24.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 341/18


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/2423,

annettu 16 päivänä joulukuuta 2015,

poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1215/2009 muuttamisesta ja sen soveltamisen keskeyttämisestä Bosnia ja Hertsegovinan osalta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1215/2009 (2) säädetään yksipuolisesta kaupan vapauttamisesta unionin ja asianomaisten Länsi-Balkanin maiden ja alueiden välillä ja myönnetään poikkeuksellinen ja rajaton tullivapaa pääsy unionin markkinoille lähes kaikille kyseisistä maista peräisin oleville tuotteille 31 päivään joulukuuta 2015 saakka.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1215/2009 ei säädetä mahdollisuudesta keskeyttää väliaikaisesti poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden soveltaminen tapauksissa, joissa edunsaajat loukkaavat vakavasti ja järjestelmällisesti ihmisoikeuksia, työntekijöiden keskeiset oikeudet mukaan lukien, sekä demokratian ja oikeusvaltion perusperiaatteita. On syytä säätää tällaisesta mahdollisuudesta sen varmistamiseksi, että voidaan ryhtyä pikaisiin toimiin, mikäli ihmisoikeuksia, työntekijöiden keskeiset oikeudet mukaan lukien, sekä demokratian ja oikeusvaltion perusperiaatteita loukataan vakavasti ja järjestelmällisesti jossakin unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvista tai siihen yhteydessä olevista maista ja alueista.

(3)

Kun otetaan huomioon tullivapautusten erot sopimusjärjestelmissä, jotka on kehitetty unionin ja kaikkien vakautus- ja assosiaatioprosessin osallistujien välillä, sekä asetuksen (EY) N:o 1215/2009 mukaiset tullietuudet, on asianmukaista pidentää asetuksen (EY) N:o 1215/2009 soveltamisaikaa 31 päivään joulukuuta 2020, jotta poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden edunsaajille ja unionille jää riittävästi aikaa yhdenmukaistaa tarvittaessa asetuksen (EY) N:o 1215/2009 mukaiset tullietuudet vakautus- ja assosiaatiosopimuksissa myönnettyjen etuuksien kanssa.

(4)

Asetuksessa (EY) N:o 1215/2009 säädetään kokonaiskiintiöstä yhdistetyn nimikkeistön CN-koodien 2204 21 93–2204 21 98 ja 2204 29 93–2204 29 98 kattaman viinin tuonnille unioniin. Tämä kiintiö on kaikkien Länsi-Balkanin maiden ja alueiden käytettävissä sen jälkeen, kun niiden yksilölliset tariffikiintiöt on käytetty loppuun, kuten niiden kahdenvälisissä vakautus- ja assosiaatiosopimuksissa määrätään, lukuun ottamatta Montenegroa. Montenegron kanssa tehty viiniä koskeva pöytäkirja sisältää viinikiintiön ainoastaan CN-koodeille ex 2204 10 ja ex 2204 21 eikä Montenegro ole pystynyt täyttämään kyseistä kiintiötä. Tämä käytännössä estää Montenegroa käyttämästä tullivapaata viinikiintiötä niiden tuotteiden osalta, jotka eivät kuulu sen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen. Jotta voidaan varmistaa, että kaikkia asianomaisia Länsi-Balkanin maita ja alueita kohdellaan tasapuolisesti, on syytä säätää, että Montenegro voi myös käyttää viinin kokonaiskiintiötä CN-koodin 2204 29 kattamia tuotteita varten ilman, että se on käyttänyt loppuun yksilöllisen kiintiönsä.

(5)

Vakautus- ja assosiaatioprosessin käynnistämisestä alkaen on tehty vakautus- ja assosiaatiosopimukset kaikkien asianomaisten Länsi-Balkanin maiden ja alueiden kanssa Kosovoa (3) lukuun ottamatta. Neuvottelut Kosovon kanssa tehtävästä vakautus- ja assosiaatiosopimuksesta saatiin päätökseen toukokuussa 2014, ja sopimus allekirjoitettiin lokakuussa 2015.

(6)

Bosnia ja Hertsegovinasta tuli mahdollinen EU:n jäsenehdokasmaa vuonna 2003, ja se allekirjoitti 16 päivänä kesäkuuta 2008 vakautus- ja assosiaatiosopimuksen, jäljempänä ’vakautus- ja assosiaatiosopimus’, ja suostui samalla unionin jäsenyysehtoihin. Bosnia ja Hertsegovinan kanssa tehtyä kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevaa väliaikaista sopimusta (4), jäljempänä ’väliaikainen sopimus’, sovellettiin 31 päivään toukokuuta 2015, ja vakautus- ja assosiaatiosopimusta sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 2015.

