkkioihin.

C0010/R0380

Muut saamiset (myyntisaamiset, ei vakuutuksiin liittyvät)

Näihin sisältyvät saamiset työntekijöiltä tai liikekumppaneilta (muilta kuin vakuutusalan liikekumppaneilta), mukaan lukien julkisyhteisöt.

C0010/R0390

Omat osakkeet (suorassa omistuksessa olevat)

Tämä on yrityksen suorassa omistuksessa olevien omien osakkeiden kokonaismäärä.

C0010/R0400

Oman varallisuuden eriin tai maksettaviksi määrättyyn mutta vielä maksamattomaan alkupääomaan liittyvät saamiset

Oman varallisuuden eriin tai maksettaviksi määrättyyn mutta vielä maksamattomaan alkupääomaan liittyvien saamisten arvo.

C0010/R0410

Rahavarat

Liikkeessä olevat setelit ja metallirahat, joita käytetään yleisesti maksamiseen, ja talletukset, jotka voidaan vaadittaessa vaihtaa nimellisarvosta käteiseen rahaan ja niitä voidaan välittömästi käyttää maksamiseen sekillä, tratalla, pankkisiirrolla, suoraveloituksella tai suoralla luotolla tai muulla suoramaksuvälineellä ilman seuraamuksia tai rajoituksia.

Pankkitilejä ei saa nettouttaa, joten tähän erään kirjataan vain tilit, joiden saldo on positiivinen, ja sekkitililuotot esitetään velkojen yhteydessä, paitsi jos on olemassa sekä laillinen kuittausoikeus että osoitettavissa oleva aikomus suorittaa maksut nettomääräisinä.

C0010/R0420

Kaikki muut varat, joita ei ole esitetty muualla

Tässä ilmoitetaan kaikki muut varat, joita ei ole jo sisällytetty muihin tase-eriin.

C0010/R0500

Varat yhteensä

Tämä on kaikkien varojen kokonaismäärä.

Velat

C0010/R0510

Vakuutustekninen vastuuvelka – vahinkovakuutus

Vahinkovakuutuksen vakuutusteknisen vastuuvelan yhteismäärä.

Tähän määrään on sisällytettävä jaottelu vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevasta siirtymäkauden vähennyksestä vähimmäispääomavaatimusten (MCR) laskennassa käytettävän oikeasuhteisen menetelmän mukaisesti.

C0010/R0520

Vakuutustekninen vastuuvelka – vahinkovakuutus (ilman sairausvakuutusta)

Tämä on vahinkovakuutuksen (lukuun ottamatta sairausvakuutusta) vakuutusteknisen vastuuvelan kokonaismäärä.

Tähän määrään on sisällytettävä jaottelu vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevasta siirtymäkauden vähennyksestä MCR:ien laskennassa käytettävän oikeasuhteisen menetelmän mukaisesti.

C0010/R0530

Vakuutustekninen vastuuvelka – vahinkovakuutus (ilman sairausvakuutusta) – Vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna

Tämä on vahinkovakuutuksen (lukuun ottamatta sairausvakuutusta) (toistettavissa/suojattavissa olevan vakuutuskannan) kokonaisuutena lasketun vakuutusteknisen vastuuvelan kokonaismäärä.

Tähän määrään on sisällytettävä jaottelu vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevasta siirtymäkauden vähennyksestä MCR:ien laskennassa käytettävän oikeasuhteisen menetelmän mukaisesti.

C0010/R0540

Vakuutustekninen vastuuvelka – vahinkovakuutus (ilman sairausvakuutusta) – Paras estimaatti

Tämä on vahinkovakuutuksen (lukuun ottamatta sairausvakuutusta) vakuutusteknisen vastuuvelan parhaan estimaatin kokonaismäärä.

Paras estimaatti ilmoitetaan ennen jälleenvakuuttajien osuuden vähentämistä.

Tähän määrään on sisällytettävä jaottelu vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevasta siirtymäkauden vähennyksestä MCR:ien laskennassa käytettävän oikeasuhteisen menetelmän mukaisesti.

C0010/R0550

Vakuutustekninen vastuuvelka – vahinkovakuutus (ilman sairausvakuutusta) – Riskimarginaali

Tämä on vahinkovakuutuksen (lukuun ottamatta sairausvakuutusta) vakuutusteknisen vastuuvelan riskimarginaalin kokonaismäärä.

Tähän määrään on sisällytettävä jaottelu vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevasta siirtymäkauden vähennyksestä MCR:ien laskennassa käytettävän oikeasuhteisen menetelmän mukaisesti.

C0010/R0560

Vakuutustekninen vastuuvelka – NSLT-sairausvakuutus

Tämä on NSLT-sairausvakuutuksen vakuutusteknisen vastuuvelan kokonaismäärä.

Tähän määrään on sisällytettävä jaottelu vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevasta siirtymäkauden vähennyksestä MCR:ien laskennassa käytettävän oikeasuhteisen menetelmän mukaisesti.

C0010/R0570

Vakuutustekninen vastuuvelka – NSLT-sairausvakuutus – Vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna

Tämä on NSLT-sairausvakuutuksen (toistettavissa/suojattavissa olevan vakuutuskannan) kokonaisuutena lasketun vakuutusteknisen vastuuvelan kokonaismäärä.

Tähän määrään on sisällytettävä jaottelu vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevasta siirtymäkauden vähennyksestä MCR:ien laskennassa käytettävän oikeasuhteisen menetelmän mukaisesti.

C0010/R0580

Vakuutustekninen vastuuvelka – NSLT-sairausvakuutus – Paras estimaatti

Tämä on NSLT-sairausvakuutuksen vakuutusteknisen vastuuvelan parhaan estimaatin kokonaismäärä.

Paras estimaatti ilmoitetaan ennen jälleenvakuuttajien osuuden vähentämistä.

Tähän määrään on sisällytettävä jaottelu vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevasta siirtymäkauden vähennyksestä MCR:ien laskennassa käytettävän oikeasuhteisen menetelmän mukaisesti.

C0010/R0590

Vakuutustekninen vastuuvelka – NSLT-sairausvakuutus – Riskimarginaali

Tämä on NSLT-sairausvakuutuksen vakuutusteknisen vastuuvelan riskimarginaalin kokonaismäärä.

Tähän määrään on sisällytettävä jaottelu vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevasta siirtymäkauden vähennyksestä MCR:ien laskennassa käytettävän oikeasuhteisen menetelmän mukaisesti.

C0010/R0600

Vakuutustekninen vastuuvelka – henkivakuutus (ilman indeksi- ja sijoitussidonnaisia sopimuksia)

Tämä on henkivakuutuksen (lukuun ottamatta indeksi- ja sijoitussidonnaisia sopimuksia) vakuutusteknisen vastuuvelan kokonaismäärä.

Tähän määrään on sisällytettävä jaottelu vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevasta siirtymäkauden vähennyksestä MCR:ien laskennassa käytettävän oikeasuhteisen menetelmän mukaisesti.

C0010/R0610

Vakuutustekninen vastuuvelka – SLT-sairausvakuutus

Tämä on SLT-sairausvakuutuksen vakuutusteknisen vastuuvelan kokonaismäärä.

Tähän määrään on sisällytettävä jaottelu vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevasta siirtymäkauden vähennyksestä MCR:ien laskennassa käytettävän oikeasuhteisen menetelmän mukaisesti.

C0010/R0620

Vakuutustekninen vastuuvelka – SLT-sairausvakuutus – Vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna

Tämä on SLT-sairausvakuutuksen (toistettavissa/suojattavissa olevan vakuutuskannan) kokonaisuutena lasketun vakuutusteknisen vastuuvelan kokonaismäärä.

Tähän määrään on sisällytettävä jaottelu vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevasta siirtymäkauden vähennyksestä MCR:ien laskennassa käytettävän oikeasuhteisen menetelmän mukaisesti.

C0010/R0630

Vakuutustekninen vastuuvelka – SLT-sairausvakuutus – Paras estimaatti

Tämä on SLT-sairausvakuutuksen vakuutusteknisen vastuuvelan parhaan estimaatin kokonaismäärä.

Paras estimaatti ilmoitetaan ennen jälleenvakuuttajien osuuden vähentämistä.

Tähän määrään on sisällytettävä jaottelu vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevasta siirtymäkauden vähennyksestä MCR:ien laskennassa käytettävän oikeasuhteisen menetelmän mukaisesti.

C0010/R0640

Vakuutustekninen vastuuvelka – SLT-sairausvakuutus – Riskimarginaali

Tämä on SLT-sairausvakuutuksen vakuutusteknisen vastuuvelan riskimarginaalin kokonaismäärä.

Tähän määrään on sisällytettävä jaottelu vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevasta siirtymäkauden vähennyksestä MCR:ien laskennassa käytettävän oikeasuhteisen menetelmän mukaisesti.

C0010/R0650

Vakuutustekninen vastuuvelka – henkivakuutus (ilman sairausvakuutusta sekä indeksi- ja sijoitussidonnaisia sopimuksia)

Tämä on henkivakuutuksen (lukuun ottamatta sairausvakuutusta sekä indeksi- ja sijoitussidonnaisia sopimuksia) vakuutusteknisen vastuuvelan kokonaismäärä.

Tähän määrään on sisällytettävä jaottelu vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevasta siirtymäkauden vähennyksestä MCR:ien laskennassa käytettävän oikeasuhteisen menetelmän mukaisesti.

C0010/R0660

Vakuutustekninen vastuuvelka – henkivakuutus (ilman sairausvakuutusta sekä indeksi- ja sijoitussidonnaisia sopimuksia) – Vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna

Tämä on henkivakuutuksen (lukuun ottamatta sairausvakuutusta sekä indeksi- ja sijoitussidonnaisia sopimuksia) (toistettavissa/suojattavissa olevan vakuutuskannan) kokonaisuutena lasketun vakuutusteknisen vastuuvelan kokonaismäärä.

Tähän määrään on sisällytettävä jaottelu vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevasta siirtymäkauden vähennyksestä MCR:ien laskennassa käytettävän oikeasuhteisen menetelmän mukaisesti.

C0010/R0670

Vakuutustekninen vastuuvelka – henkivakuutus (ilman sairausvakuutusta sekä indeksi- ja sijoitussidonnaisia sopimuksia) – Paras estimaatti

Tämä on henkivakuutustoiminnan (lukuun ottamatta sairausvakuutusta sekä indeksi- ja sijoitussidonnaisia sopimuksia) vakuutusteknisen vastuuvelan parhaan estimaatin kokonaismäärä.

Paras estimaatti ilmoitetaan ennen jälleenvakuuttajien osuuden vähentämistä.

Tähän määrään on sisällytettävä jaottelu vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevasta siirtymäkauden vähennyksestä MCR:ien laskennassa käytettävän oikeasuhteisen menetelmän mukaisesti.

C0010/R0680

Vakuutustekninen vastuuvelka – henkivakuutus (ilman sairausvakuutusta sekä indeksi- ja sijoitussidonnaisia sopimuksia) – Riskimarginaali

Tämä on henkivakuutustoiminnan (lukuun ottamatta sairausvakuutusta sekä indeksi- ja sijoitussidonnaisia sopimuksia) vakuutusteknisen vastuuvelan riskimarginaalin kokonaismäärä.

Tähän määrään on sisällytettävä jaottelu vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevasta siirtymäkauden vähennyksestä MCR:ien laskennassa käytettävän oikeasuhteisen menetelmän mukaisesti.

C0010/R0690

Vakuutustekninen vastuuvelka – indeksi- ja sijoitussidonnaiset sopimukset

Tämä on indeksi- ja sijoitussidonnaisen toiminnan vakuutusteknisen vastuuvelan kokonaismäärä.

Tähän määrään on sisällytettävä jaottelu vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevasta siirtymäkauden vähennyksestä MCR:ien laskennassa käytettävän oikeasuhteisen menetelmän mukaisesti.

C0010/R0700

Vakuutustekninen vastuuvelka – indeksi- ja sijoitussidonnaiset sopimukset – Vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna

Tämä on indeksi- ja sijoitussidonnainen toiminnan (toistettavissa /suojattavissa olevan vakuutuskannan) kokonaisuutena lasketun vakuutusteknisen vastuuvelan kokonaismäärä.

Tähän määrään on sisällytettävä jaottelu vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevasta siirtymäkauden vähennyksestä MCR:ien laskennassa käytettävän oikeasuhteisen menetelmän mukaisesti.

C0010/R0710

Vakuutustekninen vastuuvelka – indeksi- ja sijoitussidonnaiset sopimukset – Paras estimaatti

Tämä on indeksi- ja sijoitussidonnaisen toiminnan vakuutusteknisen vastuuvelan parhaan estimaatin kokonaismäärä.

Paras estimaatti ilmoitetaan ennen jälleenvakuuttajien osuuden vähentämistä.

Tähän määrään on sisällytettävä jaottelu vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevasta siirtymäkauden vähennyksestä MCR:ien laskennassa käytettävän oikeasuhteisen menetelmän mukaisesti.

C0010/R0720

Vakuutustekninen vastuuvelka – indeksi- ja sijoitussidonnaiset sopimukset – Riskimarginaali

Tämä on indeksi- ja sijoitussidonnaisen toiminnan vakuutusteknisen vastuuvelan riskimarginaalin kokonaismäärä.

Tähän määrään on sisällytettävä jaottelu vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevasta siirtymäkauden vähennyksestä MCR:ien laskennassa käytettävän oikeasuhteisen menetelmän mukaisesti.

C0010/R0740

Ehdolliset velat

Ehdollinen velka on

a)

mahdollinen velvoite, joka on syntynyt aikaisempien tapahtumien seurauksena ja jonka olemassaolo varmistuu vasta, kun yksi tai useampi epävarma tapahtuma, joka ei ole kokonaan yhteisön määräysvallassa, toteutuu tai jää toteutumatta tulevaisuudessa; tai

b)

olemassa oleva velvoite, joka on syntynyt aikaisempien tapahtumien seurauksena, vaikka

i)

ei ole todennäköistä, että velvoitteen täyttäminen edellyttää taloudellista hyötyä ilmentävien voimavarojen poistumista yhteisöstä; tai

ii)

velvoitteen suuruus ei ole määritettävissä riittävän luotettavasti.

Taseeseen kirjattujen ehdollisten velkojen määrän on noudatettava delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 11 artiklassa säädettyjä perusteita.

C0010/R0750

Muut varaukset kuin vakuutustekninen vastuuvelka

Velat, joiden toteutumisajankohta tai toteutuva määrä on epävarma, lukuun ottamatta velkoja, jotka on jo ilmoitettu kohdassa ”Eläkevelvoitteet”.

Varaukset merkitään velaksi taseeseen (olettaen, että ne pystytään arvioimaan luotettavasti), kun ne edustavat velvoitteita ja kun on todennäköistä, että velvoitteiden täyttäminen edellyttää taloudellista hyötyä ilmentävien voimavarojen siirtymistä pois yhteisöstä.

C0010/R0760

Eläkevelvoitteet

Nämä ovat kokonaisnettovelvoitteita, jotka liittyvät työntekijöiden eläkejärjestelmään.

C0010/R0770

Jälleenvakuuttajilta pidätetyt talletteet

Määrät (esim. käteinen), jotka on saatu jälleenvakuuttajalta tai jotka jälleenvakuuttaja on vähentänyt jälleenvakuutussopimuksen mukaan.

C0010/R0780

Laskennalliset verovelat

Laskennalliset verovelat ovat tulevilla kausilla maksettavaksi tulevia veroja, jotka perustuvat veronalaisiin väliaikaisiin eroihin.

C0010/R0790

Johdannaiset

Rahoitusinstrumentti tai muu sopimus, jolla on seuraavat kolme ominaisuutta:

a)

sen arvo muuttuu tietyn koron, rahoitusinstrumentin hinnan, hyödykkeen hinnan, valuuttakurssin, hinta- tai kurssi-indeksin, luottoluokituksen tai luottoindeksin taikka muun muuttujan (jota joskus sanotaan ”kohde-etuudeksi”) arvon muuttuessa, joka, jos se on muu kuin taloudellinen muuttuja, ei liity nimenomaisesti sopimusosapuoliin;

b)

se ei sopimusta tehtäessä vaadi lainkaan nettosijoitusta tai vaatii pienemmän nettosijoituksen kuin mitä vaadittaisiin toisen tyyppisissä sopimuksissa, joiden odotettaisiin reagoivan markkinatekijöiden muutoksiin vastaavalla tavalla;

c)

se toteutetaan tiettynä päivänä tulevaisuudessa.

Tällä rivillä ilmoitetaan vain johdannaisvelat (ts. johdannaiset, joiden raportointipäivänä voimassa olevat arvot ovat negatiiviset). Johdannaisvarat ilmoitetaan kohdassa C0010/R0190.

Yritysten, jotka eivät arvosta johdannaisia paikallisten yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti, ei tarvitse toimittaa tilinpäätöksen mukaista arvoa.

C0010/R0800

Velat luottolaitoksille

Velat, kuten kiinnelainat ja muut lainat, luottolaitoksille, ilman luottolaitosten hallussa olevia joukkovelkakirjalainoja (yritysten on mahdotonta tunnistaa kaikkia niiden liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjalainojen haltijoita) ja etuoikeudeltaan huonompia velkoja. Tähän on sisällytettävä myös sekkitililuotot.

C0010/R0810

Muut rahoitusvelat kuin velat luottolaitoksille

Rahoitusvelat, mukaan lukien yritysten liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjalainat (jotka ovat tai eivät ole luottolaitosten hallussa), yrityksensä itsensä liikkeeseen laskemat strukturoidut velkakirjat sekä kiinnelainat ja muut lainat muilta yhteisöiltä kuin luottolaitoksilta.

Etuoikeudeltaan huonompia velkoja ei sisällytetä tähän kohtaan.

C0010/R0820

Vakuutusvelat ja velat vakuutusedustajille

Määrät, jotka ovat erääntyneet maksettaviksi vakuutuksenottajille, vakuuttajille ja muille tahoille, joilla on sidonnaisuuksia vakuutustoimintaan, mutta jotka eivät ole vakuutusteknistä vastuuvelkaa.

Nämä sisältävät määrät, jotka ovat erääntyneet maksettaviksi jälleenvakuutusedustajille (esim. palkkiot, joita yritys ei ole vielä maksanut edustajille).

Nämä määrät eivät sisällä muilta vakuutusyrityksiltä otettuja kiinnelainoja ja muita lainoja, jos kyseiset lainat liittyvät vain rahoitukseen eivätkä ole sidoksissa vakuutustoimintaan (tällaiset kiinnelainat ja muut lainat ilmoitetaan rahoitusvelkoina).

Niihin on sisällytettävä velat hyväksytystä jälleenvakuutuksesta.

C0010/R0830

Jälleenvakuutusvelat

Muut määrät kuin jälleenvakuutustoimintaan sidoksissa olevat talletteet, jotka ovat erääntyneet maksettaviksi jälleenvakuuttajille (erityisille käyttötileille) ja jotka eivät sisälly jälleenvakuutussopimuksista oleviin saamisiin.

Ne sisältävät sellaiset velat jälleenvakuuttajille, jotka liittyvät jälleenvakuuttajien osuuteen vakuutusmaksutulosta.

C0010/R0840

Muut velat (ostovelat, ei vakuutuksiin liittyvät)

Tämä on muiden ostovelkojen kuin vakuutusvelkojen kokonaismäärä, mukaan lukien työntekijöille, toimittajille jne. maksettavat määrät, taseen vastaavaa-puolen saamisten (myyntisaamiset, ei vakuutuksiin liittyvät) tavoin. Näitä ovat myös velat julkisyhteisöille.

C0010/R0850

Etuoikeudeltaan huonommat velat

Etuoikeudeltaan huonommat velat ovat velkoja, jotka ovat toissijaisia muihin määrättyihin velkoihin nähden, kun yritys joutuu selvitystilaan. Tämä kattaa omaksi perusvarallisuudeksi luokiteltujen ja omaan perusvarallisuuteen kuulumattomien etuoikeudeltaan huonompien velkojen kokonaismäärän.

C0010/R0860

Omaan perusvarallisuuteen kuulumattomat etuoikeudeltaan huonommat velat

Etuoikeudeltaan huonommat velat ovat velkoja, jotka ovat toissijaisia muihin määrättyihin velkoihin nähden, kun yritys joutuu selvitystilaan. Muut velat voivat olla vielä alempana luokituksessa. Tässä on esitettävä vain ne etuoikeusasemaltaan huonommat velat, joita ei luokitella omaan perusvarallisuuteen.

C0010/R0870

Omaan perusvarallisuuteen kuuluvat etuoikeudeltaan huonommat velat

Omaan perusvarallisuuteen kuuluvat etuoikeudeltaan huonommat velat.

C0010/R0880

Muut velat, joita ei ole esitetty muualla

Tässä ilmoitetaan kaikki muut velat, joita ei ole jo sisällytetty muihin tase-eriin.

C0010/R0900

Velat yhteensä

Tämä on kaikkien velkojen kokonaismäärä.

C0010/R1000

Ylijäämä, jonka verran varat ovat velkoja suuremmat

Tämä on yrityksen kokonaisylijäämä, jonka verran varat ovat velkoja suuremmat, arvostettuna Solvenssi II -arvonmääritysperustan mukaan. Arvo, joka saadaan, kun varoista vähennetään velat.

S.05.01. – Vakuutusmaksut, korvaukset ja kulut vakuutuslajeittain

Yleisiä huomautuksia

Tämä jakso koskee vuosittaisten tietojen ilmoittamista yksittäisistä yhteisöistä.

Tämän taulukon tiedot ilmoitetaan tilinpäätöksen näkökulmasta, ts. paikallisten yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden tai näitä vastaaviksi hyväksyttyjen IFRS-standardien mukaisesti mutta käyttäen Solvenssi II:n mukaisia vakuutuslajeja. Yritysten on käytettävä samaa kirjaus- ja arvostusperustaa kuin julkistetuissa tilinpäätöksissä, uutta kirjaamista tai uudelleenarvostusta ei vaadita.

 

ERÄ

OHJEET

Vahinkovakuutus- ja vahinkojälleenvakuutusvelvoitteet

C0010–C0120/R0110

Vakuutusmaksutulo – Brutto – Ensivakuutus

Soveltuvin osin direktiivin 91/674/ETY mukaisesti annettu vakuutusmaksutulon määritelmä. Bruttovakuutusmaksutulo sisältää kaikki vakuutussopimusten mukaiset maksut, joiden suoritusvelvollisuus on syntynyt ensivakuutuksesta tilikauden aikana riippumatta siitä, liittyvätkö nämä maksut kokonaan tai osittain myöhempään tilikauteen.

C0010–C0120/R0120

Vakuutusmaksutulo – Brutto – Hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus

Soveltuvin osin direktiivin 91/674/ETY mukaisesti annettu vakuutusmaksutulon määritelmä. Bruttovakuutusmaksutulo sisältää kaikki vakuutussopimusten mukaiset maksut, joiden suoritusvelvollisuus on syntynyt hyväksytystä suhteellisesta jälleenvakuutuksesta tilikauden aikana riippumatta siitä, liittyvätkö nämä maksut kokonaan tai osittain myöhempään tilikauteen.

C0130–C0160/R0130

Vakuutusmaksutulo – Brutto – Hyväksytty ei-suhteellinen jälleenvakuutus

Soveltuvin osin direktiivin 91/674/ETY mukaisesti annettu vakuutusmaksutulon määritelmä. Bruttovakuutusmaksutulo sisältää kaikki vakuutussopimusten mukaiset maksut, joiden suoritusvelvollisuus on syntynyt hyväksytystä ei-suhteellisesta jälleenvakuutuksesta tilikauden aikana riippumatta siitä, liittyvätkö nämä maksut kokonaan tai osittain myöhempään tilikauteen.

C0010–C0160/R0140

Vakuutusmaksutulo – Jälleenvakuuttajien osuus

Soveltuvin osin direktiivin 91/674/ETY mukaisesti annettu vakuutusmaksutulon määritelmä. Bruttovakuutusmaksutulo sisältää kaikki vakuutussopimusten mukaiset jälleenvakuuttajille siirretyt maksut, joiden suoritusvelvollisuus on syntynyt tilikauden aikana riippumatta siitä, liittyvätkö nämä maksut kokonaan tai osittain myöhempään tilikauteen.

C0010–C0160/R0200

Vakuutusmaksutulo – Netto

Soveltuvin osin direktiivin 91/674/ETY mukaisesti annettu vakuutusmaksutulon määritelmä. Nettovakuutusmaksutulo on ensivakuutuksen ja hyväksytyn jälleenvakuutuksen summa, josta on vähennetty jälleenvakuutusyrityksille siirretty määrä.

C0010–C0120/R0210

Vakuutusmaksutuotot – Brutto – Ensivakuutus

Soveltuvin osin direktiivissä 91/674/ETY annettu vakuutusmaksutuottojen määritelmä. Tämä on bruttovakuutusmaksutulon summa, josta on vähennetty ensivakuutukseen liittyvän vakuutusmaksun siirtovastuun bruttomäärän muutos.

C0010–C0120/R0220

Vakuutusmaksutuotot – Brutto – Hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus

Soveltuvin osin direktiivissä 91/674/ETY annettu vakuutusmaksutuottojen määritelmä. Tämä on bruttovakuutusmaksutulon summa, josta on vähennetty hyväksyttyyn suhteelliseen jälleenvakuutuksen liittyvän vakuutusmaksun siirtovastuun bruttomäärän muutos.

C0130–C0160/R0230

Vakuutusmaksutuotot – Brutto – Hyväksytty ei-suhteellinen jälleenvakuutus

Soveltuvin osin direktiivissä 91/674/ETY annettu vakuutusmaksutuottojen määritelmä. Tämä on bruttovakuutusmaksutulon summa, josta on vähennetty hyväksyttyyn ei-suhteelliseen jälleenvakuutukseen liittyvän vakuutusmaksun siirtovastuun bruttomäärän muutos.

C0010–C0160/R0240

Vakuutusmaksutuotot – Jälleenvakuuttajien osuus

Soveltuvin osin direktiivissä 91/674/ETY annettu vakuutusmaksutuottojen määritelmä. Se on jälleenvakuuttajan osuus bruttovakuutusmaksutulosta, josta on vähennetty muutos jälleenvakuuttajan osuudessa vakuutusmaksun siirtovastuun määrästä.

C0010–C0160/R0300

Vakuutusmaksutuotot – Netto

Soveltuvin osin direktiivissä 91/674/ETY annettu vakuutusmaksutuottojen määritelmä. Tämä on bruttovakuutusmaksutulon summa, josta on vähennetty vakuutusmaksun siirtovastuun bruttomäärän muutos. Tällä tarkoitetaan ensivakuutuksen ja hyväksytyn jälleenvakuutuksen summaa, josta on vähennetty jälleenvakuutusyrityksille siirretty määrä.

C0010–C0120/R0310

Korvauskulut – Brutto – Ensivakuutus

Soveltuvin osin direktiivin 91/674/ETY määritelmän mukaiset varsinaiset korvauskulut raportointikaudella. Korvauskuluilla tarkoitetaan tilikauden aikana maksettujen korvausten ja tilikauden aikana korvausvastuussa tapahtuneen muutoksen summaa. Tällä tarkoitetaan ensivakuutuksen vakuutussopimusten korvauskuluja.

Tähän ei sisällytetä korvausten hallinnoimiskuluja eikä korvausten hallinnoimiskulujen korvausvastuun muutoksia.

C0010–C0120/R0320

Korvauskulut – Brutto – Hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus

Soveltuvin osin direktiivin 91/674/ETY määritelmän mukaiset varsinaiset korvauskulut raportointikaudella. Korvauskuluilla tarkoitetaan tilikauden aikana maksettujen korvausten ja tilikauden aikana korvausvastuussa tapahtuneen muutoksen summaa. Tällä tarkoitetaan hyväksytyn suhteellisen jälleenvakuutuksen vakuutussopimusten bruttomääräisiä korvauskuluja.

Tähän ei sisällytetä korvausten hallinnoimiskuluja eikä korvausten hallinnoimiskulujen korvausvastuun muutoksia.

C0130–C0160/R0330

Korvauskulut – Brutto – Hyväksytty ei-suhteellinen jälleenvakuutus

Soveltuvin osin direktiivin 91/674/ETY määritelmän mukaiset varsinaiset korvauskulut raportointikaudella. Korvauskuluilla tarkoitetaan tilikauden aikana maksettujen korvausten ja tilikauden aikana korvausvastuussa tapahtuneen muutoksen summaa. Tällä tarkoitetaan hyväksytyn ei-suhteellisen jälleenvakuutuksen vakuutussopimusten bruttomääräisiä korvauskuluja.

Tähän ei sisällytetä korvausten hallinnoimiskuluja eikä korvausten hallinnoimiskulujen korvausvastuun muutoksia.

C0010–C0160/R0340

Korvauskulut – Jälleenvakuuttajien osuus

Soveltuvin osin direktiivin 91/674/ETY määritelmän mukaiset varsinaiset korvauskulut raportointikaudella. Tällä tarkoitetaan jälleenvakuuttajan osuutta tilikauden aikana maksettujen korvausten ja tilikauden aikana korvausvastuussa tapahtuneen muutoksen summasta.

Tähän ei sisällytetä korvausten hallinnoimiskuluja eikä korvausten hallinnoimiskulujen korvausvastuun muutoksia.

C0010–C0160/R0400

Korvauskulut – Netto

Soveltuvin osin direktiivin 91/674/ETY määritelmän mukaiset varsinaiset korvauskulut raportointikaudella. Korvauskuluilla tarkoitetaan tilikauden aikana maksettujen korvausten ja tilikauden aikana korvausvastuussa tapahtuneen muutoksen summaa. Tällä tarkoitetaan ensivakuutuksen ja hyväksytyn jälleenvakuutuksen summaa, josta on vähennetty jälleenvakuutusyrityksille siirretty määrä.

Tähän ei sisällytetä korvausten hallinnoimiskuluja eikä korvausten hallinnoimiskulujen korvausvastuun muutoksia.

C0010–C0120/R0410

Muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset – Brutto – Ensivakuutus

Soveltuvin osin direktiivin 91/674/ETY määritelmän mukaiset muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset. Nämä ovat bruttomääräisen ensivakuutuksen muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutoksia.

C0010–C0120/R0420

Muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset – Brutto – Hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus

Soveltuvin osin direktiivin 91/674/ETY määritelmän mukaiset muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset. Nämä ovat bruttomääräisen hyväksytyn suhteellisen jälleenvakuutuksen muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutoksia.

C0130–C0160/R0430

Muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset – Brutto – Hyväksytty ei-suhteellinen jälleenvakuutus

Soveltuvin osin direktiivin 91/674/ETY määritelmän mukaiset muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset. Nämä ovat bruttomääräisen hyväksytyn ei-suhteellisen jälleenvakuutuksen muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutoksia.

C0010–C0160/R0440

Muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset – Jälleenvakuuttajien osuus

Soveltuvin osin direktiivin 91/674/ETY määritelmän mukaiset muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset. Nämä ovat jälleenvakuuttajille siirrettyihin määriin liittyvän muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutoksia.

C0010–C0160/R0500

Muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset – Netto

Soveltuvin osin direktiivin 91/674/ETY määritelmän mukaiset muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset. Muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutosten nettomäärä edustaa ensivakuutuksen ja hyväksytyn jälleenvakuutuksen summaa, josta on vähennetty jälleenvakuutusyritysten osuus.

C0010–C0160/R0550

Aiheutuneet kulut

Kaikki yritykselle raportointikauden aikana aiheutuneet vakuutustekniset kulut suoriteperusteisesti.

C0200/R0110–R0550

Yhteensä

Kaikkien vakuutuslajien eri erät yhteensä

C0200/R1200

Muut kulut

Muut vakuutustekniset kulut, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin kuluihin ja joita ei ole jaoteltu vakuutuslajeittain.

Näihin ei saa sisällyttää kuluja, jotka eivät ole vakuutusteknisiä, kuten verot, korkokulut, luovutustappiot jne.

C0200/R1300

Kulut yhteensä

Kaikkien vakuutusteknisten kulujen määrä

Henkivakuutus- ja henkijälleenvakuutusvelvoitteet

C0210–C0280/R1410

Vakuutusmaksutulo – Brutto

Soveltuvin osin direktiivin 91/674/ETY mukaisesti annettu vakuutusmaksutulon määritelmä. Bruttovakuutusmaksutulo sisältää kaikki vakuutussopimusten mukaiset maksut, joiden suoritusvelvollisuus on syntynyt bruttomääräisestä toiminnasta tilikauden aikana riippumatta siitä, liittyvätkö nämä maksut kokonaan tai osittain myöhempään tilikauteen.

Se sisältää sekä ensi- että jälleenvakuutustoiminnan.

C0210–C0280/R1420

Vakuutusmaksutulo – Jälleenvakuuttajien osuus

Soveltuvin osin direktiivin 91/674/ETY mukaisesti annettu vakuutusmaksutulon määritelmä. Bruttovakuutusmaksutulo sisältää kaikki vakuutussopimusten mukaiset jälleenvakuuttajille siirretyt maksut, joiden suoritusvelvollisuus on syntynyt tilikauden aikana riippumatta siitä, liittyvätkö nämä maksut kokonaan tai osittain myöhempään tilikauteen.

C0210–C0280/R1500

Vakuutusmaksutulo – Netto

Soveltuvin osin direktiivin 91/674/ETY mukaisesti annettu vakuutusmaksutulon määritelmä. Nettovakuutusmaksutulo on ensivakuutuksen ja hyväksytyn jälleenvakuutuksen summa, josta on vähennetty jälleenvakuutusyrityksille siirretty määrä.

C0210–C0280/R1510

Vakuutusmaksutuotot – Brutto

Soveltuvin osin direktiivissä 91/674/ETY annettu vakuutusmaksutuottojen määritelmä. Tämä on bruttovakuutusmaksutulon summa, josta on vähennetty vakuutusmaksun siirtovastuun bruttomäärän muutos. Tässä tarkoitetaan ensivakuutustoiminnan ja hyväksytyn jälleenvakuutustoiminnan vakuutusmaksutuottoja.

C0210–C0280/R1520

Vakuutusmaksutuotot – Jälleenvakuuttajien osuus

Soveltuvin osin direktiivissä 91/674/ETY annettu vakuutusmaksutuottojen määritelmä. Tämä on jälleenvakuuttajan osuus bruttovakuutusmaksutulosta, josta on vähennetty muutos jälleenvakuuttajan osuudessa vakuutusmaksun siirtovastuun määrästä.

C0210–C0280/R1600

Vakuutusmaksutuotot – Netto

Soveltuvin osin direktiivissä 91/674/ETY annettu vakuutusmaksutuottojen määritelmä. Tämä on bruttovakuutusmaksutulon summa, josta on vähennetty vakuutusmaksun siirtovastuun bruttomäärän muutos. Tällä tarkoitetaan ensivakuutuksen ja hyväksytyn jälleenvakuutuksen summaa, josta on vähennetty jälleenvakuutusyrityksille siirretty määrä.

C0210–C0280/R1610

Korvauskulut – Brutto

Direktiivin 91/674/ETY määritelmän mukaiset varsinaiset korvauskulut raportointikaudella. Korvauskuluilla tarkoitetaan tilikauden aikana maksettujen korvausten ja tilikauden aikana korvausvastuussa tapahtuneen muutoksen summaa. Tässä tarkoitetaan ensi- ja jälleenvakuutuksen vakuutussopimusten korvauskuluja.

Tähän ei sisällytetä korvausten hallinnoimiskuluja eikä korvausten hallinnoimiskulujen korvausvastuun muutoksia.

C0210–C0280/R1620

Korvauskulut – Jälleenvakuuttajien osuus

Direktiivin 91/674/ETY määritelmän mukaiset varsinaiset korvauskulut raportointikaudella. Tällä tarkoitetaan jälleenvakuuttajan osuutta tilikauden aikana maksettujen korvausten ja tilikauden aikana korvausvastuussa tapahtuneen muutoksen summasta.

Tähän ei sisällytetä korvausten hallinnoimiskuluja eikä korvausten hallinnoimiskulujen korvausvastuun muutoksia.

C0210–C0280/R1700

Korvauskulut – Netto

Direktiivin 91/674/ETY määritelmän mukaiset varsinaiset korvauskulut raportointikaudella. Korvauskuluilla tarkoitetaan tilikauden aikana maksettujen korvausten ja tilikauden aikana korvausvastuussa tapahtuneen muutoksen summaa. Tällä tarkoitetaan ensivakuutuksen ja hyväksytyn jälleenvakuutuksen summaa, josta on vähennetty jälleenvakuutusyritysten osuus.

Tähän ei sisällytetä korvausten hallinnoimiskuluja eikä korvausten hallinnoimiskulujen korvausvastuun muutoksia.

C0210–C0280/R1710

Muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset – Brutto – Ensivakuutus ja hyväksytty jälleenvakuutus

Soveltuvin osin direktiivin 91/674/ETY määritelmän mukaiset muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset. Nämä ovat muun vakuutussopimuksiin liittyvän vakuutusteknisen vastuuvelan muutoksia. Tässä tarkoitetaan ensi- ja jälleenvakuutuksen bruttomääräistä vakuutusteknistä vastuuvelkaa.

C0210–C0280/R1720

Muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset – Jälleenvakuuttajien osuus

Soveltuvin osin direktiivin 91/674/ETY määritelmän mukaiset muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset. Tämä on jälleenvakuuttajien osuus muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutoksista.