(7)

Bosnia ja Hertsegovina ei kuitenkaan ole vielä hyväksynyt vakautus- ja assosiaatiosopimukseen perustuvien kaupan myönnytysten mukauttamista, jotta voitaisiin ottaa huomioon perinteinen Keski-Euroopan vapaakauppasopimukseen perustuva etuuskohtelukauppa Kroatian ja Bosnia ja Hertsegovinan välillä. Mikäli tämän asetuksen hyväksymiseen mennessä unioni ja Bosnia ja Hertsegovina eivät ole allekirjoittaneet sopimusta vakautus- ja assosiaatiosopimukseen perustuvien kaupan myönnytysten mukauttamisesta ja soveltaneet sitä väliaikaisesti, Bosnia ja Hertsegovinalle myönnetyt etuudet olisi keskeytettävä 1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen. Kun unioni ja Bosnia ja Hertsegovina ovat allekirjoittaneet sopimuksen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen perustuvien kaupan myönnytysten mukauttamisesta ja soveltaneet sitä väliaikaisesti, kyseiset etuudet olisi palautettava.

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1215/2009 seuraavasti:

1)

Lisätään 2 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”d)

1 artiklassa tarkoitettujen maiden ja alueiden pidättymistä loukkaamasta vakavasti ja järjestelmällisesti ihmisoikeuksia, työntekijöiden keskeiset oikeudet mukaan lukien, sekä demokratian ja oikeusvaltion perusperiaatteita.”

2)

Korvataan 2 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos maa tai alue ei noudata 1 kohdan a, b tai c alakohtaa tai 2 kohtaa, komissio voi täytäntöönpanosäädöksin väliaikaisesti keskeyttää asianomaisen maan tai alueen oikeuden tämän asetuksen mukaisiin etuuksiin kokonaan tai osittain. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

3)

Lisätään 7 artiklaan alakohta seuraavasti:

”c)

maan tai alueen tämän asetuksen mukaisia etuuksia koskevan oikeuden keskeyttäminen kokonaan tai osittain, jos maa tai alue ei täytä 2 artiklan 1 kohdan d alakohdassa esitettyjä edellytyksiä.”

4)

Korvataan 10 artiklan 1 kohdan johdantolause seuraavasti:

”1.   Jos komissio toteaa, että on riittävät todisteet petoksesta tai että tuotteiden alkuperän todentamiseksi vaadittava hallinnollinen yhteistyö on puutteellista tai että 1 artiklassa tarkoitettujen maiden ja alueiden unioniin suuntautuva vienti lisääntyy huomattavasti ylittäen niiden tavanomaisen tuotanto- ja vientikapasiteetin tai että ne eivät noudata 2 artiklan 1 kohdan a, b tai c alakohdan säännöksiä, se voi keskeyttää tässä asetuksessa säädettyjen järjestelyjen soveltamisen kokonaan tai osittain kolmen kuukauden ajaksi edellyttäen, että se on ensin:”

5)

Korvataan 12 artiklan toinen ja kolmas kohta seuraavasti:

”Sitä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2020.”

6)

Korvataan liitteessä I oleva alaviite 5 seuraavasti:

”5)

Montenegrosta peräisin oleva viini voidaan ottaa kokonaistariffikiintiöön, sikäli kuin se koskee CN-koodin 2204 21 piiriin kuuluvia tuotteita, vasta sen jälkeen, kun Montenegron kanssa tehdyn viiniä koskevan pöytäkirjan mukainen yksilöllinen tariffikiintiö on käytetty loppuun. Kyseinen yksilöllinen tariffikiintiö avataan järjestysnumerolla 09.1514.”

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1215/2009 soveltaminen Bosnia ja Hertsegovinan osalta keskeytetään 1 päivästä tammikuuta 2016.

3 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, asetuksen (EY) N:o 1215/2009 soveltamista Bosnia ja Hertsegovinan osalta ei keskeytetä, jos unioni ja Bosnia ja Hertsegovina allekirjoittavat ennen 1 päivää tammikuuta 2016 sopimuksen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen ja väliaikaisen sopimuksen mukauttamisesta Kroatian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi ja soveltavat kyseistä sopimusta väliaikaisesti.

2.   Mikäli 1 kohdassa tarkoitettu mukauttamista koskeva sopimus allekirjoitetaan ja sitä sovelletaan väliaikaisesti ainoastaan 1 päivänä tammikuuta 2016 tai sen jälkeen, asetusta (EY) N:o 1215/2009 sovelletaan taas Bosnia ja Hertsegovinan osalta siitä päivästä alkaen, jona mainittu sopimus allekirjoitetaan ja sitä sovelletaan väliaikaisesti.

3.   Komissio julkaisee ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä heti kun 1 kohdassa tarkoitettu mukauttamista koskeva sopimus on allekirjoitettu.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2016.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 16 päivänä joulukuuta 2015.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

N. SCHMIT


(1)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 15. joulukuuta 2015 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 16. joulukuuta 2015.

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1215/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille (EUVL L 328, 15.12.2009, s. 1).

(3)  Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.

(4)  Euroopan yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välinen väliaikainen sopimus kaupasta ja kaupan liitännäistoimenpiteistä (EUVL L 233, 30.8.2008, s. 6).