C0210–C0280/R1800

Muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset – Netto

Soveltuvin osin direktiivin 91/674/ETY määritelmän mukaiset muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset. Muun vakuutusteknisen vastuuvelan nettomuutokset, jotka liittyvät ensivakuutuksen ja hyväksytyn jälleenvakuutuksen summaan, josta on vähennetty jälleenvakuutusyrityksille siirretty määrä.

C0210–C0280/R1900

Aiheutuneet kulut

Kaikki yritykselle raportointikauden aikana aiheutuneet vakuutustekniset kulut suoriteperusteisesti.

C0300/R1410–R1900

Yhteensä

Kaikkien henkivakuutuslajien eri erät yhteensä

C0300/R2500

Muut kulut

Muut vakuutustekniset kulut, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin kuluihin ja joita ei ole jaoteltu vakuutuslajeittain.

Näihin ei saa sisällyttää kuluja, jotka eivät ole vakuutusteknisiä, kuten verot, korkokulut, luovutustappiot jne.

C0300/R2600

Kulut yhteensä

Kaikkien vakuutusteknisten kulujen määrä.

C0210–C0280/R2700

Takaisinostojen määrä yhteensä

Tämä määrä edustaa tilikauden aikana tapahtuneiden takaisinostojen kokonaismäärää.

Tämä määrä ilmoitetaan myös korvauskuluissa (erä R1610).

S.05.02 – Vakuutusmaksut, korvaukset ja kulut maittain

Yleisiä huomautuksia

Tämä jakso koskee vuosittaisten tietojen ilmoittamista yksittäisistä yhteisöistä.

Tämän taulukon tiedot ilmoitetaan tilinpäätöksen näkökulmasta, ts. paikallisten yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden tai näitä vastaaviksi hyväksyttyjen IFRS-standardien mukaisesti.

Taulukko perustuu ajanjaksoon tilikauden alusta osavuosijakson loppuun. Yritysten on käytettävä samaa kirjaus- ja arvostusperustaa kuin julkistetuissa tilinpäätöksissä, uutta kirjaamista tai uudelleenarvostusta ei vaadita.

Maakohtaisessa luokituksessa on käytettävä seuraavia perusteita:

Tiedot, jotka annetaan maittain, on täytettävä niistä viidestä maasta, joiden bruttovakuutusmaksutulon määrä on suurin kotimaan lisäksi tai kunnes 90 prosentin osuus bruttovakuutusmaksutulon kokonaismäärästä on saavutettu.

Ensivakuutustoiminnan osalta vakuutuslajeissa ”sairauskuluvakuutukset”, ”vakuutukset ansiotulon menetyksen varalta”, ”työntekijäin tapaturmavakuutukset””palo- ja muut omaisuusvahinkovakuutukset” ja ”luotto- ja takausvakuutukset” tiedot ilmoitetaan sen maan osalta, jossa riski sijaitsee, direktiivin 2009/138/EY 13 artiklan 13 kohdan määritelmän mukaisesti.

Ensivakuutustoiminnan osalta kaikissa muissa vakuutuslajeissa tiedot ilmoitetaan sen maan osalta, jossa sopimus tehtiin.

Suhteellisen ja ei-suhteellisen jälleenvakuutuksen osalta tiedot ilmoitetaan sen maan osalta, jossa jälleenvakuutuksenottaja sijaitsee.

Tässä taulukossa ilmauksella ”Maa, jossa sopimus tehtiin” tarkoitetaan

a.

maata, johon vakuutusyritys on sijoittautunut (kotimaa), kun sopimusta ei ole myyty sivukonttorin kautta tai palvelujen tarjoamisen vapauden perusteella;

b.

maata, johon sivukonttori on sijoittautunut (vastaanottava maa), kun sopimus myytiin sivukonttorin kautta;

c.

maata, jossa palvelujen tarjoamisen vapaudesta annettiin ilmoitus (vastaanottava maa), kun sopimus myytiin palvelujen tarjoamisen vapauden perusteella.

d.

Jos käytettiin vakuutusedustajaa tai on kyse mistä tahansa muusta tilanteesta, sovelletaan a, b tai c kohtaa riippuen siitä, kuka myi sopimuksen.

 

ERÄ

OHJEET

Vahinkovakuutus- ja vahinkojälleenvakuutusvelvoitteet

C0020–C0060/R0010

Viisi kärkimaata (bruttovakuutusmaksutulon perusteella) – Vahinkovakuutusvelvoitteet

Ilmoitetaan niiden maiden ISO 3166-1 alpha-2 -koodi, joista annetaan vahinkovakuutusvelvoitteita koskevat tiedot.

C0080–C0140/R0110

Vakuutusmaksutulo – Brutto – Ensivakuutus

Soveltuvin osin direktiivin 91/674/ETY mukaisesti annettu vakuutusmaksutulon määritelmä. Bruttovakuutusmaksutulo sisältää kaikki vakuutussopimusten mukaiset maksut, joiden suoritusvelvollisuus on syntynyt ensivakuutuksesta tilikauden aikana riippumatta siitä, liittyvätkö nämä maksut kokonaan tai osittain myöhempään tilikauteen.

C0080–C0140/R0120

Vakuutusmaksutulo – Brutto – Hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus

Soveltuvin osin direktiivin 91/674/ETY mukaisesti annettu vakuutusmaksutulon määritelmä. Bruttovakuutusmaksutulo sisältää kaikki vakuutussopimusten mukaiset maksut, joiden suoritusvelvollisuus on syntynyt hyväksytystä suhteellisesta jälleenvakuutuksesta tilikauden aikana riippumatta siitä, liittyvätkö nämä maksut kokonaan tai osittain myöhempään tilikauteen.

C0080–C0140/R0130

Vakuutusmaksutulo – Brutto – Hyväksytty ei-suhteellinen jälleenvakuutus

Soveltuvin osin direktiivin 91/674/ETY mukaisesti annettu vakuutusmaksutulon määritelmä. Bruttovakuutusmaksutulo sisältää kaikki vakuutussopimusten mukaiset maksut, joiden suoritusvelvollisuus on syntynyt hyväksytystä ei-suhteellisesta jälleenvakuutuksesta tilikauden aikana riippumatta siitä, liittyvätkö nämä maksut kokonaan tai osittain myöhempään tilikauteen.

C0080–C0140/R0140

Vakuutusmaksutulo – Jälleenvakuuttajien osuus

Soveltuvin osin direktiivin 91/674/ETY mukaisesti annettu vakuutusmaksutulon määritelmä. Bruttovakuutusmaksutulo sisältää kaikki vakuutussopimusten mukaiset jälleenvakuuttajille siirretyt maksut, joiden suoritusvelvollisuus on syntynyt tilikauden aikana riippumatta siitä, liittyvätkö nämä maksut kokonaan tai osittain myöhempään tilikauteen.

C0080–C0140/R0200

Vakuutusmaksutulo – Netto

Soveltuvin osin direktiivin 91/674/ETY mukaisesti annettu vakuutusmaksutulon määritelmä. Nettovakuutusmaksutulo on ensivakuutuksen ja hyväksytyn jälleenvakuutuksen summa, josta on vähennetty jälleenvakuutusyrityksille siirretty määrä.

C0080–C0140/R0210

Vakuutusmaksutuotot – Brutto – Ensivakuutus

Soveltuvin osin direktiivissä 91/674/ETY annettu vakuutusmaksutuottojen määritelmä. Tämä on bruttovakuutusmaksutulon summa, josta on vähennetty ensivakuutukseen liittyvän vakuutusmaksun siirtovastuun bruttomäärän muutos.

C0080–C0140/R0220

Vakuutusmaksutuotot – Brutto – Hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus

Soveltuvin osin direktiivissä 91/674/ETY annettu vakuutusmaksutuottojen määritelmä. Tämä on bruttovakuutusmaksutulon summa, josta on vähennetty hyväksyttyyn suhteelliseen jälleenvakuutuksen liittyvän vakuutusmaksun siirtovastuun bruttomäärän muutos.

C0080–C0140/R0230

Vakuutusmaksutuotot – Brutto – Hyväksytty ei-suhteellinen jälleenvakuutus

Soveltuvin osin direktiivissä 91/674/ETY annettu vakuutusmaksutuottojen määritelmä. Tämä on bruttovakuutusmaksutulon summa, josta on vähennetty hyväksyttyyn ei-suhteelliseen jälleenvakuutukseen liittyvän vakuutusmaksun siirtovastuun bruttomäärän muutos.

C0080–C0140/R0240

Vakuutusmaksutuotot – Jälleenvakuuttajien osuus

Soveltuvin osin direktiivissä 91/674/ETY annettu vakuutusmaksutuottojen määritelmä. Se on jälleenvakuuttajan osuus bruttovakuutusmaksutulosta, josta on vähennetty muutos jälleenvakuuttajan osuudessa vakuutusmaksun siirtovastuun määrästä.

C0080–C0140/R0300

Vakuutusmaksutuotot – Netto

Soveltuvin osin direktiivissä 91/674/ETY annettu vakuutusmaksutuottojen määritelmä. Tämä on bruttovakuutusmaksutulon summa, josta on vähennetty vakuutusmaksun siirtovastuun bruttomäärän muutos. Tällä tarkoitetaan ensivakuutuksen ja hyväksytyn jälleenvakuutuksen summaa, josta on vähennetty jälleenvakuutusyrityksille siirretty määrä.

C0080–C0140/R0310

Korvauskulut – Brutto – Ensivakuutus

Soveltuvin osin direktiivin 91/674/ETY määritelmän mukaiset varsinaiset korvauskulut raportointikaudella. Korvauskuluilla tarkoitetaan tilikauden aikana maksettujen korvausten ja korvausvastuussa tilikauden aikana tapahtuneen muutoksen summaa. Tällä tarkoitetaan ensivakuutuksen vakuutussopimusten korvauskuluja.

Tähän ei sisällytetä korvausten hallinnoimiskuluja eikä korvausten hallinnoimiskulujen korvausvastuun muutoksia.

C0080–C0140/R0320

Korvauskulut – Brutto – Hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus

Soveltuvin osin direktiivin 91/674/ETY määritelmän mukaiset varsinaiset korvauskulut raportointikaudella. Korvauskuluilla tarkoitetaan hyväksytyn suhteellisen jälleenvakuutuksen vakuutussopimuksiin liittyen tilikauden aikana maksettujen korvausten ja tilikauden aikana korvausvastuussa tapahtuneen muutoksen summaa.

Tähän ei sisällytetä korvausten hallinnoimiskuluja eikä korvausten hallinnoimiskulujen korvausvastuun muutoksia.

C0080–C0140/R0330

Korvauskulut – Brutto – Hyväksytty ei-suhteellinen jälleenvakuutus

Soveltuvin osin direktiivin 91/674/ETY määritelmän mukaiset varsinaiset korvauskulut raportointikaudella. Korvauskuluilla tarkoitetaan hyväksytyn ei-suhteellisen jälleenvakuutuksen vakuutussopimuksiin liittyen tilikauden aikana maksettujen korvausten ja tilikauden aikana korvausvastuussa tapahtuneen muutoksen summaa.

Tähän ei sisällytetä korvausten hallinnoimiskuluja eikä korvausten hallinnoimiskulujen korvausvastuun muutoksia.

C0080–C0140/R0340

Korvauskulut – Jälleenvakuuttajien osuus

Soveltuvin osin direktiivin 91/674/ETY määritelmän mukaiset varsinaiset korvauskulut raportointikaudella. Tällä tarkoitetaan jälleenvakuuttajan osuutta tilikauden aikana maksettujen korvausten ja tilikauden aikana korvausvastuussa tapahtuneen muutoksen summasta.

Tähän ei sisällytetä korvausten hallinnoimiskuluja eikä korvausten hallinnoimiskulujen korvausvastuun muutoksia.

C0080–C0140/R0400

Korvauskulut – Netto

Soveltuvin osin direktiivin 91/674/ETY määritelmän mukaiset varsinaiset korvauskulut raportointikaudella. Korvauskuluilla tarkoitetaan tilikauden aikana maksettujen korvausten ja tilikauden aikana korvausvastuussa tapahtuneen muutoksen summaa. Tällä tarkoitetaan ensivakuutuksen ja hyväksytyn jälleenvakuutuksen summaa, josta on vähennetty jälleenvakuutusyritysten osuus.

Tähän ei sisällytetä korvausten hallinnoimiskuluja eikä korvausten hallinnoimiskulujen korvausvastuun muutoksia.

C0080–C0140/R0410

Muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset – Brutto – Ensivakuutus

Soveltuvin osin direktiivin 91/674/ETY määritelmän mukaiset muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset. Nämä ovat bruttomääräisen ensivakuutuksen muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutoksia.

C0080–C0140/R0420

Muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset – Brutto – Hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus

Soveltuvin osin direktiivin 91/674/ETY määritelmän mukaiset muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset. Nämä ovat bruttomääräisen hyväksytyn suhteellisen jälleenvakuutuksen muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutoksia.

C0080–C0140/R0430

Muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset – Brutto – Hyväksytty ei-suhteellinen jälleenvakuutus

Soveltuvin osin direktiivin 91/674/ETY määritelmän mukaiset muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset. Nämä ovat bruttomääräisen hyväksytyn ei-suhteellisen jälleenvakuutuksen muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutoksia.

C0080–C0140/R0440

Muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset – Jälleenvakuuttajien osuus

Soveltuvin osin direktiivin 91/674/ETY määritelmän mukaiset muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset. Nämä ovat jälleenvakuuttajille siirrettyihin määriin liittyvän muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutoksia.

C0080–C0140/R0500

Muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset – Netto

Soveltuvin osin direktiivin 91/674/ETY määritelmän mukaiset muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset. Muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutosten nettomäärä edustaa ensivakuutuksen ja hyväksytyn jälleenvakuutuksen summaa, josta on vähennetty jälleenvakuutusyritysten osuus.

C0080–C0140/R0550

Aiheutuneet kulut

Kaikki yritykselle raportointikauden aikana aiheutuneet vakuutustekniset kulut suoriteperusteisesti.

C0140/R1200

Muut kulut

Muut vakuutustekniset kulut, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin kuluihin ja joita ei ole jaoteltu vakuutuslajeittain.

Näihin ei saa sisällyttää kuluja, jotka eivät ole vakuutusteknisiä, kuten verot, korkokulut, luovutustappiot jne.

C0140/R1300

Kulut yhteensä

Kaikkien tämän taulukon kattamia maita vastaavien vakuutusteknisten kulujen määrä.

Henkivakuutus- ja henkijälleenvakuutusvelvoitteet

C0160–C0200/R1400

Viisi kärkimaata (bruttovakuutusmaksutulon perusteella) – Henkivakuutusvelvoitteet

Ilmoitetaan niiden maiden ISO 3166-1 alpha-2 -koodi, joista annetaan henkivakuutusvelvoitteita koskevat tiedot.

C0220–C0280/R1410

Vakuutusmaksutulo – Brutto

Soveltuvin osin direktiivin 91/674/ETY mukaisesti annettu vakuutusmaksutulon määritelmä. Bruttovakuutusmaksutulo sisältää kaikki vakuutussopimusten mukaiset maksut, joiden suoritusvelvollisuus on syntynyt bruttomääräisestä toiminnasta tilikauden aikana riippumatta siitä, liittyvätkö nämä maksut kokonaan tai osittain myöhempään tilikauteen.

C0220–C0280/R1420

Vakuutusmaksutulo – Jälleenvakuuttajien osuus

Soveltuvin osin direktiivin 91/674/ETY mukaisesti annettu vakuutusmaksutulon määritelmä. Bruttovakuutusmaksutulo sisältää kaikki vakuutussopimusten mukaiset jälleenvakuuttajille siirretyt maksut, joiden suoritusvelvollisuus on syntynyt tilikauden aikana riippumatta siitä, liittyvätkö nämä maksut kokonaan tai osittain myöhempään tilikauteen.

C0220–C0280/R1500

Vakuutusmaksutulo – Netto

Soveltuvin osin direktiivin 91/674/ETY mukaisesti annettu vakuutusmaksutulon määritelmä. Nettovakuutusmaksutulo on ensivakuutuksen ja hyväksytyn jälleenvakuutuksen summa, josta on vähennetty jälleenvakuutusyrityksille siirretty määrä.

C0220–C0280/R1510

Vakuutusmaksutuotot – Brutto

Soveltuvin osin direktiivissä 91/674/ETY annettu vakuutusmaksutuottojen määritelmä. Tämä on bruttovakuutusmaksutulon summa, josta on vähennetty ensivakuutus- ja hyväksytyn jälleenvakuutustoiminnan bruttomäärään liittyvän vakuutusmaksun siirtovastuun bruttomäärän muutos.

C0220–C0280/R1520

Vakuutusmaksutuotot – Jälleenvakuuttajien osuus

Soveltuvin osin direktiivissä 91/674/ETY annettu vakuutusmaksutuottojen määritelmä. Tämä on jälleenvakuuttajan osuus bruttovakuutusmaksutulosta, josta on vähennetty muutos jälleenvakuuttajan osuudessa vakuutusmaksun siirtovastuun määrästä.

C0220–C0280/R1600

Vakuutusmaksutuotot – Netto

Soveltuvin osin direktiivissä 91/674/ETY annettu vakuutusmaksutuottojen määritelmä. Tämä on bruttovakuutusmaksutulon summa, josta on vähennetty vakuutusmaksun siirtovastuun bruttomäärän muutos. Tällä tarkoitetaan ensivakuutuksen ja hyväksytyn jälleenvakuutuksen summaa, josta on vähennetty jälleenvakuutusyrityksille siirretty määrä.

C0220–C0280/R1610

Korvauskulut – Brutto

Soveltuvin osin direktiivin 91/674/ETY määritelmän mukaiset varsinaiset korvauskulut raportointikaudella. Korvauskuluilla tarkoitetaan bruttomääräiseen ensi- ja jälleenvakuutukseen liittyen tilikauden aikana maksettujen korvausten ja tilikauden aikana korvausvastuussa tapahtuneen muutoksen summaa.

Tähän ei sisällytetä korvausten hallinnoimiskuluja eikä korvausten hallinnoimiskulujen korvausvastuun muutoksia.

C0220–C0280/R1620

Korvauskulut – Jälleenvakuuttajien osuus

Soveltuvin osin direktiivin 91/674/ETY määritelmän mukaiset varsinaiset korvauskulut raportointikaudella. Tällä tarkoitetaan jälleenvakuuttajien osuutta tilikauden aikana maksettujen korvausten ja tilikauden aikana korvausvastuussa tapahtuneen muutoksen summasta.

Tähän ei sisällytetä korvausten hallinnoimiskuluja eikä korvausten hallinnoimiskulujen korvausvastuun muutoksia.

C0220–C0280/R1700

Korvauskulut – Netto

Soveltuvin osin direktiivin 91/674/ETY määritelmän mukaiset varsinaiset korvauskulut raportointikaudella. Korvauskuluilla tarkoitetaan tilikauden aikana maksettujen korvausten ja tilikauden aikana korvausvastuussa tapahtuneen muutoksen summaa. Tällä tarkoitetaan ensivakuutuksen ja hyväksytyn jälleenvakuutuksen summaa, josta on vähennetty jälleenvakuutusyritysten osuus.

Tähän ei sisällytetä korvausten hallinnoimiskuluja eikä korvausten hallinnoimiskulujen korvausvastuun muutoksia.

C0220–C0280/R1710

Muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset – Brutto

Soveltuvin osin direktiivin 91/674/ETY määritelmän mukaiset muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset. Nämä ovat muun vakuutussopimuksiin liittyvän vakuutusteknisen vastuuvelan muutoksia. Tässä tarkoitetaan ensi- ja jälleenvakuutuksen bruttomääräistä vakuutusteknistä vastuuvelkaa.

C0220–C0280/R1720

Muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset – Jälleenvakuuttajien osuus

Soveltuvin osin direktiivin 91/674/ETY määritelmän mukaiset muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset. Tämä on jälleenvakuuttajien osuus muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutoksista.

C0220–C0280/R1800

Muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset – Netto

Soveltuvin osin direktiivin 91/674/ETY määritelmän mukaiset muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset. Muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset, jotka liittyvät ensivakuutuksen ja hyväksytyn jälleenvakuutuksen summaan, josta on vähennetty jälleenvakuutusyrityksille siirretty määrä.

C0220–C0280/R1900

Aiheutuneet kulut

Kaikki yritykselle raportointikauden aikana aiheutuneet vakuutustekniset kulut suoriteperusteisesti.

C0280/R2500

Muut kulut

Muut vakuutustekniset kulut, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin kuluihin ja joita ei ole jaoteltu vakuutuslajeittain.

Näihin ei saa sisällyttää kuluja, jotka eivät ole vakuutusteknisiä, kuten verot, korkokulut, luovutustappiot jne.

C0280/R2600

Kulut yhteensä

Kaikkien tämän taulukon kattamia maita vastaavien vakuutusteknisten kulujen määrä.

S.12.01 – Henkivakuutusten ja SLT-sairausvakuutusten vakuutustekninen vastuuvelka

Yleisiä huomautuksia

Tämä jakso koskee vuosittaisten tietojen ilmoittamista yksittäisistä yhteisöistä.

Yritykset voivat käyttää delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 21 artiklassa tarkoitettuja asianmukaisia approksimaatioita vakuutusteknisen vastuuvelan laskentaan. Lisäksi delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 59 artiklaa voidaan soveltaa riskimarginaalin laskennassa tilikauden aikana.

Henkivakuutusvelvoitteiden vakuutuslaji: Direktiivin 2009/138/EY 80 artiklassa tarkoitetut vakuutuslajit, sellaisena kuin ne on määritelty delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 liitteessä I. Segmentoinnin on heijastettava sopimukseen sisältyvien riskien luonnetta (asiasisältö) eikä niinkään sopimuksen oikeudellista muotoa (muoto). Oletusarvona on, että kun vakuutus- tai jälleenvakuutussopimus kattaa useiden vakuutuslajien riskejä, yritysten on mahdollisuuksien mukaan erotettava velvoitteet asiaankuuluviin vakuutuslajeihin (komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 55 artikla).

Vakuutuslajit ”Indeksi- ja sijoitussidonnaiset vakuutukset”, ”Muut henkivakuutukset” ja ”Sairausvakuutukset” jaetaan ”Optioita ja takuita sisältämättömiin sopimuksiin” ja ”Optioita ja takuita sisältäviin sopimuksiin”. Tässä jaossa on otettava huomioon seuraavat seikat:

”Optioita ja takuita sisältämättömiin sopimuksiin” on sisällytettävä sellaisiin sopimuksiin liittyvät määrät, jotka eivät sisällä taloudellisia takuita ja sopimusperusteisia optioita, mikä tarkoittaa sitä, ettei taloudellisten takuiden tai sopimusperusteisten optioiden määrää oteta huomioon vakuutusteknisen vastuuvelan laskennassa.

Sopimukset, jotka sisältävät ei-olennaisia sopimusperusteisia optioita tai taloudellisia takuita, joita ei oteta huomioon vakuutusteknisen vastuuvelan laskennassa, on myös ilmoitettava tässä sarakkeessa.

”Optioita ja takuita sisältäviin sopimuksiin” on sisällytettävä sopimukset, jotka sisältävät joko taloudellisia takuita, sopimusperusteisia optioita tai molempia, siltä osin kuin kyseiset taloudelliset takuut tai sopimusperusteiset optiot otetaan huomioon vakuutusteknisen vastuuvelan laskennassa.

Ilmoitettavista tiedoista ei saa vähentää jälleenvakuuttajien osuutta, koska tiedot jälleenvakuutussopimuksista/erillisyhtiöistä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta olevista saamisista pyydetään erillisillä riveillä.

Riveillä R0010–R0100 ilmoitetaan tiedot, joihin on jo tehty volatiliteettikorjaus ja vastaavuuskorjaus sekä mahdollisesti siirtymäkorjaus asiaankuuluvaan riskittömään korkokäyrään mutta joihin ei ole tehty vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevaa siirtymäkauden vähennystä. Rivejä R0110–R0130 koskeva vakuutusteknisen vastuuvelan siirtymätoimenpiteen määrä ilmoitetaan erikseen.

 

ERÄ

OHJEET

Vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0010

Vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna

Vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna kunkin delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 liitteessä I määritellyn vakuutuslajin osalta.

C0150/R0010

Vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna – Yhteensä (muu henkivakuutus kuin sairausvakuutus, mukaan lukien sijoitussidonnaiset vakuutukset)

Vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna muille henkivakuutuksille kuin sairausvakuutuksille, mukaan lukien sijoitussidonnaiset vakuutukset.

C0210/R0010

Vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna – Yhteensä (SLT-sairausvakuutus)

Kokonaisuutena lasketun vakuutusteknisen vastuuvelan kokonaismäärä SLT-sairausvakuutukselle.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100 to C0140, C0160, C0190, C0200/R0020

Saamiset yhteensä jälleenvakuutussopimuksista/erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta oikaistuina ennustetuilla tappioilla, jotka johtuvat vastapuolen maksukyvyttömyydestä ja jotka liittyvät kokonaisuutena laskettuun vakuutustekniseen vastuuvelkaan

Jälleenvakuutussopimuksista/erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutussopimuksesta olevien saamisten määrä oikaistuna ennustetuilla tappioilla, jotka johtuvat vastapuolen maksukyvyttömyydestä ja liittyvät delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 liitteessä I määritellyin vakuutuslajeittain kokonaisuutena laskettuun vakuutustekniseen vastuuvelkaan.

C0150/R0020

Saamiset yhteensä jälleenvakuutussopimuksista/erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta oikaistuina ennustetuilla tappioilla, jotka johtuvat vastapuolen maksukyvyttömyydestä ja liittyvät kokonaisuutena laskettuun vakuutusteknisen vastuuvelkaan – Yhteensä (muu henkivakuutus kuin sairausvakuutus, mukaan lukien sijoitussidonnainen vakuutus)

Muuta henkivakuutusta kuin sairausvakuutusta, mukaan lukien sijoitussidonnainen vakuutus, koskevien saamisten kokonaismäärä jälleenvakuutussopimuksista/erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta oikaistuna ennustetuilla tappioilla, jotka johtuvat vastapuolen maksukyvyttömyydestä ja liittyvät kokonaisuutena laskettuun vakuutustekniseen vastuuvelkaan.

C0210/R0020

Saamiset yhteensä jälleenvakuutussopimuksista/erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta oikaistuina ennustetuilla tappioilla, jotka johtuvat vastapuolen maksukyvyttömyydestä ja liittyvät kokonaisuutena laskettuun vakuutustekniseen vastuuvelkaan – Yhteensä (SLT-sairausvakuutus)

SLT-sairausvakuutusta koskevien jälleenvakuutussopimuksista/erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta olevien saamisten kokonaismäärä oikaistuna ennustetuilla tappioilla, jotka johtuvat vastapuolen maksukyvyttömyydestä ja liittyvät kokonaisuutena laskettuun vakuutustekniseen vastuuvelkaan.

 Vakuutustekninen vastuuvelka laskettuna parhaan estimaatin ja riskimarginaalin summana

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100 to C0140, C0170, C0180, C0190, C0200/R0030

Vakuutustekninen vastuuvelka laskettuna parhaan estimaatin ja riskimarginaalin summana – Bruttomääräinen paras estimaatti

Bruttomääräinen paras estimaatti (direktiivin 2009/138/EY 77 artiklan 2 kohdan mukaisesti vähentämättä jälleenvakuutussopimuksista, erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta saatavia korvauksia) kunkin asetuksen (EU) 2015/35 liitteessä I määritellyn vakuutuslajin osalta.

C0150/R0030

Vakuutustekninen vastuuvelka laskettuna parhaan estimaatin ja riskimarginaalin summana – Bruttomääräinen paras estimaatti – Yhteensä (muu henkivakuutus kuin sairausvakuutus, mukaan lukien sijoitussidonnainen vakuutus)

Muuta henkivakuutusta kuin sairausvakuutusta, mukaan lukien sijoitussidonnainen vakuutus, koskevan bruttomääräisen parhaan estimaatin kokonaismäärä (direktiivin 2009/138/EY 77 artiklan 2 kohdan mukaisesti vähentämättä jälleenvakuutussopimuksista, erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta saatavia korvauksia).

C0210/R0030

Vakuutustekninen vastuuvelka laskettuna parhaan estimaatin ja riskimarginaalin summana – Bruttomääräinen paras estimaatti – Yhteensä (SLT-sairausvakuutus)

SLT-sairausvakuutusta koskevan bruttomääräisen parhaan estimaatin kokonaismäärä (direktiivin 2009/138/EY 77 artiklan 2 kohdan mukaisesti vähentämättä jälleenvakuutussopimuksista, erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta saatavia korvauksia).

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100–C0140, C0170, C0180, C0190, C0200/R0040

Saamiset yhteensä jälleenvakuutussopimuksista/erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta oikaistuina ennustetuilla tappioilla, jotka johtuvat vastapuolen maksukyvyttömyydestä

Saamisten määrä oikaistuina ennustetuilla tappioilla, jotka johtuvat mahdollisesta jälleenvakuuttajan maksukyvyttömyydestä, sellaisena kuin se on määritelty direktiivin 2009/138/EY 81 artiklassa, mukaan lukien ryhmän sisäinen menevä jälleenvakuutus, kunkin asetuksen (EU) 2015/35 liitteessä I määritellyn vakuutuslajin osalta.

C0150/R0080

Saamiset yhteensä jälleenvakuutussopimuksista/erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta oikaistuina ennustetuilla tappioilla, jotka johtuvat vastapuolen maksukyvyttömyydestä – Yhteensä (muu henkivakuutus kuin sairausvakuutus, mukaan lukien sijoitussidonnaiset vakuutukset)

Muuta henkivakuutusta kuin sairausvakuutusta, mukaan lukien sijoitussidonnaiset vakuutukset, koskevien saamisten kokonaismäärä oikaistuna ennustetuilla tappioilla, jotka johtuvat mahdollisesta jälleenvakuuttajan maksukyvyttömyydestä, sellaisena kuin se on määritelty direktiivin 2009/138/EY 81 artiklassa.

C0210/R0080

Saamiset yhteensä jälleenvakuutussopimuksista/erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta oikaistuina ennustetuilla tappioilla, jotka johtuvat vastapuolen maksukyvyttömyydestä – Yhteensä (SLT-sairausvakuutus)

SLT-sairausvakuutusta koskevien saamisten kokonaismäärä oikaistuna ennustetuilla tappioilla, jotka johtuvat mahdollisesta jälleenvakuuttajan maksukyvyttömyydestä, sellaisena kuin se on määritelty direktiivin 2009/138/EY 81 artiklassa, mukaan lukien ryhmän sisäinen menevä jälleenvakuutus.

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0090

Paras estimaatti, josta on vähennetty saamiset jälleenvakuutussopimuksista/erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta

Parhaan estimaatin määrä, josta on vähennetty saamiset jälleenvakuutussopimuksista/erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta, vakuutuslajeittain.

C0150/R0090

Paras estimaatti, josta on vähennetty saamiset jälleenvakuutussopimuksista/erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta – Yhteensä (muu henkivakuutus kuin sairausvakuutus, mukaan lukien sijoitussidonnainen vakuutus)

Muuta henkivakuutusta kuin sairausvakuutusta, mukaan lukien sijoitussidonnainen vakuutus, koskevan parhaan estimaatin kokonaismäärä, josta on vähennetty saamiset jälleenvakuutussopimuksista/erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta

C0210/R0090

Paras estimaatti, josta on vähennetty saamiset jälleenvakuutussopimuksista/erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta – Yhteensä (SLT-sairausvakuutus)

SLT-sairausvakuutusta koskevan parhaan estimaatin määrä, josta on vähennetty saamiset jälleenvakuutussopimuksista/erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100 to C0140, C0160, C0190, C0200/R0100

Riskimarginaali

Direktiivin 2009/138/EY 77 artiklan 3 kohdan määritelmän mukaisen riskimarginaalin määrä kunkin asetuksen (EU) 2015/35 liitteessä I määritellyn vakuutuslajin osalta.

C0150/R0100

Riskimarginaali – Yhteensä (muu henkivakuutus kuin sairausvakuutus, mukaan lukien sijoitussidonnainen vakuutus)

Muuta henkivakuutusta kuin sairausvakuutusta, mukaan lukien sijoitussidonnainen vakuutus, koskevan riskimarginaalin kokonaismäärä.

C0210/R0100

Riskimarginaali – Yhteensä (SLT-sairausvakuutus)

SLT-sairausvakuutusta koskevan riskimarginaalin kokonaismäärä.

 Vakuutusteknisen vastuuvelan siirtymätoimenpiteen määrä

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0110

Vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna

Vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevan siirtymäkauden vähennyksen määrä kohdennettuna kokonaisuutena laskettuun vakuutustekniseen vastuuvelkaan, vakuutuslajeittain.

Tämä arvo ilmoitetaan negatiivisena arvona.

C0150/R0110

Vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna – Yhteensä (muu henkivakuutus kuin sairausvakuutus, mukaan lukien sijoitussidonnainen vakuutus)

Muun henkivakuutuksen kuin sairausvakuutuksen, mukaan lukien sijoitussidonnainen vakuutus, vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevan siirtymäkauden vähennyksen määrä kohdennettuna kokonaisuutena laskettuun vakuutustekniseen vastuuvelkaan.

Tämä arvo ilmoitetaan negatiivisena arvona.

C0210/R0110

Vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna – Yhteensä (SLT-sairausvakuutus)

SLT-sairausvakuutuksen vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevan siirtymäkauden vähennyksen määrä kohdennettuna kokonaisuutena laskettuun vakuutustekniseen vastuuvelkaan.

Tämä arvo ilmoitetaan negatiivisena arvona.

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0120

Paras estimaatti

Vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevan siirtymäkauden vähennyksen määrä kohdennettuna parhaaseen estimaattiin, vakuutuslajeittain.

Tämä arvo ilmoitetaan negatiivisena arvona.

C0150/R0120

Paras estimaatti – Yhteensä (muu henkivakuutus kuin sairausvakuutus, mukaan lukien sijoitussidonnainen vakuutus)

Muun henkivakuutuksen kuin sairausvakuutuksen, mukaan lukien sijoitussidonnainen vakuutus, vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevan siirtymäkauden vähennyksen kokonaismäärä kohdennettuna parhaaseen estimaattiin.

Tämä arvo ilmoitetaan negatiivisena arvona.

C0210/R0120

Paras estimaatti – Yhteensä (SLT-sairausvakuutus)

SLT-sairausvakuutuksen vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevan siirtymäkauden vähennyksen kokonaismäärä kohdennettuna parhaaseen estimaattiin.

Tämä arvo ilmoitetaan negatiivisena arvona.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0130

Riskimarginaali

Vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevan siirtymäkauden vähennyksen määrä kohdennettuna riskimarginaaliin, vakuutuslajeittain.

Tämä arvo ilmoitetaan negatiivisena arvona.

C0150/R0130

Riskimarginaali – Yhteensä (muu henkivakuutus kuin sairausvakuutus, mukaan lukien sijoitussidonnainen vakuutus)

Muun henkivakuutuksen kuin sairausvakuutuksen, mukaan lukien sijoitussidonnainen vakuutus, vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevan siirtymäkauden vähennyksen kokonaismäärä kohdennettuna riskimarginaaliin.

Tämä arvo ilmoitetaan negatiivisena arvona.

C0210/R0130

Riskimarginaali – Yhteensä (SLT-sairausvakuutus)

SLT-sairausvakuutuksen vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevan siirtymäkauden vähennyksen kokonaismäärä kohdennettuna riskimarginaaliin.

Tämä arvo ilmoitetaan negatiivisena arvona.

 Vakuutustekninen vastuuvelka – Yhteensä

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0200

Vakuutustekninen vastuuvelka – Yhteensä

Kunkin delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 liitteessä I määritellyn vakuutuslajin vakuutusteknisen vastuuvelan kokonaismäärä, mukaan lukien kokonaisuutena laskettu vakuutustekninen vastuuvelka, vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevan siirtymäkauden vähennyksen jälkeen.

C0150/R0200

Vakuutustekninen vastuuvelka – Yhteensä – Yhteensä (muu henkivakuutus kuin sairausvakuutus, mukaan lukien sijoitussidonnainen vakuutus)

Muun henkivakuutuksen kuin sairausvakuutuksen, mukaan lukien sijoitussidonnainen vakuutus, vakuutusteknisen vastuuvelan kokonaismäärä, mukaan lukien kokonaisuutena laskettu vakuutustekninen vastuuvelka ja sen jälkeen, kun vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevaa siirtymäkauden vähennystä on sovellettu.

C0210/R0200

Vakuutustekninen vastuuvelka – Yhteensä – Yhteensä (SLT-sairausvakuutus)

SLT-sairausvakuutuksen vakuutusteknisen vastuuvelan kokonaismäärä, mukaan lukien kokonaisuutena laskettu vakuutustekninen vastuuvelka ja sen jälkeen, kun vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevaa siirtymäkauden vähennystä on sovellettu.

S.17.01 – Vahinkovakuutuksen vakuutustekninen vastuuvelka

Yleisiä huomautuksia

Tämä jakso koskee vuosittaisten tietojen ilmoittamista yksittäisistä yhteisöistä.

Yritykset voivat käyttää delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 21 artiklassa tarkoitettuja asianmukaisia approksimaatioita vakuutusteknisen vastuuvelan laskentaan. Lisäksi delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 59 artiklaa voidaan soveltaa riskimarginaalin laskennassa tilikauden aikana.

Vahinkovakuutusvelvoitteiden vakuutuslaji: Direktiivin 2009/138/EY 80 artiklassa tarkoitetut vakuutuslajit, sellaisena kuin ne on määritelty delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 liitteessä I, ensivakuutuksen, hyväksytyn suhteellisen jälleenvakuutuksen ja hyväksytyn ei-suhteellisen jälleenvakuutuksen osalta. Segmentoinnin on heijastettava sopimukseen sisältyvien riskien luonnetta (asiasisältö) eikä niinkään sopimuksen oikeudellista muotoa (muoto).

Sellaiseen sairausvakuutukseen liittyvä ensivakuutus, jonka liiketoiminta perustuu henkivakuutukselle ominaisiin teknisiin perusteisiin, segmentoidaan delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 liitteessä I määriteltyihin vahinkovakuutuslajeihin 1–3.

Hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus otetaan huomioon ensivakuutuksen yhteydessä sarakkeissa C0020–C0130.

Riveillä R0010–R0280 ilmoitetaan tiedot, joihin on jo tehty volatiliteettikorjaus ja vastaavuuskorjaus sekä mahdollisesti siirtymäkorjaus asiaankuuluvaan riskittömään korkokäyrään mutta joihin ei ole tehty vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevaa siirtymäkauden vähennystä. Rivejä R0290–R0310 koskeva vakuutusteknisen vastuuvelan siirtymätoimenpiteen määrä ilmoitetaan erikseen.

 

ERÄ

OHJEET

Vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna

C0020–C0170/R0010

Vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna

Ensivakuutusta ja hyväksyttyä jälleenvakuutusta koskeva vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna kunkin delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 liitteessä I määritellyn vakuutuslajin osalta.

Tämä on määrä ennen kyseiseen toimintaan liittyvistä jälleenvakuutussopimuksista/erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta olevien saamisten vähentämistä.

C0180/R0010

Vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna – Vahinkovakuutusvelvoitteet yhteensä

Kokonaisuutena lasketun vakuutusteknisen vastuuvelan kokonaismäärä ensivakuutuksen ja hyväksytyn jälleenvakuutuksen osalta.

Tämä on määrä ennen kyseiseen toimintaan liittyvistä jälleenvakuutussopimuksista/erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta olevien saamisten vähentämistä.

C0020–C0170/R0050

Saamiset yhteensä jälleenvakuutussopimuksista/erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta oikaistuina ennustetuilla tappioilla, jotka johtuvat vastapuolen maksukyvyttömyydestä ja jotka liittyvät kokonaisuutena laskettuun vakuutustekniseen vastuuvelkaan

Jälleenvakuutussopimuksista/erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutussopimuksesta olevien saamisten määrä oikaistuna ennustetuilla tappioilla, jotka johtuvat vastapuolen maksukyvyttömyydestä ja liittyvät delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 liitteessä I määritellyin vakuutuslajeittain kokonaisuutena laskettuun vakuutustekniseen vastuuvelkaan.

C0180/R0050

Saamiset yhteensä jälleenvakuutussopimuksista/erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta oikaistuina ennustetuilla tappioilla, jotka johtuvat vastapuolen maksukyvyttömyydestä ja jotka liittyvät kokonaisuutena laskettuun vakuutustekniseen vastuuvelkaan

Jälleenvakuutussopimuksista/erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutussopimuksesta olevien saamisten kokonaismäärä kaikkien vakuutuslajien osalta oikaistuna ennustetuilla tappioilla, jotka johtuvat vastapuolen maksukyvyttömyydestä ja liittyvät delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 liitteessä I määritellyin vakuutuslajeittain kokonaisuutena laskettuun vakuutustekniseen vastuuvelkaan.

Vakuutustekninen vastuuvelka laskettuna parhaan estimaatin ja riskimarginaalin summana – Paras estimaatti

C0020–C0170/R0060

Vakuutusmaksuvastuun paras estimaatti – Brutto – Yhteensä

Vakuutusmaksuvastuun parhaan estimaatin määrä ennen jälleenvakuutussopimuksista, erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta olevien saamisten vähentämistä, vakuutuslajeittain ensivakuutuksen ja hyväksytyn jälleenvakuutuksen osalta.

C0180/R0060

Vahinkovakuutusvelvoitteet yhteensä – Vakuutusmaksuvastuun paras estimaatti – Brutto – Yhteensä

Vakuutusmaksuvastuun parhaan estimaatin kokonaismäärä ennen jälleenvakuutussopimuksista, erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta olevien saamisten vähentämistä, ensivakuutuksen ja hyväksytyn jälleenvakuutuksen osalta.

C0020–C0170/R0140

Vakuutusmaksuvastuun paras estimaatti – Saamiset yhteensä jälleenvakuutussopimuksista/erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta oikaistuina ennustetuilla tappioilla, jotka johtuvat vastapuolen maksukyvyttömyydestä – Ensivakuutus ja hyväksytty jälleenvakuutus

Jälleenvakuutussopimuksista/erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta olevien saamisten kokonaismäärä oikaistuna ennustetuilla tappioilla, jotka johtuvat vastapuolen maksukyvyttömyydestä, vakuutuslajeittain ensivakuutuksen ja hyväksytyn jälleenvakuutuksen osalta.

C0180/R0140

Vahinkovakuutusvelvoitteet yhteensä – Vakuutusmaksuvastuun paras estimaatti – Saamiset jälleenvakuutussopimuksista/erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta oikaistuina ennustetuilla tappioilla, jotka johtuvat vastapuolen maksukyvyttömyydestä

Jälleenvakuutussopimuksista/erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta olevien saamisten kokonaismäärä oikaistuna ennustetuilla tappioilla, jotka johtuvat vastapuolen maksukyvyttömyydestä ja jotka liittyvät vakuutusmaksuvastuun parhaaseen estimaattiin.

C0020–C0170/R0150

Vakuutusmaksuvastuun nettomääräinen paras estimaatti – Ensivakuutus ja hyväksytty jälleenvakuutus

Vakuutusmaksuvastuun nettomääräisen parhaan estimaatin määrä vakuutuslajeittain.

C0180/R0150

Vahinkovakuutusvelvoitteet yhteensä – Vakuutusmaksuvastuun nettomääräinen paras estimaatti

Vakuutusmaksuvastuun nettomääräisen parhaan estimaatin kokonaismäärä.

C0020–C0170/R0160

Korvausvastuun paras estimaatti – Brutto – Yhteensä

Korvausvastuun parhaan estimaatin määrä ennen jälleenvakuutussopimuksista, erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta olevien saamisten vähentämistä, vakuutuslajeittain ensivakuutuksen ja hyväksytyn jälleenvakuutuksen osalta.

C0180/R0160

Vahinkovakuutusvelvoitteet yhteensä – Korvausvastuun paras estimaatti – Brutto – Yhteensä

Korvausvastuun parhaan estimaatin kokonaismäärä ennen jälleenvakuutussopimuksista, erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta olevien saamisten vähentämistä.

C0020–C0170/R0240

Korvausvastuun paras estimaatti – Saamiset yhteensä jälleenvakuutussopimuksista/erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta oikaistuina ennustetuilla tappioilla, jotka johtuvat vastapuolen maksukyvyttömyydestä – Ensivakuutus ja hyväksytty jälleenvakuutus

Jälleenvakuutussopimuksista/erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta olevien saamisten kokonaismäärä oikaistuna ennustetuilla tappioilla, jotka johtuvat vastapuolen maksukyvyttömyydestä, vakuutuslajeittain ensivakuutuksen ja hyväksytyn jälleenvakuutuksen osalta.

C0180/R0240

Vahinkovakuutusvelvoitteet yhteensä – Korvausvastuun paras estimaatti – Saamiset jälleenvakuutussopimuksista/erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta oikaistuina ennustetuilla tappioilla, jotka johtuvat vastapuolen maksukyvyttömyydestä

Jälleenvakuutussopimuksista/erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta olevien saamisten kokonaismäärä oikaistuna ennustetuilla tappioilla, jotka johtuvat vastapuolen maksukyvyttömyydestä ja jotka liittyvät korvausvastuun parhaaseen estimaattiin.

C0020–C0170/R0250

Korvausvastuun nettomääräinen paras estimaatti – Ensivakuutus ja hyväksytty jälleenvakuutus

Korvausvastuun nettomääräisen parhaan estimaatin määrä vakuutuslajeittain ensivakuutuksen ja hyväksytyn jälleenvakuutuksen osalta.

C0180/R0250

Vahinkovakuutusvelvoitteet yhteensä – Korvausvastuun nettomääräinen paras estimaatti

Korvausvastuun nettomääräisen parhaan estimaatin kokonaismäärä.

C0020–C0170/R0260

Paras estimaatti yhteensä – Brutto – Ensivakuutus ja hyväksytty jälleenvakuutus

Bruttomääräisen parhaan estimaatin kokonaismäärä vakuutuslajeittain ensivakuutuksen ja hyväksytyn jälleenvakuutuksen osalta.

C0180/R0260

Vahinkovakuutusvelvoitteet yhteensä – Paras estimaatti yhteensä – Brutto

Bruttomääräisen parhaan estimaatin kokonaismäärä (vakuutusmaksuvastuun ja korvausvastuun summa).

C0020–C0170/R0270

Paras estimaatti yhteensä – Netto – Ensivakuutus ja hyväksytty jälleenvakuutus

Nettomääräisen parhaan estimaatin kokonaismäärä vakuutuslajeittain ensivakuutuksen ja hyväksytyn jälleenvakuutuksen osalta.

C0180/R0270

Vahinkovakuutusvelvoitteet yhteensä – Paras estimaatti yhteensä – Netto

Nettomääräisen parhaan estimaatin kokonaismäärä (vakuutusmaksuvastuun ja korvausvastuun summa).

C0020–C0170/R0280

Vakuutustekninen vastuuvelka laskettuna parhaan estimaatin ja riskimarginaalin summana – Riskimarginaali

Direktiivin 2009/138/EY (77 artiklan 3 kohta) vaatimusten mukaisen riskimarginaalin määrä. Riskimarginaali lasketaan koko (jälleen)vakuutusvelvoitekannalle ja jaetaan sen jälkeen kullekin yksittäiselle ensivakuutuksen ja hyväksytyn jälleenvakuutuksen vakuutuslajille.

C0180/R0280

Vahinkovakuutusvelvoitteet yhteensä – Riskimarginaali yhteensä

Direktiivin 2009/138/EY (77 artiklan 3 kohta) vaatimusten mukaisen riskimarginaalin kokonaismäärä.

Vakuutusteknisen vastuuvelan siirtymätoimenpiteen määrä

C0020–C0170/R0290

Vakuutusteknisen vastuuvelan siirtymätoimenpiteen määrä –

Vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna

Vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevan siirtymäkauden vähennyksen määrä kohdennettuna kokonaisuutena laskettuun vakuutustekniseen vastuuvelkaan kunkin delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 liitteessä I määritellyn vakuutuslajin osalta.

Tämä arvo ilmoitetaan negatiivisena arvona.

C0180/R0290

Vakuutusteknisen vastuuvelan siirtymätoimenpiteen määrä –

Vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna

Kaikkien vakuutuslajien vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevan siirtymäkauden vähennyksen kokonaismäärä kohdennettuna kokonaisuutena laskettuun vakuutustekniseen vastuuvelkaan kunkin delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 liitteessä I määritellyn vakuutuslajin osalta.

Tämä arvo ilmoitetaan negatiivisena arvona.

C0020–C0170/R0300

Vakuutusteknisen vastuuvelan siirtymätoimenpiteen määrä –

Paras estimaatti

Vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevan siirtymäkauden vähennyksen määrä kohdennettuna parhaaseen estimaattiin kunkin delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 liitteessä I määritellyn vakuutuslajin osalta.

Tämä arvo ilmoitetaan negatiivisena arvona.

C0180/R0300

Vakuutusteknisen vastuuvelan siirtymätoimenpiteen määrä –

Paras estimaatti

Kaikkien vakuutuslajien vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevan siirtymäkauden vähennyksen kokonaismäärä kohdennettuna parhaaseen estimaattiin kunkin delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 liitteessä I määritellyn vakuutuslajin osalta.

Tämä arvo ilmoitetaan negatiivisena arvona.

C0020–C0170/R0310

Vakuutusteknisen vastuuvelan siirtymätoimenpiteen määrä –

Riskimarginaali

Vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevan siirtymäkauden vähennyksen määrä kohdennettuna riskimarginaaliin kunkin delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 liitteessä I määritellyn vakuutuslajin osalta.

Tämä arvo ilmoitetaan negatiivisena arvona.

C0180/R0310

Vakuutusteknisen vastuuvelan siirtymätoimenpiteen määrä –

Riskimarginaali

Kaikkien vakuutuslajien vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevan siirtymäkauden vähennyksen kokonaismäärä kohdennettuna riskimarginaaliin kunkin delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 liitteessä I määritellyn vakuutuslajin osalta.

Tämä arvo ilmoitetaan negatiivisena arvona.

Vakuutustekninen vastuuvelka – Yhteensä

C0020–C0170/R0320

Vakuutustekninen vastuuvelka – Yhteensä – Ensivakuutus ja hyväksytty jälleenvakuutus

Bruttomääräisen vakuutusteknisen vastuuvelan kokonaismäärä vakuutuslajeittain ensivakuutuksen ja hyväksytyn jälleenvakuutuksen osalta, mukaan lukien vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna ja sen jälkeen, kun vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevaa siirtymäkauden vähennystä on sovellettu.

C0180/R0320

Vahinkovakuutusvelvoitteet yhteensä – Vakuutustekninen vastuuvelka – Yhteensä

Bruttomääräisen vakuutusteknisen vastuuvelan kokonaismäärä ensivakuutuksen ja hyväksytyn jälleenvakuutuksen osalta, mukaan lukien vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna ja sen jälkeen, kun vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevaa siirtymäkauden vähennystä on sovellettu.

C0020–C0170/R0330

Vakuutustekninen vastuuvelka – Yhteensä – Saamiset jälleenvakuutussopimuksista/erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta oikaistuina ennustetuilla tappioilla, jotka johtuvat vastapuolen maksukyvyttömyydestä – Ensivakuutus ja hyväksytty jälleenvakuutus

Jälleenvakuutussopimuksista/erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta olevien saamisten kokonaismäärä oikaistuna ennustetuilla tappioilla, jotka johtuvat vastapuolen maksukyvyttömyydestä, vakuutuslajeittain ensivakuutuksen ja hyväksytyn jälleenvakuutuksen osalta.

C0180/R0330

Vahinkovakuutusvelvoitteet yhteensä – Saamiset jälleenvakuutussopimuksista/erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta oikaistuina ennustetuilla tappioilla, jotka johtuvat vastapuolen maksukyvyttömyydestä – Ensivakuutus ja hyväksytty jälleenvakuutus

Jälleenvakuutussopimuksista/erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta olevien saamisten kokonaismäärä oikaistuna ennustetuilla tappioilla, jotka johtuvat vastapuolen maksukyvyttömyydestä, ensivakuutuksen ja hyväksytyn jälleenvakuutuksen osalta.

C0020–C0170/R0340

Vakuutustekninen vastuuvelka – Yhteensä – Vakuutustekninen vastuuvelka, josta on vähennetty saamiset jälleenvakuutussopimuksista/erillisyhtiöiltä ja rajoitetusta jälleenvakuutuksesta – Ensivakuutus ja hyväksytty jälleenvakuutus

Nettomääräisen vakuutusteknisen vastuuvelan kokonaismäärä vakuutuslajeittain ensivakuutuksen ja hyväksytyn jälleenvakuutuksen osalta, mukaan lukien vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna ja sen jälkeen, kun vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevaa siirtymäkauden vähennystä on sovellettu.

C0180/R0340

Vahinkovakuutusvelvoitteet yhteensä – Vakuutustekninen vastuuvelka, josta on vähennetty saamiset jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä – Ensivakuutus ja hyväksytty jälleenvakuutus

Nettomääräisen vakuutusteknisen vastuuvelan kokonaismäärä ensivakuutuksen ja hyväksytyn jälleenvakuutuksen osalta, mukaan lukien vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuutena laskettuna ja sen jälkeen, kun vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevaa siirtymäkauden vähennystä on sovellettu.

S.19.01. – Vahinkovakuutuskorvaukset

Tämä jakso koskee vuosittaisten tietojen ilmoittamista yksittäisistä yhteisöistä.

Vakuutuskorvausten kehitystä kuvaavissa kolmioissa esitetään vakuuttajan arvio korvauskuluista (maksetut korvaukset ja korvausvastuu Solvenssi II:n mukaisen arvostusperiaatteen perusteella) ja ennakoidaan, kuinka kyseinen arvio kehittyy ajan mittaan.

Yritysten edellytetään ilmoittavan tiedot vahingon sattumisvuosittain tai vakuutussopimusvuosittain kansallisen valvontaviranomaisen asettamien vaatimusten mukaisesti. Jos kansallinen valvontaviranomainen ei ole määrännyt, kumpaa näistä käytetään, yritys voi käyttää vahingon sattumisvuotta tai vakuutussopimusvuotta riippuen siitä, kuinka se hallinnoi kutakin vakuutuslajia, edellyttäen että se käyttää samaa vuotta johdonmukaisesti vuosi vuodelta.

Tässä taulukossa on ilmoitettava tiedot koko vahinkovakuutustoiminnan osalta, mutta ne on jaoteltava vakuutussopimusvuosien ja vahingon sattumisvuosien perusteella, jos yritys käyttää eri perusteita

Run-off-kolmion oletusarvoinen pituus on 10+1 vuotta. Raportointivaatimus perustuu kuitenkin yritysten korvauskehitykseen (jos korvauskäsittelysyklin pituus on alle 10 vuotta, yrityksiltä edellytetään tietojen ilmoittamista sisäisen lyhyemmän korvauskehityksen mukaan).

Historiatiedot alkaen ajankohdasta, jona direktiiviä 2009/138/EY (Solvenssi II) sovellettiin ensimmäistä kertaa, vaaditaan maksetuista korvauksista (eli tiedot on ilmoitettava kokonaisuudessaan). Niitä ei kuitenkaan vaadita korvausvastuun parhaasta estimaatista. Maksettuja korvauksia koskevien historiatietojen keruussa noudatetaan samaan menettelyä suhteessa meneillään olevan raportoinnin kolmion pituuteen (ts. 10+1 vuotta tai yritysten korvauskäsittelysykli riippuen siitä, kumpi on lyhyempi).

 

ERÄ

OHJEET

Z0020

Vahingon sattumisvuosi tai vakuutussopimusvuosi

Ilmoitetaan standardi, jota yritys käyttää korvauskehitystä koskevien tietojen ilmoittamisessa. Valitaan yksi seuraavista vaihtoehdoista:

 

1 – Vahingon sattumisvuosi

 

2 – Vakuutussopimusvuosi

C0010–C0110/ R0100–R0250

Maksetut bruttokorvaukset (ei-kumulatiiviset) – Kolmio

Maksetut bruttokorvaukset lunastusmaksujen ja regressien vähentämisen jälkeen, ilman kuluja, kolmiossa, joka kuvaa jo maksettujen bruttokorvausten kehitystä: Kunkin vuoden N-9 (ja sitä edeltävien vuosien) jälkeisen vahingon sattumisvuoden / vakuutussopimusvuoden ja kaikkien vuoteen N (viimeinen raportointivuosi) ulottuvien aiempien raportointikausien osalta ilmoitetaan jo suoritetut maksut kultakin kehitysvuodelta (joka on viive vahingon sattumisajankohdan / vakuutussopimusajankohdan ja maksuajankohdan välillä).

Tiedot ilmoitetaan absoluuttisina määrinä, ei-kumulatiivisina ja diskonttaamattomina.

C0170/ R0100–R0260

Maksetut bruttokorvaukset (ei-kumulatiiviset) – Kuluvana vuonna

”Kuluva vuosi” yhteensä kuvastaa rivien R0160–R0250 viimeistä vaakariviä (kaikki viimeiseen raportointivuoteen liittyvät tiedot).

Rivillä R0260 esitetään rivien R0160–R0250 kokonaismäärä.

C0180/ R0100–R0260

Maksetut bruttokorvaukset – Kaikkien vuosien summa (kumulatiivinen)

”Kaikkien vuosien summa” yhteensä sisältää kaikkien kyseisillä riveillä annettujen tietojen summan (kaikkien vahingon sattumisvuoteen / vakuutussopimusvuoteen liittyvien maksujen summa), mukaan lukien kokonaismäärä.

C0200–C0300/ R0100–R0250

Korvausvastuun bruttomääräinen diskonttaamaton paras estimaatti – Kolmio

Kolmiot, jotka kuvaavat korvausvastuun diskonttaamatonta parasta estimaattia ennen jälleenvakuuttajien osuuden vähentämistä kunakin vuoden N-9 (ja sitä edeltävien vuosien) jälkeisenä vahingon sattumisvuonna / vakuutussopimusvuonna ja kaikilla vuoteen N (viimeinen raportointivuosi) ulottuvilla aiemmilla raportointikausilla. Korvausvastuun paras estimaatti liittyy vahinkotapahtumiin, jotka ovat tapahtuneet ennen arvostuspäivää tai arvostuspäivänä, riippumatta siitä, onko kyseisistä tapahtumista aiheutuneet vahingot ilmoitettu vai ei.

Tiedot ilmoitetaan absoluuttisina määrinä, ei-kumulatiivisina ja diskonttaamattomina.

C0360/ R0100–R0260

Korvausvastuun bruttomääräinen paras estimaatti – Vuoden lopussa (diskontatut tiedot)

”Vuoden lopussa” yhteensä kuvastaa rivien R0160–R0250 viimeisen vaakarivin tietoja (kaikki viimeiseen raportointivuoteen liittyvät tiedot) diskontattuina.

Rivillä R0260 esitetään rivien R0160–R0250 kokonaismäärä.

S.22.01 – Pitkäaikaisia takuita koskevien toimenpiteiden ja siirtymätoimenpiteiden vaikutukset

Yleisiä huomautuksia

Tämä taulukko koskee vuosittaisten tietojen ilmoittamista yksittäisistä yhteisöistä.

Tätä taulukkoa sovelletaan, kun yritys käyttää vähintään yhtä pitkäaikaisia takuita koskevaa toimenpidettä tai siirtymätoimenpidettä.

Tässä taulukossa esitellään rahoitusasemaan kohdistuvia vaikutuksia, kun siirtymätoimenpidettä ei käytetä ja kukin pitkäaikaisia takuita koskeva toimenpide tai siirtymätoimenpide on nollattu. Tällöin on noudatettava vaiheittaista lähestymistapaa, jonka mukaan kutakin siirtymätoimenpidettä ja pitkäaikaisia takuita koskevaa toimenpidettä tarkastellaan yksitellen ilman, että muiden toimenpiteiden vaikutukset laskettaisiin uudelleen kunkin vaiheen jälkeen.

Vaikutukset on ilmoitettava positiivisiksi, jos ne kasvattavat ilmoitettavan erän määrää, ja negatiivisiksi, jos ne pienentävät erän määrää (esim. jos SCR:n mukainen määrä kasvaa tai omien varojen määrä kasvaa, on ilmoitettava positiiviset arvot).

 

ERÄ

OHJEET

C0010/R0010

Pitkäaikaisia takuita koskevien toimenpiteiden ja siirtymätoimenpiteiden määrä – Vakuutustekninen vastuuvelka

Vakuutusteknisen vastuuvelan kokonaismäärä, mukaan lukien pitkäaikaisia takuita koskevat toimenpiteet ja siirtymätoimenpiteet.

C0030/R0010

Vakuutusteknisen vastuuvelan siirtymätoimenpiteen vaikutukset – Vakuutustekninen vastuuvelka

Vakuutustekniseen vastuuvelkaan vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevan siirtymäkauden vähennyksen perusteella tehdyn korjauksen määrä.

Se saadaan laskemalla vakuutusteknisen vastuuvelan, johon ei ole tehty vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevaa siirtymäkauden vähennystä, ja vakuutusteknisen vastuuvelan, jossa on käytetty pitkäaikaisia takuita koskevia toimenpiteitä ja siirtymätoimenpiteitä, välinen erotus.

C0050/R0010

Korkojen siirtymätoimenpiteen vaikutukset – Vakuutustekninen vastuuvelka

Vakuutustekniseen vastuuvelkaan tehdyn korjauksen määrä sovellettaessa siirtymäkorjausta asiaankuuluvaan riskittömään korkokäyrään.

Se saadaan laskemalla vakuutusteknisen vastuuvelan, johon ei ole tehty siirtymäkorjausta asiaankuuluvaan riskittömään korkokäyrään, ja vakuutusteknisen vastuuvelan, jossa on käytetty pitkäaikaisia takuita koskevia toimenpiteitä ja siirtymätoimenpiteitä, välinen erotus.

C0070/R0010

Nollatun volatiliteettikorjauksen vaikutukset – Vakuutustekninen vastuuvelka

Vakuutustekniseen vastuuvelkaan volatiliteettikorjauksen perusteella tehdyn korjauksen määrä. Sen on kuvastettava nollatun volatiliteettikorjauksen vaikutuksia.

Se saadaan laskemalla vakuutusteknisen vastuuvelan, jossa ei ole käytetty volatiliteettikorjausta eikä muita siirtymätoimenpiteitä, ja vakuutusteknisen vastuuvelan, jossa on käytetty pitkäaikaisia takuita koskevia toimenpiteitä ja siirtymätoimenpiteitä, vakuutusteknisen vastuuvelan, johon ei ole tehty vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevaa siirtymäkauden vähennystä ja vakuutusteknisen vastuuvelan, johon ei ole tehty siirtymäkorjausta asiaankuuluvaan riskittömään korkokäyrään, välisen enimmäismäärän välinen erotus.

C0090/R0010

Nollatun vastaavuuskorjauksen vaikutukset – Vakuutustekninen vastuuvelka

Vakuutustekniseen vastuuvelkaan vastaavuuskorjauksen perusteella tehdyn korjauksen määrä. Siihen on sisällytettävä nollattujen volatiliteetti- ja vastaavuuskorjausten vaikutukset.

Se saadaan laskemalla vakuutusteknisen vastuuvelan, jossa ei ole käytetty vastaavuuskorjausta eikä muita siirtymätoimenpiteitä, ja vakuutusteknisen vastuuvelan, jossa on käytetty pitkäaikaisia takuita koskevia toimenpiteitä ja siirtymätoimenpiteitä, vakuutusteknisen vastuuvelan, johon ei ole tehty vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevaa siirtymäkauden vähennystä, vakuutusteknisen vastuuvelan, johon ei ole tehty siirtymäkorjausta asiaankuuluvaan riskittömään korkokäyrään ja vakuutusteknisen vastuuvelan, jossa ei ole käytetty volatiliteettikorjausta eikä muita siirtymätoimenpiteitä, välisen enimmäismäärän välinen erotus.

C0010/R0020

Määrä, joka sisältää pitkäaikaisia takuita koskevat toimenpiteet ja siirtymätoimenpiteet – Oma perusvarallisuus

Oman perusvarallisuuden kokonaismäärä, jonka laskennassa on otettu huomioon vakuutustekninen vastuuvelka, mukaan lukien pitkäaikaisia takuita koskevien toimenpiteiden ja siirtymätoimenpiteiden perusteella tehtävät korjaukset.

C0030/R0020

Vakuutusteknisen vastuuvelan siirtymätoimenpiteen vaikutukset – Oma perusvarallisuus

Omaan perusvarallisuuteen vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevan siirtymäkauden vähennyksen perusteella tehdyn korjauksen määrä.

Se saadaan laskemalla oman perusvarallisuuden, jonka laskennassa on otettu huomioon vakuutustekninen vastuuvelka ilman vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevaa siirtymäkauden vähennystä, ja oman perusvarallisuuden, jonka laskennassa on otettu huomioon vakuutustekninen vastuuvelka, jossa on käytetty pitkäaikaisia takuita koskevia toimenpiteitä ja siirtymätoimenpiteitä, välinen erotus.

C0050/R0020

Korkojen siirtymätoimenpiteen vaikutukset – Oma perusvarallisuus

Omaan perusvarallisuuteen tehdyn korjauksen määrä sovellettaessa siirtymäkorjausta asiaankuuluvaan riskittömään korkokäyrään.

Se saadaan laskemalla oman perusvarallisuuden, jonka laskennassa on otettu huomioon vakuutustekninen vastuuvelka ilman siirtymäkorjausta asiaankuuluvaan riskittömään korkokäyrään, ja oman perusvarallisuuden, joka on laskettu ottaen huomioon vakuutustekninen vastuuvelka, jossa on käytetty pitkäaikaisia takuita koskevia toimenpiteitä ja siirtymätoimenpiteitä, välinen erotus.

C0070/R0020

Nollatun volatiliteettikorjauksen vaikutukset – Oma perusvarallisuus

Omaan perusvarallisuuteen volatiliteettikorjauksen perusteella tehdyn korjauksen määrä. Sen on kuvastettava nollatun volatiliteettikorjauksen vaikutuksia.

Se saadaan laskemalla oman perusvarallisuuden, jonka laskennassa on otettu huomioon vakuutustekninen vastuuvelka, jossa ei ole käytetty volatiliteettikorjausta eikä muita siirtymätoimenpiteitä, ja oman perusvarallisuuden, jonka laskennassa on otettu huomioon vakuutustekninen vastuuvelka, jossa on käytetty pitkäaikaisia takuita koskevia toimenpiteitä ja siirtymätoimenpiteitä, vakuutustekninen vastuuvelka, johon ei ole tehty vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevaa siirtymäkauden vähennystä ja vakuutustekninen vastuuvelka, johon ei ole tehty siirtymäkorjausta asiaankuuluvaan riskittömään korkokäyrään, välisen enimmäismäärän välinen erotus.

C0090/R0020

Nollatun vastaavuuskorjauksen vaikutukset – Oma perusvarallisuus

Omaan perusvarallisuuteen vastaavuuskorjauksen perusteella tehdyn korjauksen määrä. Siihen on sisällytettävä nollattujen volatiliteetti- ja vastaavuuskorjausten vaikutukset.

Se saadaan laskemalla oman perusvarallisuuden, jonka laskennassa on otettu huomioon vakuutustekninen vastuuvelka, jossa ei ole käytetty vastaavuuskorjausta eikä muita siirtymätoimenpiteitä, ja oman perusvarallisuuden, jonka laskennassa on otettu huomioon vakuutustekninen vastuuvelka, jossa on käytetty pitkäaikaisia takuita koskevia toimenpiteitä ja siirtymätoimenpiteitä, vakuutustekninen vastuuvelka, johon ei ole tehty vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevaa siirtymäkauden vähennystä, vakuutustekninen vastuuvelka, johon ei ole tehty siirtymäkorjausta asiaankuuluvaan riskittömään korkokäyrään ja vakuutustekninen vastuuvelka, jossa ei ole käytetty volatiliteettikorjausta eikä muita siirtymätoimenpiteitä, välisen enimmäismäärän välinen erotus.

C0010/R0050

Määrä, joka sisältää pitkäaikaisia takuita koskevat toimenpiteet ja siirtymätoimenpiteet – SCR:n täyttämiseksi hyväksyttävä oma varallisuus

SCR:n täyttämiseksi hyväksyttävän oman varallisuuden kokonaismäärä, jonka laskennassa on otettu huomioon vakuutustekninen vastuuvelka, mukaan lukien pitkäaikaisia takuita koskevien toimenpiteiden ja siirtymätoimenpiteiden perusteella tehtävät korjaukset.

C0030/R0050

Vakuutusteknisen vastuuvelan siirtymätoimenpiteen vaikutukset – SCR:n täyttämiseksi hyväksyttävä oma varallisuus

SCR:n täyttämiseksi hyväksyttävään omaan varallisuuteen vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevan siirtymäkauden vähennyksen perusteella tehdyn korjauksen määrä.

Se saadaan laskemalla SCR:n täyttämiseksi hyväksyttävän oman varallisuuden, jonka laskennassa on otettu huomioon vakuutustekninen vastuuvelka ilman vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevaa siirtymäkauden vähennystä, ja SCR:n täyttämiseksi hyväksyttävän oman varallisuuden, jonka laskennassa on otettu huomioon vakuutustekninen vastuuvelka, jossa on käytetty pitkäaikaisia takuita koskevia toimenpiteitä ja siirtymätoimenpiteitä, välinen erotus.

C0050/R0050

Korkojen siirtymätoimenpiteen vaikutukset – SCR:n täyttämiseksi hyväksyttävä oma varallisuus

SCR:n täyttämiseksi hyväksyttävään omaan varallisuuteen tehdyn korjauksen määrä sovellettaessa siirtymäkorjausta asiaankuuluvaan riskittömään korkokäyrään.

Se saadaan laskemalla SCR:n täyttämiseksi hyväksyttävän oman varallisuuden, jonka laskennassa on otettu huomioon vakuutustekninen vastuuvelka ilman siirtymäkorjausta asiaankuuluvaan riskittömään korkokäyrään, ja SCR:n täyttämiseksi hyväksyttävän oman varallisuuden, jonka laskennassa on otettu huomioon vakuutustekninen vastuuvelka, jossa on käytetty pitkäaikaisia takuita koskevia toimenpiteitä ja siirtymätoimenpiteitä, välinen erotus.

C0070/R0050

Nollatun volatiliteettikorjauksen vaikutukset – SCR:n täyttämiseksi hyväksyttävä oma varallisuus

SCR:n täyttämiseksi hyväksyttävään omaan varallisuuteen volatiliteettikorjauksen perusteella tehdyn korjauksen määrä. Sen on kuvastettava nollatun volatiliteettikorjauksen vaikutuksia.

Se saadaan laskemalla SCR:n täyttämiseksi hyväksyttävän oman varallisuuden, jonka laskennassa on otettu huomioon vakuutustekninen vastuuvelka, jossa ei ole käytetty volatiliteettikorjausta eikä muita siirtymätoimenpiteitä, ja SCR:n täyttämiseksi hyväksyttävän oman varallisuuden, jonka laskennassa on otettu huomioon vakuutustekninen vastuuvelka, jossa on käytetty pitkäaikaisia takuita koskevia toimenpiteitä ja siirtymätoimenpiteitä, vakuutustekninen vastuuvelka, johon ei ole tehty vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevaa siirtymäkauden vähennystä ja vakuutustekninen vastuuvelka, johon ei ole tehty siirtymäkorjausta asiaankuuluvaan riskittömään korkokäyrään, välisen enimmäismäärän välinen erotus.

C0090/R0050

Nollatun vastaavuuskorjauksen vaikutukset – SCR:n täyttämiseksi hyväksyttävä oma varallisuus

SCR:n täyttämiseksi hyväksyttävään omaan varallisuuteen vastaavuuskorjauksen perusteella tehdyn korjauksen määrä. Siihen on sisällytettävä nollattujen volatiliteetti- ja vastaavuuskorjausten vaikutukset.

Se saadaan laskemalla SCR:n täyttämiseksi hyväksyttävän oman varallisuuden, jonka laskennassa on otettu huomioon vakuutustekninen vastuuvelka, jossa ei ole käytetty vastaavuuskorjausta eikä muita siirtymätoimenpiteitä, ja SCR:n täyttämiseksi hyväksyttävän oman varallisuuden, jonka laskennassa on otettu huomioon vakuutustekninen vastuuvelka, jossa on käytetty pitkäaikaisia takuita koskevia toimenpiteitä ja siirtymätoimenpiteitä, vakuutustekninen vastuuvelka, johon ei ole tehty vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevaa siirtymäkauden vähennystä, vakuutustekninen vastuuvelka, johon ei ole tehty siirtymäkorjausta asiaankuuluvaan riskittömään korkokäyrään ja vakuutustekninen vastuuvelka, jossa ei ole käytetty volatiliteettikorjausta eikä muita siirtymätoimenpiteitä, välisen enimmäismäärän välinen erotus.

C0010/R0090

Määrä, joka sisältää pitkäaikaisia takuita koskevat toimenpiteet ja siirtymätoimenpiteet – SCR

SCR:n mukainen kokonaismäärä, jonka laskennassa on otettu huomioon vakuutustekninen vastuuvelka, mukaan lukien pitkäaikaisia takuita koskevien toimenpiteiden ja siirtymätoimenpiteiden perusteella tehtävät korjaukset.

C0030/R0090

Vakuutusteknisen vastuuvelan siirtymätoimenpiteen vaikutukset – SCR

SCR:ään vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevan siirtymäkauden vähennyksen perusteella tehdyn korjauksen määrä.

Se saadaan laskemalla SCR:n mukaisen määrän, jonka laskennassa on otettu huomioon vakuutustekninen vastuuvelka ilman vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevaa siirtymäkauden vähennystä, ja SCR:n mukaisen määrän, jonka laskennassa on otettu huomioon vakuutustekninen vastuuvelka, jossa on käytetty pitkäaikaisia takuita koskevia toimenpiteitä ja siirtymätoimenpiteitä, välinen erotus.

C0050/R0090

Korkojen siirtymätoimenpiteen vaikutukset – SCR

SCR:ään tehdyn korjauksen määrä sovellettaessa siirtymäkorjausta asiaankuuluvaan riskittömään korkokäyrään.

Se saadaan laskemalla SCR:n mukaisen määrän, jonka laskennassa on otettu huomioon vakuutustekninen vastuuvelka ilman siirtymäkorjausta asiaankuuluvaan riskittömään korkokäyrään, ja SCR:n mukaisen määrän, jonka laskennassa on otettu huomioon vakuutustekninen vastuuvelka, jossa on käytetty pitkäaikaisia takuita koskevia toimenpiteitä ja siirtymätoimenpiteitä, välinen erotus.

C0070/R0090

Nollatun volatiliteettikorjauksen vaikutukset – SCR

SCR:ään volatiliteettikorjauksen perusteella tehdyn korjauksen määrä. Sen on kuvastettava nollatun volatiliteettikorjauksen vaikutuksia.

Se saadaan laskemalla SCR:n mukaisen määrän, jonka laskennassa on otettu huomioon vakuutustekninen vastuuvelka, jossa ei ole käytetty volatiliteettikorjausta eikä muita siirtymätoimenpiteitä, ja SCR:n mukaisen määrän, jonka laskennassa on otettu huomioon vakuutustekninen vastuuvelka, jossa on käytetty pitkäaikaisia takuita koskevia toimenpiteitä ja siirtymätoimenpiteitä, vakuutustekninen vastuuvelka, johon ei ole tehty vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevaa siirtymäkauden vähennystä ja vakuutustekninen vastuuvelka, johon ei ole tehty siirtymäkorjausta asiaankuuluvaan riskittömään korkokäyrään, välisen enimmäismäärän välinen erotus.

C0090/R0090

Nollatun vastaavuuskorjauksen vaikutukset – SCR

SCR:ään vastaavuuskorjauksen perusteella tehdyn korjauksen määrä. Siihen on sisällytettävä nollattujen volatiliteetti- ja vastaavuuskorjausten vaikutukset.

Se saadaan laskemalla SCR:n mukaisen määrän, jonka laskennassa on otettu huomioon vakuutustekninen vastuuvelka, jossa ei ole käytetty vastaavuuskorjausta eikä muita siirtymätoimenpiteitä, ja SCR:n mukaisen määrän, jonka laskennassa on otettu huomioon vakuutustekninen vastuuvelka, jossa ei ole käytetty pitkäaikaisia takuita koskevia toimenpiteitä ja siirtymätoimenpiteitä, vakuutustekninen vastuuvelka, johon ei ole tehty vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevaa siirtymäkauden vähennystä, vakuutustekninen vastuuvelka, johon ei ole tehty siirtymäkorjausta asiaankuuluvaan riskittömään korkokäyrään ja vakuutustekninen vastuuvelka, jossa ei ole käytetty volatiliteettikorjausta eikä muita siirtymätoimenpiteitä, välisen enimmäismäärän välinen erotus.

C0010/R0100

Pitkäaikaisia takuita koskevien toimenpiteiden ja siirtymätoimenpiteiden määrä – MCR:n täyttämiseksi hyväksyttävä oma varallisuus

MCR:n täyttämiseksi hyväksyttävän oman varallisuuden kokonaismäärä, jonka laskennassa on otettu huomioon vakuutustekninen vastuuvelka, mukaan lukien pitkäaikaisia takuita koskevien toimenpiteiden ja siirtymätoimenpiteiden perusteella tehtävä korjaukset.

C0030/R0100

Vakuutusteknisen vastuuvelan siirtymätoimenpiteen vaikutukset – MCR:n täyttämiseksi hyväksyttävä oma varallisuus

MCR:n täyttämiseksi hyväksyttävään omaan varallisuuteen vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevan siirtymäkauden vähennyksen perusteella tehdyn korjauksen määrä.

Se saadaan laskemalla MCR:n täyttämiseksi hyväksyttävän oman varallisuuden, jonka laskennassa on otettu huomioon vakuutustekninen vastuuvelka ilman vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevaa siirtymäkauden vähennystä, ja MCR:n täyttämiseksi hyväksyttävän oman varallisuuden, jonka laskennassa on otettu huomioon vakuutustekninen vastuuvelka, jossa on käytetty pitkäaikaisia takuita koskevia toimenpiteitä ja siirtymätoimenpiteitä, välinen erotus.

C0050/R0100

Korkojen siirtymätoimenpiteen vaikutukset – MCR:n täyttämiseksi hyväksyttävä oma varallisuus

MCR:n täyttämiseksi hyväksyttävään omaan varallisuuteen tehdyn korjauksen määrä sovellettaessa siirtymäkorjausta asiaankuuluvaan riskittömään korkokäyrään.

Se saadaan laskemalla MCR:n täyttämiseksi hyväksyttävän oman varallisuuden, jonka laskennassa on otettu huomioon vakuutustekninen vastuuvelka ilman siirtymäkorjausta asiaankuuluvaan riskittömään korkokäyrään, ja MCR:n täyttämiseksi hyväksyttävän oman varallisuuden, jonka laskennassa on otettu huomioon vakuutustekninen vastuuvelka, jossa on käytetty pitkäaikaisia takuita koskevia toimenpiteitä ja siirtymätoimenpiteitä, välinen erotus.

C0070/R0100

Nollatun volatiliteettikorjauksen vaikutukset – MCR:n täyttämiseksi hyväksyttävä oma varallisuus

MCR:n täyttämiseksi hyväksyttävään omaan varallisuuteen volatiliteettikorjauksen perusteella tehdyn korjauksen määrä. Sen on kuvastettava nollatun volatiliteettikorjauksen vaikutuksia.

Se saadaan laskemalla MCR:n täyttämiseksi hyväksyttävän oman varallisuuden, jonka laskennassa on otettu huomioon vakuutustekninen vastuuvelka, jossa ei ole käytetty volatiliteettikorjausta eikä muita siirtymätoimenpiteitä, ja MCR:n täyttämiseksi hyväksyttävän oman varallisuuden, jonka laskennassa on otettu huomioon vakuutustekninen vastuuvelka, jossa on käytetty pitkäaikaisia takuita koskevia toimenpiteitä ja siirtymätoimenpiteitä, vakuutustekninen vastuuvelka, johon ei ole tehty vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevaa siirtymäkauden vähennystä ja vakuutustekninen vastuuvelka, johon ei ole tehty siirtymäkorjausta asiaankuuluvaan riskittömään korkokäyrään, välisen enimmäismäärän välinen erotus.

C0090/R0100

Nollatun vastaavuuskorjauksen vaikutukset – MCR:n täyttämiseksi hyväksyttävä oma varallisuus

MCR:n täyttämiseksi hyväksyttävään omaan varallisuuteen vastaavuuskorjauksen perusteella tehdyn korjauksen määrä. Siihen on sisällytettävä nollattujen volatiliteetti- ja vastaavuuskorjausten vaikutukset.

Se saadaan laskemalla MCR:n täyttämiseksi hyväksyttävän oman varallisuuden, jonka laskennassa on otettu huomioon vakuutustekninen vastuuvelka, jossa ei ole käytetty vastaavuuskorjausta eikä muita siirtymätoimenpiteitä, ja MCR:n täyttämiseksi hyväksyttävän oman varallisuuden, jonka laskennassa on otettu huomioon vakuutustekninen vastuuvelka, jossa on käytetty pitkäaikaisia takuita koskevia toimenpiteitä ja siirtymätoimenpiteitä, vakuutustekninen vastuuvelka, johon ei ole tehty vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevaa siirtymäkauden vähennystä, vakuutustekninen vastuuvelka, johon ei ole tehty siirtymäkorjausta asiaankuuluvaan riskittömään korkokäyrään ja vakuutustekninen vastuuvelka, jossa ei ole käytetty volatiliteettikorjausta eikä muita siirtymätoimenpiteitä, välisen enimmäismäärän välinen erotus.

C0010/R0110

Pitkäaikaisia takuita koskevien toimenpiteiden ja siirtymätoimenpiteiden määrä – MCR

MCR:n mukainen kokonaismäärä, jonka laskennassa on otettu huomioon vakuutustekninen vastuuvelka, mukaan lukien pitkäaikaisia takuita koskevien toimenpiteiden ja siirtymätoimenpiteiden perusteella tehtävät korjaukset.

C0030/R0110

Vakuutusteknisen vastuuvelan siirtymätoimenpiteen vaikutukset – MCR

MCR:ään vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevan siirtymäkauden vähennyksen perusteella tehdyn korjauksen määrä.

Se saadaan laskemalla MCR:n mukaisen määrän, jonka laskennassa on otettu huomioon vakuutustekninen vastuuvelka ilman vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevaa siirtymäkauden vähennystä, ja SCR:n mukaisen määrän, jonka laskennassa on otettu huomioon vakuutustekninen vastuuvelka, jossa on käytetty pitkäaikaisia takuita koskevia toimenpiteitä ja siirtymätoimenpiteitä, välinen erotus.

C0050/R0110

Korkojen siirtymätoimenpiteen vaikutukset – MCR

MCR:ään tehdyn korjauksen määrä sovellettaessa siirtymäkorjausta asiaankuuluvaan riskittömään korkokäyrään.

Se saadaan laskemalla MCR:n mukaisen määrän, jonka laskennassa on otettu huomioon vakuutustekninen vastuuvelka ilman siirtymäkorjausta asiaankuuluvaan riskittömään korkokäyrään, ja MCR:n mukaisen määrän, jonka laskennassa on otettu huomioon vakuutustekninen vastuuvelka, jossa on käytetty pitkäaikaisia takuita koskevia toimenpiteitä ja siirtymätoimenpiteitä, välinen erotus.

C0070/R0110

Nollatun volatiliteettikorjauksen vaikutukset – MCR

MCR:ään volatiliteettikorjauksen perusteella tehdyn korjauksen määrä. Sen on kuvastettava nollatun volatiliteettikorjauksen vaikutuksia.

Se saadaan laskemalla MCR:n mukaisen määrän, jonka laskennassa on otettu huomioon vakuutustekninen vastuuvelka, jossa ei ole käytetty volatiliteettikorjausta eikä muita siirtymätoimenpiteitä, ja MCR:n mukaisen määrän, jonka laskennassa on otettu huomioon vakuutustekninen vastuuvelka, jossa on käytetty pitkäaikaisia takuita koskevia toimenpiteitä ja siirtymätoimenpiteitä, vakuutustekninen vastuuvelka, johon ei ole tehty vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevaa siirtymäkauden vähennystä ja vakuutustekninen vastuuvelka, johon ei ole tehty siirtymäkorjausta asiaankuuluvaan riskittömään korkokäyrään, välisen enimmäismäärän välinen erotus.

C0090/R0110

Nollatun vastaavuuskorjauksen vaikutukset – MCR

MCR:ään vastaavuuskorjauksen perusteella tehdyn korjauksen määrä. Siihen on sisällytettävä nollattujen volatiliteetti- ja vastaavuuskorjausten vaikutukset.

Se saadaan laskemalla MCR:n mukaisen määrän, jonka laskennassa on otettu huomioon vakuutustekninen vastuuvelka, jossa ei ole käytetty vastaavuuskorjausta eikä muita siirtymätoimenpiteitä, ja MCR:n mukaisen määrän, jonka laskennassa on otettu huomioon vakuutustekninen vastuuvelka, jossa on käytetty pitkäaikaisia takuita koskevia toimenpiteitä ja siirtymätoimenpiteitä, vakuutustekninen vastuuvelka, johon ei ole tehty vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevaa siirtymäkauden vähennystä, vakuutustekninen vastuuvelka, johon ei ole tehty siirtymäkorjausta asiaankuuluvaan riskittömään korkokäyrään ja vakuutustekninen vastuuvelka, jossa ei ole käytetty volatiliteettikorjausta eikä muita siirtymätoimenpiteitä, välisen enimmäismäärän välinen erotus.

S.23.01. – Oma varallisuus

Yleisiä huomautuksia

Tämä jakso koskee vuosittaisten tietojen ilmoittamista yksittäisistä yhteisöistä.

 

ERÄ

OHJEET

Oma perusvarallisuus ennen delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 68 artiklan mukaisia muilla rahoitusaloilla olevien omistusyhteyksien vähennyksiä

R0010/C0010

Tavanomainen osakepääoma (joka sisältää omat osakkeet) – Yhteensä

Tämä on sekä suorassa että välillisessä omistuksessa olevan tavanomaisen osakepääoman kokonaismäärä (ennen omien osakkeiden vähentämistä). Tämä on yrityksen sellaisen tavanomaisen osakepääoman kokonaismäärä, joka täyttää kaikilta osin luokan 1 (T1) tai luokan 2 (T2) eriä koskevat perusteet. Tavanomaista osakepääomaa, joka ei täytä kyseisiä perusteita kaikilta osin, on käsiteltävä etuoikeutettuna osakepääomana, joka luokitellaan sen mukaan riippumatta sen kuvauksesta tai nimityksestä.

R0010/C0020

Tavanomainen osakepääoma (joka sisältää omat osakkeet) – Luokka 1 (T1), käytettävissä rajoituksetta

Tämä on sellaisen maksetun tavanomaisen osakepääoman määrä, joka täyttää luokan 1 (T1) rajoituksetta käytettävissä olevia eriä koskevat perusteet.

R0010/C0040

Tavanomainen osakepääoma (joka sisältää omat osakkeet) – Luokka 2 (T2)

Tämä on sellaisen maksettavaksi määrätyn tavanomaisen osakepääoman määrä, joka täyttää luokkaa 2 (T2) koskevat perusteet.

R0030/C0010

Tavanomaiseen osakepääomaan liittyvä ylikurssirahasto – Yhteensä

Yrityksen sellaiseen tavanomaiseen osakepääomaan liittyvän ylikurssirahaston kokonaismäärä, joka täyttää kaikilta osin luokan 1 (T1) tai luokan 2 (T2) eriä koskevat perusteet.

R0030/C0020

Tavanomaiseen osakepääomaan liittyvä ylikurssirahasto – Luokka 1 (T1), käytettävissä rajoituksetta

Tämä on tavanomaisiin osakkeisiin liittyvä ylikurssirahasto, joka täyttää luokan 1 (T1) rajoituksetta käytettävissä olevia eriä koskevat perusteet, koska se liittyy tavanomaiseen osakepääomaan, jota käsitellään luokan 1 rajoituksetta käytettävissä olevien erien tavoin.

R0030/C0040

Tavanomaiseen osakepääomaan liittyvä ylikurssirahasto – Luokka 2 (T2)

Tämä on tavanomaisiin osakkeisiin liittyvä ylikurssirahasto, joka täyttää luokkaa 2 (T2) koskevat perusteet, koska se liittyy tavanomaiseen osakepääomaan, jota käsitellään luokan 2 tavoin.

R0040/C0010

Alkupääoma, jäsenten maksuosuudet tai niitä vastaavat oman perusvarallisuuden erät keskinäisten tai niitä vastaavien yritysten osalta – yhteensä

Luokan 1 (T1) tai luokan 2 (T2) eriä koskevat perusteet kaikilta osin täyttävät alkupääoma, jäsenten maksuosuudet tai niitä vastaavat oman perusvarallisuuden erät keskinäisten tai niitä vastaavien yritysten osalta.

R0040/C0020

Alkupääoma, jäsenten maksuosuudet tai niitä vastaavat oman perusvarallisuuden erät keskinäisten tai niitä vastaavien yritysten osalta – Luokka 1 (T1), käytettävissä rajoituksetta

Tämä on luokan 1 (T1) rajoituksetta käytettävissä olevia eriä koskevat perusteet täyttävien alkupääoman, jäsenten maksuosuuksien tai niitä vastaavien oman perusvarallisuuden erien määrä keskinäisten tai niitä vastaavien yritysten osalta.

R0040/C0040

Alkupääoma, jäsenten maksuosuudet tai niitä vastaavat oman perusvarallisuuden erät keskinäisten tai niitä vastaavien yritysten osalta – Luokka 2 (T2)

Tämä on luokkaa 2 (T2) koskevat perusteet täyttävien alkupääoman, jäsenten maksuosuuksien tai niitä vastaavien oman perusvarallisuuden erien määrä keskinäisten tai niitä vastaavien yritysten osalta.

R0050/C0010

Etuoikeudeltaan huonommat jäsenten keskinäiset rahastot – yhteensä

Tämä on sellaisten etuoikeudeltaan huonompien, jäsenten keskinäisten rahastojen kokonaismäärä, jotka täyttävät kaikilta osin luokan 1 (T1) rajoitetusti käytettävissä olevia eriä taikka luokan 2 (T2) tai luokan 3 (T3) eriä koskevat perusteet.

R0050/C0030

Etuoikeudeltaan huonommat jäsenten keskinäiset rahastot – Luokka 1 (T1), käytettävissä rajoitetusti

Tämä on sellaisten etuoikeudeltaan huonompien, jäsenten keskinäisten rahastojen määrä, jotka täyttävät luokan 1 (T1) rajoitetusti käytettävissä olevia eriä koskevat perusteet.

R0050/C0040

Etuoikeudeltaan huonommat jäsenten keskinäiset rahastot – Luokka 2 (T2)

Tämä on sellaisten etuoikeudeltaan huonompien, jäsenten keskinäisten rahastojen määrä, jotka täyttävät luokkaa 2 (T2) koskevat perusteet.

R0050/C0050

Etuoikeudeltaan huonommat jäsenten keskinäiset rahastot – Luokka 3 (T3)

Tämä on sellaisten etuoikeudeltaan huonompien, jäsenten keskinäisten rahastojen määrä, jotka täyttävät luokkaa 3 (T3) koskevat perusteet.

R0070/C0010

Ylijäämävarallisuus – Yhteensä

Tämä on direktiivin 2009/138/EY 91 artiklan 2 kohdan soveltamisalaan kuuluvan ylijäämävarallisuuden kokonaismäärä.

R0070/C0020

Ylijäämävarallisuus – Luokka 1 (T1), käytettävissä rajoituksetta

Tämä on direktiivin 2009/138/EY 91 artiklan 2 kohdan soveltamisalaan kuuluva ylijäämävarallisuus, joka täyttää luokan 1 (T1) rajoituksetta käytettävissä olevia eriä koskevat perusteet.

R0090/C0010

Etuoikeutetut osakkeet – Yhteensä

Tämä on yrityksen liikkeeseen laskemien sellaisten etuoikeutettujen osakkeiden kokonaismäärä, jotka täyttävät kaikilta osin luokan 1 (T1) rajoitetusti käytettävissä olevia eriä taikka luokan 2 (T2) tai luokan 3 (T3) eriä koskevat perusteet.

R0090/C0030

Etuoikeutetut osakkeet – Luokka 1 (T1), käytettävissä rajoitetusti

Tämä on yrityksen liikkeeseen laskemien sellaisten etuoikeutettujen osakkeiden määrä, jotka täyttävät luokan 1 (T1) rajoitetusti käytettävissä olevia eriä koskevat perusteet.

R0090/C0040

Etuoikeutetut osakkeet – Luokka 2 (T2)

Tämä on yrityksen liikkeeseen laskemien sellaisten etuoikeutettujen osakkeiden määrä, jotka täyttävät luokkaa 2 (T2) koskevat perusteet.

R0090/C0050

Etuoikeutetut osakkeet – Luokka 3 (T3)

Tämä on yrityksen liikkeeseen laskemien sellaisten etuoikeutettujen osakkeiden määrä, jotka täyttävät luokkaa 3 (T2) koskevat perusteet.

R0110/C0010

Etuoikeutettuihin osakkeisiin liittyvä ylikurssirahasto – Yhteensä

Yrityksen sellaiseen etuoikeutettuun osakepääomaan liittyvän ylikurssirahaston kokonaismäärä, joka täyttää kaikilta osin luokan 1 (T1) rajoitetusti käytettävissä olevia eriä taikka luokan 2 (T2) tai luokan 3 (T3) eriä koskevat perusteet.

R0110/C0030

Etuoikeutettuihin osakkeisiin liittyvä ylikurssirahasto – Luokka 1 (T1), käytettävissä rajoitetusti

Tämä on sellaisen etuoikeutettuihin osakkeisiin liittyvän ylikurssirahaston määrä, joka täyttää luokan 1 (T1) rajoitetusti käytettävissä olevia eriä koskevat perusteet, koska se liittyy etuoikeutettuihin osakkeisiin, joita käsitellään luokan 1 (T1) rajoitetusti käytettävissä olevien erien tavoin.

R0110/C0040

Etuoikeutettuihin osakkeisiin liittyvä ylikurssirahasto – Luokka 2 (T2)

Tämä on sellaisen etuoikeutettuihin osakkeisiin liittyvän ylikurssirahaston määrä, joka täyttää luokkaa 2 (T2) koskevat perusteet, koska se liittyy etuoikeutettuihin osakkeisiin, joita käsitellään luokan 2 (T2) tavoin.

R0110/C0050

Etuoikeutettuihin osakkeisiin liittyvä ylikurssirahasto – Luokka 3 (T3)

Tämä on sellaisen etuoikeutettuihin osakkeisiin liittyvän ylikurssirahaston määrä, joka täyttää luokkaa 3(T3) koskevat perusteet, koska se liittyy etuoikeutettuihin osakkeisiin, joita käsitellään luokan 3 (T3) tavoin.

R0130/C0010

Täsmäytyserä – Yhteensä

Täsmäytyserän kokonaismäärä edustaa varauksia (esim. kertyneet voittovarat), joista on vähennetty korjausten osuus (esim. erillään pidettävät rahastot). Se johtuu pääasiassa kirjanpidollisen arvostuksen ja direktiivin 2009/138/EY 75 artiklan mukaisen arvostuksen välisistä eroista.

R0130/C0020

Täsmäytyserä – Luokka 1 (T1), käytettävissä rajoituksetta

Täsmäytyserä edustaa varauksia (esim. kertyneet voittovarat), joista on vähennetty korjausten osuus (esim. erillään pidettävät rahastot). Se johtuu pääasiassa kirjanpidollisen arvostuksen ja direktiivin 2009/138/EY mukaisen arvostuksen välisistä eroista.

R0140/C0010

Etuoikeudeltaan huonommat velat – Yhteensä

Tämä on yrityksen liikkeeseen laskemien etuoikeudeltaan huonompien velkojen kokonaismäärä.

R0140/C0030

Etuoikeudeltaan huonommat velat – Luokka 1 (T1), käytettävissä rajoitetusti

Tämä on yrityksen liikkeeseen laskemien sellaisten etuoikeudeltaan huonompien velkojen määrä, jotka täyttävät luokan 1 (T1) rajoitetusti käytettävissä olevia eriä koskevat perusteet.

R0140/C0040

Etuoikeudeltaan huonommat velat – Luokka 2 (T2)

Tämä on yrityksen liikkeeseen laskemien sellaisten etuoikeudeltaan huonompien velkojen määrä, jotka täyttävät luokkaa 2 (T2) koskevat perusteet.

R0140/C0050

Etuoikeudeltaan huonommat velat – Luokka 3 (T3)

Tämä on yrityksen liikkeeseen laskemien sellaisten etuoikeudeltaan huonompien velkojen määrä, jotka täyttävät luokkaa 3 (T3) koskevat perusteet.

R0160/C0010

Laskennallisten nettoverosaamisten arvoa vastaava määrä – Yhteensä

Tämä on yrityksen laskennallisten nettoverosaamisten kokonaismäärä.

R0160/C0050

Laskennallisten nettoverosaamisten arvoa vastaava määrä – Luokka 3 (T3)

Tämä on yrityksen sellaisten laskennallisten nettoverosaamisten määrä, jotka täyttävät luokkaa 3 (T3) koskevat luokitteluperusteet.

R0180/C0010

Muut valvontaviranomaisen omaksi perusvarallisuudeksi hyväksymät erät, joita ei ole esitetty edellä

Tämä on sellaisten oman perusvarallisuuden erien kokonaismäärä, joita ei mainita edellä ja jotka valvontaviranomainen on hyväksynyt.

R0180/C0020

Muut valvontaviranomaisen omaksi perusvarallisuudeksi hyväksymät erät, joita ei ole esitetty edellä – Luokka 1 (T1), käytettävissä rajoituksetta

Tämä on sellaisten oman perusvarallisuuden erien määrä, joita ei mainita edellä, jotka täyttävät luokan 1 (T1) rajoituksetta käytettävissä olevia eriä koskevat perusteet ja jotka valvontaviranomainen on hyväksynyt.

R0180/C0030

Muut valvontaviranomaisen omaksi perusvarallisuudeksi hyväksymät erät, joita ei ole esitetty edellä – Luokka 1 (T1), käytettävissä rajoitetusti

Tämä on sellaisten oman perusvarallisuuden erien määrä, joita ei mainita edellä, jotka täyttävät luokan 1 (T1) rajoitetusti käytettävissä olevia eriä koskevat perusteet ja jotka valvontaviranomainen on hyväksynyt.

R0180/C0040

Muut valvontaviranomaisen omaksi perusvarallisuudeksi hyväksymät erät, joita ei ole esitetty edellä – Luokka 2 (T2)

Tämä on sellaisten oman perusvarallisuuden erien määrä, joita ei mainita edellä, jotka täyttävät luokkaa 2 (T2) koskevat perusteet ja jotka valvontaviranomainen on hyväksynyt.

R0180/C0050

Muut valvontaviranomaisen omaksi perusvarallisuudeksi hyväksymät erät, joita ei ole esitetty edellä – Luokka 3 (T3)

Tämä on sellaisten oman perusvarallisuuden erien määrä, joita ei mainita edellä, jotka täyttävät luokkaa 3 (T3) koskevat perusteet ja jotka valvontaviranomainen on hyväksynyt.

Tilinpäätöksen oma varallisuus, jota ei saa esittää täsmäytyseränä ja joka ei täytä Solvenssi II:n mukaisen oman varallisuuden luokitteluperusteita

R0220/C0010

Tilinpäätöksen oma varallisuus, jota ei saa esittää täsmäytyseränä ja joka ei täytä Solvenssi II:n mukaisen oman varallisuuden luokitteluperusteita – Yhteensä

Tämä on sellaisten tilinpäätöksen oman varallisuuden erien kokonaismäärä, joita ei esitetä täsmäytyseränä ja jotka eivät täytä Solvenssi II:n mukaisen oman varallisuuden luokitteluperusteita.

Nämä oman varallisuuden erät ovat joko

i)

oman varallisuuden erien luettelossa mainittuja eriä, jotka eivät kuitenkaan täytä luokitteluperusteita tai eivät ole siirtymäsääntöjen mukaisia; tai

ii)

oman varallisuuden tavoin käytettäväksi tarkoitettuja eriä, jotka eivät sisälly oman varallisuuden erien luetteloon, joita valvontaviranomainen ei ole hyväksynyt ja joita ei ole kirjattu taseeseen velkoina.

Etuoikeudeltaan huonompia velkoja, jota ei katsota omaksi perusvarallisuudeksi, ei ilmoiteta tässä kohdassa vaan taseessa (taulukko S.02.01) etuoikeudeltaan huonompina velkoina, joita ei katsota omaksi perusvarallisuudeksi.

Vähennykset

R0230/C0010

Rahoitus- ja luottolaitoksiin oleviin omistusyhteyksiin perustuva vähennys – Yhteensä

Tämä on delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 68 artiklan mukaisiin, rahoitus- ja luottolaitoksiin oleviin omistusyhteyksiin perustuvan vähennyksen kokonaismäärä.

R0230/C0020

Rahoitus- ja luottolaitoksiin oleviin omistusyhteyksiin perustuva vähennys – Luokka 1 (T1), käytettävissä rajoituksetta

Tämä on sellaisen vähennyksen määrä, joka perustuu rahoitus- ja luottolaitoksiin oleviin omistusyhteyksiin, jotka vähennetään luokan 1 (T1) rajoituksetta käytettävistä eristä delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 68 artiklan mukaisesti.

R0230/C0030

Rahoitus- ja luottolaitoksiin oleviin omistusyhteyksiin perustuva vähennys – Luokka 1 (T1), käytettävissä rajoitetusti

Tämä on sellaisen vähennyksen määrä, joka perustuu rahoitus- ja luottolaitoksiin oleviin omistusyhteyksiin, jotka vähennetään luokan 1 (T1) rajoitetusti käytettävistä eristä delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 68 artiklan mukaisesti.

R0230/C0040

Rahoitus- ja luottolaitoksiin oleviin omistusyhteyksiin perustuva vähennys – Luokka 2 (T2)

Tämä on sellaisen vähennyksen määrä, joka perustuu rahoitus- ja luottolaitoksiin oleviin omistusyhteyksiin, jotka vähennetään luokasta 2 (T2) delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 68 artiklan mukaisesti.

Oma perusvarallisuus yhteensä vähennysten jälkeen

R0290/C0010

Oma perusvarallisuus yhteensä vähennysten jälkeen

Tämä on oman perusvarallisuuden kokonaismäärä vähennysten jälkeen.

R0290/C0020

Oma perusvarallisuus yhteensä vähennysten jälkeen – Luokka 1 (T1), käytettävissä rajoituksetta

Tämä on sellaisten oman perusvarallisuuden erien määrä vähennysten jälkeen, jotka täyttävät luokan 1 (T1) rajoituksetta käytettävissä olevia eriä koskevat perusteet.

R0290/C0030

Oma perusvarallisuus yhteensä vähennysten jälkeen – Luokka 1 (T1), käytettävissä rajoitetusti

Tämä on sellaisten oman perusvarallisuuden erien määrä vähennysten jälkeen, jotka täyttävät luokan 1 (T1) rajoitetusti käytettävissä olevia eriä koskevat perusteet.

R0290/C0040

Oma perusvarallisuus yhteensä vähennysten jälkeen – Luokka 2 (T2)

Tämä on sellaisten oman perusvarallisuuden erien määrä korjausten jälkeen, jotka täyttävät luokkaa 2 (T2) koskevat perusteet.

R0290/C0050

Oma perusvarallisuus yhteensä vähennysten jälkeen – Luokka 3 (T3)

Tämä on sellaisten oman perusvarallisuuden erien määrä korjausten jälkeen, jotka täyttävät luokkaa 3 (T3) koskevat perusteet.

Oma lisävarallisuus

R0300/C0010

Maksamaton tavanomainen osakepääoma, joka on maksettava vaadittaessa mutta jota ei ole vielä vaadittu maksettavaksi – Yhteensä

Tämä on sellaisen liikkeeseen lasketun tavanomaisen osakepääoman kokonaismäärä, jota ei ole vaadittu maksettavaksi tai maksettu mutta joka on maksettava vaadittaessa.

R0300/C0040

Maksamaton tavanomainen osakepääoma, joka on maksettava vaadittaessa mutta jota ei ole vielä vaadittu maksettavaksi – Luokka 2 (T2)

Tämä on sellaisen liikkeeseen lasketun tavanomaisen osakepääoman määrä, jota ei ole vaadittu maksettavaksi tai maksettu mutta joka on maksettava vaadittaessa ja joka täyttää luokkaa 2 (T2) koskevat perusteet.

R0310/C0010

Maksamaton eikä vielä maksettavaksi määrätty alkupääoma, jäsenten maksuosuudet tai vastaavat oman perusvarallisuuden erät, jotka on maksettava vaadittaessa, keskinäisten tai niitä vastaavien yritysten osalta – Yhteensä

Tämä on sellaisen alkupääoman, jäsenten maksuosuuksien tai vastaavien oman perusvarallisuuden erien kokonaismäärä keskinäisten tai niitä vastaavien yritysten osalta, joita ei ole vaadittu maksettaviksi tai maksettu mutta jotka on maksettava vaadittaessa.

R0310/C0040

Maksamaton eikä vielä maksettavaksi määrätty alkupääoma, jäsenten maksuosuudet tai vastaavat oman perusvarallisuuden erät, jotka on maksettava vaadittaessa, keskinäisten tai niitä vastaavien yritysten osalta – Luokka 2 (T2)

Tämä on sellaisen alkupääoman, jäsenten maksuosuuksien tai vastaavien oman perusvarallisuuden erien määrä keskinäisten tai niitä vastaavien yritysten osalta, joita ei ole vaadittu maksettaviksi tai maksettu mutta jotka on maksettava vaadittaessa ja jotka täyttävät luokkaa 2 (T2) koskevat perusteet.

R0320/C0010

Maksamattomat etuoikeutetut osakkeet, jotka on maksettava vaadittaessa mutta joita ei ole vielä vaadittu maksettaviksi – Yhteensä

Tämä on sellaisten etuoikeutettujen osakkeiden kokonaismäärä, joita ei ole vaadittu maksettaviksi tai maksettu mutta jotka on maksettava vaadittaessa.

R0320/C0040

Maksamattomat etuoikeutetut osakkeet, jotka on maksettava vaadittaessa mutta joita ei ole vielä vaadittu maksettaviksi – Luokka 2 (T2)

Tämä on sellaisten etuoikeutettujen osakkeiden määrä, joita ei ole vaadittu maksettaviksi tai maksettu mutta jotka on maksettava vaadittaessa ja jotka täyttävät luokkaa 2 (T2) koskevat perusteet.

R0320/C0050

Maksamattomat etuoikeutetut osakkeet, jotka on maksettava vaadittaessa mutta joita ei ole vielä vaadittu maksettaviksi – Luokka 3 (T3)

Tämä on sellaisten etuoikeutettujen osakkeiden määrä, joita ei ole vaadittu maksettaviksi tai maksettu mutta jotka on maksettava vaadittaessa ja jotka täyttävät luokkaa 3 (T3) koskevat perusteet.

R0330/C0010

Oikeudellisesti sitova sitoumus merkitä ja maksaa etuoikeudeltaan huonommat velat vaadittaessa – Yhteensä

Tämä on kokonaismäärä, joka vastaa oikeudellisesti sitovia sitoumuksia merkitä ja maksaa etuoikeudeltaan huonommat velat vaadittaessa.

R0330/C0040

Oikeudellisesti sitova sitoumus merkitä ja maksaa etuoikeudeltaan huonommat velat vaadittaessa – Luokka 2 (T2)

Tämä on määrä, joka vastaa oikeudellisesti sitovia sitoumuksia merkitä ja maksaa sellaiset etuoikeudeltaan huonommat velat vaadittaessa, jotka täyttävät luokkaa 2 (T2) koskevat perusteet.

R0330/C0050

Oikeudellisesti sitova sitoumus merkitä ja maksaa etuoikeudeltaan huonommat velat vaadittaessa – Luokka 3 (T3)

Tämä on määrä, joka vastaa oikeudellisesti sitovia sitoumuksia merkitä ja maksaa sellaiset etuoikeudeltaan huonommat velat vaadittaessa, jotka täyttävät luokkaa 3 (T3) koskevat perusteet.

R0340/C0010

Direktiivin 2009/138/EY 96 artiklan 2 kohdan mukaiset remburssit ja takuut – Yhteensä

Tämä on sellaisten direktiivin 2006/48/EY mukaisesti hyväksyttyjen luottolaitosten antamien remburssien ja takuiden kokonaismäärä, joita hoitaa riippumaton omaisuudenhoitaja vakuutusvelkojien hyväksi.

R0340/C0040

Direktiivin 2009/138/EY 96 artiklan 2 kohdan mukaiset remburssit ja takuut – Luokka 2 (T2)

Tämä on sellaisten direktiivin 2006/48/EY mukaisesti hyväksyttyjen luottolaitosten antamien remburssien ja takuiden määrä, joita hoitaa riippumaton omaisuudenhoitaja vakuutusvelkojien hyväksi ja jotka täyttävät luokkaa 2 (T2) koskevat perusteet.

R0350/C0010

Muut kuin direktiivin 2009/138/EY 96 artiklan 2 kohdan mukaiset remburssit ja takuut – Yhteensä

Tämä on sellaisten remburssien ja takuiden kokonaismäärä, jotka täyttävät luokkaa 2 (T2) tai luokkaa 3 (T3) koskevat perusteet ja jotka ovat muita kuin riippumattoman omaisuudenhoitajan vakuutusvelkojien hyväksi hoitamia direktiivin 2006/48/EY mukaisesti hyväksyttyjen luottolaitosten antamia rembursseja ja takuita.

R0350/C0040

Muut kuin direktiivin 2009/138/EY 96 artiklan 2 kohdan mukaiset remburssit ja takuut – Luokka 2 (T2)

Tämä on sellaisten remburssien ja takuiden kokonaismäärä, jotka täyttävät luokkaa 2 (T2) koskevat perusteet ja jotka ovat muita kuin riippumattoman omaisuudenhoitajan vakuutusvelkojien hyväksi hoitamia direktiivin 2006/48/EY mukaisesti hyväksyttyjen luottolaitosten antamia rembursseja ja takuita.

R0350/C0050

Muut kuin direktiivin 2009/138/EY 96 artiklan 2 kohdan mukaiset remburssit ja takuut – Luokka 3 (T3)

Tämä on sellaisten remburssien ja takuiden kokonaismäärä, jotka täyttävät luokkaa 3 (T3) koskevat perusteet ja jotka ovat muita kuin riippumattoman omaisuudenhoitajan vakuutusvelkojien hyväksi hoitamia direktiivin 2006/48/EY mukaisesti hyväksyttyjen luottolaitosten antamia rembursseja ja takuita.

R0360/C0010

Direktiivin 2009/138/EY 96 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaiset jäseniltä vaaditut lisämaksut – Yhteensä

Tämä on sellaisten tulevien lisämaksujen kokonaismäärä, joita laivanvarustajien keskinäiset yhtiöt tai yhdistykset tai niitä vastaavat yhteisöt, joiden maksut voivat vaihdella ja jotka vakuuttavat ainoastaan liitteessä I olevan A osan luokkiin 6, 12 ja 17 kuuluvia riskejä, voivat vaatia jäseniltään maksettaviksi seuraavien 12 kuukauden aikana.